www.macmillan.cz

Komentáře

Transkript

www.macmillan.cz
ZASTOUPENÍ PRO ČR
PRODEJ
Macmillan Education
Všechny tituly z produkce
nakladatelstvíMacmillan zakoupíte
nebo obj
ednáte ve všech dobrých
knihkupectvích.
a informace pro učitele
Mgr. Ondřej Matuška
Šumavská 15
602 00 Brno 2
tel
.:541 592 335
fax:541 592 336
E-mai
l
:i
[email protected] macmi
l
l
an.cz
www.macmi
l
l
an.cz
VYZKOUŠEJTE!
Internet pro uči
tel
e a pracovní
l
i
sty zdarma na adrese
www.macmillan.cz
Školy a knihkupci se také mohou
obrátit na naše distribučnífirm y:
The Bell School,a.s.
Nedvězská 29
100 00 Praha 10
tel
:274 812 646
fax:274 822 961
E-mai
l
:di
stri
[email protected] bel
l
school
.cz
www.bel
l
school
.cz
ILC Czechoslovakia s.r.o.
tř.Kpt.Jaroše 25
602 00 Brno 2
tel
:545 215 669
fax:545 240 889
E-mai
l
:[email protected] i
l
c.cz
www.i
l
c.cz
INTERMEDIATE
Accelerate Intermediate
Lesson 2
aeroplane
arrivals
belt
brake
captain
carry
cotton
UN I T 1
Lesson 1
assimilate
přizpůsobit (se);
asimilovat (se)
bilingual
LÄ ~ fDäfÏ Ö ï ]äL dvojjazyčný
LÄ r â L
kniha
book
client
Lâ ä~ f]å íL
klient; zákazník
coach
Lâ ]r íp L
autobus; autokar
Lâ ~ r å íL
počítat
count
counter
Lâ ~ r å í]L
figurka (ve stolních hrách)
dice
LÇ ~ fëL
nakrájet na kostky;
kostky
dislike
LÇ fëä~ fâ L
nemít rád
electronics LfäÉâ Díê fl å fâ ëL elektronika
LfDå ¾ Ñ L
dost(atečně)
enough
LÑ l WäíL
chyba
fault
film
LÑ fäãL
film
LÖ ÉëL
hádat; uhodnout
guess
improve
LfãDé ê ì Wî L
zlepšit; vylepšit
list
LäfëíL
seznam
Lär â =ë¾ ãq fÏ vyhledat něco (ve
look
slovníku, seznam u apod.)
something up ¾ é L
magazine Lãô Ö ]Dò áWå L časopis
Lãô å à r ]äL
příručka; návod
manual
meaning
LãáWå fÏ L
význam; smysl
miss a turn Lãfë=]=í‰ Wå L vynechat tah
monolingual Lãfl å ]DäfÏ Ö ï äL jednojazyčný
personality Lé ‰ Wë]Då ô ä]íáL osobnost
photograph LÑ ]r í]Ö ê ^ WÑ L fotografie
photographer LÑ ]Dífl Ö ê ]Ñ ]L fotograf
photographic LÑ ]Dífl Ö ê ]Ñ fâ L fotografický
pin
Lé få L
špendlík
pin something up Léfå=ë¾ãqfÏ=¾éL přišpendlit
place
Lé äÉfëL
políčko (ve stolních hrách)
radio
Lê ÉfÇ á]r L
rádio
Lê fDâ l WÇ L
zaznamenat; nahrát
record
satellite
Lëô í]ä~ fíL
satelitní; družice
song
Lëfl Ï L
písnička
Lëè ï É]L
políčko (ve stolních hrách)
square
television LíÉä]î fw å L
televize/ televizor
vocabulary Lî ]?â ô Ä à ]ä]ê áL slovní zásoba
Lî l fëL
hlas
voice
w all
Lï l WäL
stěna; zeď
L]Dëfã]äÉfíL
LÉ]ê ]é äÉfå L
L]Dê ~ fî äò L
LÄ ÉäíL
LÄ ê Éfâ L
Lâ ô é íå L
Lâ ô ê áL
Lâ fl íå L
customs
departure
lounge
duty free
embassy
fail
flight
attendant
force
fortunately
fur
gather
glove
group
Lâ ¾ ëí]ãò L
LÇ fDé ^ Wíp ]
ä~ r å Ç w L
LÇ à ì Wíá=Ñ ê áWL
LÉãÄ ]ëfL
LÑ ÉfäL
LÑ ä~ fí
]DíÉå Ç ]å íL
LÑ l WëL
LÑ l Wíp ]å ]íäáL
LÑ ‰ WL
LÖ ô a ]L
LÖ ä~ ¾ î L
LÖ ê ì Wé L
hand luggage LÜ ô å Ç =ä¾ Ö fÇ w L
holdall
LÜ ]r äÇ l WäL
horrible
LÜ fl ê fÄ äL
check-in
Líp Éâ =Dfå L
Indonesia Lfå Ç ]Då áWò f]L
Indonesian Lfå Ç ]Då áWò f]å L
in-flight film Lfå Ñ ä~ fí=Ñ fãL
L~ fä]å Ç L
island
leather
LäÉa ]L
lost property Läfl ëí=é ê fl é ]íáL
Lãfê ]L
mirror
narrow
Lå ô ê ]r L
nylon
Lå ~ fäfl å L
LÑ ê Éfò L
phrase
plastic
Lé äô ëífâ L
2
point
rectangular
reply
round
rucksack
square
letadlo
přílety; příjezdy
pásek; řemen
brzda; zabrzdit
kapitán
nosit; mít u sebe
bavlna; bavlník;
bavlněná tkanina
celní úřady; celnice
letištní odletová hala
NOVÝ
dvojbarevný výkladový slovník s CD-ROM
p ro m atu ranty a středně p okroč ilé stu denty
TO
PODSTATNÉ
MÁTE V KAPSE
beze cla; bezcelní
velvyslanectví
neuspět
palubní průvodčí;
stew ard
přinutit
naštěstí
kožešina
shromáždit (se)
rukavice
skupina; seskupit
příruční zavazadlo
objemná kabela (obvykle
Macmillan Education
Ondřej Matuška
Š um avská 1 5
6 0 2 0 0 B rno 2
tel: 5 4 1 5 9 2 3 3 5
fax: 5 4 1 5 9 2 3 3 6
[email protected] macmillan.cz
neforem ná, sportovní)
hrozný; strašný
odbavení (zavazadel na letišti)
Indonésie
Indonéský
film promítaný za letu
ostrov; ostrůvek
kůže
ztracené věci
zrcátko; zrcadlo
úzký
nylon
slovní spojení; fráze
umělá hmota; plast;
plastový
ukázat; (na)mířit
Lé l få íL
Lê Éâ Díô Ï Ö à r ä]L obdélníkový; pravoúhlý
Lê fDé ä~ fL
odpovědět
Lê ~ r å Ç L
kulatý; oblý
Lê ¾ â ëô â L
batoh; ruksak
Lëâ ï É]L
náměstí; čtverec;
čtvercový; hranatý
PRODEJ
slo vník zako up íte
neb o o b jedná te ve
všech knih kup ectvích
v ČR aSR
slovník navržený tak, abyste angličtinu používali bezchybně praktický formát A5 snadno
srozumitelné definice h esel v íce hes el než jiné středně pokročilé slovníky tis íce synonym a slov
opačné h o významu 3 6 0 0 0 příkladů použití 7 0 0 ilustrací 3 50 0 červených základních slov
rozlišených h vě zdičkami do třech skupin dů ležitosti 2 4 studijních stran pro vaše zdokonalení 1 6 plnobarevných obrazových stran
C D -R O M obsah uje vš ch ny informace jako knih a výslovnost všech h esel je nah rána rodilými mluvčími navíc
jazykové aktivity a h ry ke zdokonalení vaší angličtiny
www.macmillan.cz/slovnik
persuasiveness
Lé] Dëï É fëfî å] ëL
publicity
put up w ith
raise
research
settle dow n
sonny
Lé ¾ Ä Däfë]íáL
Lé r í=¾ é =ï fa L
Lê Éfò L
Lê fDë‰ Wíp L
LëÉíä=Ç ^ r å L
Lë¾ å áL
split up
sponsor
target
unisex
Lëé äfí=¾ é L
Lëé fl å ë]L
Lí^ WÖ fíL
Là ì Wå fëÉâ ëL
unleaded
w aste
schopnost přesvědčit;
vemlouvavost
reklama
muset snést; vydržet (co)
bezolovnatý
plýtvat; mrhat
Lesson 2
zvýšit; navýšit
výzkum
usadit se
aluminium Lô äà ]Dãfå á]ãL hliník
Lô î ]Dâ ^ WÇ ]r L avokádo
avocado
bin liner
LÄ få =ä~ få ]L
sáček do odpadkového koše
cabbage
Lâ ô Ä fÇ w L
zelí
LÇ ê fé L
kapat; odkapávat
drip
greenfly
LÖ ê áWå Ñ ä~ fL
mšice
herb
LÜ ‰ WÄ L
bylina
instead of Lfå DëíÉÇ =]î L místo (něčeho)
of one's ow n L]î =ï ¾ å ò =]r å samovolně; sám od
accord
]Dâ l WÇ L
sebe
L¾ å à ]å L
cibule
onion
ozoneLfl ò ]r å
poškozující ozón
unfriendly ¾ å Ñ ê Éå Ç äáL
scrutinise Lëâ ê ì Wí]å ~ fò L (pro)zkoum at; prohlédnout
stationery LëíÉfp å ê áL
papírnické zboží
throw aw ay Lq ê ]r =]Dï ÉfL zahodit; promeškat
Lífl é L
víčko
top
tow el
Lí~ r ]äL
ručník; osuška
synku; chlapče (oslovení
mladšího starším)
rozejít se
sponzor
cíl; terč
unisex
UN I T 1 0
Lesson 1
bottle bank LÄ fl íä=Ä ô Ï â L kontejner na prázdné láhve
carbon
Lâ ^ WÄ å
kysličník uhličitý
monoxide Ç ~ fDfl â ë~ fÇ L
cavity
Lâ ô î fíáL
dutina; díra/kaz (v zubu)
conscious Lâ fl å p ]ëL
vědom(ý) (si) čeho (of)
disposable LÇ fëDé ]r ò ]Ä äL na jedno použití
documentary LÇflâàìDãÉåíêáL dokumentární(film , pořad)
draught
LÇ ê ^ WÑ íL
průvan
LÉã]ê ]äÇ L
smaragd
emerald
fume
LÑ à ì WãL
kouř; dým; (~ s) výpary
greenhouse LÖ ê áWå Ü ~ r ëL skleník
LÜ ^ WãÑ äL
škodlivý
harmful
chemical
Lâ Éãfâ äL
chemikálie; preparát
insulate
Lfå ëà ì äÉfíL
izolace
LäÉf]L
vrstva
layer
outlay
L~ r íäÉfL
výdaj; vydání
ozone
Lfl ò ]r å L
ozón
Lé ÉfäL
bledý
pale
plant
Lé ä^ Wå íL
závod; podnik
pollutant
Lé ]Däì Wí]å íL kdo nebo co znečišťuje
raw
Lê l WL
surový
rubbish
Lê ¾ Ä fp L
odpadky; smetí
sage
LëÉfÇ w L
šalvěji; šedozelená barva
sew age
Lëì WfÇ w L
splašky
sew age plant Lëì WfÇ w =é ä^ Wå íL čistička
smog
Lëãfl Ö L
smog
Líô â äL
vypořádat se s
tackle
threat
Lq ê ÉíL
hrozba
toxic
Lífl â ëfâ L
toxický
L¾ å DäÉÇ fÇ L
Lï ÉfëíL
Lesson 3
balloon
LÄ ]Däì Wå L
Lâ ê fl é L
crop
dam
LÇ ô ãL
divert
LÇ ~ fDî ‰ WíL
LÇ ê ~ r íL
drought
dust
LÇ ¾ ëíL
effect
LfDÑ Éâ íL
flood
LÑ ä¾ Ç L
hydrogen LÜ ~ fÇ ê ]Ç w ]å L
metal-coated LãÉíä=â ]r ífÇ L
Ll WÄ fíL
orbit
soot
Lër íL
stratosphere Lëíê ô í]ëÑ f]L
14
balón (k létání)
plodina; sklízet (úrodu)
hráz; přehrada
odklonit
sucho; období sucha
prach
účinek; uskutečnit; provést
povodeň; potopa
vodík
pokrytý vrstvou kovu
oběžná dráha; létat na
oběžné dráze
saze
stratosféra
stick
suddenly
suitcase
tickets
tiny
triangular
ugly
useful
w oollen
hůl
náhle; neočekávaně
kufr; zavazadlo
jízdenky
malý; malinkatý;
drobný
Líê ~ fDô Ï Ö à ]ä]L trojúhelníkový
L¾ Ö äáL
ošklivý; škaredý
Là ì WëÑ äL
užitečný
Lï r ä]å L
vlněný
Lëífâ L
Lë¾ Ç å äáL
Lëì Wíâ ÉfëL
Lífâ fíëL
Lí~ få ó L
L]Dé ä~ fL
LÄ ô ê fëí]L
týkat se
právník (B rE - s právem
beautician
big-headed
careful
cashier
LÄ à ì Wífp å L
LÄ fÖ =Ü ÉÇ fÇ L
Lâ É]Ñ ]äL
Lâ ô p f]L
confident
counsellor
desperate
disc jockey
disciplined
dynamic
editor
Lâ fl å Ñ fÇ ]å íL
Lâ ~ r å ë]ä]L
LÇ Éëé ]ê ]íL
LÇ áëâ =Ç w fl â áL
LÇ fë]é äfå Ç L
LÇ ~ fDå ô ãfâ L
LÉÇ fí]L
kosmetička
domýšlivý
opatrný
pokladník
klaustrofobní
claustrophobic Lâ äl Wëí ê ] DÑ ] r Ä fâ L
Lesson 3
as soon as
advanced
bilingual
birth
come round
confused
deal w ith
apply
barrister
jakmile
pokročilý
políčko (ve stolních hrách)
narození
přijít na návštěvu
zmatený; popletený
zabývat se (čím);
pojednávat (o čem)
determined LÇ fDí‰ Wãfå Ç L rozhodnutý
effort
LÉÑ ]íL
úsilí; snaha
fluent
LÑ äì W]å íL
plynulý
LÖ ê ÉfíÑ ]äL
vděčný
grateful
grow up
LÖ ê ]r =¾ é L
vyrůst(at)
immediately LfDãáWÇ fî íäfL okamžitě
individual Lfå Ç fDî fÇ w r ]äL jednotlivý
keep up w ith Lâ áWé =¾ é =ï fa L udržovat (co);
pokračovat (v čem)
LãÉq ]Ç L
metoda
method
nursery
Lå ‰ Wë]ê f=ëâ ì WäL jesle
school
obnoxious Lfl Ä Då fl â p ]ëL nezvedený; nevychovaný
pick up
Lé fâ =¾ é L
pochytit
realise
Lê áW]ä~ fò L
uvědomit si
Lê fDÑ à ì WëL
odmítnout
refuse
result
Lê fDò ¾ äíL
výsledek
separately LëÉé ê ]íäáL
samostatně; odděleně
sw itch
Lëï fíp L
přejít (z čeho na co);
změnit
w hile
Lï ~ fäL
zatímco
Lô ò =ëì Wå =ô ò L
L]Ç Dî ^ Wå ëL
Lé äÉfëL
LÄ ‰ Wq L
Lâ ¾ ã=ê ~ r å Ç L
Lâ ]å DÑ à ì Wò Ç L
LÇ áWä=ï fa L
sebejistý; přesvědčený
poradce
zoufalý
diskžokej
disciplinovaný; ukázněný
dynamický
redaktor; vydavatel;
korektor
efficient
LfÑ fp å íL
schopný; dobře fungující
environmentalist Lfå ?î ~ fê ]å DãÉå í]äfëíL
ochránce životního prostředí
estate agent LfDëí É fí =É fÇ w ] åí L realitní agent
expressive Lfâ ëDé ê Éëfî L expresívní
extrovert LÉâ ëíê ]î ‰ WíL extrovert; extrovertní
favour
LÑ Éfî ]L
laskavost; služba
firefighter LÑ ~ f]Ñ ~ fí]L
hasič
LÑ äfl ê fëíL
květinář(ství)
florist
friendly
LÑ ê Éå Ç äáL
přátelský
gossip
LÖ fl ëfé L
klepy; šířit klepy
dospělý
grow n-up LÖ ê ]r å =¾ é L
hard-w orking LÜ ^ WÇ =Dï ‰ Wâ fÏ L pracovitý; pilný
cheerful
Líp f]Ñ ]äL
veselý; radostný
imaginative LfDãô Çw få] ífî L nápaditý; vynalézavý
initiative
Lfå fp ]ífî L
iniciativa
inquisitive LfÏ â ï fò fífî L zvědavý; zvídavý
insurance Lfå Dp r ]ê ]å ë pojišťovací makléř
Ä ê ]r â ]L
broker
jew ellery LÇ w ì W]äê áL
klenoty; šperky
Läl Wà ]L
právník ; právní zástupce
law yer
lively
Lä~ fî äáL
rušný; živý
logical
Läç fl Ç w fâ äL
logický
messenger LãÉëfå Ç w ]L posel; kurýr
moody
Lãì WÇ fL
náladový; špatně
UN I T 2
MP
LÉã=Dé áWL
Lesson 1
nurse
Lå ‰ WëL
observant
Lfl Ä ë‰ Wî ]å íL
accountant L]Dâ ~ r å í]å íL účetní
ambitious Lô ãÄ fp ]ëL
ambiciózní
vystupovat u vyšších soudů)
3
naložený
poslanec britské dolní
sněmovny
zdravotní sestra;
ošetřovatelka
pozorný; opatrný
orderly
patient
pharmacist
plumber
practical
publisher
radiologist
responsible
ruthless
script
self-centred
selfish
singleminded
smoothtalking
practitioner é ê ô â ífp ]å ]L
Ll WÇ ]äfL
uklizený; spořádaný
Lé Éfp ]å íL
trpělivý
LÑ ^ Wã]ëfëíL
lékárník
Lé ä¾ ã]L
instalatér
Lé ê ô â ífâ äL
praktický
Lé ¾ Ä äfp ]L
vydavatel
Lê ÉfÇ áDfl ä]Ç w áL radiolog; rentgenolog
Lê fDëé fl å ë]Ä äL (z)odpovědný
Lê ì Wq ä]ëL
nemilosrdný
Lëâ ê fé íL
scénář
LëÉäÑ =ëÉå í]Ç L uzavřený
LëÉäÑ fp L
sobecký
LëfÏ Ö ä
cílevědomý
ã~ få Ç fÇ L
Lëãì Wq =íl Wâ fÏ L dobře a plynule hovořící;
solicitor
Lë]Däfëfí]L
solve
stamina
surveyor
sympathetic
thoughtful
Lëfl äî L
Lëíô ãfå ]L
Lë]Dî Éf]L
Lëfãé ]Dq ô ífâ L
Lq l WíÑ ]äL
tolerant
tough
tour guide
travelling
salesperson
trustw orthy
undertaker
Lífl ä]ê ]å íL
Lí¾ Ñ L
Lír ]=Ö ~ fÇ L
Líê ô î ]äfÏ
ëÉfäëé ‰ Wëå L
Líê ¾ ëíï ‰ Wa áL
L¾ å Ç ]íÉfâ ]L
gob-smacked LÖ fl Ä =ëãô â íL zaskočený
umějící se vyjadřovat
právník (B rE - který připravuje
listiny a poskytuje právní rady)
vyřešit
vytrvalost; životní síla
(daňový) inspektor; dohlížitel
soucitný
ohleduplný; pozorný
(ke komu); hloubavý
tolerantní
silný; houževnatý
průvodce
obchodní cestující
LÜ ô ê ]ëã]å íL
LÜ ~ f=ê ~ fò L
LÜ fl ê fÑ ~ fL
Lfå ëí]å íL
LÇ w ¾ Ç w L
LÇ w ¾ Ç w ã]å íL
Lå fl â L
Lå ô ê ]r L
Lfl é ífp å L
L]r î ]ï ÉfíL
Lé Éfé ]ï ‰ Wâ L
pierce
prejudice
properly
rubber
slightly
style
suddenly
train driver
turn up
vacancy
w ellies
Lé f]ëL
Lé ê ÉÇ w ]Ç fëL
Lé ê fl é ]äáL
Lê ¾ Ä ]L
Lëä~ fíäáL
Lëí~ fäL
Lë¾ Ç å äáL
Líê Éfå =Ç ê ~ fî ]L
Lí‰ Wå =¾ é L
Lî Éfâ ]å ëáL
Lï Éäfò L
Lesson 3
důvěryhodný; spolehlivý
majitel/zaměstnanec
pohřebního ústavu
unsupervised L¾ åDë ìWé ] î ~ fò ÇL bez dozoru
L‰ WÇ w L
nutkání
urge
w ise
Lï ~ fëL
moudrý
obtěžování
věžák; výšková budova
vyděsit
okamžitý
soudce; soudit
úsudek
(za)klepat; (za)bušit
zúžit
optik
nadváha; otylý; tlustý
papírová/kancelářská
práce
probodnout; propíchnout
předsudek
pořádně
guma; pryž; gumový
nepatrně; mírně; slabě
učesat; vytvořit účes
náhle; neočekávaně
vlakvedoucí
objevit se
volné místo
gumáky
accurate
apply
attend
career
Lô â à ]ê ]íL
L]Dé ä~ fL
L]DíÉå Ç L
Lâ ]Dê f]L
přesný; pečlivý
podat (si) přihlášku
(z)účastnit se
povolání; životní dráha
deal w ith
LÇ áWä=ï fa L
degree
depend
LÇ fDÖ ê áWL
LÇ fDé Éå Ç L
zabývat se (čím);
pojednávat (o čem)
comprehensive Lâ fl ãéê fDÜ É åëfî L střední škola poskytující
všeobecné vzdělání
Lesson 2
according to L]Dâ l WÇ fÏ =í]L podle
appearance L]Dé f]ê ]å ëL vzhled
assume
L]Dëà ì WãL
domnívat se;
předpokládat
LÄ l WäÇ L
plešatý
bald
basis
LÄ ÉfëfëL
základ
broaden
LÄ ê l WÇ å L
rozšířit
LÇ fDäÉfL
zpoždění; zdržení; odložit
delay
domesticated LÇ ] DãÉ ëí fâ É fí fÇ L domestikovaný
gain
LÖ Éfå L
získat
LÇ w Éå ]ê ä
praktický lékař
general
harassment
high-rise
horrify
instant
judge
judgement
knock
narrow
optician
overw eight
paperw ork
4
stupeň; akadem ická hodnost
záviset; záležet
environmental Lfå?î ~ fê ] åDãÉ åí äL ekologický; týkající se
životního prostředí
full-time
LÑ r ä=í~ fãL
na plný úvazek
graduate LÖ ê ô Ç w ì ]íL absolvovavší vysokoškolák
graduate LÖ ê ô Ç w ì ÉfíL absolvovat vysokou školu
challenge Líp ô äfå Ç w L
výzva
part-time Lé ^ Wí=í~ fãL na částečný úvazek
přesvědčit; přesvědčovat
persuade Lé ]Dëï ÉfÇ L
porter
Lé l Wí]L
vrátný
postrgraduate Lé ] r ë íDÖ êô Çw ì] íL posgraduální
LãáWÇ f]ãL
médium
medium
Lãfëífâ äL
mystical
mystický
poltergeist Lé ]r äí]Ö ~ fëíL strašidlo; duch (který
hází předměty)
Lé fl ëfífî L
positive
pozitivní
Lë~ fâ fâ L
týkající se
psychic
puzzled
refer
self-healing
serenity
Lé ¾ ò äÇ L
Lê fDÑ ‰ WL
LëÉäÑ =Ü áWäfÏ L
LëfDê Éå fíáL
spirit
telepathy
terrified
throw
visualise
Lëé fê fíL
LíÉä]é ]q áL
LíÉê fÑ ~ fÇ L
Lq ê ]r L
Lî fw ì ]ä~ fò L
w orkshop
Lï ‰ Wâ p fl é L
Lesson 2
active
aggressive
baw l
brave
cissy
clever
clinging
emotional
gentle
gun
handsome
hook
human
hussy
prapsychologických jevů
zmatený
odkázat na (to)
samoléčba
vyrovnanost;
poklidnost
duch
telepatie
vyděšený; vystrašený
házet; hodit
představit si; vyvolat si
obraz (v mysli)
dílna; seminář
be laid up w ith LÄ áW=äÉ fÇ =¾é=ï fa L
bronchitis
conscripted
identical
jealous
lean
mannerism
merchant
mix up
navy
nil
non-existent
LÄ ê fl Ï Dâ ~ fífëL
Lâ ]å Dëâ ê fé íL
L~ fDÇ Éå ífâ äL
LÇ w Éä]ëL
LäáWå L
Lãô å ]ê fò ãL
L㉠Wíp ]å íL
Lãfâ ë=¾ é L
Lå Éfî áL
Lå fäL
Lå fl å
fÖ Dò fëíå íL
operation Lfl é ]Dê Éfp å L
prescription Lé ê fDëâ ê fé p å L
rib
Lê fÄ L
set off
LëÉí=fl Ñ L
S iamese
Lë~ f]DãáWò L
stitch
tonsil
tw in
Lëífíp L
Líç å ëäL
Líï få L
onemocnět něčím
zánět průdušek; bronchitida
odvedený
stejný; shodný
žárlivý; závistivý
opřít se
manýra
obchodní
poplést; pom íchat; splést si
loďstvo
nula; nic; žádný
neexistující
Lesson 3
operace
lékařský předpis; recept
žebro
vydat se; vyrazit (na
cestu)
siamský
simultaneousl LëfãäDíÉfå á]ëäá současně probíhající
L
y
steh
(krční) mandle
dvojče
aktivní
agresivní; útočný
řvát brečet
statečný; odvážný
zženštilý muž
chytrý; bystrý
oddaný; neodbytný
citový; dojemný
vznešený; urozený
(střelná) zbraň; pistole
hezký; pěkný
háček
člověk; lidský
(o ženě) drzá žába;
nevychovaný fracek
LÇ w Éí=é äÉfå L tryskové letadlo
jet plane
logical
Läfl Ç w fâ äL
logický
Lå Éfíp ]L
přirozenost; přirozená
nature
vlastnost
overpow ering L] r î ] Dé ~ r ] êfÏ L silný; mocný
pow erful Lé ~ r ]Ñ ]äL
mocný; silný
Lé ê ô ãL
kočárek
pram
pretty
Lé ê fíáL
pěkný, hezký, půvabný
quiet
Lâ ï ~ f]íL
tichý; klidný
Lê ô p å äL
racionální
rational
ruthless
Lê ì Wq ä]ëL
nemilosrdný
soft
Lëfl Ñ íL
měkký; hebký; tlumený
tender
LíÉå Ç ]L
něžný; láskyplný
topsy-turvy Lífl é ëá=í‰ Wî áL bez ladu a skladu; m išm aš
upbringing L¾ é Ä ê fÏ fÏ L
výchova
Lî fp ]ëL
zkažený; ničemný
vicious
w eak
Lï áWâ L
slabý
UN I T 9
Lesson 1
Lô â ífî L
L]DÖ ê Éëfî L
LÄ l WäL
LÄ ê Éfî L
LëfëáL
Lâ äÉî ]L
Lâ äfÏ fÏ L
LfDã]r p ]å äL
LÇ w Éå íäL
LÖ ¾ å L
LÜ ô å ë]ãL
LÜ r â L
LÜ à ì Wã]å L
LÜ ¾ ëáL
13
barber
campaign
event
get on w ith
go out w ith
grow apart
charity
lipstick
obvious
persuade
LÄ ^ WÄ ]L
Lâ ô ãDé Éfå L
LfDî Éå íL
LÖ Éí=fl å =ï fq L
LÖ ]r =~ r í=ï fq L
LÖ ê ]r =]Dé ^ WíL
Líp ô ê fíáL
Läfé ëífâ L
Lfl Ä î f]ëL
Lé ]Dëï ÉfÇ L
holič
kampaň
událost
vycházet/rozumět si s
chodit s
vyrůstat odděleně
dobročinná činnost
rtěnka
zjevný; snadno vyditelný
přesvědčit; přesvědčovat
heal
hurt
chew
insomnia
laugh
manipulate
massage
nail
needle
overw ork
pain
palm
practitioner
LÜ áWäL
léčit
LÜ ‰ WíL
zranit
Líp ì WL
žvýkat; kousat
Lfå Dëfl ãå f]L nespavost
Läfl WÑ L
(za)smát se; smích
Lã]Då fé à ì äÉfíL zacházet; manipulovat
Lãô ë^ Ww L
masáž
Lå ÉfäL
hřebík; nehet
Lå áWÇ äL
jehla
L]r î ]ï ‰ Wâ L přepracovat se
Lé Éfå L
bolest; bolesti
Lé ^ WãL
dlaň; palma
Lé ê ô â Dífp ]å ]L kdo provádí nějakou
pulse
rarely
relief
seal
session
shiatsu
Lé ¾ äëL
Lê É]äáL
Lê fDäáWÑ L
LëáWäL
LëÉp å L
Lp áWD^ Wíëì WL
sink
LëfÏ â L
slot
stick w ith
Lëäfl íL
Lëífâ =ï fa L
stressed out
technique
thumb
tick by
treatment
w arn
w eariness
w rist
Lëíê Éëí=~ r íL
LíÉâ Då áWâ L
Lq ¾ ãL
Lífâ =Ä ~ fL
Líê áWíã]å íL
Lï l Wå L
Lï f]ê få ]ëL
Lê fëíL
crisps
činnost (obvykle v
m edicíně)
puls
zřídka
úleva; ulehčení
zapečetit; zalepit (obálku)
schůzka
shiatsu (akupresura
prováděná prsty ruky)
potopit se; klesnout;
klesat
programový blok
zůstat (u něčeho);
držet se (něčeho)
vystresovaný
pracovní postup
palec (u ruky)
ubíhat (o čase)
léčba
Lesson 3
afraid
astonished
astounded
astrology
cancer
cell
destroy
excited
varovat; upozornit koho
únava; znuděnost
zápěstí
L^ WÇ w ]å DíáWå ]L A rgentina
L^ WÇw ] åDífåf] åL argentinský
L]r Ä ]w áWå L
LÄ áWå L
LÄ fëâ fíL
Lâ fl äfÑ ä~ r ]L
LëáWê f]äL
Lâ fl Ç L
Lâ r ]Dw ÉíL
Lâ ê fWãL
lilek; baklažán
bob; fazole; zrnko
keks; sušenka
květák
cereálie
treska
cuketa
krémová barva; smetana
LÜ Éäq =Ñ ì WÇ L
LÜ ‰ WÄ L
Líp fl é L
Läô ãL
LäáWâ L
Läfî ]L
LãáWí=áWí]L
Lãfå ]ê äL
Lå ¾ íL
Lê Éfò å L
Lëfl ëfÇ w L
Lël W=q ê ]r íL
Lël WëL
Lëé fl íL
Lë¾ äDí^ Wå ]L
Líê ~ fé L
Lî É]ê fÇ L
Lî áWäL
potraviny pro zdravou výživu
bylina
(roz)sekat; krájet
jehněčí (maso)
pórek
játra
kdo jí maso
minerál
ořech
hrozinka
salám; párek; klobása
bolení v krku
zdroj
místo; skvrna
sultánka (druh hrozinky)
dršťky
rozmanitý; různý
telecí
Lî ÉÇw ] DíÉ] êf] åL vegetarián
vegetarianism Lî ÉÇw ] DíÉ] êf] åfò ] ãL vegetariánství
vitamin
Lî fí]ãfå L
vitamin
w ell-balanced Lï Éä=Ä ô ä]å ëíL dobře vyvážený
Lesson 2
A rgentina
A rgentinian
aubergine
bean
biscuit
cauliflow er
cereal
cod
courgette
cream
cucumber
flour
frozen
health food
herb
chop
lamb
leek
liver
meat-eater
mineral
nut
raisin
sausage
sore throat
source
spot
sultana
tripe
varied
veal
vegetarian
smažené bramborové
lupínky (G B )
Lâ à ì Wâ ¾ ãÄ ]L okurek; okurka
LÑ ä~ r ]L
mouka
LÑ ê ]r ò å L
zmrzlý; mražený
Lâ ê fëé ëL
12
obávající se
užaslý
ohromený; užaslý
astrologie
rakovina
buňka
zničit
nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený
Lfâ ëDé ÉäL
vypudit; vyhnat
expel
fate
LÑ ÉfíL
osud
frightened LÑ ê ~ fíå Ç L
vyděšený; vystrašený
healer
LÜ áWä]L
léčitel
impatient LfãDé Éfp å íL netrpělivý
insensitive Lfå DëÉå ëfífî L necitlivý; necitelný
intolerant Lfå Dífl ä]ê ]å íL netolerantní
investigator Lfå Dî ÉëífÖ Éfí]L vyšetřovatel
L]DÑ ê ÉfÇ L
L]Dëífl å fp íL
L]Dëí~ r å Ç fÇ L
L]Dëífl ä]Ç w áL
Lâ ô å ë]L
LëÉäL
LÇ fDëíê l fL
Lfâ Dë~ fífÇ L
postrgraduate Lé ] r ë íDÖ êô Çw ì] íL student
postgraduálního studia
slip something Lëäfé =ë¾ ãq fÏ
on
fl å L
sole
strap
stripe
sw eatshirt
synthetic
thermal
underw ear
tights
tongue
T-shirt
zip
Lé ê áWî f]ëL
previous
předchozí
qualification Lâ ï fl äfÑ fâ É fp ] åL vzdělání; kvalifikace
recommendation Lê É â ] ãÉ åDÇ É fp åL doporučení
Lë¾ Ä Ç w fâ íL
předmět (ve škole)
subject
Líô å L
opálení
tan
temporary LíÉãé ç ê ]ê áL dočasný
UN I T 3
Lesson 1
advantage
attention
blouse
bright
buckle
button
buttonhole
cause
collar
cool
výhoda
pozornost
halenka; blůza
jasný; bystrý; zářivý
spona; přezka
knoflík; tlačítko
knoflíková dírka
způsobit; příčina
límec
super; v pohodě;
neuvěřitelný
cuff
Lâ ¾ Ñ L
manžeta
cycling
Lë~ fâ äfÏ L
cyklistika; jízda na kole
definitely LÇ ÉÑ få ]íäáL
určitě; rozhodně
dolphin
LÇ fl äÑ få L
delfín
embarrassing LfãDÄ ô ê ]ëfÏ L trapný
LÑ ô Ä ê fâ L
tkanina; látka
fabric
fibre
LÑ ~ fÄ ]L
vlákno
floral
LÑ äfl ê äL
květinový
LÑ ]r â ]ë=fl å
zaměřit se na něco
focus on
something ë¾ ãq fÏ L
fragrance LÑ ê ÉfÖ ê ]å ëL vůně
LÜ áWäL
pata; podpatek
heel
hem
LÜ ÉãL
lem
jacket
LÇ w ô â fíL
sako; kabátek
LäÉfÄ äL
štítek; nálepka; etiketa
label
lace
LäÉfëL
tkanička
odour-free L]r Ç ]=Ñ ê áWL
nezachycující pachy
Lé ô í]å L
vzor
pattern
seam
LëáWãL
šev
sensitive
LëÉå ë]ífî L
citlivý
Lp ‰ WíL
košile
shirt
shorts
Lp l WíëL
kraťasy; šortky
ski-w ear
Lëâ áW=ï É]L
lyžařské oblečení
L]Ç Dî ^ Wå ífÇ w L
L]DíÉå p å L
LÄ ä~ r ò L
LÄ ê ~ fíL
LÄ ¾ â äL
LÄ ¾ íå L
LÄ ¾ í]å Ü ]r äL
Lâ l Wò L
Lâ fl ä]L
Lâ ì WäL
Lë]r äL
Lëíê ô é L
Lëíê ~ fé L
Lëï Éíp ‰ WíL
Lëfå Dq Éífâ L
Lq ‰ Wãä
¾ å Ç ]ï É]L
Lí~ fíëL
Lí¾ Ï L
LíáW=p ‰ WíL
Lò fé L
Lesson 2
5
approval
bathroom
bedroom
bedsit
L]Dé ê ì Wî äL
LÄ ^ Wq ê ì WãL
LÄ ÉÇ ê ì WãL
LÄ ÉÇ ëfíL
beyond
bore
bungalow
burrow
bury
caravan
castle
circle
circular
consider
consult
convenient
cosy
curved
detached
dining room
disappoint
dome
domed
en suite
LÄ fDà fl å Ç L
LÄ l WL
LÄ ¾ Ï Ö ]ä]r L
LÄ ¾ ê ]r L
LÄ Éê áL
Lâ ô ê ]î ô å L
Lâ ^ WëäL
Lë‰ Wâ äL
Lë‰ Wâ à r ä]L
Lâ ]å DëfÇ ]L
Lâ ]å Dë¾ äíL
Lâ ]å Dî áWå f]å íL
Lâ ]r ò áL
Lâ ‰ Wî Ç L
LÇ fDíô íp íL
LÇ ~ få fÏ =ê ì WãL
LÇ áë]Dé l få íL
LÇ ]r ãL
LÇ ]r ãÇ L
L^ W=ëï áWíL
flat
garage
kitchen
living room
mansion
nest
LÑ äô íL
LÖ ô ê ^ Ww L
Lâ fíp ]å L
Läfî fÏ =ê ì WãL
Lãô å p ]å L
Lå ÉëíL
natáhnout si něco;
hodit něco na sebe
podrážka; podešev
popruh
pruh (barevný)
mikina
umělý; syntetický
speciální hřejivé
spodní prádlo
punčocháče
jazyk
tričko
zip
schválení
koupelna
ložnice
m ístnost sloužící současně
jako obývák i ložnice
za
nudit
bungalov; přízem ní dom ek
nora; doupě
pohřbít
karavan; obytný přívěs
hrad; zámek
(za)kroužkovat; kruh
kruhový
zvážit; uvážit
poradit se
příhodný; vyhovující
útulný
zakřivený; zaoblený
samostatně stojící
jídelna (v bytě)
zklamat
dóm
vyklenutý; zakončený kopulí
(o m ístnosti) společná
s jinou místností
byt
garáž; (auto)servis
kuchyně
obývací pokoj
panské sídlo; zámek
hnízdo
observatory
outer
oval
ovoid
point
rectangle
satisfy
L]Ä Dò ‰ Wî ]íê áL observatoř
L~ r í]L
vnější
L]r î äL
oválný; elipsovitý
L]r î l fÇ L
vejčitý; šišatý
Lé l få íL
ukázat; (na)mířit
Lê Éâ íô Ï Ö äL
obdélník
Lëô ífëÑ ~ fL
uspokojit
semi-detached LëÉãá=Ç fDíô íp í jeden ze dvou k sobě
house
Ü ~ r ëL
přiléhajících domků
Lp É]L
podílet se (na něčem ); sdílet
share
square
Lëâ ï É]L
čtvercový; čtvereční
studio
Lëíà ì WÇ f]r L
ateliér
Lëí¾ Ç áL
pracovna
study
tent
LíÉå íL
stan
terrace
LíÉê ]ëL
terasa; řada domů
Lí~ f]L
unavit
tire
trap
Líê ô é L
chytit (do pasti); past
tuck
Lí¾ â L
zasunout; zastrčit
w aterproof Lï l Wí]é ê ì WÑ L vodě odolný
Lesson 3
accommodation L] ?â^ ã] DÇÉfp åL ubytování
age
bake
bargain
basin
bathroom
bedspread
blanket
bleached
boil
brand
brand new
broken
LÉfÇ w L
LÄ Éfâ L
LÄ ^ WÖ få L
LÄ Éfëå L
LÄ ^ Wq ê ì WãL
LÄ ÉÇ ëé ê ÉÇ L
LÄ äô Ï â fíL
LÄ äáWíp íL
LÄ l fäL
LÄ ê ô å Ç L
LÄ ê ô å Ç =å à ì WL
LÄ ê ]r â ]å L
central
LëÉå íê ]ä
Ü áWífÏ L
heating
ceramic
Lë]Dê ô ãfâ L
coffee table Lâ fl Ñ f=íÉfÄ äL
Lâ ¾ ãÑ ]íL
comfort
condition Lâ ]å DÇ fp å L
conservatory Lâ ]å Dë‰ Wî ]íê fL
cooker
Lâ r â ]L
cotton
Lâ fl íå L
cupboard
cutlery
dine
Lâ ¾ Ä ]Ç L
Lâ ¾ íä]ê áL
LÇ ~ få L
věk
péct (nikoli maso)
výhodná koupě
umyvadlo; lavor
koupelna
přehoz přes postel
přikrývka; deka
vybělený; odbarvený
vařit (se); vřít
(obchodní) značka
zbrusu nový
rozbitý; porouchaný
ústřední topení
keramický
konferenční stolek
pohodlí
stav; kondice
zimní zahrada (skleník)
vařič; sporák
bavlna; bavlník;
bavlněná tkanina
skříň(ka); kredenc
příbor
večeřet
6
duvet
enough
entertain
excellent
LÇ ì Wî ÉfL
LfDå ¾ Ñ L
LÉå í]DíÉfå L
LÉâ ë]ä]å íL
fireplace
fit
freezer
furnished
LÑ ~ f]é äÉfëL
LÑ fíL
LÑ ê áWò ]L
LÑ ‰ Wå fp íL
peřina
dost(atečně)
(po)bavit
vynikající; skvělý;
výborný
krb
vejít se
mraznička
(o bytě) zařízený;
vybavený (nábytkem)
nadměrně těžký
prádelník; komoda
heavyw eight LÜ Éî áï ÉfíL
chest of
Líp Éëí=]î
draw ers
Ç ê l Wò L
chop
Líp fl é L
(roz)sekat; krájet
laptop
Läô é =ífl é L
notebook (počítač)
Lä~ fí=é Éå L
typ poloh. zařízení u PC
light pen
medium
LãáWÇ á]ãL
střední
micro
Lã~ fâ ê ]r L
domácí počítač
Lå f]äfL
téměř; skoro
nearly
L¾ î å L
trouba; pec; kamna
oven
perfect
Lé ‰ WÑ fâ íL
bezchybný; dokonalý
Lé ‰ Wë]å äL
osobní
personal
plaque
Lé äô â L
destička; deska (na dom ě)
quiet
Lâ ï ~ f]íL
tichý; klidný
přijímací pokoj
reception Lê fDëÉé p å
ê ì WãL
rooms
relax
Lê fDäô â ëL
uvolnit (se)
Lê áWíÉfä]L
maloobchodník
retailer
rug
Lê ¾ Ö L
koberec; rohožka
secondhand LëÉâ ]å Ç Ü ô å Ç L použitý; z druhé ruky
(průhledná) izolepa
sellotape LëÉä]íÉfé L
show er
Lp ~ r ]L
sprchový kout; sprcha
shrink
Lp ê fÏ â L
srazit se; smrštit se
smrštění; seschnutí;
shrinkage Lp ê fÏ â fÇ w L
sražení apod.
size
Lë~ fò L
velikost
Lëå ì Wò L
dřímat; klimbat
snooze
snore
Lëå l WL
chrápat
sofa
Lë]r Ñ ]L
pohovka; gauč
specification Lëé ÉëfÑ fâ Éfp å L popis
sticky
Lëífâ áL
lepivý
sw itch
Lëï fíp L
přejít (z čeho na co);
změnit
tw in drives Líï få =Ç ê ~ fî ò L dvojitá disková m echanika
type
Lí~ fé L
typ
Lï l WäÇ L
obehnaný zdí
w alled
w ardrobe Lï l WÇ ê ]r Ä L šatník
w hale
Lï ÉfäL
velryba
frank
insist
cartilage
coach
cope
cut
depression
elbow
encourage
fed-up
fracture
knee
leg
ligament
nappy
no longer
row
sprain
upřímný
trvat na něčem;
naléhat; vyžadovat
LÇ w ^ WL
(zavařovací) sklenice;
jar
džbán
Lä~ fL
ležet (lie/lay/lain)
lie
Lä]r =Ñ ô íL
nízkotučný
low -fat
muscle
Lã¾ ëäL
sval
nutrient
Lå à ì Wíê á]å íL výživná látka; živina
L]r î ]à ì WëL
nadměrné používání
overuse
overuse
L]r î ]à ì Wò L
nadměrně používat
packet
Lé ô â fíL
balíček; krabička
Lé ^ WëäfL
petržel
parsley
pasteurised Lé ^ Wëíp ]ê ~ fò Ç L pasterizovaný
permanent Lé ‰ Wã]å ]å íL stálý; trvalý
Lé ê Ép ]L
tlak
pressure
proper
Lé ê fl é ]L
(po)řádný
protein
Lé ê ]r íáWå L
protein
psychological Lë~ fâ ]Däfl Ç w fâ äL psychologický
Lé à r ]ê ÉfÇ L
pasírovaný; rozmixovaný
pureed
relaxing
Lê fDäô â ëfÏ L
uvolňující; relaxační
repetitive Lê fDé Éí]ífî L opakovaný
shake
Lp Éfâ L
koktejl
skimmed Lëâ fãÇ L
odstředěné (mléko)
Lë]r =â l WäÇ L
takzvaný
so-called
solid
Lëfl äfÇ L
pevný; tuhý
spinach
Lëé få fíp L
špenát
Lëé l WíáL
sportovní; vhodný pro
sporty
sport
strain
Lëíê Éfå L
napětí; přepětí
Lëíê ÉëL
napětí; stres; zdůraznit
stress
strict
Lëíê fâ íL
přísný
supplement Lë¾ é ä]ã]å íL přídavek; doplněk; dodatek
tin
Lífå L
plechovka; konzerva
tuna
Líà ì Wå ]L
tuňák
yoghurt
Là fl Ö ]íL
jogurt
LÑ ê ô Ï â L
Lfå DëfëíL
Lesson 3
advice
anxiety
argument
as far as
balanced
blame
break
L]Ç Dî ~ fëL
Lô Ï Dò ~ f]íáL
L^ WÖ à r ã]å íL
L]ò =Ñ ^ Wê =]ò L
LÄ ô ä]å ëíL
LÄ äÉfãL
LÄ ê Éfâ L
rada
úzkost; strach
hádka; neshoda
pokud
vyvážený
vinit; obviňovat
bruise
LÄ ê ì Wò L
pohmožděnina
rozbít (se/si), zlomit
(se/si)
Lâ ^ WífäfÇ w L
Lâ ]r íp L
Lâ ]r é L
Lâ ¾ íL
LÇ fDé ê Ép å L
LÉäÄ ]r L
Lfå Dâ ¾ ê fÇ w L
LÑ ÉÇ =D¾ é L
LÑ ê ô â íp ]L
Lå áWL
LäÉÖ L
LäfÖ ]ã]å íL
Lå ô é áL
Lå ]r =äfl Ï Ö ]L
Lê ~ r L
Lëé ê Éfå L
chrupavka
trenér; trénovat (někoho)
poradit si s (w ith)
(po)řezat (se); říznout se
deprese
loket
povzbudit
otrávený; naštvaný
zlomenina
koleno
noha
vaz
plenka
už ne
řada
vyvrtnout si; udělat si
výron; podvrtnutí
succeed
Lë]â DëáWÇ L
mít úspěch; uspět;
podařit se
take part in LíÉfâ =é ^ Wí=få L (z)účastnit se
tension
LíÉå p å L
napětí
Lî fâ ífãL
oběť
victim
UN I T 8
Lesson 1
acupressure Lô â à ì é ê Ép ]L akupresura
acupuncture Lô âàìé ¾ Ï âíp ] L akupunktura
acupuncturist Lô â à ì é¾Ïâ í p ] ê fëí L osoba provádějící
akupresuru
admit
L]Ç DãfíL
připustit; přijmout
L]Ç Dî ~ fëL
rada
advice
advise
L]Ç Dî ~ fò L
(po)radit; dát radu
all-important Ll Wä=fãDé l Wíå íL nanejvýš důležité
alternative Ll WäDí‰ Wå ]ífî L alternativní; volba; jiná
možnost
ankle
Lô Ï â äL
kotník
bolest zad
backache LÄ ô â Éfâ L
beg
LÄ ÉÖ L
prosit; naléhavě žádat
bite
LÄ ^ fíL
(u)kousnutí, kousnout
LÄ äáWÇ L
krvácet
bleed
breathe
LÄ ê áWa L
dýchat
carbohydrate Lâ ^ WÄ ] r DÜ ~ fÇ ê É fí L uhlohydrát; uhlovodan
elsew here LÉäëï É]L
jinam
energy
LÉå ]Ç w áL
energie; síla
11
extraordinary LfâDë íêl WÇfå] êáL mimořádný; neobvyklý
flow
LÑ ä]r L
tok; proud (slov; peněz apod.)
bomb
burglar
constable
court
dagger
LÄ fl ãL
LÄ ‰ WÖ ä]L
Lâ ¾ å ëí]Ä äL
Lâ l WíL
LÇ ô Ö ]L
death penalty LÇ Éq =é Éå äífL
drink driving
fine
fraud
hijacker
hijacking
kidnapper
kidnapping
education
bomba
lupič; zloděj
policejní strážník
kurt; dvorec
dýka
rozsudek smrti
vzdělání
embroidery LfãDÄ ê l fÇ ]ê áL vyšívání; výšivka
zahradničení; zahrádkářství
gardening LÖ ^ WÇ å fÏ L
get married LÖ Éí=ãô ê fÇ L oženit se; vdát se
childhood Líp ~ fäÇ Ü r Ç L dětství
Lfå í]DÑ f]L
vměšovat se; být na
interfere
překážku
junk
LÇ w ¾ Ï â L
harampádí
Lâ fâ L
kopat; kopnout (nohou)
kick
knitting
Lå fífÏ L
pletení
middle
LãfÇ äL
střední
mysterious LãfDëíf]ê f]ëL tajemný; tajuplný;
záhadný
neat
Lå áWíL
elegantní; upravený
Lå Éâ ä]ëL
náhrdelník
necklace
opera
Lfl é ê ]L
opera
praw n
Lé ê l Wå L
garnát
Lé ê ]r Ö ê ÉëL
pokrok
progress
Lê Éëfé áL
recept
recipe
retire
Lê fDí~ f]L
odejít do důchodu;
ukončit kariéru
run
Lê ¾ å L
provozovat
scruffy
Lëâ ê ¾ Ñ áL
otrhaný; špinavý
Lëé fl íL
všimnout si; zahlédnout
spot
statuette Lëíô íp ì DÉíL soška
sw ear
Lëï É]L
nadávat; mluvit hrubě
LíáWå ÉfÇ w L
ve věku 13 - 19 let
teenage
tot
Lífl íL
malé dítě; škvrně
valuable
Lî ô äà ì ]Ä äL
cenný; hodnotný
Lî ^ Wò L
váza
vase
LÇêfÏ â=Çê~ fî fÏ L jízda pod vlivem alkoholu
LÑ ~ få L
LÑ ê l WÇ L
LÜ ~ fÇ w ô â ]L
LÜ ~ fÇ w ô â fÏ L
Lâ fÇ å ô é ]L
Lâ fÇ å ô é fÏ L
life
Lä~ fÑ
imprisonment fãDé êfò åã] åíL
pokuta
podvod
únosce (letadla)
unos (letadel)
únosce (lidí)
únos
uvěznění na doživotí
life sentence Lä~ fÑ =ëÉå í]å ëL trest doživotí
manslaughter Lãô å ëäl Wí]L zabití
murderer L㉠WÇ ]ê ]L
vrah
L]DÑ Éå Ç ]L
zločinec
offender
overdose L]r î ]Ç ]r ò L předávkování; předávkovat
probation Lé ê ]DÄ Éfp å L podmíněné prominutí
trestu
rape
Lê Éfé L
znásilnění
rapist
Lê Éfé fëíL
násilník
Lê ÉÑ à ì WÇ w L
útulek; útočiště
refuge
revolver
Lê fDî fl äî ]L
revolver
robbery
Lê fl Ä ]ê fL
loupež
Lë^ WÇ w å íL
seržant
sergeant
shoplifting Lp fl é äfÑ ífÏ L
(drobná) krádež v obchodě
suspended
Lë]Dëé Éå Ç fÇ
podmíněný trest
prison sentence é ê fò å
thief
trespass
ëÉå í]å ëL
Lq áWÑ L
Líê Éëé ]ëL
violent
Lî ~ f]ä]å íL
zloděj
vstup/vniknutí(na něčí
pozem ek) bez povolení
násilný; násilnický
Lesson 2
UN I T 7
Lesson 1
actually
antiques
aria
babyhood
binoculars
Lô â íp ì ]äáL
Lô å DíáWâ ëL
L^ Wê á]L
LÄ ÉfÄ fÜ r Ç L
LÄ fDå fl â à r ä]ò L
bird-w atching LÄ ‰ WÇ ï fl íp fÏ L
Lâ ‰ WäáL
curly
vlastně
starožitnosti
árie
rané dětství
dalekohled
pozorování ptáků
kudrnatý; vlnitý
LÉÇ w r Dâ Éfp å L výchova; (dosažené)
10
ahead
allow
alternately
blind
broccoli
candy
care
carton
celebrity
L]DÜ ÉÇ L
L]Dä~ r L
Ll WäDí‰ Wå ]íäáL
LÄ ä~ få Ç L
LÄ fl â ]äáL
Lâ ô å Ç áL
Lâ É]L
Lâ ^ Wíå L
Lë]DäÉÄ ê fíáL
vpřed(u)
umožnit
střídavě
slepý
brokolice
bombón
péče; pečovat
krabice (např. džusu)
consist
damage
enable
fizzy
Lâ ]å DëfëíL
LÇ ô ãfÇ w L
LfDå ÉfÄ äL
LÑ fò áL
skládat se z (of)
škoda; poškodit
umožnit
šumivý; perlivý
známá osobnost;
celebrita
Lâ à r ]L
(vy)léčit
LÉå Ç =¾ é L
skončit (čím/jak)
honorář; odm ěna; poplatek
LÑ áWL
LÑ áWÇ L
(u)živit;(na)krmit
LÑ äô p fÏ L
blikající
fruit machine LÑ ê ì Wí=ã]Dp áWå L hrací automat
LÖ ô ãÄ äL
hrát (hazardní hry n.
gamble
cure
end up
fee
feed
flashing
UN I T 4
Lesson 1
abseiling
aerobics
afterw ards
armband
ball
belt
bounce
boxing
bungee
jumping
dangerous
edge
equipment
flag
gas canister
gently
gliding
goggles
holster
mask
paintball
parachuting
racquet
Lô Ä ëÉfäfÏ L
slaňování
LÉ]ê ]r Ä fâ ëL aerobik
L^ WÑ í]ï ]Ç ò L potom; později
L^ WãÄ ô å Ç L
páska na ruce/rukávě
LÄ l WäL
míč; balón; koule; kulička
LÄ ÉäíL
pásek; řemen
LÄ ~ r å ëL
odrazit; odskočit
LÄ fl â ëfÏ L
box
LÄ ¾ å Ç w áW
bungee jumping
Ç w ¾ ãé fÏ L
LÇ Éfå Ç w ]ê ]ëL nebezpečný
LÉÇ w L
hrana; okraj
LfDâ ï fé ã]å íL vybavení; výbava
LÑ äô Ö L
vlajka; prapor
LÖ ô ë=â ô å fëí]L nádoba s plynem
LÇ w Éå íäfL
jemně
LÖ ä~ fÇ fÏ L
plachtění na větroni
LÖ fl Ö äò L
(ochranné) brýle
LÜ ]r äëí]L
pouzdro na pistoli
Lã^ Wëâ L
maska
Lé Éfå íÄ l WäL
paintball
Lé ô ê ]p ì WífÏ L skákání s padákem
Lê ô â fíL
raketa
rock climbing Lê fl â =â ä~ fãfÏ L lezení na skály
Lê ]r é L
lano
rope
sailing
LëÉfäfÏ L
plachtění(plachtařský sport)
slow dow n Lëä]r =Ç ~ r å L zpomalit
Lëâ ï fl p L
squash
squash
underw ater L¾ å Ç ]ï l Wí] podvodní tenis
tennis
íÉå fëL
w hite w ater Lï ~ fí=ï l Wí] rafting na divoké vodě
rafting
ê ^ WÑ ífÏ L
grant
habit
lonesome
misery
note
raid
Lesson 3
accommodation L]?â ^ ã]DÇ Éfp å ubytování
L
bone
LÄ ]r å L
coffee maker Lâ fl Ñ f=ãÉfâ ]L
Lâ ]Dê Éâ íL
correct
counter
Lâ ~ r å í]L
dice
LÇ ~ fëL
have a turn LÜ ô î =]=í‰ Wå L
incorrect
LfÏ â ]Dê Éâ íL
jug
LÇ w ¾ Ö L
Lãì Wî L
move
pour
Lé l WL
shuffle
Lp ¾ Ñ äL
span
Lëé ô å L
spider
Lëé ~ fÇ ]L
spoonful
Lëé ì Wå Ñ äL
Lëè ï É]L
square
stir
Lëí‰ WL
w inner
Lï få ]L
Lesson 2
addict
addiction
narkoman; nadšenec
nadšení (pro);
propadnutí (čemu)
amusement L]Dãà ì Wò ã]å í herna (s hracím i autom aty)
arcade
^ WDâ ÉfÇ L
carry out Lâ Éê f=~ r íL
provádět
cash
Lâ ô p L
hotové peníze; platit v hotovosti
coin
Lâ l få L
mince
compete
Lâ ]ãé áWíL
soupeřit; soutěžit;
závodit
autom aty)
dotace; grant
zvyk; návyk
osamělý; opuštěný
utrpení; trápení
bankovka
přepadnout
savings account LëÉ fî fÏò =] Dâ ~ r åí L spořící účet
LëÉäÇ ]ãL
zřídka kdy
seldom
video game Lî áÇ á]r =Ö ÉfãL video hra (např. P layS tation)
LÖ ê ^ Wå íL
LÜ ô Ä fíL
Lä]r å ë¾ ãL
Lãfò ]ê áL
Lå ]r íL
Lê ÉfÇ L
Lô Ç fâ íL
L]DÇ fâ p ]å L
kost
kávovar
správný
figurka (ve stolních hrách)
nakrájet na kostky; kostky
být na tahu
špatný; chybný
džbán
(po)hnout (se)
(na)lít; (na)sypat
zamíchat (karty/dom ino)
rozpětí
pavouk
lžička (množství)
políčko (ve stolních hrách)
(za)míchat
vítěz
UN I T 5
Lesson 1
7
ado
L]DÇ ì WL
okolky
ambulance Lô ãÄ à r ä]å ëL sanitka
angry
Lô Ï Ö ê áL
rozhněvaný;
rozzlobený; rozčilený
annoyed
otrávený; znechucený;
(be ~ ) zlobit se
Lô Ï â p ]ëL
anxious
dychtivý; úzkostlivý;
naplněný obavami
as soon as Lô ò =ëì Wå =ô ò L jakmile
LÄ ]r äÇ äáL
směle; neohroženě
boldly
vyrazit ze sebe
burst out LÄ ‰ Wëí=~ r íL
(výkřik); propuknout
calm
Lâ ^ WãL
klidný; tichý; klid; ticho
cylinder
Lëfäfå Ç ]L
bomba na plyn
disappear LÇ fë]Dé f]L
zmizet; ztratit se
drill
LÇ ê fäL
vrtačka; vrták
LÇ ê ¾ ãL
bubnovat; klepat
drum
extraction Lfâ Dëíê ô â p å L trhání; vytržení (např. zubu)
fare
LÑ É]L
jízdné
LÑ fÇ w fíL
chovat se nervózně
fidget
float
LÑ ä]r íL
plout; vznášet se
forehead
LÑ l WÜ ÉÇ L
čelo
LÖ ô ëL
plyn
gas
LÜ ô é áL
šťastný; spokojený
happy
helicopter LÜ Éäfâ fl é í]L helikoptéra
LÜ fl ê ]L
hrůza; zděšení
horror
hum
LÜ ¾ ãL
bzučet
impatient LfãDé Éfp å íL netrpělivý
LÇ w Éí=é äÉfå L tryskové letadlo
jet plane
mishap
LãfëÜ ô é L
nehoda; nešťastná
náhoda
Lå ‰ Wî ]ëL
nervózní; úzkostlivý
nervous
petrified
Lé Éíê fÑ ~ fÇ L
zkoprnělý; strnulý (strachem )
puzzled
Lé ¾ ò äÇ L
zmatený
Lê fDÑ à r ]äL
doplnit palivo
refuel
relieved
Lê fäáWî Ç L
uklidněný; s úlevou
replace
Lê fDé äÉfëL
nahradit; zaměnit; vrátit
L]Då l fÇ L
rescue
satisfied
scared
stretcher
surgery
Lê Éëâ à ì WL
Lëô ífëÑ ~ fÇ L
Lëâ É]Ç L
Lëíê Éíp ]L
Lë‰ WÇ w ]ê áL
surprised
teeth
terrified
tranquil
w hile
w ipe
w orried
w rinkle
Lë]Dé ê ~ fò Ç L
LíáWq L
LíÉê fÑ ~ fÇ L
Líê ô Ï â ï fäL
Lï ~ fäL
Lï ~ fé L
Lï ¾ ê fÇ L
Lê fÏ â äL
Lesson 2
appointment L]Dé l få íã]å íL
LÄ ‰ Wé L
burp
Lâ ô å ëäL
cancel
LÇ Éå íäL
dental
faint
LÑ Éfå íL
false
LÑ l WäëL
LÑ fäfÏ L
filling
fist
LÑ fëíL
floss
LÑ äfl ëL
grab
LÖ ê ô Ä L
guess
LÖ ÉëL
gum
LÖ ¾ ãL
Lfå DÇ w Éâ íL
inject
nudist
Lå à ì WÇ áëíL
obviously Lfl Ä î f]ëäfL
Lé ÉfäL
pale
polish
Lé fl äfp L
Lê fDëáWî ]L
receiver
Lê fDé l WíL
report
scream
Lëâ ê áWãL
shape
Lp Éfé L
shout
Lp ~ r íL
sw ear
Lëï É]L
syringe
Lëfê få Ç w L
toothbrush Líì Wq Ä ê ¾ p L
toothpaste Líì Wq é ÉfëíL
w ire
Lï ~ f]L
Lesson 3
collide
cruel
grimly
unconscious
w orried sick
na původní místo
zachránit; záchrana
spokojený
vystrašený; vyděšený
nosítka
chirurgie; ordinace;
ordinační hodiny
překvapený
zuby (j.č. tooth)
vyděšený; vystrašený
klidný; tichý; pokojný
zatímco
utírat (se/si)
ustaraný; znepokojený
vráska
Lâ ]Dä~ fÇ L
Lâ ê r ]äL
LÖ ê fãäáL
L¾ å â fl å p ]ëL
Lï ¾ ê fÇ =ëfâ L
(smluvená) schůzka
krkat; říhat
zrušit; odvolat
zubní
omdlít; ztratit vědomí
falešný
(zubní) plmba
pěst
(dental ~ ) dentální nit
popadnout; chňapnout
hádat; uhodnout
dáseň
dát injekci
nudista
zjevně
bledý
leštit
sluchátko
oznámit; ohlásit; hlášení
(za)křičet; ječet
tvar; (tělesná) kondice
(za)křičet; řvát
nadávat; mluvit hrubě
injekční stříkačka
kartáček na zuby
zubní pasta
drát
narazit do
krutý
zlověstně; hrozivě
v bezvědomí
(be ~ ) být strachy nem ocný
UN I T 6
Lesson 1
amount
arrest
bag
L]Dã~ r å íL
L]Dê ÉëíL
LÄ ô Ö L
množství
bark
bite
LÄ ^ Wâ L
LÄ ^ fíL
štěkat
(u)kousnutí, kousnout
zatknout; zajistit (podezřelého)
taška
baggage reclaim LÄ ô Ö fÇw =êfDâäÉfãL výdej zavazadel
8
caution
claw
cocaine
conceal
convict
Lâ l Wp å L
dát výstrahu; napomenout
Lâ äl WL
drápy; (po)drápat; (po)škrábat
Lâ ]r Dâ Éfå L
kokain
Lâ ]å DëáWäL
(za/u)tajit; skrýt
Lâ fl å î fâ íL
odsouzený; trestanec
debt
departure
lounge
disguise
dive
drugs
drugs baron
excited
LÇ ÉíL
dluh
LÇ fDé ^ Wíp ]
letištní odletová hala
ä~ r å Ç w L
LÇ áëDÖ ~ fò L
zamaskovat; ukrýt
LÇ ~ fî L
potápět se; skákat do vody
LÇ ê ¾ Ö ò L
drogy; léky
LÇ ê ¾ Ö ò =Ä ô ê ]å L drogový boss
Lfâ Dë~ fífÇ L
nedočkavý; vzrušený;
green
channel
heroin
indication
interrogate
luggage
marijuana
mark
ow ner
prison
prosecute
quantity
scramble
scratch
scuba
LÖ ê áWå =íp ]å äL
(na letišti) východ
LÜ Éê ]r få L
Lfå Ç fDâ Éfp å L
Lfå DíÉê ]Ö ÉfíL
Lä¾ Ö fÇ w L
Lãô ê fDï ^ Wå ]L
Lã^ Wâ L
L]r å ]L
Lé ê fò å L
Lé ê fl ëáâ à ì WíL
Lâ ï fl å ífíáL
Lëâ ê ô ãÄ äL
Lëâ ê ô íp L
Lëâ à ì WÄ ]L
heroin
označení; znamení
vyslýchat
zavazadlo; zavazadla
marihuana
značka; označit
majitel
věznice; vězení
soudně stíhat
množství
lézt; hrabat se
(po)škrábat (se)
Lë‰ Wíp L
Lë]Dâ à ì Wê fíáL
LëÉå í]å ëL
Lë~ få L
Lëã¾ Ö äL
Lëå fÑ L
Lëé ô å à ]äL
Lëì Wíâ ÉfëL
Lë]Dëé fp ]ëL
Lq ¾ ê ]äfL
w atch out for Lï fl íp =~ r í=Ñ ]L
(pro)hledat
bezpečnost; bezpečí
trest; rozsudek
barbed w ire
burglary
commercial
convicted
criminal
LÄ ^ WÄ Ç =ï ~ f]L
LÄ ‰ WÖ ä]ê áL
Lâ ]D㉠Wp äL
Lâ ]å Dî fâ ífÇ L
Lâ ê fãfå äL
decompressio LÇ áWâ ]ãDé ê Ép å
n chamber íp ÉfãÄ ]L
deep-sea LÇ áWé =ëáWL
diving
LÇ ~ fî fÏ L
drow n
LÇ ê ~ r å L
facility
LÑ ]DëfäfíáL
fence
LÑ Éå ëL
LÑ l Wã]L
former
giant
LÇ w ~ f]å íL
guard
LÖ ^ WÇ L
customs officer Lâ¾ ë í] ãò =flÑ fë L celnice
search
security
sentence
sign
smuggle
sniff
spaniel
suitcase
suspicious
thoroughly
rozrušený; rozčilený
pro cestující
bez věcí k proclení
gun tow er
honest
injury
inmate
jail
LÇ w ÉfäL
mail
LãÉfäL
patrol
Lé ]Díê ]r äL
Lé ê fë]å ]L
prisoner
rehabilitation Lê áW]?Ä fäfDíÉfp å
release
L
Lê fDäáWëL
hlubokomořský
potápění; skoky do vody
utopit (se); utonout
vybavení; zařízení
plot
dřívější; bývalý
obrovský; veliký
stráž; osobní garda
panovníka
strážní věž
čestný; upřímný
zranění
vězeň; chovanec (ústavu);
pacient (v nem ocnici)
vězení
pošta (doručená/odeslaná)
hlídka
vězeň
ospravedlnění, rehabilitace
propustit (vězně);
vypustit; uvolnit
salary
Lëô ä]ê áL
(stálý) plat
self-esteem LëÉäÑ =fDëíáWãL hrdost; sebeúcta
sew
Lë]r L
šít
scheme
Lëâ áWãL
program; projekt
Lë¾ Ñ ]L
(u)trpět
suffer
suffocate Lë¾ Ñ ]â ÉfíL
(u)dusit (se)
tank
Líô Ï â L
nádoba; nádrž
daňový poplatník
taxpayer Líô ñ é Éf]L
theft
Lq ÉÑ íL
krádež
treat
Líê áWíL
léčit
Lï ÉfëíL
plýtvat; mrhat
w aste
akvalung (dýchací přístroj
k potápění)
značka; znamení; náznak
pašovat
čichat; čenichat
kokršpaněl
kufr; zavazadlo
podezíravý; nedůvěřivý
důkladně
Lesson 3
číhat na; dávat si pozor na
accused
arson
arsonist
assault
Lesson 2
admit
L]Ç DãfíL
připustit; přijmout
achievement L]Díp áWî ã]å íL výkon; úspěch
armed
L^ WãÇ L
ozbrojený
LÖ ¾ å =í~ r ]L
Lfl å fëíL
Lfå Ç w ]ê fL
Lfå ãÉfíL
ostnatý drát
vloupání
reklama (televizní)
usvědčený
zločinec; trestný
dekompresní komora
9
L]Dâ à ì Wò Ç L
L^ Wëå L
L^ Wë]å fëíL
L]Dël WäíL
obviněný
žhářství
žhář
napadení; pokus
o znásilnění

Podobné dokumenty

Gateway B2+ - Macmillan.cz

Gateway B2+ - Macmillan.cz vrak; havárie LäáWéL=

Více

Inside Out Upper

Inside Out Upper oč eká v a t; p řed p oklá d a t M y p a rents ex p ec t me to g o to univ ersity . trv a t na ně č em; na lé h a t; T h ey p refer not ta lking a b out a ny th ing p ersona l a nd insist on v y ž ...

Více

New Inside Out Pre-Intermediate

New Inside Out Pre-Intermediate LëÉâ]åÇDÜôåÇL= z druhé ruky LëfäáL= hloupý; pošetilý Lë~fòL= velikost Lëé]râëé‰WëåL= mluvčí L~f=â^Wåí=ëíôåÇ= Nesnáším něco dělat. ÇìWfÏL= LëìWíL= Lë]Déê~fòL= Lëïfë=D^Wãf=å~fÑL= LíÉfâ=flÑL= Líê~f=Df...

Více

www.macmillan.cz Essential

www.macmillan.cz Essential LÄfò å ] ë L Lâ ä] r Ç ò L LÇ ^ Wâ L LÇ fÑ ê] å í L= L~ fL LÑ É ] L LÖ ä^ Wë fò L LÖ êáWå L LÜÉ ] L LÇ w áWå ò L LäflÏ L Lã ô Ö ] Dò áWå L Lã ] r ë í äáL Lâ ï ~ fí L LêfWÇ L Lp l Wí L Lë é l Wí L L...

Více

English

English MACMILLAN

Více

Inside Out Elementary

Inside Out Elementary Lã É f Ä á W L m o ž n á ; s n ad Lã á W å f Ï L v ý z n am ; s m y s l Lã É ã Ä ] L č le n ; p ř ís lu š n ík Lã É ã ] ê á L p am ě ť e Lã ] r Ä ~ f ä =Ñ ] r å L m o b i l n í te l e f o n ; m o b...

Více

úm Gorgí a jeho Sen Otroka

úm Gorgí a jeho Sen Otroka KAPITOLA 1. POPIS FORMY A JAZYKA

Více

GIMP

GIMP xz³.¡¢ £ 3 y4 È ³3x ¬ x ©ªê%šL “ £ žŸšL “³ ‘ ž ‘Æ    Õ=wAx;w £ {#§[žŸw1x;y ’ |[~œªx;w £ 4x;w £ Ó}³.|[[³.x;šc|[wÝ[y ¬ xÌæ ¡|{# “³«ç ˜  “yÂy;|[³.x –Ðt£œ— {#  — Ã3°}{ —#£ x;y9x;³«3° —...

Více