okresní fotbalový svaz liberec - fačr

Transkript

okresní fotbalový svaz liberec - fačr
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ LIBEREC
Rozpis mistrovských soutěží dospělých a mládeže
Ročník 2016/2017
Okresní fotbalový svaz Liberec
Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, IČO 22882782
Bankovní spojení: KB 107-318270297/0100
Mobil: 734 265 607
E-mail: [email protected]
Složení OFS Liberec:
Mgr. Emil Ubias
(statutární zástupce)
předseda OFS
739 547 454
[email protected]
Miloslav Cihlář
(statutární zástupce)
místopředseda OFS
602 189 757
[email protected]
Mgr. Michal Tandler
předseda DK
775 088 066
[email protected]
Zdeněk Nádeník
předseda KR
737 805 355
[email protected]
Pavel Doležel
předseda STK
606 624 233
[email protected]
Ing. Ladislav Bím
předseda RK
603 156 152
[email protected]
Radek Petrement
člen VV
728 916 165
[email protected]
Roman Šotola
člen VV
739 541 539
[email protected]
Vladimír Šebela
člen VV
723 675 941
Josef Horinka
člen VV
602 646 654
[email protected]
Veronika Kovářová
obsazovací úsek KR
739 547 485
[email protected]
Rina Havlíčková
(statutární zástupce)
sekretář OFS
734 265 607
[email protected]
Rozpis je určen všem klubům soutěží dospělých a mládeže OFS Liberec, členům VV OFS Liberec, členům jeho komisí,
rozhodčím a delegátům OFS Liberec, funkcionářům, ale i hráčům okresních soutěží.
[2]
Mistrovské fotbalové soutěže OFS Liberec ročník 2016/2017
Soutěže:
Okresní přebor dospělých Sportovni-pomucky.cz
III. třída dospělých JIH A
III. třída dospělých SEVER B
III. třída dospělých SEVER C
Okresní přebor starších žáků
Okresní přebor mladších žáků
Okresní přebor starších přípravek
Okresní přebor mladších přípravek
[3]
A. Všeobecná ustanovení:
1. Řízení soutěží je dáno SŘ § 6.
2. Termíny a začátky utkání:
Jsou uvedeny v pořadí utkání a na termínové listině.
Úředním hracím dnem u soutěží dospělých a mládeže je so bo ta .
STK povoluje začátek utkání v soutěžích žáků, dospělých nejdříve v 9.00 hodin a nejpozději v 20.00 hodin.
STK povoluje začátek utkání v soutěžích přípravek mladších i starších nejdříve v 10.00 hodin.
Pro provádění změn úředních termínů a začátků utkání platí tyto doplňující směrnice závazné pro všechny účastníky:
Kluby jsou povinny tyto změny provádět v IS.
a) Hlášenka:
Kluby, které požadují jiné termíny, místa a časy utkání, než jsou uvedeny v termínové listině, si je samy mohou
změnit prostřednictvím IS do 15 dnů před plánovaným prvním mistrovským utkáním dané soutěže bezplatně.
Změny se mohou provádět pouze o víkendu dle termínové listiny (SO, nebo NE).
Návod naleznete zde: https://is.fotbal.cz/clanky/clanek-detail.aspx?aid=27&cid=1 .
b)
Dohoda o změně termínu a místa utkání:
Veškeré změny utkání, tj. dnů, času a místa utkání po termínu hlášenek lze změnit pouze po dohodě obou klubů
prostřednictvím IS.
Dohoda podléhá schválení STK.
Návod naleznete zde: https://is.fotbal.cz/clanky/clanek-detail.aspx?aid=28&cid=1 .
Poplatky za provedené dohody slouží k úhradě nákladů spojených s provedením změn a budou
vyúčtovány klubu, který o změnu žádal, poplatek bude uveden ve sběrné faktuře od FAČR.
Poplatky činí:
100 Kč - pokud byla dohoda předložena po termínu hlášenek.
200 Kč - pokud byla dohoda předložena v době kratší než 7 dnů, před původně stanoveným začátkem.
c)
Případný styk se zahraničním soupeřem či jiná přátelská významná utkání nesmí narušit průběh mistrovských
soutěží. Příslušná mistrovská utkání musí být předehrána na základě oboustranné dohody.
d) Statutární zástupce OFS (předseda, místopředseda, sekretář) může povolit nesehrání utkání z důvodů hodných
zvláštního zřetele.
V případě nesehrání utkání z důvodů nepříznivého počasí nebo nezpůsobilosti hrací plochy, jsou obě mužstva povinna
ihned se dohodnout na náhradním termínu a tento termín uvést do zápisu o utkání.
Pokud STK nebude s dohodnutým termínem souhlasit, dá to oběma klubům na vědomí, v opačném případě platí
dohodnutý termín jako úřední.
V průběhu soutěží se mohou kluby ve zvlášť odůvodněných případech dohodnout na změně termínu utkání (nejde-li o
přesun ze soboty na neděli a naopak) na všední den, utkání musí být však předehráno a STK schválí pouze dohodu
s uvedením důvodu a s oboustranným souhlasem klubů.
Odkládání utkání se nepřipouští!
3. Organizátor utkání a jeho technické povinnosti jsou dány zejména SŘ §39 a §45.
[4]
4. Místa utkání:
a) Kluby oznámí STK místa utkání na přihlášce do soutěže.
b) Hrát se může na hřištích schválených STK OFS Liberec. Veškeré změny nebo úpravy musí být STK schváleny.
c)
V případě změny místa utkání z důvodů nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, zákaz startu na vlastním
hřišti apod.) je třeba včas oznámit STK i soupeři místo, na kterém budou utkání hrána.
Toto hřiště musí být schváleno STK. Pasport OFS: rozměry hrací plochy, hráčské lavice, ohrazení hrací
plochy, šatny a sociální zařízení pro domácí, hosty a rozhodčí.
d) Pro veškerá oznámení změn míst utkání platí lhůta 15 dnů před začátkem SR 2016/2017 hlášenkou soupeři a
STK, pouze v případě nařízení jiného místa řídícím orgánem provede oznámení oběma soupeřům STK.
e)
Utkání soutěží se hrají na travnaté hrací ploše, pokud ji klub má, výjimečně lze hrát na hřišti s jiným povrchem
pokud:
1. rozhodčí neuzná travnatou hrací plochu za způsobilou pro utkání.
2. je důvodná obava, že předzápas poškodí travnatou hrací plochu natolik, že nebude způsobilá pro hlavní utkání
soutěží řízených FAČR.
V případech uvedených pod body 1 a 2 předcházejícího bodu rozhoduje výhradně rozhodčí utkání.
f)
Pokud by náhradní hrací plocha byla nezpůsobilá ke hře, je povinen domácí klub připravit travnatou hrací
plochu. Ostatní kola je povinností hrát mistrovská utkání na travnaté hrací ploše, pokud ji klub kopané vlastní.
O způsobilosti hrací plochy rozhoduje vždy rozhodčí. STK však doporučuje v případě nezpůsobilosti travnaté
hrací plochy sehrát utkání dle možnosti na UMT, schválené řídícím orgánem, po dohodě obou mužstev z důvodu
dodržení termínové listiny. Odmítne-li hostující družstvo na této náhradní ploše hrát, ztrácí nárok na úhradu
dopravného domácím klubem při opakování utkání. STK dále rozhodne dle příslušných článků SŘ.
5. Účastníci soutěží:
Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených STK OFS Liberec. Toto
zařazení do soutěží je uvedeno v rozlosování soutěží. Pod názvem uvedeným v přihlášce do soutěže bude družstvo
vedeno v průběhu celého ročníku bez ohledu na změny názvu TJ, klubu schváleného v průběhu roku.
6. Hospodářské náležitosti:
a) Družstva dospělých zařazená do okresního přeboru jsou povinna složit při podání přihlášky do soutěže
startovné ve výši 3 000 Kč.
b) Družstva dospělých zařazená do okresní soutěže III. tříd jsou povinna složit při podání přihlášky do
soutěže startovné ve výši 2 000 Kč.
c)
Družstva dospělých zařazená do soutěže veteránů jsou povinna složit při podání přihlášky do soutěže
startovné ve výši 500 Kč.
Všechny výše uvedené částky je bezpodmínečně nutné uhradit bankovním převodem, a to nejpozději do 31. 5. 2016 na
číslo účtu OFS: Komerční banka Liberec 107 – 318270297/0100 VS: 200 + do poznámek název a číslo klubu.
d) Startovné je poplatek klubu, který uhrazuje svému řídícímu orgánu jako nevratné plnění za účast klubu družstva
v soutěži.
e)
STK je oprávněna dle SŘ §7/3d uložit za porušení SŘ pokutu až do výše 10 000 Kč.
f)
Družstvo, které bylo ze soutěže vyloučeno za vážné porušení řádů a směrnic, které ztěžují průběh soutěže, bude
potrestáno pokutou podle ve stejných finančních relacích, jak je uvedeno v bodu e).
g) Jestliže klub neuhradí pokutu, řídící orgán soutěže má právo vyloučit družstvo z účasti v příslušné třídě
soutěže, případně nezařadit do třídy soutěže, na niž má jinak právo, pokud soustavně nebo hrubě porušuje
předpisy pro řízení soutěže. Řídící orgán soutěže stanoví zaplacení pokuty dříve, než bude provedeno
rozlosování nového ročníku soutěží.
h) Za neúčast zástupce klubu (stat. zástupce) na losovacích aktivech (i přípravek) je stanoven poplatek 600 Kč.
[5]
7. Náhrady soupeři při utkání:
a)
Všechna utkání dospělých a žáků se hrají v režii pořádajícího klubu, tj. pořádající klub si ponechá celý příjem z
utkání a hostující družstvo jede na hřiště soupeře na své náklady. Dojde-li k opakování nedohraného utkání nebo
k nesehrání utkání z vyšší moci, je pořádající klub povinen uhradit soupeři dopravné veřejným dopravním
prostředkem pro 20 osob ve výši 50 % jízdného.
b) Při nedostavení se k utkání na hřiště soupeře dochází k finanční ztrátě klubu, kterému se soupeř nedostaví. Klub,
jehož družstvo se nedostaví na hřiště soupeře, je povinen, kromě postihů vyplývajících ze SŘ, uhradit
poškozenému klubu částku 1 000 Kč a OFS Liberec též částku 1000 Kč. Toto ustanovení se týká všech
soutěží dospělých. V soutěžích mládeže je to 50% z výše uvedených částek. Netýká se přípravek.
c)
Ceny vstupného:
Vstupné na jednotlivá utkání určí klub sám nebo po dohodě s výborem TJ. Pořadatel je povinen vyvěsit přehled
o výši vstupného na vhodném místě u všech pokladen nebo u vstupu na stadion.
8. Pořadatelská služba:
Povinnosti organizátora utkání určuje a vymezuje SŘ (zjm. §39 - §42 a §45 - §46).
Hlavní pořadatel je fyzická osoba, člen FAČR, SŘ §40
a) musí být označen nápisem „Hlavní pořadatel“ + musí být výrazně odlišen (např. jinou barvou vesty) od
ostatních pořadatelů.
b) přejímá zodpovědnost za odchod družstev a rozhodčích.
c)
zodpovídá za vozidla rozhodčích a delegátů a určí místa pro tato vozidla.
d) Nesmí vykonávat zároveň funkci oddílového vedoucího, delegáta, rozhodčího ani být příslušníkem
družstva. Bez hlavního pořadatele rozhodčí utkání nezahájí!
Na hráčské lavice mají přístup pouze náhradníci uvedení v Zápise o utkání, trenéři a jejich asistenti, masér, lékař a vedoucí
družstev.
Pořádající klub
je povinen zabezpečit dostatečnou pořadatelskou službu s min. počtem (2 osoby na utkání včetně HP), aby byla
schopna zabezpečit všechny povinnosti vyplývající z povinností daných tímto RMS a Souborem předpisů, a to
s uvědoměním si všech možných rizik a v plné odpovědnosti za případné problémy.
Nezvládnutí pořadatelské služby bude postihováno pokutou dle předpisů FAČR až do výše 50 000 Kč (DŘ § 65).
B. Technická ustanovení
9. Předpis:
Hraje se podle Pravidel fotbalu platných od 1.7.2016, Soutěžního řádu platného od 1.7.2016 a podle směrnic tohoto
rozpisu, který je včetně příloh nedílnou součástí Soutěžního řádu kopané pro soutěže řízené OFS Liberec.
Soutěže 4+1, 5+1, 7+1 se hrají dle Pravidel fotbalu malých forem schválených VV FAČR, upravených k 1.8.2016 .
Startují:
Věková hranice uvedena v SŘ mládeže a žen § 2 :
a) v soutěži st. žáků hráči narození 1. 1.2002 a mladší ( dívky do r. 2001 )
b) v soutěži ml. žáků hráči narození 1. 1. 2004 a mladší ( dívky do r. 2003 )
c)
v soutěži starších přípravek hráči narození 1. 1. 2006 a mladší ( dívky do r. 2005 )
d) v soutěži mladších přípravek hráči narození 1. 1. 2008 a mladší ( dívky do r. 2007 )
[6]
Působení hráčů ve věkových kategoriích SŘ mládeže a žen § 4 :
a) hráči mohou vedle jejich věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie. Upřesněno: hráč
mladší přípravky může nastoupit v kategorii starší přípravky, nesmí však hráč mladší přípravky nastoupit
v kategorii mladších žáků
b) kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupců mládeže s působením hráčů ve vyšší
věkové kategorii a na požádání jej předložit rozhodčímu nebo ŘO.
10. Podmínky účasti:
Povinnosti družstev:
a) Povinnosti družstev jsou uvedeny v Soutěžním řádu a Pravidlech fotbalu.
b) Hřiště a hrací plochy musí být pro soutěžní ročník 2016/2017 schváleny STK OFS Liberec.
Formulář (Pasport fotbalového hřiště OFS Liberec) ověřený razítkem STK bude k dispozici v kabině rozhodčích,
pro možnou kontrolu řídícího orgánu OFS (členové STK).
c)
Kluby jsou povinny vyznačit při každém mistrovském utkání řízeném OFS technickou zónu, dle Pravidel
fotbalu, příloha B.
d) V soutěži OP dospělých platí povinnost klubu mít k dispozici kryté hráčské lavice pro minimálně 10 osob dle
Pravidel fotbalu.
e)
Pro kluby dále platí povinnost podle Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží mít schválené vybavení
na hřišti a příslušenství hrací plochy - t. j. odpovídající sociální zařízení (kabiny), kolem hrací plochy ohrazení
(nebo zamezení vstupu na HP okolo hřiště jiným způsobem např. páskou), a to vše podléhající schválení ŘO.
f)
Domácí klub je povinen zajistit a používat při střídání v okresním přeboru dospělých tabulky s čísly.
Zjištění nerespektování tohoto nařízení bude postihováno finančně.
g) Povinností klubu je mít kvalifikované trenéry minimálně s licencí C, a to jak pro družstva dospělých, tak
i mládeže (týká se i přípravek, kde hlavní trenér s aktivní licencí může navíc čerpat finanční podporu od
NF LKFS). Za splnění tohoto bodu se považuje i zapsání a úspěšné absolvování takové osoby v licenčním kurzu
v průběhu daného soutěžního ročníku. V každém ZoU musí být zapsán přítomný trenér s licencí .
h) SŘ § 37 - Lékařská prohlídka. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady
informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný
zástupce.
Každý klub za každé své přihlášené družstvo přihlášené do mistrovských soutěží 2016/2017 si zajistí prohlášení
hráčů potvrzené jejich podpisem o lékařské prohlídce ke hraní fotbalu podle §37.
Prohlášení musí být opatřeno datem, které nesmí být starší než 1 rok.
Kontrolu provádějí řídící orgány a při nedodržení se trestá pořádkovou pokutou 500,- Kč.
Prohlášení všech hráčů, kteří startují v SR 2016/2017 (od přípravek po dospělé) každý klub naskenuje na
e-mail: [email protected] , nejpozději do 31. 12. 2016 .
11. Reprezentace – výběry mládeže OFS:
a) Kluby jsou povinny uvolňovat hráče nominované k plnění reprezentačních povinností na všech úrovních výběrů.
Nedostavení bez omluvy bude řešeno disciplinární komisí dle DŘ § 55/3.
b) Klub, který uvolní dva a více hráčů k plnění reprezentačních povinností, dostane po skončení SR 2016/2017 1
míč.
Termíny turnajů OFS U 11 (ročník 2006 a mladší)
20.09. 2016 (úterý)
pořadatel OFS Jablonec
06.10. 2016 (čtvrtek)
pořadatel OFS Semily
18.10. 2016 (úterý)
pořadatel OFS Liberec
20.04. 2017 (čtvrtek)
pořadatel OFS Česká Lípa
Termíny turnajů OFS U 12 (ročník 2005 a mladší)
22.09. 2016 (čtvrtek)
pořadatel OFS Jablonec
04.10. 2016 (úterý)
pořadatel OFS Semily
20.10. 2015 (čtvrtek)
pořadatel OFS Liberec
18.04. 2017 (úterý)
pořadatel OFS Česká Lípa
[7]
c)
-
Základní pravidla turnajů OFS:
obě kategorie hrají systémem 7 + 1, branky 5 x 2 m
hokejové střídání, míč č. 4
hrací doba: U11 2x15 minut, U12 2x20 minut
před turnajem povinnost odevzdat pořadateli soupisku (max. 16 hráčů)
startuje maximálně 5 hráčů z jednoho klubu
ve výběrech OFS nesmí startovat hráči FC Slovanu Liberec, FK Baumit Jablonec, FAŠV Varnsdorf
nominace do krajského výběru má přednost před nominací do okresního výběru
d)
-
O pořadí rozhoduje:
počet získaných bodů ze všech turnajů
výsledky vzájemných zápasů ze všech turnajů, případně minitabulka vzájemných zápasů ze všech turnajů
větší počet vstřelených branek ze všech zápasů na turnajích
brankový rozdíl ze všech zápasů na turnajích
los
12. Náklady na úhradu dopravného v soutěži starších žáků:
Z důvodu spojených okresních přeborů okresů Liberec a Jablonec n. N. v kategorii starších žáků v ročníku 2016/2017
OFS Liberec finančně podpoří po skončení podzimní a jarní části kluby, které mají družstva těchto soutěžích, a to tak,
že přispěje na náklady na dopravu částkou 5 Kč/km, účtované z hranic okresů ve Vratislavicích n. N. do místa utkání
v okrese Jablonec n. N. dle kilometrovníku: Rychnov u Jablonce: 18 km.
Řádné vyúčtování klubů (originál cestovní příkaz každého řidiče zvlášť, na jedno utkání max. 4 auta), hrající soutěž
starších žáků OFS Liberec musí být odevzdáno na sekretariát OFS Liberec do 29. 11. 2016 pro podzimní část a
do 27. 6. 2017 pro jarní část.
13. Sdružená družstva - řeší příloha č. 2 SŘ § 9
Vzhledem ke snižujícímu se počtu družstev hrajících mládežnické okresní soutěže nabízí STK OFS klubům možnost
přihlásit do soutěžního ročníku 2016/2017 společné družstvo mládeže složené z hráčů dvou klubů.
Podmínky pro start sdruženého družstva
a) jde o sdružené družstvo nejvýše dvou členských klubů.
b) členské kluby podají žádost o povolení sdruženého družstva řídícímu orgánu soutěže a společně s touto žádostí
předloží smlouvu o sdruženém družstvu – v soutěžích pořádaných OFS elektronickou poštou na adresu
[email protected] nejpozději do 17. 8. 2016.
c) smlouva bude podepsána statutárními zástupci obou členských klubů. Členskému klubu, který je uvedený na
prvním místě bude zachována příslušnost k soutěži v případě skončení činnosti sdruženého družstva. Družstvo
členského klubu, který je uvedený na druhém místě v případě skončení sdruženého družstva nemá nárok na
zachování příslušnosti v soutěži, které se sdružené družstvo účastnilo. Přílohou této smlouvy bude seznam hráčů,
kteří budou startovat ve sdruženém družstvu a bude vyhotoven zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část
soutěžního ročníku, s tím, že seznam hráčů sdruženého družstva lze v průběhu ročníku měnit;
d) smlouva o sdruženém družstvu a seznam hráčů splňuje požadované náležitostí a je schválena řídící orgánem
soutěže; schválení je účinné pouze pro soutěžní ročník, pro který byla žádost podána
e) hráč, uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev není oprávněn startovat ve svém mateřském klubu
za družstvo shodné kategorie, pro kterou bylo sdružené družstvo povoleno, pokud takové družstvo mateřský
klub má. Za ostatní družstva mateřského klubu je hráč oprávněn startovat, pokud splní ostatní podmínky dané
tímto řádem;
f) Kluby jsou povinny označit v elektronickém informačním systému hráče sdruženého družstva dle přílohy
smlouvy o sdruženém družstvu.
Smlouvu a seznam hráčů naleznete zde: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/document/296?documentsListfolderFilter-folder-id=347 .
[8]
14. Střídání hráčů v utkáních:
Zúčastněná družstva uvedou do zápisu 11 hráčů včetně náhradníků, kteří jsou před utkáním přítomni.
Maximální počet náhradníků je 7, při nedodržení tohoto počtu není možno náhradníky doplnit v průběhu utkání. Počet
náhradníků na max. 7 je možné doplnit nejpozději před zahájením utkání.
V jednom mistrovském utkání může startovat nejvýše pět hráčů, kteří nejsou občany členského státu EU.
Ve všech soutěžích dospělých je možné střídat pět hráčů.
V okresních soutěžích mladších, starších žáků a přípravek se střídá opakovaným střídáním neomezeně.
Nástup družstva:
V případě, že družstvo nastoupilo v mistrovském utkání s menším počtem hráčů než 11 a utkání nebude dohráno pro malý
počet hráčů, který klesl v utkání pod 7 (5+1) z důvodu vyloučení nebo zranění. Tuto skutečnost uvede rozhodčí do
zápisu o utkání. Za nedohrané mistrovské utkání bude udělena pořádková pokuta dle rozhodnutí řídícího orgánu.
Jestliže mužstvo nedohraje mistrovské utkání pro malý počet hráčů, který klesl pod 7 z důvodu zranění hráčů, uvedení
zranění hráčů v Zápise o utkání, nemohou tito hráči nastoupit za svůj oddíl v dalším mistrovském utkání v daném termínu
kola a dne soutěže (so + ne) – dle SŘ.
15. Hrací doba utkání:
a) soutěže dospělých
2 x 45 minut
b) soutěž starších žáků
2 x 35 minut
c)
soutěž mladších žáků
7+1
2 x 30 minut
5+1 turnajově
1 x 18 minut
soutěž mladších přípravek 4+1 turnajově
1 x 13 minut
d) soutěž starších přípravek
e)
Pokud se hraje některé utkání jako předzápas, musí být časově stanoven takto:
a) předzápas žáků
1 hodina 45 minut před zahájením hlavního zápasu
b) předzápas přípravek
1 hodina 30 minut před zahájením hlavního zápasu
Tuto směrnici jsou kluby povinny dodržovat i při dohodách o změně termínu nebo začátku utkání.
16. Hodnocení výsledků v soutěžích:
a) Provádí se podle Soutěžního řádu § 14/1 , vítěz 3 body, remíza 1 bod.
b) Provinění klubu a družstva:
Herními důsledky bude potrestáno družstvo, které zaviní inzultaci rozhodčího některým členem družstva podle
SŘ vyhlášením kontumačního výsledku a dále za každý takto vyhlášený kontumační výsledek budou družstvu,
které se provinilo po skončení soutěže odečteny body z dosažených v tabulce dle SŘ.
Dále bude družstvo, které se provinilo, potrestáno finanční pokutou. V předčasně ukončeném utkání bude
družstvo, které se provinilo, potrestáno herními a disciplinárními důsledky.
17. Systém soutěží:
Kluby, které chtějí mít zařazena družstva do soutěží OFS, jsou povinny podat ve stanoveném termínu přihlášku do soutěže
s písemným prohlášením, že klub je finančně a hospodářsky zajištěn a soutěž řádně dokončí.
a) Soutěž OP dospělých
- dvoukolový systém podle rozlosování.
b) Soutěže III. tříd
- tříkolový systém podle rozlosování.
c)
Soutěž starších žáků
Základní část:
Nadstavbová část:
- dvoukolový systém podle rozlosování + nadstavba, bude řízena OFS Liberec.
po 8 účastnících
skupiny po 4 účastnících dle umístění po základní části
[9]
Termíny podzim 2016:
kola 1-7 podzimní části dle TL
kolo 1-6 dle nadstavbové části dle TL jaro 2017
Základní část soutěže bude odehrána klasickým systémem ve skupině rozlosovaných podle Bergerových
tabulek. Na podzim sehrají celky zařazené do soutěží celkem 10 utkání (podzim + 3 předehrávka jaro), v jarní
části odehrají všichni účastníci 10 utkání a to nejprve zbývající 4 utkání základní skupiny a poté, až dojde
k rozdělení celků podle výsledků do dvou skupin, sehrají mužstva dalších 6 utkání o konečné umístění. Do
skupin o umístění si všichni účastníci přenášejí kompletní počet bodů, získaných v průběhu základní části.
Skupiny o konečné umístění se budou hrát dvoukolově podle Bergerových tabulek a losovací čísla budou
přidělována podle konečného pořadí základní části. Konečné pořadí bude stanoveno součtem bodů získaných
v základní a nadstavbové části.
d) Soutěž mladších žáků
e)
f)
- dvoukolový systém podle rozlosování.
Soutěž starších přípravek - turnajový systém, dle vlastního rozlosování OFS.
V systému turnajů se nevedou veřejné výsledkové listiny, nepočítají se body z celé sezony, hraje se od turnaje
k turnaji.
Soutěž mladších přípravek - turnajový systém, dle vlastního rozlosování OFS.
V systému turnajů se nevedou veřejné výsledkové listiny, nepočítají se body z celé sezony, hraje se od turnaje
k turnaji.
18. Pravidla fotbalu malých forem upravených OFS k 1. 8. 2016:
Mladší přípravky:
a) Počet hráčů 4 v poli + brankář. Minimální počet hráčů (2+1).
Hrají hráči narození 1. 1. 2008 a mladší (dívky do roku 2007).
Hřiště min. 24 x 35 m, možno 2 minihřiště na půlce HP, vymezení hřiště může být pomocí nízkých met barevně
odlišených v místech vymezující PÚ a půlku hřiště.
Branky jsou v rozměru 2 x 5 m na obou minihřištích.
Čas utkání 1 x 13 minut v rámci turnaje (každý s každým).
Hraje se s míči o velikosti č. 3 (2 míče na každém hřišti zajistí pořádající klub).
Střídání hráčů opakované bez přerušení hry. Nejdříve opustí hráči hřiště a pak vstoupí střídající.
Zakázaná hra – hraje se podle Pravidla 12 pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
„Malá domů“ je povolena, brankář smí chytit do rukou míč přihraný spoluhráčem. Míč po vhazování chytit do
rukou nesmí, ale smí jej rukama sklepnout na zem v PÚ.
Kroky brankáře v PÚ se nepočítají. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře již jen nohou.
Pokud má brankář míč v ruce, nesmí mu být bráněno v rozehrávce v PÚ. Brankářem rozehraný míč však
smí být v PÚ protihráčem zachycen.
Kop od branky přes půlku je zakázán, brankář smí „vyvážet“ míč, smí vyhodit míč rukou, první přihrávka
v PÚ (pokutovém území) je volná.
Vhazování rukama, přihrávkou nohou, nebo vyvedením míčem do hřiště. Gól může dát třetím dotykem i
hráč vyjíždějící ze zázemí. Nejbližší bránící hráč má být nejméně metr od vhazujícího. To, zda je míč v autu, je
rozhodčím posuzováno pokud možno přesně, ale pokud má hráč snahu míč dostihnout a není zřetelné, zda se mu
to zcela povedlo, nechává rozhodčí pokračovat ve hře.
Rohové kopy jsou rozehrávány dle pravidel fotbalu.
Volné kopy z vlastní poloviny nesmí být nakopnuty směrem na branku do souboje ve skrumáži „na teč“, ale
rozehrány cíleně spoluhráči. Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 m od místa
přestupku.
Pokutový kop je nařízen za významné porušení pravidel v prostoru PÚ a je zahráván ze vzdálenosti 7 m.
PÚ může být čárami vymezeno i obdélníkem jako na „velké hrací ploše“, v tom případě je obdélník o
rozměru 5,5+16m.
b) Doporučení: Vhodným modelem řízení R je nezasahovat dětem příliš do hry, zejména jde-li o momenty, které
lze těžko rozhodnout, nebo kde děti již sami pokračují ve hře (těsné auty, náhodný dotyk ruky, překopnutí půlky
brankářem, které je výjimečné, nebo nevede k zisku míče spoluhráčem brankáře atd.) Rozhodčí by měl svá
rozhodnutí nejen ukázat, ale i stručně a nahlas vysvětlit („faul červeného, rozehrávají modří“), neboť děti neznají
význam gestikulace a neví, co se bude dít. Výhodu ve hře poskytujeme nejen gestikulací, ale i nahlas slovně
„hraj výhoda!“.
[10]
c)
V systému turnajů se nevedou veřejné výsledkové listiny, nepočítají se body z celé sezony, hraje se od turnaje
k turnaji.
d) Každý klub musí mít na turnaji vytisknutou listinu hráčů, kterou na vyžádání soupeře, rozhodčího nebo člena
ŘO předloží ke kontrole.
e)
Na turnaj nemusí být delegován rozhodčí svazem, utkání mohou řídit trenéři či oddílový rozhodčí. Pokud si
klub o delegovaného R požádá, je povinen ihned po turnaji R v hotovosti vyplatit, dle platného sazebníku
rozhodčích OFS Liberec.
Starší přípravky:
a) Počet hráčů 5 v poli + brankář. Minimální počet hráčů (4+1).
Hrají hráči narození 1. 1. 2006 a mladší (dívky do roku 2004).
Hřiště min. 24 x 40 m, možno 2 minihřiště na půlce HP, vymezení hřiště může být pomocí nízkých met barevně
odlišených v místech vymezující PÚ a půlku hřiště.
Branky jsou v rozměru 2 x 5 m na obou minihřištích.
Čas utkání 1 x 18 minut v rámci turnaje (každý s každým).
Hraje se s míči o velikosti č. 4 (2 míče zajistí pořádající klub).
Střídání hráčů opakované bez přerušení hry. Nejdříve opustí hráči hřiště a pak vstoupí střídající.
Zakázaná hra – hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
„Malá domů“ není povolena, brankář nesmí chytit do rukou míč přihraný spoluhráčem. Pokud brankář „malou
domů“ chytí rukou od spoluhráče, bude tým potrestán nepřímým volným kopem z místa přestupku. Míč po
vhazování chytit do rukou nesmí.
Kroky brankáře v PÚ se nepočítají. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře již jen nohou.
Pokud má brankář míč v ruce, nesmí mu být bráněno v rozehrávce v PÚ. Brankářem rozehraný míč však
smí být v PÚ protihráčem zachycen.
Kop od branky přes půlku je zakázán, brankář smí „vyvážet“ míč, smí vyhodit míč rukou, první přihrávka
v PÚ (pokutovém území) je volná.
Vhazování se provádí rukama nad hlavou a nejbližší bránící hráč má být nejméně metr od vhazujícího. To,
zda je míč v autu, je rozhodčím posuzováno pokud možno přesně, ale pokud má hráč snahu míč dostihnout a
není zřetelné, zda se mu to zcela povedlo, nechává rozhodčí pokračovat ve hře.
Rohové kopy jsou rozehrávány dle pravidel fotbalu.
Volné kopy z vlastní poloviny nesmí být nakopnuty směrem na branku do souboje ve skrumáži „na teč“, ale
rozehrány cíleně spoluhráči. Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 m od místa
přestupku.
Pokutový kop je nařízen za významné porušení pravidel v prostoru PÚ a je zahráván ze vzdálenosti 7 m.
PÚ může být čárami vymezeno i obdélníkem jako na „velké hrací ploše“, v tom případě je obdélník o
rozměru 5,5+16m.
b) Doporučení: Vhodným modelem řízení R je nezasahovat dětem příliš do hry, zejména jde-li o momenty, které
lze těžko rozhodnout, nebo kde děti již sami pokračují ve hře (těsné auty, náhodný dotyk ruky, překopnutí půlky
brankářem, které je výjimečné, nebo nevede k zisku míče spoluhráčem brankáře atd.) Rozhodčí by měl svá
rozhodnutí nejen ukázat, ale i stručně a nahlas vysvětlit („faul červeného, rozehrávají modří“), neboť děti neznají
význam gestikulace a neví, co se bude dít. Výhodu ve hře poskytujeme nejen gestikulací, ale i nahlas slovně
„hraj výhoda!“.
c)
V systému turnajů se nevedou veřejné výsledkové listiny, nepočítají se body z celé sezony, hraje se od turnaje
k turnaji.
d) Každý klub musí mít na turnaji vytisknutou listinu hráčů, kterou na vyžádání soupeře, rozhodčího nebo člena
ŘO předloží ke kontrole.
e)
Na turnaj nemusí být delegován rozhodčí svazem, utkání mohou řídit trenéři či oddílový rozhodčí. Pokud si
klub o delegovaného R požádá, je povinen ihned po turnaji R v hotovosti vyplatit, dle platného sazebníku
rozhodčích OFS Liberec.
[11]
Mladší žáci:
a) Počet hráčů 7 v poli + brankář. Minimální počet hráčů (6+1).
Hrají hráči narození 1. 1. 2004 a mladší ( dívky do r. 2003 )
Hřiště min. 43 m x 50 m, max. 50 m x 70 m, vymezení hřiště může být pomocí nízkých met barevně
odlišených v místech vymezující PÚ a půlku hřiště.
Branky jsou v rozměru 2 x 5 m. Čas utkání 2 x 30 minut. Hraje se s míči o velikosti č. 4.
Střídání hráčů opakované a lze je provádět i v nepřerušené hře.
b) Zakázaná hra Platí ustanovení pravidla 12 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Odehraje-li brankář či hráč při kopu od branky, výkopu z ruky, nebo volném kopu ze svého pokutového
území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se
míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde pomyslnou půlící čáru. Porušení
pravidla je trestáno nepřímým volným kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí
může uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče rukou není brankář omezen.
Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv nákopem vzduchem na branku, a to
včetně volného kopu po odebrání míče při překopnutí poloviny vzduchem (snaha o rychlou rozehru
a překvapení soupeře, zamezení využívání „nakopávačů“ alespoň z velké vzdálenosti).
Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně poté, co jej z rukou pustil, aniž by se mezitím někdo jiný
míče dotknul, je tým potrestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ. Stejný trest následuje po chycení míče
brankářem po přihrávce nohou - „malé domů“.
Pokud brankář chytil míč ve hře do ruky, má se snažit dát míč na zem nebo rozehrát co nejrychleji. Pokud
hráč s rozehrávkou z ruky otálí, rozhodčí může pouze napovědět, aby už rozehrál. Pravidlo rozehrávky do 6
vteřin od chycení míče do rukou neplatí.
c)
Standardní situace
Při výkopu jsou hráči soupeře vzdáleni od míče 6 m na vlastní polovině minihřiště.
Vhazování je pouze rukama za hlavou.
Kop od branky se provádí tak, že míč bude umístěn kdekoliv před branku. Hráči mohou po kopu od branky
svého týmu převzít míč v PÚ, až poté smí být v pokutovém území bráněni. Hráči soupeře jsou při kopu
od branky mimo PÚ do té doby, než míčem zahraje druhý hráč v PÚ.
Pokud bude PÚ vymezeno čárami jako obdélník, dohlíží rozhodčí na to, aby bránící hráči byli při kopu
od branky vždy za pomyslnou čárou PÚ, která je přes celou šířku hřiště.
Rohové kopy jsou rozehrávány z vyznačené vzdálenosti 16 m od bližší tyče branky. Území rohového kopu
není vyznačeno a míč je rozehráván v těsném kontaktu čar hřiště. Směr rozehrání míče musí být vždy směrem
k brance či ke středu „malého hřiště“, nikoliv zpět směrem k postranním čarám. Soupeř se nesmí přiblížit
před rozehráním k míči na vzdálenost menší než 6m.
Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv nákopem vzduchem na branku, a to
včetně volného kopu po odebrání míče při překopnutí poloviny vzduchem (snaha 49 o rychlou rozehru
a překvapení soupeře, zamezení využívání „nakopávačů“ alespoň z velké vzdálenosti).
Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 6m od místa přestupku.
Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 8m, dále platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu.
PÚ může být čárami vymezeno i obdélníkem jako na „velké hrací ploše“, v tom případě je obdélník o
rozměru 12.5 x 20 m.
d) Ofsajd - platí ustanovení pravidla 11 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Ustanovení o ofsajdu platí v prostoru mezi brankovou čarou a hranicí pokutového území.
Doporučení: Hráči v U12 se s užíváním pravidla ofsajdu teprve seznamují, tak je vhodné být tolerantní
a raději nechat nezřetelné situace dohrávat, než opakovaně útok zastavit.
19. Protest a odvolání:
Řídí se dle Procesního řádu FAČR.
Příloha č.1 DŘ, Sazebník poplatků §2 :
Ostatní soutěže mužů:
Výše poplatku za projednání věci v I. Stupni:
Výše poplatku za podání odvolání:
Poplatek za odůvodnění rozhodnutí:
[12]
Ostatní soutěže mládeže:
150,- Kč
100.- Kč
1 500,- Kč
1 000,- Kč
800,- Kč
500,- Kč
20. Rozhodčí a delegáti:
Výkonným výborem OFS byl schválen „Startovací balíček pro nováčky“. Tito rozhodčí obdrží zdarma odznak
rozhodčího, karty a píšťalku.
Rozhodčí mají možnost zakoupit za výhodnou cenu permanentku na utkání FC SLOVANU LIBEREC. Informace u
sekretáře OFS.
Rozhodčí svazu deleguje komise rozhodčích OFS (dále jen KR) prostřednictvím IS.FOTBAL.CZ .
Informační zdroj mají rozhodčí za povinnost sledovat do pátku 12:00 hod.
Po tomto termínu budou změny oznámeny telefonicky, e-mailem, nebo SMS. Rozhodčí je povinen jakoukoliv změnu
delegace zpětně potvrdit příslušnému obsazovacímu úseku KR nebo sekretáři OFS. Vždy platí poslední delegace.
V případě rozporu mezi údaji, uvedenými na stránkách www.fotbal.cz mají rozhodčí povinnost ihned kontaktovat
obsazovací úsek KR a sekretáře OFS.
Rozhodčí mají za povinnost pravidelně sledovat úřední zprávy na oficiálních internetových stránkách
www.fotbal.cz a v systému FOTIS. Rozhodčí mohou být informováni prostřednictvím e-mailu a mají za povinnost
sledovat elektronickou poštu.
Používání systému FOTIS je povinné pro všechny rozhodčí - přehled omluvenek, termíny přátelských utkání,
turnaje přípravek!
a) Uzávěrka omluv na následující víkend je v úterý ve 12 hodin! Po tomto termínu se zadávají omluvy jak do
FOTISU, tak i telefonicky OÚ KR! Pokud bude zadána předem omluvenka a situace se změní, provede R změnu
(pokud to systém ještě umožní) a ihned to oznámí OÚ KR, aby mohlo proběhnout doobsazení.
b) Omluvy do FOTISU se zadávají na všední dny i svátky (vložená kola, dohrávky, předehrávky, turnaje) a to do
páteční půlnoci na další týden.
c) Po vydání obsazení v IS si rozhodčí za sebe zajistí adekvátní náhradu.
Pokud rozhodčí použije k cestě vlastní dopravní prostředek, odpovídá pořádající klub za případné poškození pouze v
případě, že rozhodčí ohlásí použití vlastního dopravního prostředku hlavnímu pořadateli a umístí je podle pokynů na
určeném místě.
Rozhodčí a jejich asistenti jsou povinni na požádání prokázat svoji totožnost výpisem z karty rozhodčího z IS.
Rozhodčí jsou povinni při utkání mít na dresu schválený odznak rozhodčího (FAČR), který se dá zakoupit na
sekretariátu OFS.
Rozhodčí je povinen se ke všem utkáním řízeným OFS Liberec dostavit nejméně 45 minut před úředně stanoveným
začátkem utkání. Pouze v odůvodněných případech (např. nutný přesun rozhodčích z jednoho utkání na druhé), může
být tato doba kratší.
V tomto případě KR nebo sekretář OFS předem oznámí domácímu klubu, zasláním SMS, že rozhodčí dorazí na
poslední chvíli.
Každý klub má právo vetovat nejvýše dva rozhodčí.
Veto je třeba uplatnit písemně před podzimní i před jarní částí soutěže. V průběhu soutěží (podzim nebo jaro) je
veto pouze na posouzení KR OFS. Vetovat lze pouze rozhodčího, který klubu řídil jako rozhodčí utkání v předchozím
ročníku.
Ukončí-li některé družstvo utkání s nižším počtem hráčů než 11 a nedojde-li k tomu v důsledku vyloučení některého
hráče, je rozhodčí povinen tuto skutečnost uvést do Zápisu o utkání a stručně a jednoznačně ji zdůvodnit. Tato
směrnice platí pro všechny druhy utkání.
Nedostaví-li se k některému utkání žádný delegovaný rozhodčí a není-li přítomen delegát, přebírá odpovědnost za
vyplnění zápisu v IS pořádající klub a to i tehdy, řídí-li utkání jako rozhodčí laik - člen hostujícího celku. Pořádající
klub má povinnost kontaktovat obsazovací úsek, předsedu KR nebo sekretáře OFS alespoň 30 minut před začátkem
utkání, ke kterému se rozhodčí nedostavil, aby mohli v případě nouze zjednat nápravu a předelegovat rozhodčího z jiné
destinace.
[13]
Povinnosti, které mají rozhodčí jsou ve stejné míře povinni dodržovat i delegáti FAČR.
Pokyny KR OFS Liberec pro delegované rozhodčí:
a) V ZoU musí být uveden trenér s platnou licencí, přestože to systém nevyžaduje. V případě, že klub trenéra
neuvede, zapíše R do zprávy rozhodčího i s odůvodněním. Povinnost nejen pro kluby uvádět, ale i pro rozhodčí
kontrolovat! Nebude uvedeno - pokuta 100 Kč.
b) Hlavní pořadatel nesmí vykonávat zároveň funkci oddílového vedoucího, delegáta, rozhodčího ani být
příslušníkem družstva. Bez hlavního pořadatele rozhodčí utkání nezahájí!
c) Vedoucí družstva může vykonávat i funkci trenéra, žádný z funkcionářů nesmí vykonávat funkci kapitána.
d) R je povinen kontrolovat věk hráčů jak starší tak mladší (hráč mladší přípravky např. nemůže nastoupit za mladší
žáky, u děvčat je také potřeba kontrolovat ročníky).
e) Pokud vedoucí družstva nepotvrdí zápis, R zapíše důvod, v žádném případě pokud nebude např. fungovat WIFI,
nebude vedoucího zdržovat s čekáním.
f) Vyplnění papírového zápisu – ZoU musí být řádně a kompletně vyplněn, přestože se píše rukou, R uvede důvod
ve zprávě rozhodčího, ZoU předá R vedoucímu družstva domácích. Ten je povinen vložit ZoU do systému, hned
jak to bude možné.
g) V případě, že není počítač připojen v kabině rozhodčího, ale v jiné místnosti, uvést do zprávy rozhodčího.
h) R je povinen si pročíst Řád rozhodčích a delegátů, naleznete zde:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/document/296?documentsList-folderFilter-folder-id=326
i) Rozhodčí mají za povinnost při mimořádných událostech (události nebo přestupky po utkání, předčasné
ukončení, přerušení nebo nesehrání utkání, nedostavení se kolegy z téhož utkání apod.) informovat někoho z
členů KR nebo sekretáře OFS.
j) V utkáních mladších žáků (F1A) se do ZoU uvádí pouze R, jelikož se hraje na malé hřiště bez asistentů.
k) V utkáních starších žáků (E1A) a dospělých se uvádějí R, AR1, AR2 i v případě, že je delegován pouze R a
funkci AR zastávají laikové (musí být členy FAČR)! Povinnost pro rozhodčí! Nebude uvedeno - pokuta +
omezení delegací !!!
21. Poskytování náhrad rozhodčím:
a)
Náleží podle hospodářských směrnic FAČR. Dopravné rozhodčím se vyplácí podle předložených jízdenek
veřejným dopravním prostředkem včetně jízdenek MHD. Jízdné: MHD - 40 Kč, použití auta v dosahu MHD 40 Kč. ČD + ČSAD - dle platných tarifů, způsob dopravy uvést do ZoU - zpráva R)
b) Použití auta mimo dosah MHD:
Nelze-li použít veřejný dopravní prostředek (špatné spojení, do místa není zavedena veřejná doprava apod.)
může rozhodčí použít vlastní dopravní prostředek. V takovém případě se dopravné vyplácí ve výši 5 Kč/km.
Objížďky a zajížďky uvést do ZoU - zpráva R.
c)
Dopravné musí být účtováno v nejkratším směru dle schváleného kilometrovníku. Jede-li z jednoho místa
více rozhodčích, účtuje kilometrovné jen jeden! Kilometrovník naleznete zde:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/document/296?documentsList-folderFilter-folder-id=326
d) Uvádění 4R do ZoU při společné cestě. Zjednodušení fakturace cestovného přímo řidiči. R, který jede svým
vozem a řídí, objeví se mu v IS dvojí delegace k utkání na stejný čas výkopu (+/- 30 min.) účtuje 1/2
celkového jízdného u sebe.
Kdo je spolucestující, objeví se mu v delegaci na IS 4R. Tento R si účtuje pouze odměnu a 4R druhou 1/2
celkového jízdného.
V případě, že cestujete ke třem utkáním, účtujete poměrnou část (1/3 atd.).
e)
Platí pravidlo, že spolucestující kontaktují řidiče. R kontaktuje své AR a to i v případě, že utkání se hraje v
místě bydliště rozhodčích nebo dosahu MHD.
f)
R musí sledovat své obsazení nejen na úvodní stránce IS, ale i v obsazení na přehledu utkání dané soutěže.
g) V případě nenadálých potíží nebo mimořádných událostí R kontaktuje členy KR nebo sekretáře OFS.
[14]
Sazebník odměn rozhodčích v soutěžích řízených OFS
Utkání mistrovské
Druh soutěže
HR
AS
Utkání přátelské,
Utkání přátelské,
turnaje, normální
turnaje, zkrácený
hrací čas
hrací čas
HR
AS
HR
AS
DOSPĚLÍ
Okresní přebor
500
300
100
50
50
30
III. třída
400
250
80
50
50
30
250
150
50
30
30
20
x
x
100
x
100
x
Přípravky – turnajově
x
x
x
x
40
x
Pohár OFS
x
x
x
x
30
x
ŽÁCI
Okresní soutěže
Výběry OFS
PŘÍPRAVKY
22. Soupisku družstva řeší SŘ § 10.
23. Postupy a sestupy 2016 - 2017, SŘ § 18 až 21:
OP
Z III. třídy postupují 2 družstva (vítěz skupiny A, vítězové skupin B a C sehrají kvalifikaci o postupové místo)
Počet družstev
Sestup z I. B třídy
Postup do I. B třídy
Sestup do III. třídy
Postup z III. třídy
Počet družstev
14
0
-1
-1
+2
14
14
+1
-1
-2
+2
14
14
+2
-1
-3
+2
14
14
+3
-1
-4
+2
14
14
+4
-1
-5
+2
14
III. třída
(vznikne jedna skupina III. třídy a jedna skupina IV. třídy s tím, že do OP postoupila 2 družstva)
Počet družstev
Sestup z II. třídy
Postup do II. třídy
Sestup do IV. třídy
Počet družstev
25
+2
-2
-9
14
25
+3
-2
-10
14
25
+4
-2
-11
14
25
+5
-2
-12
14
25
+6
-2
-13
14
IV. třída
(vznikne jedna skupina III. třídy a jedna skupina IV. třídy s tím, že do OP postoupila 2 družstva)
Počet družstev
Sestup z III. třídy
Počet družstev
0
9
9
0
10
10
0
11
11
[15]
0
12
12
0
13
13
24. Disciplinární řád řeší vše týkající se disciplinárního řízení.
a)
Podezřelý je oprávněn se účastnit zasedání disciplinárního orgánu v řízení vedeném ohledně jeho podezření ze
spáchání disciplinárního přečinu. Má se za to, že hodlá-li se podezřelý zasedání zúčastnit informuje o této
skutečnosti zástupce disciplinárního orgánu s dostatečným předstihem.
b) Podezřelý je povinen dostavit se na zasedání disciplinárního orgánu, je-li k tomu disciplinárním orgánem
vyzván.
c)
Disciplinární komise je oprávněna rozhodovat mimo zasedání disciplinární komise za podmínek, že všem
rozhodujícím členům disciplinární komise byly k dispozici dostatečné podklady pro úplné a nepochybné
rozhodnutí, podezřelý ze spáchání disciplinárního provinění dal k rozhodování mimo zasedání disciplinární
komise výslovný souhlas, rozhodovanou věc lze bez zásadních obtíží vyřešit mimo zasedání disciplinární
komise a není třeba předvolat podezřelého ze spáchání disciplinární přečinu nebo jiné osoby. Uvedené
podmínky musí být splněny kumulativně. Rozhodování mimo zasedání disciplinární komise je přípustné jak
pro rozhodnutí o spáchání disciplinárního přečinu a udělení trestu, tak i pro případy rozhodování o jiných
záležitostech, včetně žádosti o prominutí trestu nebo o podmíněné odložení zbytku trestu. Pro rozhodování
mimo zasedání disciplinární komise platí, že toto musí být provedeno písemnou formou (byť i elektronickou) a
rozhodování jednotlivých členů komise musí být nepochybné.
d) Poplatky za projednání vyloučení nebo jiného disciplinárního provinění jsou stanovena pro soutěže :
Mládeže 100 Kč
a)
Dospělých 150 Kč
Úřední zprávy DK OFS o udělení trestů jsou vždy od pátku zveřejněny podle podmínek předpisů FAČR na
úřední desce: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/296 .
25. Vyhodnocení soutěží v ročníku 2016/2017 :
Vítězné družstvo v OP získá pohár za přeborníka okresu Liberec a dále věcnou cenou od titulárního sponzora soutěže
Sportovni-pomucky.cz v hodnotě 10 000 Kč.
Vítězná tři družstva v III. třídách získají pohár a míč.
Vítězná družstva v OP starších žáků získají pohár za přeborníka okresu Liberec a míč.
Vítězná družstva v OP mladších žáků získají pohár za přeborníka okresu Liberec a míč.
26. Letní a zimní turnaje:
STK OFS stanovila následující podmínky pro pořádání těchto turnajů:
a)
Každý turnaj musí být schválen STK. Za nenahlášení turnaje bude klub pokutován částkou 500 Kč.
b) O rozhodčích, kteří budou tyto turnaje řídit, rozhoduje KR nebo po dohodě sekretář OFS. Kluby mohou
nahlásit jména R, které si dohodli na řízení turnaje.
c)
Z každého utkání turnaje si rozhodčí ponechají ZoU, který na vyžádání předloží na OFS.
d)
Každé vyloučení hráče při utkání řeší vždy disciplinární komise OFS.
e)
Kluby mohou při přátelských a turnajových zápasech zkoušet hráče, kteří mají posílit družstvo jen s písemným
svolením mateřského oddílu dle Přestupního řádu - hostování hráčů. Bez svolení mateřského oddílu nesmí hráč
nastoupit za jiný oddíl. Za neoprávněný start hráče je odpovědnost stanovena - dle SŘ a DŘ.
27. Nařízení utkání:
a)
STK může pro zajištění regulérnosti rozhodnout, která kola, případně utkání budou sehrána ve stejný den a
hodinu. Pro takto nařízená utkání neplatí čerpání čekací doby na soupeře!
b) Případný styk se zahraničním soupeřem, či jiné přátelské významné utkání nesmí narušit průběh mistrovských
soutěží. Případná mistrovská utkání musí být předehrána na základě oboustranné písemné dohody.
[16]
28. Funkcionáři klubu:
a)
Každý klub průběžně oznamuje OFS změny, ke kterým v průběhu SR došlo a to ve složení VV oddílu a rovněž
tak změny v adrese či telefonním čísle organizačního pracovníka. Klub je povinen změny vyplnit v IS.
b) Sdělení LPO FAČR ke spolkům atd. naleznete zde:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/document/296?documentsList-folderFilter-folder-id=323
29. Závěrečná ustanovení:
a)
Tento rozpis je zpracován na podmínky okresu Liberec a jeho okresních soutěží a je nedílnou součástí
Soutěžního řádu a jeho doplňků.
b) Veškeré případné změny předpisů, směrnic a ustanovení budou klubům průběžně oznamovány prostřednictvím
"ÚŘEDNÍCH ZPRÁV, DOKUMENTŮ" na webových stránkách OFS Liberec:
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/296.
c)
Každý klub má za povinnost rozpis projednat a seznámit s ním všechny své funkcionáře i hráče.
d) Rozpis platí pro všechny mistrovské soutěže řízené OFS Liberec.
V Liberci dne 17.8.2016 .
30. Rozlosování soutěží:
Rozlosování soutěží je na adrese: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/296 .
DŮLEŽITÁ SPOJENÍ:
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY = FAČR
Diskařská 2431/4 , 169 00 Praha 6 – Strahov
Tel: 233 029 111, fax: 233 353 107
www.fotbal.cz, e-mail: [email protected]
Legislativně právní odd. FAČR
Tel: 233 029 106
Dominika Týlová, asistentka ředitele LPO
E-mail: [email protected]
Úsek členství FAČR
Tel:233 029 225
Lucie Helclová, Aneta Mrázková
E-mail: [email protected], [email protected]
Úsek registrace FAČR
Tel: 233 029 122
Hana Hadrbolcová, vedoucí úseku
605 227 156, e-mail: [email protected]
Mezinárodní přestupy - Mgr. Matěj Čmejla
Tel: 739 583 559, e-mail: [email protected] )
LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Palác Syner, 2.p , Rumunská 655/9 , 460 01 Liberec 4
Tel: 731 588 039, Manager: Jan Kónig
E-mail: [email protected]
Jiří Štol: 739 547 302, e-mail: [email protected]
[17]
OKRESNÍ FOTBALOVÉ SVAZY
JABLONEC N. N.
E. Floriánové 9, 466 01 Jablonec n. N., tel:739 547 414, 724 364 815
E-mail: [email protected]
ČESKÁ LÍPA
Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa, tel: 606 587 863,
E-mail: [email protected]
SEMILY
Sportovní centrum, 3. května 327, 513 01 Semily, tel: 604 149 099
E-mail: [email protected]
[18]

Podobné dokumenty

Pravidla přípravky

Pravidla přípravky Pravidlo I: Počet hráčů a počet minitýmů Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, buď na jednom „minihřišti“ nebo souběžně na dvou „minihřištích“. V ZoU může být uvedeno max. 16 hráčů. V případě nedo...

Více

Pravidla mladší žáci - 7 + 1

Pravidla mladší žáci - 7 + 1 hráčů. Početní znevýhodnění je akceptovatelné pouze o jednoho hráče. Klesne-li jednomu týmu během utkání počet hráčů pod 7, a není možné tým doplnit dalším hráčem, druhý tým také zmenší počet svých...

Více

Zima 2013

Zima 2013 jedné škole vyprávěl o době svého dětství a dospívání, které jsem prožil v minulém režimu. Uvědomil jsem si, jak hodně divná doba to byla. Tehdy se ve škole říkalo něco jiného než doma. Každý tak n...

Více

Změny v pravidlech fotbalu malých forem 2016/2017

Změny v pravidlech fotbalu malých forem 2016/2017 Starší přípravky - Jsou zde dvě zásadní změny, jinak platí změny uvedené u mladší přípravky vyjma bodů 7,9: 1. V žádných dlouhodobých soutěžích či v systému turnajů se nevedou veřejné výsledkové li...

Více

Rozpis soutěží 2016 / 2017

Rozpis soutěží 2016 / 2017 Tyto hlášenky se vyplňují pro každé družstvo zvlášť a uvedou se i návaznosti na předzápasy a pozápasy a oddíly-kluby je zašlou STK OFS a všem soupeřům e-mailem s potvrzením a kopií do schránky [email protected]

Více

celý text práce - EXTRÉMNÍ ZÁVODY.cz

celý text práce - EXTRÉMNÍ ZÁVODY.cz čtyři základní pohybové schopnosti: obratnostní, rychlostní, silové a vytrvalostní [1]. Adaptací se nazývá způsobilost orgánových systémů funkčně i morfologicky se adaptovat mnohočetně opakovaným d...

Více