06 aktivity Gymnázia Mimoň

Transkript

06 aktivity Gymnázia Mimoň
Aktivity Gymnázia Mimoň
V rámci učebních plánů, výuky a mimoškolních aktivit:
1. Výuka ICT – v učebním plánu je zařazena výuka ICT ve všech ročnících, je kladen důraz na
zdokonalování žáků v práci s ICT. Na škole je realizována řada projektů s využitím ICT, do
kterých jsou zapojováni žáci a učitelé.
2. Maturitní a ročníkové práce – zpracování a obhajoba, práce s vyhledáváním informací,
zpracování odborného textu, typografická úprava dokumentů, zásady správné prezentace vlastní
práce, komunikace a vystupování. Ke každé práce je určen vedoucí a oponent z pedagogů školy.
3. Kalendář – od roku 2005 je vydáván kalendář, který zpracovávají studenti v rámci výuky ICT.
Tematicky je vždy zaměřen na oblast Podralska, její historii, současnost, ekologii. V kalendáři
jsou také prezentovány školní akce.
4. Projekty – na škole je realizována řada projektů, do kterých jsou zapojováni žáci a učitelé.
Projekty jsou především zaměřeny na vytváření vztahu studentů k Mikroregionu Podralsko, jeho
historii i současným problémům. Je kladen důraz na práci s ICT technikou, prezentační
dovednosti a vytváření materiálů s dokumentární hodnotou. Nejvýznamnějším projektem je
„Uličník Mimoně“, který vyjde v tištěné podobě a hrazen bude z grantu EU.
5. Jazykové výměnné pobyty – SRN Gymnázium Großenhain, Švýcarsko – Gymnázium Wil.
6. Lyžařské výcvikové kurzy – povinný kurz v sekundě, výběrový zahraniční lyžařský kurz pro
vyšší ročníky
7. Zájmová činnost – podle zájmu žáků probíhají nad rámec výuky: přírodovědný kroužek,
sportovní hry, latina, ruský jazyk, religionistika, příprava na mezinárodní certifikát z anglického
jazyka, dramatická výchova
8. Poznej státy Evropy – zahraniční poznávací zájezdy, při kterých žáci poznávají historii, kulturu,
faunu a floru evropských zemí a zpracovávají na toto témata seminární práce.
9. Vědomostní soutěže – účast žáků v okresních, krajských a celorepublikových vědomostních
soutěžích.
10. Činnost zdravotních hlídek na škole – připravují proškolování ostatních žáků a účastní se
zdravotnických soutěží
11. Vánoční akademie – každoročně program připravují sami žáci, získávají zkušenosti
s organizačním zabezpečením akcí, sháněním sponzorům, vyřizováním žádostí.
12. Majáles – školní akce připravovaná žáky, prezentace školy na veřejnosti, příprava soutěží,
scének jednotlivými třídami.
13. Pěvecký sbor – funguje při škole desátý rok, účastní se kulturních vystoupení a přehlídek sborů,
kulturních akcí v Mimoni a okolních obcí, v prosinci 2009 vystoupili v mimoňském kostele
s Rybovou mší.
14. Exkurze pořádané během školního roku v rámci přírodovědných a humanitních předmětů.
15. Sportovní soutěže – volejbal, florbal, lyžování, plavání, stolní tenis, šachové turnaje.
Organizování mezitřídních soutěží na škole.
16. Pašijové hry – nastudování pašijových her a jejich předvedení veřejnosti jednou za pět roků,
jedná se o obnovení dávné tradice v Mimoni, udržování dobrých vztahů s původním německým
obyvatelstvem. Kromě Mimoně, Kuřívod a Kravař byly předvedeny v Německu v roce 2001,
v Polsku v roce 2005 a na Slovensku v roce 2010
17. Slavnosti Vzkříšení – studenti zhotovili kulisy pro obnovení mimoňské tradice, slavnosti se
uskutečnily v letech 2001 a 2002 v Božím hrobě v Mimoni
Přehled všech podaných (červeně uvedeny částky podpořených) projektů:
č.
1
rok
2000
2
2005
3
2005
4
2005
5
2005
6
2006
7
2006
8
2006
9
2007
10 2007
11 2007
12 2007
13 2007
14 2007
15 2007
16 2007
17 2008
18 2008
19 2008
20 2008
21 2008
projekt
MAJÁLES; Fond Malých projektů Phare CBC
Adaptační kurz pro žáky primy a studenty 1. ročníku gymnázia; Liberecký kraj
– Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními
neziskovými organizacemi; poskytnuto 25.000 Kč
Klasická hudba 20. století. Opera, balet, muzikál (průřez historií); projekty
SIPVZ zavádění ICT do výuky; poskytnuto 112.000 Kč
Naučná stezka Ralsko; Grantový fond Libereckého kraje G-6 Program podpory
ekologické výchovy a osvěty; poskytnuto 42.000 Kč
EDUCOMP projekt počítačem řízené laboratoře fyziky, chemie a biologie; ESF
OP RLZ; zařazen do „Zásobníku projektů“
Adaptační kurz pro žáky primy a studenty 1. ročníku gymnázia; Liberecký kraj
– Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními
neziskovými organizacemi; poskytnuto 35.000 Kč
Proměny krajiny a obcí bývalého vojenského prostoru Ralsko a blízkého okolí;
projekty SIPVZ zavádění ICT do výuky
EDUCOMP projekt počítačem řízené laboratoře fyziky, chemie a biologie; ESF
OP RLZ
Školní arboretum; Grantový fond Libereckého kraje G-6 Program podpory
ekologické výchovy a osvěty; poskytnuto 27.500 Kč
Adaptační kurz pro žáky primy a studenty 1. ročníku gymnázia; Liberecký kraj
– Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními
neziskovými organizacemi; poskytnuto 40.000 Kč
Každý den udělej něco dobrého pro zítřek, Středisko ekologické výchovy
SEVER Škola pro udržitelný život
Životní prostředí povodí Ploučnice; Grantový fond Libereckého kraje G-6
Program podpory ekologické výchovy a osvěty
Společný jmenovatel člověk –I-07; MŠMT Program na podporu aktivit v oblasti
integrace cizinců na území ČR pro rok 2007 oblast „Projekty k podpoře
multikulturní výchovy dětí a mládeže“
Údržba a dokumentace památek z oblasti Podralska; Grantový fond
Libereckého kraje G-7 Program podpory ochrany přírody a krajiny
Údržba a dokumentace drobné architektury a památek v krajinné oblasti
Mikroregionu Podralsko; Středisko ekologické výchovy SEVER Škola pro
udržitelný život
Školní arboretum ; Středisko ekologické výchovy SEVER Škola pro udržitelný
život
Školní arboretum jako výuková zahrada; Grantový fond Libereckého kraje G-6
Program podpory ekologické výchovy a osvěty; poskytnuto 42.500 Kč
Adaptační kurz pro žáky primy a studenty 1. ročníku gymnázia; Liberecký kraj
– Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními
neziskovými organizacemi; poskytnuto 21.000 Kč
Společný jmenovatel člověk 08; MŠMT Program na podporu aktivit v oblasti
integrace cizinců na území ČR pro rok 2008 oblast „Projekty k podpoře
multikulturní výchovy dětí a mládeže“
Den pro Ploučnici 08; Grantový fond Libereckého kraje G-6 Program podpory
ekologické výchovy a osvěty
Údržba a dokumentace drobných památek z oblasti Podralska; Grantový fond
Libereckého kraje G-7 Program podpory ochrany přírody a krajiny
22 2008
23 2008
24 2009
25 2009
26 2009
27 2010
28 2010
29 2010
30 2010
Ekologický kalendář-každý den mysleme na zítřek; Grantový fond Libereckého
kraje G-6 Program podpory ekologické výchovy a osvěty
Ano jaderné energii; ČEZ Regionální projekty
Language Bridges; ESF OP VK –CZ.1.07/1.1.09 Zvyšování kvality ve
vzdělávání v Libereckém kraji
Adaptační kurz pro primu a první ročník; Liberecký kraj – G-10 program
podpory projektů v resortu školství – volnočasové aktivity
Pašijové hry; ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů
Historie a současnost našeho domova; ESF OP VK – CZ.1.07 Zvyšování kvality
ve vzdělávání; Liberecký kraj - Výzva č.3 pro GP - oblast podpory 1.1; 2 219 755,76 Kč
poskytnuto 2.219.755,76 Kč
Language Bridges; ESF OP VK –CZ.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání;
Liberecký kraj - Výzva č.3 pro GP - oblast podpory 1.1; 4.251.085,20 Kč
ČEZ; Oranžová učebna; 200.000 Kč
EYOWF 2011; dotace z rozpočtu Libereckého kraje – vědomostní soutěž k 10.
Zimní evropské olympiádě mládeže
poskytnuto 50.000 Kč
Dne 30.11.2010
Zpracovala: Emilie Ráčková