Symboly - Muzikus.cz

Transkript

Symboly - Muzikus.cz
Sym boly
KYTA RA
B
B
K LÅV E S Y
I
C
ï
A S A
D E C H Y
Z
N O TA C E
KA P E LY
T
E
S
T
I
P
N
ë
F
V
O
Epiphone Sheraton
Pololubovou kytaru podobnou typu
22
Gibson ES 3 35 vám v testu p‡edstaví
Ji‡í Charypar
”ada Starclassic je zcela nová koncepce
Gary Moore
k základûm. Více v testu Lubo¿e Hnáta
37
Díky Bohu, æe je blues zase zpátky! Lidé
chtêjí teâ sly¿et jinou stránku kytary, ne
jenom seminá‡ové stupnice. . .
Tak tohle ‡íká dal¿í z kytarovÿch
velikánû - Gary Moore. Více se doçtete
v çlánku Vítêzslava ¢tefla
Kytarová i mprovizace
P O Ç ï T A Ç
R E C E N Z E
Tama Starclassic SP−522−XS
32
69
Nêkolik stupnic k procviçování vám
p‡iná¿í v dal¿ím díle svého seriálu
Petr Zeman
firmy Tama v duchu sloganu na ¿títku
s logem Back to the basics - tedy návrat
Nei l Peart − 2. d íl
s tímto vÿjimeçnÿm hráçem v çlánku
Lubo¿e Hnáta. Dozvíte se nêco
o Peartovê spolupráci s firmou Tama
p‡i návrhu soupravy Artstar, nêco o
jeho tvorbê texta‡ské a mnoho dal¿ích
zajímavostí. Çlánek pak ukonçuje
nákres Peartovy vcelku bombastické
sady
Dru mSHOP
Praktickÿ p‡ehled v tuzemsku
prodávanÿch souprav odstartován!
S T U D I O
P R O F I L
46
Dnes se podruhé a naposledy setkáte
58
M I D I komun i kace s I BM PC 60
Nêco informací o propojování se vám
dostane v druhé çásti seriálu
Jana Markoviçe
Kl in i ka Dr. M I D I
4
N O VO TY
Y L L A S
Dal¿í otázky a odpovêdi pro
MidiManiaky
m u z i k u s
2 / 9 5
64
Teorie a praxe samplerû
62
Název vypovídá patrnê v¿e o obsahu
nového seriálu Daniela Forró
M uzi kus
Pearl Jam
40
O Pearl Jam, jejich nové desce, Seattlu
a vûbec v¿em co s tím p‡ímo i nep‡ímo
souvisí pí¿e K. K. Weiss
PSR 6000
25
Dal¿í klávesovÿ nástroj firmy Yamaha
vám v testu p‡edstaví Daniel Forró
Enson iq KT 76
28
p‡edstavuje kompaktní nástroj,
vybavenÿ obdobnÿm arzenálem jako
50
51
jeho sourozenci. Nêkde je ve srovnání
s SQ trochu ubráno, na jinÿch místech
jsou impozantní zlep¿ení.
Test Mikiho Jelínka
Jon Lord − 2. díl
6
I nformaçn í servis
Zaçínal jako prostÿ obraceç not. Brzy
70
v¿ak zjistil, æe více neæ hudba, kterou
produkuje jeho soused(ka) u klavíru, ho
uchvacuje onen tajemnÿ, nenapodobitelnÿ
zvuk, kterÿ vzniká p‡i otáçení stránek
partitury
I nzerce
Soukromá burza muzikantû
34
Je ças na to, ‡íci si nêco o Lordovÿch
postojích. Nemusíte se dêsit, æe Lord
ze slavného Lordova sóla z Highway
Star. Klávesáci rozcviçte prsty
a p‡ipravte se na pocit nepochopení,
co je v lidskÿch silách zahrát
Teorie a praxe klávesovÿch
nástrojû
66
Na této témê‡ âábelské stránce
Forró téma FM syntézy.
Soutêæ o mikrofon Zeck ZM 1 0
75
Pet r Z e m a n
G raf i c ká ú p rava
Pa u l S c h e n ze r
Foto g raf i e
Pet r To l a r, I va n P ro ko p
Sazba
M i l a n Svat o ¿ , Pet r A n t o ñ û
M a rt i n V ít , R ad i m Ko l á ‡
S e kretá ‡ka re d a kc e
Pav l ín a J e rs á ková
P ‡e d p l at n é , o bj e d n áv ky
58
Ad res a re d a kc e
M u z i k u s , P ‡ íst av n í 1 8
1 7 0 0 0 P ra h a 7
t e l : (0 2) 8 0 8 7 8 0
fax : (0 2) 8 7 6 1 3 0
ç ís l o 2 , V. ro ç n í k
O b c h o d n í d i st r i b u c e
p ro M o rav u
H I T B OX 4 8 6 , 6 6 0 8 6 B r n o
t e l /fax : (0 5) 74 5 8 6 1
Lynyrd Skynyrd
O b c h o d n í d i st r i b u c e
testy:
M uzitip
K . K . We i s s
a i n ze rc i vy ‡ i z u j e re d a kc e .
Rebelové s p‡íçinou
nikdo na ¿pek - tím nemyslím jeho vlastní
- neskoçil. . .
Pave l S ká l a
V ít êz s l av ¢t ef l
p ro d ej n y h u d e b n íc h n ást roj û .
profil jiæanské kapely
. . . rockerovi s dûchodovu vizáæí by asi
R i c h a rd S c h e u f l e r
Ro z ¿ i ‡uj e
smyçci a klikou), koupil bych si SY− 99
a K− 2000
Z Paulova zápisníku
V l a d i m ír Pe c h a
Ad a m R o m á n e k
P N S , KA PA , H I T B OX ,
54
71
M oj m ír M o h a p l
J o s ef Va l e n t a
skladby
Otázky a p‡íslu¿né odpovêdi
Pav l a Fo rst ová
D i st r i b u c e a p ‡e d p l at n é
Povídání Vojtêcha Eckerta a dal¿í dvê
je nêco mezi suzafonem a grumlí (má to
ale klaviaturu a hraje se na to dvêma
Voj t ê c h E c ke rt
I va N ová ková
76
A kdybych sakra uæ krucipísek jako na
potvoru nebyl virtuozem na yllasofon, coæ
D o p i s ovate l é
L u b o ¿ A n d r¿t
P l a c e n á i n ze rc e
( alespoñ co se tÿká çísla) uzav‡e
v dal¿ím díle svého seriálu Daniel
Jazzová ¿kol ka
Yl las
D a n i e l Fo r ró − k l áve sy, s oft
M i k i J e l ín e k
nebude ‡ec o politice. Na závêr pro vás
Adam Románek p‡ipravil transkripci
Novoty
Re d a kç n í ra d a
L u b o ¿ H n át − b i c í
V l ad i m ír ¢va n d a − kyt a ry
J i ‡ í C h a ry p a r
byl skrytÿm revolucioná‡em çi
ideologem, neboƒ jak se praví dále
Co nového ve svêtê nástrojû
Z á st u p c e ¿ éf re d a kto ra
Pa u l S c h e n ze r
Novÿ p‡írûstek do rodiny SQ syntetizérû
Sarah McLach lan
D ie El . Eleffant
The M ission
The Black Crowes
Cinderel la
Ian Moore Band
¢ éf re d a kto r
Dan i e l An d e l
Denn is Cham bers jazzovÿ bubeník
Gary Moore dokonçení
klávesy Yamaha Clavinova P 3 00
midi filer Viscount RD 70
rytmer Yamaha RY 20
kytara Epiphone S 3 1 0
efektor Ibanez PT 5
çinely Paiste 502 a 3 02
çeskÿ hudební soft Largo
m u z i k u s
2 / 9 5
p ro S l ove n s ko
I F M M e l o d i a , L az a ret s ká 4
8 1 1 0 8 B rat i s l ava
t e l : (0 7) 3 6 4 9 6 4
fax : (0 7) 3 6 8 8 1 6
Tisk
VA M B ¢t ê c h ov i c e
R e g i st rac e M K Ç R 5 74 2
i n d ex : 4 7 8 9 9 TS : 6 C
I SSN 1 2 1 0 − 1 443
N evyæ ád a n é m at e r i á l y
a r u ko p i sy n ev ra c ím e .
R e d a kc e n e p ‡e b írá a n i p ‡e s
p e ç l i vo u ko n t ro l u a ovê ‡ová n í
m at e r i á l û æ ád n o u z á r u k u .
5

Podobné dokumenty

Kamil Forman

Kamil Forman Klatovy, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného platební výměr č.j. 4241001213 , který vydal VZP ČR, ÚP Klatovy dne 29.06.2010 a který se stal pravomocným dne 27.07.2010 a vykonatelným dne...

Více

Kamil Forman

Kamil Forman Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresní soud v Klatovech z...

Více

john paul jones 44

john paul jones 44 M I D I komun i kace s I BM PC 64

Více

Symboly - Muzikus.cz

Symboly - Muzikus.cz Stevie Ray Vaug han

Více

NEWS@PMC 2010 - Praha Music Center

NEWS@PMC 2010 - Praha Music Center odpovídá poloměru 12“), tělo je vyrobeno z  kanadské laurentské lípy, osazeny jsou 2 single snímače Godin GS-1 v  bílém vintage pickguardu, stříbrně zapouzdřený kobylkový humbucker Godin, plus 5pol...

Více

frankfurt 1 6 24 52

frankfurt 1 6 24 52 M a rt i n V ít , R a d i m Ko l á ‡ S e kret á ‡ka re d a kc e Pav l ín a J e rs á ková P l a c e n á i n ze rc e I va N ová ková D i st r i b u c e a p ‡e d p l a t n é J o s ef Va l e n t a Ro z...

Více

Pokyny pro obsluhu

Pokyny pro obsluhu správné poloze çi nikoli (1-B).  Voliç RINGER (VYZVÁNÊNÍ) je v poloze OFF (VYPNUTO). Nastavte jej do polohy HIGH (VYSOKÁ) nebo LOW (NÍZKÁ) (1-B).  Pâesvêdçte se, že sluchátko je mimo vidlici.  N...

Více