Farní zpravodaj - květen 2008

Komentáře

Transkript

Farní zpravodaj - květen 2008
farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj
KVÃTEN 2008
Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
zdravÌm V·s vöechny na poË·tku mÏsÌce kvÏtna, mÏsÌce zvl·ötnÌm zp˘sobem zasvÏcenÈho ˙ctÏ Panny
Marie. PodobnÏ jako v loÚskÈm roce budeme spoleËnÏ uvaûovat o PannÏ Marii p¯i m·jov˝ch poboûnostech, kterÈ budou vûdy v ˙ter˝ a v p·tek od 18.20 hodin v kostele sv. Jakuba.
Pro letoönÌ mÏsÌc kvÏten nabÌzÌm vaöÌ pozornosti hned nÏkolik v˝znamn˝ch ud·lostÌ:
ñ v nedÏli 11. 5. 2008 o slavnosti Sesl·nÌ Ducha SvatÈho bude v katedr·le brnÏnsk˝ biskup VojtÏch
udÏlovat sv·tost bi¯mov·nÌ mimo jinÈ bi¯movanc˘m, kte¯Ì se p¯ipravovali v naöÌ farnosti;
ñ v nedÏli 18. 5. 2008 se p¯i veËernÌ möi sv. v naöem kostele uskuteËnÌ ob¯ad zakonËenÌ obdobÌ mystagogie novÏ pok¯tÏn˝ch a z·roveÚ takÈ ob¯ad p¯ijetÌ mezi katechumeny nov˝ch dospÏl˝ch z·jemc˘
o k¯est;
ñ v nedÏli 25. 5. 2008 bude v naöem kostele slavnost 1. svatÈho p¯ijÌm·nÌ dÏtÌ; letos se jÌ z˙ËastnÌ
2 chlapci.
Vöechny tyto bratry a sestry svϯuji vaöim modlitb·m. Svϯuji je takÈ vaöÌ l·sce a pÈËi, vûdyù uvedenÈ ob¯ady jsou mnohdy teprve jak˝misi zaË·tky cesty, na kterÈ se mohou bez pomoci n·s ostatnÌch
docela dob¯e ztratit.
A jeötÏ jeden ˙mysl chci svϯit do vaöich modliteb. Jak jiû mnozÌ vÌte, v uplynulÈm mÏsÌci n·hle
a v·ûnÏ onemocnÏla Ëlenka ekonomickÈ rady naöÌ farnosti a Ëlenka redakËnÌ rady naöeho FarnÌho zpravodaje panÌ JUDr. Zdena Hladk·. Ve chvÌli, kdy pÌöi tyto ¯·dky, se p¯ipravuje na v·ûn˝ z·krok, kter˝ m·
podstoupit zÌtra. P¯ed nÏkolika hodinami mi telefonovala z nemocnice. Obsah tohoto telefonickÈho
rozhovoru byl urËen p¯edevöÌm v·m vöem: panÌ doktorka dÏkuje za spoleËenstvÌ naöÌ farnosti, kterÈ je
pro ni zvl·ötÏ v poslednÌch dnech, ale nejen v poslednÌch dnech, velikou oporou a radostÌ; dÏkuje zvl·ötÏ za vöechny modlitby
a möe svatÈ za ni obÏtovanÈ; zdravÌ v·s vöechny. R·d jejÌ dÌky a pozdravy vy¯izuji v·m vöem. A prosÌm, nesme ji ve sv˝ch modlitb·ch i nad·le, aby na nÌ B˘h naplÚoval svÈ pl·ny a aby ona i my vöichni jsme je dok·zali p¯ijÌmat.
Aù v·s vöechny prov·zÌ Panna Maria svou p¯Ìmluvou a dobr˝ B˘h sv˝m poûehn·nÌm.
Otec V·clav Slouk
Zdislavo svatá
v litoměřickém kraji,
za svoji patronku
Tebe mají.
Z kraje dalekého,
přišla jsi
plnit vůli
Otce nebeského.
Který Tobě dal,
léčitelský dar.
Nebylo pro Tebe
světských radostí,
Ty šla jsi k nemocným
cestou milosrdenství.
Zdislavo svatá,
pros za nás,
ať my jdeme
ve Tvých šlépějích,
cestou lásky,
Tvého milosrdenství!
Alena Veithová
Světec měsíce:
2. kvÏtna ñ sv. Atan·ö
Alexandrijsk˝,
patriarcha, cÌrkevnÌ uËitel
PomocnÌk proti bolestem hlavy.
Byl mimo¯·dnou osobnostÌ. ÿeho¯ Nazi·nsk˝
jej nazval Ñsloupem cÌrkveì a potomci mu p¯idali
adjektivum Ñvelik˝ì. Spolu s Basilem Velik˝m, Janem Zlato˙s˝m a ÿeho¯em Nazi·nsk˝m je jednÌm,
ze Ëty¯ ¯eck˝ch cÌrkevnÌch uËitel˘. Narodil se a zem¯el v Alexandrii. Datum narozenÌ se uv·dÌ 295,
296, nebo i doba okolo roku 300. P¯esnÏjöÌ je datum
˙mrtÌ ñ r. 373.
Atan·ö (Athanasius) byl potomkem k¯esùansk˝ch rodiˢ, dostalo se mu ¯eckÈho vzdÏl·nÌ a byl
û·kem mnicha otce AntonÌna. ⁄Ëastnil se roku 325
nicejskÈho koncilu jako pr˘vodce svÈho biskupa
Alexandra. Kdyû tento patriarcha zem¯el v roce
325, stal se Atan·ö jeho n·stupcem ve 33 letech
a tÌm i hlavou egyptskÈ cÌrkve. Tento ˙¯ad sice vykon·val 46 let, z toho vöak str·vil 17 rok˘ ve vyhnanstvÌ. VzpomÌn·me-li na tohoto patriarchu,
spisovatele Ëetn˝ch teologick˝ch spis˘ a dopis˘, jimiû ¯Ìdil cÌrkev, nelze nep¯ipomenout dneönÌ vyzn·nÌ vÌry, kterÈ se opakuje p¯i kaûdÈ möi. Tento
text je vlastnÏ produktem boj˘ o roli Boha, JeûÌöe
a Ducha svatÈho, a o jedno kaûdÈ slovo byla vedena
bitva, o nÌû vÏtöina n·vötÏvnÌk˘ nem· ponÏtÌ.
V textu se uv·dÌ: ÑVϯÌm v jednoho Boha, Otce vöemohoucÌho, Stvo¯itele nebe i zemÏ, vöeho viditel-
Úmysly apoštolátu
modlitby na květen 2008
⁄mysl vöeobecn˝
Aby k¯esùanÈ mohli uûÌvat knihy, umÏnÌ a sdÏlovacÌ prost¯edky ve prospÏch kultury, kter· obhajuje
hodnotu lidskÈ osoby.
⁄mysl misijnÌ
Aby Panna Maria, Kr·lovna apoötol˘, prov·zela
svou mate¯skou pÈËÌ mision·¯e, jako na poË·tku
cÌrkve prov·zela apoötoly.
⁄mysl n·rodnÌ
Aby student˘m a pedagog˘m v Ëase maturitnÌch
a st·tnÌch zkouöek nechybÏla pomoc Ducha svatÈho.
nÈho i neviditelnÈho. VϯÌm v jednoho P·na JeûÌöe
Krista, jednorozenÈho Syna boûÌho, kter˝ se zrodil
z Otce p¯ede vöemi vÏky, B˘h z Boha, SvÏtlo ze
SvÏtla, prav˝ B˘h z pravÈho Boha, zrozen˝ nestvo¯en˝, jednÈ podstaty s Otcem... atd. V dobÏ Atan·öovÏ se vedl ˙porn˝ z·pas s bludem, kter˝ po Ariovi
se jmenoval arianismus. JednotlivÈ Ël·nky, kterÈ
prosazoval Arius, uzn·valy jako tv˘rce vöeho pouze Boha Otce, zatÌmco Syn je tvorem a nem· BoûÌ
vÏËnost. Nepoch·zÌ z podstaty Boha Otce, n˝brû
byl jeho v˘lÌ z niËeho stvo¯en. Je p¯irozenÈ, ûe tyto
teologickÈ spory pram·lo zajÌmaly cÌsa¯e, kter˝
touûil pouze po klidu v ¯Ìöi. ObÏtÌ rozmar˘ a intelektu·lnÌch a teologick˝ch hr·tek byli ovöem skuteËnÌ myslitelÈ, kte¯Ì svÈ n·zory vtÏlovali do vyzn·nÌ pravÈ vÌry, jejÌû zaË·tek citov·n v p¯edchozÌm
(pokraËov·nÌ na str. 2)
/1
odstavci. VÏtöina deviant˘ poch·zela zejmÈna z v˝chodnÌ cÌrkve, a kdyû pozdÏji
padla ¯Ìöe v˝chodo¯Ìmsk· a pravoslavÌ p¯evzalo v˝znamnou ˙lohu a pokl·dalo v˝chod za t¯etÌ ÿÌm (po Konstantinopoli),
p¯estÏhoval se do Ruska byzantismus, ale
i ideologickÈ hr·tky, kterÈ byly nakonec
nat¯eny rudou barvou a p¯ipravily mnohÈ
neötÏstÌ vlastnÌ ¯Ìöi i postupnÏ obsazovan˝m oblastem. Takûe v tomto svÏtle lze porozumÏt v˝znamu svatÈho Atan·öe a bou¯liv˝m diskusÌm, kterÈ nebraly konce.
A tak se Atan·ö st¯ÌdavÏ vÏnoval cÌrkvi
a velkou Ë·st ûivota tr·vil v pouöti nebo ve
vzd·lenÈm svÏtÏ. Dva roky byl v TrevÌru,
sedm rok˘ v ÿÌmÏ, nÏjak˝ch sedm let
s pauzami ve venkovskÈm okolÌ Alexandrie. P¯esto byl tento biskup nesmÌrnÏ tvo¯iv˝m ËlovÏkem, kter˝ sepsal ËetnÈ polemickÈ spisy o sv˝ch teologick˝ch sporech, ale
i dopisy, kterÈ majÌ velkou vypovÌdacÌ
schopnost o dobÏ, v nÌû on ûil. Ale p¯edevöÌm tu po sobÏ zanechal n·zor, kter˝ byl
nakonec vtÏlen do citovanÈho vyzn·nÌ vÌry,
ûe B˘h Otec a Syn majÌ jedinou podstatu
bytÌ.
Kdyû ho nic nech·pajÌcÌ cÌsa¯ Juli·n posÌlal do vyhnanstvÌ v roce 362, shled·val
(jak s·m napsal), ûe zase vyh·nÌ Ñtohoto
notoricky protivnÈho ËlovÏka a ËlovÏka
stÏûÌ...ì Boj Atan·ö˘v tedy skonËil roku 373
jeho smrtÌ. v Alexandrii a jeho ostatky byly
uloûeny v kostele sv. K¯Ìûe v Ben·tk·ch.
Podle VelkÈ knihy svÏtc˘
Květnové hudební nešpory
se konajÌ v nedÏli 4. kvÏtna 2008 v 19.30
hodin v »ervenÈm kostele (chr·m Jana
Amose KomenskÈho na KomenskÈho n·mÏstÌ).
⁄ËinkujÌ: Sol et Sedes, umÏleck˝ vedoucÌ
Ond¯ej M˙Ëka
Program: Jacobus Handl - Gallus, Kryötof
Harant, Venceslaus Samotuliensis, ZdenÏk Luk·ö
BiblickÈ zamyölenÌ: Mgr. ätÏp·n H·jek
DobrovolnÈ vstupnÈ bude vÏnov·no Klubu
p¯·tel ËervenobÌlÈ hole, o.s., v BrnÏ.
Projekt podporuje Jihomoravsk˝ kraj a statut·rnÌho mÏsto Brno.
Po¯·dajÌ a zvou sbory »eskobratrskÈ cÌrkve
evangelickÈ Brno I a Brno-Husovice.
Medjugorje 31. 7. – 6. 8. 2008
Mezin·rodnÌ modlitebnÌ festival ml·deûe
Pobyt u mo¯e 6. 8. ñ 9. 8. 2008
Cena: 3990,ñ KË. Ubytov·nÌ: je zajiötÏno
v ubytovacÌch domech v Medjugorje cca 30
minut od kostela. Strava: je z vlastnÌch z·sob, va¯it lze ve spoleËn˝ch kuchynÌch.
D·le je pl·nov·no koup·nÌ u vodop·d˘ na
KRAVICI. P¯i zp·teËnÌ cestÏ bude ubytovanÌ u mo¯e v Omiöi. V cenÏ je zahrnuta
cesta a ubytov·nÌ.
DalöÌ informace pod· a p¯ihl·öky p¯ijÌm·:
Josef M˙Ëka, 604 850 538
Helena M˙Ëkov·, 604 327 000
Za farnost sv. Jakub Brno
P¯ihlaste se, ozvÏte se, nejlÈpe do 11. 5. 2008.
Ozn·menÌ: LetnÌ pobyty na Sk·le
6. 7. ñ 10. 7. ñ pracovnÌ, min. vÏk 13 let
(˙klid, natÌr·nÌ, lÌËenÌ, opravy...)
11. 7. ñ 20. 7. ñ pro dÌvky
20. 7. ñ 27. 7. ñ pro chlapce ñ ministranti
2\
Knihovna Biskupství brněnského zve
na Dny otevřených dveří
P¯i p¯Ìleûitosti 5. v˝roËÌ zp¯ÌstupnÏnÌ
sv˝ch sluûeb ve¯ejnosti po¯·d· Knihovna
BiskupstvÌ brnÏnskÈho ve dnech 12.
a 13. 5. od 10.00 do 18.00 hodin Dny
otev¯en˝ch dve¯Ì.
Jak uv·dÌ vedoucÌ knihovny, PhDr.
Frantiöek ZajÌËek: ÑOba dva dny bude n·vötÏvnÌk˘m umoûnÏno sezn·mit se s ËinnostÌ a sluûbami knihovny, a takÈ s jejÌmi skladovacÌmi prostory, do nichû se bÏûn˝ n·vötÏvnÌk prakticky nedostane. Jsme rovnÏû
p¯ipraveni zodpovÏdÏt vöechny dotazy t˝kajÌcÌ se posl·nÌ a provozu knihovny i poskytov·nÌ nadstandardnÌch knihovnick˝ch
sluûeb (informaËnÌch, referenËnÌch, reöerönÌch, poradensk˝ch), event. i dotazy na
elektronickÈ informaËnÌ zdroje. N·vötÏvnÌci si budou moci vybrat a za symbolick˝ poplatek zakoupit odbornou literaturu, kterou knihovna neza¯adila do fondu (nadby-
teËnÈ v˝tisky, neprofilovÈ zamϯenÌ) i beletrii, kterou do fondu neza¯azujeme v˘bec.ì
P¯i p¯Ìleûitosti 5. v˝roËÌ zp¯ÌstupnÏnÌ
sluûeb knihovny ve¯ejnosti p¯ipravili jejÌ
pracovnÌci pro zapomnÏtlivÈ Ëten·¯e malou Ñamnestiiì ñ pokud v tÏchto dnech vr·tÌ
knihy s p¯ekroËenou v˝p˘jËnÌ lh˘tou, budou osvobozeni od poplatk˘ z prodlenÌ.
ÑPl·nujeme takÈ p¯ipravit v˝stavku drobn˝ch tisk˘ ñ Ex libris a tzv. ,svat˝ch obr·zk˘ë, kterÈ nach·zÌme v knih·ch. Nad r·mec sezn·menÌ se s bÏûn˝m provozem naöÌ
knihovny bude pro n·vötÏvnÌky Dn˘ otev¯en˝ch dve¯Ì p¯ipraveno malÈ obËerstvenÌ,ì dod·v· Frantiöek ZajÌËek.
Kontakt na knihovnu: Kamenn· 36, 639 00
Brno, tel. 543 331 406.
www.biskupstvi.cz/knihovna
P. Anselm Grün navštíví v květnu Brno
Ve dnech 16.ñ18. 5. navötÌvÌ Brno
zn·m˝ autor knih o k¯esùanskÈ spiritualitÏ, benediktinsk˝ knÏz P. Anselm
Gr¸n.
Brno: PastoraËnÌ st¯edisko brnÏnskÈ diecÈze a Karmelit·nskÈ nakladatelstvÌ po¯·dajÌ ve dnech 16.ñ18.5. dalöÌ z ¯ady setk·nÌ
s P. Anselmem Gr¸nem, jednÌm z nejzn·mÏjöÌch svÏtov˝ch autor˘ duchovnÌ k¯esùanskÈ literatury.
Program setk·nÌ:
p·tek 16. kvÏtna ve 20.00 hodin (aula BiskupskÈho gymn·zia v BrnÏ, BarviËova ulice 85;
sobota 17. kvÏtna od 9.00 hodin (aula BiskupskÈho gymn·zia v BrnÏ, BarviËova 85.
ÑJak znovu najÌt radost?ì ñ celodennÌ rekolekce zakonËen· bohosluûbou.
SobotnÌ program je t¯eba absolvovat cel˝,
obÏd pro z·jemce bude moûnÈ objednat
a zakoupit p¯Ìmo na mÌstÏ p¯ed zaË·tkem
programu. Po celou dobu programu budou
k zakoupenÌ vöechny publikace Anselma
Gr¸na i dalöÌ knihy duchovnÌ literatury.
nedÏle 18. kvÏtna 9.30 hodin ñ bohosluûba
ñ celebruje Anselm Gr¸n (kostel sv. Jakuba
v BrnÏ); 11.00 hodin ñ autogrami·da (knihkupectvÌ Cesta na RaöÌnovÏ ulici ñ naproti
kostelu.
P. Anselm Gr¸n se narodil v roce 1945
v Junkershausenu v Rhˆnu. Roku 1964
maturoval ve W¸rzburku a ve stejnÈm roce
vstoupil do benediktinskÈho kl·ötera
v M¸nsterschwarzachu. V letech 1963ñ71
studoval filozofii a teologii v St. Ottilien
a v ÿÌmÏ. Roku 1974 byl promov·n na doktora teologie. Mezi lety 1974ñ76 studoval
ekonomii v Norimberku. Od roku 1977 je
cerel·¯em opatstvÌ, vedle toho se vÏnuje
pr·ci s ml·deûÌ, p¯edn·öÌ a vede duchovnÌ
rekolekce pro knÏze a ¯eholnÌky v krizov˝ch situacÌch.
Naši milí farníci,
tak mÏ napad·, kdyû se vlastnÏ skoro dennÏ vyskytuji v naöem kostele, ûe zdaleka
nejsem sama, kdo tam vykon·v· nÏjakou
Ñpr·ciì. P·ni far·¯i, kostelnÌci, ministranti, varhanÌci, oprav·¯i a ˙klidovÌ dobrovolnÌci a plno jin˝ch drobn˝ch sluûeb, kterÈ
t¯eba ani nevnÌm·me. (N·stÏnky, pr·dlo
atd.) Jsou vöak osobnosti, kterÈ k naöemu
kostelnÌmu koloritu nucenÏ pat¯Ì, ale p¯edstavujÌ pro n·s tak trochu problÈm... Nazvala bych to podnikatelsk· Ëinnost ñ Ñéebr·nÌ s.r.o.ì Tito pracovnÌci majÌ takÈ urËitou pracovnÌ dobu ñ od rannÌ möe a takÈ
dopoledne, kdy chodÌ v˝pravy cizinc˘, p¯es
klidnÈ poledne. V tu dobu n·ö chr·m poskytuje ˙toËiötÏ pro obËerstvenÌ tÏla i klidnou podloûku ke sp·nku, no a co na tom,
kdyû se to nestihne na WC... vöak to nÏkdo
uklidÌ. Odpoledne se opÏt zastavÌ mnoho lidÌ z pr·ce se ztiöit, pomodlit, p¯i tom majÌ
srdce otev¯enÈ a plnÈ penÏûenky... Zb˝v·
zakonËit den opÏt möÌ svatou a nezapomenout pozdravit s nataûenou rukou kaûdÈho
proch·zejÌcÌho ñ zn·mÈho.
ÿeknÏme si up¯ÌmnÏ, majÌ dost n·roËnou pracovnÌ dobu, ale proË ne, stojÌ to
za to!
Zkusme si p¯edstavit kalkulaci Ñpodnikatelkyì KvÏtuöky, kter· pobÌr· pomÏrnÏ
dobr˝ invalidnÌ d˘chod. DennÏ si p¯ijde,
podle jejÌho p¯izn·nÌ minim·lnÏ na 300,ñ
aû 700,ñ KË, coû dÏl· za mÏsÌc okolo
15 000,ñ KË ËistÈho, coû je dohromady asi
od 20 000,ñ do 25 000,ñ KË ËistÈho nezdanitelnÈho p¯Ìjmu pro jednu osobu. MyslÌm, ûe
to nenÌ bÏûn˝ plat ani vedoucÌho pracovnÌka se vzdÏl·nÌm, jeötÏ p¯i volnÈ pracovnÌ
dobÏ. UrËitÏ û·dn˝ z n·s by s nÌ pracovnÌ
za¯azenÌ nemÏnil, ale nepodporujeme tady
naöimi p¯ÌspÏvky nÏco nezdravÈho a faleönÈho. Je pravda, ûe si mnohdy vöechny tyto
skuteËnosti ani neuvÏdomujeme a abychom mÏli pokoj, vyt·hneme drobnÈ... Zamysleme se vöak nad tÌm, dÏl·me v˘bec
dobr˝ skutek? V p¯ÌpadÏ, ûe chceme opravdu pomoci tÏmto lidem, p¯ispÏjme organizacÌm, kterÈ se touto problematikou zab˝Helena, varhanice
vajÌ.
Kurz pro rodiče dětí do dvou let (zah·jenÌ 3. 6. 2008) Předávání víry
Centrum pro rodinu a soci·lnÌ pÈËi
Obsah semin·¯˘:
v rodině
v BrnÏ p¯ipravilo na Ëerven 2008 dalöÌ bÏh
ZdravÌ a bezpeËÌ dÌtÏte
Kurzu pro rodiËe dÏtÌ od öesti t˝dn˘ do
dvou let vÏku. CÌlem kurzu je co nejbezpeËnÏji provÈst rodiËe obdobÌm prvnÌch mÏsÌc˘ ûivota dÌtÏte. Je to doba, kdy v relativnÏ
kr·tkÈm Ëase doch·zÌ k velk˝m zmÏn·m
v duöevnÌm a fyzickÈm v˝voji dÌtÏte, coû
samo o sobÏ klade na vychovatele velkÈ n·roky. Partne¯i se navÌc ocitajÌ v novÈ ÑrodiËovskÈì roli, kter· s sebou m˘ûe nÈst mnohÈ nejistoty. VÏtöina z rodiˢ se na p¯Ìchod
dÏù·tka zodpovÏdnÏ p¯ipravuje, ale konkrÈtnÌ ot·zky p¯in·öÌ teprve sama praxe.
Kurz je p¯ÌleûitostÌ ke sdÌlenÌ konkrÈtnÌch
ot·zek jak s odbornÌky z oblasti pediatrie
a psychologie, tak s rodiËi, kte¯Ì se nach·zejÌ ve stejnÈ ûivotnÌ f·zi.
Kde: Centrum pro rodinu a soci·lnÌ pÈËi,
Josefsk· 1, velk˝ s·l v p¯ÌzemÌ.
Kdy: ˙ter˝ 13.45ñ15.45 hodin prvnÌ t¯i
semin·¯e; ˙ter˝ 17.00ñ19.00 hod. Ëtvrt˝
semin·¯ (vÌt·na ˙Ëast celÈho p·ru ñ cel˝
kurz m˘ûete absolvovat s dÏtmi).
Cena: 450 KË (pro p·r i jednotlivce).
P¯ihl·öky: do konce kvÏtna telefonicky na
recepci CRSP, t.: 542 217 464, 731 402 731.
Koordin·tor: Dana Chaloupkov·, telefon:
731 604 064,
[email protected]
❒ oËkov·nÌ
❒ nejËastÏjöÌ nemoci a jejich projevy
❒ moûnÈ p¯ÌËiny pl·Ëe, nalÈhavÈ stavy
❒ bezpeËnost dÌtÏte, prvnÌ pomoc
❒ podpora zdrav˝ch n·vyk˘
Psychick˝ v˝voj dÌtÏte
❒ psychomotorick˝ v˝voj dÌtÏte
❒ intelektov˝ v˝voj, v˝voj ¯eËi
❒ emocion·lnÌ v˝voj
❒ soci·lnÌ chov·nÌ, adaptace
❒ hra jako prost¯edek rozvoje
V˝chova v rannÈm vÏku
❒ pot¯eby dÌtÏte
a jejich naplnÏnÌ/uspokojenÌ
❒ moûnosti v˝chovnÈho p˘sobenÌ
❒ sp·nek a problÈmy s nÌm spojenÈ
❒ problÈmy s jÌdlem
❒ hygienickÈ n·vyky, udrûov·nÌ Ëistoty
❒ obdobÌ vzdoru
PÈËe o sebe a partnersk˝ vztah
❒ rodiËovstvÌ ñ nov· ûivotnÌ role
❒ zvl·d·nÌ citov˝ch n·rok˘
❒ osobnÌ pot¯eby a hranice
❒ v˝znam otce
Lekto¯i: pediatr: MUDr. Peter M˙dry
psychologovÈ: Mgr. Andrea M˙dra,
Mgr. Lucie Kotkov·, Mgr. Milan Pil·t,
Mgr. Terezie Pil·tov·-Oseck·)
Církevní domov mládeže Petrinum
Domov, umÌstÏn˝ se svojÌ zahradou
v blÌzkosti st¯edu mÏsta je ubytovacÌm za¯ÌzenÌ pro chlapce p¯ev·ûnÏ z vϯÌcÌch rodin. UmoûÚuje jim, aby to duchovnÌ, co do
nich vloûili jejich rodiËe v dÏtstvÌ, rozvÌjeli
i v dobÏ dospÌv·nÌ. V˝chovnÈ p˘sobenÌ m·
jasn˝ cÌl ñ umoûnit mlad˝m lidem dozr·vat v osobnost, svobodnou, zodpovÏdnou,
schopnou utv·¯et si vlastnÌ n·zor, samostatnÏ se rozhodnout. »as, zde str·ven˝ se
st·v· pro dospÌvajÌcÌho ËlovÏka formujÌcÌm
prvkem. Je mu d·n prostor pro celkov˝
rozvoj ñ v oblasti duchovnÌ, duöevnÌ i fyzickÈ. M· moûnost nejen zÌsk·vat vÏdomosti,
ale p¯edevöÌm praktickÈ zkuöenosti ze ûivota spoleËenstvÌ. K tomu p¯ispÌvajÌ r˘znÈ
aktivity, kter˝ch se ˙ËastnÌ podle svÈho
rozhodnutÌ. UËÌ se, co je dialog, uËÌ se analyzovat problÈmy a vyvozovat z nich z·vÏry
pro sv˘j ûivot, ale takÈ se orientovat na
stupnici hodnot. Dodrûov·nÌ ¯·du, kter˝ je
nezbytn˝ pro chod domova, umoûÚuje mladÈmu ËlovÏku vychov·vat vlastnÌ v˘li. UËÌ
se neprosazovat jen s·m sebe, svÈ vlastnÌ
okamûitÈ uspokojenÌ, ale p¯ijÌmat i urËitÈ
omezenÌ.
Vychovatel se st·v· pro dospÌvajÌcÌho
pr˘vodcem na cestÏ, kter˝ ukazuje cestu,
ale s·m touto cestou takÈ jde, nenÌ tedy
tÌm, kdo pouze p¯ikazuje smÏr. Mlad˝ ËlovÏk je mimo jinÈ povzbuzov·n i p¯Ìkladem
sv˝ch vychovatel˘.
Domov nepomÌjÌ rozvoj talent˘ v nejr˘znÏjöÌch oblastech. Moûnost provozov·nÌ
sportu (vlastnÌ tÏlocviËna, posilovna, h¯iötÏ, velk· zahrada, kuleËnÌk, st¯elnice),
hudby, vyuûitÌ poËÌtaˢ, internetu, dÌlny aj.
a celkov· atmosfÈra domova p¯ispÌvajÌ
k ˙ËelnÈmu vyplnÏnÌ volnÈho Ëasu, aniû by
bylo pot¯eba hledat r˘znÈ n·hraûky v podobÏ drog, alkoholu...
Domov je tedy za¯ÌzenÌ, kterÈ d·v·
moûnost plnÈho rozvoje osobnosti mladÈho
ËlovÏka, poskytuje mu materi·lnÌ z·zemÌ
pro bydlenÌ, doplÚuje v˝chovnÈ p˘sobenÌ
rodiny. V duchovnÌ oblasti je respektov·no
svobodnÈ rozhodnutÌ kaûdÈho jednotlivce.
Ing. VÌt MiË·nek ñ ¯editel
P. Mgr.Josef Havelka ñ spiritu·l
Veve¯Ì 15, 602 00 Brno
541 213 064 ñ ˙st¯edna
Pozvání na vinařství Sádek
Dovolujme si V·s pozvat do jedinÈho
produkËnÌho vinohradu v kraji VysoËina.
Nach·zÌme se na severoz·padnÌm okraji
znojemskÈ podoblasti a jsme jedin· nejz·padnÏji poloûen· vinice u n·s na MoravÏ.
SouË·stÌ vinohradu je 3,5 hektaru a 12 000
hlav rÈvy vinnÈ posazen˝ch ve svahu pod
hradem S·dek s kr·sn˝mi rozhledy do vinohradu a okolnÌ krajiny. M˘ûeme nabÌdnout prohlÌdku vina¯skÈ nauËnÈ stezky (40
odr˘d) zakonËenou ochutn·vkami vÌn, ¯Ìzenou degustaci ve sklepech s eggerskou
klenbou a mnoho dalöÌch moûnostÌ. Vina¯stvÌ S·dek je mÌsto, kterÈ stojÌ za to navötÌvit a na chvÌli pozdrûet hektick˝ bÏh ûivota
v kr·snÈ p¯ÌrodÏ. NabÌzÌme prostory jak
pro n·vötÏvy jednotlivc˘ i organizovan˝ch
skupin (nap¯. pro duchovnÌ cviËenÌ atd.,
ubytov·nÌ je moûnÈ aû pro 52 osob).
VÌce informacÌ Ing. Frant. Muöka, Ph.D.
(tel. 607 187 895, e-mail: [email protected]
cz), Ing. L. Lamp̯, Ph.D. (tel. 602 721 625,
e-mail: [email protected])
nebo http://www.vinohrady-sadek.cz.
Centrum pro rodinu a soci·lnÌ pÈËi v BrnÏ
ve spolupr·ci s N·rodnÌm centrem pro rodinu
nabÌzÌ rodiˢm kurz, jehoû cÌlem je spoleËnÈ
hled·nÌ toho, jak ûÌt svoji vÌru pravdivÏ a dÏtem srozumitelnÏ, abychom jim sv˝mi postoji
nebyli p¯ek·ûkou vÌry v Boha. Ve Ëty¯ech navazujÌcÌch setk·nÌch budeme hovo¯it o k¯esùansk˝ch hodnot·ch ve spojenÌ s lidsk˝mi dovednostmi (kompetencemi) a jejich d˘leûitosti pro p¯ed·v·nÌ vÌry v rodinÏ. Kurz je
vhodnou p¯ÌleûitostÌ k ekumenickÈmu setk·nÌ k¯esùan˘ r˘zn˝ch denominacÌ.
Program je zaloûen na z·ûitkov˝ch technik·ch zapojujÌcÌch r˘znÈ str·nky lidskÈ
osobnosti doplnÏn˝ch teoriÌ zamϯenou na
z·kladnÌ k¯esùanskÈ postoje.
TÈmata: d˘vÏra, ˙cta, autorita, umÏnÌ d·vat
a p¯ijÌmat, odpuötÏnÌ
Kde: Centrum pro rodinu a soci·lnÌ pÈËi, Josefsk· 1, Brno 602 00, p¯edn·ökov˝ s·l
Kdy: pondÏlÌ 17.30ñ20.00 hod.
TermÌny: 12. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6. 2008
Lekto¯i: Mgr. Ing. Marie Oujezdsk·, Ing. Josef Horsk˝
Koordin·tor: Dana Chaloupkov·,
[email protected]
KurzovnÈ: 350 KË/osoba, 600 KË/manûelsk˝
p·r
P¯ihl·öky: Centrum pro rodinu a soci·lnÌ
pÈËi, Josefsk· 1, 602 00 Brno, recepce CRSP,
tel.: 542 217 464, 731 402 731
DIECÉZNÍ CHARITA BRNO
DŸM L…»BY BOLESTI
S HOSPICEM SV. JOSEFA
HLED¡
NOV… DOBROVOLNÕKY,
kte¯Ì by pomohli zp¯Ìjemnit pobyt
v Hospici tÏûce nemocn˝m lidem.
Hled·me dobrovolnÌky, kte¯Ì jsou ochotni
a schopni podle sv˝ch moûnostÌ:
ñ vÏnovat Ëas, ale p¯edevöÌm lidskou ˙Ëast
nemocn˝m lidem
ñ individu·lnÏ nebo ve skupinÏ pracovat
s pacienty (ËtenÌ, proch·zka, spoleËenskÈ
hry)
ñ zabavit je a zp¯Ìjemnit pacient˘m voln˝
Ëas
ñ dÏlat pacient˘m spoleËnost, pom·hat,
podporovat a doprov·zet je
ñ podÌlet se na zp¯ÌjemnÏnÌ prost¯edÌ
a podmÌnek, ve kter˝ch pacienti ûijÌ
ñ zp¯Ìjemnit pobyt pacient˘m uspo¯·d·nÌm kr·tkÈho koncertu, pÏveckÈho vystoupenÌ apod.
Z·jemci o dobrovolnictvÌ by mÏli mÌt alespoÚ 18 let a mÏli by b˝t ochotni za pacienty
dojÌûdÏt do Rajhradu ñ jÌzdnÈ se dobrovolnÌk˘m propl·cÌ. Z·jemce proökolÌme bÏhem jednodennÌho v˝cviku, kde se dozvÏdÌ
o problematice hospicovÈ pÈËe, o n·plni
pr·ce dobrovolnÌk˘, o specifick˝ch rysech
pomoci v·ûnÏ nemocn˝m lidem.
Chcete-li pomoci a m·te z·jem o dalöÌ
informace, kontaktujte prosÌm koordin·tora dobrovolnÌk˘, tel do hospice:
547 232 223, mobilnÌ tel: 736 529 319,
e-mail: [email protected]
/3
Z kalendáře: květen 2008
Datum
Hodina
»t
01. 5.
P·
P·
So
Ne
Ne
⁄t
⁄t
»t
»t
P·
So
So
Ne
Ne
Ne
Po
Po
⁄t
⁄t
St
P·
P·
Ne
Ne
Ne
02. 5.
02. 5.
03. 5.
04. 5.
04. 5.
06. 5.
06. 5.
08. 5.
08. 5.
09. 5.
10. 5.
10. 5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
12. 5.
12. 5.
13. 5.
13. 5.
14. 5.
16. 5.
16. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
⁄t
⁄t
St
»t
P·
So
Ne
Ne
Ne
Po
⁄t
⁄t
P·
P·
So
Ne
20. 5.
20. 5.
18.20
21. 5.
22. 5.
22. 5.
18.20
24. 5. 20ñ0.30
25. 5.
25. 5.
9.30
25. 5.
15.30
26. 5.
27. 5.
27. 5.
18.20
30. 5.
30. 5.
18.20
31. 5.
01. 6.
18.20
18.20
9.09
18.20
19.00
9.00
18.20
18.20
9.30
19.00
Co n·s Ëek·
MÌsto
Slavnost NanebevstoupenÌ P·nÏ ñ doporuËen˝ sv·tek
ZaË·tek devÌtidennÌ p¯Ìpravy na slavnost Sesl·nÌ Ducha SvatÈho
Pam·tka sv. Atan·öe, biskupa a uËitele cÌrkve
M·jov· poboûnost
Sv·tek sv. Filipa a Jakuba, apoötol˘
7. nedÏle velikonoËnÌ
Den modliteb za sdÏlovacÌ prost¯edky
Pam·tka sv. Jana Sarkandra, knÏze a muËednÌka
M·jov· poboûnost
Pam·tka Panny Marie, Prost¯ednice vöech milostÌ
ZaË·tek pouti brnÏnskÈ ml·deûe do K¯tin
M·jov· poboûnost
Ministrantsk˝ den v ArcibiskupskÈm knÏûskÈm semin·¯i
SvatoduönÌ vigilie
Slavnost Sesl·nÌ Ducha SvatÈho
SbÌrka na charitativnÌ ˙Ëely
Möe sv. s udÏlov·nÌm sv·tosti bi¯mov·nÌ
Pam·tka sv. Nerea a Achillea, muËednÌk˘
Pam·tka sv. Pankr·ce, muËednÌka
Pam·tka Panny Marie FatimskÈ
M·jov· poboûnost
Sv·tek sv. MatÏje, apoötola
Sv·tek sv. Jana NepomuckÈho, knÏze a muËednÌka
M·jov· poboûnost
Slavnost NejsvÏtÏjöÌ Trojice
Möe sv., hl. celebrant P. Anselm Gr¸n, OSB
P¯i möi sv. ob¯ad zakonËenÌ obdobÌ mystagogie novÏ pok¯tÏn˝ch
a ob¯ad p¯ijetÌ do katechumen·tu nov˝ch z·jemc˘ o k¯est
Pam·tka sv. Klementa Marie Hofbauera, knÏze
M·jov· poboûnost
Sv·tek V˝roËÌ posvÏcenÌ brnÏnskÈ katedr·ly
Slavnost TÏla a Krve P·nÏ ñ doporuËen˝ sv·tek
M·jov· poboûnost
MuzejnÌ noc
8. nedÏle v mezidobÌ
Slavnost prvnÌho svatÈho p¯ijÌm·nÌ dÏtÌ
Oslava slavnosti TÏla a Krve P·nÏ
Pam·tka sv. Filipa Neriho, knÏze
Pam·tka sv. Augustina z Canterbury, biskupa
M·jov· poboûnost
Slavnost NejsvÏtÏjöÌho Srdce JeûÌöova
M·jov· poboûnost
Sv·tek NavötÌvenÌ Panny Marie
9. nedÏle v mezidobÌ
Z lékárny doktora humoris causa
Bejv·valo, bejv·valo...
Byl prvnÌ m·j,
otev¯el se chlÈv i st·j
a v˝dobytky t·hly ulicÌ
st¯eûeny naöÌ milicÌ.
Nad tribunou hvÏzdy z·¯
svÌtila jim jako svatoz·¯.
Kdyû objÌmali a lÌbali dÌvËÌ tv·¯,
to z amplion˘ volal hlas:
ÑNest˘j, pojÔ mezi n·s.ì
Kdo neöel, zlomil si v pr·ci vaz.
Dvo¯·Ëku, Ty jsi st·l opod·l
a sm·l jsi se, ûe je to candrb·l.
Kde se vzal, tu se vzal
za Tebou fÌzl st·l.
Za t¯i dny zav¯eli dÏdovi ordinaci
a p¯e¯adili ho k jinÈ pr·ci.
Na Borech, Ruzyni a na Pankr·ci
aû po letech se znovu zase dom˘ vracÌ.
A teÔ v soudnÌ sÌni hledÌ do tv·¯e
pravÈho tehdy bacha¯e.
Ten vol·: ÑMy jsme nevinÌ,
to jinÌ kopali, my jsme nevinÌ.ì
A ruka svÌr· se zas v pÏst,
pootev¯en˝mi vr·tky, vracÌ se zas zpÏt.
»ekajÌ na sv˘j Ëas?
DÏdo d·ö jim zase sv˘j hlas?
Slibovali vöem lidem r·j,
nikdy jinak, na vÏËnÈ Ëasy,
z˘stal vöak jenom pro partaj,
jin˝m otevÌrali basy.
ZachrastÌ za nimi koneËnÏ klÌË?
PromlËeno, vöechno je pryË!
kostel
kostel
Star· LÌöeÚ
kostel
Olomouc
kostel
katedr·la
kostel
kostel
kostel
kostel
kostel
kostel
kostel
kostel
MinoritÈ, pr˘vod po mÏstÏ
kostel
kostel
Chcete-li se takÈ Vy podÌlet na p¯ÌpravÏ
FarnÌho zpravodaje, m˘ûete svÈ p¯ÌspÏvky nebo n·mÏty vkl·dat do schr·nky na
dopisy na fa¯e u svatÈho Jakuba.
Schr·nka je oznaËena:
FARNÕ ZPRAVODAJ
n·mÏty ñ p¯ÌspÏvky
DÏkujeme V·m
za spolupr·ci.
Vydala ÿÌmskokatolick· farnost u sv. Jakuba, Jakubsk· 11, 602 00 Brno. Vych·zÌ pro vnit¯nÌ pot¯ebu farnosti. NeprodejnÈ! P¯ÌspÏvky oznaËenÈ BB jsou
p¯evzaty z informaËnÌho servisu BiskupstvÌ brnÏnskÈho. »l·nky z minul˝ch ËÌsel naöeho Zpravodaje a z·kladnÌ informace o kostele a farnosti sv. Jakuba
najdete na internetovÈ adrese: www.svatyjakubbrno.wz.cz. Uz·vÏrka pro ËervnovÈ ËÌslo zpravodaje je v nedÏli 25. kvÏtna 2008.
4\

Podobné dokumenty

jaro 2006 - Lions Club

jaro 2006 - Lions Club Ve dnech 21. - 23. ledna 2005 jsem se z˙Ëastnil sch˘zky t˝mu v˝öe uveden˝ch guvernÈr˘, kterou vedli Past International President Jean Behar a Past International Director Ernst Musil. Pr·ce tohoto t...

Více

Život farností Znojma č. 5/2008

Život farností Znojma č. 5/2008 mám na mysli Ježíšovo proměnění na hoře Tábor a smrtelný zápas v Olivetské zahradě. V obou případech je Jakub vybrán spolu s Petrem a Janem za svědka události: je to jistě znamení zvláštního zalíbe...

Více

číslo 4, 2004

číslo 4, 2004 Proč píši o tomto setkání? Chci se s Vámi podělit o návrh Karla Šafáře, který rád a ochot− ně uskuteční obdobné setkání pro menší skupinku zájemců i mimo Prahu. Budete−li mít zá− jem rád pomohu se ...

Více

Farní zpravodaj - říjen 2011

Farní zpravodaj - říjen 2011 V mÏsÌci ¯Ìjnu budeme proûÌvat dalöÌ pokraËov·nÌ seri·lu odchody a p¯Ìchody. P¯i knÏûskÈm svÏcenÌ Mgr. Miroslava Prajky dne 9. 9. 2011 brnÏnsk˝ biskup Mons. VojtÏch Cikrle trochu p¯ekvapivÏ ozn·mil...

Více

růžena dostбlovб / řecko a my v dějinбch

růžena dostбlovб / řecko a my v dějinбch o p¯Ìchodu kr·le ËeskÈhoÖ poslal jakÈhosi Moravana jmÈnem Bohutu, kter˝ v chudobÏ z druûiny Konr·da, knÌûete MoravskÈho do ÿecka se dostal a rozöafnostÌ svou k takovÈ cti p¯iöel, ûe u cÌsa¯e ¯eckÈh...

Více

Dokument ke stažení - Rakovina hlavy a krku

Dokument ke stažení - Rakovina hlavy a krku 5. Snažte se každý den o něco, co Vám způsobí, třeba malou, radost. Pamatujte si, že optimistům a veselým lidem se i rány hojí rychleji. Pronásledují-li Vás přesto stále chmurné nálady, vyhledejte ...

Více

č.44 - Oblastní charita Horažďovice

č.44 - Oblastní charita Horažďovice Horažďovice, Blatnou až k Dožicům, kde na rodové tvrzi žil jeho bratr. Pravidelně čtyřikrát v roce cestoval P. Vojtěch na poutní cestu do bavorské obce Neukirchen bei Heiligen Blut. V roce 1635 byl...

Více

Farní zpravodaj - prosinec 2013

Farní zpravodaj - prosinec 2013 farnÌ SVAT› JAKUB BRNO zpravodaj

Více