Březen - TEPLÁ

Transkript

Březen - TEPLÁ
TEPELSKÝ
è.
3 bøezen 2011
ZPRAVODAJ
Co také najdete v tomto èísle:
Informace ze zasedání Rady Mìsta Teplá
Z deníku starostky
Zprávy Policie ÈR, hasièù, ZŠ, o.s. Kotec a knihovny
Informace o sèítání lidu
Rozhovor s nejstarší obèankou Teplé
Pozvánky na zajímavé akce, inzeráty
prodejní cena 5,-Kè,
nákladová cena 13,-Kè
Zprávy z RM
Usnesení
z 2. jednání Rady mìsta Teplá dne 31. ledna 2011
Rada mìsta po projednání:
I.Bere na vìdomí
Vyhodnocení nabídek výbìrového øízení na obsazení funkce
tajemníka MìÚ Teplá.
II.Schvaluje
1. Pod è. usnesení 1/2/2011
Výbìrové øízení na hospodaøení s lesním majetkem mìsta Teplá
zvl᚝ pro tìžební èinnost (TÈ) a zvl᚝ pro pìstební èinnost
(PÈ) od 1. bøezna 2011 - zajistí firma MT Legal s.r.o., advokátní
kanceláø Praha 1 do èástky 50 tis. Kè; oslovení firem pro VØ
KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ?
Známá a èasto používaná vìta. Hra je pøece nedìlitelnou
souèástí našeho lidského života a dobrý zpùsob, jak se
v dìtství i v mládí pøipravit na tìžší úkoly. ALE – jsou hry a hry.
V našem souèasném technizovaném svìtì jsou i hry automatické, barevnì blikající, které lákají naše oèi, naši hravost
i možností výhry! Pojï a zkus to! Nìco dáš a taky dostaneš!
A tak byl v tisku uveøejnìn pøípad jednoho inženýra, který
vlastnil dùm a mìl v nìm hostinec, který mu odvádìl nájem,
mìl rodinu, dvì dìti a tak co víc si mohl pøát! V tom hostinci
byl i jediný hrací automat a docela zbyteènì tam blikal. Tak
proè to nezkusit? I došlo k tomu, že to pan inženýr zkusil
a stalo se mu asi to nejhorší, co ho mohlo potkat. Totiž, že
VYHRÁL! To byl ten ïábelský drápek, který ho zachytil!
Pokraèoval tedy a výdaje rostly èím dál rychleji, než si kdy
snad racionálnì uvažující inženýr dovedl pøedstavit. Pøece tam
ty peníze nenechám! Jednou to musí vyjít! Hrací automaty
jsou pøece naprogramovány tak, aby pøinášely zisk svému
majiteli a ne hráèùm, pane inženýre! Vìøte nebo nevìøte, na
tuto „hru“ padl celý jeho dùm (stal se sám nájemníkem), padly
i úspory jeho rodiny, než koneènì došel k udivenému závìru:
JAK jsem tohle mohl udìlat? Tady jsme totiž v oblasti, které
se øíká ZÁVISLOST, kde už nerozhoduje rozum - logika.
Té se naštìstí pøidrželo naše zastupitelstvo, když nepovolilo
otevøení herny v Teplé. Ale mnoho obcí a mìst je povolovalo
v nadìji na stálý pøíjem, takže naše republika se stala
evropským rájem tìchto „podnikatelù“. V souèasné dobì bude
projednávat parlament zákon o omezení tohoto podnikání!
Koneènì – po dvaceti letech! JENŽE! V technických vymoženostech INTERNETU se naskytl nový mnohem výnosnìjší
BIG BYZNYS! Na prodej jsou tady neexistující /virtuální/
planety, ostrovy, hotely, herny i znaèkové zboží a hráèi jsou
ochotni do nich investovat skuteèné peníze, dnes na celém
svìtì už v miliardách dolarù, takže psychologové mluví
o globální epidemii ZÁVISLOSTI s tím, že hranice mezi
virtuálním svìtem a skuteèností /realitou/ se nedá pøesnì
stanovit! A tak mimo ten otazník v nadpise vyvstává mnohem
závažnìjší otázka: je èlovìk - lidstvo rozumnì /racionálnì/
uvažující bytost? Asi nám zbývá jen moudré pøání našich
pøedkù: aby nás Pánbùh pøi zdravém rozumu zachovati ráèil!
-------------------------------------------------------------------------Poznámka pro nedùvìøivce pod èarou. Zprávu o tomto jevu
uveøejnily Lidové noviny 22. ledna v sobotní pøíloze
PENÍZE & BYZNYS s grafem rostoucích ziskù v miliardách
dolarù z této celosvìtové prý „HRY“!
Radovan Novák
-Lesní spoleènost Teplá, a.s., IÈO 45351996
-Solitera s.r.o., Hoøovice, IÈO 43762751
-Ing. František Novák, Školní 130, Konst. Láznì
-HAR-TECH s.r.o., Halže, IÈO 26384931
-Zdenìk Drobílek-Lesnictví-Vitriolka, Beèov nad/Teplou,
IÈO 18229689
2. Pod è. usnesení 2/2/2011
Skonèení pracovního pomìru dohodou s 3 mìsíèním odstupným
k 31. 3. 2011 s pí Drahomírou Veselovskou.
Usnesení
z 3. jednání Rady mìsta Teplá dne 8. února 2011
Rada mìsta po projednání:
I. Bere na vìdomí
1. Informace starostky, místostarosty, èlenù RM
2. Kontrolu usnesení z 1. RM 2011
3. Ekonomické informace
4. Zprávu o èinnosti Obvodního oddìlení Policie ÈR Teplá
za rok 2010
II. Schvaluje
1. Pod è. usnesení 2/3/2011
-zamítnout žádost pí Ludmily Štefanské o pronájem èásti
p.p.è.2998/1 v k.ú.Teplá pro úèely parkování valníku
-udìlit souhlas firmì ELEKTROPLAN s.r.o. ke stavbì – zrušení
vedení VN 22 kV k objektu bývalého závodu Jitona
-žádost firmy DZATI-FOND cz s.r.o. o zajištìní vyhotovení
projektu na pøípojku vody pro objekt Bistra Step z vodov. øádu
Betlém – Klášter – firma projekt zaplatí
-zamítnout žádost Ing. Zd. Stuchlé o pøíspìvek na kanalizaèní
pøípojku pro její dùm v Lidické ul. è.p.122, Teplá
-neudìlit souhlas Václavu Spurnému ke stavbì skladu
na pozemku p.p.è.155/4 o výmìøe 200m2 v k.ú. Zahrádka
-zvýšit nájemné v kadeønictví DPS – pronájem pí Marková
na 1600 Kè za mìsíc
-ukonèit nájemní vztah na garáž u DPS (p. Hlávka) –výpovìï
dle smlouvy
2. Pod è. usnesení 3/3/2011
-zaøadit do seznamu uchazeèù o umístìní do DPS Teplá manž.
M. a L. Kuttovi z Beranovky è.p.22
-pøidìlit v DPS Teplá BJ è. 403 Václavu Bouzkovi z Køepkovic
-pøidìlit v DPS Teplá BJ è. 312 Janì Bìlochové z Teplé
-Ceník úklidových prostøedkù Peèovatelské služby mìsta
3. Pod è. usnesení 4/3/2011
Ceník za døevní hmotu v r. 2011(bude zveøejnìno též ve zpravodaji)
4. Pod è. usnesení 5/3/2011
Budova ZŠ 1. stupnì nebude propojena s budoucí stavbou –
tìlocvièny, k tìlocviènì bude vybudován pouze pøístupový chodník.
Z deníku
starostky….
5. Pod è. usnesení 6/3/2011
-povìøit p. J. Dingu jednáním o projektu (vè. dotací) na ozelenìní
stezky Klášter - Betlém
6. Pod è. usnesení 7/3/2011
Zadávací podmínky na zateplení budovy ZŠ 2. stupeò
III. Pøedkládá ZM
Žádosti pod è. usnesení 1/3/2011
2
-Soni Erhardové o odkoupení p.p.è.42/5 o výmìøe 36 m v k.ú. Teplá
2
-Radka Chmely o odkoupení p.p.è.254/1 o výmìøe 1044 m v k.ú.
Teplá (RM nedoporuèuje prodej)
-Miroslava a Jitky Juchymových o odkoupení èásti p.p.è.2830/1
2
2
o výmìøe 27 m a èásti p.p.è.2998/1 o výmìøe 18 m v k.ú. Teplá
-Jany Štieflerové o odkoupení èásti p.p.è.2821/3 o výmìøe
2
cca 500 m v k.ú. Teplá (RM nedoporuèuje prodej)
2
-Vladimíra Babeje o odkoupení p.p.è.1108/39 o výmìøe 6302 m
2
a p.p.è.1125/1 o výmìøe 6117 m v k.ú. Heømanov
(RM nedoporuèuje prodej)
IV. Ukládá
J.Vasylišinovi
pod è. usnesení 8/3/2011
-zajistit proøezávku náletù (dle pokynù OLH p. Vìtrovce)
a úklid padlých stromù v lokalitì ul. Pivovarská (mezi domem
p. Pospíšila a p. Gregušem) do 20. 3. 2011
pod è. usnesení 9/3/2011
-požádat DI Policii o schválení dopravního znaèení v ul. Školní
(mezi domy è.p.239 a 240) a po schválení zajistit realizaci
Co se dìje ve mìstì
Sportovní hala a Dùm kultury Teplá - rok 2010
Sportovní hala:
SH byla v roce 2010 využívána školami v Teplé a to v prùbìhu
všedních dnù od 8 hodin do 14 hodin. V odpoledních a veèerních
hodinách, sobotách a nedìlích byla využívána sportovci, hasièi,
cvièením žen, zájmovými kroužky (florbal, fotbal, házená).
Celkem hodin 1640
Náklady za rok 2010 celkem 390 000 Kè
Vážení spoluobèané, jako každý mìsíc, tak i dnes, bych Vás ráda
seznámila s tím, co se v našem mìstì dìje. Na svùj DENÍK jsem
slyšela kladnou, ale i zápornou kritiku. Smyslem øádkù, které
píši, není se pøedvádìt, co dìlám, nebo kde všude jsem byla,
ale poskytnout pøehled, že i v našem mìstì se nìco dìje,
že i na ÚØADÌ se pracuje.
24. 1. - 28. 1. 2011 - pøiznám se, byla jsem celý týden mimo úøad.
Nìkteré vìci se plánují dlouhodobì dopøedu a lyžaøský zájezd
jsem mìla zaplacený už od srpna, kdy jsem netušila, že budu
sedìt na starostenské židli. Tento týden využily technické služby,
aby vymalovaly kanceláø starosty. Pøedchozí starostové estetiku
neøešili, já to øešila. „Starostovna“ prokoukla.
Dìkuji technickým službám, panu Sujovi i uklízeèkám.
31. 1. - Výbìrové øízení na tajemníka úøadu – od 10 hod
se uskuteènilo otvírání obálek všech uchazeèù. Výbìrového
øízení se zúèastnili 4 kandidáti. Radní mìsta mi doporuèili
jednoho z uchazeèù. Do funkce tajemnice úøadu bude
jmenována Ing. Ivana Benèová. Její nástup na úøad
bude 1. 5. 2011. Ivanì blahopøeji a tìším se s ní na spolupráci.
31. 1. - Setkání v Toužimi - Agentura pro sociální zaèleòování
v romských lokalitách uskuteènila setkání lokálního partnerství
Toužim a Teplá. Na schùzce byly stanoveny strategické cíle
plánu pro ètyøi pracovní skupiny: Bezpeènost a prevence
sociálnì patologických jevù, Zamìstnanost, Vzdìlávání
a volný èas, Bydlení. Setkání se také zúèastnily i øeditelky ško
– Mgr. Dingová a Mgr. Stránská.
1. 2. – Svazek obcí Slavkovský les - pracovní schùzka starostù
svazku øešila dotaèní tituly a možnosti, jak využívat finanèní
prostøedky z dotací. Za mìsto Teplá jsme se pøipojili k projektu
Cesta z mìsta – Cyklotrasy pro Vladaø. Svazek bude mìsto
a cyklostezky ve mìstì propagovat a zahrne mìsto
do propagaèních materiálù, které se budou spoleènì vyrábìt.
Pøíjmy za pronájem 40 000 Kè
Dùm kultury:
Dùm kultury byl v roce 2010 využíván takto:
3. 2. – Hospodaøení mìst a obcí – s ekonomkou úøadu
paní Øebíkovou jsme byly spoleènì v Plzni na školení
o problematice financí. Pøíklady z praxe a setkávání se starosty
z jiných mìst je pro srovnání velmi dùležité.
Prodejní akce 26krát celkem 148 hodin
Zábavy 8 akcí celkem 69 hodin
Akce KPOZ 7krát celkem 41 hodin
Akce ZŠ Teplá 19krát celkem 88 hodin
Akce Stázka 3krát celkem 19 hodin
Akce ZUŠ Teplá 6krát celkem 24 hodin
Turnaj 2krát celkem 14 hodin
Ostatní akce 14krát celkem 57 hodin
Celkem hodin 460
Náklady za rok 2010 celkem 430 000 Kè
Pøíjmy za pronájem 64 000Kè
Jiøí Devátý v. r.
4. 2. – Rozhovor pro Chebský deník - navštívila mne paní
Béžová – redaktorka Chebského deníku. Mluvily jsme spolu
o našem mìstì, o Generelu komunikací, o názoru zda rušit
stavební úøady. Rozhovor byl postupnì v Chebském deníku
uveøejnìn.
7. 2. – www. tepla.cz – intenzivnì se pracuje na nových
stránkách mìsta. Celé dopoledne probíhalo telefonické školení,
jak postupovat pøi práci na nových stránkách. Pro mne osobnì
je to trošku vìda, ale vzala jsem si na pomoc odborníka pana
Jirku Outratu. Tímto mu dìkuji za práci, kterou pro mìsto dìlá.
8. 2. - Rada mìsta - jako obvykle byla rada plná informací
a zpráv, øešilo se asi 30 bodù. Z každé Rady mìsta je zápis
a usnesení. Zápis je neveøejný a usnesení je vždy vyvìšeno
na úøední desce, aby mìli obèané možnost se s ním seznámit.
16. 2. - Redakèní rada – svolala jsem redakèní radu, abychom
si spoleènì zhodnotili zmìnu formátu a úroveò Tepelského
zpravodaje. Spoleènì jsme se rozhodli vrátit se k pùvodnímu
formátu velikosti A4. Všem èlenùm redakèní rady jsem
podìkovala za jejich práci.
9. 2. - ASANGEO – probìhlo další jednání s firmou ve vìci
možnosti získání dotace na stavbu cyklostezky Klášter – Betlém.
Výsledek, zda mìsto dotaci obdrží, bude znám v mìsíci dubnu.
10. 2. - Milletary club – zástupce Milletary clubu z Plznì pøijel
nabídnout pøehlídku staré vojenské techniky. Výstava
se uskuteèní v rámci oslav osvobození v kvìtnu.
17. 2. - Úøad práce VPP – v Chebu jsem podepsala za mìsto
smlouvu na dotaci na 8 pracovních míst pro dlouhodobì
nezamìstnané na Veøejnì prospìšné práce.
17. 2. - KV engineering – v Karlových Varech jsem se
s øeditelkou ZŠ, ZPŠ a panem Dingou zúèastnila výrobního
výboru. Spoleènì s projektanty jsme probírali plány pøístavby
nových šaten na ZŠ.
10. 2. - Budova Lesy – probìhlo další jednání o možnosti
pøevodu budovy Lesù ÈR na mìsto. Výsledek bude znám v bøeznu.
11. 2. - ORKA – s panem Zdeòkem Fujákem, který zastupuje
firmu ORKA, byly podepsány další smlouvy o postoupení
pohledávek za neplatièi poplatkù za odpady.
11. 2. - Reklamace Kuželna – probìhlo reklamaèní øízení
na stavbì kuželny, majitel stavební firmy slíbil odstranit závady
po ukonèení sezony na kuželnì, opravy se zaènou provádìt
od poloviny dubna.
11. 2. - Faráø Benedikt – navštívil mne pøedstavený
Øímskokatolické církve faráø Benedikt a spoleènì jsme
vyhodnotili Sbírku tøíkrálovou. Ve mìstì Teplé vynesla sbírka
1 600 Kè.
11. 2. - Výbìrové øízení na zateplení 2. st. ZŠ – vyhlášeno
výbìrové øízení na stavební firmu, která bude provádìt
zateplení 2. st. ZŠ, které bude probíhat o prázdninách.
Která firma bude vítìzem, bude známo 7. bøezna.
14. 2. - VODOVAK - probìhlo jednání o investicích v našem
mìstì do vodovodù a kanalizace. Spoleènì jsme si stanovili
s pøedstaviteli vodáren priority. Øešili jsme kanalizaci v ulici
Nádražní, Máchova, Havlíèkova, diskuze se vedla o ÈOV
na Nové Farmì a kanalizaci na Starém Sedle, mluvili jsme
o problematice zásobování pitnou vodou v Seklových Domcích
a v Šafáøských Domcích.
14. 2. - Nájemce høištì – výkonný výbor TJ SOKOL Teplá
vybral nájemce do klubovny na høišti. Ve výbìrovém øízení
uspìl Jan Valenta, s kterým SOKOL uzavøel smlouvu
na jeden rok.
15. 2. - Školení ISPOP – s paní Rùžkovou jsem se zúèastnila
školení jak správnì podávat hlášení na životní prostøení z emisí
komínù a kotelen, které mìsto provozuje. Problematika velmi
nezáživná, leè z pohledu státu nutná.
16. 2. - Krajský úøad Plzeòského kraje - radní pro dopravu mi
vìnoval èas, abych ho seznámila s požadavkem na zmìnu
znaèení z dálnièního pøivadìèe D5 smìrem na Michalovy Hory
a Teplou. Slíbil mi, že spoleènì s Øeditelstvím silnic s dálnic
se pokusí zajistit zmìnu znaèení.
16. 2. - Policie ÈR - poprvé jsem se oficiálnì sešla s náèelníkem
POLICIE ÈR pro Teplou Bc. Janem Salvou. Spoleènì jsme
probrali problematiku parkování kamionù ve mìstì, možnosti
mìøení rychlosti a vážení kamionù. Spolupráce Mìsta a Policie
je na velmi dobré úrovni.
17. 2. - Posezení s harmonikou – Svaz postižených civilizaèními
chorobami mìl pro své èleny velmi pøíjemné posezení
s písnièkou a harmonikou. Pozvání na toto posezení jsem velmi
ráda pøijala a atmosféra byla jedineèná. Jeden z pøítomných
o tomto posezení složil i básnièku. Její text jistì najdete
v tomto èísle Tepelského zpravodaje.
Básnièka pana Václava
V sokolovnì máme posezení, ve ètvrtek – èas odpolední.
Nejdøíve jsme krátké schùzky vyšlapali,
Nahoøe se všichni pìknì i pøivítali.
Pak nás èekal buøtík dobøe opeèený,
s láskou i hoøèicí správnì ochucený.
S harmonikou zaèala svižnì a vesele,
zpívali jsme nahlas posezení celé.
Kytarista svým zpìvem také upoutal,
však lahodný hlas harmoniky ho pøekonal.
Nejhezèí bylo když oba spolu zpívali,
my všichni jsme se i rádi pøidali.
Radosti i veselí byla plná hospoda,
jen radost - nálada, dobrá pohoda.
Obsluha pøíjemná, rychlá, pohotová,
proto i nálada všech byla pohodová.
Muzice patøí podìkování milé,
vám pøeje naše posezení celé.
19. 2. – Kuželna - Mistrovství okresu senioøi – za Teplou
se zúèastnili pánové Staško, Pešák a Velek. Mistrem okresu
se stal hráè našeho oddílu Miroslav Pešák. Blahopøeji.
20. 2. - Kuželna - Mistrovství okresu dorost, junioøi, žáci –
bohužel v oddíle kuželek nám chybí mládí. Je škoda,
že mladí mají tak málo zájem o sport. Dìkuji poøadatelùm
za organizaci Mistrovství – Miroslav Staško,
Luboš Axamský, Miroslav Jelínek
Policie ÈR Teplá informuje
Zaèátkem roku 2011 policisté Obvodního oddìlení v Teplé øešili
nìkolik pøeèinù, døíve trestných èinù, kdy mezi nejzávažnìjší
patøilo vloupání do rekreaèní chalupy v obci Poutnov. Tento
pøípad se podaøilo objasnit pøi vyšetøování pøípadu vloupání
do jiné rekreaèní chalupy v Poutnovì, oznámeno majitelem
v prosinci 2010. Z vloupání jsou podezøelí dva místní mladíci
ve vìku 21 a 18let a jeden 29letý recidivista. Rekreaèní chalupy
si zøejmì popletli s obchodem, nebo tyto navštívili opakovanì
a lup si odnášeli po èástech. K dalším závažným pøípadùm patøí
odcizení motorové nafty z nákladních automobilù, odcizení
prùmyslové kamery a neplnìní vyživovací povinnosti, kdy otec
na výživném dluží pøes 50 tisíc korun. Pøi silnièních kontrolách
v lednu byli zjištìni dva øidièi pod vlivem alkoholu. V jednom
pøípadì bylo kontrolou zjištìno podávání alkoholu mladistvé
osobì v restauraci. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první
prohøešek obsluhy, byla vìc vyøízena udìlením blokové pokuty.
David Poláèek - OOP Teplá
Únor v základní škole
Zásahy JSDH Teplá (Od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2011)
2. 2. 2010 se na Základní škole v Teplé uskuteènil zápis do
1.14. 1. 2011 Teplá, Sokolovská ul. - technická pomoc – èerpání vody
prvního roèníku pro školní rok 2011/2012. K zápisu pøišlo 46 dìtí.
Jednotka byla povolána v 9:16 hod. do Sokolovské ul.
Hrozilo zde zatopení domu, který je v blízkosti rozvodnìné
øeky Teplá. Na místì se nejprve dobudovala protipovodòová
hráz a to i s tìžkou technikou od p. Greguše. Po té zaèalo
odèerpávání vody z okolí domu. Jednotka zde zasahovala
celkem 14 hodin. Po celou dobu povodòové aktivity se jednotka
podílela na monitorování stavu vodních tokù na Tepelsku.
2.16. 1. 2011 Beranovka - technická pomoc – èerpání vody
Jednotka byla povolána operaèním støediskem do obce Beranovka
v 11:25 hod. Jednalo se o pomoc pøi vyèerpání vody
ze zatopeného sklepa rodinného domu. Voda ve sklepì dosahovala
výšky cca 70 cm.
3.27. 1. 2011 Teplá, ÈSA - požár komína
V 19:13 hod. byl jednotce vyhlášen požární poplach, jednalo se
o požár komínového tìlesa na bytovém domì v ulici ÈSA.
Použitím kominického náøadí a písku byl požár následnì
zlikvidován v 19:51 hod.
Velitel JSDH Karel Kyller
Protože se jedná o první setkání dìtí se školním prostøedím,
je samozøejmé, že by se mìlo stát zážitkem pøíjemným.
Po pøíchodu se dìtí ujaly pohádkové postavy, které jim pomáhaly
plnit zábavné úkoly a odmìòovaly je sladkostmi. A pak už spolu
s rodièi vstupovaly do tøíd, kde rodièe vyplòovali nezbytné
formality a dìti si povídaly s paní uèitelkou. Cílem bylo hravou
formou zjistit jejich školní zralost. Samozøejmì za svou snahu
získaly i zde odmìnu v podobì výrobkù starších dìtí. Je milé,
že ani jedno z dìtí neplakalo a vìtšinou to byli rodièe, kdo mìl
mnohem vìtší trému. Pokud mìli rodièe nebo paní uèitelka
pochybnosti o školní zralosti, byly k dispozici pracovnice
Pedagogicko-psychologické poradny Cheb. Souèástí zápisu bylo
i pøijímací øízení pro zápis dìtí do pøípravné tøídy, kterou mohou
navštìvovat dìti pìtileté a dìti s odkladem školní docházky.
14. a 15. 2. 1011 se naši žáci zúèastnili krajského kola soutìže
Karlovarský skøivánek. Soutìž poøádala Základní škola
a Základní umìlecká škola Karlovy Vary. Významného úspìchu
dosáhl Aleš Šivak, který získal 3. místo ve své kategorii
a postupuje tak do celostátního kola.
Mezi staršími žáky obdržela Èestné uznání Michala Zdráhalová.
Co nás ještì èeká:
16. 2. školní kolo Pythagoriády pro 6. až 8. roèník
22. 2. stolování v hotelové škole pro 8. roèník
23. 2. exkurze do Karlovarského muzea pro 6. a 7. roèník
23. 2. turnaj ve stolním tenise – „O pohár starostky mìsta“
pro 3. až 9. roèník
4. 3. masopustní obchùzka po školách v Teplé
Fotografie ze zápisu i dalších akcí si mùžete prohlédnout
na webových stránkách školy (na adrese www.zstepla.cz)
G. Rastoèná
Obèanské sdružení KOTEC o. s. informuje
Obèanské sdružení KOTEC realizuje v Teplé nìkolik sociálních
služeb. Jedná se o nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež
(NZDM), sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi
(Centrum podpory rodiny – Mateøské centrum Paleèek v Teplé)
a terénní programy. Nízkoprahový klub má za cíl dát dìtem
a mládeži šanci osobnostního rozvoje a posílit jejich motivaci
ve vzdìlání, a tak i jejich budoucí uplatnìní na trhu práce.
Klub se pro nì stává prostøedím, kde mohou smysluplnì trávit
svùj volný èas, a zároveò je jim nabídnutá a zprostøedkovaná
odborná pomoc. Cílem je, aby jim nízkoprahový klub napomohl
v bezpeèném pøechodu mezi dìtstvím a dospìlostí. Nízkoprahové
zaøízení pro dìti a mládež nabízí širší škálu specifických služeb.
Jedná se o služby vèasné prevence až po provázání s následnou
péèí. Cílem služby je poskytnout komplexní nabídku a podporu
dìtem a mladistvým v nepøíznivé sociální situaci. Nízkoprahový
klub spadá do služeb sociální prevence a spolupracuje s dalšími
institucemi jako napø. se sociálním odborem, školami, PÈR atd.
Klub sídlí v pøízemí Základní školy praktické v Teplé
(Fuèíkova 269) a je otevøen ve støedu od 13:00 do 17:00 pro dìti
a mládež od 10 do 18 let.
Ve stejných prostorách také funguje druhá sociální služba
sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi - Mateøské
centrum „Paleèek“, které je provozováno Centrem podpory
rodiny Mar. Láznì. Mateøské centrum je zøízeno pro všechny
tìhotné ženy a maminky s dìtmi do pìti let, pro které jsou
pøipravené rùzné volnoèasové aktivity. Dalšími poskytovanými
službami jsou: sociální poradenství, poradenství v oblasti péèe
o dítì, pracovnì-právní poradenství, krátkodobé hlídání dìtí aj.
Mateøské centrum Paleèek je otevøeno v úterý od 10:00 do 13:00.
Poslední sociální službou, kterou realizuje v Teplé obèanské
sdružení KOTEC, je terénní program zamìøený na osoby
sociálnì vylouèené a mládež. Cílem terénního programu
je poskytnout klientùm podporu v nároèné životní situaci a to
prostøednictvím základního poradenství a dalších sociálních
služeb. Tento program je realizován pøímo v ulicích Teplé.
Terénní pracovníci jezdí do Teplé každé úterý od 13:30 – 15:30.
Tomáš Šebesta
Šachy
Pozvánky
Zveme všechny pøíznivce lidové písnièky
na VI. roèník soutìže Zpìváèek Karlovarska, která se koná
v Domì kultury v Teplé v sobotu 12. bøezna od 14.30 hod.
Soutìže se úèastní dìti do 15 let z Karlovarského regionu.
Porota urèí poøadí a rozhodne o tom, kdo postoupí
do celostátního finále ve Velkých Losinách. Poøadatelé jsou
Mìsto Teplá a Regionální sdružení širšího Karlovarska.
Vlasta Kuboušková
Šachy
V sobotu 19. února probìhla v Karlových Varech druhá èást
krajského pøeboru mládeže. Z tepelských hráèù se v kategorii do
16 let umístil na druhém místì Jiøí Tauber. Ve stejné kategorii
skonèil ètvrtý Ondøej Suja. Mezi šachisty do desíti let obsadil
tøetí místo František Šulc. Tøetí èást krajského pøeboru bude
19. bøezna v Sokolovì. Schùzky šachového kroužku jsou každé
úterý od 15:00 v prostorách nízkoprahového klubu Kotec v ZŠ
praktické (bývalý byt školníka). Všichni zájemci i z øad
dospìlých jsou srdeènì zváni.
Martin Klepal
Spoleèenský bál
Poøadatelé G 10 Vás zvou na III. Spoleèenský bál, který
se uskuteèní v sobotu 19. bøezna 2011 od 20 do 02 hodin
v Domì kultury v Teplé. K tanci a poslechu zahraje Žlutièanka.
Nebude chybìt tombola. Hlavní poøadatel Jiøí Dinga, referent
mìstského úøadu, Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí 143
Rozhovor s nejstarší obèankou Teplé
Nejstarší žijící obèankou v katastru mìsta Teplá je
paní Anna Bláhová. Zaèátkem mìsíce února jsem si domluvil
schùzku, pøi které jsme si povídali, co nejstarší obèanka bìhem
více jak 93 let svého života prožila. Zde je krátká ukázka rozhovoru.
Vìtšina žen se svým vìkem nechlubí, ale ve Vašem pøípadì
platí opak. Kdy jste se, paní Bláhová, narodila?
Narodila jsem se v listopadu 1917 v obci Pøivìtice okres Rokycany.
Zde jsem prožila své dìtství i mládí až do své svatby.
Doba nebyla jednoduchá, takže jsem musela v domácnosti
dosti pomáhat.
Kdy jste se vdávala?
Ještì pøed II. svìtovou válkou a po svatbì jsem se pøestìhovala
za manželem do blízké obce Køíše. Zde jsme bydleli celou válku
a po osvobození obce americkou armádou jsme se rozhodli,
že se pøestìhujeme do pohranièí.
Rovnou jste se stìhovali do Teplé?
Ano, rovnou do Teplé, a dokonce po celou dobu bydlím
ve stejném domì. Manžel jel do Teplé v èervnu 1945
a já spoleènì s dìtmi jsem za ním pøijela v záøí.
Jak se prožívala další roky?
Nejdøíve jsem byla s dìtmi v domácnosti, poté chvíli jsem
pracovala v jeslích a dlouhá léta na státním statku.
Zde jsem pracovala až do odchodu do dùchodu.
Vaše rada na dlouhovìkost?
Dobrá nálada, pohyb, zdravá a støídmá domácí strava.
Vaše oblíbené jídlo?
Mám ráda rajskou omáèku s knedlíkem.
Dìkuji za rozhovor a pøeji vám hodnì zdraví do dalších let.
Milan Matìjka
364 61 Teplá, tel.: 353 176 228, e-mail: [email protected]
PRODEJ SLEPIÈEK
Drùbež Èervený Hrádek, firma Dráb, opìt prodává slepièky
snáškových plemen Hisex hnìdý, Tetra hnìdá
a Dominant žíhaný, kropenatý, èerný a modrý.
Stáøí slepièek – 18 - 20 týdnù - Neprodáváme kuøice,
ale slepièky tìsnì pøed snáškou Cena -138 - 148 Kè/ks dle stáøí.
Prodeje se uskuteèní - v úterý 22. bøezna 2011
Teplá - u vlakového nádraží - v 12:45 hod
Pøípadné bližší informace tel.: 728605840, 415740719, 728165166
KURZ PLSTÌNÍ
Kurz PLSTÌNÍ: dredová gumièka z ovèího rouna probìhne
ve ètvrtek 10. 3. od 17 hodin v Toužimi, v Odpoledním klubu o.s.
Èeský západ na nám. Jiøího z Podìbrad 104. Zájemci se nauèí
plstit ovèí rouno teplou vodou a mýdlem a vyrobí si barevné
vlnìné dredy, z kterých pak snadno vytvoøí pìknou ozdobu –
originální gumièku do vlasù. Cena kurzu je 140 Kè a je nutné
pøedem zaplatit zálohu 50 Kè. V cenì kurzu je zahrnut veškerý
materiál a malé obèerstvení. Poèet úèastníkù kurzu je omezen.
Výtìžek bude použit na èinnost Èeského západu o.s.
Mgr. Eva Haunerová - mluvèí sdružení
gsm: 603 772 309, gsm: 602 663 513, Èeský západ o.s.
www.cesky-zapad.cz, Bui - Dobrý obchod Èeského západu
Veleslavínova 7, Plzeò, www.buti.cz
Všem pøíznivcùm undergroundu:
Dvacátý roèník
THE UNDREGROUND BIRTHDAY PARTY
sobota 16. dubna 2011 v DK v Teplé
VELKOPLOŠNÁ PANORAMATICKÁ LIVE-DIASHOW
LEOŠE ŠIMÁNKA SE SEDMI PROJEKTORY
AUSTRÁLIE Køížem krážem
Zimní putování po èerveném kontinentu
Austrálie je sice malým kontinentem, ale zároveò i ohromnì
velikou zemí! Je zemí úžasných protikladù s nepøedstavitelným
množstvím pøírodních krás. Na jihu se od moøe zdvihají vysoké
hory – v zimì pokryté snìhem, v severní èásti se do nekoneèna
táhne tropické pobøeží s kokosovými palmami a korálovými útesy.
Jsou zde rozlehlé lesy s obrovitými stromy i oblasti s nedozírnou
pouští. Fascinující hluboké kaòony s bizarními skalními formacemi.
Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou procestovali bìhem
tøí mìsícù Austrálii do tìch nejzazších koutù. Bez vozidla by však
cesta nebyla myslitelná. Po zkušenostech z Nového Zélandu
si zapùjèili kempr – obytný vùz, tím nebyli nuceni den co den
hledat táboøištì pro stany a vždy mìli po ruce výzbroj pro
nejrùznìjší aktivity. Vyráželi na koních, horských kolech, kánoích
èi plachetnicích s potápìèskou technikou. Se snìžnicemi na nohou
zdolali nejvyšší horu kontinentu a na lyžích pak sjíždìli po jejích
zasnìžených svazích. Podnikli celou øadu pìších túr podél pobøeží,
do kaòonù, k vodopádùm a vylezli i na nejznámìjší skálu svìta
na Ayers Rock / Uluru, tento ohromný rudý monolit uprostøed pouštì.
Pro Leoše Šimánka to nebyla první cesta k protinožcùm, o to více
byl pøekvapen, kolik dalších pøírodních unikátù Zemì se mu pøi
tomto putování podaøilo poznat!
Novou live-diashow doplòuje vydání stejnojmenné fotografické
knihy – AUSTRÁLIE: Køížem krážem, kterou vydal Leoš Šimánek
v nakladatelství ACTION-PRESS jako svoji šestnáctou publikaci.
Více o autorovi, jeho knihách a diashows najdete na internetových
stránkách: www.leossimanek.cz
KARLOVY VARY (Ne) 6. 3. 15.00 a 19.00 hod., Thermal,
I. P. Pavlova 11 Pøedprodej: Infocentrum, Mlýnské nábø. 5,
tel.: 355 321 174; Terminál –dolní nádraží, Západní 1793/2A,
tel.: 353 232 838
SOKOLOV (Po) 7. 3., 19.00 hod., Kino Alfa, Heyrovského 1812
Pøedprodej: Kino Alfa, Heyrovského 1812, tel.: 352 602 197
(15–20hod.), Mìstský dùm kultury, 5. kvìtna 655, tel.: 359 808 729
CHEB (Út) 8. 3., 19.00 hod., Spoleèenský sál produkèního centra,
Kamenná 5 Pøedprodej.: Turistické informaèní centrum, nám.
Krále Jiøího z Podìbrad 31, tel.: 354 440 302
TACHOV (Pá) 11. 3., 19.00 hod., Spoleèenský sál Kina Mže,
Hornická 1695 Pøedprodej: Informaèní centrum, nám. Republiky 119,
tel.: 374 630 001
PLZEÒ (Ne) 13. 3., 15.00 a 19.00hod., DK INWEST – Velký sál,
Americká 49
Pøedprodej: Informaèní centrum mìsta Plznì, nám. Republiky 41
tel.: 378 035 415; KD INWEST, Americká 49, tel: 378 779 316
Vystoupí:
J. S. Fiala a Mrtví konipásci, Karel Vepøek, Hokr,
Vlastimil Tøešòák Band, The Plastic People of The Universe,
Libor Krejcar & Tamers of Flowers, Nedìlní lidé, Holomraz
Veèerem bude provázet Radomil Uhlíø a František Èuòas Stárek,
dále budou vystaveny obrazy od Babeth, Kašparovo žonglérské
vystoupení všeho druhu, prodej knížek, èasopisù, CD, LP …
Vlezné bude nìžných 200 Kè, více na www.staryskrpal.cz
Pøímìstský tábor Profíèek
8. – 12. 8. 2011
Vypisujeme termín pøímìstského tábora již nyní
(pro vèasnou rezervaci místa). Rády pomùžeme rodièùm,
když nefunguje pøes prázdniny mateøská školka nebo družina
a Vaše dítko si ještì netroufne na pobytový tábor i se spaním
pøes noc (mimo domov bez rodièù) … právì pro Vás je
pøipravena tato speciální nabídka pro dìti od 5 do 15 let.
Pøímìstský tábor? Kde?
ProfiCentrum o.s., Plzeòská 576, 364 01 Toužim
Náplò dne:
Budeme výtvarnièit, zpívat, sportovat a chodit ven na èerstvý
vzduch.
- budeme poøádat rùzné speciální programy (karneval,
skupinové hry,…)
-dìti budeme samozøejmì bìhem týdne fotit, aby mìly
vzpomínku na Profíèek
- budeme se vzájemnì poznávat, uèit se dìlit o hraèky
a pomùcky
s kamarády, pracovat ve skupinách i dvojicích
Kdo se bude o dìti starat?
Paní Lenka Hubáèková a Jana Leheòová, obì s pedagogickým
vzdìláním
Kapacita dìtí:
-na každých 10 dìtí 1 instruktorka na program, max. kapacita
20 dìtí
Provozní doba:
7:00 – 15:30 (pøíchod dìtí do 8:00 a odchod 15:00 – 15:30)
Stravování:
-vlastní = ranní a odpolední svaèinka, v cenì =
obìd a pitný režim
Cena:
1500 Kè na týden (42,5 hodiny) s obìdem a pitným režimem
- v cenì jsou zohlednìny i rùzné materiály na tvoøení, hry
a zábavu
Termíny úhrady, èíslo úètu a variabilní symbol:
-hradí se PØEDEM do 31. 5. 2011, hotovì v ProfiCentru o.s.
(ST 16:00 – 17:00)
-nebo na èísle úètu 233 4321 89/0300, VS = rodné èíslo dítìte
-pøihlášky ke stažení na www.proficentrum.wbs.cz
nebo osobnì v ProfiCentru o.s.
-rezervaci místa máte až v momentì úhrady a odevzdání
pøihlášky
Tìšíme se na Vaše dítka, Tým ProfiCentra o.s.
PRODEJ CHOVNÉ DRÙBEŽE
2011
z veterinárnì kontrolovaných chovù,
které zaruèují kvalitu a vysokou užitkovost
trasa è.110 Teplá /Tachov/
·
13h Teplá /na námìstí – pøed budovou Lesù/
·
14h Úterý /na námìstí/
·
14,30 Bezdružice /u kult.domu – pod námìstím/
·
15h Konstantinovy Láznì /za pergolou/
·
16h Lestkov /náves/
Prodej 14.4.2011
Kuøice èerné, èervené
stáøí: 14-18týd. cena: 130-150,-Kè
Bílé /nesou bílá vejce/,
kropenaté
stáøí: 14-18týd. cena: 130-150,-Kè
Prodej 13.6.2011 pøi objednání 10ks drùbeže Nutrimix ZDARMA!!!
/vitamínový a minerální pøípravek pro zdárný rùst drùbeže/
Kuøice èerné, èervené
stáøí: 14-18týd. cena: 130-150,-Kè
Kaèeny pekingské / bílé brojlerové/ 1-3týd.
60-80,-Kè
Kaèeny barbarie /husokaèeny/
1-3týd.
90-110,-Kè
Husy / bílé/
1-3týd.
130-150,-Kè
Moularden /køíženec pižmová+
peking.kachny/
1-3týd.
60-80,-Kè
Krùty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd.
250-290,-Kè
Prodej 20.10.2011
Kuøice èerné, èervené
stáøí: 14-18týd. cena: 130-150,-Kè
Drùbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331,
po-pá 8-15h! [email protected]
Akce v Knihovnì
s infocentrem Teplá
v „Bøeznu – mìsíci ètenáøù“:
Ètenáøská amnestie
Možnost vrácení pùjèených knih bez placení poplatkù za upomínky.
Ankety pro dospìlé „Ètenáøi a ètenáøství“ a „Knihy mého dìtství“
Vyplòte v knihovnì anketu o Vašem vztahu ke ètení a anketní lístek
s hlasy pro knihy Vašeho dìtství. Ankety budou probíhat celý
mìsíc bøezen; výsledky budou zveøejnìny na zaèátku mìsíce dubna.
Ètenáøské kvízy pro dìti i dospìlé
Vyzkoušejte si své znalosti ve ètenáøských kvízech.
Bibliohelp a pohádkoterapie
Pøijïte si do knihovny vybrat knihu, která vám „zvedne náladu“,
potìší na duši nebo i pomùže dobrou radou.
Významná výroèí v roce 2011
Pøipomeòte si výroèí významných osobností a událostí:
Alois Martin David, Zdenìk Jirotka, Jaroslav Seifert,
Karel Jaromír Erben, Václav Ètvrtek, lázeòské oplatky.
Knihovna s infocentrem Teplá
Masarykovo nám. 66, 364 61 Teplá, tel.: 353 392 207
e-mail: [email protected], www.tepla.knihovna.info
Provozní doba:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
12.00 – 18.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00
12.00 – 18.00
12.00 – 14.30
UPOZORNÌNÍ
Knihovna s infocentrem Teplá zrušila písemné zasílání upomínek.
Upomínky jsou zasílány elektronicky a formou SMS.
Žádáme proto naše uživatele, aby v knihovnì sdìlili èíslo svého
mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu.
Dìkujeme.
10. Co když nìèemu nebudu rozumìt?
Každý den bude od 8 do 22 hod. v provozu bezplatná informaèní
linka sèítání lidu (od 26. února), informace jsou také na internetu
na www.scitani.cz. Pokud budete potøebovat pomoc s vyplnìním,
staèí požádat sèítacího komisaøe o asistenci.
Od 7. do 26. bøezna zaènou tisíce sèítacích komisaøù roznášet
do domácností formuláøe ke Sèítání lidu, domù a bytù 2011.
Každý obèan dostane zelený list osoby. Majitelé a uživatelé
bytù dostanou navíc žlutý Bytový list a majitelé èi správci
domù ještì oranžový Domovní list. Odevzdat se musí vyplnìné
buï osobnì, poštou nebo pomocí internetu do 14. dubna 2011.
Takzvaným rozhodným okamžikem, ke kterému by mìly platit
vámi napsané informace ve formuláøi, je pùlnoc z 25. na
26. bøezna. Sèítání lidu a domù se u nás (ale i v celé EU) koná
pravidelnì jednou za deset let. I když se mùže zdát, že jde jen
o suchá èísla, opak je pravdou. Vyplnit pravdivì formuláø vám
za urèitých okolností mùže zachránit dokonce i život. Získaná
data totiž nepoužívají jenom statistici, ale i hasièi. Podle dat ze
sèítání lidu budou také napø. starostové a hejtmani objednávat
dopravní obslužnost, stavbu domovù pro seniory nebo naopak
stavbu školek. A co hrozí lidem, kteøí formuláøe nevyplní nebo
budou úmyslnì lhát? Maximální pokuta je 10.000 korun,
pøièemž pøesnou výši urèuje obec.
11. Dokdy musím odevzdat vyplnìné formuláøe?
Do 14. dubna 2011. Existují tøi základní cesty: 1) On-line
vyplnìní na internetu (www.scitani.cz);
2) Osobní odevzdání komisaøi; 3) Zdarma odeslání poštou
v obálce, kterou dostanete od komisaøe. Nejrychlejší, nejménì
pracné a nejjednodušší bude on-line vyplnìní na internetu.
Zdroj: Chebský deník a internetové stránky: www.scitani.cz
OZNÁMENÍ KE SÈÍTÁNÍ LIDU, DOMÙ A BYTÙ 2011
VEØEJNÉ INTERNETOVÉ PØIPOJENÍ
Ve dnech 28. bøezna až 14. dubna 2011 lze provést sèítání lidu,
domù a bytù elektronickou formou v Knihovnì s infocentrem
Teplá. Obèané, kteøí mají zájem vyplnit sèítací listy elektronickou
formou a nemají vlastní pøístup k internetu, tak mohou uèinit
bìhem provozní doby knihovny s infocentrem.
11 otázek a odpovìdí o sèítání lidu, domù a bytù 2011
1. Jak poznám sèítacího komisaøe?
Komisaøi budou pracovníci Èeské pošty. Pøi návštìvì pøedloží
prùkaz sèítacího komisaøe spoleènì s dokladem totožnosti.
Každý komisaø bude mít pøes rameno modrou tašku s výrazným
žlutým logem Èeské pošty.
2. Kde mohu ovìøit pravost sèítacího komisaøe?
Na bezplatné lince sèítání lidu (bude zøízena od 26. února)
nebo na úøední desce obecního úøadu.
3. Jakým zpùsobem mi komisaø pøedá formuláøe?
Formuláøe pøinesou komisaøi do každé domácnosti osobnì,
za celou rodinu je mùže pøevzít jeden èlovìk,
který je starší patnácti let.
4. Kdy budou komisaøi roznášet formuláøe?
Od 7. do 26. bøezna v podveèer pracovních dní a o víkendech.
Termín návštìvy ohlásí dopøedu lísteèkem, který vám vhodí
po 26. únoru do schránky spolu s informaèním letáèkem o sèítání.
5. Co když nebudu v tu dobu doma?
Nevadí, ve schránce najdete lísteèek s návrhem termínu, kdy
se komisaø dostaví podruhé.
6. Co když se mi nehodí ani druhý navržený termín?
Pak staèí zavolat na bezplatnou linku sèítání lidu, kde termín
druhé návštìvy zmìníte. Telefonní èíslo bude uvedeno na lísteèku,
který najdete ve schránce.
7. Jaké formuláøe dostanu?
Každý èlovìk vyplní Sèítací list osoby sám za sebe, každá
domácnost jeden Bytový list dohromady a majitelé èi správci
domù dostanou ještì Domovní list.
8. Formuláøe pøinese komisaø na trvalé bydlištì?
Ano, ale sèítací komisaøi pùjdou také na všechna místa, kam
bìžnì doruèují poštu. Pokud nebydlíte v trvalém bydlišti, nic se
nedìje, zastihnou vás jinde.
9. Kdy mám formuláøe vyplnit?
Po tzv. rozhodném okamžiku, kterým je pùlnoc z 25. na 26. bøezna.
Knihovna s infocentrem Teplá
Masarykovo nám. 66, 364 61 Teplá,
Tel.: +420 353 392 207
Provozní doba:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
12.00 – 18.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00
12.00 – 18.00
12.00 – 14.30
Pozvánka na pøedstavení Divadélka ŽLUTIÈAN
Jaromír Bøehový
klub mladých technikù v Teplé
Letecký modeláø
Lodní modeláø
Plastikový modeláø
Papírový modeláø
Z Á T I Š Í S LO U T N O U
tragikomedie
Dìj se odehrává v obstarožní pražské vilce, kde spolu bydlí tøi
sestry dùchodového vìku. Jejich domácnost vykazuje klasické
pøíznaky dlouhodobého ponorkového soužití, umocnìné stáøím
a jejich výraznými individualitami. Hra zaèíná dnem, kdy
nejmladší z nich odchází do dùchodu a do jejich života zasáhne
neèekané dìdictví, jež do dìje vnese øadu šílených zvratù,
krutých dopadù osudu i drasticky komických situací.
Naši modeláøi se skupinovì zapojili do prací na papírovém modelu
vozidla s vybaveným interiérem. Na modelu si ovìøíme jejich
zruènost, pøesnost a umìní improvizace. V dalších hodinách
se nauèí pracovat s airbrusch støíkací sadou, pomocí které modely
budou kolorovat. Výsledek bude poté osazován do dioráma podle
scénáøe modeláøù. Schùzky probíhají každou nedìli od 10-12h
a ve ètvrtek od 17-19hodin.
Dùm kultury v Teplé, støeda 23. bøezna v 19,30 hodin.
AKCE VE MÌSTÌ
4. 3. pátek - Taneèní zábava 18:00 – 01:00 DK
5. 3. sobota - Masopustní obchùzka 14:00 u Kuželny
(trasa v minulém TZ a na plakátech)
12. 3. sobota - Zpìváèek Karlovarska 14:30 DK
19. 3. sobota - III. Spoleèenský bál (G 10) 20:00 – 02:00 DK
Všem sponzorùm dìkujeme za dosavadní spolupráci a výpomoc.
Jirkus
www.modelklub.unas.cz
22. 3. úterý – Prodej slepièek 12:45 u nádraží ÈD
7. 3. – 26. 3. Sèítání lidu, bytù a domù
23. 3. Zátiší s loutnou - Divadélko Žlutièan, 19:30 DK
Celý mìsíc – Bøezen - mìsíc ètenáøù Knihovna a infocentrum
zajímavé weby
Kontakty na MìÚ
Milí autoøi,
dìkujeme, že pøispíváte do Zpravodaje. Prosíme,
pøíspìvky zasílejte buï písemnì (i ruènì psané) – schránka
na MìÚ, heslo Zpravodaj, nebo RADÌJI v elektronické
podobì [email protected], nebo [email protected],
pøíp. pøíspìvky pøineste do Knihovny s infocentrem Teplá.
Nezasílejte nám naskenované pøíspìvky. Uzávìrka je
20. dne pøedešlého mìsíce. Pøíspìvky došlé po tomto datu
již nebudou zaøazeny do aktuálního èísla.
Dìkujeme za pochopení.
redakce
Pøehled inzerce – pøíspìvky a inzeráty od obèanù jsou zdarma,
firmy platí – za velikost A4 100,- Kè, A5 50,- Kè, A6 a menší
20,- Kè / jedno uveøejnìní.
Starostka mìsta – Mgr. Jana Èížková, tel.: 353 176 222,
e-mail: [email protected]
Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk Mìsto
Teplá, vydává Mìsto Teplá, redakce: P. Bláhová, V. Kuboušková,
Z. Klepalová, D. Kehrtová,
prodejní cena: Kè 5,- nákladová cena: Kè 13,-,
uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce, pøíspìvky zasílejte na adresu:
[email protected], nebo [email protected], na MìÚ
do schránky, heslo “Zpravodaj“, pøíspìvky nejsou stylisticky
upravovány, registraèní èíslo: MK ÈR E 11998
Tajemník – Jiøí Devátý, tel.: 353 176 221, e-mail: [email protected]
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání pøestupkù,
mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, e-mail: [email protected],
e-mail podatelna: [email protected]
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: [email protected]
Úèetní – Drahomíra Veselovská, tel.: 353 176 223,
e-mail: [email protected]
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: [email protected]
Kontakty na MìÚ
Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí
è. p. 143
364 61 Teplá
tel.: 353 176 221
Ústøedna:
tel.:353 176 220
724 873 065
724 873 066
fax:353 176 241
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Jiøí Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: [email protected]
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Starostka: Mgr. Jana Èížková
tel.: 353 176 222
Matrika, evidence obyvatel Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230,
e-mail: [email protected]
Odborný lesní hospodáø Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 392 257,
e-mail: [email protected]
Místostarosta: Ing. Jan Rùžièka
Knihovna s infocentrem Dana Kehrtová, tel.: 353 392 207,
e-mail: [email protected]
Tajemník: Jiøí Devátý
tel.: 353 176 221
Dùm s peèovatelskou službou Správa domu s peèovatelskou službou –
Jiøí Vasylišin, tel.: 353 392 401
Úøední hodiny
Pondìlí 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Støeda 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Jana Devátá, tel.: 353 301 111,
e-mail: [email protected]
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jiøí Vasylišin, tel.: 353 392 401,
e-mail: [email protected]
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 353 392 475
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 353 392 393
zajímavé weby
Milí autoøi,
dìkujeme, že pøispíváte do Zpravodaje. Prosíme,
pøíspìvky zasílejte buï písemnì (i ruènì psané) – schránka
na MìÚ, heslo Zpravodaj, nebo RADÌJI v elektronické
podobì [email protected], nebo [email protected],
pøíp. pøíspìvky pøineste do Knihovny s infocentrem Teplá.
Nezasílejte nám naskenované pøíspìvky. Uzávìrka je
20. dne pøedešlého mìsíce. Pøíspìvky došlé po tomto datu
již nebudou zaøazeny do aktuálního èísla.
Dìkujeme za pochopení.
redakce
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá, redakce: P. Bláhová, V. Kuboušková, Z. Klepalová, D. Kehrtová,
uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce, pøíspìvky zasílejte na adresu: [email protected], nebo [email protected], na MìÚ
do schránky, heslo “Zpravodaj“, pøíspìvky nejsou stylisticky upravovány, registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

Podobné dokumenty

tepelský

tepelský TEPELSKÝ

Více

červen - TEPLÁ

červen - TEPLÁ 26. J. Dingovi v rámci místního šetøení ze dne 18.4.2012 zamìøeného na stav nemovitostí volnì pøístupných a hrozících samovolným zøícením, vyzvat k souèinnosti vlastníky tìchto objektù a projednat ...

Více