3_Varaus_Zápis z Londýna

Transkript

3_Varaus_Zápis z Londýna
Zápis z jednání TC227/WG1 v Londýně, 23.-24. března 2009
1. Informace o tématech připravovaných ze strany TC 227/WG1 na jednání
TC 227
•
•
•
•
Změny týkající se kameniva → sjednocení norem pro kamenivo – nutno stanovit vhodný
termín
Nebezpečné součásti
Klasifikace hluku (viz dále)
Zkouška spojení vrstev (viz dále)
2. Pokrok v pracovních skupinách pro přípravu norem – Task Group
TG2 – zkušební normy
• Byl sestaven 3. seznam oprav ve zkušebních normách – tento seznam byl rozdělen na
opravy k okamžitému vydání a opravy k zapracování při 5-leté revizi norem
• Byly obdrženy připomínky k normě prEN 12697-44 Kopírování trhlin na půlválcovém
tělese. Připomínkování této normy a odeslání formuláře provedla za ČR Ing. Bedřichová
z ČNI, teď již ÚNMZ. Na můj dotaz proč nebyla výzva postoupena dále mi bylo sděleno,
že zatím nemám oprávnění k přístupu do databáze kam přicházejí normy z CEN. Až bude
schválena nová TNK 51, obdrží členové nové přístupové heslo.
• Proběhla diskuze o zavedení zkoušky pevnosti spojení mezi asfaltovými vrstvami.
V současnosti se stejným tématem zabývá WG2/TG3 pro pevnost spojení slurry sealů a
mikrokoberců. Zkoušku spojení asfaltových vrstev má v Evropě zavedenu pouze
Německo a Česká republika (Leutnerův test). Většina zástupců jednotlivých zemí se
vyjádřila pro účelnost zavedení této zkoušky. Bylo rozhodnuto, že bude požádáno na
jednání TC227 o schválení zpracování této zkušební metody.
TG3 – výrobkové normy
• Dokončuje se finální znění normy EN 13108-9 Asfaltové směsi – Ultra tenký asfaltový
beton (10-20 mm). Po vydání této normy jako harmonizované, bude zrušena směrnice
EOTA pro tento druh směsí. (Evropská organizace pro technická schválení – umožňuje
vydávat předpisy se značkou CE na výrobky)
TG4 – normy pro kvalitu
• Proběhla diskuze o návrzích ze strany Francie a Dánska. Jedná se o zavedení
alternativního systému pro dohled nad větším počtem obaloven patřících jedné firmě,
které mají společný systém kontroly řízení výroby FPC a všechny důležité dokumenty
systému (interní audity, neshody, stížnosti) jsou vedeny centrálně. V návrhu se uvádí, že
by každý rok proběhl audit centrálního systému řízení výroby a každá z obaloven by byla
kontrolována pouze 1x za tři roky. Bylo odsouhlaseno zavést takový systém jako přílohu
B normy EN 13108-21 při další revizi této normy po 5 letech. Každá země si pak bude
moci vybrat jeden ze dvou systémů.
3. II. generace výrobkových norem
•
Byl rozeslán dotazník s funkčními zkouškami, které mají být zpracovány jako EN a které
ne. Celkem bylo vybráno 22 zkoušek, na které se mělo odpovědět 1 = vysoká priorita
pro zavedení zkoušky v 2 generaci EN, 2 = nízká priorita, 3 = zkoušku není zapotřebí
zavádět.
Zkoušky s vysokou prioritou určené k zavedení:
1. Měření ohladitelnosti zkouškou Wehner-Schulze – zkouška by měla do budoucna
nahradit zkoušku PSV
2. Metoda simulující stárnutí vzorku UV zářením a dalšími vlivy → účinkem vody, teploty
atd. Bylo konstatováno že RILEM (mezinárodní organizace sdružující laboratoře a
experty, kteří se zabývají výzkumem v oblasti stavebních materiálů, systémů a
konstrukcí) se v rámci skupiny „Zkoušení a charakteristika asfaltových materiálů“
zabývá těmito zkouškami. V rámci tohoto výzkumu a dalšího výzkumu projektu ReRoad jsou hledány vhodné zkoušky dlouhodobého stárnutí. Vzorky asfaltové směsi
jsou podle jednoho z postupů v rámci uvedeného projektu vystavovány ultrafialovému
záření ve speciální komoře. Bylo rozhodnuto, že WG1 bude čekat na výsledky
výzkumu.
3. Odolnost proti ztrátě materiálu z krytu smykovými silami a ztrátě asf. tmelu a tvorbě
hloubkové koroze – LCPC vyvinulo zkoušku odolnosti proti smykovým silám
(Triboroute), která je v současnosti ověřována
Bylo rozhodnuto, že WG1 převezme nebo zpracuje vlastní zkušební postupy pro uvedené
parametry.
Další uvažované funkční parametry, které nebyly vybrány: Reflexe světla obrusné vrstvy,
smyková odolnost proti tvorbě podélných nerovností, odolnost proti tvorbě reflexních trhlin
atd.
4. Normy pro studené asfaltové směsi
Iniciátorem zavedení EN pro studené asfaltové směsi byl na předchozím jednání pan Potti ze
Španělska. Jednání v Londýně se nezúčastnil. V mailu, který zaslal uvedl, že by bylo vhodné
zavést normy pro otevřené směsi za studena, uzavřené směsi za studena a štěrk smíchaný
s emulzí. Otevřené směsi mají mezerovitost až 25 %. Štěrk smíchaný s emulzí by byl
používán jako podkladní vrstva. V současnosti existují předpisy pro asfaltové směsi za
studena pouze ve Francii a skandinávských zemích. Členům WG1 budou zaslány kopie
francouzských norem.
Ve Francii se kromě uvedených směsí používá „foam-gravel“ (štěrk obalený asfaltovou
pěnou)
Bylo rozhodnuto, že TG3 zpracuje studii proveditelnosti (feasibility study) ohledně zpracování
norem pro asfaltové směsi za studena.
5. Směsi s vysokým modulem tuhosti
Zástupce Belgie vznesl požadavek, aby se modul tuhosti asfaltových směsí stanovoval ne při
15oC, ale při 30oC, kdy je možné lépe odlišit běžné směsi od směsí s vysokým modulem
tuhosti.
Bylo konstatováno, že v současnosti není možné teplotu měnit, Belgie však může teplotu
30oC používat v rámci své národní návrhové metody.
6. Další informace
•
•
V současnosti je zpracovávána norma na použití geotextilií při zesilování asfaltových
vozovek, kterou zpracovává technická komise TC189. S touto skupinou bude navázána
spolupráce a norma bude připomínkována.
WG5 – klasifikace hluku. Vedoucí skupiny TG3 uvedl, že je zapotřebí se touto otázkou
zabývat. V této souvislosti by měla být navázána úzká spolupráce mezi WG1 a WG5.
Tato snaha je podporována též ze strany DG-enterprise (Directoriate Generale for
Enterprises) = Evropský úřad pro hospodářskou soutěž = subjekt pracující pod
Evropskou komisí, dohlíží na to, aby byly pro všechny firmy v EU zaručeny při
obchodování stejné a rovné podmínky.
Některé země vyslovili otázku, zda-li je nutné se zabývat kvantifikací hluku na evropské
úrovni. Byl vysloven názor stanovit jednotný systém pro měření hluku a ponechat volnost
nastavení mezních parametrů jednotlivým zemím. Touto záležitostí se má zabývat TC
227 na svém dalším jednání.
•
CEN TC336 – Nová norma pro silniční asfalt byla přijata. Jedná se o harmonizovanou
normu. Očekává se její vydání na konci roku 2009. Od roku 2010 bude možné dávat na
silniční asfalty značku CE. Od roku 2011 bude toto povinné. Pro modifikované asfalty
bude výše uvedené platit o rok později – povinné označování CE v roce 2012.
•
Eurobitume (Evropská asfaltová asociace) skončil projekt týkající se sběru dat ze
zkoušení 146 asfaltových pojiv stávajícími metodami a novými metodami, které se mají
zavádět. Existuje zpráva se všemi možnými korelacemi mezi jednotlivými měřenými
veličinami. Prezentace výsledků bude na příštím jednání WG1.
•
Skupina přilnavost – trvanlivost asf. pojiv
Skupina řešila dva základní problémy – metoda kondiciování → byla přijata metoda
SATS, pro kterou je tvořena EN. Druhá záležitost se týká vlastní přilnavosti „lepivosti“
pojiva → tady nevedl výzkum k jednoznačnému stanovení metody. Všechny výsledky
této skupiny jsou uvedeny v závěrečné zprávě, která bude prezentována na jednání
v červnu 2009. Zde budou též formulovány závěry a doporučení.
•
Výzkum: Německo provedlo srovnání zkoušky v příčném tahu a čtyřbodové zkoušky
ohybem pro stanovení modulů tuhosti a únavy. U čtyřbodové zkoušky je zapotřebí mít
velmi dlouhé vzorky a velký počet vzorků. Německo preferuje jednodušší zkoušku
v příčném tahu.
7. Příští jednání
22.-23. října 2009 v Praze
Zpracoval dne 5.5.2009
Dr. Ing. Michal Varaus

Podobné dokumenty

CESTOVNÍ ZPRÁVA

CESTOVNÍ ZPRÁVA WG1 odsouhlasila zachování a revizi EN 13303. Její nahrazení bude řešeno později. EN 13398 Elastic Recovery byla posunuta do stádia Enquiry. Na národní úrovni v jednotlivých státech by se měly prod...

Více

Generální zpráva - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015

Generální zpráva - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015 Mapa trhlin na NCAT na úseku S9 (nahoře) a N7 (dole) po 17,5 milionech ESAL Hloubka trvalých deformací v úseku N7 cca 1/3 oproti kontrolnímu úseku S9

Více

Privátní zpráva o zasedání komise pro sociální věci a rodinnou

Privátní zpráva o zasedání komise pro sociální věci a rodinnou některé poškozeny – mezi nimi je kraj Jihomoravský. Odbor soc.věcí vypracoval metodiku, podle které měly být ministerské dotace přepočítávány. I když byla metodika připomínkována, není v platném st...

Více

Zkušenosti s evropskými normami

Zkušenosti s evropskými normami  Pro obrusné vrstvy ACO 11+ připustit 15 – 20 % R-materiálu  Pro ložní vrstvy → max. 50 % R-materiálu  Pro podkladní vrstvy → max. 70 % R-materiálu Přidávání R-materiálu nad 20 % vyžaduje:  Důk...

Více

03. - Airsoft team Kardaška

03. - Airsoft team Kardaška Dostalo se vám do rukou již třetí číslo Airsoftu a při této příležitosti jsem byl požádán napsat nějakou ktátkou předmluvu. Moji dva redakční kolegové už přispěli, takže teď je řada na mě. Musím ří...

Více

FAST-2008-8-1-219-aldorf - DSpace VŠB-TUO

FAST-2008-8-1-219-aldorf - DSpace VŠB-TUO hráze, což umožňuje upřesnit jednak požadavky na typ modelových výstupů a jednak základní požadavky na typy nutných laboratorních zkoušek a přesnost a objektivitu jejich výsledků. Výchozí matematic...

Více

iTech x100

iTech x100 mocnosti 1.6 m (materiál Tekblend) a vycházela z předpokladu, že k maximálnímu posunu ve směru podélné osy hráze dochází v čase maximálního dynamického zatížení. V průběhu dalšího upřesňování model...

Více

Ceník volitelné výbavy pro modely FOUR WINNS 2009 (v Kč bez DPH)

Ceník volitelné výbavy pro modely FOUR WINNS 2009 (v Kč bez DPH) Satelitní TV systém TV, plochá obrazovka v kokpitu

Více