Jizeran 1/2012 - Jablonec nad Jizerou

Komentáře

Transkript

Jizeran 1/2012 - Jablonec nad Jizerou
Vydává Městský úřad v Jablonci nad Jizerou - Podávání novinových zásilek povoleno ObSP Pardubice č. j.: PP/1-1890/93 ze dne 7. 6. 1993
ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA JABLONEC NAD JIZEROU
M
aškarní karneval na lyžích pořádaný
tradičně na sjezdovce Jarák v režii
místního Sboru dobrovolných hasičů se
letos, v sobotu 25. 2. 2012, zase velmi vydařil.
Pořadatelé předvedli, že skutečně už umí "zajistit"
hezké a příjemné počasí, které na kopec přilákalo
opět spoustu dětí a jejich početný doprovod. Maskami se to tu jen hemžilo, nabídka občerstvení
byla pestrá, vévodily mu oblíbené „kérkonošské
sejkory“. Hudbou prostor dojezdu i přilehlého okolí hladil DJUV. A kdo že letos vyhrál soutěž masek? Inu na prvním místě stanula Rybička
v podání Anetky Najmanové. Druhé místo obsadili Sněhuláci, které ztvárnily Terezka a Andulka
Středovy. Jako třetí nejhezčí masku porota, složená z přítomných rodičů a všelikého příbuzenstva,
ROČNÍK XXXV.
ČÍSLO 1/2012
CENA 12,- KČ
(prostor pro předplatitele)
vyhodnotila Krále a Královnu z nám neznámého
království.
Někteří návštěvníci se ještě vyptávali, zda
sem zase (jako loni) přiletí ta hezká helikoptéra.
No, aby přilétla bezdůvodně, jen pro pobavení
davu - takové konexe pořadatelé přece jen zas nemají. A že jí nikdo nezavdal důvod, aby přilétla
s lékařem na pomoc - tak to je jen dobře.
LEDEN – ÚNOR
SERVIS INFORMACÍ
Zprávy a informace Městského úřadu Jablonec n. Jizerou
Rada města (ze zasedání rady v období 01 – 02/2012)
- Seznámila se s „Protokolem o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek“ vztahujícím se k městem
zadávané veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů nazvané „ČOV Jablonec nad Jizerou“ a
s doporučením hodnotící komise ze dne 22. 12. 2011. Hodnotící komise radě doporučuje jako nejvýhodnější nabídku
firmy PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. Ústí nad Labem, když tato nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele na prokázání odborné kvalifikace a jako jediná obsahuje též všechny ostatní požadované dokumenty dostatečně
dokládající činnost firmy v oboru.
* Usnesení: Rada přijímá nabídku firmy PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. Ústí nad Labem a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o dílo.
- Vzala na vědomí nabídku pojišťovny Kooperativa, a.s. na
pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu. Město
má doposud uzavřenu podstatně méně výhodnou pojistnou smlouvu s pojišťovnou Generali, a.s.
* Usnesení: Rada ukládá starostovi města vypovědět pojišťovně Generali, a.s. stávající pojistnou smlouvu. Rada dále
ukládá starostovi města vyžádat si další nejméně dvě nabídky renomovaných pojišťovacích společností na pojištění
majetku města a odpovědnosti za škodu, tyto pak předložit
radě k posouzení a rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce.
- Vzala na vědomí informaci starosty města o usneseních
z valné hromady Svazku obcí Jilemnicko, jehož je naše město členem, a která se konala 5. 1. 2012. Valná hromada
schválila zadávací podmínky pro výběrové řízení na dodavatele techniky a technologie k zaváděnému systému likvidace bioodpadů. Dále valná hromada přijala nabídku
vstupu do nově zakládané obecně prospěšné společnosti
KRKONOŠSKÉ METRO, o.p.s. spolu s již existujícím občanským sdružením PříKrM – Přítel Krkonošského metra, když
jejich společným záměrem a cílem je, m. j., získání a provozování lokální železniční trati Martinice v Krkonoších –
Rokytnice nad Jizerou.
- Vzala na vědomí informaci starosty města o tom, že Jablonec nad Jizerou v roce 2011 opět vysoce překročil celostátní průměr při sběru elektrozařízení a elektropřístrojů
(sporáky, pračky, myčky, drobné elektrospotřebiče …) a
díky tomu se mu podařilo získat další motivační odměnu ve
výši 50.000,- Kč. Za tyto prostředky bude pořízen elektronický zabezpečovací systém pro Sběrné místo v Jablonci
nad Jizerou (kamerový systém).
- Projednala společnou žádost nájemců městských bytů na
Hradsku o vzájemnou výměnu bytů. Jedná se o paní
Breounskou a Kosteleckou.
* Usnesení: Rada nemá k tomuto záměru námitek.
JIZERAN 1/2012
- Jednala o novém pronájmu právě uvolňovaných nebytových prostor v majetku města a sice – po firmě Pearl Bohemica s.r.o. v areálu Městský dvůr a po firmě Vodoinstalace Hamáček v domě čp. 404.
* Usnesení: Rada ukládá úseku Správy majetku města obvyklým způsobem zveřejnit záměr nového pronájmu uvedených
nebytových prostor a nabídky uchazečů postoupit radě
k posouzení a rozhodnutí.
- Projednala návrh časově omezené korekce sazeb nájemného z nebytových prostor v několika variantách (jde o
záměr zastupitelstva města učinit vstřícný krok ve prospěch
místních podnikatelů a živnostníků v období ekonomické
krize). Návrh bude postoupen k rozhodnutí zastupitelstvu
města.
- Vzala na vědomí informaci pana místostarosty V. Hájka o
jednáních s Úřadem práce v Semilech, týkajícím se nového
systému (od 1. 1. 2012) zaměstnávání evidovaných uchazečů o zaměstnání při veřejně prospěšných pracích. Nový
systém doposud nefunguje optimálně a je značně nepružný. Přesto je tato otázka pro naše město velmi aktuální a
nezaměstnané občany chceme zaměstnávat. V Jablonci n. J.
je v současné době 119 nezaměstnaných občanů.
- Projednala žádost společnosti Hrdlička, spol. s r.o. Praha o
potvrzení, případně doplnění územní působnosti a dalších
identifikačních údajů do vznikajícího „Registru subjektů
technické infrastruktury“ (RSTI) pro celou ČR. Žadatel uvádí, že buduje tento registr za podpory MPO ČR. MěÚ si před
dalším kontaktem s žadatelem ověří jím udávané údaje a
informace.
- Vzala na vědomí usnesení Okresního soudu v Semilech ve
věci projednání dědictví po Ing. Mojmíru Vrzalovi, týkající
se ustanovení správce části dědictví. Tímto správcem je
ustanovena paní Ing. Irena Pekařová. Město Jablonec nad
Jizerou je jedním z věřitelů, když eviduje po zemřelém Ing.
Mojmíru Vrzalovi dluh na nájemném z nebytových prostor
v čp. 299 a 297.
- Vzala na vědomí „Dražební vyhlášku“ o dražbě movité
věci vydanou Exekutorským úřadem Semily, která se uskuteční dne 8. 2. 2012 v 11 hodin v sídle Exekutorského úřadu
Semily, na adrese Antonína Dvořáka 326 Turnov. Jedná se o
dražbu zařízení a zboží z bývalé prodejny železářství pana
Ing. Mojmíra Vrzala v Jablonci nad Jizerou.
- Seznámila se s nabídkou dotačních možností pro rok 2012
poskytovaných MMR ČR a některými dalšími zdroji financování malých projektů. V této souvislosti se shodla na
záměru pokusit se o získání dalších herních prvků pro dětské hřiště.
- Projednala žádost ZO Svazu diabetiků ČR v Jilemnici o
příspěvek na činnost. Město Jablonec nad Jizerou
v minulých letech několikrát tuto organizaci finančně podpořilo.
* Usnesení: Rada žadateli příspěvek neposkytne. Prostředky
města rozpočtem určené k podpoře spolkové činnosti ponechá k využití místním spolkům a organizacím.
2
LEDEN – ÚNOR
- Vzala na vědomí dopis hejtmana Libereckého kraje pana
Mgr. Stanislava Eichlera, kterým informuje starosty měst a
obcí v kraji o grantu uvolněném z Fondu solidarity Evropské
unie na financování nouzových opatření v České republice
(cíleno na povodňové škody ze srpna a září 2010). Rada konstatovala, že tato pomoc se našeho města netýká, povodně
v roce 2010 u nás žádné větší škody nenapáchaly.
- Projednala nabídku firmy Vodohospodářské laboratoře,
s.r.o. Pardubice na provádění pravidelného vzorkování
pitné vody (zdroje, vodojemy, sítě, odběrná místa) v roce
2012 a konkrétní Plán vzorkování na rok 2012. Celková
nabídková cena za celoroční rozbory dle platných vyhlášek
představuje částku 49.012,- Kč + DPH.
* Usnesení: Rada předloženou nabídku přijímá a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy s dodavatelem služby.
- Seznámila se s nabídkami oslovených pojišťoven na nové
pojištění odpovědnosti a majetku obce. Osloveny byly pojišťovny:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Viena Insurance Group,
Generali Pojišťovna, a.s., Praha,
Česká pojišťovna, a.s., Praha,
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Pardubice
* Usnesení: Rada využije nabídku finančního poradenství
prostřednictvím firmy Fincentrum a.s. a naváže spolupráci
s jejich samostatným osobním poradcem, s jehož pomocí
vyhodnotí nejvýhodnější nabídku. Teprve poté město uzavře
novou pojistnou smlouvu.
- Projednala žádost vedoucího ČOV, a.s. Jablonec nad Jizerou pana Zdeňka Qualizzy o posouzení žádosti akciové společnosti podávané Odboru ŽP KÚ Libereckého kraje o vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových.
* Usnesení: Rada vydání stanoviska odkládá do svého příštího zasedání a k dané problematice si vyžádá odbornou konzultaci.
- Projednala oznamovací dopis, kterým ředitelka Domova
důchodců v Rokytnici nad Jizerou paní MUDr. Olga Marešová dala výpověď smlouvy o poskytování sociální péče paní
Janě Kábrové, jejímž je město Jablonec nad Jizerou opatrovníkem (dotyčná je kvůli svému onemocnění částečně
zbavena způsobilosti k právním úkonům). Ředitelka Domova důchodců vychází z domněnky, že město Jablonec nad
Jizerou má možnost vyřešit situaci paní Kábrové buď zakoupením bytu (z jejích vlastních prostředků), nebo umístěním dotyčné do bytu v DZU (dům zvláštního určení =
dříve DPS).
* Usnesení: Starosta města se spojí s ošetřujícími lékaři paní
Kábrové a vyžádá si jejich posudky na to, zda je dotyčná
schopna, s ohledem na své onemocnění, bydlet a žít sama.
S ohledem na tuto zásadní informaci pak bude ve věci dále
jednat.
- Vzala na vědomí informaci o službách Kanceláře finančního arbitra, o. s. s. (organizační složka státu). Jedná se o
bezplatnou možnost řešit spory s finančními institucemi
před státem zřízeným finančním arbitrem výlučně na návrh
zákazníka (spotřebitele). MěÚ zprostředkuje tuto informaci
občanům.
JIZERAN 1/2012
- Vzala na vědomí výzvu ekologického institutu Veronica
Brno, který je spoluorganizátorem celosvětové kampaně
„Hodina Země 2012“, k připojení se k tomuto happeningu.
Happening probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím
světel (VO, nasvícení budov, památek …) v sobotu 31. 3.
2012 od 20.30 do 21.30 hodin místního času.
- Vzala na vědomí informaci starosty města o dalších krocích města ve věci řešení sociálně únosného čištění odpadních vod v Jablonci nad Jizerou. Město podalo dne 8. 2.
2012 Krajskému úřadu Libereckého kraje žádost o změnu
„Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“,
vzhledem k svému záměru vystavět si vlastní čističku odpadních vod optimální velikosti, parametrů a provozních
nákladů.
- Vzala na vědomí informaci o únorové návštěvě senátorky
za TOP09 Mgr. Soni Paukrtové na radnici v Jablonci nad
Jizerou. Paní senátorka se zástupci města diskutovala o
našich úspěších i o problémech, které nás tíží. V případě
potřeby nám přislíbila podporu a pomoc.
- Provedla přípravu kontroly všech smluv o pronájmu nebytových prostor v majetku města (celkem 27), jejíž provedení starostovi města uložilo Zastupitelstvo města na svém
jedenáctém veřejném zasedání dne 11. 1. 2012.
- Vzala na vědomí informaci paní Jany Černé o nové legislativě v sociální oblasti týkající se poskytování sociálních
služeb. Na tomto základě došlo od 1. 1. 2012 ke změnám ve
výši úhrad za pečovatelské služby.
- Vzala na vědomí dvě žádosti o dotaci na dětské hřiště
(rozšíření stávajícího), které město podalo společnosti ČEZ
(výzva „Oranžové hřiště“) a Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR.
- Vzala na vědomí informaci o jednání starosty města se
zástupci společnosti provozující Hotel U nás a Lázeňský
resort v Bratrouchově a o jejich nabízené spolupráci
s městem při hledání možností modernizovat a rozvíjet
kulturní a sportovních zařízení ve městě. Zejména je sledována varianta příhraniční spolupráce například s některou
polskou obcí, což by otevřelo možnost žádat o dotaci
z fondů EU k těmto účelům.
- Vzala na vědomí informaci místostarosty města o snaze
získat prostředky na modernizaci jevištního zařízení
v kulturním domě. Partnerem by v tomto případě mohla
být „MAS Přijďte pobejt“ Jilemnice (Místní akční skupina),
jejímž prostřednictvím lze žádat o dotaci na tento záměr.
- Vzala na vědomí, že v únoru 2012 byly vydraženy skladové
zásoby zboží z bývalého obchodu pana Ing.Mojmíra Vrzala,
doposud uskladněné v objektu čp.297 (v majetku města).
Rozhodnutí o příklepu exekutor vydal pro pana Marko
Jujnoviče. Objekt je tak zbaven části přítěže bránící faktickému uskutečnění jeho prodeje. O prodeji objektu rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením již v minulém roce.
3
LEDEN – ÚNOR
JIZERAN 1/2012
Zastupitelstvo města (z pracovního zasedání 22. 2. 2012)
- Projednalo soupis/návrh investičních a rekonstrukčních
akcí, s jejichž realizací se počítá v roce 2012 a které jsou
předběžně zahrnuty do návrhu rozpočtu města na rok
2012. Z uvedeného soupisu byla v tomto okamžiku vyřazena pouze jedna položka – oprava mostu na Hradsku (cca 3
mil. Kč). Tuto investici, byť je již delší dobu projekčně zpracovaná, město není schopno realizovat pouze ze svých
finančních prostředků. Stále se čeká na vhodný dotační
titul. Odsouhlasený návrh dále zahrnuje (v heslech) projekt
nového veřejného osvětlení na Tříčsku a projekt inženýrských sítí pro novou zástavbu RD tamtéž, kanalizaci v okolí
čp. 313,314 (Betlém), cesty Berlín/ Dolce/ za železářství,
renovace historických věžních hodin na kostele sv. Prokopa
(jsou majetkem města), rekonstrukce výtahu v čp. 805
(DPS), oprava balkónů v čp. 805, Realizace protipovodňového varovného systému (dotace), příprava výstavby nové
ČOV (projekt + územní a stavební řízení + žádost o dotaci),
oprava a úprava veřejných záchodků, realizace společného
projektu Svazku obcí Jilemnicko – likvidace bioodpadu,
oprava plotu v „uličce nad tratí“ (Hnyk-Hruška), úhrada
podílů města na členství ve svazcích obcí Jilemnicko a Krkonoše + podílů na realizaci konkrétních akcí těchto uskupení, opravy komínů na domovním majetku města (dle
revizní zprávy – stará škola, prádelna, Hradsko), příspěvek
na dopravní obslužnost v kraji, dokončení výměny oken
v čp. 291 (knihovna, klubovna ČČK), výměna oken v čp. 311,
průběžná oprava a údržba cest v majetku města (2 mil. Kč),
dětské hřiště (doplnění, rozšíření – dotace), modernizace
technologie kina (digitální projektor, prostorový zvuk), výměna služebního vozidla (dvoukolka za čtyřkolku), opravy a
údržba bytového fondu (1 mil. Kč).
MěÚ do konce února zpracuje návrh rozpočtu
města na rok 2012 včetně skutečnosti roku 2011 a rozpisu
paragrafů do položek. Takto jej předloží zastupitelstvu
města k prostudování. Rozpočet by měl být schválen na
příštím (dvanáctém) veřejném zasedání ZM, které bude
svoláno v průběhu března 2012.
* Vzalo na vědomí informace starosty a místostarosty
města o průběhu příprav výstavby nové ČOV, což by mělo
zajistit pro občany sociálně únosné čištění odpadních vod
v Jablonci nad Jizerou. Za tímto účelem byla na začátku
února zaslána Krajskému úřadu v Liberci žádost o změnu
PRVKÚKu (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje).
Dále město již disponuje pracovní verzí projektové dokumentace k územnímu řízení na tuto akci.
- Starosta města měl dle úkolu z jedenáctého veřejného
zasedání ZM (č.j. 11/5a/2012 – návrh předložil p. Červenka)
zajistit provedení kontroly všech smluv o pronájmu nebytových prostor v majetku města a případné rozdíly či nesrovnalosti napravit. Na jeho pokyn proto přichystal úsek
správy majetku města potřebné doklady (smlouvy, výkazy
výměr) v kopiích. O spolupráci starosta požádal členy ZM.
Přítomným členům zastupitelstva bylo navrženo, aby si
objekty ke kontrole sami vybrali, případně mohou být též
vylosovány (celkem 27 smluv). Vzhledem k dnešní malé
účasti zastupitelů na pracovním zasedání a nevoli jednoho z
přítomných zastupitelů se tímto úkolem vůbec zabývat,
k losování nedošlo. Kontrolu přislíbilo provést několik přítomných zastupitelů, kteří jsou ochotni tento úkol přijmout. Jednotlivé smlouvy si pak rozdělili a rozebrali. Nepřevzata zůstala smlouva se Stavební firmou Janda (Městský dvůr). Přítomní členové ZM se shodli na tom, že bude
nabídnuta panu V. Červenkovi. Termín k provedení kontrol
je stanoven do 29. 02. 2012.
Inzerce
Kosmetika Romana
Romana Illichová
Tel.: 602 873 453 objednávky denně
- kompletní péče o pleť
- péče o ruce, manikúra, parafín, P-shine
- zdravotní masáž - Dornova metoda
- lávové kameny, atd.
Novinka: Speciální míchání krémů přesně podle typu pleti
Inzerce
mKONTO
Přijde vám zbytečné platit za vedení účtu v bance?
Chcete mít přístup ke své bance 24 hodin denně?
Kontakt:
Jan Nechanský
Tel.: 605 518 275
www.mBank.cz
Mail: [email protected]
Za založení a vedení účtu
Za všechny tuzemské příchozí platby
Za všechny tuzemské odchozí platby zadané přes internetové bankovnictví
Za nastavení i platby Inkasa, SIPO, trvalé příkazy
Za embosovanou platební kartu Visa Classic s čipem
Za elektronické měsíční výpisy zasílané na váš e-mail
4
LEDEN – ÚNOR
USNESENÍ Z DESÁTÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC N. JIZEROU,
KONANÉHO 28. 12. 2011 OD 18.00 HODIN
V PROSTORÁCH MĚÚ
Zastupitelstvo města
1) V o l í
a/ Mandátovou komisi ve složení pan Jiří Šťastný a pan
Zdeněk Drešer
b/ Návrhovou komisi ve složení pan Jan Nechanský a pan
MUDr.Antonín Puskarčík
c/ Ověřovatele zápisu – paní Miroslavu Hartigovou a pana Bc. Josefa Šelepa
2) B e r e na v ě d o m í
a/ Zprávu starosty města o plnění usnesení z devátého
veřejného zasedání ZM, konaného 23. 11. 2011.
b/ Dílčí zprávy o hospodaření města k 27. 12. 2011
v příjmech a ve výdajích a o plnění rozpočtu za období
01. 2011 - 12. 2011 – financování přednesené předsedou finančního výboru panem Václavem Noskem.
c/ Průběžnou informaci místostarosty města o dalších
uskutečněných krocích ve věci čištění odpadních vod
v Jablonci nad Jizerou, zejména pak doporučení komise pro hodnocení nabídek došlých na základě zveřejněné výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
odborné a projekční služby spojené s přípravou výstavby čistírny odpadních vod v Jablonci nad Jizerou.
d/ Dopis pana Bc. Davida Hlaváče, jednatele společnosti
Pearl Bohemica s.r.o. Jablonec nad Jizerou, kterým
městu Jablonec nad Jizerou podává výpověď smlouvy
o nájmu nebytových prostor v objektu „Městský
dvůr“ z důvodu přechodu společnosti do likvidace
s tím, že smlouva včetně jejich dodatků zanikne k 31.
5. 2012.
e/ Informaci starosty města o aktivitách občanského
sdružení PříKrM – Přítel Krkonošského metra a o jeho
záměru privatizovat a provozovat místní lokálku (Martinice – Rokytnice n. J.) jako „Pilotní projekt
s podporou a účastí ČVUT v Praze“, nazvaný „Krkonošské metro“, což by měl být i název k tomu účelu
nově zakládané obecně prospěšné společnosti.
K členství v této o.p.s. je přizván i Svazek obcí Jilemnicko.
3) S ch v a l u j e
a/ Program desátého veřejného zasedání zastupitelstva
města ve znění předneseném starostou města.
b/ Rozpočtové opatření č. 3/2011 v projednaném znění,
obsažené v příloze, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
c/ Rozpočtové provizorium pro rok 2012 s tím, že hospodaření města se bude v období od 1. 1. 2012 až do
schválení nového rozpočtu na rok 2012 řídit schváleným rozpočtem na rok 2011. Rozpočtové příjmy a
běžné výdaje uskutečněné v době trvání rozpočtové-
JIZERAN 1/2012
ho provizoria se stávají příjmy a výdaji řádného rozpočtu po jeho schválení.
d/ Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2012 č.
OLP/3199/2011 sjednanou mezi Městem Jablonec
nad Jizerou a Libereckým krajem a pověřuje starostu
města jejím podpisem
e/ Úhradu podílu města Jablonec nad Jizerou na společný dotovaný projekt Svazku obcí JILEMNICKO realizovaný v průběhu roku 2012 a nazvaný „Komunitní
kompostování na Jilemnicku“, a sice na pořízení sběrných nádob na bioodpad a na stroje a technologii celkem ve výši 125.445,62 Kč.
f/ Úhradu členského podílu města Jablonec nad Jizerou
za členství ve „Svazku obcí JILEMNICKO“ na rok 2012
ve výši 57.856,- Kč (32,- Kč/na 1 obyvatele).
g/ Přílohu Mandátní smlouvy uzavřené mezi Městem
Jablonec nad Jizerou a paní Janou Černou – poskytovatelkou terénních pečovatelských služeb v Jablonci
nad Jizerou ze dne 5. 4. 2011 nazvanou „Dohoda o
poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce
2012“ s tím, že kapacita služby se touto dohodou zvyšuje ze 14 osob na 15 osob, příspěvek města zůstává
ve výši 1.100,- Kč/klient/měsíc.
h/ Statut sociálního fondu města Jablonec nad Jizerou
v předloženém znění, s účinností od 1. 1. 2012.
4) O d k l á d á
Rozhodnutí o dodavateli veřejné zakázky na odborné
a projekční služby spojené s přípravou výstavby čistírny odpadních vod v Jablonci nad Jizerou.
5) U k l á d á
Starostovi města připravit pro příští veřejné zasedání
Zastupitelstva města Jablonec nad Jizerou návrhy
přechodné redukce sazeb nájemného z nebytových
prostor v majetku města, jakožto vstřícný krok zastupitelstva města vůči místním podnikatelům a živnostníkům v období celosvětové ekonomické krize.
Václav Hájek v. r.
Místostarosta
ing. Miroslav Kubát v. r.
starosta
•••
USNESENÍ Z JEDENÁCTÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC N. JIZEROU, KONANÉHO 11. 01. 2012 OD 18.00 HODIN
V PROSTORÁCH MĚÚ
Zastupitelstvo města
1) V o l í
a/ Mandátovou komisi ve složení pan Jan Nechanský a
pan MUDr. Antonín Puskarčík
b/ Návrhovou komisi ve složení pan Jiří Šťastný a pan
Ing. arch. Jan Drahozal
c/ Ověřovatele zápisu – paní Jarmilu Hanykovou a pana Michala Vránu
5
LEDEN – ÚNOR
2) B e r e na v ě d o m í
a/ Zprávu mandátové komise potvrzující usnášeníschopnost dnešního veřejného zasedání zastupitelstva města.
b/ Zprávu starosty města o plnění usnesení z desátého
veřejného zasedání ZM, konaného 28. 12. 2011.
c/ Informace vzešlé z rozpravy k bodu „Seznámení zastupitelstva města s tím, jak bude dále řešen obchodní vztah mezi ČOV, a.s. Jablonec nad Jizerou a
městem“.
d/ Informace vzešlé z rozpravy k bodu „Projednání
námitky, zda není tato zakázka (na přípravu výstavby nové ČOV) jen neúčelným vynaložením prostředků města s ohledem na to, že na území města již
jedna ČOV existuje a zda nebude zcela znehodnocen
akciový podíl města na stávající ČOV“ a informace
poskytnuté pozvaným hostem Ing. Radkem Vraným
- dotačním poradcem.
e/ Informaci starosty města o tom, že Jablonec nad Jizerou v roce 2011 opět vysoce překročil celostátní
průměr při sběru elektrozařízení a elektropřístrojů
(lednice, mrazničky, sporáky …) a díky tomu se mu
podařilo získat další motivační odměnu ve výši
50.000,- Kč. Za tyto prostředky bude pořízen elektronický zabezpečovací systém pro Sběrné místo
v Jablonci nad Jizerou.
f/ Informaci starosty města o usneseních z valné hromady Svazku obcí Jilemnicko, jehož je naše město
členem, a která se konala 5. 1. 2012. Valná hromada
schválila zadávací podmínky pro výběrové řízení na
dodavatele techniky a technologie k zaváděnému
systému likvidace bioodpadů. Dále valná hromada
přijala nabídku vstupu do nově zakládané obecně
prospěšné společnosti KRKONOŠSKÉ METRO, o.p.s.
spolu s již existujícím občanským sdružením PříKrM
– Přítel Krkonošského metra, když jejich společným
záměrem a cílem je, m. j., získání a provozování lokální železniční trati Martinice v Krkonoších –
Rokytnice nad Jizerou.
3) S ch v a l u j e
a/ Program jedenáctého veřejného zasedání zastupitelstva města ve znění předneseném starostou města.
b/ Přípravu výstavby nové čistírny odpadních vod zahrnující:
- zpracování žádosti a změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje pro vybudování nové ČOV,
- zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení,
- zajištění územního rozhodnutí,
- zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na výstavbu
nové ČOV.
c/ Rozhodnutí o dodavateli veřejné zakázky na odborné a projekční služby spojené s přípravou výstavby
nové čistírny odpadních vod v Jablonci nad Jizerou
učiněné Radou města usnesením ze dne 28. 12.
2011 č.j. 20/1/2011.
JIZERAN 1/2012
d/ Převedení nových prvků dětského hřiště u Mateřské
školy, pořízených z odměny městu Jablonec nad Jizerou za 1. místo v krajské soutěži o Zlatou popelnici v kategorii měst v roce 2010 (faktura firmy Radek
Herold z 8. 9. 2011 č. 110103176), na příspěvkovou
organizaci města – Základní škola, Mateřská škola a
Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou.
4) O d k l á d á
Rozhodnutí o přechodné redukci sazeb nájemného
z nebytových prostor v majetku města do příštího
veřejného zasedání zastupitelstva města.
5) U k l á d á
a/ Starostovi města zajistit provedení kontroly všech
smluv o pronájmu nebytových prostor v majetku
města a případné rozdíly či nesrovnalosti napravit.
b/ Starostovi města zpracovat navrhované varianty
přechodné redukce sazeb nájemného z nebytových
prostor v majetku města, jakožto vstřícný krok zastupitelstva města vůči místním podnikatelům a živnostníkům v období celosvětové ekonomické krize,
včetně míry jejich dopadu na příjmy města v roce
2012.
Václav Hájek v. r.
místostarosta
ing. Miroslav Kubát v. r.
starosta
Inzerce
Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví na Letné v
Jablonci nad Jizerou, cena dohodou.
Kontakt: Pavlína Ortová, tel.: 732646810
OZNÁMENÍ
S účinností od 1. 1. 2012 již MěÚ v Jablonci nad Jizerou nezabezpečuje vydávání občanských průkazů.
Žádost musí naši občané podávat u Městského úřadu v
Jilemnici. V případě hlášení odcizených nebo ztracených občanských průkazů ovšem mohou občané stále
MěÚ Jablonec nad Jizerou využívat, a to na oddělení
matriky, kde bude příslušný doklad prostřednictvím
aplikace Czechpoint zablokován. Tento úkon mohou
provádět pouze matriční úřady.
CENY VODY PRO ROK 2012
Rada města se rozhodla po roce
znovu navýšit sazbu stočného. Cena vodného zůstává beze změny. Od nového
roku však došlo z rozhodnutí vlády
k navýšení DPH (14%). Od odečtů vodoměrů provedených na přelomu let
2011/2012 platí tyto nové sazby:
Cena 1 m3 pitné vody 19,- Kč (+ 14% DPH)
Cena 1 m3 odpadní vody 36,- Kč (+ 14% DPH)
Pro informaci a porovnání uvádíme aktuální ceny
pitné a odpadní vody v jednotlivých regionech České repub3
liky v příloze Jizeranu. Ceny jsou uvedeny v korunách za m ,
včetně DPH.
6
LEDEN – ÚNOR
SDRUŽENÍ DÁRCŮ KRVE V ČR
Každý z nás se může ocitnout v tíživé finanční situaci a v
tom přijde zranění či nemoc, kdy
je nutný pobyt v nemocničním
zařízení. Dnes po přijetí nové zdravotní reformy činí poplatek za
pobyt v nemocnici 100 Kč za den.
Právě i z tohoto důvodu Republiková rada Sdružení
dárců krve (RR SDK) dne 23. ledna 2012 rozhodla o rozšíření
své činnosti pod názvem
„Vzájemná solidarita mezi dárci krve a jejich sympatizanty“
Jedná se o vytvoření solidárního fondu vzájemné
humanitární pomoci. Smyslem a cílem je přispívání svým
členům na nemocniční pobyt.
RR SDK rozhodla.
1. Členem Sdružení dárců krve se může stát
a) stávající aktivní dárce krve a plazmy
b) bývalý dárce krve a plazmy
c) občan České republiky
d) cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České
republiky, či zahraniční student studující na škole v České
republice
2. Příspěvek do tohoto fondu je zároveň členským
příspěvkem SDK
a) příspěvek je platný vždy na dobu 12 kalendářních měsíců.
b) bývalý i aktivní dárce krve a plazmy a občan ČR –
příspěvek 500Kč
c) cizí státní příslušník a trvalým pobytem na území České
republiky, či zahraniční student studující na škole v ČR –
příspěvek 1000 Kč
3. Přihláška
Vzor přihlášky se nachází v dokumentu „Informace o členství v SDK“.
4. Příspěvek se zasílá
a) složenkou na adresu uvedenou v hlavičce.
b) na číslo účtu 3300330013/5500. Variabilním symbolem
bude číslo přidělené po zaplacení. Toto číslo bude též identifikačním číslem člena.
5. Proplácení nemocničního poplatku
Na základě potvrzení nemocnice o zaplacení poplatku bude
tento uhrazen:
a) na účet člena
b) složenkou
c) 1-14 dní 100%
od 15. do 30. dne 50%
od 31. dne do 60. dne 10%
- dárce krve i bývalý, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev nejméně 40x nebo plazmu 240x (při kombinaci se
uvažuje poměr 1x krev= 6x plazma)
- dárce krve, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev
nejméně 2x krev nebo 12x plazmu (při kombinaci se uvažuje
JIZERAN 1/2012
poměr 1x krev= 6x plazma) v období posledních 12 měsíců.
Zde bude nutné doložit potvrzení od TS s rozlišením počtu
odběrů krve a plazmy.
d) 1-5 dní 100%
od 6. do 14. dne 50 %
od 15. do 30. dne 10%
- občan České republiky
- cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR nebo
zahraniční student studující na škole v České republice. Zde
je nutné doložit potvrzení o trvalém pobytu či studiu.
e) proplácet se bude i tomu, kdo bude členem SDK kratší
dobu než 60 dnů a bude se jednat o akutní případ (tj. nepůjde-li o pobyt plánovaný s předstihem).
Případy více pobytů v průběhu 12 měsíců budou řešeny
individuálně po konzultaci s nemocnicí.
6. Nemocniční poplatek nebude proplácen
a) za protialkoholní léčení
b) za léčení závislosti (drogy atd.)
c) za psychiatrické léčení z vlastní viny
d) při výkonech, které hradí pacient (např. plastické operace,
které nemají léčebný účel)
e) v případě, že se jedná o členství kratší dobu než 60 dnů
nebo po uplynutí doby 12 měsíců od posledního zaplacení
příspěvku (s výjimkou akutních případů, které budou řešeny
individuálně).
7. Poznámka
Je nutné počítat s tím, že výpis z účtu dochází 1x za měsíc.
Proto pro obnovení členství je vhodné členský příspěvek
zaplatit nejméně 30 dnů před uplynutím doby 12 měsíců.
Podmínky se mohou v průběhu času měnit, proto je nutné
sledovat webové stránky. Na nich budou uveřejňovány i
další informace.
Do některých nemocnic půjde
z VZP mnohem více peněz
Krajská pobočka VZP pro
Liberecký kraj v letošním
roce poskytne nemocnicím
finanční prostředky na
zálohy úhrad na akutní péči ve stejné výši jako
v předešlém roce. Ze strany nemocnic tak není důvod omezovat výkony.
Zálohové úhrady již obsahují navýšení o bonifikace platů lékařů a sester, které nemocnice vyplácely v
loňském roce. Počty pojištěnců v jednotlivých pojišťovnách se každoročně nepatrně mění. Proto výsledná
úhrada od VZP, která má v Libereckém kraji dlouhodobě tříčtvrtinový podíl na trhu zdravotních pojišťoven,
bude oproti loňskému roku rovněž nepatrně odlišná.
Další skutečností, která ovlivní konečnou výši
plateb za akutní péči v nemocnicích, je vliv úhradového
mechanismu použitého v letošním roce, který zohledňuje potenciální zvýšenou výkonnost nemocnic v rámci
tzv. systému DRG, tj. platba za diagnózu (vyléčeného
pacienta). „Lze tedy předjímat, že efektivnější nemocnice s kvalitní odbornou úrovní zdravotní péče si ‚vydělají‘
7
LEDEN – ÚNOR
JIZERAN 1/2012
více, než nemocnice s nízkou výkonností a nevyužitou
lůžkovou kapacitou,“ uvedl Jiří Benedikt, ředitel krajské
pobočky VZP pro Liberecký kraj.
Zdravotní pojišťovny nemocnicím poskytují
kromě zálohové úhrady na akutní péči také úhrady na
následnou péči. Ta však není součástí zálohy, neboť se
účtuje výkonově podle počtu pacientů a ošetřovacích
dnů. Oproti předešlým letům si nemocnice finančně
polepší. VZP jim vyplatí za jeden ošetřovací den o tři
procenta více než v referenčním roce 2010, a o pět
procent více než v roce 2011, což v sobě zahrnuje i
navýšení platů sester a lékařů v tomto oboru.
Na území Libereckého kraje jsou dvě krajské,
čtyři městské a dvě soukromé nemocnice. Působí zde
jedna městská léčebna dlouhodobě nemocných, Ústav
chirurgie ruky a plastické chirurgie a Léčebna respiračních nemocí.
Stanislav Šetina
specialista marketingu a komunikace
Z RUBRIKY VÍTE, ŽE …
• Víte, že … město Rokytnice n. Jizerou má nové Městské
informační centrum? Koncem loňského roku nabídla Rokytnice n. Jizerou svým občanům a návštěvníkům města služby
nového informačního a turistického centra. Centrum je
umístěno v budově městské radnice. Na rekonstrukci prostor
nového centra a přijetí pracovníka získalo město dotaci.
Kromě turistických informací tak zde můžete využít služeb
Czechpoint (vydávání výpisů z veřejných registrů, …), platit
místní nebo správní poplatky, vyzvednout nebo koupit pytle
na komunální a tříděný odpad a mnoho dalších.
• Víte, že … začátkem února se v Praze konal 21. ročník
veletrhu cestovního ruchu Holiday World? Nejvyšší hory ČR
zde bylo možné „spatřit“ ve stáncích Královéhradeckého
kraje a státní agentury Czech Tourism. Návštěvníci krkonošských stánků měli zájem především o letní aktivity. Sháněli
aktuální informace o pěší turistice a cyklistice, především
mapy a popisy tras. Časté dotazy pak směřovaly nejen na
hlavní střediska typu Špindlerův Mlýn, Harrachov, ale pídili
se i po těch menších – Vítkovice, Poniklá, Jablonec nad Jizerou.
• Víte, že … ve spolupráci několika organizací vznikl nový
interaktivní multimediální vzdělávací program „Příručka
první pomoci 2011“? Program je určený pro výuku první
pomoci na školách. Je plně animovaný, namluvený, obsahuje
testovací a řadu edukačních her. Jednotlivé moduly (kapitoly) se zabývají základními pravidly první pomoci, jako např.:
jak přivolat pomoc, stavy bezprostředně ohrožující život,
výkony zachraňující život (resuscitace) atd. Příručka se rovněž věnuje jednotlivým konkrétním stavům a situacím, se
kterými se lidé mohou nejčastěji setkat: Spáleniny, otravy,
pokousání zvířetem, epileptický záchvat, infarkt, cévní mozková příhoda atd. Veškeré rady a návody jsou jednoduché a
srozumitelné pro všechny a vycházejí z praxe záchranářů. V
současné době podle těchto kurzů učí cca 1500 škol v celé
ČR. Příručka je on-line zdarma na www.zachrannykruh.cz.
• Víte, že … Policii v Krkonoších bude v boji proti zlodějům
pomáhat nová moderní technika? Jedná se o speciální automobil s pěti samostatnými kamerovými systémy a termovizí. Moderní monitorovací zařízení bylo pořízeno v rámci
projektu česko-polské
příhraniční spolupráce z
fondů Evropské unie a
policie ho bude používat zejména v lokalitách
s větší koncentrací turistů, jako je například
Harrachov či Rokytnice
nad Jizerou. Speciální
technika umožňuje pracovat velice rychle a
efektivně, a to nejen ve
dne, ale také v nočních
hodinách.
Technika má pomoci dohlížet na pořádek a bezpečnost a především přispět k
odhalování krádeží aut a lyžařského vybavení.
• Víte, že … Chytré telefony začínají na českých toaletách a
v koupelnách nahrazovat tradiční tiskoviny? Zatímco dříve
si celá polovina Čechů na toaletě listovala novinami, časopisy
nebo letáky, dnes 38 % z těchto čtenářů dává přednost mobilu. A platí to i o obyvatelích Liberecka. Uživatelé smartphonů z Libereckého kraje si čas na oné místnosti krátí nejčastěji hrami, zábavnými videi či sledováním Facebooku.
Vyplývá to z průzkumu Vodafonu. Mobil do koupelny si bere
36 % respondentů z Libereckého kraje, kteří si při koupeli a
další péči o tělo pouštějí na mobilu nejčastěji hudbu nebo se
věnují aktivitám na sociálních sítích. Nemalá část z nich ale
také telefonuje (45 %) nebo posílá SMS zprávy (42 %). Na WC
chodí s mobilem alespoň občas 42 % lidí z Liberecka, více než
polovina z nich na
toaletě SMSkuje, 46 %
se nerozpakuje telefonovat a třetina využívá
aplikace.
Nejčastěji
hrají hry, sledují videa
na YouTube nebo
surfují po sociálních
sítích, hlavně Facebooku. Podle průzkumu
8
LEDEN – ÚNOR
lidé v Libereckém kraji na toaletě kromě četby tiskovin a
využívání mobilů nejčastěji kouří, luští křížovky a sudoku či
zpívají. S rozšířeným používáním mobilů na záchodech a v
koupelnách souvisí ovšem i nehody: 7 % respondentů někdy
zachraňovalo utopený mobil přímo z toalety. 10 procentům
uživatelů už smartphone někdy spadl do plné vany. 
Upozornění pro držitele cestovního pasu
Zápisy dětí provedené v cestovních pasech budou
platné do 26. 06. 2012.
Po tomto termínu všechny zápisy dětí v cestovních pasech
rodičů automaticky pozbývají platnosti na základě novely
zákona 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a bude pro
všechny děti platit povinnost cestovat do zahraničí na vlastní
cestovní doklad.
Bližší informace Vám zodpovíme na tel. č. 481 565 211 nebo
osobně na Městském úřadu Jilemnice, správní odbor – cestovní doklady.
• Víte, že … na Jizeře odstřelovali kry? Po dlouhých mrazech, které u nás panovaly od počátku února, přišlo oteplení.
Tající kry se začaly uvolňovat a brání plynulému odtoku vody.
Vzhledem k důvodným obavám ze stoupající vody, byla Krajská povodňová komise nucena 26. 2. požádat o pomoc pyrotechniky Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín s likvidací ker na
řece Jizeře. Ti v úseku od Turnova až po Horní Sytovou kousek po kousku kry odpalují. Činnosti hasičů a dalších složek
na řece Jizeře budou pokračovat i nadále a v současné době
to vypadá, že „mravenčí" práci a snahu všech podpoří i sama
příroda.
JIZERAN 1/2012
• Víte, že … Jablonec se stal statutárním městem? Skutečně,
poslanci Parlamentu ČR dne 8. 2. 2012 schválili novelu zákona o obcích, jejíž součástí je seznam statutárních měst ČR.
Spolu s Jabloncem (samozřejmě tím větším Jabloncem nad
Nisou) získal titul statutárního města i Prostějov. „O titul
statutárního města se Jablonec ucházel již dvakrát před tím,
poprvé to bylo hned po revoluci v roce 1990. Je dobře, že se
to tentokrát podařilo. Největší výhodou toho statusu je, že
umožňuje městu dělit se na částečně samostatné celky. To
by mohlo být přínosem pro některé jablonecké části,“ zhodnotil zisk titulu milovník jablonecké historie a služebně nejstarší zastupitel Václav Vostřák. „Mám radost, že se to Jablonci na třetí pokus podařilo. Je to samozřejmě výzva a za
sebe mohu slíbit, že se budeme snažit nést titul statutárního
města se ctí,“ řekl starosta města a budoucí primátor Petr
Beitl. Novelu přijatou oběma komorami českého parlamentu
musí ještě podepsat prezident republiky.
• Víte, že … Od letošního roku zaplatí lidé, kteří zneužijí
linku tísňového volání 112, tučnou pokutu? Důvodem je
fakt, že ačkoliv jde o tísňovou linku zachraňující lidské životy,
je čím dál častěji zneužívána lidmi ze zlomyslnosti. Za to jim
dnes může být uložena pokuta až 200 tisíc korun. Jednotné
tísňové číslo spojuje centrum hasičských záchranných sborů
ČR, Policii ČR a Zdravotnickou záchrannou službu, což umožňuje rychlé vyhodnocení krizové situace, a to nejen v ČR, ale
ve všech státech Evropské unie. Doufejme, že statisícová
pokuta „rádoby vtipálky“ odradí od podobných nekalostí.
• Víte, že … Horský hotel Ještěd by se již brzy mohl objevit
na prestižním seznamu UNESCO vedle Sochy svobody nebo
francouzské Versailles? České
radiokomunikace, které památkovou budovu vlastní, v loňském
roce definitivně odmítly její prodej a investovaly 30 milionů korun do obnovy pláště. Tím nepřímo signalizovaly, že šance na
zapsání do UNESCA se zvyšuje.
Jedinou podmínkou radiokomunikací je zachování přístupu k
vysílacím a telekomunikačním
technologiím, zajištění stálého
provozu vysílače a jeho další rozvoj.
Ještěd je Národní kulturní památkou a
zařazením do seznamu světových
unikátů by nejen snáz dosáhl na různé
dotační tituly, například Norské fondy,
ale přilákal by tisíce turistů ročně
navíc.
• Víte, že … Od 1. ledna 2012 je nově nastaven systém zdaňování loterií a jiných podobných her? Zimní sezona je obdobím plesů a zábav. Různé spolky a místní zájmová sdružení, které tyto společenské události často pořádají, organizují
pro zajištění prostředků na činnost různé tomboly. Ceny do
tombol zajišťují buď sponzorsky, nebo z vlastní činnosti.
Tomboly jsou velmi oblíbené a jednoznačně zpestřují kulturní život v obcích. Od 1. ledna 2012 je nově nastaven systém
zdaňování loterií a jiných podobných her. Podle zákona o
správních poplatcích je provozování loterie nebo jiné po-
9
LEDEN – ÚNOR
dobné hry zpoplatněno správním poplatkem v jednotné výši
5000 Kč. Zákon o loteriích pak pod termín „loterie a jiné
podobné hry“ vztahuje i tomboly, při nichž se do slosování
zahrnou pouze prodané losy. Současně podléhají tomboly i
odvodové povinnosti podle zákona o loteriích. Podle zákona
by každý provozovatel, tedy i organizátor tomboly na plese,
měl podat po skončení kalendářního čtvrtletí hlášení k odvodu z loterií a zaplatit zálohu. Zákon o loteriích v platném
znění dovoluje, aby jeden pětitisícový správní poplatek sloužil pro organizování více tombol. Místní spolky se tedy mohou domluvit a poplatek zaplatit pro všechny plesy najednou. Nezprošťuje je to ale povinnosti odvést výše zmíněný
odvod ve výši 20 % dle zákona.
Více informací na http://www.smocr.cz
JIZERAN 1/2012
• Víte, že … dne 10. 3. 2012 opět zavlaje na budově radnice
v Jablonci nad Jizerou tibetská vlajka? Jednomyslně o tom
rozhodla Rada města. Stane se tak v rámci mezinárodní
kampaně „Vlajka pro Tibet“. V tento den si svobodný svět
připomene 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
svého území. „Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v
polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat
na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česko se
ke kampani připojilo od roku 1996 a každoročně ji v naší
zemi podporuje většina veřejných samospráv.
• Víte, že … Ministerstvo životního prostředí plánuje letos
vyhlásit novou Chráněnou krajinnou oblast? Novou CHKO
by se měl stát Máchův kraj v okolí Doks. Jejich počet se
ovšem nezmění a nezvýší na 26. „nová“ CHKO Máchův kraj
vznikne rozšířením a přejmenováním stávající CHKO Kokořínsko. Název této staronové CHKO bude Kokořínsko-Máchův
kraj.
• Víte, že … Za poslední měsíc přibylo v Libereckém kraji
783 nezaměstnaných? Celkově je tak v regionu bez práce
téměř 10 procent lidí. Nejvýrazněji - o 0,6 procenta vzrostlo
toto číslo na Liberecku, kde bylo na konci ledna bez práce
8.810 lidí, což je o 379 více než v prosinci 2011. Jediným
okresem, kde v lednu uchazečů o práci dokonce ubylo, je
Jablonecko. Tam na konci ledna hledalo práci 4.043 lidí, což
bylo o 39 méně než na konci loňského roku. V celém Libereckém kraji nemá v současné době pracovní místo 23.106
lidí.
• Víte, že …Harrachovská sklárna slaví letos 300 let? Harrachovská sklárna, nejstarší fungující továrna svého druhu
nejen v Česku, ale zřejmě na celém světě, oslaví 300 let své
činnosti. Továrna i
budova
zdejšího
sklářského
muzea,
byly postaveny v roce
1712. Za 300 let své
existence vystřídala
pět majitelů a celkem
třikrát vyhořela. Dodnes se zde zachoval
nejen tradiční způsob
výroby
foukaného
skla, ale je zde i unikátní více než stoletá
brusírna skla poháněná transmisemi a
vodní turbínou. Návštěvníků v harrachovské sklárně každý
rok přibývá. Jen v
loňském roce jich
přišlo více než 62.000.
Malovaná opálová váza z první poloviny 19. století. Unikát, jehož
hodnotu znalec odhadl na 1,5 milionu korun, je k vidění v harrachovské sklárně.
Příspěvek čtenáře
Nějakým záhadným způsobem jsem v počitadle našel to,
co už dlouho hledám na internetu. Tak tedy …
Do Jablonce se také jelo od Ponikelského kostela po jablonecké
cestě ke kříži na stráňce, odtud se sestupovalo zvolna k Zabylýmu,
tu se hluboko dole ukázalo jizerské údolí a zákrut Jizery před Maříkovem a vpřed na obzoru tři vojtěšické statky. V Zabylým přešlo se
potůček a od něho stoupalo šikmo do stráně až k převahu cesty, pak
zase sestupovalo do údolí Vejpálce, který vysoko nad jeho ústí překročili a začali vystupovat na dušnickou stráň. Potok Vejpálec dělíval
od starodávna od sebe panství branské dříve štěpanické a panství
jilemnické. Jakmile cesta dosáhla svého vrcholu, zalomila se doprava a už se ukázala Dolní Dušnice a na obzoru znovu Vojtěšice. Po
průchodu Dušnicí sestoupili do údolí bratrouchovského potoka a od
jejího ústí jeli podle Jizery, k vojtěšickému mlýnu Gatfrýda Brabdla
pod skálou Porostlicí a od něho a Porostlice pak lučinatou rovinou k
roubenému starobylému kostelíku sv. Prokopa.
Je to kopie článku, který jsem náhodně před lety našel.
Pokud by to bylo pravdivé tak by Porostlický mlýn stál již před
rokem 1770 - to se přestavoval kostel na kamenný.
pan Jeník
Zastaralá technika nezvládá sníh na zubačce, po níž se dvakrát řítily vlaky
Na ozubnicové trati z Tanvaldu do Harrachova odklízí sníh zastaralá technika, která neodpovídá 21. století. I to
je možná příčina dvou velice nebezpečných situací z uplynulých dní, které mohly skončit tragicky. Počátkem ledna projel
vlak s cestujícími bez zastavení dvěma zastávkami na trati do
Kořenova a minulý čtvrtek (16. 2.) dokonce zastávkami čtyřmi a zastavil až čtyřicet metrů za novou železniční stanicí.
Specialisté se shodují, že na odklízení sněhu z ozubnicové
trati by měla být použita speciální fréza, stejně jako v Rakousku nebo Švýcarsku. Dosud se totiž zavátá železnice z
Desné do Kořenova v zimě pouze pluhuje, takže odhrnutý
sníh se okamžitě pro projetí pluhu znovu sype na trať.
10
LEDEN – ÚNOR
NABÍDKA INZERCE
Nabízíme Vám možnost zdarma vložit své údaje
na nový turistický portál provozovaný pod webovými stránkami www.jilemnicko-so.cz. Tento
portál bude sloužit pro turistiku a bude veden
převážně v polském jazyce. Pokud máte zájem
inzerovat svoji činnost, prosím vyplňte níže
uvedené údaje a dodejte jednu nebo dvě kvalitní
fotografie. Vaše údaje budou postupně zadány
v průběhu února a března 2012. Vyplněný inzerát zašlete na [email protected]
JIZERAN 1/2012
Sněhové mantinely při hlavní silnici se nám naštěstí
podařilo ve spolupráci s harrachovskou firmou AVE (dříve
ADOS) odfrézovat a vyvozit za město, a tak je na chodnících,
i na hlavní silnici přece jen více místa.
Do firemního inzerátu udejte: Název subjektu, adresu
subjektu, odpovědnou osobu, kontaktní údaje (telefon,
e-mail, webové stránky), stručný popis nabízených služeb (max. 200 znaků), ilustrační fotografie (1 – 2 ks).
• Zimní údržba chodníků, cest a silnic se letos městu hodně
prodraží. Pořádně mu zatřese kasičkou. Co se dá dělat? Sněhu napadalo požehnaně v několika etapách. Pokud ještě
mrzlo, bylo vše v pořádku, cesty byly tvrdé a dobře schůdné
a sjízdné. Později však přišla obleva a traktory, frézy a nakladače musely do terénu vyjet znovu. Potrápily nás zejména
horské úseky. Protahovat Končiny pan Jirka Hojsák poměrně
dobře zvládal, když ale začal se střech sjíždět dolů sníh, musel mu vypomoci pan Martin Belda s frézou. Podobně si
„užíval“ pan Jirka Pohořalý v Bratrouchově a zejména pan
Zdeněk Červinka v Horní Dušnici a ve Stromkovicích. U něho
se střídalo pomocníků hned několik - jezdí sem vypomáhat
Jirka Hojsák a Martin Belda s frézou. Ten sníh už vážně není
kam odklízet. A navíc – opět ty střechy. Jen málokterá chalupa u cesty zde má „střešáky“ – zábrany proti sjíždění sněhu
dolů. Věřte, že radost zimního údržbáře, který tu třeba až do
hluboké noci protahuje a frézuje cestu, aby se po ní ráno
dalo chodit a jezdit, je vskutku nevýslovná, zjistí-li, že v noci
sjel sníh z dalších třech chalup – a že tedy může jít uklízet
nanovo. V takové chvíli ho vůbec neoslovujte, na hony se mu
vyhýbejte a vzpomeňte si, že už v základní škole jste se učili,
že dravá zvěř a nas..zlobený chlap se nemají dráždit.
Martin Belda se sněhovou frézou u Mateřské školy
Také hodně mrzlo. Zamrzala auta, topení, vodovody. Instalatéři Pepa Hamáček a Mirek Kousal by o tom mohli
napsat celou knihu. Týdny se nezabývali prakticky ničím
jiným, než rozmrazováním a opravami všeho toho, co mráz
potrhal. Dokonce i vodovodní řad uložený v zemi zamrzl
(Pilišťata). Hold asi není uložený v nezámrzné hloubce – jak
má být. Prostě - dlouhotrvající tuhé mrazy každou chybičku
odhalí a ihned potrestají.
Rozvezeny jsou již desítky tun posypu. Štěrk, písek,
sůl. Sypat se už zajíždí i tam, kde se dříve třeba ani neprotahovalo. Však maximální opatrnost při chůzi i jízdě je i přesto
stále na místě. Nelze posypat všude všechno a posyp není
vždy dostatečně účinný. Myslete na to. Zima totiž stále ještě
neskončila. Zvláště starší osoby nechť dobře zvažují, zda
opravdu nutně musí vycházet i tehdy, kdy je to venku
klouzavé a nebezpečné, zda by nebylo rozumnější procházku
odložit na příhodnější chvíli. A pokud jde o neodkladnou a
důležitou záležitost – vždy se můžete obrátit (třeba telefonicky) na městský úřad. A ještě jedno varování. Všimli jste si,
kolik sněhu a ledu stále ještě vězí na střechách mnohých
domů v obci? Až nastanou oblevy, v předjaří, buďte velmi
opatrní a obezřetní, všímejte si, kudy právě procházíte, kde
parkujete. Ten sníh a led se střech velmi pravděpodobně
dříve či později musí spadnout dolů nebo se třeba uvolní jen
jeho část, rampouch apod. Tomu se prakticky nedá zabránit.
Mějte to na paměti, dívejte se při chůzi, při parkování nejen
pod nohy a kolem sebe, ale i nad sebe, zjišťujte si, zda se
vyskytujete na bezpečném místě. Předcházejte zbytečným
úrazům, neštěstím a škodám.
O údržbu cest v H. Dušnici a ve Stromkovicích se stará Zdeněk Červinka (na snímku uprostřed).
11
LEDEN – ÚNOR
• Malý kolový nakladač KRAMER 180, který naše město
zakoupilo na sklonku minulého roku (zánovní stroj, rok výroby 2007, ze SRN) již odvedl spoustu práce. Po celou zimu se
statečně „pere“ s mnohem silnějšími stroji silničářů. Sníh na
chodník totiž nepadá jen z nebe, ale mnohem větší příděly
sem dodávají právě sněhové pluhy ze silnice. Ano, je to boj
nerovný a nespravedlivý, ale KRAMER, s Vaškem Ullrichem
za volantem, se nedá a tvrdošíjně odklízí a vyhrnuje. Ale
slibujeme si od tohoto pomocníka samozřejmě i další služby.
Bude pomáhat s jarním úklidem, s opravami cest, při manipulaci se sypkým materiálem. Fajn, že tu je.
• Fotbalový oddíl letos sice trochu se zpožděním, ale přece,
vyklidil sníh z malého tréninkového hřiště. Sportovat se proto v Pilišťatech může i pod širým nebem, přesto že je zima
v plném proudu a všude okolo leží vysoká sněhová peřina.
Na minihřišti jsme zastihli Pepu Janduru se sněhovou frézou
v plné práci. (Ještě že se ti naši fotbalisti mohou na své seniory takhle spolehnout).
JIZERAN 1/2012
HODY, HODY DOPROVODY – HAJDUM, HAJDUM
TYDLIDUM …
Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, se co do počasí
opravdu nevydařily. Stará pranostika neselhala: svatá Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. Přesto však počínajícím Adventem normálně začínaly. První, tak milé ozdoby v oknech,
výlohách a na ulici neměly v mlze ale už ten pravý půvab.
Doma však byly přípravy v plném proudu. Plánované jízdy po různých obchoďácích, nákupy, nákupy, nákupy,
jako by měl být konec světa, někdy i různě velké zmatky.
Věřící očekávali v rozjímání příchod Spasitele, v bytech úklid,
někde do posledního šuplíčku, někde tak nějak v mezích
normy, někde jen tak hala bala, vůně pečeného cukroví,
slepování, stavění Betlémů, zdobení stromečků, na obrazovce dva velikonoční zajíci s pomlázkou na kvetoucí zelené
louce atd. Ale vše je za námi, vše zapomenuto, možná někde
ještě zbytek vanilkových rohlíčků. Vánoce odpočívají
v krabicích.
Část ledna a února ale vše vynahradili. Vyznavači
zimních sportů si přišli opravdu na své. Takový příval sněhu
znali jen starší pamětníci! Protahovači rajtovali snad ve dne
v noci. Ale kam s tou nadílkou? Nepřekonatelné sněhové
bariéry všude kolem dokola připomínaly ochrannou zeď
města. Sypači také měli co dělat. A aby toho nebylo málo,
nastaly starosti s výjimečnými mrazy. Zásoby pevného paliva
vůčihledě ubývaly, v bytovkách s hrůzou sledovali elektroměry. Ale čas letí jako voda a kalendář už ukazuje vyhlídky na
krásné jaro a po něm nejoblíbenější čtvrtletí v roce – horké
léto se vším všudy. Dovolené u moře, nabitá koupaliště, pivo
téměř proudem, kopce zmrzliny, čtvrtky melounů, večerní
grilování, vůně sena atd.
Říká se, včetně televizního pořadu Černé ovce, že u nás je
snad možné už všecko. A tak není docela vyloučeno, že až po
parném letním dnu zasedneme ke studené, osvěžující večeři,
na obrazovce naskočí obchoďák s nepřehlednou rozlohou
nabitý zimním a vánočním zbožím všeho druhu, bohatě vánočně vyzdobeným, u vchodu zářící stromek, prodavačky
v čepičkách Santa Klause a k tomu přiměřeně tlumené
Hajdum, hajdum tydlidum!
(Příspěvek od neznámého čtenáře)
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
• Jakkoli je dnes stále ještě Zima aktuálním tématem, musíme již myslet i na jarní úklid. Na zametání a uklízení všeho
toho nepořádku, který z roztávajícího sněhu „vypluje na
povrch“. Budeme opět velmi rádi, pokud nám naši občané s
úklidem pomohou. Již nyní jim za to moc děkujeme. A pomoci mohou i občané nezaměstnaní, kteří si tak splní podmínku Úřadu práce, aby jim neodebral dávku podpory
v nezaměstnanosti. Určitě pro každého, kdo může a chce
pracovat, práci máme.
Jablonec nad Jizerou vytrvale motivuje své občany i
návštěvníky k pečlivému třídění odpadů. Platí u nás doslova
- směsný odpad, který vyprodukuješ – ZAPLATÍŠ. Hospodaříš-li správně, zejména pak třídíš-li odpad a odevzdáváš-li
všechny recyklovatelné materiály k dalšímu využití - hodně,
opravdu hodně moc UŠETŘÍŠ. Za likvidaci vytříděného odpadu v Jablonci nad Jizerou totiž občané neplatí vůbec nic mají to ZADARMO. Finanční efekt pro občana je opravdu
velký a okamžitý. Každý musí uznat, že jsou u nás náklady
domácností na likvidaci odpadů v porovnání s "poplatkovými" obcemi i řádově nižší. Samozřejmě, město ze svého rozpočtu nemalou částkou občanům na fungování tohoto systému přispívá. Nikoho jistě nepřekvapí informace, že svoz
nebezpečných odpadů, pořizování pytlů na tříděný odpad,
odvoz vytříděného odpadu a podobně - stojí také spoustu
peněz. Za občany to zkrátka hradí město a většina zastupitelů města se shoduje na tom, že je to smysluplná investice.
12
LEDEN – ÚNOR
Zopakujme si tedy, že směsný (dále netříditelný) komunální odpad odkládáme v Jablonci nad Jizerou do k tomu
určených plastových pytlů o objemu 110 litrů s logem firmy
Marius Pedersen, které lze zakoupit za 62,- Kč (malý 60 litrový za 33,- Kč) - v prodejně tabáku (p. Červinka), v prodejně
pracovních pomůcek T. A. S. (paní Bauerová), v prodejně
Potraviny (p. Novák) a nově též v prodejně MINOR – praktické zboží paní Jitky Janatové a v prodejně DROGERIE paní
Věrky Kašťákové. Stejně tak zde lze za stejnou částku zakoupit samolepicí kupony určené na plechové či plastové popelnice o objemu 110 litrů s již dále netříditelným komunálním odpadem. Velkoobjemového komunálního odpadu se
občané mohou (za úplatu) zbavit ve Sběrném místě každou
sobotu v čase od 9 do 11 hodin a každou středu v čase od
14 do 16 hodin. Podobně funguje o sobotách i režim u velkokapacitních obsluhovaných kontejnerů na Končinách, na
Blansku, ve Vojtěšicích, v Dolní Dušnici, v Horní Dušnici a ve
Stromkovicích.
Pro třídění využitelných složek odpadu využíváme k
tomu určených barevně odlišených plastových pytlů, a sice:
žlutých pytlů - určených pro všechny plasty
z domácností (žlutý pytel s přetiskem PLASTY
Z DOMÁCNOSTI)
žlutých pytlů - určených pro PET lahve (žlutý pytel s
přetiskem PLASTOVÉ LAHVE OD NÁPOJŮ)
oranžových pytlů - určených pro nápojové kartony
(oranžový pytel s přetiskem NÁPOJOVÉ KARTONY)
modrých pytlů - určených pro papír (modrý pytel s přetiskem NOVINY, ČASOPISY, KARTON)
šedých pytlů - určených pro kovy a kovové obaly z domácností (šedý pytel s přetiskem KOVOVÉ OBALY). Je
nezbytné, aby do tohoto pytle byly vkládány jen ty
kovové předměty, pro které je určen. Těžké kusy kovu
tam prosím nestrkejte. Kovové obaly (plechovky) VYMÝVEJTE, jejich víčka ohýbejte zpět do dózy, aby se
plastový pytel při manipulaci s ním neprořízl. Počínejte si prosím tak, jako byste s těmi pytli měli dále při
odvozu a zpracovávání manipulovat sami.
Pytle jsou k dostání na známých (výše uvedených)
distribučních místech VŠECHNY ZDARMA. Město tyto plastové pytle pravidelně 1x týdně sváží. Dnem svozu tříděného
odpadu je každé pondělí – pytle proto na stanoviště odkládejte nejdříve o víkendu. Moc prosíme všechny občany, aby
toto respektovali. Pytle přece nemusí „strašit“ na stanovištích po obci již od úterka a celý týden tu čekat na odvoz.
Prosíme občany naléhavě!!!
Do pytlů určených pro třídění znovu zpracovatelného odpadu dávejte skutečně jen to, co tam patří.
Nechcete-li třídit - nemusíte. V tom případě však používejte výhradně popelnici s kupónem, případně placený pytel
na směsný odpad. Vytříděný odpad v barevných pytlích
přistavujte na stanoviště k odvozu skutečně až těsně přede
dnem svozu.
Pro třídění PET-lahví občanům i nadále slouží také
velké kontejnery (žluté) na Letné a před nádražím ČD.
Sklo třídíme na čiré - do bílých zvonových kontejnerů
a na barevné - do zelených zvonových kontejnerů. Tyto
kontejnery jsou rozmístěny téměř do všech částí města,
kontejner je i v osadě Rezek.
JIZERAN 1/2012
SBĚRNÉ MÍSTO KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Nachází se, jak již všichni víme, v prostoru za hasičskou zbrojnicí naproti nádraží ČD. Slouží občanům v našem
městě k odkládání objemného komunálního odpadu, lze zde
odložit i železný šrot, bílou elektroniku (dosloužilé ledničky,
mrazničky), ostatní elektroniku (televizory, počítače, rádia
apod.), světelné zdroje (výbojky, zářivky), baterie, akumulátory, monočlánky a podobně. Tyto komodity zde jsou obsluhou přijímány k likvidaci zdarma, podmínkou však je, aby
vyřazované přístroje a aparáty byly kompletní. Za likvidaci
torza bude vždy požadována úhrada (toto vyplývá z podmínek nového zákona o odpadech a následně ze smluv s firmami pověřenými přejímáním těchto nebezpečných odpadů
k dalšímu zpracování – jde o firmy ELEKTROWIN, ASE-
KOL a EKOLAMP).
• Úhrady za ukládání směsného komunálního odpadu na
sběrném dvoře a u obsluhovaných velkokapacitních kontejnerů zůstávají beze změny, likvidace nebezpečných složek
komunálního odpadu (odstraňovaných skrze sběrné místo a
prostřednictvím dvakrát ročně organizovaného svozu nebezpečného odpadu) a využitelných složek komunálního odpadu
(jako sklo čiré a barevné, kovy, papír, plasty z domácností,
PET-lahve, nápojové kartony Tetrapak) je občanům města
nadále poskytována zdarma.
BILANCE ODPADOVÉHO HOSPODAŘENÍ
Celkem jsme v Jablonci nad Jizerou za rok 2011 vyprodukovali 630,53 tun komunálních odpadů (v roce 2010 to
bylo 457,9 tun). Z toho tvořil směsný komunální odpad (dále
netříditelný) 286,025 tun (v roce 2010 286,4 tun). Vytřídili
jsme tedy 54,64% z celkového množství vyprodukovaného
odpadu. To je opravdu velmi chvályhodné. V loňském roce to
bylo „jen“ 38%. Lepšíme se, a to je moc dobře. A jak to bylo
s jednotlivými druhy tříděného odpadu?: Papír 38,884 tuny,
plasty (PET+směsné) 25,666 tuny, sklo čiré 19,593 tuny, sklo
barevné 14,27 tuny, kovy 235,652 tuny, nápojový karton
1,44 tuny, textil 9 tun. Na odměnách z fondu EKOKOMU
město díky třídění odpadu získalo zpět do rozpočtu ???.000,Kč a k tomu opět 50.000,- Kč od firmy Elektrowin jako motivační příspěvek za nadprůměrné výsledky při shromažďování
a recyklování vysloužilých elektropřístrojů. Všem našim rozumným občanům, kteří respektují a dodržují zavedený systém hospodaření s odpadem a podílí se na třídění odpadů v
našem městě, patří náš velký dík.
ELEKTROODPAD V LIBERECKÉM KRAJI
Obyvatelé Libereckého kraje dokázali za loňský rok
odevzdat k recyklaci 1 062 tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tím se podařilo ušetřit až 6,4 milionů kWh elektřiny a 623
tisíc litrů ropy. Pro lepší představu je to tak, že každý obyvatel našeho kraje loni v průměru odevzdal 2,4 kilogramu elektro-odpadu. Největší podíl tradičně tvořila chladící zařízení.
Češi jsou v jejich recyklaci pátí nejlepší v Evropě. Ve zpětném
odběru drobných spotřebičů ale za Evropou zaostáváme.
13
LEDEN – ÚNOR
Přístroje typu holicích strojků a fenů stále více než třetina
obyvatel vyhazuje do kontejnerů na směsný odpad.
Z USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ …
• O víkendu 4. Února se na místním vleku Kamenec 14kutečnila ojedinělá akce. Společnost Snowhill ve spolupráci
s panem Lubošem Vilasem („Pinďou“) nabídli návštěvníkům
areálu nevšední zážitek – závodit se známými osobnostmi a
muzikanty v měřeném slalomu pod záštitou akce Český pohár muzikantů a významných osobností. Ze známých osobnostní jste na sjezdovce mohli vidět Vildu Čoka, Davida Suchařípu, Michala Kryštofa a další. Na trať se s originálním
vybavením postavil Vilda Čok, který se předvedl na extrémně
krátkých lyžích se speciální patkou. „Když jsem doma hledal
lyže, jediné, co jsem našel, byly lyže mého syna, tomu je však
7 let, a tohle je výsledek,“ recesně k tomu poznamenal Vilda,
který neodložil lyžáky, ani když se přidal ke kapele a spolu
s Otou Balagem si zaimprovizovali. Nejprofesionálněji
k závodu přistupoval Kryštof Michal, který s sebou přivezl
v osobě své manželky – hlavního trenéra a jejich dvě děti
dotvořily realizační tým hodný reprezentanta. Vyhodnocení
závodů a doprovodný program moderoval Vlasta Korec.
Celou akci završilo asi hodinové vystoupení kapely Oty Balage v restauraci na dolní stanici.
Společné foto na dolní stanici vleku
Více fotek a videozáznam z akce si můžete prohlédnout na
www.kurovska.cz popř. www.snowhill.cz.
JIZERAN 1/2012
• ČAKRY 17. Září 2011 proběhla v kosmetickém salonu
Nelly v Jablonci nad Jizerou přednáška p. Jana Macháčka
s názvem Energie těla a příčina uzdravení. Přestože venku
byl jeden z posledních slunečných dnů, účast na přednášce
byla hojná. Pan Macháček se zabývá léčením již 12 let. Nezajímá se o diagnostiky lékařů,
ale dívá se na pacienty přes
energie a pomocí automatické kresby hledá místa bolesti
a problémů v těle a následně
s pacienty řeší možné příčiny
a možnosti řešení. Jeho filozofie je založená na sedmi
čakrách, neboli energetických
centrech, které jsou umístěny
v různých částech lidského
těla. Pokud všechny čakry
fungují tak jak mají a energie
jimi protéká, je vše v pořádku a člověk se cítí dobře. Pokud
energie neprotéká a zachycuje se v některé ze sedmi čaker,
způsobuje v tomto místě problém, bolest, nemoc. P. Macháček nám princip toku energií vysvětlil na jednoduchých příkladech.
2) Průtok energie shora dolů neboli od myšlenky
k realitě.
Tok začíná v sedmé čakře, jejímž prvkem je myšlenka. Myšlenka např. chci si koupit sekačku. Následně jde
energie do šesté čakry, jejímž prvkem je světlo, zde si představuji, jakou sekačku si koupím, jak bude vypadat, jaké
bude mít vlastnosti … Dále se energie přesune do páté čakry.
Jejím prvkem je zvuk a znamená to, že v obchodě mluvím
s prodavačem, jakou sekačku bych chtěl. Tyto tři čakry jsou
tzv. duchovní. Další čakra je středová a asi ta nejdůležitější.
Jedná se o srdce. Prvkem této čtvrté čakry je vzduch. Na
příkladu se sekačkou znamená tato čakra naše těšení na
novou sekačku. Z čtvrté čakry jde energie do čakry třetí,
jejím prvkem je oheň. Právem této čakry je jednat. Přeneseně to znamená, že sekačku zaplatím. Druhou čakrou je čakra
emocí, jejím prvkem je voda. Když energie projde až do tohoto místa, máme radost z nové sekačky. Poslední (tedy
první) čakrou je čakra země, která je spojená se všemi hmotnými věcmi, které nás obklopují – to je ta realita. Mám novou sekačku aneb od původní myšlenky „koupím si sekačku“
energie protekla až k realitě „mám novou sekačku“. A tento
tok energie je správný. Poslední tři čakry jsou tzv. materiální
centra.
2) Průtok energie zdola nahoru neboli od reality k myšlence.
Reálně dostanete jako dárek lístky do kina. Energie
v druhé čakře jsou pocity, které máte, když myslíte na film,
na který půjdete (bude to komedie – budu se smát). V třetí
čakře lístky přijmete (zde prý energie často zůstává, protože
neumíme dary přijímat. Máme totiž pocit, že si danou věc
nezasloužíme). Energie ve čtvrté čakře je to, co cítíme při
shlédnutí filmu. V páté čakře o filmu mluvíme, v šesté si
promítáme v hlavě scény z filmu a sedmá čakra jsou myšlenky, které nám hlavou běží třeba před spaním (jak se nám film
líbil, jak vypadal hlavní hrdina…). Energie protekla od reality
a k myšlení.
Správně by měly energie procházet tělem 24 hodin
dolů i nahoru. Pokud někomu protéká energie pouze zdola
14
LEDEN – ÚNOR
JIZERAN 1/2012
nahoru, jedná se o velkého dobráka (někdy až moc velký).
Naopak energie shora dolů protéká obvykle jedináčkům,
„velkým šéfům“ a organizátorům. V dnešní době má skoro
každý člověk zablokovanou první čakru, což prý způsobuje
fyzickou a duševní únavu.
Dále nám p. Macháček vyprávěl o lidech, které léčil.
Jaké měli problémy a co bylo jejich příčinou. Toto povídání
bylo velice zajímavé. Já, jako realista, na tyhle věci moc ne-
Komise BESIP vybírá nejzásadnější změny v pravidlech silničního provozu.
Pro většinu z nás již známá skutečnost,
a tak spíše pro připomenutí změn, které
vešly v platnost začátkem srpna loňského roku.
Povinnosti řidiče
• povinnost řidiče umožnit chodci bezpečné přejití vozovky po přechodu pro
chodce se nově formuluje tak, že řidič
nesmí na přechodu pro chodce je ohrozit nebo omezit
• nově se stanovuje řidiči povinnost při
nouzovém stání mimo obec, mít na
sobě oděvní doplňky z retroreflexního
materiálu (nevztahuje se na řidiče motocyklu, mopedu a řidiče nemotorového vozidla).
Kontrola technického stavu
• nový paragraf zabývající se kontrolou
technického stavu vozidla a kontrolou
největší přípustné hmotnosti vozidla při
silniční kontrole policisty nebo celníky a
u vozidel ozbrojených sil vojenskými
policisty. Pro provedení kontroly se
stanovuje možnost délky zajížďky do 8
kilometrů (celkem tam i zpět), povinnost řidiče řídit se pokyny obsluhy zařízení provádějící kontrolu. O jejím provedení obdrží řidič doklad. V případě
vážných nebo nebezpečných závad je
řidič povinen uhradit náklady za provedení kontroly. Prováděcí právní předpis
upřesní způsob provádění kontroly,
stanovení nákladů na její provedení i
náležitosti dokladu.
Předjíždění
• povinnost řidiče při předjíždění se
nově upravuje tak, že řidiče jedoucí za
ním nesmí pouze ohrozit (dříve bylo i
omezit)
• zákaz předjíždění na přechodu pro
chodce a bezprostředně před ním se
rozšiřuje i na přejezd pro cyklisty.
Zastavení a stání
• zákaz zastavení a stání na přechodu
pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5
věřím. Přesto mě na teorii čaker něco zaujalo. Už několik let
mám problém s atopickým ekzémem. Vyzkoušela jsem různé
způsoby léčby (masti kožní lékařky, alternativní medicínu,
kvalitní drahou kosmetiku …). Zatím nic nepomohlo. Možná
je na čase objednat se k panu Macháčkovi do kosmetického
salonu Nelly a vyzkoušet jeho teorii čaker.
Karla Lubiková
metrů před nimi se rozšiřuje i na přejezd pro cyklisty.
Provoz vozidel v zimním období
• nový paragraf zabývající se provozem
vozidel v zimním období, tj. v období od
1. listopadu do 31. března. V tomto
období, pokud se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že
se bude nacházet, lze užít motorové
vozidlo kategorie M a N pouze za použití zimních pneumatik. U vozidel s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg
na všech kolech s minimální hloubkou
sezonových drážek 4 mm a u vozidel
nad 3500 kg na všech kolech hnacích
náprav s trvalým přenosem hnací síly s
minimální hloubkou sezonových drážek
6 mm. Toto neplatí pro nouzové dojetí.
Zákaz účasti na některých akcích v
provozu na pozemních komunikacích
• nový paragraf, který zakazuje řidiči na
dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a
podobných akcích, jestliže by byla ohrožena bezpečnost silničního provozu,
nejde-li o povolené akce správním úřadem nebo nejde-li o zvláštní užívání
pozemní komunikace podle jiného
právního předpisu. Dále se stanovují
podmínky, kdy vozidlo bude uvolněno,
nejpozději však po uplynutí 48 hodin od
zabránění v jízdě.
Speciální označení vozidel a osob
• tento paragraf je zcela nově formulován a to zejména se zavedením „parkovacího průkazu“, kterým bude označeno vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou (stávající označení O1 platí nejpozději do 31.prosince
2012 a do tohoto termínu musí osoby
se zdravotním postižením požádat o
vydání parkovacího průkazu). Označení
vozidla řízeného sluchově postiženou
osobou zůstává nezměněno, označení
vozidla lékaře konajícího návštěvní
službu (dříve praktického lékaře) se
rovněž nemění. V souvislosti s parkova-
cím průkazem se text v ostatních ustanovení tohoto paragrafu mění. Na vyhrazeném parkovišti pro vozidla označená parkovacím průkazem (dříve O1)
je nyní pro ostatní vozidla bez tohoto
označení zakázáno zastavení a stání
(dříve zakázaný vjezd). Osoby nevidomé
k účasti na pozemních komunikacích
užijí bílé hole, osoby hluchoslepé pak
červenobílé hole.
Měření rychlosti vozidel
• ruší se povinné označení míst příslušnými dopravními značkami, kde měří
rychlost obecní policie.
Dopravně psychologické vyšetření
• ruší se vyšetření neurologické a vyšetření elektroencefalografem. Zůstává
pouze vyšetření psychologické. Nově se
tomuto vyšetření musí podrobit i řidič,
který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d („vybodovaný řidič“).
Vydání řidičského průkazu
• výměna řidičského průkazu z důvodu
uplynutí doby jeho platnosti se provede
bezplatně pouze v případě, kdy žádost o
výměnu byla podána ještě v době platnosti tohoto průkazu.
Bodové hodnocení porušení povinností
stanovených zákonem
• při projednávání více přestupků nebo
trestných činů zařazených do bodového
hodnocení a projednaných ve společném řízení bude řidiči zaznamenán
počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich
• oznámení řidiči, že dosáhl celkového
počtu 12 bodů lze provést i elektronickou cestou.
Výměna dosavadních řidič. průkazů
• upravují se termíny pro výměnu dosavadních řidičských průkazů.
Průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31.
prosince 2002 jsou držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2012.
Průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30.
dubna 2004 pak v termínu nejpozději
do 31. prosince 2013.
15
LEDEN – ÚNOR
LÉČIVÁ SÍLA KRKONOŠSKÝCH BYLINEK
BŘÍZA BĚLOKORÁ BETULA PENDULA
Když jsem byla
s dětmi na Jaráku na lyžích,
obdivovala jsem sladěnost
bílé sjezdovky s kmeny bříz.
Tím, že bříz je okolo nás
hodně, opomíjíme nejen
její krásu, ale i významnou
užitečnost pro nás lidi, ale i
pro divokou zvěř.
Strom dorůstá do 20
až 25 metrové výšky. Typickým znakem břízy je starší
kmen, který zdobí bílá
borka. Listy jsou trojkosníkového tvaru, střídavě
rostoucí na převislých větvičkách. Květy jsou samčí
jehnědy hnědožluté barvy,
až 10 centimetrů dlouhé.
Samičí květy jsou zelené a zkraje rostou vzpřímeně. Plodem
jsou nažky. Roste na chudých, spíše kyselých půdách.
Z hlediska geologicko-botanického svým kořenovým
systémem výborně zpevňuje půdy, stráně a rozpadající se
skály. Její dřevo je světlé, které znovu přichází do módy. Její
kůra ze spodních částí kmenu se používala na výrobu šindelů.
Také má výbornou výhřevnost při topení v kamnech, které se
u nás na horách, při dlouhých zimách značně využije.
V lidovém léčitelství se používají listy. Listy obsahují
mnoho flavonoidů, salycilové sloučeniny a vitamín C, který
zvyšuje účinnost. Má vysoký diuretický účinek. Odvary a čaje
slouží k čištění ledvin, močových cest a močového měchýře,
má protizánětlivé účinky v oblasti ledvin. Je součástí směsí
urologických a diuretických čajů. V kosmetice se využívají
odvary na zlepšení kvality vlasů. Také je léčivá její míza, ale
ta se musí získávat odborně, aby se strom nepoškodil.
Zvláštní místo bříza zaujímá v magii. Z větviček se dělala košťata pro čarodějnice a čerty. Takže na Jaráku už proběhl karneval a loučení se zimou. Až začne bříza pučet, pustíme se do jarního úklidu i s březovým koštětem, pak si nazdobíme větvičky velikonočními vajíčky, pošleme čarodějnice
pryč a barevně nazdobíme májku, v létě se schováme pod její
korunou a v zimě se jejím dřevem ohřejeme a čajem potěšíme. Tak i obyčejná bříza je malou součástí našeho ročního
koloběhu života.
Romana Illichová
POLICIE ČR
ROKYTNICE NAD JIZEROU
O problematice řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholických nápojů jsme veřejnost informovali již
mnohokrát a v této oblasti toho bylo popsáno opravdu dost.
Ale jak říká klasik - odborník na úplatkové jednání z filmu
Zdeňka Svěráka, je to marný, je to marný, je to marný ...
A tak jsme se v měsíci lednu setkali se skutečným
hazardérem (jinak to nazvat ani nejde), s jehož případem si
JIZERAN 1/2012
dovolíme seznámit veřejnost v
tomto vydání. Jednalo se o
muže v důchodovém věku, tedy
o člověka, který by snad už měl
mít rozum!? Tento řidič - důchodce měl zřejmě tzv. poobědní „žížu“, a protože „žíža“
byla sakra veliká a s přibývajícím množstvím vypitého alkoholu byla „slina“ větší a těžší, nepohrdl ani půllitrovkou
chutného destilátu s názvem vodka, který má obsah alkoholu
o trošičku větší než “zrzavý“ mok. A jak už to tak bývá, vyvstala najednou silná potřeba dopravit svou sličnou přítelkyni odněkud někam. Řidič důchodce tedy nasedl do svého
plechového oře tuzemské výroby a ejhle, začalo blikat “hladové oko“ jeho palivoměru. Z místa trvalého bydliště, které
leží asi na půl cesty mezi Jabloncem nad Jizerou a Jilemnicí,
to měl k benzínové čerpací stanici v obou směrech asi tak
stejnou vzdálenost. A protože se mu v Jablonci nad Jizerou
zřejmě líbí více, a jak později uvedl, má na naše město nostalgické vzpomínky z mládí, rozhodl se doplnit útroby svého
přibližovadla tuzemské výroby právě u benzínové čerpací
stanice v Jablonci nad Jizerou. Do dnešního dne nám není
jasno, jak se v tomto “vyfešákovaném“ stavu mohl bez problémů dostat až tak daleko, ale pravdou zůstává, že se mu
skutečně podařilo přistát až u čerpacího stojanu, kterých u té
benzínové čerpací stanice mají několik. Tedy první úkol zvládl
na jedničku ale “bojovka“ měla mít dalšího pokračování.
Řídit pod vlivem mu zřejmě nečinilo až takový problém. Ale
zkuste si v takovém stavu sejmout ze stojanu čerpací hadici a
její konec zcela bezpečně a nekompromisně zasunout do
toho úúúzkého hrdla nádrže vozidla. Kdo to nikdy nezkusil
tak nemůže pochopit, že to hrdlo je čím dál tím užší. A tak
začala hodina tance. Řidič - důchodce valčíkovým krokem
došel ke stojanu a našel, co hledal, tedy čerpací hadici s
koncovkou, o které však mezi tím zapomněl, k čemu vlastně
slouží. A valčíček se změnil v tance brejkové, postupně se
pak začal kroutit v různých pózách a předváděl taneční figury, kterým zatím nikdo na tomto světě ještě nedal jméno.
Podtrženo - sečteno, už na první pohled bylo zřejmé, že řidič
- důchodce “byl, jak zákon káže“.
Jeho tanečních kreací si pochopitelně obsluha nemohla nevšimnout. Poté, co tanečnímu mistrovi odebrala
klíče od vozidla v úmyslu zabránit mu v dalším protiprávním
jednání, tedy v další jízdě, oznámila celou věc na linku Policie
ČR. Na místo se pak po chvilce dostavila hlídka našeho oddělení a řidič - důchodce byl vyzván k provedení orientační
dechové zkoušky neboť již na první pohled bylo zřejmé, že
takto se nepotácí z důvodů chorobných. Tento první dojem
pak umocnil též jeho dech, který připomínal závan z údolí
smrti. Řidič - důchodce na výzvu policistů zareagoval tím, že
v hlavě vymetl zbytky hmoty, která se dříve jmenovala rozum a sebevědomě sdělil, že přeci nemůže být pod vlivem,
když si dal pouze jedno pivo a to ještě po obědě, tedy dávno
před jízdou. Po krátké licitaci podobající se navyšování fleků
u mariáše pak přeci jen svolil a do přístroje foukl (asi na
pětkrát). Ptáte se na výsledek, obsah alkoholu v krvi činil 2,5
promile. Není to mnoho a na útvaru jsme již zaznamenali
vyšší hodnoty, ale na ujetí vzdálenosti cca. 20 km za volantem je to docela slušná porce a je skutečně zázrak, že cestou
16
LEDEN – ÚNOR
nesmetl někoho z ostatních, nevinných účastníků silničního
provozu.
K naměřené hodnotě pak řidič - důchodce „zcela logicky“ uvedl, že tohle není možné, že přístroj musí být asi
„nějakej porouchanej“ a provedení druhé orientační zkoušky
tedy raději razantně odmítl. Od zjištění prvotně naměřené
hodnoty pak jeho dosavadní chování nabíralo drsnějšího
rázu a vše vyústilo v přiložení služebních pout a řidič - důchodce byl hlídkou zadržen jako podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Následně byl
eskortován (již bez sympatické přítelkyně menšinového etnika) na služebnu našeho oddělení, kde byla celá věc zadokumentována. Řidičský průkaz nám zde pochopitelně odevzdal
a jak z praxe víme, nějaký čas mu vrácen nebude. O dalším
trestu, který bude obsahem odsuzujícího rozsudku, nemluvě.
Co říci závěrem k tomuto případu? Je až zázrakem,
že řidič s takovým množství alkoholu v krvi nezpůsobil dopravní nehodu, neboť skutečně s vozidlem ujel bezmála 20
kilometrů po silniční komunikaci I. třídy a to za plného provozu v odpoledních hodinách. Ale jak už z praxe víme, nebyl
první a nebude zcela jistě ani poslední, neboť jak je psáno v
úvodu tohoto příspěvku - je to marný, je to marný, je to ...
Přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví, pevné
nervy s letošní tuhou zimou a řidičům pak spoustu ujetých
kilometrů bez setkání s hazardéry obdobného typu.
komisař:
npor. Bc. Josef Šelep
Vedoucí OOP Rokytnice n. Jizerou
Zajímavost
LEDEN
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. Co
leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh
lednu, málo vody v dubnu. Leden studený, duben zelený.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. Když není konec
ledna studený, únor to dvakrát nahradí. Jestliže země
v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední
větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce. Když
roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. Holomrazy úrody vrazi. Když v lednu včely vyletují, nedobrý rok ohlašují. Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Když je leden bílý, je sedlákovi milý. Je-li teplo v lednu,
sahá bída ke dnu. Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
JIZERAN 1/2012
Cukrárna "U Marušky"
oznamuje, že je opět v provozu od 3. ledna 2012.
PŘIJĎTE POBEJT!!!!!
SPOLKY JABLONEC N.
JIZ.
KLUB ŽEN
Naše výroční členská schůze proběhla v pátek 20.
ledna 2012 ve vinárně hotelu Krakonoš. Zhodnotily jsme
svoji činnost v loňském roce a nastínily plány na ten nadcházející. Výborná večeře, dobrá nálada a harmonika Pepy Škody nám pomohly překonat nepříjemný chlad této místnosti.
Děkujeme personálu hotelu Krakonoš za dobré jídlo, pití a
vzornou obsluhu.
První letošní veřejná akce nás čeká na jaře v předvelikonočním čase, a to už v sobotu 24. března 2012 v KD, kde
uspořádáme 17. prodejní výstavu s názvem
TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS ...
Otevřeno pro vystavovatele je od 8:00 hodin, pro návštěvníky od 9:00 do 16:00 hod.
 zároveň proběhne burza přebytků pokojových rostlin
- možná poslední, jestli bude tak malý zájem jako byl
na podzim
 opět uspořádáme sběr starých knih a papíru, který se
osvědčil.
 zkusíme letos NOVINKU: MINIBURZA "praktického
zboží"- co už nepoužívám já, může upotřebit někdo jiný. = Pronájem za 1 stůl 100,- Kč / 1 osoba =
Jsme si vědomy, že nejen příjemné prostředí, občerstvení, ale hlavně DOSTATEČNÝ zájem veřejnosti, mohou
být zárukou zdaru celé akce. Proto rády přivítáme také nové
vystavovatele (pronájem 1 stolu 50,- Kč).
Srdečně zveme k návštěvě diváky a zákazníky zblízka i zdáli.
Přihlášky přijímá do 20. 3. a informace vám
podá J. Hanyková na tel. č. 737 488 022
Za Klub žen Jablonec nad Jizerou sepsala a na všechny se těší
Jarmila Hanyková
Inzerce
Nově pořízený Kramer se při zimní údržbě osvědčil.
Inzerce
17
Inzece
LEDEN – ÚNOR
JIZERAN 1/2012
Obrovské žulové masívy připomínající peřiny a polštáře.
KLUB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Po novém roce se naše parta sešla, aby se každý vyjádřil, kam bychom se rádi podívali, aby to nebyly cesty náročné, výhodné pro vlakové či autobusové spojení. Návrhů
bylo dostatek. S prvním přišli přátelé z Orlických hor a pozvali nás na výlet do Železných hor a to hned na 23. ledna. Sněhová kalamita nás trochu zaskočila, ale řekli jsme si, že se
pokusíme dojet na místo určení. Sešlo se nás 7. Zdárně jsme
dojeli do Martinic, kde přijel vlastně první vlak tohoto dne a
my tedy měli štěstí, dovezl nás do Staré Paky. Rychlík do
Pardubic měl sice trochu zpoždění, ale opět nám štěstí přálo,
vlak do Přelouče na nás počkal. Zde jsme se sešli všichni a už
nás bylo 14. V restauraci jsme se na naši cestu teple občerstvili, protože jsme věděli, že k tomu už nebude nikde příležitost. Dojeli jsme do Řečic nad Labem a tady naše pěší cesta
začínala. Po sněhu ani památky, počasí nám přálo, bylo jak
na jaře.
Cestou nás v lese vítaly známé tři široké chvaletické
komíny, kde byl do roku 1975 velký povrchový lom a těžil se
zde pyrit. V letech 1973-1979 zde byla vybudována tepelná
elektrárna. Komíny jsme míjeli a přišli do centra Chvaletic,
kde jsme se posilnili kávou a šli na vlak. Cesta zpět byla příjemná, protože jsme přestoupili jen v Kolíně a v pohodlí
vlaku odpočívali až do Martinic. Zde byl přestup poněkud
obtížný, kvůli sněhové kalamitě, ale přece jsme domů dojeli
v pořádku a jen vzpomínali na krásné počasí, jaké jsme prožívali přes den, že by nám to zde nikdo nevěřil.
Za krásného slunného počasí nás cesty zavedly do
Harrachova. Navštívili jsme muzeum „Šindelka“, kde jsme si
připomněli zpracování dřeva na horách, jeho přibližování
dříve a nyní, dřívější výroba šindelů na střechy, celkově něco
o přírodě i zvířatech, která zde žijí. Zašli jsme také
k zamrzlému Mumlavskému vodopádu a prošli se městem.
Jinak jsme výlety ze zdravotních důvodů a kvůli vysokým mrazům omezili a těšíme se už na jaro.
Za KZP Květa Mečířová
Inzerce
Nabízíme lesní služby
- výkup dřeva za bezkonkurenční ceny!!!
- těžba a přibližování dřeva
- doprava dřeva
- pěstební činnost
- výkup lesů (popřípadě i s pozemky)
Skutečně, pro nás pro horaly neobvyklé zimní počasí!
Ve Zdechovicích jsme odbočili a šli podél ohrad
s koňmi, až tak daleko sahá Kladrubský výběh a došli k lesu
ke Katovně. Píší skanzen, ale je to jak menší hrad. Příjemnou
lesní cestou jsme se dostali k plochému skalnímu žulovému
útvaru „ Obří postele“ Tento název proto, že balvany svým
tvarem připomínají obří peřinu či polštář. Zde jsme oddychli,
občerstvili se z vlastních zásob, užili si trochu sluníčka a vydali se směr do vesničky Trnávka a odtud směr Chvaletice.
Filip Drbohlav
KOŠŤÁLOV
Mob.: 777 081 080
Email: [email protected]
a
Tomáš Housa
Horní Tříč
Mob.: 728 419 676
!!! NOVINKA !!!
Nově od nového roku v prodejně MINOR
možnost výměny bombiček SodaStream.
18
LEDEN – ÚNOR
OBLASTNÍ SPOLEK ČERVENÉHO KŘÍŽE
První zpráva o činnosti
Oblastního spolku Červeného kříže
v novém roce 2012.
Tak jako každý rok a v
každé organizaci i my jsme začali
nový rok ročním bilancováním a
uzávěrkou za rok 2011. Mezi tím se
3. ledna sešla revizní komise na
své pravidelné schůzi, aby zkontrolovala veškeré doklady,
které jsou součástí roční uzávěrky a budou použity do
ročních výkazů práce oblastního spolku.
V sobotu 7. ledna se na místní skupině ČK
v Roprachticích konala výroční schůze. Tak jako většinou
každým rokem se této schůze zúčastňujeme, tak i letos jsme
si ji nenechali ujít.
Roprachtice jsou totiž místem, kde spolky berou
svou práci vážně a zodpovědně a tak také i Červený kříž. Při
schůzi vystoupí v krátkém pásmu místní děti, přečte se
nějaká ta kerkonošská poudačka, někdy zahraje i harmonika
– je tam prostě veselo. Probírá se příprava na tradiční ples
ČK, odměňují se zdejší dárci krve, plánuje se výlet a další
akce, které má místní skupina v plánu na letošní rok.
Senioři začali opět se svými dýchánky. Středa 18.
ledna byla ve znamení seniorů. V klubovně to hučelo jako v
úle. Každý chtěl ostatním sdělit, jak prožil vánoční svátky, co
vnoučata a jakou nohou vykročil do nového roku. Normálně
se okolo čtvrté hodiny pomalu rozcházejí, ale tentokráte to
bylo trochu jiné – vůbec se jim nechtělo do nevlídného
počasí – byli rádi, že jsou v teple a měli si stále co vyprávět.
Ale okolo páté hodiny se pak přece začali pomalu rozcházet,
protože už byla tma a vědomí, že by mohli někde upadnout,
je zvedla ze židlí. Ostatně vždyť za 14 dní se opět sejdou a co
nestihli teď, si dopoví příště. A jak bylo rozhodnuto, tak se
také stalo. Další dýchánek se uskutečnil 1. února a tam si vše
dopovídali a ještě přidali další nové aktuální zprávy (drby). Při
tom všem ještě stihli vypít lahev vína, kterou měli uloženou
od narozenin paní Jany Jelínkové. A naposled dýchánek 15.
února – svátek má Jiřina na to se nesmí zapomenout, protože
Jiřiny chodí nejméně dvě a ty si ten svátek musí řádně oslavit
– škoda, že přišla jen paní Jiřina Šťastná, ale i tak toho bylo
dost a to nejen smíchu. Gratulace a přípitky, zákusky a
chlebíčky, to vše nechybělo na stole oslavenkyně. Takže
všechno nejlepší, Jiřinko, jsme rády, že mezi nás chodíš a
přinášíš vždy dobrou náladu. To ti přejí členky červeného
kříže. Příští dýchánek už snad bude za lepšího počasí, aby se
nás sešlo více.
Roprachtice – malá vesnička na Semilsku, co do
počtu obyvatel, ale docela velká, co do rozlohy. Zdejší místní
skupina červeného kříže tu však velice aktivně pracuje, ale o
tom jsem se už dříve zmínila. V letošním roce, jako ostatně
každým rokem, uspořádala tradiční ples. Sešlo se více než
100 lidí. Pořadatelé si pro účastníky vymysleli různá
překvapení a tak o zábavu nebylo nouze. Bavili se starší i
mladší účastníci. Začátek plesu zahájila orientální tanečnice to bylo něco - hlavně pro pány, ale i dámy propůjčily oči pro
sličnou mladou tanečnici a pak už začal ten pravý plesový
mumraj. Nechyběla ani tradiční tombola – dnes losování
vstupenek. Bylo vidět, že i na vesnici se dá uskutečnit tak
velká akce jako je ples – jen když se najdou ti správní lidé
JIZERAN 1/2012
zapálení pro věc – a těch je v řadách MS ČK v Roprachticích
dost. O mladé lidi nemají totiž žádnou nouzi. Škoda, že
takových místních skupin není více - to by se nám to
pracovalo.
Na začátek roku si myslím, že toho bylo až dost, tak
zase příště.
Zdena Javůrková
BŘEZEN
Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v
roce. Má 31 dní. Český název měsíce pochází z rašení bříz a
začátek březosti zvířat. V období kolem 21. března nastává
jarní rovnodennost. Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník – přechází z jižní polokoule na
severní. Původně byl březen v římském kalendář první měsíc v roce. Březen začíná vždy stejným dnem v týdnu jako
listopad a v nepřestupný rok jako únor. Březen - za kamna
vlezem. V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok
jest. Březnové slunce má krátké ruce. Lépe od hada býti
uštknut, než v březnu od slunce ohřát. Jestli březen kožich
stáhl, duben rád by po něm sáhl. Sníh v březnu škodí osení i
vinné révě.
Inzece
19
LEDEN – ÚNOR
SDH JABLONEC NAD JIZEROU
ZPRÁVA O DĚNÍ VE VÝJEZDOVÉ JEDNOTCE SDH
JABLONEC NAD JIZEROU (leden – únor 2012)
• 06. 01. v 12:32 hod.
odstranění nakloněného
stromu na silnici I/14 na
Hradsku. Silnice průjezdná.
Spolupráce s hlídkou PČR.
• 07. 01. ve 22:18 hod.
odstranění spadlého stromu na silnici III/0143
v Buřanech. Silnice zcela
neprůjezdná.
• 22. 01. v 10:34 hod. odstranění spadlého stromu na silnici
III/0144 v Bratrouchově. Silnice zcela neprůjezdná.
• 23. 01. v 18:32 hod. odstranění dvou spadlých stromů na
silnici I/14 na Hradsku odbočka na Mlejnkách. Silnice průjezdná s velkou opatrností.
• 24. 01. v 01:11 hod. odstranění spadlého stromu na silnici
I/14 na Hradsku odbočka na Mlejnkách. Silnice průjezdná
s velkou opatrností. Spolupráce s hlídkou PČR.
• 13. 02. v 03:12 hod. výjezd obou cisteren na požár roubené
chalupy do Buřan č.p. 8. Při našem příjezdu na místo události
byla chalupa již zcela zasažena požárem. Naše jednotka začala natahovat hadicové vedení s rozdělovačem a ve spolupráci
s hasiči z Rokytnice n/J. nasadili dva vodní proudy na hašení
požáru z vrchní a přední strany chalupy. Následně po příjezdu hasičů z HZS LK PS Jilemnice a z Vysokého n/J. byl vytvořen další vodní proud na hašení spodní strany chalupy. Na
místo byli povoláni zaměstnanci f. ČEZ k přerušení dodávky
elektrické energie do hořícího stavení a jeho blízkého okolí.
Ve spolupráci hasičů bylo nataženo kabelové vedení
s přenosnými osvětlovacími stojany a byly vztyčeny osvětlovací stojany na vozidlech. Po příjezdu hasičů z Poniklé a z HZS
LK PS Semily byla zřízena kyvadlová doprava vody cisternami
z ČOV v Jablonci n. Jizerou, kde bylo zřízeno plnící stanoviště
od hydrantu. Na likvidaci požáru se podílelo asi 45 hasičů, 10
cisternových automobilů a bylo použito 65 000 litrů vody.
Příčina požáru se vyšetřuje. Zásah byl komplikován teplotami
okolo -13° C. Proto byl starosta obce požádán k dodání teplého čaje pro zasahující hasiče.
• 16. 02. v 09:17 hod. odstranění spadlého stromu na silnici
III/0146 do Stromkovic. Silnice zcela neprůjezdná a to ne
jenom kvůli spadlému stromu. Úzká silnice, velká vrstva
uježděného sněhu na silnici a hromada sněhu čerstvě napad-
JIZERAN 1/2012
lého se stal pastí pro naši cisternu. Po opakovaném zapadnutí a ručním vykopání jsme zapadli tak, že nám musel pomoct
místní traktorista pan Z. Červinka ze Zabuchova, který nám
pomohl na obrátku autobusu V pekle. Při zpáteční cestě a po
projetí míst kde jsme předtím zapadli, nám chyběl projet
poslední nebezpečný úsek. Při jeho projíždění jsme spadli na
druhou stranu silnice nežli poprvé a zapadli jsme až po břicho. O pomoc jsme tentokrát požádali pana V. Kousala. Ten
při cestě k nám musel vyprostit tři osobní auta, která také
zapadla. Poté jsme se již šťastně vrátili na základnu a krajská
správa silnic mohla silnici zprůjezdnit. Našim zachráncům
moc děkuji.
A co dělalo celé SDH?
• 14. 01. proběhla výroční valná hromada sboru zde
v Jablonci nad Jizerou. Za hojné účasti byl schválen plán
činnosti na letošní rok.
• 19. 01. účast Libora Hnyka v Semilech na shromáždění
představitelů SDH.
• 20. - 21. 01. a 27. - 28. 01. se V. Ullrich, V. Pižl a J. Kobrle
zúčastnili školení strojníků u hasičů v Jablonci nad Nisou.
• 04. 02. jste měli možnost potkat naše členy při zvaní na
hasičský a maškarní bál.
• 13. 02. oslavila naše členka Vlasta Benčová 80. narozeniny.
Gratulujeme
• 18. 02. se konal již XXXVIII. Hasičský bál. K tanci hrál KONTAKT z Tanvaldu. Účast byla slabá pouze 130 hostů.
• 25. 02. na vleku Jarák rejdily maškary na lyžích i pěšky.
Napočítali jsme přes 50 masek a asi 250 návštěvníků. Počasí
bylo příjemné a tak se akce vydařila.
Všem pracujícím a zasahujícím členům moc děkuji.
Za SDH velitel jednotky Arnošt Šulc
20
LEDEN – ÚNOR
JIZERAN 1/2012
Sponzoři letošních bálů:
Minor p. Janatová, Pekárna p. Kazda, Kosmetika Romana,
Hračky p. Prokop, Kovář p. Langhamr, Autoservis p. Štěpánek, Vodoinstalace p. Hamáček, Pracovní oděvy p. Trepera,
Sádrokartony p. Šikolová, Potraviny Eva, Drogérie p. Kašťáková, Cukrárna p. Holcová, Cukrárna p. Červinka, Benzinka p.
Belda, Obuv p. Metelka, Snowhill Kamenec, Řezník p. Martinec, Železářství,
Truhlář p. Mládek, Hostinec u Zemánků,
Tip-sport p. Hlaváč, Potraviny p. Sedláčková, Brumlich Jan, p. Svoboda, Skiservis
p. Zelinka, Tesař p. Cempírek, p. Hrnčíř,
Bufet p. Vávrová, Textil-p. Pičmanová,
Textil p. Řehořková, Netair Internet,
Penzion Alf, Hostinec u Kroupů, p. Kupcová, Kadeřnictví Katka, Nápojka p. En-
Vymetání komínů
Revize komínů-kontroly
Rekonstrukce komínů
Vložkování komínů
Poradenství Jotul
kler, Hasiči Jablonec n/J.
Sponzoři Maškarního reje na Jeráku:
STEMRO- p. ŠTĚPÁNEK, MINOR – pí. Janatová, SPORT –
HRAČKY – p. Prokop, KVĚTINKA – pí. Forbelská, KVĚTINKA na
náměstí, CUKRÁRNA – p. Červinka, ZELENINA – p. Novák,
NÁPOJKA - p. Enkler, POTRAVINY – pí. Sedláčková, PŮJČOVNA LYŽÍ – p. Nečásek, ŘEZNICTVÍ –
p. Martinec, DROGERIE - pí. Kašťáková, TEXTIL
pí. Pičmanová, TRAFIKA ČERVINKA, MĚSTO
JABLONEC N. JIZ., HASIČI JABLONEC N. JIZ.,
LYŽAŘSKÝ VLEK JARÁK, RUMPLOVNA – p. Mečíř
Všem sponzorům moc děkujeme.
STAVEBNICOVÝ UNIVERZÁLNÍ KOMÍN
- 1, 2 nebo 3 průchodový
- nahrazuje těžké keramické komíny,
podle nejnovějších evropských zkušeností
BETONOVÉ LEHČENÉ KOMÍNY
- kombinace výstroje z korozivzdorné oceli
A1S1 316L (kyselinoodolné) a lehkých
Betonových tvárnic
Nejlevnější komínové sestavy
Příklad komínové sestavy 7m výšky, 30 X 30 cm tvá
rnice
Komínová vložka průměr 150, síla 1 mm nerez.
Provedení tvárnice betonová odlehčená, KOM deska
Izolační vata včetně hliníkové folie,
Vybírací dvířka, cena 21 000,- Kč
Cena je včetně výpočtu komínového tahu a dopravy na místo
Dvouměsíčník JIZERAN vydává MěÚ Jablonec n. Jizerou, Náměstí 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou. Náklad 700 výtisků.
Tisk MěÚ Jablonec nad Jizerou. Příspěvky, informace a inzerce na tel. č. 481591437, 604274911, 732735799
E-mail: [email protected], [email protected]
Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 20. 04. 2012.
21
LEDEN – ÚNOR
MS HOŘEC
Vážení přátelé,
v měsíci lednu a únoru
máme jako Myslivci hlavně starost
o přikrmování zvěře. Jak k nám
byla zima v prosinci docela
milosrdná, tak leden a únor si to
se
sněhem vynahradily. S velkou nadílkou sněhu se zvěř
převážně stáhla ke krmelcům a je tak z velké části závislá na
potravě, kterou jsme jí nachystali.
Také v měsíci únoru provádíme ozdravovací akci
spárkaté zvěře, protože v této době je zvěř u krmelců, a tak
léčivo pozře většina jedinců. Po pozření medikamentu
nastává inkubační doba, po kterou je zvěřina nepoživatelná!
Proto prosím naše občany, kteří se pohybují po lese (lyžaři),
aby zbytečně neplašili zvěř svou zvědavostí a neodháněli ji od
krmných zařízení.
Něco málo o zvěři:
KORMORÁNI (Postrach rybářů)
Jsou to velcí tmaví práci s dosti
dlouhým na konci zakřiveným
zobákem. Živí se rybami.
Kormorán chocholatý je zcela
černý s výjimkou žluté skvrny u
kořene zobáku. Ve svatebním
šatu má jedinec krátkou
chocholku vztyčenou na přední
části hlavy.
Dospělý jedinec kormorána
velkého je černý s bílým hrdlem
a spodní částí lící. Ve svatebním
opeření má bílou skvrnu na stehně. V Bretani a podél pobřeží
průlivu La Manche hnízdí okolo 1700 párů. Okolo 60 tisíc
jedinců ve Francii přezimuje. Lov těchto druhů je zakázán.
Za MS Přemek Klimenta
DĚJINY BRATROUCHOVA A OKOLÍ
ZÁMĚR
Vážení čtenáři časopisu Jizeran,
je tomu již 12 let, co jsem začal psát a uveřejňovat
v časopise Jizeran, s vědomím představitelů městského úřadu, svoje články týkající se Bratrouchova, kam jsem se po
svatbě roku 1962 přestěhoval a kde v osadě Janouchovo
Město máme dodnes chalupu, pod názvem U Rudy.
Byl to především samotný život, který mě jak
v rodině, tak v celé obci zajímal svojí činorodostí. Nemalou
měrou k tomu přispěly i politické události tehdejší doby, jako
rušení soukromého zemědělství a odevzdávání pozemků či
dobytka státu, budování nové továrny Cutisin v Hrabačově,
zrušení školy pro malý počet dětí, omezování společenských
i sportovních aktivit, jako byl Sokol, Hasiči, ochotnické divadlo, zábavy, četba apod. S odstupem těch několika desítek
let to vypadá, jako by ten „život“ zmizel, vytratil se, vesnice
jako by vymřela a po českých lidech, kteří zde po staletí žili,
JIZERAN 1/2012
pole obhospodařovali a domy udržovali, zůstal jen ten název
Bratrouchov.
Co se to vlastně stalo? Vždyť z 850 obyvatel v roce
1850 žijících v 124 domech, z toho 206 dětí školou povinných, jich v současné době v 144 domovských číslech jako
starousedlíků trvale žijících bydlí pouze 26 osob ve 13 domech. Z hlediska obce a jejích obyvatel je to až neuvěřitelná
změna, připomínající odúmrť, katastrofu nebo v dějinách
podobnou událost vlivem 30leté války, kdy i v Bratrouchově
jsou uváděny chalupy pusté a zbořené.
Za hlavní mezník zde, tak jako v mnoha dalších vesnicích, byl rok 1945, kdy se řada osedlých ze zdejších bratrouchovských chalup odstěhovala do Rokytnice nad
Jizerou v rámci Benešových dekretů, a to již po tzv. divokém
odsunu, od září pak legálně, jak do zemědělských chalup se
zemědělskou půdou, tak baráků a domů, za účelem vylepšení si pozice jak sociální, tak třídní, často i s vidinou politického postavení.
Psal jsem, i když nevím, jak dalece moje tehdejší
články a tato problematika lidi zajímala, kolik jich tyto články
v Jizeranu četlo, kdo to byl. Každý však máme svoje záliby a
zájmy a časopis Jizeran je natolik obsáhlý, že každý čtenář
v něm pro sebe má co vybírat a dozvědět se. Domnívám se,
že to bylo tak i s mými články.
Dějiny? A zajímají nás? Ale ano, vždyť každý s nimi
žijeme – od rána do noci, od noci do rána; naše zrození, náš
život – to jsou všechno dějiny, dějiny naše osobní, naší matky, otce, rodiny. Všechno to, co bylo, jsou vlastně dějiny –
před hodinou, dopoledne, včera, před rokem a ještě dříve.
Bylo a je snad i dneska, v době počítačů a mobilů, mnoho
dívek, co si píšou svůj deníček, co si koupily památník, aby si
do něho nechaly napsat nebo nakreslit od spolužáků a od
učitelů něco na památku. A jak rády po mnoha letech, až ho
objeví zapomenutý někde v šuplíku staré skříně, si zavzpomínají na svá mladá léta, na bývalé spolužáky, na školu, ze
které je dnes penzion nebo také prázdná, opuštěná budova.
Tak jako lidé rádi vzpomínají na ty lepší „časy“ při prohlížení
svého památníčku, svatebních fotek a fotografií svých rodičů
a známých, domu, ve kterém vyrůstali a který třeba již ani
neexistuje, tak i já chci zanechat nejen svým dětem, ale i celé
další generaci doklady o tom, jak se žilo v Janouchově Městě,
jak se žilo v Bratrouchově. Jako rodák z Křížlic, též horské
vesnice, vzal jsem sobě za manželku rodačku Bratrouchova, a
právě pro tu činorodost zdejšího horského života, zdejších
bratrouchovských lidí, kdy i její rodiče a prarodiče byli velkými bratrouchovskými patrioty, jsem si zvolil mně vyhovující důchodcovský koníček – dějiny Bratrouchova. Podnětem
k tomuto tématu však bylo i to, že řada knížek, článků různých spisovatelů, se týká Krkonoš všeobecně (s výjimkou K.
V. Raise) či spíše Krkonoš východních. Nejvíce se této naší
západní části hor v několika článcích a knížkách věnovala
spisovatelka Marie Kubátová spolu se svojí maminkou Amálií
Kutinovou, především svojí rozhlasovou a divadelní hrou „Jak
přišla basa do nebe“, avšak málokdo ví, že právě k této hře a
několika dalším písemným zpracováním našla námět ze života v Bratrouchově. Chci proto i já zachovat vzpomínky a
doklady na obec Bratrouchov s osadami Brno a Hejlov, jako
na jednu ryze horskou vesnici, jejíž dějiny mají a budou mít
svoje místo, to však s podmínkou, že se napíšou.
Když jsem v roce 2000 uveřejnil článek bratrouchovského učitele Karla Štrobacha z roku 1928 jako pokračo-
22
LEDEN – ÚNOR
vání novodobé kroniky obecní i školské (původní kronika
byla založena r. 1915), pokračoval jsem již osobním vyznáním a různými událostmi, které jsem získával buď z vyprávění
pamětníků, nebo z různých dokumentů. Bylo to nejprve o
pěti domech osady Janouchovo Město, dále 7 článků Plátenictví od pravěku až do doby zrušení tkalcovství ve zdejších
domech, pak jsem psal o hudbě, divadlu a zábavách, článek
V kuchyni (2006) o tom, jak bratrouchovští zemědělci prodávali a směňovali svoje produkty a vyvářeli polévky v době
stavby pojizerské silnice, různé povídky o zdejších lidech, o
bálech, šejdovcích a poutích, povídka Bačky (2007), jak je
začal vyrábět pan Votoček v č. 17 (na jeho místě U Proudu
vystavěny jsou apartmány) a jaké hezké jejich pokračování
bylo ve Vysokém n. J., o procesí do Vambeřic a ke Stromkovické kapličce, o problémech sedlačení – zakládání JZD a
rokytnickém statku ZEMEX, o Vánocích a kvasnicích, o
Vejpálickém údolí a postavách Horálka, Dolánka, Stráňky a
Živáčka, vztahujících se ke zdejší přírodě, a poslední články
věnované Maříkovu a příhodám kolem železničního tunelu.
Jednalo se o 56 článků převážně s tematikou dějin Bratrouchova a okolí.
Za dobu těch 12let se mně podařilo nahromadit tolik podkladů, že mohu popisovat dějiny Bratrouchova samostatně s tím, že se ukáže jakýsi obrázek o počátcích hospodaření a života zde na horách. Zatím se jedná zhruba o 500
stránek psaných, 200 písemných dokladů a cca 1000 různých
fotografií. Úvaha o vydání jakési knihy, což bylo mým původním úmyslem, se v současné době jaksi vytrácí, neboť takové
množství knižně zpracovat již nelze, nehledě k tomu, že mým
zájmem je sesbírat co nejvíce údajů – dokud jsem schopen, a
to s vědomím, že jejich další zpracování do určité ucelené a
přijatelné podoby může učinit i osoba jiná.
Pro čtenáře uvádím na upřesnění, že vycházím především z dostupných dokladů o hospodaření a bydlení, počínaje zhruba rokem 1750, a to nákupem a prodejem pozemků
od vrchnosti, kupními smlouvami o převodu gruntů, převážně z otce na syna. Jsou tam výpisy zápisů různých výměnků a jejich podmínek, povinnosti odvodů daní vrchnosti a
církvi, různé finanční dluhy a jejich rovnání jak v rodině, tak
peněžním ústavům, a postupně až do současnosti, dědičnou
či majitelskou držbu domů včetně pozemků. Ve druhé části
jsou uvedena jména narozených, zemřelých, oddaných,
jejich kmotři a svědci, jména příslušných farářů a údaj pro
mne nejdůležitější - zjištění, jakými pracemi, povoláními a
řemesly se ve kterém baráku či jednotlivci zabývali a živili.
Tyto údaje o životě lidí v obci Bratrouchov se týkají
doby před změnou celého života vesnice, což se stalo skončením druhé světové války.
DĚJINY OBCE BRATROUCHOV
Úvod
Mnohé naše vesnice a města mají bohatou a slavnou minulost jen díky tomu, že události byly zaznamenány a
jejich písemná svědectví dochována. I v našem kraji a blízkém okolí jsou některé obce vzpomínány jen proto, že je
zachováno svědectví, že jimi projela významná osobnost
(Branná, Sytová), že byly vypleněny válkou (Jilemnice), že se
zde dolovalo (Zákoutí, Poniklá, Maříkov), stávaly tam hrady
(Štěpnice, Nístějka) nebo že tam došlo k jiným zajímavým
událostem. Ale nestěžujme si, vždyť zde máme „naše“ hory –
JIZERAN 1/2012
Krkonoše, obdařené tolika událostmi, že k dějinám zdejších
lidí každopádně patří, jak pověstmi a pohádkami, tak i jejich
životními zkušenostmi a především jejich těžkým živobytím.
K tomuto koutu západních Krkonoš patří také první zde zmiňovaná osídlení k roku 1241, a to Jablonec (nad Jizerou),
Dušnice, Poniklá, Vojtěšice, kdy zde měl být zaražen únikem
poražených Tatarů proud Němců, osídlujících pohraniční
pralesy Čech.
Výstavbou hradů Štěpnice a Nístějka přicházejí sem
noví osídlenci slezští a čeští, aby zde rozšiřovali pozemky
pánů z Valdštejna a pozemky církevní. Následně se zde na
území země Koruny české začínali usazovat i další přistěhovalci, a osady se tak rozrůstaly ve vesnice. Je třeba zde uvést,
že ve století 15. byl i Jablonec osadou husitskou, že patrony
kostela i záduší byli pánové na Štěpnicích, sídlící od roku
1492 v Jilemnici.
Svůj vztah k dějinám níže popisovaného území a života začínám osadou Vojtěšice. Tato byla pojmenována po
jejich hospodáři a majiteli Vojtěchovi. Dle pověsti (není tudíž
prokázáno) měl bratra, který vyháněl dobytek na pastvu do
míst, získaných vykácením lesa, tam jej choval a stavěl pro
něj, od čehož měl vzniknout název bratrův chov – Bratruchov
– Bratrouchov. Jelikož první vesnice, uvedená pod tímto
názvem, je až v Berní rule roku 1654, a to s grunty osedlými i
pustými, s hospodáři i živnostníky, je jasné, že vznik osady a
vesnice byl o mnoho dříve. V některých příručkách je uveden
název Petrauchov – což může být podle Petra, bratra Vojtěchova, v dokladech německých – rokytnických pak zase Starouchov, což by znamenalo podle osady dosud nepojmenované.
Bratrouchov, vesnice k roku 1654 patřící do kraje
Hradeckého, panství Jilemnice, správní okres Vysoké nad
Jizerou, je v katastrálním území Buřany. Polohou je převážně
jižní, jen osady Brno a Hejlov směrem západ – východ. Nejnižší bod je 438m n. m. a nejvyšší vrch Hejlov 835m n. m.
Vesnice leží mezi dvěma potoky: Na východní straně potokem Vejpalickým, pramenícím pod osadou Rezek (Hoření
Dušnice) s ústím do řeky Jizery na Maříkově, na západní
straně potokem Vrána, pramenícím pod Hejlovem, s ústím
rovněž do Jizery v místě „U Kožančinejch“ (Vojtěšice). Bratrouchov sousedí s těmito vesnicemi: na východě se Stromkovicemi, na severu s osadou Hejlov, Hoření Dušnicí a Františkovem, na západě s osadou Brno, Buřanami a Vojtěšicemi
a na jižní straně s Vojtěšicemi a Dolení Dušnicí. Celková plocha obce je v současné době 36,8 ha.
Postavení Bratrouchova z hlediska polohy Slunce,
směru větrů a dešťů je příznivé, neboť od východu je chráněn Křížlickou hornatinou s úbočím Vlčího hřbetu, počínaje
Skalkou a Kobylou, na západě vrchem Vysoké nad Jizerou a
hlubokým údolím řeky Jizery až do Harrachovského průsmyku, rozdělujícího hory Krkonoše a hory Jizerské. Z tohoto
údolí, které v ústí Vraního potoka má 435m n. m., stoupá
hřeben (rozsocha) na Králův Javor – Hejlov – Vlčí hřeben, a
tak uzavírá polohu Bratrouchova (700m n. m.) proti horám.
Jestliže Vojtěšice jako osada existovaly již při hradu
Nístějka, obchodní stezka od Jilemnice a Vysokého sem dle
mapových záznamů zacházela, není divu, že vzhledem
k poloze této obce (rovněž výhodné) měl Bratrouchov podmínky pro hospodaření ještě lepší, i když byl polohou o 200
až 300m výše.
23
LEDEN – ÚNOR
Údaje o hospodaření a životě vesnice Bratrouchov
získávám především z dosud mně dostupných dokladů, což
je Berní rula, a dokladů obcí sousedních, jejichž důkazy existence jsou dochovány z dob starších. Život, který v těchto
západních Krkonoších započal (jako všude jinde), si vytvořil
soukolí, nad nímž moc i zde měl vladař a církev.
Jedny z nejstarších dokladů o zdejším životě jsou o
Jablonci (českém), kdy tudy procházela obchodní cesta od
Vysokého a od Jilemnice (13. století) přes průsmyk (Novosvětský) do Slezska, a zde založili osadu včetně kostela a fary.
Jsou zde i doklady o pozemcích zádušních. Další doklady se
nacházejí o obci Poniklá – o místě dolování, rovněž o vsi
včetně kostela a fary, doklady o Vysokém nad Jizerou
s kostelem a farou a hradu Nístějka, železných hamrech na
Maříkově, doklady o Rokytnici (německé) s kostelem, o panství Jilemnickém a další doklady, které se týkají Krkonoš jako
celku včetně života v nich.
Pokračování příště …
Jaroslav Trýzna
Inzerce
PRODÁM
* Přístroj VIBRA TONE - elektrický pás na cvičení na kterékoli
části těla. Hlavně na zhubnutí pasu. Nepoužívaný!! – účtenka. Sleva, CENA 800,- Kč.
* Vysavač Zelmer Účtenka 1.802,- Kč. Nepoužívaný! Prodám
za 900,- Kč.
Jiří Blažek, Jablonec nad Jizerou, Hradsko 188
ZPRÁVY ZE ŠKOL
MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Děti se svými instruktrory.
Nový rok 2012 jsme začali lyžařským výcvikem. Našeho lyžařského výcviku se zúčastnilo 13 dětí pod vedením
lyžařské školy SNOWY. Děti se nejprve rozcvičily a rozdělily
do třech skupin podle zdatnosti. Každá skupina měla svého
lyžařského instruktora. Nejšikovnější děti šly hned na vlek a
zkoušely formou hry zatáčky a obloučky. První a druhá sku-
JIZERAN 1/2012
pina si musela na lyže nejprve zvyknout a osvojit si základní
lyžařské dovednosti. Počasí nám přálo a každým dnem se
děti zlepšovaly a zdokonalovaly, až se z nich staly opravdoví
závodníci. V pátek jsme uspořádali závěrečné lyžařské závody. Mnoho rodičů, babiček i dědečků přišlo svým dětem
fandit. Závody jsme ukončili vyhlášením výsledků. Instruktoři
předali dětem medaile, diplomy, poháry, ale i velkou pochvalu. Společným fotem jsme se všichni rozloučili a věříme,
že rodiče budou dále se svými dětmi v lyžování pokračovat.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli
s organizací lyžařského výcviku a paní Klikorkové za sladkou
odměnu pro všechny děti.
Kolektiv MŠ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
KAM SE CHYSTAJÍ DEVÁŤÁCI
Děti, které
letos vycházejí ze
základní školy, čeká
několik změn týkajících se přijímacího
řízení na střední
školy. Tak například
počet podávaných
přihlášek se z loňských tří snižuje na
dvě. Dále podle rozhodnutí Libereckého kraje musí všichni
uchazeči o studium maturitních oborů na jím zřizovaných
školách vykonat přijímací zkoušky z českého jazyka (60 minut), z matematiky (60 minut) a test všeobecných studijních
předpokladů (30 minut). Všechny tyto testy připravuje společnost CERMAT.
Naše letošní devítka je mezi učiteli velice oblíbená a
i já musím říci, že je mi potěšením tam učit. Děti jsou „fajn“.
Tato třída není příliš početná, navštěvuje ji 13 žáků. 9 let
povinné školní docházky mají také již splněných a naši školu
opustí dva žáci z osmého ročníku. Dvě děvčata jsou již přijata
na umělecké školy, kde v lednu úspěšně vykonala talentové
a přijímací zkoušky. Velký zájem je letos o studium na gymnáziu, kam si podávají přihlášku tři dívky. Chlapce tradičně
přitahuje obor mechanik opravář ve Vysokém nad Jizerou (4
přihlášky), jedna žákyně se hlásí na obchodní akademii, další
chlapec chce studovat bezpečnostně správní nebo veřejnoprávní činnost. Další má zájem o obor mechanik lanovkář,
máme dvě přihlášky na ISŠ do Semil na obory klempíř a truhlář, tři přihlášky jsou na gastronomické obory a nechybí ani
zájem o oblíbený obor kadeřnice.
Přejeme všem dětem mnoho úspěchů nejen při
přijímacím řízení, aby se dostali na školy uváděné na prvním
místě, ale i v budoucím studiu.
Zuzana Křížová
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Ve středu 8. února proběhl zápis dětí do budoucí
první třídy. Během svého prvního pobytu ve škole prokazovali nastávající prvňáčci nejen své dovednosti a znalosti, ale
seznámili se také s prostředím školy a vybavením tříd.
K zápisu se dostavilo jedenáct dětí, z toho sedm dívek a čtyři
24
LEDEN – ÚNOR
chlapci. Žádné z nich nezískalo odklad nástupu do školy a
všichni se těší, jak v září zasednou do školních lavic. Nezbývá
než si přát, aby jim jejich nadšení vydrželo co nejdéle.
Miroslav Kobr
„Projekt bezpieczenstwa“
V předvánočním čase dne 16. prosince probíhala na
polské straně Krkonoš akce pro děti, která je financována
z evropských fondů Euroregionu Nisa, a je zaměřena na
bezpečné chování dětí nejen na silnicích, ale i v běžném
životě. Autorem projektu jsou bezpečnostní složky města
Jelení Gora a jejich partnerem se stal i Svazek obcí Jilemnicko, jehož členem je i město Jablonec nad Jizerou. O průběhu
pobytu v zahraničí a o svých zážitcích napsali účastníci z naší
školy zprávu, která je (bez úprav) pokračováním tohoto článku.
„Začalo to tím, že jsme v 9:30 hodin nastoupili do
autobusu, ve kterém seděly děti ze školy z Jilemnice a ze
Studence. Přibližně v 11:00 jsme vystoupili z autobusu
v Polsku a šli do velké knihovny, kde jsme si odložili věci. A šli
jsme do vedlejší místnosti, kde nám pan policista povídal o
bezpečnosti doma, na ulici a ve škole. Vedle pana policisty
stála paní překladatelka. Když přednáška skončila, tak jsme
šli zpátky do vedlejší místnosti, kde jsme se naobědvali. Když
jsme dojedli oběd, tak jsme šli do místnosti, kde jsme předtím měli přednášku. Ale tentokrát jsme koukali na Bolka a
Lolka a také na Pata a Mata. Po 40 minutách jsme dokoukali
a začali jsme se oblékat. Vzali jsme si věci a šli jsme na náměstí, ale protože se hodně rozpršelo, tak jsme šli na radnici.
Po chvilce jsme šli zpátky na náměstí. Tam nám dal polský
Mikuláš velký pytlík sladkostí. Když všichni z nás pytlík dostali, tak jsme se vrátili do autobusu. Po cestě domů jsme se
koukali na Simsonovi, ale kousek před hranicemi vypadl
signál. Také jsme na hranicích asi čtvrt hodiny stáli v koloně,
ale než jsme dojeli k hranicím, viděli jsme 15 zapadlých kamionů a 20 aut. V 17:00 hodin jsme přijeli do Jablonce nad
Jizerou, když jsme vystoupili, tak jsme se rozešli do svých
domovů. Výlet se nám líbil“.
žáci 6. třídy – Michaela Holmanová, Martina Šťastná, Jan
Mach a Vojtěch Piroch
ŠKOLA LYŽUJE
Současná zima, jako již většina předchozích, je pro
žáky zdejší základní školy ročním obdobím, na které se těší.
Je to období svátků, školního volna, ale i zimních radovánek.
Protože je naše městečko stále vyhledávaným lyžařským
střediskem, snaží se i naše škola intenzivně zapojovat děti do
nejvyhledávanější zimní aktivity, jakou je lyžování nebo i
příbuzná disciplína snowboarding.
Ve škole se lyžuje často a lyžuje každý, kdo se chce s
klouzavými prkýnky poprat. Příkladem může být letošní zima, kdy se do zdejších svahů Kamence „zařízly“ hrany lyží
nebo snowboardů celé stovky jabloneckých „havérlantů“.
Výuka probíhá v několika skupinách. Skupinou nejmladší, ale
i nejpočetnější jsou „lyžníci“ z 1. až 4. třídy. Další skupiny
jsou již rozdělené podle výuky tělesné výchovy, a to na 5.
třídu, 6. a 7. třídu a 8. a 9. třídu. Hodiny probíhají pravidelně
každý týden v období od poloviny ledna do konce března.
Místem konání je Ski areál Kamenec.
Jako každý rok i letos v lednu prošly děti z 5. třídy
povinným lyžařským výcvikem dle stanoveného Školního
JIZERAN 1/2012
vzdělávacího programu školy. Základní kurz úspěšně absolvovalo 15, dnes již zdatných lyžařů.
Lyžování je beze sporu spjato s naším městem a
okolím, proto se snažíme žáky do této tradiční zimní disciplíny intenzivně zapojovat. Vše by ale nebylo možné bez pomoci rodičů, pedagogů a zejména TJ Sokol Jablonec nad Jizerou,
kterým patří za jejich ochotu a vstřícnost obrovský dík.
M. Javůrek
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBU
Zima si s námi ještě pohrává střídáním mrazů a oblevy, to však nic nemění na tom, že jsou v dohledu Velikonoce. Pojďme se však ještě krátce vrátit do prosince 2011, kdy
na naší škole proběhla soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu“. Soutěže se zúčastnilo 40 dětí a opět měla porota těžkou
práci s přidělováním bodů. Velká pochvala patří 2. třídě, kde
se zapojilo do soutěže dokonce 12 dětí.
Výsledková listina (O nejkrásnější vánoční ozdobu)
1. třída
2. třída
1. Roman Marek
1. Aneta Votrubcová
2. Nikola Šafář
2. Matěj Kašťák
3. Vláďa Petříček
3. Katka Klikorková
3. třída
1. Aneta Patočková
2. Veronika Jonová
3. Matěj Mládek
4. třída
1. Žaneta Kloudová
2. Karolína Šimůnková
3. Jirka Kobr
5. třída
1. Dita Žďárská
2. Pavel Mikšíček
3. Dana Kobrlová
6. – 8. třída
1. Eva Černá
2. Adéla Drmlová
3. Veronika Grosmanová
Základní škola vyhlašuje již tradiční soutěž „O nejkrásnější velikonoční dekoraci“. Soutěžní výrobky přineste,
prosím, do pátku 30. března 2012. Dekorace mohou být na
zavěšení (do okna, na dveře) na ozdobu svátečního stolu
apod.
K načerpání inspirace využijte časopisy, knihy, internet. Využijte různé materiály a pochlubte se zručnosti a
fantazií.
Vězte, pokud jste loni či dříve se svým dílem neuspěly, máte nyní další šanci na výhru. Ale pro kvalitní soutěž
je potřeba větší účast, vždyť stále platí staré heslo: „Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
Ve dnech 2. – 3. dubna (pondělí a úterý) proběhne
v dílně naší ZŠ opět „Velikonoční výstava. Výrobky ze soutěže
doplní práce žáků naší školy. I v letošním roce se budou prodávat perníčky a další drobnosti k Velikonocům.
Zveme srdečně všechny rodiče, prarodiče, občany
Jablonce. Přijďte si prohlédnout, jak jsou „naše vaše“ děti
šikovné.
Jiří Šimůnek
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Měsíce leden a únor nám jasně ukázaly, jak vypadá
pravá horská zima. Obrovské množství sněhu (krásného
„prašanu“ i toho těžkého mokrého), špatně sjízdné silnice,
padající sníh se střech, dlouho trvající kruté mrazy, … A že
nepřituhovalo jen venku, ale i u nás ve škole, vám určitě
25
LEDEN – ÚNOR
potvrdí všichni soutěžící, kteří se statečně vydali
reprezentovat naši školu, ale i naše město na soutěž
základních uměleckých škol. Právě v únoru začínají okresní
kola soutěže ZUŠ ČR, letos v sólovém a komorním zpěvu, ve
hře na dechové nástroje a tanečním oboru. Příprava
soutěžících žáků začala v lednu nabírat na intenzitě,
začátkem února si pak svůj soutěžní repertoár vyzkoušeli
během koncertu. V okresním kole se naši žáci potkali se žáky
ze ZUŠ Turnov, Semily, Jilemnice a Lomnice nad Popelkou.
Hlavním cílem celé soutěže není jen získat co nejlepší
ocenění, postoupit do krajského kola, ale jde především o to,
aby ti nejšikovnější ukázali, co umí, zúročili to, co se řadu let
učí, zahráli si a zatancovali i jinde, měli možnost vidět žáky
jiných škol. A já jsem moc ráda, že máme s kým do soutěže
vyjet, že se u nás najde řada šikovných a odvážných dětí. A že
se s trémou „popraly“ bezvadně, a že vedle ostatních škol z
okresu obstály na výbornou, dokazují následující výsledky:
Sólový zpěv:
Magdalena Jarošová – 1. místo + postup do krajského kola
Daniela Mikesková – 1. místo + postup do kraje
Eva Černá – 1. místo + postup do kraje
Martina Volejníková – 1. místo + postup do kraje
Dominika Jónová – 1. místo + postup do kraje
Anna Patočková – 2. místo
Miroslav Štěpánek – 2. místo
Karolína Šimůnková – 2. místo
Šárka Holubcová – 2. místo
Dita Žďárská – 2. místo
Komorní zpěv:
Duo – Karolína Šimůnková a Dita Žďárská – 1. místo + postup
do kraje
Duo – Eva Černá a Daniela Mikesková – 1. místo + postup do
kraje
Kvarteto – Dominika a Barbora Jónovy, Barbora Kavánová a
Hana Šírová - 1. místo + postup do kraje
Sóloví zpěváčci a dua jsou ze třídy paní učitelky
Ivany Housové, na klavír je doprovodil Jiří Horčička. Kvarteto
do soutěže připravila Květa Kavánová.
Hra na dechové nástroje:
Karolína Šimůnková – 1. místo + postup do kraje
Marie Palmová – 1. místo
Pavlína Vodseďálková – 1. místo
Monika Plíhalová – 2. místo
Flétnisty vyučuje paní učitelka Hana Friedová a
Květa Kavánová, na klavír je opět doprovodil Jiří Horčička.
Všem soutěžícím i vyučujícím, kteří je na soutěž
připravili, moc gratulujeme a děkujeme. Těm, co postoupili
do dalšího kola, přejeme hlavně pevné nervy a hezký zážitek,
ať se jim dobře hraje a zpívá.
Na výsledky okresního kola tanečního oboru si
budete muset počkat do dalšího čísla Jizeranu. To už budeme
vědět, jak se dařilo i v kolech krajských.
Ale aby to nevypadalo, že se věnujeme jenom
soutěžím, určitě nás čekají i tradiční žákovské koncerty budeme moc rádi, když se přijdete podívat.
Za Základní uměleckou školu Petra Šimůnková
JIZERAN 1/2012
NIC NESLIBUJI …
… TO VŠAK TAKÉ DODRŽUJU
V čase „naší kerkonošské“ zimy, kdy se více než kdy
jindy hřejeme u rodinných krbů, či „oblékáme“ tekuté svetry
v zamilovaných hospůdkách, v čase větší nečinnosti rukou a
o to však aktivnějším pohybem jazyka mě spadla do klína
jedna zkušenost, o kterou bych se chtěl s Vámi, pokud chcete podělit.
Rukou osudu jsem byl nucen vylézt ze svého zaběhnutého zimního života a vydat se na cestu do Olomouce. Po
vyřízení nutných - rádoby důležitých věcí - jsem strávil odpoledne v kruhu svých makedonských přátel, se kterými jsme
se již dlouhou dobu nesetkali. Znáte to, když se s někým
potkáte po dlouhém čase. Začne se u počasí, proberou se
drby – neboť pravda již nikoho nezajímá, zanadává se na
politiky, protože my to přece stejně neovlivníme, zkritizují se
živí – hlavně ti nepřítomní, spočítají se mrtví… a protože
jsme opravdoví přátelé, tak dojde i osobně na každého z nás.
Přiznám se, že já mám osobně tuto část nejraději. Ptáte se
proč? Protože zde se člověk vidí a je viděn očima druhých a
to je mnohdy obohacující, mnoho prozrazující, vždycky však
náročné a to pro jednu i druhou stranu.
Společenství je totiž jediné místo, kde se objevují
naše ohraničenosti a egoismus. Společenství je jakousi kovářskou pecí, která nás hezky vyková v užitečný kov. Teprve
až začnu trvale žít s jinými, odkrývám svou vlastní bídu a
slabost, svou neschopnost porozumět některým lidem, svou
omezenost, své touhy, které se objeví jako nenasytné, své
závisti, nenávisti a zlobu. Zde se ukazuje, zda žijeme jen ze
společenství – většinou dokud nevykrvácí, nebo pro společenství většinou vykrvácíme my, nebo jako součást společenství a to je vzájemné obohacování. Dokud je člověk sám,
žije a velmi často si pečlivě pěstuje v iluzi, že všechny miluje,
že nikomu neškodí – Bůh uchraň však někomu pomoct. Až ve
společenství však poznává, nebo je usvědčován, jak daleko
má k lásce, jak mnoho odpírá jiným z jejich práva na život. To
však sám nemůže ustát a tak začne sebe litovat a ukazovat
prstem na druhé. Jako obranu pak používá nesrozumitelná a
nejasná vyjádření, která sebou nesou to, že je nemusí ani
dodržet ani naplnit.
Kdo chce, mohl již pochopit, co jsem chtěl říct. Já
však chci především poděkovat za společenství Přátel. Za
společenství, které není omezené jen na místo, na kterém
žiji, není jen v našem národě, ale sahá i přes jazykové a tedy i
kulturní hranice.
Milí přátelé, Děkuji Vám za Vaše oči, které vidí to,
co já již nevidím. Děkuji Vám za Vaše uši, které slyší to, co já
již neslyším. Děkuji Vám za Vaše slova, která vyslovují to, o
čem já již mlčím. Děkuji Vám za Vaše srdce, která mají rádi
to, co já již nemiluji - sebe sama.
Nedá mi to, abych svou zkušenost nezakončil slovy
moudrých. „Za svými choutkami jde každý, kdo se zříká druhých, pohotově pak rozpoutává sváry.“ Přísloví 18. kap. Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.
Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce a který ti ji
předzpívá, když jsi ji ty sám zapomněl. (A. Einstein)
Ještě jednou, Milí Přátelé, děkuji Vám.
p. Ivo
26
LEDEN – ÚNOR
Inzerce
BIOREZONANČNÍ CENTRUM
Pohlížíme na člověka jako na celek a nejen jako na komplex
buněk a biochemických procesů.
Hledáme příčiny onemocnění ne jenom příznaky
NAŠE METODIKA UMOŽŇUJE
-
-
provést analýzu stavu orgánů a soustav organismu
zjistit existující nemoci u pacienta a určit jejich původ
vybrat nejefektivnější způsob léčby
odhalit nemoci ještě v inkubační době, což za použití ultrazvuku, rentgenu, počítačové tomografie, atd. není možné
určit příčinu alergických reakcí
zjistit v organismu přítomné aktivátory nemoci (baktérie,
viry, parazity)
sestavit individuální schéma léčby, tj. výběr efektivních
přípravků a jejich dávkování pomoci testování
v biorezonanční komůrce přístroje
zjistit slučitelnost přípravku s medikamenty, které již užíváte
vytvořit simulační model efektu léčby
minimalizovat, nebo se zcela vyvarovat příjmu alopatických
medikamentů vyvolávajících celou řadu vedlejších efektů
preventivní vyšetření
Na provedení vyšetření takového rozsahu v klinikách byste
potřebovali minimálně 2,5 měsíce, o finančních nákladech
ani nemluvě
Léčit znamená uzdravovat
CO JE BIOREZONANČNÍ LÉČBA
Biorezonanční léčba je šetrná počítačem řízená vibrační terapie bez vedlejších účinků, stimulující samoléčebnou
sílu těla a téměř ve všech případech vede k vyléčení.
Lidské tělo vyzařuje různé elektromagnetické vibrace: buňky, tkáně a orgány – všechno má vlastní vibrace. Tyto
samostatné vibrace jsou ve vzájemné korekci a navzájem se
ovlivňují. Společně vytvářejí pacientovo kompletní spektrum
vibrací – individuální schéma vibrací.
Je zřejmé, že vibrace zdravé osoby mají jinou strukturu než vibrace nemocného. Ve spektru vibrací nemocné
osoby narušují normální spektrum vibrací, vibrace cizích
prvků, jež se v těle ukládají – jako amalgám, bakterie, viry,
alergeny, mykózy, atd.
Biorezonanční přístroj přijímá a přeměňuje tyto rušivé elektromagnetické vibrace prostřednictvím elektrod
umístěných na určitých částech těla. V přístroji se tyto vibrace pozměňují a potom se vracejí do pacientova těla formou
léčivých terapeutických vibrací.
Tělo není nikdy vystaveno žádnému druhu elektrického proudu!
Biorezonanční léčba výrazně posiluje Vaši vlastní
obranyschopnost a samoléčebné síly.
Objednávky:
MVM – Metelka
Tel. 773589048, 776589048
Web: http://www.zdravizhor.com/
E-mail: [email protected]
JIZERAN 1/2012
SULZBACH AM TAUNUS
• Nejdůležitější otázkou v současné
době jsou v Sulzbachu obecní finance. Po přijetí rozpočtu, vypukla vážná
debata o dalším vývoji a záměrech v
příštích letech. Starostka Wolfová
přizvala sulzbašské strany a skupiny
k rozhovorům o možnostech úspor. Na jedné straně
jsou výdaje považovány za příliš vysoké, na straně druhé, ne málo občanů je toho tvrzení, že nároky obyvatel
Sulzbachu jsou příliš vysoké. Další diskuse bude jistě
velmi zajímavá.
• Dalším jablkem sváru je obecní výstavba páté, v tomto
případě obecní mateřské školy. Na jedné straně existují
různé představy o umístění této nové instituce, na straně druhé zas názorové rozdíly v otázce, zda je taková
stavba vůbec nezbytná. V minulosti představitelé města
rozhodli školku pronajmout. Bohužel se v té době ukázalo, že toto rozhodnutí bylo předčasné. Kapacita nebyla
nikdy využita z více než 50%.
• V lednu, skupina přátel Jablonce navštívila Jablonec.
Jako vždy byly naplánovány rozsáhlé túry, ale nakonec
kvůli neustávajícímu sněžení nebylo nic z velkých plánů.
Podnikli jsme proto jen výlet z Bratrouchova do Jablonce a z Bratrouchova na Rezek, Jestřábí, Františkov a do
Horní Rokytnice. Týden byl zakončen společným výletem s přáteli do Jelení Góry na koncert klasické hudby.
• Jako každý rok je i zimní čas v roce 2012 časem pro
Karnevalové slavnosti TSG pro velké publikum v hale
Eichwald. Jak pro seniory, tak pro děti. Katolická církev
byla opět po roční pauze aktivní s vlastním setkáním.
• V komunitním centru Frankfurter Hof se poprvé konal
koncert chlapeckého pěveckého sboru - Sbor mladých
zpěváků oblasti Vordertaunus. Poptávka byla nečekaně
velká, mnoho posluchačů bylo posláno domů. Diváci si
mohli vychutnat známé popové melodie, muzikály a
chanzony.
Inzerce
NEVÍTE CO S
AUTOVRAKEM???
Jsme tady a pro Vás
NET METAL s. r. o.
Provozovna T A N V A L D
Provádíme:
EKOLOGICKOU LIKVIDACI
AUTOVRAKU ZDARMA
Protokol o likvidaci vozidla samozřejmostí!
ODTAH VRAKU VE VAŠEM OKOLÍ TÉŽ
ZDARMA
rychle, seriozně a spolehlivě
Volejte kdykoliv: 774991661
www.net-metal.cz
Email: [email protected]
27
LEDEN – ÚNOR
TJ SOKOL JABLONEC NAD JIZEROU
PŘED 150 LETY BYL ZALOŽEN SOKOL
Vážení členové, přátelé a příznivci jmenované tělocvičné organizace, trochu troufale jsem si jako příznivec, ale
nečlen vzpomínané organizace dal za úkol toto významné
výročí připomenout v našem obecním Jizeranu. Shrnul jsem
své vzpomínky na to, co mně o jednom z nejrozšířenějších
spolků - především v česky mluvících zemích a krajích - říkali
kdysi ti, co s ním část svého života prožili, co jsem se o něm
dozvěděl při tělovýchovných studiích, co jsem si jako mladší
přečetl (něco jsem musel pročíst opakovaně) a doplnil čerstvými informacemi ze současného tisku, televize, publikací,
internetu. Uvědomil jsem se, že o tak významné a rozsáhlé
tradici se mohu vyjádřit jen skromně a
k tomu nejlépe přidat vzpomínky pamětníků,
dnes ještě žijících v mém okolí, a také svůj
postoj. To ale znamená celé pojednání rozdělit do tří částí: l. Sokol od svého vzniku do r.
1918, 2. Sokol od vzniku ČSR dodnes, 3.
Vzpomínky pamětníků; o ty Vás tímto žádám.
Část 1: Sokol od svého vzniku do konce I.
světové války
A) Okolnosti vzniku a začátků Tělocvičné
jednoty pražské – Sokola:
Na ustavující schůzi Tělocvičné jednoty v tělocvičně Jana Malypetra v Panské
ulici v Praze se dne 16. února 1862 sešlo 75
mužů, kteří se převážně znali ze cvičení u
jmenovaného J. Malypetra (l815-1899), prvního zemského učitele tělocviku, který v r.
1853 založil v Praze tělocvičný ústav pro
studenty univerzity, techniky a středních škol, nebo
z tělocvičny F. Schmidta, majitele ortopedického ústavu a
tělocvičny, rovněž v Praze. Oba (JM a FS) navazovali ve svém
cvičebním programu na významného zakladatele německého
tělocviku F. L. Jahna (1778-1852), potomka českých emigrantů. Prvním starostou byl na jmenované schůzi zvolen Jindřich
Fügner (1822-1865), obchodník, podnikatel se zkušenostmi a
vlivem v pražské společnosti, starší přítel dr. Miroslava Tyrše,
bratranec Liebiga, textilního továrníka v severních Čechách.
Náčelníkem, ideovým a odborným vůdcem se stal iniciátor
myšlenky založení českého tělocvičného spolku, absolvent
Filozofické fakulty Karlovy univerzity dr. Miroslav Tyrš (18321884). Tělocvičný spolek měl být původně německo-český a
měl vzniknout jako částečná náhrada za skomírající tělocvičné aktivity v ústavech J. Malypetra a F. Schmidta.
K fungování každého spolku jsou také potřeba peníze.
S nabídkou velkého obnosu 1.000 zlatých přišla jedna německá firma, ale pod podmínkou, že spolek bude jen německý. M. Tyršovi jako českému zástupci v přípravném výboru to bylo šetrně, leč rozhodně německými kolegy sděleno.
Tyrš proto přišel před české kolegy cvičence, významné
osobnosti kulturně-společenského života v Praze, rychle
s návrhem na ustavení samostatného českého tělocvičného
spolku. Nápad byl přijat, společné stanovy v němčině rychle
přeloženy do češtiny a předány úřadům ke schválení – dřív,
než to učinil spolek německý (17. 12. 1861). Po nutných
JIZERAN 1/2012
doplněních byly nové stanovy úředně schváleny 27. 1. 1862
a mohlo se přistoupit k vlastnímu ustavení spolku, k čemuž
došlo ve výše uvedeném termínu. Vlastní cvičení začalo
v pronajaté Malypetrově tělocvičně 5. 3. a to 3x týdně. O
několik měsíců později si nový spolek začal stavět vlastní
tělocvičnu. Hlavním mecenášem byl J. Fügner; tato tělocvična po nutné modernizaci stojí a svému účelu slouží dodnes!
Mezi hlavními představiteli nebo příznivci byly některé významné osobnosti tehdejší pražské společnosti:
J. E. Purkyně – lékař, přírodovědec, profesor, filozof
J. Mánes, F. Ženíšek – přední malíři
J. a E. Grégrové – lékař, politik, novinář
J. Neruda – mladší spolužák M. Tyrše, básník, novinář
R. Thurn-Taxis – představitel šlechty
Dr. E. Tonner – ředitel obchodní akademie /z jeho podnětu
přijal spolek název Sokol/
J. Malypetr – první zemský učitel tělocviku
J. Barák – vůdce studentstva /navrhl
pozdrav NAZDAR/
Fr. Palacký – uznávaný historik
K. Světlá – spisovatelka
a další
OSOBNOST dr. Miroslava TYRŠE
Narozen 17. 9. 1832 v Děčíně
jako Friedrich Emanuel Tirsch; během
osmi let mu zemřeli otec, matka, dvě
sestry, děda a strýc, proto žil u dalších
strýců, několikrát se stěhoval, až od
svých 9 let žil v Praze, kde později na
vlastní přání vykonal rozdílové zkoušky
ze základní školy na gymnázium. Zřejmě
měl VROZENÉ PŘEDPOKLADY OSOBNÍ
CTIŽÁDOSTI ROZVÍJENÉ VELKOU PRACOVITOSTÍ A VYTRVALOSTÍ, snahu po dokonalosti, zvídavost (hodně četl, důležité
a zajímavé si zapisoval do zvl. sešitů a řadil) – měl potřebu
vzepřít se „osudu“v podobě rodové nemoci, proto už
v dětství z vlastní vůle s bratranci ve volném čase cvičil. Přestěhování do Prahy mu umožnilo víc poznávat, studovat,
získávat důležité kontakty.
Při studiu na gymnáziu si ve třinácti letech u strýce
vyprosil zaplacení kurzů cvičení na tělocvičném ústavu R.
Stephanyho (dozvěděl se z oběžníku čteného ve škole); mimořádně ho zaujaly příležitostné přednášky prof. Unschulda
o české historii, začal se učit česky; učil se latinsky, řecky –
obdivoval starověkou řeckou DEMOKRACII a OLYMPISMUS.
Na Filozofické fakultě UK, na kterou přešel z Fakulty právnické, našel, co ho zajímalo – historii, filozofii, estetiku. Ve starověkém řecké společnosti ho upoutala KALOKAGATHIE,
volně přeloženo: KALOS – zdraví, síla, dobro, znalosti KAGATHON – krása těla (prostřednictvím tělesných cvičení).
Proto, jak je to možné, využívá příležitosti navštěvovat cvičení v nových pražských tělocvičných ústavech u J.
Malypetra (oblíbený pro pozornost a zvídavost) a F. Schmidta, kde využil nabídky stát se (na přivýdělek) cvičitelem.
V roce 1858 využívá možnosti stát se na několik let vychovatelem 2-4 synů továrníka na Berounsku. Tam dochází k jeho
náhodnému a osudovému seznámení s rodinou J. Fügnera.
Získává doktorát na FF UK a v r. 1861 se vrací do Prahy.
28
LEDEN – ÚNOR
Později se stává poslancem českého zemského
sněmu, od r. 1882 profesorem na české části UK, kde se
osobně poznává s kolegou T. G. Masarykem. Je zvolen předsedou výtvarného odboru Umělecké besedy a členem poroty
pro sochařskou výzdobu Národního divadla. Pro své cvičením
vypracované tělo se stává modelem J. Mánesovi při zobrazení junáka. Za manželku si bere dceru J. Fügnera Renatu
(1854-1937). Umírá 8. 8. 1884 za nevyjasněných okolností
v Tyrolsku.
SPOLEČENSKO-POLITICKÉ POMĚRY V ČECHÁCH PŘED VZNIKEM SOKOLA byly složité. Roku 1848 se konal sjezd zástupců
slovanských národů žijících v rakouské říši, vypukla revoluce
v jižní i západní Evropě, ve Vídni, v Praze za odstranění feudálních
poměrů,
v Praze
v návaznosti na NÁRODNÍ OBROZENÍ za zrovnoprávnění češtiny s němčinou, uznání českých
politických požadavků směrem
k rakouské vládě, za svobodu
tisku, zrušení roboty, demokratickou ústavu (Kroměříž). Nový
panovník, 18letý Fr. Josef I., ji
ovšem zavrhl, čímž prozatím
skončily demokratické reformy
a nastal Bachův absolutismus.
Roku 1860 se však císař
absolutismu vzdává, vzniká
říšská rada a po 240 letech je
OBNOVEN ČESKÝ SNĚM; nastává větší demokratizace poměrů
v rakouské říši. Je povoleno
spolčování - VZNIKAJÍ SPOLKY
(m. j. Hlahol, Umělecká beseda), rozvíjí se společenské aktivity občanů středních a nižších vrstev – NOVÝ PRVEK ve společnosti! Čeština je uznána za 2. úřední jazyk, vydávají se víc
české časopisy, vznikají další české školy. Ve volbách v Praze
vítězí česká strana, nový starosta Prahy (bývalý spolužák J.
Fügnera) je české národnosti. Rozrůstají se městská a průmyslová střediska, kam se stěhují tisíce venkovanů (uhlíželezo-pára-železnice-průmysl-tisk-informace).
TĚLOCVIK
v Evropě je NA VZESTUPU.
V NOVÉM TĚLOCVIČNÉM SPOLKU UPOUTALO:
- program – „Náš úkol, směr a cíl“
- české cvičební názvosloví, osnovy (“Základové tělocviku“),
školený cvičitelský sbor
- cvičení v tělocvičně, na cvičišti, vystoupení – cvičení ve
družstvech dle schopností
- společenský život – výlety, zpěv, později i divadlo
- vzdělávání související s cvičením, tělovědou, ale i společenský rozhled
- demokratická rovnost (tykání), svobodomyslnost, řád, disciplína, vzájemná pomoc.
ROZMACH Sokolského hnutí za Rakouska-Uherska
Příklad Tělocvičné jednoty Pražské zapůsobil brzo
na venkově, a to osobním kontaktem i prostřednictvím novinových zpráv. Ještě v témže roce vzniklo dalších 6 tělocvičných jednot.
JIZERAN 1/2012
Podle některých znalců je TĚLOCVIK NEJÚČINNĚJŠÍ
PROSTŘEDEK VÝCHOVY MLÁDEŽE. Je to hra – zábava - soupeření – napětí - individuální uplatnění - vyrovnání se
s momentálním neúspěchem - kolektivní spolupráce, tříbí
charakter, vůli, vytrvalost, trpělivost, odolnost, přátelství ve
spolupráci, respekt k autoritám, disciplínu při dodržování
pravidel – ovšem při optimálním vedení!
Od r. 1871 se stává významným spojovacím článkem mezi neoficiálním ústředím, což je stále Tělocvičná jednota Pražská a dr. Miroslav Tyrš, a „venkovskými jednotami“
měsíčník SOKOL. Vedle toho vychází odborné publikace a
příručky, opakovaně se pořádá školení cvičitelů.
K 20. výročí vzniku Sokola byl svolán do Prahy I.
VŠESOKOLSKÝ SLET, na kterém vystoupilo 720 mužů ze 76
tělocvičných jednot a tři sokolské
výpravy ze zahraničí (Slovinci, Charváti, Američané).
Od r. 1884 se Tělocvičné
jednoty sdružují v ŽUPY – tím se
zlepšuje informovanost i spolupráce. V r. 1887 rakouská vláda další
slet nepovolila, ale pro Čechy se
podařilo u rakouských úřadů prosadit povolení ústředního orgánu –
ČOS (České obce sokolské).
II. slet je svolán na rok
1891 u příležitosti Jubilejní výstavy
v Praze. Účastní se jej už 2.473
cvičenců z 206 TJ. Mohutnou propagací je sletový průvod Prahou
(později vždy konaný).
III. slet se koná v r. 1895 u
příležitosti Národopisné výstavy
v Praze – cvičí 4.287 cvičenců včetně dorostenců!
IV. slet, konaný v r. 1901, přivítal vedle 6.705 cvičících mužů také 1.600 dorostenců a žáků a především poprvé
také ženy v počtu 860 (s kuželi).
V. slet 1907 s bohatou účastí zahraničních cvičenců
a hostí zaznamenal již vystoupení 12.900 cvičenců a cvičenek
ve všech složkách.
VI. slet 1912 – poslední před 1. sv. válkou a
v rakouské říši byl současně I. sletem Slovanského sokolstva.
ŠTĚPENÍ CVIČEBNÍ ORGANIZACE TĚLOVÝCHOVNÉHO HNUTÍ
V závěru 19. stol dochází k rozštěpení tělovýchovného hnutí v českých zemích. Vznikají SPORTOVNÍ KLUBY
(především fotbalové, ale i dalších odvětví). Mají jiný charakter pohybových nároků, výrazně odlišný od náročného tělocviku nářaďového a ukázněného cvičení prostných. Na hřištích i v ochozech je často provází menší disciplína a kultivovanost, mnohdy nevázanost. Ukázněné sokolské společenství, již s novou generací vedoucích, tyto sporty nepřijímá, a
to i přes původně otevřenou Tyršovu tělocvičnou pohybovou
soustavu. Sporty se rozvíjejí mimo tělocvičnou organizaci, do
té doby jednotnou. Navíc, také z Anglie, přichází Skaut – v r.
1912 vzniká český JUNÁK nabízející mládeži odlišné prostředí
a aktivity než Sokol.
Druhé štěpení nastává v důsledku sociálněpolitického vývoje společnosti. S rozvojem průmyslu se rozrůstá a organizuje dělnická třída – formují se politické strany.
Dělnictvo je vedeno svými vůdci a programem k prosazování
29
LEDEN – ÚNOR
JIZERAN 1/2012
sociálních požadavků, ve velké míře oprávněných: Vyšší
mzdy, kratší pracovní doby, zákazu práce dětí, bezpečnosti
pracovního prostředí, pojištění apod. Od Sokola se odštěpují
Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ), které se následně štěpí na
FDTJ, FPT. Vzniká další tělocvičná organizace OREL, sdružující
cvičence katolického vyznání. Sokol, který od svých počátků
neschvaloval ve svých řadách SOCIÁLNÍ – NÁBOŽENSKÉ –
POLITICKÉ členění, možná ani diskuse, se tak před 1. světovou válkou stává jen jednou z mnoha, i když dosud nejpočetnější tělocvičnou organizací.
Srovnej s dneškem – dvě soupeřící motoristické organizace, dvě soupeřící organizace tělesně hendikepovaných
sportovců, dvě organizace sálové kopané. Dohovor, kompromis byl a je někdy těžký, vyžaduje diskusi, vstřícnost,
rozvahu, snahu pomoci věci a ne jen sobě. Vždyť dnes nemáme v ČR ani společnou zastřešující tělovýchovnou organizaci, která by reprezentovala TĚLESNOU KULTURU směrem
ke státu a navenek. Přesto, že tělovýchovnou aktivitu amatérskou provozuje zřejmě každý čtvrtý občan, politici mají
své – jiné starosti. Pokračování příště.
Bohouš Šír
Týden před začátkem bychom měli odehrát pohárové utkání
s Horní Brannou.
Odehraná přípravná utkání:
JBC - Horní Branná 7:0 (góly: 3 Kopecký, 2 Brezar, Paldus,
Šilhán)
JBC - Krásná Studánka 3:2 (góly: Brezar, Kopecký, Pastor)
JBC - FK Baumit Dorost A 0:1
JBC - Malá Skála 2:0 (góly: Pastor, Kopecký)
JBC - Verlké Hamry za stavu 3:2 nedohráno
Zbývá odehrát:
JBC- FK Baumit Jablonec B - pátek 02. 03. od
18:00,
UMT Mozartova
JBC – Doubí -sobota 10. 03. od 15:00, UMT Doubí
Těšíme se na přízeň všech našich fandů v mistrovských zápasech. Nejnovější informace najdete na našich
stránkách www.sokol-jablonec.estranky.cz
David Holman
NOHEJBAL
XII. ROČNÍK TURNAJE O JABLONECKÝ POHÁR
V NOHEJBALU 7. LEDNA 2012
Dvanáctého ročníku se zúčastnilo 12 družstev. Po celodenním maratonu 42 zápasů vykrystalizovalo toto pořadí:
1. MRT JBC – Zuzánek M., Hejduk, Adámek T.
2. Havana – Drahozal, Hájek, Nykiel
3. Eyjafallajӧkull – Vrána J., Vrána P., Adámek P.
4. Pernikáři Semily – Hřešil, Maryško, Polák
5. Kolibříci – Kobr, Simon, Čech
6. NT Poniklá – Kraus, Kraus, Holubec
7. Dědci – Saidl, Jón, Adámek Zd.
8. Snowy – Žižka, Balaj, Hovorka
9. Indiáni – Šír, Švanda, Naděje
10. Draci – Ducháč, Ducháč, Lešák, Vojta
11. Plzeňáci – Zuzánek J., Kratěna, Prokeš
12. Žíznivci – Patočka, Valenta, Lukeš
SPORT
JABLONEC N. JIZ.
FOTBAL
Zimní příprava je v plném proudu
a zanedlouho začne jarní část soutěžního ročníku 2011 2012. Příprava našeho mužstva probíhala střídavě u nás v
Jablonečku - malá UMT a v Desné - velká UMT. K tomu jsme
sehráli i několik zápasů. Tréninky na našem hřišti značně
komplikovalo počasí a sněhová fréza, která byla často mimo
provoz. Díky nadšení pánů Jandury a Kašťáka se podařilo
hřiště připravit. Tréninková morálka hráčů byla na slušné
úrovni. Pochvalu zaslouží především legionáři, naši místní
mají neustále nějaké problémy a jejich docházka je slabší.
Tým se téměř nezměnil. Z kádru odešel Bohatý, který se
vrátil zpět do Semil. Přípravu s námi absolvují i hráči, kteří
usilují o náš dres. O jejich případném angažování se rozhodne těsně před mistrovskými zápasy. Soutěž by měla začít 24.
03. doma s Pěnčínem, ovšem již nyní je jasné, že to je sci-fi.
Nejstarším hráčem byl p. Lešák (1948), nejmladším
p. Holubec (1994). Za pěkné ceny pořadatelé děkují těmto
sponzorům: MÚ Jablonec nad Jizerou, Elitex, P. Linke, Potraviny p. Novák, Minor p. Janatová, Krakonoš p. Zemánek,
30
LEDEN – ÚNOR
31
JIZERAN 1/2012
Bufet p. Sedláčková, p. Štěpánek, Snowhil, Trafika p. Rubák
(Rokytnice), Květinka p. Forbelská, Drogerie, TAS p. Trepera,
TGS p. Čech, rodina Jonová, Nápojka. A ještě jedno poděkování p. Pižlovi a p. Štěpánikové za obsluhu.
STOLNÍ TENIS
Pro letošní soutěžní rok jsme nepodcenili letní přípravu, a pokud to šlo,
tak jsme chodili od července trénovat 2x
týdně. Bohužel díky daným okolnostem,
kdy se Milan Šír vrátil na studia do Prahy a já jsem zanedlouMOTOSPORTKLUB
ho na to změnil zaměstnání a ocitl jsem se tak přes týden
Pomalu, ale jistě se nám blíží jaro. Zatím to také mimo Jabloneček, to takto fungovalo pouze do začátku
poznáme jenom podle kalendáře, ale až otočíme list sezóny.
kalendáře na březen, bude vyhráno. Začátek letošní zimy se
Nicméně soutěž začala a my jsme se s Jabloncem
zimou ani nedal nazvat, počasí bylo víc než příjemné. V nad Nisou přetahovali o 1. místo tabulky. Ve vzájemném
průběhu ledna se „paní zima“ konečně ozvala a nadělila více duelu, shodou okolností, v posledním kole první poloviny
než metr sněhu a ke konci měsíce také teploty až pod mínus soutěže jsme nešťastně podlehli 8:10, přičemž jsme v tomto
dvacet stupňů. Po dlouhé době opravdová zima.
zápase vedli už 5:1. A tak jsme do odvetných utkání nastouJezdci našeho Motosportklubu se
Krajský přebor I. Třídy
zápasů výh. rem. pro. kontum.
skóre
body
pilně připravují na sezónu, opravují a
vylaďují svoje stroje. Někteří také pracují na
fyzické kondici, jiní už „nemají“ co
vylepšovat a těší se na první závody.
Dva naši borci nevydrželi čekání a
odskočili si 4. 2. 2012 do Martinic na
závody v motoskijeringu, kde nedopadli
vůbec špatně. Petru Petříčkovi ve finálové
jízdě jen smůlou utekla „bedna“ a skončil
na čtvrtém místě, Tomáš Zuzánek na místě
sedmém. V našem okolí se v tomto čase
bohaté sněhové nadílky pořádají i závody
v autoskijeringu a tak ten, komu chybí vůně
benzínu, nebo zvuk závodních motocyklů,
má kam zajít.
1. TJ Bižuterie Jablonec n. N. C
16
14
1
1
0
186:102
45
2. TJ Sokol Jablonec n. J. A
16
12
2
2
0
188:100
42
3. Loko Depo Liberec B
16
11
1
4
0
181:107
39
4. TJ Jiskra Nový Bor C
16
8
6
2
0
179:109
38
5. KMST Liberec A
17
8
3
6
0
159:147
36
6. TJ Sokol Bratříkov A
17
9
0
8
0
159:147
35
7. TJ Doksy-Mimoň A
16
6
1
9
0
133:155
29
8. Cvikováček Cvikov
16
4
5
7
0
131:157
29
9. SKST Liberec I
16
5
2
9
0
121:167
28
16
4
2
10
0
117:171
26
16
1
3
12
0
101:187
21
16
1
2
13
0
91:197
20
10. TJ Lokomotiva Česká Lípa C
TTC Preciosa Jablonné v Pod.
11.
A
12. SKST Liberec H
Kalendář Mistrovství republiky enduro a cross 2012:
Hradiště
17 - 18. 03.
Cross
Kopidlno
31. 03. - 01. 04. Enduro
Bílina
07. - 08. 04.
Cross
Petříkovice
05. - 06. 05.
Enduro
Radvanice
23. - 24. 06.
Cross
Walbrzych
02. - 03. 06.
Enduro
Ředhošť
07. - 08. 07.
Cross
Mšeno
01. - 02. 09.
Enduro
Uhl. Janovice
13. - 14. 10.
Enduro
Sedlčany
27. - 28. 10.
Cross
Kalendář závodů KTM Enduro Cross Country 2012:
Benešov u Semil duben
Bozkov
21. - 22. 04.
Košťálov
12. - 13. 05.
???
červen
Bozkov
06. - 07. 10.
Jilemnice
01. - 02. 09.
Vysoké nad Jiz. 27. 10.
Závody Enduro Martinice:
Loukov
04. - 05. 08.
Martinice
22. - 23. 09.
Kromě seriálu mistrovství republiky jsou u ostatních
závodů možné změny termínů!!
Těšíme se na Vaši návštěvu a podporu našich borců
při závodech.
Za Motosportklub Petr Rydval
pili v lednu s jednobodovou ztrátou na vedoucí Jablonec
n/Nis.
Celý průběh soutěže tedy velice připomínal loňskou
sezónu a šance na postup do krajské divize byla velice reálná. Jak to tak ale bývá, tak štěstí netrvá nikdy věčně a i na
náš tým se přestalo usmívat.
A tak jsme museli například k utkání 13. kola vyrazit
do Cvikova ve třech a prohráli jsme tam 6:12.(pozn. hrají 4
členná družstva). Tím jsme navýšili ztrátu na Jbc. n/Nis už na
3 body.
Bohužel nejhorší jsme měli teprve před sebou a to smolné
zranění kolena naší jedničky Milana Šíra, kde budeme rádi,
pokud bude moci nastoupit na poslední dvou-utkání koncem
března.
To vše ale ke sportu patří a my hrajeme ping pong
na této úrovni především pro radost .
Pro info, výsledky a úspěšnosti jednotlivých týmů a
hráčů soutěží nejen z Libereckého kraje jsou k nahlédnutí na:
http://stis.ping-pong.cz/htm/.
Popek Ivo
SKIBOBY
Po přípravě na ledovci v Rakousku probíhala sezona
se změnami v závodech. A to jak v zahraničí, tak i v domácím
prostředí. Některé závody se překládaly, jiné rušily. V
zahraničí se uskutečnily dva závody v Rakousku v
Neukirchenu a Nauders. Z domácích závodů se uskutečnilo
Mistrovství republiky a Český pohár v Deštném. Poslední
víkend proběhla první část Mistrovství světa také v Deštném.
LEDEN – ÚNOR
JIZERAN 1/2012
Na programu byl slalom a obří slalom. Super G se uskuteční v
Rakousku v Aigenu.
Na Mistrovství světa jsme uspěli, když Alena
Housová získala v obou disciplínách zlato. Tím přidala do své
sbírky dvacátou druhou a dvacátou třetí zlatou medaili v
dospělých a spolu s juniorskými medailemi získala již třicátý
osmý titul mistra světa. Je absolutně nejúspěšnějším
závodníkem v ČR ve skibobovém sportu. Stříbrnou medaili
získal i Dušan Kudrnovský v obřím slalomu a také stříbro
přidal junior Jan Fedorko.
Další program pokračuje již tento týden. Závodníci
se účastní Mistrovství světa juniorek a žákovských kategorií v
Hinterstoderu v Rakousku. Pokračovat bude i světový pohár v
Rakouském Aigenu. Závodníky bude možné vidět i v
domácím prostředí. V Jablonci nad Jizerou bude finále
Českého poháru v termínu 17. - 18. března.
Pavel Hlaváč
Významná jubilea (leden, únor 2012)
Humor – příspěvek čtenáře
Úmrtí
Pražák si myslí, že obyvatelé Krkonoš jsou neandrtálci.
Pražák se mylně domnívá, že v Krkonoších sněží pouze na
vybraná místa.
Pražák miluje letní pneumatiky.
Pražák přijíždí do hor zásadně s nazutými zimními řetězy, a
to i přesto, že na silnicích žádný sníh není.
Pražák je skálopevně přesvědčen, že autem lze dojet kamkoli,
a to i do míst, do kterých se místní orangutani neopovažují
vjet. Zároveň věří, že zapadne-li, bude se moct celá zoo
přetrhnout, aby ho vyprostila.
Zahlédne-li Pražák před domem vyházené místo k parkování,
nepochybuje o tom, že je připraveno právě pro něj. Na
případný protest majitele „fleku“ odpovídá: „A kam to jako
mám dát?“
Pražák sice již slyšel o vynálezu s názvem lopata, doposud ho
však nedržel v ruce a měnit to nehodlá. Nabídnete-li mu, že
mu ji půjčíte, zůstane na vás koukat jako na debila, popřípadě
se zeptá, co to je.
Pražák považuje horské dvouproudé silnice za chodník.
Pražák má velké problémy pochopit, že sněhové mantinely a
vysoké nahrnuté hromady sněhu nevytvořila příroda, ale
sněžný pluh. Rád proto nechává stát přes noc své auto přímo
pod touto ledovou masou a nesmírně se diví, že ho druhý den
nemůže najít.
Pražák nevlastní vysoké boty.
Pražák je nemile překvapen, když zjistí, že je v sedm večer
skoro všude zavřeno.
Pražák i po návratu do smogem zamořené Prahy ještě celý na
to rok věří, že mu ten jeden týden na čerstvém vzduchu
pomohl pročistit plíce.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Noví občánci města
Anna Marie Fidrhelová
Petra Kučerová
04. 01. 2012
16. 02. 2012
Rodičům
srdečně
blahopřejeme.
Emilie Pohořalá
Hana Krausová
Libuše Hnyková
Anna Šírová
Marie Janatová
František Müller
Marta Kubátová
Josef Lukeš
Blanka Metelková
Jaroslav Vraštil
Jarmila Preisslerová
Vlasta Benčová
Jarmila Nechanická
Božena Kousalová
Marie Patočková
Zdeněk Kobr
21. 12. 2011
03. 01. 2012
10. 01. 2012
14. 01. 2012
88 let
75 let
75 let
83 let
84 let
81 let
88 let
82 let
86 let
81 let
82 let
80 let
85 let
81 let
80 let
84 let
Václav Škába
Miroslav Rozsypal
Marie Vondrová
Dagmar Kupková
66 let
65 let
87 let
51 let
Čest jejich památce a upřímnou soustrast pozůstalým.
Sňatky
Žádný sňatek nebyl uzavřen.
Demografické údaje za rok 2011
K 31. 12. 2011 má Jablonec nad Jizerou 1789 trvale přihlášených obyvatel (k 31. 12. 2010 1792 obyvatel). V roce 2011 se
do Jablonce nad Jizerou přistěhovalo 33 obyvatel, odstěhovalo se 44 občanů. V rámci města se přestěhovalo 48 občanů. V roce 2011 se narodilo 15 dětí a zemřelo 20 občanů.
KULTURA JABLONEC N. JIZ.
ROČNÍ VÝKAZ O KNIHOVNĚ ZA ROK 2011
Městská knihovna v Jablonci nad Jizerou spadá pod
správu Městského úřadu v Jablonci nad Jizerou, který ji plně
dotuje a financuje.
I.: Knižní fond
Knihovní jednotky:
z toho:
13534
667 gramodesek
380 audiokazet
Přírůstky:
Knihy
182 ks
Audiokazety
0 ks
Gramodesky
0 ks
Úbytky:
0 ks
Knihovně byly dále darovány čtenářkami starší knihy.
II.: Čtenáři
Registrovaní čtenáři
z toho do 15 let
Návštěvníci v knihovně celkem
128
40
2010
32
LEDEN – ÚNOR
JIZERAN 1/2012
III.: Další údaje
V červnu 2010 byla v knihovně exkurze ZŠ – I. třída,
15 žáků a ZŠ – II. třída, 20 žáků. V říjnu 2011 proběhla exkurze ZŠ - III. třídy, 19 žáků. Počet čtenářů sice stoupl jen málo,
ale knihovnu navštěvuje stále hodně dětí, využívají internet a
čtou časopisy, hodně jich čeká na autobusové, vlakové spoje
i na hodiny v ZUŠ. Pro děti, které nechodí do družiny (je
pouze pro děti I. a II. tř.) je knihovna určité zázemí.
Prostory knihovny využíváme při setkávání
s milovníky poezie a jsou zde stále vystaveny práce dětí MŠ a
práce dětí ZUŠ v Jablonci nad Jizerou. Díky Základní umělecké škole a Mateřské škole v Jablonci nad Jizerou je naše
knihovna i malou výstavní síní.
V roce 2011 bylo uskutečněno osm zájezdů do divadel.
Jelenia Gora
koncert
10 vstupenek
Divadlo F. X. Šaldy Liberec Na tý louce zelený 45 vstupenek
Divadlo F. X. Šaldy Liberec V. Bellini – Náměsíčná 15 vstupenek
Divadlo Brodway Praha Kat Mydlář
48 vstupenek
Divadlo F. X. Šaldy Liberec koncert Ples v operetě 44 vstupenek
Hudební divadlo Karlín O. Nedbal – Polská krev 48 vstupenek
Divadlo F. X. Šaldy, Liberec, G. Verdi – Nabucco 53 vstupenek
Divadlo Hybernia, Praha, Quasimodo
44 vstupenek
Divadelní představení přímo v KD v Jablonci nad Jizerou pro
ZŠ a MŠ i školy z blízkého okolí.
Divadýlko Mrak Pirátská pohádka
210 dětí
Divadýlko Kuba Není drak, jako drak
190 dětí
Agen. P. Nováka – Family Chovej se jako člověk - 295 dětí
Agen. P. Nováka – Family Písnička a její součásti -186 dětí
Divadlo HP Praha Jak víla Modrovláska splnila tři přání - 197
dětí
Divadlo Pohádka Praha, Tři pohádky na Vánoce 185 dětí
Naše městečko má 1800 obyvatel. Městskou knihovnu zabezpečuje po finanční stránce Město Jablonec nad
Jizerou. Městská knihovna je v budově MěÚ Jablonce nad
Jizerou a materiální vybavení je vyhovující. Pro návštěvníky
knihovny je přístupný internet, ale není plně využívaný, protože hodně obyvatel internet již vlastní. Více návštěvníků
(rekreantů) přichází v době dovolených. Od září 2011 je na
www.jablonec-krkonose.cz/mestská-knihovna/ přístupný online katalog.
Hana Vaňková
→ NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Literatura pro dospělé:
Coelho P.
Viewegh M.
Poledňáková M.
Nesbo J.
Viewegh M.
Sirotková S.
Robertsová N.
Nesbo J.
Follett K.
Briggs P.
Lanczová L.
Robertsová N.
Alchymista
Biomanželka
Líbáš jako ďábel 2.
Lovci hlav
Mafie v Praze
Markéta Přemyslovna
Na růžích ustláno
Nemesis
Pád Titánů 1.
Říční znamení 6.
Vstupenka do ráje
Zákon přitažlivosti
Woodová B.
Londonová J.
Kalenda F.
Kellerman J.
MacDonaldová A. M.
McDermidová V.
Hašek J.
Šmíd Z.
Švandrlík M.
Mrštíkové A.aV.
Zlatá země
Úskalí honu na vévodu
Despota
Nad propastí
Padněte na kolena
Poslední pokušení
Malá zoologická zahrada
Bubny Berberů aneb Proč bychom
se nesušili
Nemravná dívka na vdávání
MARYŠA
Literatura pro mládež:
Kinney J.
Sinan D.
Rix j.
Trojan Z.
Deník malého poseroutky
Demonata 3.
BUĎ IN!! Tak to je hustý!
David proti Goliášovi (pohádkové
příběhy o ochraně přírody)
Zapomenutá
Zapomenutá velikonoční vajíčka
Naučná literatura:
Heřman J.
Hlušička J.
Kubíček J.
Kubíček J.
Kubíček A.
Kubíček J.
Vzpomínková kniha V. H.
Sochař Josef Kubíček
Akvarely a kvaše
Kresba a grafika
Jánuš Kubíček
Kartotéka (technologické zkoušky,
poznámky a výpisky)
Bernardi R.
Kubíček J.
Sekyra M.
Sochař Josef Kubíček
Dramatický meziprostor
Jizerské květy
→ PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
„MOJE ŽENA SE ZBLÁZNILA“
DIVADLO – KD Jablonec nad Jizerou
pátek 16. března 2012, začátek 19.30 hod.
Divadelní spolek Jirásek Rokytnice nad Jizerou
divadelní komedie, vstupné 60,- Kč
„ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA“
Zájezd do Hudebního divadla v Karlíně,
pátek 23. března 2012
OPERETA Emmerich Kálmán
Nejlepší a nejznámější opereta Emmericha Kálmána a jedna
z nejlepších světových operet vůbec se vrací na jeviště Hudebního divadla Karlín. Nové nastudování ve spolupráci s
maďarským BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ si dává za cíl přilákat na operetu široké spektrum diváků. Tato verze slaví
úspěchy nejenom v Budapešti, ale i v Salzburgu, Mnichově,
Petrohradě a dalších evropských městech. Za úspěch vděčí
nesmrtelná Čardášová princezna nejenom úchvatné hudbě,
ale i vtipnému libretu. Mladý vídeňský kníže Edwin se zamiluje do hvězdy budapešťského kabaretu Orfeum Sylvy
Varescu. Sylva ale odjíždí na turné do Spojených Států a
Edwin je povolán zpátky ke svému pluku. Aby Edwin Sylvě v
odjezdu zabránil, udělá okamžité rozhodnutí: nabídne Sylvě
manželství a své rozhodnutí stvrdí ještě tentýž večer před
notářem přímo v Orfeu. Současně ale přichází od jeho rodičů formální oznámení Edwinových zásnub se sestřenicí Anastázií. Sylva se o zasnoubení dozví a rozhodne se, že Edwina
vytrestá.
Cena vstupenky 650,Odjezd z Jablonce nad Jizerou (náměstí) v 15.30 hodin.
33
LEDEN – ÚNOR
JIZERAN 1/2012
„MALOVANÉ NA SKLE“
ZÁJEZD na premiéru do Vysokého nad Jizerou
Divadelní spolek Krakonoš Vysoké nad Jizerou
8. dubna 2012
Režisérka Marie Trunečková nastudovala muzikálovou baladu polských autorů, básníka a dramatika Ernsta Brylla a hudební skladatelky Katarzyny Gärtner Malované na skle, kterou z polštiny přeložil
a přebásnil Jaromír Nohavica.
Přihlášky a informace: Městská knihovna Jablonec nad Jizerou, tel 481591101
„LA TRAVIATA“ - Giuseppe Verdi
ZÁJEZD - KINO RADNICE Jablonec nad Nisou
SOBOTA 14. dubna 2012, italsky s českými titulky
CENA ZÁJEZDU 400,- Kč
Přenos z jeviště METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Verdiho k napsání La Traviaty - „zbloudilé“ dívky, jež mravně přerostla ty, kteří jí pohrdali - inspiroval slavný román Alexandra Dumase ml. Dáma s kaméliemi. Proslavená inscenace je dílem režiséra
Willyho Deckera, který ji zasadil do současnosti.
Matthew Polenzani, který zazářil v premiéře této inscenace v minulé sezóně, se opět ujme role Alfreda. Jeho otce Giorgia Germonta,
který svazek s kurtizánou Violettou neschvaluje, ztvární uhrančivý
Dmitri Hvorostovsky. V Met bude La Traviatu poprvé řídit hlavní
hostující dirigent Metropolitní opery Fabio Luisi. Inscenace byla
vytvořena pro Salzburger Festspiele 2005.
Informace – Městská knihovna Jablonec nad Jizerou, Tel.
481591101
→ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI MŠ A ZŠ
ZDRAVÍČKO
Agentura Pavel Novák - Family
MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC NAD JIZEROU
Otevírací doba:
čtvrtek 24. 5. 2012, 9:30 hod., pro MŠ a ZŠ, 50,-Kč
Pořad zaměřený na zdraví a správné životní návyky. Zdůrazňuje
důležitou roli sportu v životě člověka. Je také Pořad zaměřený na
zdraví a správné životní návyky. Zdůrazňuje důležitou roli sportu v
životě člověka. Je také malým putováním po světě a říší zvířat. Děti
se dovědí o zásadách zdravého životního stylu a zdravé výživy.
Zopakují si některé dětské říkanky. Vědomostně se tento výchovný
pořad zaměřuje také na svět zvířat a putování za nimi po různých
koutech světa. Zavítají do Indie, Itálie, Japonska. Naučí se tančit
tanec Hulahu. Pořad je opět proložen příběhy a vyprávěními a je
bohatě kostýmován. Procvičují se rytmické a melodické dovednosti
dětí, které jsou neustále zapojovány do průběhu koncertu. Je sestaven z 10-ti písniček Pavla Nováka a trvá cca 50 minut.
DÝCHAT ZNAMENÁ ŽÍT“ - NOVINKA!
čtvrtek 24. 5. 2012, začátek 11:00 hod., pro starší
žáky ZŠ, vstupné 50,-Kč
Multimediální vzdělávací beseda pro žáky II. stupně základních škol
a studenty středních škol. Tato beseda je součástí cyklu TOUHY BEZ
HRANIC, v níž se snažíme přiblížit mládeži možnosti posouvání
lidských limitů. Přidali jsme na dynamičnosti a celkové pojetí dostalo větší spád. Mimo tématu ochrany životního prostředí jsme se
hlavně věnovali fyziologii lidského těla a jeho limitů.
Jak dlouho vydrží člověk pod vodou na jeden nádech? Do jaké
hloubky se může na jeden nádech ponořit? Kolik metrů je schopen
člověk v bazénu uplavat pod vodou na jeden nádech? Na tyto a
mnoho dalších otázek vám odpovíme v průběhu této besedy.
Dotkneme se tématu ochrany životního prostředí, převážně vodního světa a budeme se snažit přesvědčit vás, že zdravý životní
styl je nejenom klíčem k úspěchům v disciplíně potápění na nádech, ale i ke spokojenému životu každého z nás.
Připravované akce na květen a červen 2012
Zájezd do Divadla na Vinohradech, Praha (činohra)
Zájezd do Divadla F. X. Šaldy, Liberec - Zpívání v dešti
PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:
8:30 - 11:00
ZAVŘENO
8:30 - 11:00
12:00 - 15:30
12:00 - 15:30
12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
Kontakt:
tel.: 481 591 101, E-mail: [email protected]
→ NABÍDKA KULTURY V OKOLÍ
• KULTURNÍ DŮM STŘELNICE VRCHLABÍ
08. 03. KONCERT RENÉ TROSSMAN (USA)
Klub Kotelna, 20:00 hod., vstupné 120,- Kč
16. 03. VÝSTAVA OBRAZŮ PAVLA PANKRÁCE
18:00 h, přístupné na požádání v kanceláři
30. 03. TANEČNÍ ODPOLEDNE S HORALKOU
Sál Střelnice, 17:00 hod., vstupné 70,- Kč
• KULTURNÍ DŮM GOLF SEMILY
28. 3. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Geraldina Aron, skvělá komedie s Eliškou Balzerovou
11. 5. MALÉhRY Brno KNEDLO VEPŘO ZELO
ANEB TŘI SESTRY A PEPAN
Autorské představení asketického divadla, komedie „z kravína“ o
touze uniknout z malého moravského venkova
• KULTURNÍ DŮM JILM JILEMNICE
11. 03. 19:00 COMMEDIA DELL´ARTE
aneb Konec Šejků v Čechách
Klasická komedie divadla dell´arte o tom, jak Pantalon i
Kapitáno chtěli krásnou Isabellu, ale nakonec ji dostal Leandr. Komedie plná záměn, převleků, gagů, situační ko-
34
LEDEN – ÚNOR
35
JIZERAN 1/2012
miky i velmi jadrného humoru, jak to v tomto žánru má
být. Vstupné 280,- Kč
22. 03. 19:30
ŽENA VLČÍ MÁK
Česká premiéra monodramatu francouzské autorky Noelle Chateletové je
hereckým koncertem Hany Maciuchové.
31. 03. 19:30
03. 04. 19:00
JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND
Vstupné 225,- Kč
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
Koncertní vystoupení
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Informační středisko Jilemnice,  481541008, ww.sdjilm.cz
ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY - SEMILY
PILATES
Každé úterý od 18:30 h se koná v tělocvičně KD pravidelné cvičení PILATES pro ženy pod vedením školené
cvičitelky Renaty Fáborské z Poniklé.
Poplatek 50,-Kč/1 hod.
Všechny zájemkyně srdečně zve TJ SOKOL Jablonec
Ordinační hodiny: SO, NE, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
Březen, duben 2012
• sobota - neděle 3. – 4. 3. 2012, MUDr. Marcela Vérostová
Obránců míru 866, Lomnice n. Popelkou, tel. 481 672 147
• sobota - neděle 10. – 11. 3. 2012, MUDr. Jitka Buriánková
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 401
• sobota - neděle 17. – 18. 3. 2012, MUDr. Mil. Buchtová
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 100
• sobota - neděle 24. – 25. 3. 2012, MUDr. Jaroslav Vilím
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 422
• sobota - neděle 31. 3. – 1. 4. 2012, MUDr. Věra Nožičková
5. května 715, Lomnice n. Popelkou, tel. 481 673 156
• sobota - neděle 7. – 8. 4. 2012, MUDr. Petr Jonáš
3. května 501, Semily, tel. 481 622 796
• sobota - neděle 14. - 15. 4. 2012, MUDr. Marie Stehlíková
Komenského 165, Lomnice n. Popelkou, tel. 481 671 255
• sobota - neděle 21. – 22. 4. 2012, MUDr. Mir. Durďová
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 005
•sobota - neděle 28. – 29. 4. 2012, MUDr. Hana Petříková
Obránců míru 866, Lomnice n. Popelkou, tel. 481 672 569
VÝSTAVA
Srdečně Vás zveme na
výstavu
andělských obrazů
Moniky Machačkové.
Obrazy budou vystaveny
2. 3. 2012 od 16:30 hod.
v prostorách kosmetiky
NELLY Jablonec nad JIzerou. Zde bude malé posezení a povídaní o automatické kresbě. Obrazy budou dále k prohlédnutí
v měsících březen – duben. V případě zájmu
možno některé obrazy
zakoupit. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
Inzerce
Obchodní ředitelka Českomoravské stavební spořitelny, a.s.
nabízí pozici
FINANČNÍ PORADCE
pro Jilemnicko
Náplní práce je především péče o stávající klienty
Základní proškolení a průběžné zvyšování kvalifikace je samozřejmostí
O místu v našem týmu obchodních zástupců rozhoduje pouze vůle a nasazení
Zájemci nechť pošlou přihlášku s životopisem na adresu:
Obchodní ředitelství ČMSS, a. s., 28. října 17, email: [email protected]
Telefon: 731 612 551
LÁSKO JSEŠ ?
Kde asi lásko jseš
proč v hloubi
lidských srdcí máš skrýš
Proč kopretina s včelkou
má k lásce blíž
proč v srdci z lásky kříž
je naše též
Kde asi lásko jseš
asi jseš ve hvězdách
v mořské hlubině
v kapce slzy
co stéká po řasách
Ve věži v srdci zvonů
schovaná též
Lásko dík, že někde jseš
Možná tě někde najdem
až jako malé děti
trochu naivní
tak bezbranní
se jako kamarádi sejdem
Nostalgie času
osloví nás, naši chasu
vděčni za vnoučata
okamžik lásky
dar písničky český
Kde asi lásko jseš
já už vím
v rukou mámy táty
co schoval věčný země stín
setkat se s ním
také jednou snad smím
Lásko – vidím tě
v rozbitém hliněném džbánku
v starém žebřiňáku
Všude jseš
a přece trochu schovaná
jako naše touha
pro nová rána
Lásko jsi otevřená
nebeská brána…
Holec Karel
LEDEN – ÚNOR
JIZERAN 1/2012
36

Podobné dokumenty

Jizeran 2/2012 - Jablonec nad Jizerou

Jizeran 2/2012 - Jablonec nad Jizerou výboru, Českého svazu tělesné výchovy, Sdružení sportovních svazů ČR a České obce sokolské, týkající se apelu na nové rozdělování výtěžků z loterijních a sázkových her (dle novely zákona č. 202/199...

Více

Pravidla lyžařských závodů OSÚ AD SLČR 2012

Pravidla lyžařských závodů OSÚ AD SLČR 2012 v kalendáři FIS, musí dodat písemný souhlas od  tohoto státu, v  němž souhlasí se změnou licence. Tento dokument jako doklad přidaný k  žádosti, k  cestovnímu pasu a k potvrzení o trvalém bydlišti ...

Více

SEMILSKO

SEMILSKO žádostem o povýšení Podmoklic na městys. V roce 1931 byla v Žižkově ulici postavena škola, ve které dnes sídlí waldorfské lyceum. O sedm let později vybudovala československá církev sbor Dr. Karla ...

Více

XLIV. ročník Květen - červen 2011

XLIV. ročník Květen - červen 2011 ÚPD města pro využití k obytnému rekreačnímu území, venkovskou zástavbu – už dříve zamítnuto KRNAPem, odsouhlaseno nevyhovět žádosti Návrh zadání změny č. 2 územního plánu v předloženém znění - o p...

Více