Hlas sv. Cyrila a Metoda - Vánoce 2013

Komentáře

Transkript

Hlas sv. Cyrila a Metoda - Vánoce 2013
Vánoce roku 2013
„Jsou Vánoce!
Naše tápající lidstvo þeká na tebe, betlémské DítČ, jež pĜicházíš zjevit Otcovu lásku.
Ty, Králi pokoje, nás vybízíš právČ dnes, abychom se nebáli a otevĜeli dokoĜán
svá srdce k vyhlídkám nadČje.“
papež Jan Pavel II.
Radostný advent, požehnané Vánoce a celý rok 2014!
pĜejí duchovní, redakce a administrace tohoto listu
Krátké vánoþní meditace
PastýĜi pospíchali do Betléma.
Vedla je zvČdavost a svatá radost.
Mezi námi asi velmi zĜídka dochází k tomu, že spČcháme
za Božími vČcmi. BĤh dnes není souþástí naléhavých
skuteþností. VČci Boží mohou poþkat, tak si to myslíme
a Ĝíkáme. On je však pĜece tou nejdĤležitČjší skuteþností.
Proþ bychom nemČli být i my uchváceni zvČdavostí
uvidČt zblízka a poznat, co nám BĤh Ĝekl?
Prosme Jej, aby se zvČdavost a svatá radost pastýĜĤ
dotkla také nás, jdČme s radostí do Betléma, k Pánu,
který i dnes opČt pĜichází k nám.
papež Benedikt XVI.
Vánoce
Zakládejme v poušti oázy svČtla. Bućme oázami lidství,
bućme lidmi, kteĜí mají srdce. Vánoce jsou výzvou,
abychom se zĜekli všeho násilí. Abychom jemnou rukou
léþili bolavé rány a abychom napsali slovo „mír“ nad
celou zemí.
Vánoce jsou úžasným pokusem najít zase chudým místo
v našem svČtČ, pomoci tČm, které je tak snadné zranit.
Vánoce znaþí: naše chladná planeta se zase otepluje.
Tiše se zrodila nesmírná láska. Vánoce lze slavit
na tisících místech. Každá ves, každé mČsto se mĤže
stát Betlémem a každé srdce mĤže být jesliþkami,
ve kterých se narodila láska. Bućme prostými,
dobrými, mírumilovnými lidmi.
Ne takovými, kteĜí jen hýbou pákou, maþkají knoflíky,
kteĜí jsou roboty nebo chodícími poþítaþi.
Lidé s novým vČdomím hodnot, které se ztratily ve víru
konzumního života. Nikoli jiní lidé, nýbrž lidé
promČnČní: prostší, klidnČjší, laskavČjší, lidštČjší.
Phil Bosman
BĤh se stal þlovČkem
Mezi Bohem a námi se stále vytváĜí zvláštní zmatek.
My si pĜejeme svČt opustit a BĤh do nČho vstupuje. My
toužíme po tom, abychom se zbavili této hrubé tČlesné
schránky, ale BĤh se stal þlovČkem a zĤstal jím. Boha
je možno nalézt jen v nČm. UstaviþnČ se v nás znovu
rodí nadČje, že pĜestaneme být lidmi (slabými,
pokoušenými, trpícími, hĜíšnými) a že se staneme
Bohem. BĤh nás však ujišĢuje, že je možné být
zároveĖ Bohem i þlovČkem, a že právČ v naší slabosti
se jeho síla projevuje nejlépe.
Louis Evely
obrázek na první stranČ Hlasu:
Betlém v Králíkách z 19. století,
Východní ýechy
Kaple Stille Nacht u Salzburku (vpravo),
kde byla pĜed 195 lety 24. prosince 1818
poprvé uvedena píseĖ Tichá noc.
Melodii napsal uþitel Franz Xaver Gruber
a slova místní kaplan Joseph Mohr.
Dnes je pĜeložena do mnoha jazykĤ.
NAŠE VÁNOCE:
FRANKFURT-OBERRAD
Herz-Jesu-Kirche, Mathildenstr. 30, 60599 Frankfurt am Main
sobota 14. prosince, 3. nedČle adventní v 16 00 hodin
ZIRNDORF
Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche), Bergstr. 20, 90513 Zirndorf (blízko nádraží)
nedČle 22. prosince, 4. nedČle adventní v 15 00 hodin
nedČle 5. ledna 2014, TĜi králové v 15 00 hodin
STUTTGART
St. Stephan, Rotenwaldstr. 98, 70197 Stuttgart
nedČle 15. prosince, 3. nedČle adventní ve 14 30 hodin - þesky
úterý 24. prosince, pĤlnoþní ve 22 00 hodin - slovensky
þtvrtek 26. prosince, sv. ŠtČpán ve 14 30 hodin - þesky
MNICHOV
úterý 24. prosince
stĜeda 25. prosince
þtvrtek 26. prosince
nedČle 29. prosince
stĜeda 1. ledna
nedČle 5. ledna 2013
St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, 80331 München
pĤlnoþní
ve 23 00 hodin
slovensky
Boží hod vánoþní
v 9 45 hodin
þesky
slovensky
sv. ŠtČpán
v 9 45 hodin
Svátek Svaté rodiny
v 9 45 hodin
þesky
Nový rok 2014
v 9 45 hodin
þesky
45
TĜi králové
v 9 hodin
slovensky
SrdeþnČ zveme na vánoþní bohoslužby.
2
„SPRECHER“ – vedoucí ýeské duchovní služby v NČmecku
1. záĜí: „Bohoslužba pro hospodyĖky“ na pouti v Sušici.
29. záĜí: Gottesdienst der Nationen v MnichovČ.
6. – 11. Ĝíjna: Výroþní zasedání ýeského náboženského stĜediska v ěímČ.
Z NČmecka se zúþastnili P. JiĜí Kopic SDB. a P. Bohuslav Švehla, z Rakouska
P. ThDr. Jan Horák SDB. a Pavla Carmignato, ze Švýcarska P. Antonín Špaþek
SDB. a další þlenové stĜediska. Z vlasti pĜiletČli Otec biskup Václav Malý,
Mons. Jan Mráz, P. František Koutný, P. Jaroslav HĤlle, jáhen Josef Jonáš
a z Chicaga P. Dušan Hladík. NechybČl Ĝímský tým stĜediska.
ěímský Velehrad stojí pĜed vČtší opravou, která bude trvat nČkolik mČsícĤ.
O Velikonocích 2014 v NČmecku zorganizujeme sbírku pro poutní dĤm.
Postní duchovní obnova na Svaté HoĜe
u PĜíbrami bude 14. – 16. bĜezna 2014.
Duchovní doprovod: prelát Mons. Josef Žák,
generální vikáĜ plzeĖské diecéze.
Spolupracují: jáhen Josef Jonáš, P. Bohuslav Švehla.
Cena za pobyt a jídlo: 1000 Kþ
V exerciþním domČ jsou vČtšinou dvoulĤžkové pokoje.
Dopravu si každý organizuje sám.
PĜihlášky zašlete nebo zatelefonujte do konce února 2014
na Velehrad v MnichovČ.
poutní místo Svatá Hora u PĜíbrami
42. ýeská národní pouĢ ke sv. MetodČjovi
v Ellwangen bude v sobotu 5. þervence 2014.
Každý rok se setkáváme v Ellwangen, na místČ, kde byl
vČznČn svatý MetodČj (v letech 870 – 873).
PouĢ v Ellwangen patĜí k tradicím ýeské duchovní služby
v NČmecku.
Na obr. vlevo je milostný oltáĜ v Ellwangen – Schönenberg,
vpravo andČl shlížející do basiliky.
POMOZTE NÁM POMÁHAT!
Vašeho dárku (pĜiložená složenka) pod vánoþní stromek
duchovní služby bude použito pro náklady spojené s vydáváním
a distribucí Hlasu, pro potĜebné krajany v NČmecku i pro podporu
církve ve vlasti. DČkujeme!
Z Vašich darĤ jsme letos mohli sponzorovat exercicie na Svaté
HoĜe, pouĢ do Ellwangen, zaplatit poštovné pro Hlas, sociální
výdaje a mnohé další.
UpozornČní pro všechny dárce:
Vaše dary pĜicházejí na naše konto. Misie nemá oprávnČní vydávat potvrzení pro daĖové úþely v NČmecku, to
vydává mnichovské arcibiskupství. Upozornilo nás, že potvrzení o darech (pro daĖové úþely) z arcibiskupství je
pro Finanzamt potĜebné až od þástky 200 €. Pro všechny ostatní dary staþí daĖovému úĜadu doložit kopii pĜevodního
pĜíkazu (prĤpis složenky), popĜ. kopie výpisu z úþtu.
3
ýeským krajanským farnostem ve svČtČ
ýeské krajanské farnosti ve svČtČ – pĜevzetí funkce
8. Ĝíjna 2013
Vážení a milí krajané, sestry a bratĜi v Kristu,
v Ĝíjnu minulého roku 2012 jsem byl jmenován delegátem ýBK (ýeské biskupské konference) pro krajany
v zahraniþí. Dosavadní delegát, Mons. Petr Esterka, byl jmenován mým vikáĜem pro oblast Severní a Jižní
Ameriky a Austrálii. PostupnČ se snažím seznamovat s jednotlivými misiemi (krajanskými farnostmi). Byl jsem
požádán, abych se kromČ krajanĤ žijících na ZápadČ seznámil i se situací krajanĤ na VýchodČ (Balkán, Ukrajina).
Chci vás ujistit, že mĤj zájem o vás není formální. PĜi setkáních s vámi mám a budu mít na zĜeteli pĜedevším
bratrské povzbuzení na cestČ s Kristem a za Kristem. DČkuji vám za uchování víry a pČstování þeské kultury
a jazyka.
TČším se na chvíle, kdy budu mít pĜíležitost alespoĖ na krátkou dobu s vámi sdílet evangelijní radost a nadČji.
Na závČr bych chtČl podČkovat svému pĜedchĤdci Otci biskupu Mons. Petru Esterkovi za jeho dlouholetou
a obČtavou péþi o krajany. DČkuji také všem þeským knČžím za jejich dosavadní pastoraþní služby.
S vámi v Kristu a denních modlitbách spojený
váš biskup
Václav Malý
Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský
narozen: 21. záĜí 1950, Praha
knČžské svČcení: 26. þervna 1976, Praha
biskupské svČcení: 11. ledna 1991, Praha
Jeho biskupské heslo zní Pokora a pravda.
VČnuje se práci v arcidiecézi. Jezdí také do zemí,
ve kterých se vyskytují politiþtí vČzni. NavštČvuje jejich
rodiny a snaží se je psychicky podpoĜit. Sepisuje petice
a nenásilnou formou bojuje proti tamČjším režimĤm.
Navštívil: BČlorusko, Moldávii, Kubu, ýínu, Súdán
a Írán.
V rámci ýeské biskupské konference je þlenem komise
pro knČžstvo.
Je pĜedsedou rady ýBK pro krajany v zahraniþí a rady
Justitia et Pax.
V letošním roce navštívil þeské krajany v Bruselu,
v MnichovČ, ve Švýcarsku a v rumunském Banátu.
11. – 28. Ĝíjna se setkal s krajany v USA.
Znak biskupa Václava Malého
4
Otec biskup Václav Malý navštívil krajany v USA.
Ve dnech 11. – 28. Ĝíjna 2013 navštívil biskup Václav Malý þeské krajany v USA.
Cílem cesty bylo pĜedevším seznámit se se situací v krajanských komunitách. Hostiteli byli tĜi þeští duchovní, kteĜí
slouží v nejvČtších þeských komunitách (tzv. misiích): P. Antonín Kocurek v New Yorku, biskup Mons. Petr Esterka
v Los Angeles a Mons. Dušan Hladík v Chicagu.
>
obrázky zleva: Astoria v New Yorku – kostel Panny Marie Karmelské – Otec biskup nad mrakodrapy
NávštČva biskupa Malého potČšila a povzbudila každého,
kdo se s ním setkal v New Yorku a na dalších místech.
Prožil jsem s panem biskupem celý týden a musím
dosvČdþit, že jsem se potkal s þlovČkem, který má velké
a vnímavé srdce.
VýstižnČ to vyjádĜila jedna žena z naší krajanské rodiny
v Astorii: „Biskup se jmenuje Václav Malý, ale jeho
skuteþné jméno je Václav Velký.“
P. Antonín Kocurek
Otec biskup sloužil v nedČli 13. Ĝíjna 2013 v New Yorku
mši svatou v kapli Panny Marie Karmelské v Astorii,
po bohoslužbČ následovala dvouhodinová zajímavá beseda.
PĜítomen byl i generální konzul Martin DvoĜák.
Krátce navštívil i þeskou restauraci, kde je uprostĜed
zasazena lípa Václava Havla.
Ve Washingtonu putoval do Národní svatynČ
NeposkvrnČného poþetí, þeské kaple Panny Marie
Hostýnské. Sloužil mši svatou nad hrobem sv. Jana
Nepomuka Neumanna ve Philadelphii.
Z New Yorku je to jen „skok“ (5 – 6 hodin letu) na jih
do Kalifornie. V sobotu 19. Ĝíjna slavil s Otcem biskupem
Esterkou mši sv. v San Diegu, následovalo pohoštČní
a beseda. PĜi cestČ do LA navštívil jednu z nejstarších
františkánských misií v Kalifornii.
V nedČli 20. Ĝíjna se setkal s þeskými krajany v Los
Angeles/Orange Co. Po bohoslužbČ na zahradČ
Velehradu následoval piknik s nezbytnými dobĜe
propeþenými steaky a besedou s krajany.
OpČt nČkolik hodin letu, tĜetí zastávkou bylo Chicago.
KromČ bohoslužeb a setkáních s krajany na VelehradČ
v Brookfieldu
navštívil
pĤvodnČ
ryze
þeské
benediktinské opatství sv. Prokopa v Lisle, kde pĤsobí
poslední þeský benediktin P. Odilo Crkva.
V Chicagu se s biskupem setkal velvyslanec v USA Petr
Gandaloviþ a generální konzulka v Chicagu Hana
HuĖátová.
„Sestry a bratĜi v Kristu,
Vážím si vaší vČrnosti a ochoty svČdþit o evangeliu
a snaze žít podle jeho ducha.
OceĖuji, že nezapomínáte na svĤj mateĜský jazyk a máte
pČkné vztahy se slovenskými sestrami a bratry.
S potČšením budu v Praze referovat o tom, co jsem mezi
vámi a s vámi zažil.
Vytrvejte – kéž sám dobrý Pán vám všem pomáhá
na cestČ víry, nadČje a lásky.“
S úctou Václav Malý
fotografie zleva: bohoslužba v Los Angeles – spoleþné foto San Diego – Chicago, kostel þeských patronĤ
5
V únoru pĜíštího roku se v MnichovČ (9. 2. 2014) a ve Stuttgartu (16. 2. 2014) uskuteþní volby
do ýeské misijní rady (dĜíve Missionsrat, dnes Gemeinderat).
VysvČtlení loga voleb:
Tužka loga píše volební kĜížek. Každý
hlas je dĤležitý, každý z nás je také hlas
církve. Volební kĜížek znamená „ano“
pro urþitého þlovČka.
Tužka je smČrem nahoru nedokonþená,
otevĜená. Ptáci symbolizují radostnou
zvČst Boží. Tak, jako je BĤh otevĜený
lásce, i my máme být otevĜeni druhým
v jejich životních situacích.
MĤj hlas – pro Boha a svČt
Motto:
kandidovat – volit – spoluurþovat
Volby do ýeské misijní rady 2014:
9. 2. (Mnichov) + 16. 2. ( Stuttgart)
Volby do rady jsou velikou šancí znovu a novČ
uskuteþĖovat povolání k laickému apoštolátu.
Slovo „laik“ znamená „patĜit k Božímu lidu,“ – to není
degradace, ale vyznamenání!
Laici – tedy lidé bez církevního svČcení – nejsou
ti pĜihlížející, hosté za plotem nebo objekty pastorace.
SpoleþnČ s církevní hierarchií vytváĜíme a urþujeme
dnešní tváĜ i budoucnost církve. NČkteĜí z nás se osobnČ
angažují a pĜebírají odpovČdnost za tuto skuteþnost i
mnoha grémiích – vþetnČ ýeské misijní rady.
Souþasným þlenĤm ýeské misijní rady v MnichovČ
a ve Stuttgartu bylo nabídnuto kandidovat i v pĜíštím
volebním období do Misijní rady. KromČ toho byli
osloveni i další kandidáti.
V lednu 2014 budou na obou místech k dispozici volební
listiny.
Samotná volba se uskuteþní:
v MnichovČ ve þtvrtek 6. února na VelehradČ
a v nedČli 9. února po mši sv. u sv. ŠtČpána;
ve Stuttgartu v nedČli 16. února v sále St. Stephan.
Briefwahl:
Poprvé je možná i volba dopisem.
Kdo by mČl o tento zpĤsob volby zájem, aĢ písemnČ
(viz informace na této stránce dole), mailem nebo
telefonicky požádá o tento zpĤsob volby.
Dopisem dostane volební listinu, ofrankovanou obálku
a další informace.
PĜed termínem voleb mĤže poslat svĤj volební hlas.
Sþítání (uzávČrka) hlasĤ probČhne v MnichovČ
v poledne 9. 2. a ve Stuttgartu odpoledne 16. 2.
ZúþastnČme se voleb do ýeské misijní rady,
podpoĜme ty, kteĜí jsou ochotni se angažovat.
NČmecko – naše farnost
P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, 80469 München
089/2016 793, fax: 089/1895 9715
sál Velehradu: Dachauerstr. 23, 80335 München
089/2603331
www.misie-nemecko.com; email: [email protected]
bankovní spojení: LigaBank München; konto 2124017, BLZ 750 90 300
Prelát Pavel Kuþera, Sluneþní námČstí 1, 158 00 Praha 5 – StodĤlky
P. Josef KaĖovský, Pfarramt St. Vitus, Utzenhofen, 92280 Kastl beim Amberg
P. ThDr. Emil Valášek, Kühberg 9, 94032 Passau
P. Waldemar ObrĊbski CMF
Polnische Katholische Gemeinde, Hühnerweg 25, 60599 Frankfurt
Mons. Karel FoĜt, KnČžský domov, Želivského 3, 370 06 ýeské BudČjovice
Rheinstr. 39, 80803 München
Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, 85238 Petershausen
Jáhen Luboš Šourek, Seniorenheim, Köln am Rhein
Jáhen Josef Jonáš, ýernín 73, 267 51 Zdice u Berouna
Slovenské katolické misie v NČmecku:
Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str. 39
Pfr. Arpád Bernath (zodpovČdný za Norimberk), Friedrichstr. 6
Pfr. Peter CeĐuch, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str. 13
Pfr. Peter Hudymaþ, August Bebel Str. 49
00420/604 329 056
09625/343
0173/ 6939 600
00420/387 021 622
089/349 894
08137/99265
00420/311 686 334
80339 München
95119 Veitsbronn
60486 Frankfurt am Main
68199 Mannheim
089/500 3510
0911/751446
069/77 8319
0621/ 81 4595
6
Svatý Václav v NČmecku
Oslava svaté Ludmily a svatého Václava neodmyslitelnČ
patĜí do každoroþního kalendária þeských misií. Nejen
v NČmecku, ve Vídni, ale i napĜ. v kanadském Torontu
(kde je ýeská farnost svatého Václava) je tento kníže mezi
krajany právem vzpomínán. Václav a Ludmila stojí
na poþátku našich dČjin, po svatých Cyrilu a MetodČji jsou
našimi prvními svČtci.
Ve Stuttgartu jsme slavili „svatováclavské posvícení“
již v nedČli 15. záĜí. PĜi bohoslužbČ byl pokĜtČn syn naší
varhanice Jan Vanek. Následovalo výborné pohoštČní.
Týden na to jsme pĜi odpolední bohoslužbČ v Zirndorfu
(Norimberk) mezi námi pĜivítali P. Josefa KaĖovského
z Utzenhofen. Po slavnostní bohoslužbČ jsme šli do þeské
restaurace na posvícenskou husu.
V nedČli 29. záĜí slavili mnichovští bohoslužbu ke cti
svatého Václava.
Z kláštera Schäftlarn pĜijel, koncelebroval a þesky kázal
emeritní opat Emmeran Kränkl OSB.
PĜítomnost krojovaných zvyšovala krásu bohoslužby.
Po mši svaté jsme na VelehradČ nemČli husu, ale výborný
guláš a posvícenské koláþe ze Sušice.
(viz následující fotografie)
Tzv. „Bohoslužba národĤ,“ spoleþná veþerní mše svatá
v katedrále, vedená biskupem Engelbertem Sieblerem
a koncelebrovaná všemi knČžími, kteĜí pĤsobí mezi
krajany všech jazykĤ v mnichovské arcidiecézi, celý
krásný i nároþný den uzavĜela.
Svatý Václave, provázej nás i v budoucnu!
Boží požehnání a pokoj v duši, dobré lidi kolem Vás, otevĜená srdce
pro potĜebné i radost z pĜátelství a dárkĤ o letošních Vánocích
- slavnosti Narození DítČte Ježíše pĜejí:
P. Bohuslav Švehla, starostka Svatava Tutschka,
sekretariát misie v MnichovČ: Marie Popeláková a Vendula Bílková
a z vlasti Otcové Pavel Kuþera a Karel FoĜt.
7
* Jsme jedna rodina * Všichni jsme bratĜi * Jsme jedna rodina *
Svátost kĜtu:
Jan Vanek, Stuttgart
kĜest 15. 9. 2013
Na vČþnost nás pĜedešli:
Pfr. Rudolf Zdražil, Baden – Baden
Otto Schwab, Mannheim
Ivan Les
Naši jubilanti:
30 let
Lucie Grigar -Vanekova, varhanice ve Stuttgartu
40 let
Sonja Cypra, roz. Tetsch, Karlsruhe
45 let
Michael Walker, Hainburg
Pavel JeĜábek, Augsburg
Hajo Hensel, Hess. Lichtenau
50 let
Jozef Bielik, Wiesbaden
Marcela Schmitz, Balduinstein
55 let
Jaroslava Lindlarova, Ramsbach
Alena Hardenberg, Mnichov
Jutta Benes, Neustadt
Anna Wiechers, Limburghof
60 let
Karel Jakubec, Neuburg/Inn
Antonín Kafka, Stuttgart
65 let
Josef Krista, Engstingen
Ludmila Miksa, Mnichov
Roman Pilz, Unterwangenbach
75 let
VČra Toman, Mnichov
Dr. Blanka JeĜábek, Mnichov
Petr Kodl, Praha
78 let
Mons. Petr Esterka, Kalifornie, USA
biskupský vikáĜ pro krajany v Americe a Austrálii
80 let
Eva Roubalíková, Unterschleißheim
85 let
Václav Chod, Neu Ulm
Alfons Bradatsch, Mnichov
Dr. Jitka Hinšt, Mnichov
Dagmar Švambergová, Norimberk
92 let
Mons. Karel FoĜt, ýeské BudČjovice – Mnichov
VČra Omocíková, Mnichov
= 18. 7. 2013 ve vČku 103 let
= 25. 8. 2013 ve vČku 79 let
= 29. 8. 2013
(26. 11.)
(11. 11.)
(23. 11.)
(24. 12.)
(29. 12.)
(30. 10.)
(20. 11.)
(27. 10.)
(10. 11.)
(21. 12.)
(22. 12.)
(24. 10.)
(27. 12.)
( 2. 10.)
(13. 10.)
(16. 12.)
( 6. 11.)
(24. 11.)
( 9. 12.)
(14. 11.)
PokĜtČní aĢ vytrvají,
v manželství aĢ pokoj mají,
zemĜelé vem´ do nebe,
prosíme, Pane, tebe!
A jubilantĤm?
Živió, živió, ….
(27.12.)
( 7. 10.)
(22. 10.)
( 9. 11.)
(14. 12.)
( 8. 11.)
(16. 11.)
a všichni, o jejichž jubileu jsme se nedozvČdČli
29. listopadu 1378, pĜed 635 roky, zemĜel císaĜ a král Karel IV.
Bylo mu 62 let.
DvČ kĜesĢanské aktuality z vlasti:
Setkání þeských a bavorských biskupĤ
Letos v lednu byli biskupové ýeské biskupské konference pozváni Bavorskou biskupskou
konferencí na spoleþnou pouĢ do Waldsassen (poutní místo blízko Chebu).
5. listopadu 2013 se setkali biskupové opČt, tentokrát v Praze.
Nový želivský opat (premonstrátský klášter Želiv – diecéze Hradec Králové)
P. PhDr. Jáchym Jaroslav Šimek (61 let – viz foto vlevo) pĜijal v pátek 22. listopadu
v klášteĜe Želiv z rukou královéhradeckého biskupa Jana Vokála opatskou benedikci.
P. Šimek v letech 2003 – 2008 pĤsobil mezi þeskými krajany v Austrálii.
Dva vánoþní pro radost:
„Nemáš na ŠtČdrý den tak na pĤl hodiny þas?“- „Proþ?“- „Mám doma betlém a chybí mi tam osel.”
„Milý Ježíšku, pĜála bych si tuþné konto a štíhlou postavu. Ale ne obrácenČ jako loni!“
Hlas Sv. Cyrila a Metoda – Seelsorgebrief – Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge
Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, 80469 München
tisk Typografik, PlzeĖ
8

Podobné dokumenty

Název Autor Vydavatelství Místo vydání Rok vydání Téma Terapie

Název Autor Vydavatelství Místo vydání Rok vydání Téma Terapie Karmelitánské nakladatelství Karmelitánské nakladatelství

Více

Neposkvrněné početí • Žádný kněz, žádný kříž • Radost z maličkostí

Neposkvrněné početí • Žádný kněz, žádný kříž • Radost z maličkostí Poslední obraz na této chodbě představuje zase neštěstí se splašenými koňmi. Uhánějí cestou dolů, na kočáře sedí dáma vztahujíc ruce, jakoby se bránila převrhnutí. Pán a kočí z kočáru vyhození, lež...

Více