Bezpečnostní list

Komentáře

Transkript

Bezpečnostní list
Bezpečnostní list
Podle nařízení Komise (EU) 2015/830
Datum revize:28/07/2016
www.restek.com
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. identifikace látky nebo přípravku
31489 / WA EPH Aliphatic Hydrocarbon Mix
1.2. Použití látky nebo přípravku
Doporučené Použití
Pro použití v laboratořích
Nedoporučená
Jiná použití než doporučený použití.
1.3. Identifikace společnosti nebo podniku
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Výrobce
Dodavatel
Restek Corporation
110 Benner Circle
Bellefonte, Pa. 16823
USA
00 1 814-353-1300
00 1 814-353-1309
[email protected]
Chromservis s.r.o.
Jakobiho 327
Petrovice
Czech Republic 109 00
Praha 10
+420 274 021 222
+420 274 021 211
[email protected]omservis.cz
00 1 800-424-9300
(CHEMTREC within the US)
+(420)-228880039
(CHEMTREC V České
Republice)
00 1 703-741-5970
(Outside USA)
+1 703-741-5970
(CHEMTREC Mezinárodní)
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Nebezpečí při vdechnutí, Kategorie 1
Hořlavé kapaliny kategorie 2
Poleptání / podráždění kůže Kategorie 2
Reprodukční toxicita, kategorie 2
Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]
Systémová toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) opakovaná expozice kategorie 2.
Nebezpečné pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 2
Systémová toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) jednorázová expozice kategorie 3
2.2. Údaje na štítku
Značení podle Nařízení (ES) č.1272/2008
GHS Symboly
nebezpečí
Signání slovo
nebezpečí
Rizikove vety
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě
H361f - Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
WA EPH Aliphatic Hydrocarbon Mix
Page 1 of 7
H373 Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo
opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostni
oznamení
Prevence
Odpověď
Doplňkové
informace o
nebezpečnosti (EU)
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 - Chraňte před teplem, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a dalších zdrojů vznícení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržovat pohodlné pro dýchání.
Nevztahuje se
2.3. Další nebezpečí
Má daná látka nebo směs
Látka nebo směs nesplňuje požadovaná kritéria
splňuje kritéria pro látky PBT
nebo vPvB v souladu s přílohou
XIII (nebo zacházet jako kdyby
byly PBT / vPvB)
Trída ohrození vody
ID Number 124, hazard class 2 - hazard to waters
ODDÍL 3: Složení / informace o složkách
3.1. látky
Nevztahuje se
3.2. směsi
Chemický název
%
číslo CAS
hexane
99.400000
110-54-3
n-Octane
0.100000
111-65-9
(EC) No 1272/208
M-faktor, jak je
uveden v příloze
VI
Aquatic Chronic 2; H411
údaje nejsou k
Toxicitu při vdechnutí Kategorie dispozici.
1
Hořlavá kapalina Kategorie 2
Toxicitu pro reprodukci
Kategorie 2
žíravost/dráždivost pro kůži
Kategorie 2
Specifické cílové orgány
(STOT) - Opakované expozici
Kategorie 2
Specifické cílové orgány
(STOT) - Jednorázové expozici
Kategorie 3
Aquatic Acute 1; H400
údaje nejsou k
Aquatic Chronic 1; H410
dispozici.
Toxicitu při vdechnutí Kategorie
1
Hořlavá kapalina Kategorie 2
žíravost/dráždivost pro kůži
Kategorie 2
Specifické cílové orgány
(STOT) - Jednorázové expozici
Kategorie 3
SCL jak bylo
uvedeno v
příloze VI
STOT RE 2: 5%
údaje nejsou k
dispozici.
Non nebezpečné složky mohou být přítomny v této tabulce kvůli jejich klasifikaci jako "non-látka vPvB" nebo "látky s expozičními limity
Unie".
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
WA EPH Aliphatic Hydrocarbon Mix
Page 2 of 7
Při vdechnutí
Při zasažení očí:
Při styku s kůží
Při požití
Přemístěte poškozeného na čerstvý vzduch. Vyškolený personál by měl poskytnout
umělé dýchání nebo podat kyslík.
Vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 20 minut. Nakloňte hlavu tak,
aby se zabránilo přechodu chemické látky do nekontaminovaného oka. Okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc
Omyjte mýdlem a vodou. Odstraňte potřísněný oděv a vyperte ho. Vyhledejte lékařskou
pomoc, pokud podráždění přetrvává.
Nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypijte dvě sklenice
vody nebo mléka pro zředění. Poskytněte lékařskému personálu tento bezpečnostní list.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Příznaky
viz sekce 4.1
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Poznámka pro
Vdechnutí při polykání nebo zvracení může vážně poškodit plíce.
lékaře
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Vhodna hasiva
Vhodná hasiva
Nevhodná hasiva
Použijte alkoholu odolnou pěnu, oxid uhličitý, nebo suché chemické
hasicí prostředky. Vodní sprej nebo mlha může být také efektivní při
hašení, pokud se přežene přes základnu ohně. Voda může být také
použita k absorbci tepla a a zamezit poškození materiálu požárem.
Nejsou známy
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Zvláštní nebezpečí
Nebezpečné produkty hoření
Páry mohou být zapáleny teplem, jiskrami a ohněm nebo jinými
zdroji vznícení nebo teplotou vyšší než nízký bod vzplanutí, která
vedla k požáru (třída B). Páry jsou těžší než vzduch a mohou
putovat ke zdroji vznícení a znovu vzplanout
Oxid uhličitý, oxid uhelnatý
5.3. Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Nevstupujte do prostoru požáru bez řádné ochrany, včetně
dýchacího přístroje a kompletního ochranného vybavení. Haste
požár z bezpečné vzdálenosti a na chráněném místě, vzhledem k
potenciálu vzniku nebezpečných pár a produktů rozkladu. Hořlavá/é
složka(y) tohoto materiálu může/mohou být lehčí než voda a
může/mohou hořet, zatímco plavou na povrchu. Použijte vodní
mlhu/sprej pro ochlazení.
ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Pro non-zasahujících v případě nouze
Izolujte prostor. Odveďte všechny nepovolané osoby.
Pro pohotovostní
Expozice rozlitého materiálu může být dráždivá nebo škodlivá.
Dodržujte osobní ochranné vybavení doporučené v kapitole VIII
tohoto bezpečnostního listu. Další opatření mohou být nezbytná na
základě zvláštních okolností vytvořených únikem. Osobní ochranné
pomůcky musí být hodnoceny na základě informací uvedených v
tomto listu a na zvláštních okolnostech vytvořených únikem včetně
rozlití materiálu, množství úniku, oblast v níž k úniku došlo a
odborné znalosti zaměstnanců v oblasti reakcí na únik.
6.2. Opatření na ochranu životního
prostředí
údaje nejsou k dispozici.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zabraňte šíření jakéhokoli úniku, aby se minimalizovalo poškození
lidského zdraví a životního prostředí, není-li tak učiněno. Používejte
úplné osobní ochranné pracovní prostředky v návaznosti na
doporučení v oddílu VIII. Použijte hráz s vhodným absorbujícím
materiálem jako je granulovaná hlína. Shromažděte a uchovávejte v
uzavřeném obalu, dokud nedojde k likvidaci odpadu.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
WA EPH Aliphatic Hydrocarbon Mix
Viz oddíl 8 o osobních ochranných prostředcích a oddíl 13 o likvidaci
informace.
Page 3 of 7
ODDÍL 7.Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Škodlivé nebo dráždivé materiály. Vyhněte se kontaktu a zabráňte
vdechnutí materiálu. Používejte pouze v dobře větraných
prostorách. Používejte nástroje v nejiskřivém a nevýbušném
provedení.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně
neslučitelných látek a směsí
Skladujte na chladném a suchém větraném místě. Izolujte od
neslučitelných materiálů a podmínek. Udržujte kontejner(y) uzavřen.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.
7.3. Specifické použití
Pro použití v laboratořích
ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. kontrolní parametry
Limitní hodnoty expozice na pracovišti:
Chemický název
číslo CAS
EINECS
hexane
110-54-3
203-777-6
Informace o kontrolních postupů
8.2. Omezování expozice
Technická opatření
Osobní ochranné pomůcky
Ochrana očí
Ochrana kůže
Rukavice
Jiná ochrana kůže
Ochrana dýchacích cest
Typy respirátorů
Tepelné nebezpečí
Kontrola expozice
životního prostředí
Česká republika Limity expozice na
pracovišti - TWA
70 mg/m3 TWA
Česká republika Limity expozice na
pracovišti - Stropy
200 mg/m3 Ceiling
údaje nejsou k dispozici.
Při manipulaci nebo tepelném zpracování se doporučuje místní odsávání, aby se
zabránilo tvorbě nadměrného množství par
Při manipulaci s tímto produktem používejte chemicky odolné ochranné brýle s
boční ochranou. Nenoste kontaktní čočky.
Údaje nejsou k dispozici
Používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte rukavice kvůli chemickému průniku a
vyměňujte je v pravidelných intervalech. Čistěte ochranné pomůcky pravidelně.
Umyjte si ruce a další ohrožené oblasti vodou a jemným mýdlem před jídlem, pitím
a při odchodu z práce.
Ochrana dýchacích cest může být vyžadována pro zabránění přeexponování při
manipulaci s tímto výrobkem. Hlavní způsob ochrany je obecná či lokální ventilace.
Používejte respirátor pokud není k dispozici větrání nebo pokud není dostatečné k
odstranění příznaků.
Není požadováno, pokud je zajištěno dostatečné větrání. Pokud jsou koncentrace
prachu nad příslušnými stanovenými expozičními limity, použijte NIOSH / MSHA
ochranu dýchacích cest.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 9.Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství pri 20 °C
Barva
Zápach
Prahová hodnota zápachu
Hodnota pH
Bod tání °C °C
Bod varu °C °C
Bod vzplanutí °C °C
Rychlost odpařování
Hořlavost (pevné látky plyny)
horní mez (% obj.) výbušnosti
dolní mez (% obj.) výbušnosti
Tlak páry
WA EPH Aliphatic Hydrocarbon Mix
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
mírný
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
68
-22
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
Page 4 of 7
Hustota páry pri 20 °C
Měrná hmotnost
Rozpustnost ve vodě
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovznícení °C °C
Teplota rozkladu °C °C
Viskozita pri 20 °C
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
9.2. další informace
Těkavé látky, % hmot.
Organické těkavé látky
Hustota pri 20 °C
údaje nejsou k dispozici.
0,66
Zanedbatelné, 0-1%
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
0
údaje nejsou k dispozici.
5,508
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
údaje nejsou k dispozici.
10.2. Chemická stabilita
Stabilní za normálních podmínek
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
silná oxidační činidla
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
údaje nejsou k dispozici.
10.5. Neslučitelné materiály
silná oxidační činidla
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Žíravost/dráždivost pro kůži
Hodnota pH
údaje nejsou k dispozici.
Klasifikace je založena na pH a složek uvedených v § 3.
Vážné poškození očí / podráždění očí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Mutagenita v zárodečných buňkách
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci
Klasifikace je založena na toxikologických informací jednotlivých složek v kapitole 3.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
Klasifikace je založena na toxikologických informací jednotlivých složek v kapitole 3.
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice
Klasifikace je založena na toxikologických informací jednotlivých složek v kapitole 3.
Nebezpečnost při vdechnutí
Klasifikace je založena na toxikologických informací jednotlivých složek v kapitole 3.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. toxicita
WA EPH Aliphatic Hydrocarbon Mix
Středně závažné ekologické nebezpečí. Tento produkt může
Page 5 of 7
být nebezpečný pro rostliny nebo volně žijící zvířata.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
údaje nejsou k dispozici.
12.3. Bioakumulační potenciál
údaje nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v půdě
Data nejsou k dispozici
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
údaje nejsou k dispozici.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Způsoby zneškodňování látky/přípravku
Pokyny pro odstraňování
Použitý nebo vyřazený materiál je nebezpečný odpad.
Zlikvidujte spálením podle státních a místních předpisů.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1. UN kód
ADR - UN kód
IATA - UN kód
UN1208
UN1208
14.2. Název látky pro přepravu
ADR - Název látky pro přepravu
IATA - Název látky pro přepravu
Hexanes
Hexanes
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR - Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
IATA -Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
3
3
14.4. Obalová skupina
ADR - Obalová skupina
IATA - Obalová skupina
II
II
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
ZnecišTuje
Ano
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro
uživatele
údaje nejsou k dispozici.
14.7. Hromadná přeprava
podle přílohy II a MARPOL73/78 předpisu
IBC
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 15: Informace o předpisech
Tento bezpečnostní list je v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) 2015/830
15.1. Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek
EINECS
Chemický název
Číslo EINECS pokud je přítomen
n-Hexane
Hexadecane
Octane
Dodecane
Decane
Tetratriacontane
Henicosane
203-777-6
208-878-9
203-892-1
203-967-9
204-686-4
238-013-0
211-118-9
SVHC - látky vzbuzující velmi velké obavy
Chemický název
Údaje jsou uvedeny na LVVVO
Nevztahuje se
WA EPH Aliphatic Hydrocarbon Mix
Page 6 of 7
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
No Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno pro tuto látku / směs ze strany dodavatele.
ODDÍL 16: Další informace
Datum revize:
28/07/2016
Indikace změn:
Jakékoli změny pro udržitelný rozvoj ve srovnání s předchozími verzemi jsou označeny svislou čarou
před daného odstavce.
Zkratky:
Reference:
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a / nebo pokynů pro bezpečné zacházení použitých v oddíle 2
a 3:
Bezpečnostni
oznamení
Prevence
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P210 - Chraňte před teplem, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a dalších zdrojů vznícení.
Zákaz kouření.
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P241 Používejte nevýbušné elektrické / ventilační a osvětlovací zařízení.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Umyjte si ruce a pokožku důkladně po manipulaci.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Odpověď
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.
P302 + P352 - LI NA KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody
P303 + P361 + P353 - LI NA KŮŽI (nebo ve vlasech): Okamžitě odložte veškeré kontaminované
oblečení. Opláchněte kůži vodou / sprchou.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržovat pohodlné pro
dýchání.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P312 - zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P321 Specifická léčba viz bod 4.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 - Potřísněný oděv a omyjte ji před opětovným použitím.
P370 + P378 - V případě požáru: použít hasicí prostředky uvedené v § 5 BL uhasit.
P391 Uniklý produkt seberte.
Skladování
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.
Likvidace
P501 Odstraňte obsah / obal podle bodu 13 bezpečnostního listu.
Zřeknutí se
odpovědnosti:
Látka nesmí být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. Bezpečnostní
list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje
uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na
důvěryhodných technických údajích. Jsou určeny pouze pro osoby, mající nezbytné
technické znalosti a na jejich vlasní nebezpečí. Protože podmínky a způsob použití
jsou mimo naše možnosti a kontrolu, zříkáme se veškerých záruk, vyjádření a
předpokladů, nebo obchodovatelnosti, vhodnosti a pod.
WA EPH Aliphatic Hydrocarbon Mix
Page 7 of 7

Podobné dokumenty

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list k požáru (třída B). Páry jsou těžší než vzduch a mohou putovat ke zdroji vznícení a znovu vzplanout. oxid uhličitý, oxid uhelnatý

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list k požáru (třída B). Páry jsou těžší než vzduch a mohou putovat ke zdroji vznícení a znovu vzplanout. oxid uhličitý, oxid uhelnatý

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list k požáru (třída B). Páry jsou těžší než vzduch a mohou putovat ke zdroji vznícení a znovu vzplanout. oxid uhličitý, oxid uhelnatý

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list k požáru (třída B). Páry jsou těžší než vzduch a mohou putovat ke zdroji vznícení a znovu vzplanout. oxid uhličitý, oxid uhelnatý

Více