Historický proseminář I

Komentáře

Transkript

Historický proseminář I
Historiografie - RHG
(pro archeology)
Vyučující: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
Okruhy přednášek:

Úvodní přednáška. Tradice dějepisectví, literatura k tématu

Legendistika Velké Moravy a přemyslovských Čech. Moravsko-panonské legendy. Václavské, ludmilské, vojtěšské a prokopské
legendy

Středověké kronikářství. Kosmas a jeho pokračovatelé, Dalimil, Zbraslavská kronika

Historiografie v době Karla IV.

Historické spisování v době husitské

Humanistické dějepisectví v době předbělohorské. Emigrační proud pobělohorské historiografie

Barokní historiografie

Osvícenské a romantické dějepisectví. Počátky moderní archeologie

Popisné dějepisectví.

Pozitivistické dějepisectví konce 19. století

Meziválečné české (československé) dějepisectví

Marxistické dějepisectví

Postmoderní výzvy v dějepisectví
Výběrová literatura:
Kutnar František - Marek Jaroslav, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997 2, 20093.
Kutnar František - Marek Jaroslav, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví I - II, Praha 1973 - 1978.
Hanzal Josef, Cesty české historiografie 1945 - 1989, Praha 1999.
Pánek Jaroslav (ed.), Czech Historiography in the 1990s, Prague 2001 (Historica - Series Nova 7-8, 2000-2001).
Iggers Georg G., Historiografie ve 20. století, Praha 2002.
Górny Maciej, Między Marksem a Palackým. Historiografia w komunistycznej Czechosłowacji, Warszawa 2001.
Seibt Ferdinand, Bohemica. Probleme und Literatur seit 1945, Historische Zeitschrift - Sonderheft 4, 1970.
Albrecht Stefan – Malíř Jiří – Melville Ralph (Hrsg.), Die „sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918-1960, München 2008.
Assmann Jan, Kultura a paměť, Praha 2001.
August Sedláček a pomocné vědy historické, Mladá Vožice 1995.
Beneš Zdeněk, Historický text a historická kultura, Praha 1995.
Beneš Zdeněk, Historický text a historická skutečnost, Praha 1993.
Beneš Zdeněk - Jiroušek Bohumil - Kostlán Antonín (edd.), František Graus - člověk a historik, Praha 2004.
Bláhová Kateřina, České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890-1914), Praha 2009.
Bloch Marc, Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 2011.
Blüml Josef, Josef Šusta, České Budějovice 2006.
Blüml Josef - Blümlová Dagmar - Jiroušek Bohumil a kol., Jihočeši v české historické vědě, České Budějovice 1999.
Blümlová Dagmar, Teskný historik Ladislav Hofman, České Budějovice 2005.
Blümlová Dagmar (ed.), Čeněk Zíbrt a kulturní historie, České Budějovice 2003.
Blümlová Dagmar (ed.), 10 let kulturní historie v Českých Budějovicích, Pelhřimov 2001.
Blümlová Dagmar - Jiroušek Bohumil (edd.), Čas pádu Rukopisů, České Budějovice 2004.
Bouček Jaroslav, Jan Slavík, Praha 2002.
Bouček Jaroslav, 27. 6. 1950. Poprava Záviše Kalandry, Praha 2006.
Brožová Věra (ed.), Zikmund Winter mezi historií a uměním, Rakovník 1999.
Carr Edward H., Co je historie? Praha 1967.
Certeau Michel de, Psaní dějin, Brno 2011.
Činátl Kamil, Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 2011.
Činátl Kamil, Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme, Praha 2014
Česká věda a Pražské jaro (1963 - 1970), Praha 2001.
Dobiáš Josef, Dějepisectví starověké, Praha 1948.
Fiala Zdeněk, Sto let od narození Václava Novotného, ČsČH 17, 1969, s. 377 - 392.
Goll Jaroslav, Vybrané spisy drobné I, Praha 1928. (zvl. stať Dějiny a dějepis)
Hanuš Jiří – Vlček Radomír (edd.), Historik v proměnách doby a prostředí 19. století, Brno 2007.
Hanuš Jiří – Vlček Radomír, Historik v proměnách doby a prostředí 20. století, Brno 2009.
Hanzal Josef, Josef Pekař, Praha 1992.
Hanzal Josef, Josef Pekař - život a dílo, Praha 2002.
Haubelt Josef, České osvícenství, Praha 1986.
Haubelt Josef, Dějepisectví Gelasia Dobnera, Praha 1979.
Havelka Miloš (ed)., Spor o smysl českých dějin I-II, Praha 1995-2006.
Hoffmannová Jaroslava, Václav Novotný (1869-1932), Praha 2014.
Hofman Ladislav, Sebrané spisy, Praha 1904 - 1905.
Horská Pavla - Nodl Martin - Kostlán Antonín (edd.), Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích, Cahiers du CeFReS 29, Pra
Horský Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009.
Husa Václav, Epochy českých dějin, Praha 1946.
Chaloupecký Václav (ed.), Na úsvitu křesťanství. Z naší literární tvorby doby románské v století IX. - XIII., Praha 1942.
Chudoba Bohdan, O dějinách a pokroku, Brno 1939.
J. V. Šimák a poslání regionální historiografie, Z Českého ráje a Podkrkonoší - supplementum 2, Semily 1996.
Jiroušek Bohumil, Antonín Rezek, České Budějovice 2002.
Jiroušek Bohumil, Historik Jaroslav Charvát v systému vědy a moci, Praha 2011.
Jiroušek Bohumil, Jaroslav Goll. Role historika v české společnosti, České Budějovice 2006.
Jiroušek Bohumil, Josef Klik. Historik ve stínu Josefa Pekaře, České Budějovice 2011.
Jiroušek Bohumil, Josef Macek. Mezi historií a politikou, Praha 2004.
Jiroušek Bohumil (ed.), Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, České Budějovice 2006.
Jiroušek Bohumil a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008.
Jiroušek Bohumil - Blüml Josef - Blümlová Dagmar (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005.
Johanides Josef, František Martin Pelcl, Praha 1981.
Josef Pekař a české dějiny 15. - 18. století, Z Českého ráje a Podkrkonoší - supplementum 1, Bystrá nad Jizerou 1994.
Kábová Hana, Josef Vítězslav Šimák, České Budějovice – Pelhřimov 2013.
Kalista Zdeněk, Josef Pekař, Praha 1994.
Kalista Zdeněk, Cesty historikova myšlení, Praha 2002.
Kazbunda Karel, Stolice dějin na pražské univerzitě I - III, IV, Praha 1964 - 1968, 2000.
Kopeček Michal, Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960, Praha 2009.
Kořalka Jiří, František Palacký (1798 - 1876), Praha 1998.
Krofta Kamil, O Balbínovi dějepisci, Praha 1938.
Krofta Kamil, O bratrském dějepisectví, Praha 1946.
Křesťan Jiří, Pojetí české otázky v díle Zdeňka Nejedlého, Praha 1996.
Kostlán Antonín, Druhý sjezd československých historiků a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935 - 1948, Praha 1993.
Kučera Jan P. - Rak Jiří, Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře, Praha 1983.
Kučera Karel, Historický spolek a Historický klub, ČČH 88, 1990, s. 85 - 91.
Kučera Martin, Rakouský občan Josef Pekař, Praha 2005.
Kudrna Jaroslav, Kapitoly z dějin historiografie a filozofie dějin, Brno 1977.
Lach Jiří, Josef Šusta a Dějiny lidstva, Olomouc 2001.
Lach Jiří, Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století, Praha 2009.
Lach Jiří, Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny, Olomouc 2008.
Macůrek Josef, Dějepisectví evropského východu, Praha 1946.
Machovec Milan, František Palacký a česká filosofie, Praha 1961.
Marek Jaroslav, Jaroslav Goll, Praha 1991.
Marek Jaroslav, O historismu a dějepisectví, Praha 1992.
Morávková Naděžda, František Graus a československá poválečná historiografie, Praha 2013.
Nodl Martin, Dějepisectví mezi vědou a politikou, Brno 2007.
Olšáková Doubravka - Vybíral Zdeněk (edd.), Husitský Tábor a jeho postavení v české historiografii v 70. a 80. letech 20. století,
Husitský Tábor - supplementum 2, 2004.
Pekař Josef, Kniha o Kosti, Praha 1998.
Pekař Josef, O smyslu českých dějin, Praha 1990.
Pekař Josef, Z duchovních dějin českých, Praha 1941.
Piorecká Kateřina (ed.), O českou literaturu naukovou. Diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd v letech 1885-1900, Praha 2012.
Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti, Z Českého ráje a Podkrkonoší - supplementum 4,
Semily 1998.
Popelová Jiřina, Filosofie dějin, její úkoly a rozdělení, ČČH 45, 1939, s. 9 - 30.
Roubík František, Padesát let české vlastivědy, ČSPS 48, 1940, s. 3 - 29.
Smetánka Zdeněk, Legenda o Ostojovi, Praha 2004.
Sommer Vítězslav, Angažované dějepisectví, Praha 2011.
Stloukal Karel, O studiu dějepisu, Praha 1947.
Středová Veronika, Počátky formování konceptu dějin mentalit v české historiografii, Praha 2008.
Lucie Storchová (ed.), Conditio humana - konstanta (či) i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné
historiografii, Praha 2007.
Štaif Jiří, František Palacký. Život, dílo, mýtus, Praha 2009.
Štaif Jiří, Historici, dějiny a společnost. Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu 1790 - 1900,
I - II, Praha 1997.
Šusta Josef, Dějepisectví. Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a v době nové, Praha 1946.
Vaněk Miroslav – Mücke Pavel, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, Praha 2011.
Vašica Josef (ed.), Literární památky epochy velkomoravské, Praha 1966.
Vašíček Zdeněk – Mayer François, Minulost a současnost, paměť a dějiny, Brno – Praha 2008.
Věda v českých zemích za druhé světové války. Práce z dějin Akademie věd, seria C, fasciculus 3, Praha 1998.
Věda v Československu v letech 1945 - 1953. Praha 1999.
Věda v Československu v letech 1953 - 1963, Praha 2000.
Věda a normalizace (1970-1975), Praha 2002.
Veyne Paul, Jak se píšou dějiny, Červený Kostelec 2010.
Vojtěch Tomáš, Česká historiografie a pozitivismus, Praha 1984.
Werstadt Jaroslav, Odkazy dějin a dějepisců, Praha 1948.
Zdeněk Kalista a kulturní historie, Z Českého ráje a Podkrkonoší - supplementum 6, Semily 2000.
Zíbrt Čeněk, Kulturní historie, Praha 1891.
Edice korespondence:
Klik Josef (ed.), Listy úcty a přátelství. Vzájemná korespondence Jaroslava Golla a Josefa Pekaře, Praha 1941.
Dvořák Max (ed. Jaromír Pečírka), Listy o životě a umění. Dopisy Jaroslavu Gollovi, Josefu Pekařovi a Josefu Šustovi, Praha 1943.
Čechura Jaroslav - Čechurová Jana (edd.), Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty, Praha 1999.
Paměti:
Kalista Zdeněk, Po proudu života I - II, Brno 1997, 1996.
Kavka František, Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému dějepisectví, Praha 2002.
Polišenský Josef, Historik v měnícím se světě, Praha 2001.
Stloukal Karel, Historie mého života, Praha 2012.
Spunar Pavel, Vlny vzpomínek, Praha 2010.
Šusta Josef, Léta dětství a jinošství, Praha 1947.
Šusta Josef, Mladá léta učňovská a vandrovní, Praha 1963.
Tomek W. W., Paměti z mého života I - II, Praha 1904 - 1905.
+ kroniky, deníky (J. Pekař, O. Odložilík aj.) a díla českých historiků (blíže v přednáškách)
Světové dějepisectví (seznámení s literaturou)
-základní
Applebyová J. - Huntová L. - Jacobová M., Jak říkat pravdu o dějinách, Brno 2002.
Burke Peter, Francouzská revoluce v dějepisectví, Praha 2004.
Dobiáš Josef, Dějepisectví starověké, Praha 1948.
Dülmen R. van, Historická antropologie. Vývoj, problémy a úkoly, Praha 2002.
Kutnar František - Marek Jaroslav, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 2009 (pasáže
o evropském a světovém dějepisectví).
Iggers Georg G., Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002.
Macůrek Josef, Dějepisectví evropského východu, Praha 1946.
Šusta Josef, Dějepisectví. Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní, Praha 1933 (1946).
-skripta
Kudrna Jaroslav, Kapitoly z dějin historiografie a filosofie dějin, Brno 1985 (6. vydání).
Čítanka k dějinám dějepisectví I-IV, Praha 1983-1990.
Bůžek Václav a kol., Úvod do studia dějepisu, České Budějovice 1995.
Janovský Julius, Stručný nástin vývojových směrů dějepisectví od počátků do poloviny 18. století, Praha 1993.
-doporučená (výběrově)
Antika - Řecko, Řím
Hésiodos, Železný věk, Praha 1976.
Hérodotos, Z dějin východních národů, Praha 1941.
Thukidides, Dějiny peloponeské války, Praha 1977.
Xenofon, Řecké dějiny, Praha 1982.
Antika v dokumentech II. Řím, Praha 1961
Caesar G. J., Válečné paměti, Praha 1972.
Titus Livius, Dějiny I-VII, Praha 1971-79.
Tacitus, Letopisy, Praha 1975.
Tranquillus G. Suetonius, Životopisy dvanácti císařů, Praha 1974.
Flavius Iosephus., Válka židovská I-II, Praha 1990-1992.
Ammianus Marcellinus, Soumrak římské říše, Praha 1975.
Jordanes, Gótské dějiny / Římské dějiny, Praha 2012.
Byzanc
Dostálová R., Byzantská vzdělanost, Praha 1990.
Zosimos, Stesky posledního Římana, Praha 1983.
Psellos Michal, Byzantské letopisy, Praha 1982.
Středověk - humanismus
Eusebios z Kaisareie, Církevní dějiny, Praha 1988.
Řehoř z Toursu, O boji králú a údělu spravedlivých, Praha 1986.
Nestorův Letopis ruský, Praha 1867 (1940).
Froissart J., Kronika stoleté války, Praha 1977.
Machiavelli N., Florentské letopisy, Praha 1975.
Machiavelli N., Úvahy o vládnutí a vojenství, Praha 1987.
Machiavelli N., Vladař, Praha 1995.
Osvícenství
Vico G., Základy nové vědy o společné přirozenosti národů, Praha 1991.
Voltaire, Výbor z díla, Praha 1989.
Montesquieu Ch., Duch zákonov, Bratislava 1989.
Rousseau J. J., Rozpravy, Praha 1989.
Dějepisectví v 19. století
Karamzin N. M., Obrazy z dějin říše ruské, Praha 1984.
Ključevskij V. O., Ruské dějiny I.V, Praha 1927-29.
Michelet J., Francouzská revoluce, Praha 1989.
Taine H., Studie o dějinách umění, Praha 1978.
Renan A. (Ernst), Apoštolové, Praha b. d.
Carlyle T., Hrdinové, úcta k hrdinům a hrdinství v dějinách, Praha 1925.
Historiografie konce 19. a ve 20. století
Aries P., Dějiny smrti I-II, Praha 2000.
Bibler V. I., Myšlení jako tvorba, Praha 1985.
Berďajev N. A., Smysl dějin, Praha 1995.
Bernheim A. (Ernst), Úvod do studia dějepisu, Praha 1931.
Bloch M., Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 2011.
Bourdieu P., Teorie jednání, Praha 1998.
Burckhardt J., Kultura renaissanční doby v Itálii, Praha 1912.
Burckhardt J., Úvahy o světových dějinách, Olomouc 1996.
Caar E. H., Co je historie, Praha 1967.
Croce B., Evropa v 19. století, Praha 1938.
Delumeau J., Strach na Západě ve 14.-18. století I-II, Praha 1997-1999.
Duby G., Neděle u Bouvines. 27. červenec 1214, Praha 1997.
Duby G., Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002.
Dülmen R. van, Kultura a každodenní život v raném novověku, Praha 1999.
Eribon D., Michel Foucault, Praha 2002.
Foucault M., Archeologie vědění, Praha 2002.
Foucault M., Dějiny sexuality I-III, Praha 1999-2003 (Vůle k vědění, Užívání slastí, Péče o sebe).
Foucault M., Dohlížet a trestat, Praha 2000.
Foucault M., Myšlení vnějšku, Praha 1996.
Foucault M., Slova a věci, Brno 2007.
Ginzburg C., Sýr a červi, Praha 2000.
Grulich J., Zkoumání "maličkostí" (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie), ČČH 99, 2001.
Leduc J., Historici a čas, Bratislava 2005.
Le Goff J., Kultura středověké Evropy, Praha 1991.
Le Goff J., Paměť a dějiny, Praha 2007.
Lyotard J.-F., O postmodernismu, Praha 1993.
Gurevič A. J., Kategorie středověké kultury, Praha 1978.
Horák P., Studie z dějin historického pozitivismu, Praha 1971.
Horský J., Noetika kulturních věd Maxe Webra a české dějepisectví, Ústí n/L 1994.
Huizinga J., Homo ludens. O původu kultury ve hře, Praha 2000.
Huizinga J., Podzim středověku, Praha 1999.
Kuhn T., Struktura vědeckých revolucí, Praha 1997.
Lévi-Strauss C., Myšlení přírodních národů, Liberec 1998.
Lévi-Strauss C., Smutné tropy, Praha 1966.
Ortega y Gasset J., Vzpoura davů, Praha 1993
Pekař J., Spor o individualismus a kolektivismus v dějepisectví, ČČH 3, 1897.
Petráň J. a kol., Dějiny hmotné kultury I/1 a II/1, Praha 1985 a 1995 (teoretické pasáže).
Petrusek M., Pierre Bourdieu - od Kabylů k "velké sociologické teorii". In: P. Bourdieu, Nadvláda mužů, Praha 2000.
Popper K. R., Bída historicismu, Praha 1994.
Popper K. R., Otevřená společnost a její nepřátelé, Praha 1994.
Rakitov A. I., Historické poznání, Praha 1985.
Soukup V., Dějiny sociální a kulturní antropologie, Praha 1996.
Spengler O., Člověk a technika, Praha 1997.
Šubrt J., Civilizační teorie Norberta Eliase, Praha 1996.
Toynbee A. J., Studium dějin, Praha 1995.
Welsch W., Naše postmoderní moderna, Praha 1994.

Podobné dokumenty

Raný feudalismus - Zápis - Dějepis

Raný feudalismus - Zápis  - Dějepis vznikl v 1. - 2. století našeho letopočtu Jazyk: je psán řecky Složení: evangelia (Marek, Matouš, Lukáš, Jan) epištoly Zjevení svatého Jana příběhy z evangelií (Nový zákon) V evangeliích vyprávějí ...

Více

odkaz zde - ÚJOP UK - Univerzita Karlova

odkaz zde - ÚJOP UK - Univerzita Karlova Prezentace informuje o výuce angličtiny pro specifické potřeby studentů VŠ s dyslexií v rámci Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni. Přednášející čerpá z vlastní praxe při poskyto...

Více

HOGJAW_Pumpa_ Merlin

HOGJAW_Pumpa_ Merlin americká skupina HOGJAW,aby zde předvedla svou neopakovatelnou show plnou poctivého muzikantství a chytrých, rockových melodií. Tvrdé kytarové riffy, silné melodie a naléhavě znějící zpěv – to jsou...

Více

Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce

Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce to jen fotografie dětí, ale i jejich rodičů, kteří je posílají do školy, aby měli lepší život. Optimismus dětí, vzájemnost a radost dětí romských i neromských, jsou výmluvné. A z fotografií je cíti...

Více