2/201 - Staříč

Komentáře

Transkript

2/201 - Staříč
Staříč
2
REJ ČARODĚJNIC
3
Staříč
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, zdá se, že konečně po
deštivém jaru je tady začátek léta, prázdniny a čas dovolených.
Dovolte mi popřát Vám hezkou dovolenou a dětem krásné, slunné prázdniny.
Zdeňka Šebestová
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
39. zasedání Zastupitelstva obce Staříč
Schválilo:
- odkoupení stavby občanského vybavení č.p.321 v části obce Staříč, stojící na
pozemku p.č. 11/3 – zastavěná plocha
a nádvoří a pozemku p.č. 11/3.
- smlouvu, předloženou DIGIS, spol.
s.r.o., Gen. Sochora 6176/6A, Ostrava-Poruba, jejímž předmětem je aktualizace map katastrálního území Staříč
a zmocnilo starostku obce k jejímu
podpisu.
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši
66.200,- Kč Základní š)kole a Mateřské
škole Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, Sviadnovská 332,
Staříč na pokrytí části nákladů spojených
se Školou v přírodě, konanou ve dnech
24.6.-27.6.2013 na Bílé;
- výstavbu dřevěné stavby na víceúčelovém hřišti U mlýna.
- rozpočet obce Staříč na rok 2013 předloženého odvětvového třídění /paragrafů/, aktualizovaný rozbor účtováník rozpočtové skladbě od 01. 01. 2013.
- účetní závěrku obce Staříč sestavenou
k 31. 12. 2012.
- pravidla pro poskytnutí finančního
příspěvku novorozencům.
Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč
bude poskytnut novorozenci, jehož oba
rodiče jsou občany s trvalým pobytem
v obci Staříč .
Pokud má trvalý pobyt v obci Staříč jen
jeden z rodičů finanční příspěvek činí
2.500,- Kč. Na příspěvek vzniká nárok
pouze v případě jeho schválení zastupitelstvem obce Staříč ve prospěch konkrétního novorozence.
- výpůjčku tréninkového fotbalového hřiště pro jednodenní kynologický
závod, pořádaný Základní kynologickou
organizací č. 650 Staříč dne 8. 5. 2013.
- poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 5.000,- Kč ZKO č. 650, Staříč, zastoupenému paní Petrou Nevludovou,
Staříč č.p. 629. Finanční příspěvek je
určen na 2. ročník závodu „Staříčský
pohár“.
Staříč
Vzalo na vědomí:
informaci o schválení účetní závěrky
Základní školy a Mateřské školy Staříč,
okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2012.
40. zasedání Zastupitelstva obce Staříč
Schválilo:
- Dohodu o využití výhradního ložiska a podmínkách zabezpečení ochrany objektů uzavřené dle § 33 zákona
č. 44/1988 Sb. /Horní zákon v platném
znění/ a zmocnilo starostku obce k jejímu podpisu.
- rozpis uznatelných položek, podle kterých mohou čerpat prostředky z finanční podpory obce FK Staříč i TJ Sokol
Staříč.
- poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 6.000,- Kč panu Vladimíru Suderovi, Žabeň na zakoupení cen pro rybářské závody, konané dne 11. 5. 2013.
- poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 7.000,- Kč Honebnímu společenství
Staříč na zakoupení pachových ohradníků.
- přijetí cenové nabídky Frýdecko-Místeckých služeb a souhlasilo s darováním
kalendářů na rok 2014 občanům obce.
Uložilo OÚ upřesnit počet potřebných
kalendářů a seznámit občany s tím,
v jakém termínu si mohou kalendáře
vyzvednout.
4
- poskytnutí finančního daru ve výši
3.000,- Kč agentuře TAURUS, s.r.o.
Frýdek-Místek na podporu akce Miss
aerobik ČR 2013, konané dne 25. 5.
2013.
- odsouhlasilo, aby byly v obci umístěny kontejnery na použité oděvy. Uložilo starostce obce vyzvat firmu Revenge,
a.s. k předložení smlouvy o umístění
kontejnerů v obci.
- uzavřít smlouvu o půjčce z Fondu
rozvoje bydlení ve výši 100.000,- Kč
s panem Vlastimilem Přibylou .
- uzavřít smlouvu o půjčce z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100.000,- Kč s paní
Annou Čermákovou.
- provedení hospodářského auditu ve
společnosti Skladeko, s.r.o. Staříč.
- pověřilo SDH Staříč- oddíl mladých
hasičů Staříč k výběru poplatku za veřejné prostranství při konání pouti.
Výtěžek z poplatku jim bude převeden
v rámci darovací smlouvy.
Vzalo na vědomí:
Závěrečný účet DSO Olešná.
Zamítlo:
žádost AS-SENIOR, Lučina 0136, Lučina o poskytování každoročně se opakujícího příspěvku v souvislosti s poskytováním sociálních služeb občanu obce
Janu Gomolovi.
Staříč
5
41. zasedání Zastupitelstva obce Staříč
Schválilo:
- koupi pozemku p.č. 11/1, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Staříč za cenu
280.000,- Kč.
- poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 1.000,- Kč na podporu 5. setkání opuštěných a handicapovaných dětí
a mládeže z Moravskoslezského kraje,
konaného dne dne 7. září 2013, pořádaného Fondem pro opuštěné a handicapované děti a mládež, 72472 Mořkov,
Za Sušárnou 391, IČ: 27019195.
- poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 5.000,- Kč Pobeskydskému aviatickému klubu Frýdek-Místek, 73802
Frýdek-Místek, Ondrášova 1448,
IČ: 66933617, na zajištění modelářských
akcí v roce 2013.
- poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 8.000,- Kč Jezdeckému klubu Sviadnov, o.s., Pod Štandlem 413, Sviadnov,
IČ: 68158068 na organizaci XXXXII.
ročníku Bezručova poháru, jehož tradiční součástí je závod O Pohár obce
Staříč, který se uskuteční 1. a 2. 6. 2013.
- kvalifikační a zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce „Šatny a sociální zařízení FK Staříč p.č.1595/2“, předložené
společností ALL & ING, s.r.o., Ostrava
- Poruba, Heyrovského 1725/7, PSČ 708
00, IČ: 25898566.
Uložilo Mgr. Kubalovi připravit smlouvu o dílo pro dodavatele stavby „Šatny
a sociální zařízení FK Staříč p.č. 1595/2“.
- uzavření smlouvy o půjčce z Fondu
rozvoje bydlení ve výši 150.000,- Kč
s panem Pavlem Trnkou, Staříč č.p. 316.
Vzalo na vědomí:
- oznámení Základní školy a Mateřské
školy ve Staříči o přerušení provozu
mateřské školy od 15.7.-31.8.2013.
- zápis z valné hromady společnosti
SKLADEKO s.r.o. Staříč, konané dne 18.
dubna 2013.
Uložilo starostce obce požádat o vyplacení podílů za léta 2010 a 2012.
Uložilo Ing. Macháčkovi, předsedovi
finančního výboru obce, zajistit provedení auditu ve společnosti SKLADEKO
s.r.o., Staříč.
Zamítlo:
poskytnutí spoluúčasti ze strany obce na
realizaci stavby „prodloužení vodovodního řádu“
Davida a Kateřiny Bělešových
42. zasedání Zastupitelstva obce Staříč
Schválilo:
- darovací smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem, jejímž předmětem je dar pozemků parc. č. 1593/2
orná půda, 1594/14 orná půda, 1594/15
orná půda, 1594/16 orná půda, 1594/17
orná půda, 1594/18 orná půda, 1594/20
orná půda, 1597/3 trvalý travní porost
a 1598/4 orná půda, vše v k.ú Staříč
a zmocnilo starostku obce k jejímu
podpisu.
Staříč
- poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 7.470,- Kč na zakoupení elektrokola
pro osobní asistentku paní S. Gryczovou.
- Závěrečný účet obce Staříč za rok 2012
bez výhrad.
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staříč za rok 2012 bez
výhrad.
- poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 3.500,- Kč pionýrské skupině Přátelství Staříč, zastoupené paní Pavlou
Dudovou na organizaci letního pionýrského tábora.
- uzavření smlouvy o půjčce z Fondu
rozvoje bydlení ve výši 250.000,- Kč
s Lucií Veličkovou, Staříč , Fryčovická
487.
- uzavření smlouvu o půjčce z Fondu rozvoje bydlení ve výši 90.000,- Kč
s paní Miroslavou Kubalovou, Staříč č.p.
235.
- zahájení přípravy nového územního
plánu obce Staříč.
- rozpočtové opatření č. 2/2013.
- vyhlášení výběrového řízení na koordinátora BOZP a stavební dozor k veřejné zakázce „Šatny a sociální zařízení FK
Staříč p.č.1595/2“ na úřední desce obce
Staříč.
- provedení drobných oprav okapů
a omítek na budově pošty a hasičské
zbrojnice.
6
Uložilo místostarostovi obce panu Prokopovi vyzvat firmy k provedení těchto
oprav.
- poskytnutí finančního příspěvku obce
ve výši 2.500,- Kč těmto novorozencům:
Josefu Mičanovi, Ch 315, Anetě Volné,
144, Karolíně Tiché, 693.
Příspěvek 5.000,- Kč poskytnout těmto novorozencům: Ondřeji Bolkovi, Ch
315, Tomu Hoffmannovi, 292.
- aby Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko Sv. Jiří Brušperk, Fryčovická
503, IČO: 61963879 formou výpůjčky
užíval pozemek parc. č. 21/4 zahrada
pro činnost skautského oddílu ve Staříči
do 30. června 2013. Další užívání formou výpůjčky bude případně schváleno
poté, kdy bude záměr vyvěšen na úřední
desce.
Uložilo OÚ vyvěsit na úřední desce
záměr vypůjčit pozemek parc.č. 21/4
zahrada do doby zahájení prací spojených s výstavbou zamýšleného Bytového
domu pro seniory.
Uložilo:
- místostarostovi obce panu Prokopovi
vyzvat 4 firmy zabývající se opravami
kotelen k předložení cenové nabídky
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH.
- OÚ vyvěsit tuto výzvu na vypracování
cenové nabídky „Oprava kotelny v MŠ
Staříč“ na úřední desce obce Staříč.
7
Svoz biologického odpadu
V loňském roce jsme měli možnost
uložit biologický odpad do kontejneru
umístěného na fotbalovém hřišti. Tuto
možnost občané plně využili, proto
Výstavba šaten a sociálního zařízení
pod Okrouhlou na parc.č.1595/2
Na tuto stavební akci bylo vypracováno zadání a podmínky k výběrovému
řízení, které schválilo zastupitelstvo
obce na svém zasedání. Byla pověřena
firma ALL§ING z Ostravy , která tuto
akci povede až k závěrečnému vyhodnocení.
Přemístění autobusové zastávky
- Staříč transformátor
Staříč
bude kontejner na biologický odpad
umístěn znovu na betonové hřiště v centru obce. Svoz bude zahájen od měsíce
září a ukončen dle potřeby.
Zdeňka Šebestová
Předpověď, že se přihlásí více firem,
se naplnila a k 17.6.2013 bylo celkem
přihlášených 57 firem.Všichni věříme,
že nedojde k odvolání některé z přihlášených firem a stavba bude zahájená
v červenci tohoto roku.
data předání stavby. Kolaudace by měla
proběhnout koncem měsíce srpna.
Tato stavební akce byla zahájená
a předána v daném termínu. Dle smlouvy o dílo je termín výstavby 3 měsíce od
Místostarosta obce
Zbyněk Prokop
SPOLEČENSKÁ KRONIKA I. POLOLETÍ 2013
Novorozeňátka
Veronika Scheyer,
Vít Weissmann, Natálie
Rákošová, Zuzana Šimková,
Karolína Tichá,
Tom Hoffmann, Aneta Volná,
Ondřej Bolek, Josef Mičan,
Anna Lednická, Soňa Čubová,
Karin Dětská
Vítání občanků: Natalie Rakošová, Veronika Scheyer, Vít Weissmann
Staříč
8
JUBILANTI
Srdečné blahopřání patří všem jubilantům, kteří se v jarních měsících
oslavili významná životní jubilea
75 let - Anna Nebeská, Jiří Banaš, Vojtěch Kabát, Božena
Sochová, Dušan Červenka, Jaroslav Fojtík, Pítrová Margita
80 let - Věra Fojtíková, Božena Plesníková, Ludmila Prokopová,
Josef Žurovec, Arnošt Nebeský, Alžběta Hlavatá
85 let - Božena Havelková
98 let - Zdeňka Vilgusová
90 let - Stiborová Miluše
Naposledy jsme se rozloučili s těmito
naši spoluobčany:
Jarmilou Zajacovou, Bohumilem
Kubalou, Vlastislavem Houdkem,
Marií Balcarovou, Jiřím Lavičkou,
Vlastou Vijačkovou, Ludmilou
Jakešovou, Zdeňkou Prokopovou,
Ludmilou Bratkovou, Jarmilou
Liberdovou, Jaroslavem Haspeklem,
Jaroslavem Majstryszinem, Boženou
Štěrbovou, Stanislavem Kašperem
ZPRÁVA Z ČINNOSTI KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE
Komise se schází pravidelně a následně připravuje jak sportovní, tak kulturní
akce.
Dne 2.6. v neděli proběhlo divadelní
představení ,, JE TO V RODINĚ“, které
odehrálo amatérské divadlo Pod zámkem
při TJ Sokol Kyjovice. Děj hry se odehrával v londýnské nemocnici U sv. Ondřeje,
kde vrcholí přípravy vánoční besídky pro
pacienty a zároveň začíná mezinárodní
sympozium. Autorem hry byl Ray Cooney a celkem hrálo dvanáct amatérských
herců.
Trochu nás mrzí malá účast 80 diváků
při 50 korunovém vstupném. Věříme, že
ti, co přišli, se skvěle pobavili.
Dále ve spolupráci s Dobrovolným
svazkem obcí Olešná (DSO) jsme připravili promítání filmů v letním kině.
Program uvádíme samostatně.
Hlavním programen v měsíci červnu
je Den obce Staříč, který se uskutečnil
15.6.2013. Pro krásné počasí a nabitý
program jsme zaznamenali rekordní návštěvu a věříme, že byli všichni spokojeni.
Z předběžně schválených akcí se rýsuje
,, Konec prázdnin“ a 14.9.2013 zájezd do
Národního
Staříč
9
divadla na představení Naši furianti.
Zájemci o zájezd do Prahy se mohou přihlásit v knihovně u paní Peškové.
žádané. Bližší informace dodáme v rámci
V prosinci připravujeme divadelní
představení CAVEMAN, které je velmi
Za výbor kulturně - sportovní komise
Zbyněk Prokop
Donášková služba
V knihovně máme zavedenou službu
pro imobilní čtenáře a lidi s omezenou
pohyblivostí – rozvoz knih do domácností. Tato služba je bezplatná a bude
se provádět vždy první středu v měsíci
možností.
v dopoledních hodinách. Stačí nás kontaktovat – telefonicky: 558661051,
mailem: [email protected], nebo
osobně a domluvit podrobnosti.
Letní provoz knihovny
Knihovna bude pravděpodobně
uzavřena v tyto dny:
11.7. – 19.7., 29.7 – 2.8., 12.8. -16. 8.,
26.8. – 30.8.
Pro upřesnění
si hlídejte webové stránky.
NEMUSÍ KONČIT V KONTEJNERECH NA SMĚSNÝ ODPAD
mě papíru, skla, plastů a elektrozařízení
také použitý textil a obuv.
V obci budou od měsíce července umístěny 2 bílé kontejnery pro sběr
použitého textilu a obuvi. Občané obce
tak mají rozšířenou možnost třídit kro-
Speciální bílé kontejnery na sběr
oděvů, textilu a obuvi získala obec zdarma od společnosti REVENGE a.s., která
se zabývá sběrem a následným zpracováním vytříděného textilu. Do kontejnerů lze odkládat oděvy, bytový textil
- záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, dále
obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky ply-
Staříč
šové i dřevěné. Textilie se do kontejneru
vkládají v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích, boty nejlépe svázané
po párech.
Zavedení sběru tříděného textilu je
další formou třídění, která je cestou ke
snížení množství komunálního odpadu
ukládaného na skládku a zároveň přinese obci úsporu za jeho odstranění.
Doposud tento odpad končil převážně v nádobách na směsný odpad nebo
v pytlích na stanovištích u kontejnerů,
a následně na skládce komunálního.
Zkušebně budou tyto kontejnery postaveny u č.p. 203 – bývalé provozovny
a u bývalého Prodexu.
Co se s tímto odpadem děje dál?
V třídícím závodě v Boskovicích pracuje asi sto lidí, kteří dovezený odpad
roztřídí. Společnost v současné době
zpracuje 400 až 500 tun šatstva a bot
měsíčně. Z této hromady se podaří 50
% oblečení zachránit, putuje většinou
do prodejen použitého zboží v České
republice i v zahraničí nebo různým
charitativním organizacím. Dalších 35
% se zpracuje pro průmyslové využití
– zejména pro automobilový a strojírenský průmysl. Zbylých 15 % představuje
odpad, který se vozí do spalovny v Brně.
Rozmístění kontejnerů na textil nesmí být chápáno jako konkurence pro
sběr použitého šatstva pro Diakonii
Broumov, kde se pochopitelně očekává
vyšší úroveň kvality odebíraného šatstva
a hraček než v případě sběru do těchto
speciálních kontejnerů. Zavedení služby
10
má za cíl zvýšit úroveň třídění odpadu
ve městě a zmenšit množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. Charitativní sbírky textilu pořádané Diakonií Broumov budou v naší
obci také občas zajišťovány.
E- BOX
Máte doma v šuplíku starou kalkulačku, nefunkční mobilní telefon, holící
strojek nebo jiný malý elektrospotřebič?
V tom případě je můžete odložit do
nového E-BOXU, který je umístěn ve
vstupních prostorách obecního úřadu
Do E-BOXU nepatří zářivky, výbojky,
baterie a akumulátory. Tyto předměty
je nutné odevzdat do pojízdné sběry
nebezpečného odpadu, která je v obci
zajištěna vždy na jaře a na podzim. Sběr
drobných elektrospotřebičů provozuje
naše obec ve spolupráci se společností
ASEKOL.
Tamara Filínová
11
„Chuťovka 2013“
V rámci oslav Dne obce proběhla soutěž
o nejlepší chuťovku k pivu nebo vínu. Přihlásilo se šest soutěžících.
Umístění:
1. místo Jana Ježíková
2. místo Jiří Heidrich
3. místo Jaroslav Heryán
4. místo Věra Heryánová
5. místo Jiří Polach a Pavel Heryán
6. manželé Kozelští
Všem moc děkuji za hlasy! A tady je recept na vítěznou špenátovou roládu :-) !
ŠPENÁTOVÁ ROLÁDA
Je to vlastně klasické piškotové těsto,
akorát je tam místo cukru špenát.
Z těsta uděláme bud´jeden plát hrubší
na klasickou 1 roládu nebo dva pláty tenčí,
tím i menší 2 rolády, takové jaké byly na
DNI OBCE na soutěži.
Co budeme potřebovat ?
•
•
•
•
•
•
•
400 - 450 g mraženého špenátu
3 žloutky
3 bílky
120 g polohrubé mouky
1 stroužek česneku
½ lžičky soli
olej ( dle potřeby )
Na náplň :
• 2 malé sýry Lučina ( cca 100g )
• 1 čisté pomazánkové máslo
• 1 pažitkové pomazánkové máslo
• 2 lžíce nakrájené červené zavařené kapie
• cca 6 plátků šunky ( 12 plátků pro 2 malé
rolády )
• na náplň si prakticky připravíme to, co
Staříč
máme rádi – můžete dát jakékoliv sýry
nebo jakékoliv pomazánkové másla,nebo
tavené sýry nebo můžeme přidat zakysanou smetanu, nastrouhaný tvrdý sýr atd.
Fantazii se meze nekladou !
A jak na to?
Nejprve si vyšleháme tuhý sníh z bílků
se špetkou soli. Ke vyšlehaným žloutkům
přidáme špenát ( špenát ještě zbavíme přebytečné vody ) a česnek. Zase vyšleháme (
jde to i ručně ) . Poté postupně zlehka vmícháme bílky a mouku se solí, popř. olej.
Hotové těsto rozetřeme na plech,
nebo 2 plechy pro 2 malé rolády, vyložený
pečícím papírem a pečeme asi 4-10 minut
(záleží na troubě, jak všichni víme, každá
trouba peče jinak.)
Ještě teplý plát na chvíli stočíme i s pečícím papírem, aby se nám pak nepotrhala.
Poté namažeme plát vyšlehanou náplní,
poklademe plátky šunky, trochu namažeme
i šunku, aby se roláda dobře slepila dohromady. A stočíme, zabalíme do potravinářské fólie a dáme ji ztuhnout do ledničky,
nejlépe do druhého dne, pro nedočkavce
alespoň 2 hodiny.
Přeji dobrou chuť.
Staříč
Noc kostelů 2013
24.května bylo možné v Ostravsko-opavské diecézi navštívit 130 kostelů
a modliteben. Letos poprvé se k noci
kostelů připojil i náš kostel Nalezení
Svatého kříže.
12
zde mohli získat podrobné informace
z historie.
V lodi kostela, boční kapli i sakristii
byla vystavena k volné prohlídce stará
i nová bohoslužebná roucha, náčiní
i knihy. Na panelech byly fotografie
a dokumenty ze života farnosti a dataprojektor nás zavedl do doby nedávno minulé. K vidění byl skvostný
baldachýn používaný v průvodu Božího Těla, procesní prapory i „pokrov“
z roku 1865, který se pokládal na máry.
Nejmladší návštěvníci po složení
puzzle našeho kostela a vyluštění křížovky došli k pokladu a malé odměně.
První návštěvníci začali přicházet
již před 18.hodinou. Největší zájem byl
o výstup na věž. Točitým schodištěm
došli návštěvníci k varhanám, kde si
prohlédli, jak tento nástroj vypadá
uvnitř. Některé děti si i vyzkoušely, jak
se na něj hraje. Vše, co je zajímalo kolem
varhan, jim ochotně zodpověděl pan Petr
Strakoš, varhaník a varhanářský mistr.
Druhé točité schody zavedly zájemce do půdního prostoru, kde mohli
ocenit výbornou práci tesařů, kteří
v roce 2011 provedli opravu nosných
částí střechy. Ke zhlédnutí zde byla
projekce fotografií z pamětní knihy
farnosti.
Kdo si vyšlápnul další dřevěné
schody, došel až ke zvonům. Zájemci
Závěr večera patřil zpěvu chrámového sboru, poté následovalo požehnání přítomným i obci Staříč naším
farářem O. Martinem. Půlnoční troubení z věže celou akci ukončilo.
Pro nás, pořadatele, a snad i pro
všechny návštěvníky večera to byl nevšední a příjemný zážitek.
Tadeáš Kubala
13
Chrámový pěvecký sbor Staříč
Milí spoluobčané a čtenáři,
dovolte mi, abych vás po čase opět
informovala o činnosti našeho chrámového sboru. Hned v lednu jsme si
naplánovali veškeré akce a aktivity,
které bychom chtěli stihnout zrealizovat v tomto roce. Opět jsme připravili
mnoho vystoupení, poutních zájezdů
a přislíbené jsou i nějaké koncerty
v okolních obcích. Nejprve jsme tedy
začali pilně zkoušet na nadcházející velikonoční svátky.
Bohužel koncem února nás ranila smutná zpráva, že po krátké těžké
nemoci zemřel náš dlouholetý člen
sboru pan Bohumil Kubala (73). Byl
nejen oblíbeným zpěvákem s veselou
a upřímnou povahou, ale také skvělým kamarádem, který všem pomáhal.
V posledních letech i obětavým kostelníkem. Obrovská účast při posledním
rozloučení jen dokazovala, že ho lidé
měli rádi a že všem bude „náš Bohuš“
moc chybět. Děkujeme Ti za všechna
společně strávená léta v našem chrámovém sboru. Nikdy na Tebe nezapomeneme…
Týdny ubíhaly a my se museli,
ostatně jako každý rok, připravovat na
farní Staříčskou pouť. Předtím jsme
však ještě stihli navštívit pohádkové představení Mrazík v divadle Jiřího Myrona v Ostravě, kde naše dirigentka Jana Kurečková hrála roli zlé
Marfuši. Představení se všem moc
líbilo. Společné foto jen dokazuje příjemnou atmosféru.
Staříč
Jana Kurečková, která je sólistkou
NDM Ostrava, má mnoho přátel nejen
v divadelní a kulturní oblasti, ale i v Čes-
ké televizi v Ostravě. A právě televizní
tým křesťanského pořadu Cesty víry,
projevil zájem o natočení dokumentu
našeho pěveckého sboru a celé farnosti.
Stali jsme se tedy „mediálními hvězdami“. Třídenní natáčení bylo zakončeno
5. května pouťovou slavností. Vysílání
pak proběhlo 19. května na ČT2 v po-
řadu Cesty víry pod názvem „Modlitba
zpěvem“. Všichni budeme mít hezké
vzpomínky na natáčení a zároveň i milou památku... Děkujeme všem, kteří se
Staříč
14
jakýmkoliv způsobem podíleli na tomto
projektu.
Na tomto odkazu můžete shlédnout celý dokument:
http://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/1185258379-cesty-viry/413235100051005-modlitba-zpevem/
Další účast sboru byla na celostátní
akci – Noc kostelů. Zde jsme se nezapojili jen my, ale i celá Staříčská farnost
s duchovním otcem Martinem Kudlou.
Probíhala 24. května od 18 – 24 hodin,
kdy návštěvníci měli možnost ve večer-
ních hodinách navštívit kostel, který měl
v tuto dobu připraven poutavý program.
Chrámový sbor si připravil pásmo duchovních písní a přispěl tak k vytvoření
netradiční noční atmosféry.
Poslední setkání měl sbor 3. června na již tradičním smažení vaječiny
ve Staříči u Zdeňka Kabáta. Uvolněná
pohodová atmosféra se zpěvem a harmonikou naznačovala již brzký příchod
prázdnin a pro náš sbor znamení odpočinku a návštěv zajímavých turistických
či kulturně historických památek a míst
při pořádání farních poutních zájezdů.
Za chrámový pěvecký sbor Staříč
Svatava Poloková
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pasování na čtenáře
Koncem června se žáci 1.třídy těšili nejen na prázdniny, ale také na svou
první návštěvu místní knihovny. Čekal
je zde slavnostní akt - pasování na čtenáře. Nejprve však museli čtenářskou
dovednost prokázat při plnění zajíma-
vých úkolů. Po složení čtenářského slibu
byli všichni paní knihovnicí „pasováni“
na čtenáře. Možná, že některé děti přečtou o prázdninách svou první knihu.
Dveře do knihovny mají otevřené...
M.Cigánková
15
Návštěva Interaktivní expozice U6
Koncem června se žáci 1.třídy těšili
V rámci Dne dětí navštívili naši žáci
koncem května Interaktivní expozici
U6 v Dolní oblasti Vítkovic.
Jde o jedinečnou výstavu odhalující tajemství technických vynálezů od
parního stroje až po nejmodernější robotizovaná pracoviště a „superchytré“
stroje. Viděli jsme mnoho českých, ale i
světových vynálezů. Žáci si sami mohli
Staříč
vyzkoušet, jak vyrobit elektřinu šlapáním
na kole, obrábět kov, otestovali si řízení
automobilu a letadla na trenažéru, nebo
si mohli vlézt do kajuty kosmonauta
Gagarina a do útrob legendární ponorky
Nautilus.
Dětem se výstava velmi líbila především proto, že si spoustu exponátů mohly osobně vyzkoušet.
Velké poděkování patří vedení obce
Staříč, které celou akci hradilo.
Staříč
Zdravá výživa
Již třetím rokem jsme zapojeni do
projektu EU Ovoce do škol, kde děti
zdarma získávají ovocné balíčky. Některé děti se bojí zkusit nový druh ovoce
nebo zeleniny, mohou je však ovlivnit
spolužáci. Také dlouhodobě podporujeme příjem mléčných výrobků. Mléčné
svačinky odebíráme 2krát týdně, děti
získají za zvýhodněnou, státem dotovanou cenu jogurt nebo ochucené mléko
a pečivo.
Během února a března probíhala ve
všech třídách v rámci prvouky výuka
o zdravém životním stylu a zdravé výživě. V tomto tématu nás podpořila naŠkolní výlety
Letošní výlety jsme stihli již v květnu a opravdu se nám vydařilo počasí.
Žáci první až čtvrté třídy si zahráli na
indiány a navštívili Liščí mlýn, osadu ve
Frenštátě pod Radhoštěm. Tam se různými aktivitami seznamovali se životem
indiánů. Program byl pestrý, sportovní
a zábavný.
16
dace Albert, která pořádá pro školy výukové programy. Ve všech třídách jsme
přivítali maminku naší žákyně paní Petruškovou, která nám poutavým způsobem upevnila znalosti o zdravé výživě.
Součástí programu Škola zdravé pětky
byla i ochutnávka nápojů, ovoce a zeleniny.
Děkujeme paní Petruškové za velmi
příjemný přístup a věříme, že zdravé
výrobky budeme vídat u dětí i během
svačinek.
Mgr. Daniela Trojanová
Staříč
17
Pátá třída vyrazila na turistiku směrem na Ostravici s cílem chaty Ostrá.
Všechny děti si výlety užily.
K výletům jsme si přidali i exkurzi do
Záchranné stanice pro raněná a opuštěná zvířata v Bartošovicích, kde jsme
načerpali mnoho zajímavých informací.
Mgr. Daniela Trojanová
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Tak, jak jsem slíbila, informuji Vás
o akcích v Mateřské škole v měsíci červnu.
V pátek 31. 5. 2013 se vydaly děti za
Pokladem, aby oslavily Den dětí. Cesta vedla okolím Staříče a děti při ní
plnily zábavné vědomostní úkoly, které
přivedly děti na stopu ukrytého pokladu. Poklad skrýval drobný dárek pro
každé dítě a sušené ovoce. Ve středu
5. 6. odjely děti na školní výlet do ZOO
Ostrava. Přestože počasí mělo své vrtochy, dětem to náladu nepokazilo a výlet jsme si opravdu užili. V pátek 14. 6.
se na zahradě MŠ smažila vaječina. Děti
soutěžily ve sportovních disciplínách
a společně s rodiči prožily příjemné
odpoledne. V pondělí 17. 6. 2013 navštívily děti obřadní síň obecního úřadu,
kde je paní starostka oficiálně pasovala
na předškoláčky a popřála jim úspěšné
absolvování školní docházky. V sobotu
22.6.2013 pořádáme pro rodiče s dětmi
turistický výlet do blízkého okolí. Do
konce školního roku zbývá už jen pár
dní a děti ještě navštíví školní družinu,
vyučovací hodinu v 1.třídě ZŠ, domá-
Staříč
18
cí farmu pana Proska a podnikneme
vycházky do přírody. Také my, paní učitelky se s „našimi“ dětmi rozloučíme .
Na prázdniny se už všichni těší a já Vám
přeji, aby jste je prožili podle svých přání
a představ, v klidu a rodinné pohodě.
Za mateřskou školu
Iveta Novotná
Stařičští skauti v Praze
Ve čtvrtek 9. 5. 2013 jsme měli sraz
před skautskou klubovnou ve dvě hodiny odpoledne. Autobusem jeli jsme na
vlakové nádraží v Lískovci, nastoupili
do vlaku a jeli jsme do Ostravy na Hlavní nádraží. Přestoupili jsme do druhého
vlaku, který se nazýval Region JET. Do
Prahy jsme jeli čtyři hodiny. Ve vlaku
jsme dostali zadarmo neperlivou vodu
a mátový čaj. Po příjezdu do Prahy jsme
šli na tramvaj a tou jsme dojeli skoro až
k ubytovně. Ubytovali jsme se a vybalili
si věci. Zašli jsme se ještě podívat na památník nazvaný Operace Anthropoid ,
který stojí na křižovatce, kde byl 27. 5.
1942 spáchaný atentát na Heydricha.
Poté jsme se vrátili na ubytovnu a šli
spát.
V pátek ráno jsme se nasnídali a vydali jsme se podívat na Pražský hrad,
Chrám svatého Víta a na Zlatou uličku.
V Chrámu sv. Víta jsme viděli hroby
Karla IV. a jeho žen, Václava IV… Potom
jsme navštívili jednu z věží, která měla
300 schodů a nahoře byl krásný rozhled
na celou Prahu. Dále naše cesta vedla k
památníku Jana Žižky na Vítkově s prohlídkou muzea. Před sochou Jana Žižky
jsme se společně vyfotili. Jelikož přicházel večer, vrátili jsme se na ubytovnu. Na
ubytovně nám skauti radioamatéři ukázali, jak se přes vysílačku dorozumívají
se skauty z celého světa. Po celodenním
cestování přišla k chuti dobrá večeře
a vysílení jsme všichni usnuli.
V sobotu ráno po snídani jsme vyrazili do pražské zoologické zahrady.
Viděli jsme mnoho zajímavých zvířat
např.: surikaty, medvěda ledního, hyeny,
vlky, lachtany. Ze ZOO jsme jeli tramvají na Slavín na Vyšehrad. Na Slavíně
je hřbitov, kde je pochováno mnoho
slavných osobností. Našli jsme hrob zakladatele českého skautingu Antonína
Benjamína Svojsíka nebo básníka Karla
Hynka Máchy. Naše kroky dále směřovaly ke skále, ze které podle legendy skočil Šemík s Horymírem. Vrátili jsme se
na Václavské náměstí a z něj jsme šli na
Staroměstské náměstí podívat se na orloj. Být v Praze a nebýt na Karlově mostě
by nebylo ono, tak jsme se vydali i tam.
19
Staříč
Podél mostu vystupovali různí umělci,
někteří malovali, jiní hráli nebo tancovali. Značně unavení a plní dojmů jsme
dojeli na ubytovnu. Po večeři jsme hráli
hry a potom šli spát.
S hodinovým zpožděním jsme dorazili
do Lískovce, kde už na nás čekali rodiče.
Plní krásných zážitků jsme se rozprchli
ke své mamince nebo tatínkovi. Výlet se
povedl, i když nám moc nepřálo počasí.
V neděli ráno jsme se nasnídali,
sbalili jsme se a uklidili jsme po sobě
Petra Klečková (Oslík )
klubovnu. Nasedli na tramvaj a naší
poslední navštívenou památkou byla socha sv. Václava na Václavském náměstí.
Poté jsme nabrali směr Hlavní nádraží
v Praze, nastoupili do RegioJETu a jeli
do Ostravy. V Ostravě jsme nestihli
všichni přestoupit na vlak do Lískovce, tak jsme museli čekat na další vlak.
Sokolská smaženice
Již jako tradičně jsme se sešli na
každoroční akci při smažení vaječiny.
I přesto, že byla tato akce plánovaná dostatečně dopředu, byla účast opravdu
velmi slabá. Kdo chtěl, tak nezaváhal
a opravdu přišel. Vaječina byla velmi
dobrá. Dokonce i počasí nám vyšlo. Ale
i přes malý počet účastníků jsme se při
ohni příjemně bavili a zavzpomínali na
dobu, kdy nás bylo mnohem více.
Za sokolský výbor Květa Mudrová
a Lenka Žídková
Staříč
Stavění májky a děti na koštěti
A konečně tu máme jaro a s ním krásné počasí. Na sokolském hřišti za Kulturním domem to poslední dubnový
den vypadalo jako v nějaké strašidelné
pohádce. Co se vlastně dělo? Z několika
stran sem přilétaly malé čarodějnice na
koštěti a za chvíli se všichni i bez masek
pustili do divokého tance kolem čarodějek Morgany, Knihomolky a Kryšpíny. Blíží se přece filipojakubská noc,
ve které všechny čarodějnice provádějí
své reje a kouzla. Děti si vzaly do rukou
košťata, kouzelnické hůlky a svým pokřikem a dováděním zaplnily celý areál.
Když se hrami docela unavily, šly ještě
připravit kouzelný lektvar z pavouků,
kuřecích nožek, očí a bylin. Nejkrásnější čarodějnice byly odměněny věcnými
Sokolský sedmiboj rodičů a dětí
Dostal se mi do rukou časopis České
obce sokolské s článkem o zmenšujícím se zájmu dětí o sport. A na jeho základě jsem si uvědomila, že v naší obci
již dlouho organizujeme řadu konkrétních aktivit v tomto směru. A tím také
dne 19. 5. 2013 odstartoval již 6. ročník atletického šestiboje rodičů a dětí.
Odpoledne po atletickém klání dospělých
a juniorů jsme se sešli my rodiče a naše děti
k velkému souboji na hřišti pod Okrouhlou. Soutěžilo se tradičně v hodech diskem, oštěpem, koulí, kde děti používaly
dětské nářadí. Potom se všichni přesunuli na druhou stranu fotbalového hřiště
20
cenami v podobě čarodějnice. Tyto ceny
věnovala kulturní komise OÚ Staříč.
Pak ještě děti společně s maminkami
stačily ozdobit naši májku a tu tátové
poté postavili do velké výše. Mezitím se
mohli všichni občerstvit. A kdo přišel,
ten prožil krásné odpoledne a bude mít
na co vzpomínat.
Lenka Žídková
a tam pokračovali ve skoku dalekém,
v běhu na 25 m a 50m podle věku
dětí a klání ukončili štafetou. Na všech
bylo vidět, že jim velice záleží na
sportovních výkonech a mezi sebou
se hecovaly nejen rodinné páry, ale
i děti s dospělými navzájem! Letos
se zúčastnilo 25 dětí ve třech kategoriích.
A musím říct, že nás překvapily i děti, které se vracejí každým rokem pro zájem o
sport a již třeba navštěvují 7., 8. třídu. Letošnímu ročníku dokonce přálo i počasí
a nebylo velké horko nebo naštěstí
ani nepršelo, což nám vždy nevyšlo.
No a teď se pochlubíme výsledkovou
listinou:
21
V každé kategorii byly děti odměněny za každou disciplínu zvlášť, pak
v každé kategorii celkově nejlepší tři
děti s rodiči a nakonec byla vyhlášená nejlepší rodina, která měla nejvíce
bodů.
Umístění v nejmenší kategorii :
1. místo: Martin Peterek
2. místo : Vojta Děrgel
3. místo : Matyáš Trojan
Umístění v prostřední kategorii:
1. místo: Sabina Závodná
2. místo : Honza Palička
3. místo: David Berek
Umístění v nejstarší kategorii:
1. místo: Vít Žurovec
2. místo : Libor Macháček
3. místo : Aneta Závodná
Sokolský den dětí
A rok s rokem se sešel a je tu Mezinárodní den dětí. Ve spolupráci s Kulturní komisí jsme připravili na hřišti
pod Okrouhlou zábavné odpoledne
v pohádkovém lese a dětský cirkus.
Děti začaly pohádkovou cestu „kolo,
koloběžky nebo pěšky“, dojely k pohádkovému hradu, kde přepadly čerta a pokračovaly k smutné princezně,
která ztratila korálky. Na nejvyšším
bodě Okruhlé čekal na nás rybník
U Česílka s rybkami. Když zvládly chytání rybek, potkaly polámaného mravenečka, který potřeboval nutně ošetřit!
Čilé a zdravé pospíchaly do hlubokého lesa k perníkové chaloupce. Cestu
Staříč
Letos titul nejlepší rodina si vybojovala dvojice Peterkových před dvojicí
Závodných a Děrgelů.
Kromě medailí, diplomů, pohárů
byli všichni odměněni věcnými cenami
podle zásluh.
Tak SPORTU ZDAR a příští rok vás
zase zveme na další klání!!!
Za sebe bych chtěla poděkovat
organizátorkám, bez kterých by to
vůbec nešlo!
Za organizátoky
Lenka Žídková
zpět měly také nelehkou, čekala je
chůze po laně. Když vyšly z pohádkového lesa, musely se proskákat v pytli
a přejít na chůdách po chodníku ke
skládání pohádkových bytostí. Poslední, co na ně čekalo, byla lukostřelba
Robina Hooda. Po odevzdání kartiček
s razítky, které cestou sbíraly, byly
odměněny malou odměnou. A poté děti
mohly navštívit dětský cirkus a malování na obličej!
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a obětavým organizátorkám příjemnou dovolenou. Sejdeme se opět
s radostí v září na cyklistickém závodě
„Okolo Staříča“
Staříč
Zpráva o činnosti Staříčského
Pétanque Klubu
Prezident klubu Karel Brož byl oslonen místostarostou obce Dobrá, Milanem Stýpkou, jestli by u nich předvedl
hru Pétanque. 9. dubna jsem zajel do
Dobré a jelikož nebylo vhodné počasí
na venkovní ukázku, hráli jsme softpétanque. V tě-locvičně základní školy se
sešlo, asi, 25 zájemců různých věkových
kategorií,po-věděl jsem něco o historií
hry a o soutěžích a turnajích v ČR. Pak
jsme zahráli několik her, ve kterých se
vystřídalo, asi, 16 lidí. Doufám, že se
pétanqu ujme třeba tady v Dobré a budeme mít kam jezdit porovnávat si svou
výkonnost.
Letní sezonu jsme zahájili 19. dubna
2013 Jarním turnajem. Uspořádali jsme
ho spolu s naším Společenským večírkem a tak na něm hráli pouze členové
našeho klubu. Turnaj vyhráli Ludvík
a Zdeňka Šebestovi před Karlem a Magdou Brožovými, 3. byli Láďa Plesník
s Aničkou Čermákovou.
8.- 11. května proběhl společný pobyt
naších členů v Rusavě. 4 dny jsme trávili
v pronajaté chatě v Hostýnských vrších.
Navštívili jsme Hostýn, zoologickou
zahradu v Lešné a udělali jsme si 10
kilometrovou túru po okolí.
25. května slaví naše členka Zdeňka
Šebestová významné životní jubileum
a tak nás pozvala na oslavu, která proběhla v sokolském pavilonku 17. května. Přejeme ji hodně pevného zdraví
a radosti z petangu.
22
21. května náš klub oslavil Svatého
ducha tradičním Svatodušním turnajem, zvítězila v něm trojice: Jana Jarkovská, Pepa Václavík,Ludvík Šebesta. Po
turnaji jsme rozbili 43 vajíček a udělali
si smaženici.
25. května 2013 jsme byli pozváni na
Memory CUP do Orlové. Je to „vzpomínkový turnaj“, při kterém si zavzpomínáme na naše spoluhráče, kteří už
nejsou mezi námi. Družstvo Brož K.,
Žídková L. a König D. obsadila 5. místo,
Kozelský M. a Rodková L. byli šestí.
31. května 2013 jsme byli pozváni
starostou obce Paskov, abychom na tamních slavnostech Setkání generací předvedli široké veřejnosti hru Pétanque.
Lektorské úlohy se zhostili Karel Brož
a Drahuš König. Obec Paskov otevřela
u restaurace areál, který mohou využívat
občané všech věkových kategorií. Proto
ten název Setkání generací.
1. června 2013 jsme se zúčastnili
turnaje Albrechtický kahan. Je to turnaj jednotlivců. Sešlo se tady 39 hráčů
z Albrechtic, Valšovic, Orlové, Litovle,
Krumsína a Staříče, v podstatě výkvět
severomoravského pétangu. Staříč
reprezentovalo 5 hráčů: Karel Brož,
Martin Kozelský, Lidka Rodková, Drahuš König, Láďa Šimíček a Láďa Plesník.
Nejvíce se dařilo našemu prezidentovi
Karlovi, který porazil několik favoritů
a celkově obsadil hezké 4. místo.
Náš tradiční Staříský pohár, jeden
z nejstarších turnajů na Moravě, letos byl už 17. ročník, jsme pořádali
23
Staříč
8. června.Vzhledem ktomu, že v tento
den probíhalo
Mistrovství ČR jednotlivců ve Vojnovém Městci, nepřijelo tolik družstav
jako jindy. Počasí nám přálo, třebaže
celý týden před turnajem bylo chladno
a pršelo, v sobotu bylo hezky a teplo
a tak 8 družstev bojovalo o putovní
pohár obce Staříče i o hodnotné ceny.
Zvítězila domácí dvojice Láďa Plesník,
Karel Brož, 2.by-li Jan Ježíšek s Mirkem
Sukem z Valšovic a 3. Jarka Krůlová
s Romanou Wzientkovou z Orlové.
Vítšzové 17. ročníku „Staříčského poháru“
JARNÍ SEZÓNA FOTBALISTŮ STAŘÍČE
Čekání na nové sociální zařízení
po Okrouhlou.
V loňském roce se rozhodlo
o výstavbě nového sociálního zařízení,
které budou využívat nejen fotbalisté,
ale i široká veřejnost na různých společenských a kulturních akcích. Připravený
projekt čekal na vyhlášení výběrového
řízení, avšak mezery v legislativě, nahrávající k rozkrádání veřejného majetku
a zejména k olupování rozpočtu, daly
do dnešního dne dalším krokům STOP.
Družstvo mužů mezi prvními pěti
Díky velmi dobré podzimní část ve
výsledcích skupiny C-třinecká (polská),
měli naši muži prakticky zajištěnou další účast v krajské soutěži 1. B třídy. Jejich
rekordních 24 bodů překonalo veškerá
očekávání a družstvo mohlo postupně
Nový stavební zákon zpřísňující pravidla
k průhlednosti v čerpání rozpočtu, ale
i samotného vybavení interiéru budov,
odsunula stavbu minimálně o 8 měsíců
zpět a v těchto dnech je ve fázi vypsaného výběrového řízení. Snad tato akce
započne v 2. pol roku 2013 a dočkáme
se další hezké a účelné stavby. Musím
odmítnout názor, že stavba bude sloužit
dospělým fotbalistům, neboť tato skupina je jen zlomek z široké členské základny mládeže ve Staříči.
zapracovávat nové hráče a připravovat
si půdu pro další ročník. Bohužel ani
jednu z těchto možností moc nevyužilo,
a to hlavně svým přičiněním, neboť
v prvních čtyřech zápasech měl stop
jejich nejlepší střelec J. Volný a po dalších čtyřech byl potrestán za urážku
Staříč
rozhodčího i opora zadních řad L. Janota. Když si připomeneme odchod
M. Peška do Frýdlantu, zranění hlavní
opory v brance Lukáše Smetanu a další omluvenky pro nemoc nebo pracovní vytížení, je obdivuhodná trpělivost
trenéra Sluštíka pracovat s trvale se
měnícím kádrem. Jenom pozor, aby
kalich trpělivosti trenéra nepřekvapil.
V době vydaní buletinu bude již sezóna minulostí, ale pro páté družstvo
soutěže jistě nebyly kruté porážky 1:7
v Doubravě a 0:5 s ČSAD Havířov ničím
jiným než zkušeností, že každý zápas
je jiný a nutno se na něj vždy připravit.
Ocenit naopak musíme hru na soupeřových hřištích, kde jsme byli hned za
suverény skupiny D. Lutyní a Havířo-
24
vem. Pro příští ročník to je dobrá zkušenost a pobídka k zodpovědnějšímu
přístupu v trénincích.
Čekáme taky na příchod mladých
fotbalistů ze staršího dorostu Pavla Malého, Erika Tvardka, Daniela Folwarczného a Romana Kačmaříka. Jsou to oni,
kteří by měli táhnout káru lepších výsledků s dobrým jádrem družstva Volným, Janotou, Strakošem,
Juklem, Kolkem, Kocichem a ostatními, snad i navrátilci Martinem Peškem
a Markem Hendrychem.
25
Starší dorost bojuje o postup
do divize
Neuvěřitelná byla série vítězství našeho družstva staršího dorostu v soutěži
krajského přeboru , kdy po podzimní
části soutěže vedlo celou tabulku,
před takovými soupeři jako Kopřivnice, Bílovec, Orlová, Havířov, Ostrava Jih, Kravaře či blízký Brušperk stojí
opravdu za zaznamenání i do kroniky
obce. V době, kdy bude vydán tento
buletin, to je starší dorost, který byl nejlepším kolektivem v naší obci v sezóně
2012/2013. Zda a za jakých podmínek
do této soutěže postoupili, bude veřejnost informována obecním rozhlasem,
popř. vývěskami fotbalového klubu.
V konečné fázi bude rozhodovat mezi
našimi hochy a Skotnicí to, zda mají obě
družstva dostatečnou členskou zásobu
i v nižší kategorii, popř. velmi důležité
finanční prostředky na dopravu . V di-
Staříč
vizní soutěži již mají týmy velmi dobrou
kvalitu a je velice pravděpodobné, že se
největší talenti z jednotlivých družstev
objeví snad i na ligových terénech. Díky
za vedení tohoto kolektivu patří zejména Jaromíru Morysovi jako vedoucímu
družstva, který trpělivě přesvědčoval
kluky i o vlastních kvalitách.
Samozřejmě zde patří i trenér Juraj
Wiedrmann, který dokázal kluky nejen
motivovat, ale i pořádně pokárat. Jména
jako Palkovič, Vrtný,
Baran Ondra, Heryán, Kuča, Malý
Pavel, Musálek, Poledník, Tvrdoň
Radek, Erik Tvardek, Folwarczny,
Kačmařík ,
Pavelka a jiní, se jistě objeví na hřištích týmů hrající i vyšší krajské soutěže.
Staříč
Pozornost věnujeme hlavně mládeži
Uplynulý soutěžní ročník 2012/2013
byl z pohledu výkonů jednotlivých
družstev absolutně nejzdařilejší. Všechny týmy přihlášené do
soutěží prošly se ctí až do konce, a to
bez viditelných problémů s udržením.
Nejen hráči, ale i vedoucí družstev a trenéři jsou nedílnou součástí těchto kolektivů a jsou to oni, kteří sledují jejich
postup a zlepšování. Poděkujme tedy
všem těmto obětavcům, kteří za víc než
skromnou odměnu tráví desítky hodin
při výchově vašich dětí. Následuje výčet
těchto obětavců:
Předpřípravka a přípravka:
Hynek Daute, Petr Slanina, Marek Volný
Mladší žáci:
Josef Volný ml., Tomáš Kautský
Starší žáci :
Jiří Baran, Radek Řehák
Mladší dorost :
Přemysl Tyleček, Ladislav Hornák
Starší dorost :
Juraj Wiedrmann, Jaromír Morys
Pro úplnost ještě uvádím členy
výkonného výboru klubu, bez kterých
by zcela jistě celá široká základna nepracovala bez větších obtíží.
Do obou těchto skupin rádi přijmeme dobrovolné zájemce o jakoukoliv
činnost našeho klubu.
26
Předseda: Josef Volný st.
Tajemník: Petr Slanina
Pokladník: Ing. Bedřich Slanina
Práce s mládeží: Jiří Baran
Techn. úsek: Dalibor Strakoš st.
Na závěr děkuji členům zastupitelstva
obce za projevení důvěry hospodařit
s jejími nemalými prostředky. Věřím, že
nám jde o společnou věc, k čemuž chceme pomoci dobrou reprezentací naší
obce STAŘÍČ.
27
McDonald Cup
Již každoroční tradicí se stal mládežnický turnaj prvního stupně základních
škol McDonald Cup ve Staříči.
Mužstva z povodí Ondřejnce Staříč,
Fryčovice, Strá Ves, Brušperk a Krmelin
Balcarovy povídky – Potravinový
inspektor
TV Nova začala vysílat super pořad s názvem „ POTRAVINOVÝ
INSPEKTOR“. Velice slibný pořad,
hlavně poučný pro dodavatele a prodavače. Našim lidem v republice se
určitě líbí redaktor, který nachází
v regálech shnilé a nechutné potraviny. Všichni prodavači i jejich vedoucí
mají z toho velký respekt, protože to
zavání pořádnou pokutou.
I mně se tato akce zalíbila. Napsal jsem pochvalný dopis na adresu
TV Nova za tento vynikající nápad
s odznáčkem „POTRAVINOVÝ INSPEKTOR“. Při té příležitosti jsem
pochválil naše malé obchůdky ve Staříči, které jsou vždy čisté. I moje žena
pracovala ve večerce, kde byl vždy pořádek.
Za dva měsíce jsem dostal děkovný
dopis od TV Nova a neuvěřitelně veliký odznak.
Ale co s ním? Jedno dopoledne jezdíme na větší nákup do Tesca. Připnul
jsem si odznak na klopu svého saka
Staříč
se utkaly ve třech věkových kategoriích.
Celkově nejlepších výsledků dosáhli
malí fotbalisté z Brušperka.
Volný J.
předseda FK Staříč
a vplul do nákupního centra. Moje
žena ode mne utekla. Už u vchodu,
kde jsou informace, jsem poznal, že
se na mne dívá s otevřenýma očima
informátorka. Tajně jsem ji pozoroval. Zvedla telefon a určitě nemluvila o mé kráse, ale o odznaku, který
se jí nelíbil. Já se v koutku duše smál
a čekal, co se bude dít.
U zeleniny jsem zůstal stát a pátral pohledem po celém Tescu, kde je
moje polovička. Zato dvě prodavačky
začaly překopávat brambory a rajčata.
Já jsem se nikomu nepředstavoval, jenom odznak na mém saku zářil. Před
východem z obchodu jsem jej tajně
sundal, ale vím, že prodavačky určitě
řekly: „ ten nám tady scházel“.
Milan Balcar
Staříč
28
STAVĚNÍ MÁJE
29
REJ ČARODĚJNIC
Staříč
Staříč
30
DEN OBCE
31
Staříč
ATLETICKÝ ŠESTIBOJ RODIČŮ A DĚTÍ
Staříč
32
DĚTSKÝ DEN
33
ŠKOLNÍ VÝLETY
Staříč
Staříč
34
POUŤ
35
Staříč
POZVÁNÍ
TJ Sokol Staříč pořádá pro všechny zájemce
tyto akce:
Cyklovýlet (místo se upřesní)
Sobota 13. července 2013 (v případě deště bude odložen na 20.7.)
Cyklistický závod „Okolo Staříča“
Sobota 7. září 2013
Dvoudenní zájezd do PRACHOVSKÝCH SKAL
28. a 29. září. Cena 800,- Kč (doprava+ubytování)
Prohlídka závodu HYUNDAI
Pátek 25. října 2013 od 13.00 hodin
Bližší informace ke všem akcím najdete na www.tjsokolstaric.webnode.cz nebo na
www.staric.eu.
Na zájezd do Prachovských skal a na prohlídku závodu Hyundai se můžete hlásit v knihovně u
p. Peškové (558661051, [email protected]) nebo u p. Židkové 605703264.
HASIČI PŘIPRAVUJÍ
V sobotu 27. července 2013 jste zváni Sborem
dobrovolných hasičů ve Staříči na hřiště za
kulturním domem, kde od 15.00 hodin proběhne
program pro děti plný nejrůznějších soutěží.
Ve 20.00 hodin pak začíná country večer s ostravskou skupinou
SEŠLOST. Vstupné na tuto akci je 40,- Kč. Občerstvení zajištěno.
Staříč
36
Kulturní komise pořádá zájezd
do Národního divadla v Praze na divadelní
představení
NAŠI FURIANTI
Divadelní představení je v sobotu 14.9.2013
od 19.00 hodin.
Cena: představení 490,Doprava 300,Vstupenky se prodávají v knihovně u p. Peškové nebo
v době nepřítomnosti na OÚ.
Staříč
37
INZERCE
12081Col Coleman - info letak_A5_1_(Vsetin_03).pdf
ilustrator-podklad.pdf
1
19.3.2013
9:31:29
1.8.2012
13:32:43
Nabízím Vám:
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Návštěvu obchodního
zástupce u Vás
Výběr materiálu v naší vzorkovně
Zdarma výpočet spotřeby materiálu
Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou firmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie
Váš obchodní zástupce:
Pavel Merenda mobil: 725 675 606
OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA
Provozní 5560, 722 00 Ostrava - Třebovice, tel.: 596 940 640
11 x
v České republice
17
let
na trhu
36 000
položek v nabídce
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz
4000
trvale skladem
Staříč
VODA - TOPENÍ - PLYN
Lukáš Navrátil
Vodoinstalatérské práce:
Domovní rozvody v plastu, mědi.
Montáž zařizovacích předmětů, ohřívačů, vodáren, baterií apod.
Zásobníkové ohřívače,koupelny,plombování bytových vodoměrů
Topenářské práce:
Montáž kotlů na tuhá paliva, výměna otopných tělěs,
montáž rozvodů v mědi, oceli, plast (vícevrst.trubky)
montáž podlahového topení včetně přípravných prací před
zalitím podlah ( beton, anhydrit ) Solární systémy.
38
Ř - NATĚRAČ
M A LÍ
KUBÍNEK LUBOŠ
Brušperk
Tel.: 602 733 356
Plynoinstalatérské práce:
Plynofikace rodinných domků a chat, montáž plynových
kotlů, sporáků, gamatů.
Rozvody v mědi, železe.
Provádění přípojek od HUP po spotřebič, zajištění revize.
- nátěry střech, veškeré práce
ve výšce
[email protected]
- nátěry oken, dveří, nábytku
tel: 732 207 824
( obec Raškovice )
- nátšry fasád
39
Staříč
ATLETICKÝ SEDMIBOJ MUŽŮ A ŽEN
NOC S ANDERSENEM – MOŘSKÝ SVĚT
Uzávěrka dalšího čísla bude 20. září 2013. Do doby uzávěrky nám prosím zasílejte
své příspěvky. Vydává obec Staříč v nákladu 750 ks. Redakční rada: Tamara Filínová
a Blanka Pešková. Kontakt: OÚ Staříč, 558 661 051, 558 660 260,
email: [email protected]
Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 15908.
Za správnost příspěvku zodpovídá jeho autor.
Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter

Podobné dokumenty