Stáhnout soubor!

Komentáře

Transkript

Stáhnout soubor!
Prezentace znalecké činnosti
Úloha soudního znalce
Dovolte, abych se Vám představil:
•
•
•
•
•
•
•
•
Fakulta stavební ČVUT, obor konstrukce
Praxe u stavebních firem (po roce 1990 SRN)
Vedení zastoupení profilového systému v ČR (do 2012)
První autorizace ČKAIT – Pozemní stavby (2002)
Druhá autorizace ČKAIT – PBS (2003)
Ředitel ČKLOP 2007 – 2011
TNK 43 a TNK 60 při ÚNMZ (do 2012)
Zástupce elumatec CZ s.r.o. – Čechy od 2012
Odbornost
Lehké obvodové pláště
Prosklené střechy a konstrukce
Okna a okenní sestavy, stěny okenního typu
Dveře, vstupní portály
Vnitřní konstrukce stěn, příček
Vnitřní dveře a vrata bez- i s pohony
Stínící technika související s LOP a okny
PO uzávěry NE (!) z hlediska požární odolnosti
Omezeně požární odolnost pouze jako jeden z bodů znal. posudku
PBS jenom jako autorizovaný inženýr → expertíza, ne posudek
Spolupráce s neziskovou organizací?
• Vždy dodržování základních legislativních
požadavků
• Slib znalce
… Nestrannost, Zákony, Vědomosti …
Řešení problémů:
• Pomůžu v rámci objektivity a nestrannosti
• Některé představy objednatele nejsou splnitelné
Soudní znalec
Znalec pouze ve svém oboru a specializaci!
Práce se vykonává pouze osobně!
Jenom v rámci znalostí a v souladu se slibem!
Pokud neumím, nerozumím, nebo je vyžadován
zkreslený výsledek, posudek odřeknu
Místní šetření – až na výjimky vždy
Proč soudy zřizují znalce?
• Především pro vlastní potřebu
• Povinnost vypracovat posudek
• Přednost, termín, postihy
• Znalec má zvláštní úlohu „svědka“
• Pro potřebu orgánů státní správy
• Státní zastupitelství, Notáři
• Ministerstva, Obecní úřady
• Další orgány
Povinnost vypracovat posudek
Práce znalce pro firmy a soukromníky?
• Přednost: soudy a orgány státní správy
• Znalecký posudek pro firmy a osoby?
Pozor na podujatost!
- V mimosoudním sporu
- V soudním sporu?
jednoznačně!
ANO, ALE JAK (?) …
Úloha znaleckého posudku u soudu?
• Posudek zadaný soudem
•
•
•
•
•
Zadání znalci na základě otázek (kompetence)
Povinnost znalce vypracovat posudek
Znalec není podujatý
Znalec má zvláštní úlohu „svědka“
Soud může určit znalce i přes podujatost nebo nejistou nestrannost
• Posudek zadaný účastníkem řízení
• Žalovaná nebo žalující strana definuje úkol, posudek platí
a předkládá ho jako listinný důkaz
• Soud: Není znalec podujatý? Plní posudek potřebu soudu?
• Soud zváží zda listinný důkaz připustí
- potom se postupuje jako by si soud posudek zadal sám
• Při porušení nestrannosti a nebo nepodujatosti žádný posudek!
Kulatá razítka?
Ani jedno razítko nesmí být červené!
•
•
•
•
Jmenování soudem
Znalecký posudek
Listinný důkaz
Důkaz na základě
zadádání soudu
• Autorizace
• Expertíza
• Není
listinný důkaz
(výjimečné případy)
Není posudek jako posudek!
Není posudek jako posudek!
• Popletené kompetence znalců
Má tohle něco společného s kontaktním zateplovacím systémem?
Není posudek jako posudek!
Závěr: „Na základě prostudování projektové
dokumentace možno konstatovat, že
realizovaná provětrávaná fasáda na objektu …
je systémová a plně vyhovuje.“
Není posudek jako posudek!
• Znalec nese odpovědnost !
Závěr: „Na základě prostudování projektové
dokumentace možno konstatovat,
že realizovaná žaluzie je systémová a plně
vyhovuje svému účelu, přestože je vzhůru
nohama. Jenom je potřeba ometat sníh aby
se nedostal do pohonu“
• Jako znalec můžu
posuzovat jenom v rámci
svého oboru a specializace
Není posudek jako posudek!
• Popletené posudky
-Práce AO ČKAIT
autorizovaného technika nebo autorizovaného inženýra by se měla nazvat
expertízou, nebo záznamem z šetření
termín „odborný posudek“
je zavádějící
-Expertízy autorizovaných inženýrů
a techniků ve výstavbě mohou být psány
libovolně a také se od sebe hodně liší!
-Znalecké posudky
mají jasnou strukturu:
Nález, Posudek, Znalecká doložka
Expertíza Záznam z místního šetření
Jak to tedy je?
• Různá posouzení autorizovaných osob ČKAIT
Na co si troufnu, to dělám.
Strukturu expertízy nebo záznamu ze zkoumání si určuji sám.
Se svou prací pravděpodobně neuspěji u soudu
• Znalecké posudky
Posudky pouze v rámci oboru, odvětví a specializace!
Struktura znaleckého posudku je jasně daná!
Dvě možnosti – práce pro soud nebo pro klienta
Co je to znalecký ústav?
Seznamy znalců a tlumočníků
Pod koho spadám, komu jsem odpovědný?
Co je úlohou znalce?
• Zjistit existenci a zjevnost
poruch, vad nebo nedodělků
• Zjistit jejich příčinu
Co nesmí nebo nemá dělat znalec
se specializací vady a poruchy?
• Nesmí určovat vinu a nevinu
• Projektové práce – ty řeší projektant
• Nesmí vyčíslovat ceny pokud není zároveň ekonom
Co nesmí soudní znalec?
• Vypracovat znalecký posudek
- podujatost
- „stejný“ posudek pro obě protistrany
- nepravdivě nebo s utajenými skutečnostmi
• Porušit mlčenlivost
Sankce?
• Důtky, pokuty
• Zákaz činnosti
• Předsedkyně KS
• Tajemnice KS
• Poradní sbor KS
Jak se postupuje při posudku?
• Objednávka
• Poskytnutí základních podkladů
• Místní šetření (vždy)
dohoda na ceně a formě práce:
- jen konzultace
- expertíza
- znalecký posudek
• Vypracování
- znaleckého posudku
- expertízy
Místní šetření vždy placené
- Cena
- Termín
Platba s korekturou před vydáním
Co používá znalec?
•
•
•
•
Základní normy a předpisy
Zákony, Vyhlášky a Nařízení vlády České republiky
Základní stavebně-fyzikální zákony
Oborové směrnice – i to lze … výjimečné případy
Co je potřeba poskytnout pro znalecký
posudek?
• Pravdivé a úplné informace
• Informace o nemovitosti a vztazích
• Dokumentaci
Co se posuzuje?
• Porucha
• Vada
• Nedodělek
• Porucha
}
Nesoulad se smlouvou
Existenci, zjevnost a příčinu určí znalec
ne vinu!
Částečná nebo úplná ztráta funkce,
tvaru nebo vzhledu funkčního dílu stavby
• Vada
Neshoda se správným provedením
• Ne každá vada se projeví poruchou stavby
• Ne každá porucha je zapříčiněna vadou stavby
Definice vad
• Vada odstranitelná
• Vada neodstranitelná
} Právní význam
• Vada díla (obchodní zákoník)
- § 560: Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku
určenému ve smlouvě
- § 562: Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit
jeho prohlídku podle možnosti co nejdříveod předání předmětu díla
• Občanský Zákoník – Záruka
- Kupní smlouva: 24 měsíců
- Smlouva o dílo: 36 měsíců, části staveb minimálně 18 měsíců
• Obchodní Zákoník – délka záruky není definována
Jak jsou vady uváděné v posudcích?
• Bránící užívání
• Nebránící užívání
(nebrání převzetí)
- Píše se v posudcích, ale pojmy nemají oporu v legislativě ČR
- Správné je jenom rozlišení Porucha / Vada / Nedodělek
Píše se v posudcích …
• Vada funkce
• Vada estetická
- Píše se v posudcích, ale pojmy nemají oporu v legislativě ČR
- Správné je jenom rozlišení Porucha / Vada / Nedodělek
Vadný nebo bezvadný?
• Vadný prvek je
- navržen nesprávně a nesprávně proveden
- správně navržen a nesprávně proveden
• Bezvadný prvek je
- navržen nesprávně a správně proveden
- správně navržen a správně proveden
Co
bychom
si
přáli?
aby
• Projektanti
Projektovali poctivě a úplně
• Dodavatelé
- Zná pravdu,
nerozumí,
nerozhoduje ?
Vybírali a školili
nejen techniky,
ale i montážníky
- Nezná pravdu,
rozumí,
nerozhoduje ?
• Investoři
Nevybírali jenom podle ceny
Soud?
Jak je to u soudu?
- Nezná pravdu,
nerozumí,
rozhoduje ?
Až poslední možnost!
Dotazy?
Děkuji za pozornost
Ing. Milan Zápotocký
soudní znalec
Tel.: +420602220971
E-mail: [email protected]
www.znalec-okna.cz
Adresa: Průhonická 219, 252 42 Jesenice u Prahy
Kancelář: V Lukách 1158, 252 42 Jesenice u Prahy

Podobné dokumenty

Technický katalog Zehnder Zeta

Technický katalog Zehnder Zeta Designové koupelnové radiátory Zeta upoutávají moderním nadčasovým designem, tvořeným prvky geometrických tvarů. Skládají se z přesných ocelových vodorovných plochých trubek 60 x 10 mm, dokonale sv...

Více

zde - Industriální stopy

zde - Industriální stopy Ústřední jatka, Holešovická tržnice – a co dál? Ústřední jatka hlavního města Prahy sloužila až do roku 1983, kdy byla přebudována na tržnici. Ta měla být původně zaměřena hlavně na velkoobchod, al...

Více

Various plastic window production machinery, Milling centers

Various plastic window production machinery, Milling centers položek. Není-li stanoveno jinak, společnost Troostwijk s.r.o. nepřebírá žádnou  odpovědnost. Výdej (vyzvednutí zakoupených položek) bude probíhat pouze v  určené dny/časy na uvedené adrese.

Více