Bezpečnostní list

Komentáře

Transkript

Bezpečnostní list
Bezpečnostní list
Podle nařízení Komise (EU) 2015/830
Datum revize:06/09/2016
www.restek.com
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. identifikace látky nebo přípravku
36274 / European Pharmacopeia/ICH Q3C(M) Class 2 Mix A
1.2. Použití látky nebo přípravku
Doporučené Použití
Pro použití v laboratořích
Nedoporučená
Jiná použití než doporučený použití.
1.3. Identifikace společnosti nebo podniku
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Výrobce
Dodavatel
Restek Corporation
110 Benner Circle
Bellefonte, Pa. 16823
USA
00 1 814-353-1300
00 1 814-353-1309
[email protected]
Chromservis s.r.o.
Jakobiho 327
Petrovice
Czech Republic 109 00
Praha 10
+420 274 021 222
+420 274 021 211
[email protected]
00 1 800-424-9300
(CHEMTREC within the US)
+(420)-228880039
(CHEMTREC V České
Republice)
00 1 703-741-5970
(Outside USA)
+1 703-741-5970
(CHEMTREC Mezinárodní)
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]
Není klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením (ES) č
1272/2008
2.2. Údaje na štítku
Značení podle Nařízení (ES) č.1272/2008
Signání slovo
Nevztahuje se
Rizikove vety
Bezpečnostni
oznamení
Nevztahuje se
Nevztahuje se
Doplňkové
informace o
nebezpečnosti (EU)
Nevztahuje se
2.3. Další nebezpečí
Má daná látka nebo směs
Látka nebo směs nesplňuje požadovaná kritéria
splňuje kritéria pro látky PBT
nebo vPvB v souladu s přílohou
XIII (nebo zacházet jako kdyby
byly PBT / vPvB)
Trída ohrození vody
ID Number 5050, hazard class 1 - low hazard to waters
ODDÍL 3: Složení / informace o složkách
3.1. látky
Nevztahuje se
European Pharmacopeia/ICH Q3C(M) Class 2 Mix A
Page 1 of 8
3.2. směsi
Chemický název
%
číslo CAS
(EC) No 1272/208
Cyclohexane
0.388000
110-82-7
m-xylene
0.130200
108-38-3
Methylcyclohexane
0.118000
108-87-2
Toluene
0.089000
108-88-3
n,n-dimethylformamide
0.088000
68-12-2
Tetrahydrofuran
0.072000
109-99-9
Dichloromethane
0.060000
75-09-2
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Toxicitu při vdechnutí Kategorie
1
Hořlavá kapalina Kategorie 2
žíravost/dráždivost pro kůži
Kategorie 2
Specifické cílové orgány
(STOT) - Jednorázové expozici
Kategorie 3
Akutní toxicitu - Dermální
Kategorie 4
Akutní toxicitu - Inhalační prach
/ mlha Kategorie 4
Hořlavá kapalina Kategorie 3
žíravost/dráždivost pro kůži
Kategorie 2
Aquatic Chronic 2; H411
Toxicitu při vdechnutí Kategorie
1
Hořlavá kapalina Kategorie 2
žíravost/dráždivost pro kůži
Kategorie 2
Specifické cílové orgány
(STOT) - Jednorázové expozici
Kategorie 3
Toxicitu při vdechnutí Kategorie
1
Hořlavá kapalina Kategorie 2
Toxicitu pro reprodukci
Kategorie 2
žíravost/dráždivost pro kůži
Kategorie 2
Specifické cílové orgány
(STOT) - Opakované expozici
Kategorie 2
Specifické cílové orgány
(STOT) - Jednorázové expozici
Kategorie 3
Akutní toxicitu - Dermální
Kategorie 4
Akutní toxicitu - Inhalační prach
/ mlha Kategorie 4
Eye Irrit. 2; H319
Hořlavá kapalina Kategorie 3
Toxicitu pro reprodukci
Kategorie 1B
Carc. 2; H351
Eye Irrit. 2; H319
Hořlavá kapalina Kategorie 2
Specifické cílové orgány
(STOT) - Jednorázové expozici
Kategorie 3
Carc. 2; H351
Ethylbenzene
0.036900
100-41-4
chlorobenzene
0.036000
108-90-7
European Pharmacopeia/ICH Q3C(M) Class 2 Mix A
M-faktor, jak je
uveden v příloze
VI
údaje nejsou k
dispozici.
SCL jak bylo
uvedeno v
příloze VI
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
STOT SE 3H335: 25%
EYE IRRIT. 2:
25%
údaje nejsou k
dispozici.
Toxicitu při vdechnutí Kategorie údaje nejsou k
1
dispozici.
Akutní toxicitu - Inhalační prach
/ mlha Kategorie 4
Hořlavá kapalina Kategorie 2
Specifické cílové orgány
(STOT) - Opakované expozici
Kategorie 2
Aquatic Chronic 2; H411
údaje nejsou k
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
Page 2 of 8
údaje nejsou k
p-xylene
0.030400
106-42-3
hexane
0.029000
110-54-3
o-xylene
0.019500
95-47-6
trichloroethylene
0.008000
79-01-6
Akutní toxicitu - Inhalační prach
/ mlha Kategorie 4
Hořlavá kapalina Kategorie 3
Akutní toxicitu - Dermální
Kategorie 4
Akutní toxicitu - Inhalační prach
/ mlha Kategorie 4
Hořlavá kapalina Kategorie 3
žíravost/dráždivost pro kůži
Kategorie 2
Aquatic Chronic 2; H411
Toxicitu při vdechnutí Kategorie
1
Hořlavá kapalina Kategorie 2
Toxicitu pro reprodukci
Kategorie 2
žíravost/dráždivost pro kůži
Kategorie 2
Specifické cílové orgány
(STOT) - Opakované expozici
Kategorie 2
Specifické cílové orgány
(STOT) - Jednorázové expozici
Kategorie 3
Akutní toxicitu - Dermální
Kategorie 4
Akutní toxicitu - Inhalační prach
/ mlha Kategorie 4
Hořlavá kapalina Kategorie 3
žíravost/dráždivost pro kůži
Kategorie 2
Aquatic Chronic 3; H412
Carc. 1B; H350
Eye Irrit. 2; H319
mutagenitu v zárodečných
buňkách Kategorie 2
žíravost/dráždivost pro kůži
Kategorie 2
Specifické cílové orgány
(STOT) - Jednorázové expozici
Kategorie 3
dispozici.
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
STOT RE 2: 5%
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
údaje nejsou k
dispozici.
Non nebezpečné složky mohou být přítomny v této tabulce kvůli jejich klasifikaci jako "non-látka vPvB" nebo "látky s expozičními limity
Unie".
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Při vdechnutí
Při zasažení očí:
Při styku s kůží
Při požití
Přemístěte poškozeného na čerstvý vzduch. Vyškolený personál podává kyslík pokud je
dýchání obtížné. Pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání a vyškolený
personál podává kyslík. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc
Vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 20 minut. Nakloňte hlavu tak,
aby se zabránilo přechodu chemické látky do nekontaminovaného oka. Okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc
Omyjte mýdlem a vodou. Odstraňte potřísněný oděv a vyperte ho. Vyhledejte lékařskou
pomoc, pokud podráždění přetrvává.
Data nejsou k dispozici
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Příznaky
viz sekce 4.1
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Poznámka pro
Žádné další informace o první pomoci nejsou k dispozici.
lékaře
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Vhodna hasiva
European Pharmacopeia/ICH Q3C(M) Class 2 Mix A
Page 3 of 8
Použijte pěnu odolnou vůči alkoholům, oxid uhličitý, nebo práškový
hasicí prostředek nebo vodní sprej v boji proti požárů. Voda nebo
pěna může způsobit napěnění kapaliny, pokud hoří může být stále
užitečná jako hasicí prostředek, jestliže je pečlivě aplikován na
povrch ohně. Nemiřte proud vody do horké hořící kapaliny.
Nejsou známy
Vhodná hasiva
Nevhodná hasiva
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Zvláštní nebezpečí
Nebezpečné produkty hoření
Data nejsou k dispozici
Oxid uhličitý, oxid uhelnatý
5.3. Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Nevstupujte do prostoru požáru bez řádné ochrany, včetně
dýchacího přístroje a kompletního ochranného vybavení. Haste
požár z bezpečné vzdálenosti a na chráněném místě, vzhledem k
potenciálu vzniku nebezpečných pár a produktů rozkladu.
ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Pro non-zasahujících v případě nouze
Izolujte prostor. Odveďte všechny nepovolané osoby.
Pro pohotovostní
Expozice rozlitého materiálu může být dráždivá nebo škodlivá.
Dodržujte osobní ochranné vybavení doporučené v kapitole VIII
tohoto bezpečnostního listu. Další opatření mohou být nezbytná na
základě zvláštních okolností vytvořených únikem. Osobní ochranné
pomůcky musí být hodnoceny na základě informací uvedených v
tomto listu a na zvláštních okolnostech vytvořených únikem včetně
rozlití materiálu, množství úniku, oblast v níž k úniku došlo a
odborné znalosti zaměstnanců v oblasti reakcí na únik.
6.2. Opatření na ochranu životního
prostředí
údaje nejsou k dispozici.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zabraňte šíření jakéhokoli úniku, aby se minimalizovalo poškození
lidského zdraví a životního prostředí, není-li tak učiněno. Používejte
úplné osobní ochranné pracovní prostředky v návaznosti na
doporučení v oddílu VIII. Použijte hráz s vhodným absorbujícím
materiálem jako je granulovaná hlína. Shromažděte a uchovávejte v
uzavřeném obalu, dokud nedojde k likvidaci odpadu.
Viz oddíl 8 o osobních ochranných prostředcích a oddíl 13 o likvidaci
informace.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
ODDÍL 7.Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Škodlivé nebo dráždivé materiály. Vyhněte se kontaktu a zabráňte
vdechnutí materiálu. Používejte pouze v dobře větraných
prostorách.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně
neslučitelných látek a směsí
Skladujte na chladném a suchém místě. Izolujte od neslučitelných
materiálů.
7.3. Specifické použití
Pro použití v laboratořích
ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. kontrolní parametry
Limitní hodnoty expozice na pracovišti:
Chemický název
číslo CAS
EINECS
Cyclohexane
m-xylene
Methylcyclohexane
110-82-7
108-38-3
108-87-2
203-806-2
203-576-3
203-624-3
European Pharmacopeia/ICH Q3C(M) Class 2 Mix A
Česká republika Limity expozice na
pracovišti - TWA
700 mg/m3 TWA
200 mg/m3 TWA
1500 mg/m3 TWA
Česká republika Limity expozice na
pracovišti - Stropy
2000 mg/m3 Ceiling
400 mg/m3 Ceiling
2000 mg/m3 Ceiling
Page 4 of 8
Toluene
n,n-dimethylformamide
Tetrahydrofuran
Dichloromethane
Ethylbenzene
chlorobenzene
p-xylene
hexane
o-xylene
trichloroethylene
108-88-3
68-12-2
109-99-9
75-09-2
100-41-4
108-90-7
106-42-3
110-54-3
95-47-6
79-01-6
Informace o kontrolních postupů
8.2. Omezování expozice
Technická opatření
Osobní ochranné pomůcky
Ochrana očí
Ochrana kůže
Rukavice
Jiná ochrana kůže
Ochrana dýchacích cest
Typy respirátorů
Tepelné nebezpečí
Kontrola expozice
životního prostředí
203-625-9
200-679-5
203-726-8
200-838-9
202-849-4
203-628-5
203-396-5
203-777-6
202-422-2
201-167-4
200 mg/m3 TWA
15 mg/m3 TWA
150 mg/m3 TWA
200 mg/m3 TWA
200 mg/m3 TWA
25 mg/m3 TWA
200 mg/m3 TWA
70 mg/m3 TWA
200 mg/m3 TWA
250 mg/m3 TWA
500 mg/m3 Ceiling
30 mg/m3 Ceiling
300 mg/m3 Ceiling
500 mg/m3 Ceiling
500 mg/m3 Ceiling
70 mg/m3 Ceiling
400 mg/m3 Ceiling
200 mg/m3 Ceiling
400 mg/m3 Ceiling
750 mg/m3 Ceiling
údaje nejsou k dispozici.
Při manipulaci nebo tepelném zpracování se doporučuje místní odsávání, aby se
zabránilo tvorbě nadměrného množství par
Při manipulaci s tímto produktem používejte chemicky odolné ochranné brýle s
boční ochranou. Nenoste kontaktní čočky.
Údaje nejsou k dispozici
Používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte rukavice kvůli chemickému průniku a
vyměňujte je v pravidelných intervalech. Čistěte ochranné pomůcky pravidelně.
Umyjte si ruce a další ohrožené oblasti vodou a jemným mýdlem před jídlem, pitím
a při odchodu z práce.
Za normálních podmínek není nutná žádná ochrana dýchacích cest. Pokud
dochází k příznakům nadměrné expozice, jak je vysvětleno oddíl III použijte
všeobecnou ventilaci místnosti. Respirátor není obvykle vyžadován.
Není požadováno, pokud je zajištěno dostatečné větrání. Pokud jsou koncentrace
prachu nad příslušnými stanovenými expozičními limity, použijte NIOSH / MSHA
ochranu dýchacích cest.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 9.Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství pri 20 °C
Barva
Zápach
Prahová hodnota zápachu
Hodnota pH
Bod tání °C °C
Bod varu °C °C
Bod vzplanutí °C °C
Rychlost odpařování
Hořlavost (pevné látky plyny)
horní mez (% obj.) výbušnosti
dolní mez (% obj.) výbušnosti
Tlak páry
Hustota páry pri 20 °C
Měrná hmotnost
Rozpustnost ve vodě
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovznícení °C °C
Teplota rozkladu °C °C
Viskozita pri 20 °C
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
9.2. další informace
Těkavé látky, % hmot.
Organické těkavé látky
Hustota pri 20 °C
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
žádný
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
1
není stanoveno
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
0
údaje nejsou k dispozici.
8,345
European Pharmacopeia/ICH Q3C(M) Class 2 Mix A
Page 5 of 8
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
údaje nejsou k dispozici.
10.2. Chemická stabilita
Stabilní za normálních podmínek
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
silná oxidační činidla
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
údaje nejsou k dispozici.
10.5. Neslučitelné materiály
silná oxidační činidla
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Žíravost/dráždivost pro kůži
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Vážné poškození očí / podráždění očí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Mutagenita v zárodečných buňkách
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. toxicita
Žádné ekologické informace
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Data nejsou k dispozici
12.3. Bioakumulační potenciál
údaje nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v půdě
Data nejsou k dispozici
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
údaje nejsou k dispozici.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Pokyny pro odstraňování
Zlikvidujte spálením podle státních a místních předpisů.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
European Pharmacopeia/ICH Q3C(M) Class 2 Mix A
Page 6 of 8
14.1. UN kód
ADR - UN kód
IATA - UN kód
Not Regulated
Not Regulated
14.2. Název látky pro přepravu
ADR - Název látky pro přepravu
IATA - Název látky pro přepravu
ADR Not Regulated
IATA Not Regulated
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR - Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
IATA -Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
Nevztahuje se
Nevztahuje se
14.4. Obalová skupina
ADR - Obalová skupina
IATA - Obalová skupina
Nevztahuje se
Nevztahuje se
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
ZnecišTuje
Ne
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro
uživatele
údaje nejsou k dispozici.
14.7. Hromadná přeprava
podle přílohy II a MARPOL73/78 předpisu
IBC
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 15: Informace o předpisech
Tento bezpečnostní list je v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) 2015/830
15.1. Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek
EINECS
Chemický název
Číslo EINECS pokud je přítomen
Dimethyl sulfoxide
Cyclohexane
cis-1,2-Dichloroethylene
m-Xylene
Methylcyclohexane
Toluene
N,N-Dimethylformamide
Tetrahydrofuran
Dichloromethane
Ethylbenzene
Chlorobenzene
p-Xylene
n-Hexane
o-Xylene
Trichloroethylene
200-664-3
203-806-2
205-859-7
203-576-3
203-624-3
203-625-9
200-679-5
203-726-8
200-838-9
202-849-4
203-628-5
203-396-5
203-777-6
202-422-2
201-167-4
SVHC - látky vzbuzující velmi velké obavy
Chemický název
Údaje jsou uvedeny na LVVVO
N,N-Dimethylformamide
Trichloroethylene
Date listed 12/19/2012
Date listed 6/18/2010
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
No Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno pro tuto látku / směs ze strany dodavatele.
ODDÍL 16: Další informace
Datum revize:
06/09/2016
Indikace změn:
Jakékoli změny pro udržitelný rozvoj ve srovnání s předchozími verzemi jsou označeny svislou čarou
před daného odstavce.
European Pharmacopeia/ICH Q3C(M) Class 2 Mix A
Page 7 of 8
Zkratky:
Reference:
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a / nebo pokynů pro bezpečné zacházení použitých v oddíle 2
a 3:
Zřeknutí se
odpovědnosti:
Látka nesmí být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. Bezpečnostní
list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje
uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na
důvěryhodných technických údajích. Jsou určeny pouze pro osoby, mající nezbytné
technické znalosti a na jejich vlasní nebezpečí. Protože podmínky a způsob použití
jsou mimo naše možnosti a kontrolu, zříkáme se veškerých záruk, vyjádření a
předpokladů, nebo obchodovatelnosti, vhodnosti a pod.
European Pharmacopeia/ICH Q3C(M) Class 2 Mix A
Page 8 of 8

Podobné dokumenty

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Používejte respirátor pokud není k dispozici větrání nebo pokud není dostatečné k odstranění příznaků. Při manipulaci s tímto produktem používejte chemicky odolné ochranné brýle s boční ochranou. N...

Více