motorola_sb1_specifikace (link is external)

Transkript

motorola_sb1_specifikace (link is external)
SPECIFIKACE
SB1 SMART BADGE
CENOV DOSTUPNÉ NOSITELNÉ MOBILNÍ ZA ÍZENÍ NAVRŽENÉ PRO VŠECHNY ZAM STNANCE MALOOBCHODU
SB1 SMART BADGE
Prom te návšt vníky v zákazníky. Dnešní zákazníci jsou náro ní – mají vyšší o ekávání a více znalostí než kdykoliv p edtím.
ekávají bezvadnou prodejnu dostate
zásobenou produkty, které cht jí zakoupit. O ekávají, že váš personál zodpoví jakýkoliv
jejich dotaz b hem n kolika vte in, stejn jako to dokážou jejich chytré telefony. Poskytnout t mto zákazník m kvalitní služby je
skute nou výzvou. Pokud však vaši zam stnanci nosí chytrý terminál SB1 od spole nosti Motorola Solutions, dokážou to. SB1 je
zcela novou kategorií mobilních za ízení, které m žete poskytnout každému zam stnanci vaší prodejny. Tento opravdu chytrý
terminál disponuje množstvím funkcí, které každý zam stnanec pot ebuje pro poskytování dokonalých služeb zákazník m a zajiš uje
ipojení nutné pro udržení jejich produktivity po každou minutu každého dne. Nyní mohou zam stnanci vybavení terminály SB1:
istupovat k personalizovanému seznamu úkol ; p ijímat úkoly a potvrzovat jejich spln ní; snímat árové kódy pro ov ení ceny a
stavu zásob; komunikovat pomocí technologie push-to-talk (PTT) s ostatními zam stnanci obchodu vybavenými prakticky jakýmkoliv
PTT za ízením. Výsledkem je výkonná, vždy p ipojená pracovní síla, která má kdykoliv p ístup k osobám a informacím, které
pot ebuje pro dosažení maximální produktivity a k ekonání o ekávání vašich zákazník p i každé návšt .
Malý, lehký a nositelný
Kompaktní a lehký terminál SB1 se snadno
nosí na š rce na krku, spon na opasku i
na náramku – tam, kde je to pohodlné a
kdykoliv p ístupné.
Snadná dotyková navigace
Možnost ovládání prstem eliminuje nutnost
použití stylusu a umož uje práci v rukavicích.
Snímání 1D/2D árových kód
S všesm rovým sníma em árových kód ,
integrovaným zam ováním a notifikací
pomocí LED a bzu áku je snímání dokonce i
zne išt ných, poškozených nebo nekvalitn
vytišt ných kód hra ka – sta í jen namí it a
stisknout spouš .
Technologie push-to-talk podnikové t ídy*
Po stisknutí tla ítka mohou uživatelé hovo it
s ostatními zam stnanci, kte í jsou vybaveni
SB1, mobilním terminálem Motorola,
obousm rnou vysíla kou* nebo jiným
mobilním za ízením.
Oto ené zobrazení pro snadné tení
Díky akcelerometru se orientace displeje
Odolný – navržený pro každodenní použití
ní podle polohy p ístroje o 180° a tím
SB1 je skute ný podnikový produkt, navržený umož uje snadné prohlížení z pohledu
pro denní používání a odolnost v i pádu,
zákazníka i uživatele.
polití, i proti prachu, horku a chladu.
Navrženo pro sdílení
Snadno itelný - kdekoliv
Není t eba p id lovat konkrétní za ízení –
Displej o úhlop ce 3‘‘ s technologií E Ink®
zam stnanci se mohou jednoduše p ihlásit na
Pearl se snadno te prakticky za jakýchkoliv za átku sm ny a tím získají p ístup
sv telných podmínek.
k osobnímu seznamu úkol a zpráv.
Výkon po celou pracovní sm nu
Displej E Ink s nízkou spot ebou umož uje
provoz 14 hodin na jedno nabití baterie – to je
dostatek energie na více než jednu sm nu.
V režimu identifika ní visa ky m že být na
obrazovce zobrazena fotografie a jméno
nositele, nebo reklamní sd lení – p esto
displej neodebírá prakticky žádnou energii.
izp sobitelný kryt
Zvolte firemní barvu a logo pro lepší
propagaci vaší zna ky a umožn te tak
zákazník m identifikovat vaše zam stnance.
Vaše data jsou v bezpe í
SB1 podporuje aplikace pro tenkého klienta
HTML5, kdy jsou data místo v za ízení
uložena na serverech. To výrazn zjednoduší
nasazení aplikací a eliminuje tak riziko
krádeže dat v p ípad ztráty nebo odcizení
terminálu.
Snadné p ipojení k bezdrátovým sítím
S podporou standardu WiFi 802.11b/g/n se
mohou vaši zam stnanci spolehliv a
bezpe
p ipojit k vaší bezdrátové síti
WLAN – takže funkce pro p enos dat a hlasu
jsou jednoduše neustále k dispozici.
SB1 SMART BADGE. TY SPRÁVNÉ FUNKCE. TA SPRÁVNÁ CENA. CHYTRÝ ZP SOB P IPOJENÍ VŠECH VAŠICH ZAM STNANC .
Pro více informací navštivte stránky www.motorolasolutions.com/sb1 nebo náš globální kontaktní adresá
na adrese www.motorolasolutions.com/contactus
SPECIFIKACE
SB1 SMART BADGE
SPECIFIKACE
FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
HLAS A ZVUK
Rozm ry
92 mm D x 81 mm Š x 14 mm H
Hmotnost
110 g
Hlasová PTT komunikace; integrovaný mikrofon; volitelný vysoce kvalitní
reproduktor pro PTT komunikaci; volitelný adaptér pro náhlavní soupravu
Displej
3.0‘‘ (7.6 cm) E Ink Pearl displej; šedá škála 4 bity
(16 odstín ); QVGA (320 x 240)
Rezistivní dotyková vrstva po celé obrazovce;
ovladatelné prstem (bez použití stylusu)
910 mAh (plné nabití za mén než 4 hod)
Dotykový panel
Baterie
Notifikace
Zvuk
Dezinfekce
Barvy
Zvuková: bzu ák
Vizuální: LED
Integrovaný mikrofon; p íslušenství zahrnuje
volitelné reproduktor s podporou push-to-talk a
adaptér pro náhlavní soupravu
Odolný desinfek ním prost edk m
erná, bílá pro zdravotnictví
VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY
BEZDRÁTOVÁ SÍ PRO HLASOVOU A DATOVOU KOMUNIKACI
Bezdrátové rozhraní
Webové aplika ní vývojové prost edí Motorola Solutions RhoElements; shell
a konfigura ní stránky pro SB1; klient Motorola Solutions TEAM Express pro
hlasovou komunikaci PTT; Motorola Solutions integrated MSP
Rapid Deployment client
PERIFERIE A P ÍLUŠENSTVÍ
Nabíjecí kolébka (montáž na st l a rám) s 10 sloty; nabíjecí kolébka s jedním
slotem; adaptér pro náhlavní soupravu; náhlavní PTT souprava (sluchátka,
mikrofon, tla ítko PTT a ovládání hlasitosti); adaptér pro hlasové p íslušenství
s integrovaným reproduktorem a PTT tla ítkem; š rka na krk s há kem pro
ovládání a odepínání jednou rukou; spona na opasek / pouzdro s upínacím
pásem; pásek pro upnutí na záp stí / paži; vývojá ský zadní kryt s USB
komunikací
Procesor
i.MX35 (532 MHz)
Pam
128 MB RAM / 128 MB Flash
NORMY
Aplikace
Podpora aplikací s tenkým klientem – HTML5
s rozší ením RhoElements
ZÁRUKA
UŽIVATELSKÉ PROST EDÍ
WiFi IEEE® 802.11b/g/n
ZAHRNUTÝ SOFTWARE
Informace o normách najdete na stránce www.motorolasolutions.com/sb1
Provozní teplota
0° C až 40° C
Skladovací teplota
-40° C až 70° C
V souladu se záru ními podmínkami spole nosti Motorola na hardware je
SB1 kryt zárukou na vady seriálu a zpracování po dobu 12 m síc od data
prodeje. Úplné zn ní záru ních podmínek naleznete na adrese
http://www.motorolasolutions.com/warranty
Vlhkost
5 – 95 % nekondenzující
DOSTUPNÉ APLIKACE
Odolnost proti pádu
Opakovaný pád z výšky 1.22 m na beton podle
specifikace MIL STD 810G
IP54
Kompatibilita s ešením mobilní správy úloh Mobile Workforce Management
od spole nosti Motorola Solutions. Pro více informací prosím navštivte
stránku http://www.motorolasolutions.com/MWM
ída krytí
TECHNOLOGIE INTERAKTIVNÍCH SENZOR (IST)
DOPORU ENÉ SLUŽBY
Pohybový senzor
Služby od Start Advance Exchange Support
Integrovaný akcelerometr umož uje p epnutí do
režimu identifika ní visa ky s nízkou spot ebou a
otá ení orientace displeje
SB R DAT
Sníma
árového kódu
tecí vzdálenost
Všesm rový sníma 1D/2D árových kód
s integrovaným zam ováním a zabudovaným
osv tlením
Typ kódu
Minimální
Maximální
80% UPC
6.35 cm
23.77 cm
100% UPC 6.
78 cm
34.21 cm
7.5mil Code
5.08 cm*
5.13 cm
10mil Code
39 6.45 cm* 52.50 cm
10mil PDF417
4.16 cm*
20.27
10mil DataMatrix
7.01 cm*
13.74 cm
* Nejmenší tecí vzdálenost je limitována a závisí na
délce árového kódu
* Pro použití služeb push-to-talk s mobilními terminály a chytrými telefony t etích stran je vyžadován klient Motorola Solutions Push-to-Talk Express. Pro využití
push-to-talk s obousm rnými vysíla kami je vyžadován Motorola Solutions Radio Link.

Podobné dokumenty

NSS evo 2 : NSS7 evo2 Combo

NSS evo 2 : NSS7 evo2 Combo Sítové p?ipojení se stávajícími NSS, NSE, multifunk?ními za?ízeními ?ady NSO Sí?ové p?ipojení se všemi moduly Performance Simrad 8mm Dash Profil

Více

datalogic_lynx (link is external)

datalogic_lynx (link is external) pro použití v interiérech i venkovním prost edí. Vysoká odolnost proti pád m celkovou robustnost PDA Lynx dopl uje.

Více

datalogic_powerscan_pm8300 (link is external)

datalogic_powerscan_pm8300 (link is external) Provozní (typické): Externí: 1 A a 10 V, 330 mA a 30V; POT: 500 mA Externí: 10 – 30 V SS; POT: 5 V SS ± 10% odolnost v i sv telné expozici v kancelá ích/výrobních halách a p ímé expozici slune ním ...

Více

Pohled dopravního psychologa

Pohled dopravního psychologa V dopravních situacích pot!ebuje !idi vnímat informace, které vycházejí ze vzdálen"jších lokalizací v periferním zorném poli – nap!. pohled stranou p!i p!ejížd"ní v jízdních pruzích nebo p!i p!ibli...

Více

Programování systému DOMINUS MILLENNIUM

Programování systému DOMINUS MILLENNIUM Programování z ovládacího panelu je přehledně rozděleno do jednotlivých nabídek a podnabídek. Tato příručka podává úplný přehled těchto nabídek a to formou znázornění vývojových diagramů tabulkou t...

Více

Aplikace NTC chondrograftuTM První volba při léčbě chondrálních

Aplikace NTC chondrograftuTM První volba při léčbě chondrálních s transplantací NTC chondrograftuTM. Aplikace NTC chondrograftuTM je doporučena pacientům ve věkovém rozmezí 10-60let. NTC chondrograftTM je klíčovým produktem oboru Moderní terapie (Advanced thera...

Více

5 dní a nocí NON-STOP - 1000km

5 dní a nocí NON-STOP - 1000km OpavaNet/Tilak/Merida m(li na absolvování 160km dlouhé MTB etapy cca 14 hodin a AlpinePro/NUTREND/Merida jen 11 hod. Samostatn( by byla etapa hra"kou, ale v(t!ina probíhá v noci, t&my musí mapovat,...

Více