PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhraj kravičku s mlékem § 1 Rozsah

Transkript

PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhraj kravičku s mlékem § 1 Rozsah
PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhraj kravičku s mlékem
(dále jen Pravidla)
§1
Rozsah úpravy
Tato pravidla soutěže s názvem Vyhraj kravičku s mlékem (dále jen Soutěž) stanovují podmínky účasti a odměňování účastníků zúčastňujících se Soutěže a také práva a povinnosti Účastníků a Organizátora.
§2
Všeobecná ustanovení
1. Organizátorem Soutěže je společnost Univerzální zasilatelství a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha
10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812, dále jen Organizátor.
2. Objednatelem soutěže je společnost Cereal Partners Czech Republic, s.r.o (dále jen CPC), Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČ 251 12 520, DIČ CZ25112520, zastoupena paní Monikou Peimel
na základě plné moci, dále jen Objednatel.
3. Soutěž se týká následujících cereálních produktů značky Nestlé: CINI MINIS 450 g, NESQUIK 450 g,
CHOCAPIC 450 g, HONEY CHEERIOS 425 g, LION 425 g. Vyjmenované produkty mají speciální promoční obal určený pro tuto soutěž. Na vnitřní straně tohoto obalu je natištěn unikátní soutěžní kód,
který Účastník zadává při registraci. Produkty musí být zakoupeny na území České republiky. Na paragonu nebo faktuře musí být čitelné místo nákupu.
4. Soutěž začíná dne 1. 1. 2016 a trvá do dne 29. 2. 2016. Účast Účastníků v Soutěži a výběr Výherců
trvá ode dne 1. 1. 2016 od 00.00 do dne 29. 2. 2016 do 23.59
5. Data a hodiny patří do rozpětí od 1. 1. 2016 od 00.00 do 29. 2. 2016 do 23.59.
6. Soutěž je součástí globální propagační akce společnosti Cereal Partners Worldwide – Nestlé & General Mills Chemin du Viaduc, 1 – Case Postale – 1000 Lausanne 16 – Švýcarsko, ve jménu, které na
území České republiky působí společnost Cereal Partners Czech Republic, s.r.o. Mezi Vodami
2035/31, 143 20 Praha 4, IČ 251 12 520, DIČ CZ25112520, zastoupena paní Monikou Peimel na
základě plné moci
7. Výhry nepodléhají dani z příjmu fyzických osob ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., zákona o dani z
příjmů, v platném znění, protože jejich nabývací hodnota nepřesahuje hranici stanovenou zákonem
(10 000 Kč).
8. Organizátor prohlašuje, že nenese zodpovědnost za nedostatky v zásobování jednotlivých prodejních
míst produkty podle § 2 odst. 2, které opravňují k účasti v Soutěži.
§3
Účast v Soutěži
1.
2.
3.
4.
Účast v Soutěži má dobrovolný a bezplatný charakter.
Účastník svým zapojením do Soutěže vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.
Akce se mohou zúčastnit pouze osoby, které jsou občany České republiky.
Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou zaměstnanci nebo představiteli Organizátora, zaměstnanci nebo představiteli společnosti Cereal Partners Czech republic, s.r.o., ani osoba, která dozoruje
průběh této Soutěže, určená v § 9. Účast členů nejbližší rodiny osob uvedených v předešlé větě, tj.
předků, potomků, sourozenců, manželů, manželů sourozenců, rodičů manželů a osvojených osob a
také osob trvale žijících s nimi ve společné domácnosti je vyloučena.
5. Soutěže se mohou zúčastnit výlučně osoby, které v den zapojení se do Soutěže dosáhly věku 18 let
a jsou plně způsobilé k právním úkonům. V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný
souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s účastí.
§4
Zásady účasti v Soutěži
1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které splňují všechny následující podmínky:
1) zakoupí si libovolný cereální výrobek značky Nestlé uvedený v § 2 odst. 2;
2) po provedení nákupu podle bodu 1 se v době trvání akce bezplatně zaregistrují na internetové
stránce v souladu se zásadami podle § 4 odst. 4 a odst. 5 a následně se přihlásí ke svému účtu;
3) vlastní originál paragonu nebo faktury, kterým doloží provedení nákupu podle bodu 1.
2. Nákup výrobku opravňující k účasti v Soutěži je možné uskutečnit v libovolném prodejním místě na
území České republiky.
3. Paragon nebo faktura dokládající nákup výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži nemohou být zničené ani poškozené natolik, že znemožní ověření výrobku zakoupeného v daném prodejním místě.
Paragony nebo faktury, které budou nečitelné, zničené nebo tak poškozené, že znemožní ověření,
nevezme Organizátor v úvahu a zabrání Účastníkovi v účasti v Soutěži a získaní výhry.
Registraci podle odst. 1 bodu 2 provede Účastník na internetové stránce https://www.win-a-cow.com/eu/cz
Účastník během registrace:
a) zadá kód z obalu výrobku, který je natištěn zevnitř na přední straně obalu každého akčního výrobku.
b) zadá svoje údaje, tj. jméno, příjmení, pohlaví, e-mailovou adresu, zemi pobytu a nastaví
heslo ke svému účtu,
c) označením volitelného pole umístněného u registračního formuláře (tzv. checkbox) prohlašuje, že splňuje všechny podmínky uvedené v § 3 odst. 4 a v § 3 odst. 5,
d) souhlasí s ustanoveními těchto Pravidel,
e) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s § 9 odst. 1 Pravidel.
4. Registrace může být provedena prostřednictvím výběru z možností k registraci přes sociální sítě
Facebook nebo Google+. U takovéto registrace budou některé údaje Účastníka, tj. jméno, příjmení a
e-mailová adresa, automaticky zadány do registračního formuláře načtením údajů, které Účastník
zadal na sociálních sítích Facebook nebo Google+, ostatní údaje, tj. pohlaví, země pobytu a heslo k
účtu bude Účastník zadávat manuálně.
5. Po provedení registrace bude na e-mailovou adresu Účastníka, zadanou v průběhu registrace, zaslán
odkaz. Po kliknutí na něj se Účastník přesune na internetovou stránku Soutěže. Po přihlášení na svůj
účet se Účastník zúčastňuje Soutěže.
6. Účastník má po dobu trvání Soutěže právo zadat více než jeden kód, pod podmínkou, že každé další
zadání se bude týkat dalšího nákupu výrobků uvedených v § 2 odst. 2 a Účastník se prokáže paragonem nebo fakturou, kterými doloží svůj nákup. Organizátor však vylučuje možnost zadat více než
10 platných kódů jedním Účastníkem v jednom dnu.
7. Zakoupí-li Účastník několik cereálních výrobků Nestlé podle § 2 odst. 2, které jsou uvedené na jednom paragonu nebo faktuře, je oprávněn zadat více kódů, přičemž musí vzít v úvahu omezení podle
odst. 6 a také podmínku, že kód z jednoho obalu může zadat pouze jednou.
8. Nesplní-li účastník kteroukoliv z výše uvedených podmínek, není mu umožněno zúčastnit se Soutěže.
§5
Výhry
1. Soutěž tvoří soubor 300 výher.
2. Každou výhru tvoří snídaňový set sestavený z plyšové hračky – kravičky (výrobní materiál 100% polyester, rozměry: výška 15 cm x šířka 12 cm, zabalené v plastovém obalu, který se musí uchovávat
mimo dosah dětí) – a 12 ks balení polotučného 1,5 % Jihočeského mléka od Madety o objemu 1,0 l.
3. Výhry jsou Výhercům přiznávány na základě zásad uvedených v § 6.
4. Výherce, kterému byla přiznána výhra, nemá právo na výměnu výhry za jinou výhru, peněžní ekvivalent ani jakoukoliv jinou odměnu.
5. Výherce není oprávněn přenést právo na přijetí výhry na třetí osobu.
6. Výhra je Výhercům doručovaná na náklady Organizátora.
7. Pro obdržení výhry je nezbytné splnit formální podmínky uvedené v § 7 těchto Pravidel.
§6
Přiznávání výher
1. Přiznávání výher se uskuteční v sídle Organizátora.
2. Po správném provedení registrace do Soutěže v souladu s § 4 odst. 4 anebo § 4 odst. 5 je Účastník
oprávněn přihlásit se na svůj účet. Bezprostředně po přihlášení Účastníka a zadání kódu systém
zkontroluje, jestli je otevřená Brána, tj. jestli je zadání kódu Účastníkem první po uplynutí data a
hodiny, ke které je připsána výhra. Výhry jsou přiznávány v pořadí podle času registrace. Pokud žádný
Účastník nezaregistruje kód v čase mezi dvěma Bránami uvedenými v seznamu podle § 2 odst. 4
Pravidel, nepřipsaná výhra bude přidělená prvnímu Účastníkovi, který zadá kód v dalším časovém
úseku, pro nějž je určena další výhra. Účastník, který zadá kód jako druhý, získá následující výhru
(první připsanou k tomuto časovému úseku).
3. Po dobu trvání Soutěže bude otevřených 300 Bran. Účastníci nejsou informováni o přesném čase
otevření Bran.
4. Po dobu každého otevření Brány je přiznána jedna výhra.
§7
Informování o výhře, předání výhry
1. Výherce, kterému byla přiznána výhra, automaticky na internetové stránce obdrží informaci o výhře s prosbou o doplnění údajů v panelu pro Výherce, do nějž zadá dodatečné informace, tj.
telefonní číslo, číslo domu a bytu, PSČ, obec/město (na tuto adresu bude zaslaná výhra).
2. Po doplnění údajů v panelu na internetové stránce obdrží Výherce oznámení o výhře a zprávu s
informací, v jakém termínu je povinný poslat na e-mailovou adresu [email protected] scan nebo fotografii originálu paragonu nebo faktury, kterými doloží nákup výrobku
opravňujícího k účasti v Soutěži spolu s úplnou poštovní adresou a e-mailovu adresou. V Soutěži
budou akceptovány pouze paragony nebo faktury prokazující datum nákupu výrobku v období
od 9. 11. 2015 do 29. 2. 2016.
3. Po ověření paragonu nebo faktury Organizátorem a potvrzení, že splňuje podmínky Pravidel, je
výhra zaslána Výherci.
4. Odeslání výhry proběhne v termínu do 14 pracovních dnů od doručení soutěžních účtenek (resp.
ověření nároku na výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že Výherce vyhoví všem podmínkám
účasti v Soutěži.
5. Nesplnění podmínek podle § 4, způsobí, že Výherce ztrácí právo na výhru.
6. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné problémy týkající se přijetí výhry Výhercem, pokud tyto problémy zapříčiní Výherce Soutěže.
7. Pokud se nepovede doručit Výherci poštovní zásilku (po výzvě), Výhra, kterou Výherce nepřevezme, propadá. V takové situaci Výherce ztrácí právo na výhru a výhra zůstane Organizátorovi.
8. Zodpovědnost Organizátora vůči Výherci za propadnutí výhry ve výše uvedených situacích je vyloučená.
Výhry budou výhercům odeslány jako balík do ruky prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu poskytnutou
soutěžícími, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení soutěžních účtenek (resp. ověření nároku na
výhru) Organizátorovi. Organizátor ani objednatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení zásilek s výhrami zaslaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě, že se výherci nepodaří bez nepřiměřených obtíží doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry
§8
Informování o Výhercích Soutěže
Seznam výherců bude zveřejněn na stránkách https://www.nestle.cz/cz/souteze , výherci budou zveřejněni
ve formátu Jméno P., Město.
§9
Zpracování osobních údajů
1. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby Soutěže a k vyhlášení výsledků.
2. Organizátor prohlašuje, že u registrace podle § 4 odst. 4 nezískává ani neshromažďuje od Účastníků
žádné dodatečné osobní údaje.
3. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
4. Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo požádat o jejich úpravu, doplnění nebo
odstranění podle principů uvedených v § 20 a následujících zákona č. 101/2000 Sb. a dále právo
na informace.
5. Údaje týkající se Účastníka budou zpřístupněné oprávněným osobám a orgánům podle právních
předpisů platných na území České republiky, pokud povinnost zpřístupnit tyto údaje a korespondenci
plyne z právních předpisů platných na území České republiky.
6. Správcem osobních údajů Účastníků je Objednatel.
§ 10
Postup reklamace
1.
2.
3.
4.
5.
Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže, poškození výher nebo nedoručení výhry lze uplatnit
písemně na adresu Objednatele: Cereals Partners Czech Republic s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143
20 Praha 4. Reklamace musí být zaslána jako doporučená zásilka s doručenkou, tj. zásilka přijata
poštou s potvrzením a doručení a přijetí potvrzeno podpisem. Reklamace musí obsahovat jméno,
příjmení, adresu Účastníka, telefonický kontakt, datum a místo situace, které se reklamace týká,
druh hry, přesný popis pochybení v průběhu Soutěže a obsah požadavku Účastníka. Reklamaci posuzuje Objednatel v termínu do 14 dnů od data přijetí reklamace. Odpověď bude zaslána Účastníkovi
na uvedenou adresu.
Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže a/nebo poškození výher a/nebo nedoručení výhry
musí být Objednateli doručeny nejpozději ke dni 31. 3. 2016.
Osobní údaje zadané při předložení reklamace budou zpracovávány výlučně s cílem uskutečnit reklamační proces. Výherce má právo na kontrolu, změnu a žádost o odstranění osobních údajů z databáze Objednatele podle pravidel uvedených v § 20 a následujících zákona 101/2000 Sb, dále
právo na informace. Zadání osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k vyřešení reklamace Objednatelem.
Osobní údaje se zpracovávají v souladu s ustanoveními zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění.
Správcem osobních údajů Účastníků je Objednatel.
§ 11
Nároky Účastníků
1. Nároky spojené se Soutěží jsou promlčené po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy se staly vymahatelnými.
2. V případě předložení reklamace se plynutí uvedené lhůty pozastavuje na dobu mezi dnem předložení
reklamace a dnem vyřízení reklamace.
§ 12
Závěrečná ustanovení
1. Tato Pravidla jsou dostupná na internetové stránce www.win-a-cow.com a v kanceláři Organizátora, která je na adrese: Univerzální zasilatelství a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10.
2. Objednatel prohlašuje, že všechny informace týkající se Soutěže, které jsou zveřejněné v reklamních materiálech, mají výlučně informační charakter.
3. Organizátor Soutěže nenese odpovědnost za to, když Účastník podá nesprávné, neúplné nebo
nepravdivé osobní údaje či jiné informace, které znemožní informování Výherce o výhře nebo
doručení výhry. V takové situaci ztrácí Výherce právo na výhru a výhra zůstává Organizátorovi.
4. Pro všechny právní vztahy plynoucí z těchto Pravidel je příslušná právní úprava České republiky.
5. Veškeré spory vzniklé během výkonu povinností spojených se Soutěží budou předloženy k řešení
příslušnému všeobecnému soudu.
V Praze dne 16. 11. 2015
Pravidla akce Přilep si kravičku
Organizátorem akce Přilep si kravičku je společnost Cereal Partners Czech Republic, s.r.o (dále jako
CPC), Mezi Vodami 31, 143 20 Praha 4, IČ 251 12 520, DIČ CZ25112520, zastoupena paní Monikou
Peimel na základě plné moci, dále jako Organizátor.
V rámci akce Účastníci prostřednictvím internetové stránky www.win-a-cow.com nebo prostřednictvím
sociální sítě Facebook zašlou svoje fotografie a umístí na nich jeden z navrhovaných prvků s obrázkem
krávy. Obrázky, které takto vzniknou, budou přidávány do fotogalerie dostupné na internetové stránce
www.win-a-cow.com nebo na sociální síti Facebook. Každý Účastník bude mít také možnost stáhnout
svojí fotografii s obrázkem krávy z internetové stránky www.win-a-cow.com a zveřejnit ji na sociální síti
Facebook prostřednictvím příslušného odkazu.
Společnost Cereal Partners Czech Republic, s.r.o., souhlasí s tím, že Účastník použije svoji fotografii s
obrázkem krávy podle vlastního uvážení, avšak za způsob, jakým bude fotografie použita, nese odpovědnost výlučně Účastník. Za používání fotografie s obrázkem krávy Účastníkem nenese společnost
Cereal Partners Czech Republic, s.r.o. žádnou odpovědnost.
Organizátor si vyhrazuje možnost ověřit, zda Účastníci splňují výše uvedené podmínky, a vyhrazuje si
právo nepřipustit Účastníka do akce, pokud má důvodné podezření, že Účastník nesplňuje všechny
stanovené podmínky. V takovém případě Organizátor znemožní Účastníkovi účast v akci a v případě,
že jeho fotografie již byla zveřejněna, ji bez prodlení odstraní.
Fotografie
Fotografie dodané Účastníkem musí zobrazovat vzhled Účastníka. Pokud jsou na fotografii další osoby,
musí Účastník před zveřejněním fotografie získat jednoznačný souhlas každé z osob se zveřejněním
fotografie v rámci akce. Veškerá odpovědnost ve věci jakýchkoliv nároků osob z důvodu využití fotografií, na nichž jsou zobrazeny, spočívá výlučně na Účastníkovi, který se zavázal získat jejich souhlas k
použití fotografie.
Účastník je oprávněn publikovat pouze fotografie, ke kterým vlastní autorská práva, s výjimkou případů,
kdy Účastník před publikováním získá jednoznačný souhlas osob, kterým přísluší tato autorská práva.
V případě jakýchkoliv nároků třetích osob týkajících se porušení jejich práv spočívá celá odpovědnost
za fotografie zveřejňované Účastníkem na Účastníkovi.
V případě výše uvedené situace si Organizátor vyhrazuje právo požádat Účastníka o doložení uvedeného souhlasu se zveřejněním fotografie.
Fotografie zveřejňované Účastníky nemohou porušovat pravidla společenského soužití, zejména nesmí:
1. být všeobecně považovány za urážlivé a protiřečící dobrým mravům,
2. porušovat práva třetích osob,
3. být vulgární,
4. propagovat násilí,
5. propagovat užívání narkotik a/anebo zakázaných psychotropních látek,
6. propagovat nadměrné požívání alkoholu,
7. povzbuzovat k činnostem, které nejsou v souladu s platným právem,
8. být prostředkem komerční, reklamní, propagační činnosti, nesmí obsahovat žádnou obchodní
značku, symbol ani logo,
9. podporovat radikální společenské projevy, zejména projevy povzbuzující k různě zaměřené diskriminaci – rasové, etnické, náboženské, sexuální atd.
Účastník je odpovědný za všechny nároky třetích osob vyplývající ze zveřejnění fotografie Účastníka
v rámci akce.
Organizátor má právo odmítnout zveřejnění fotografie v rámci akce, jestliže usoudí, že fotografie nesplňuje výše uvedené požadavky, s čímž Účastník souhlasí.
Fotografie budou zveřejněny nejpozději do 24 hodin od zaslání a budou na nich umístěny navržené
prvky s obrázkem krávy.
Použití zveřejněných fotografií
Účastník uděluje Organizátorovi bezvýhradnou, časově i místně neohraničenou licenci bez protihodnoty
k používání zveřejněné fotografie k prezentačním nebo propagačním účelům, a to následovně:
1. v oblasti ukládání a rozmnožování výtvorů – produkce kopií výtvorů každou známou technikou
na všech používaných nosičích, včetně tiskařské techniky, reprografické techniky, techniky
magnetického záznamu a digitální techniky,
2. v oblasti zveřejňování originálu nebo kopií, na nichž zůstaly výtvory uloženy – zveřejňování,
publikování v reklamních materiálech, půjčování nebo pronájem originálu či kopií, zveřejňovaní
materiálů na internetových stránkách, kopírování originálu,
3. v oblasti zveřejňování výtvorů jiným způsobem než podle bodu 2 – zveřejnění, výstava, prezentace, spuštění, přehrání, opakované vysílání a představení na veřejnosti takovým způsobem,
aby k nim měl každý přístup v místě a v čase, který mu nejlépe vyhovuje.
Fotografie Účastníků budou zveřejněny především na internetových stránkách společnosti Organizátora
a také na jiných interaktivních platformách (např. Facebook), aplikacích nebo internetových stránkách
(např. www.win-a-cow.com, www.nestle.cz).
Účastníci souhlasí s tím, že fotografie mohou být zveřejněny mimo profily Účastníků na sociální síti
Facebook nebo na jiných portálech. Souhlas z předchozí věty může Účastník kdykoliv odvolat.
Organizátor prohlašuje, že nepoužije fotografie Účastníků v komerčních reklamách bez předchozího
jednoznačného souhlasu Účastníka.
V případě vzniku jakýchkoliv nároků třetích osob vyplývajících z použití zveřejněných fotografií spočívá
veškerá odpovědnost na Účastníkovi, který zveřejnil fotografie.
V Praze dne 16. 11. 2015

Podobné dokumenty

Případy klientů Kontakt, Středisko Job klub

Případy klientů Kontakt, Středisko Job klub prodavače, kde byla znalost cizího jazyka výhodou. Díky technickému zázemí poradny Job klub mohl pan D. intenzivně vyhledávat práci prostřednictvím práce na PC a telefonu. Dnes již pracuje a věří, ...

Více

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky zákazník nárok na slevu z doprovodných služeb ve výši 1.000,- Kč, v případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k pořízení fotografií seskoku, má zákazník nárok na slevu z doprovodných služeb ve výši...

Více

všeobecné politické doporučení ecri č. 2 speciální instituce pro boj

všeobecné politické doporučení ecri č. 2 speciální instituce pro boj preambuli a podporovat stejné možnosti a dobré vztahy mezi jednotlivci patřícími k různým skupinám ve společnosti;

Více

uložit - Caritas et Veritas

uložit - Caritas et Veritas První model se též někdy nazývá „otcovský“11 nebo „kněžský“12, neboť lékař zde plní úlohu toho, kdo nejlépe ví, co je pro zdraví a  spokojenost pacienta nejlepší. Na  základě svých znalostí posoudí...

Více

Přihláška s vlastní dopravou

Přihláška s vlastní dopravou v chatkách či ve zděné budově, v obou případech vybavených obou případech vybavených lůžkovinami (deka, polštář) a bavlněnými dekami. Jestliže si přejete vzít vlastní spacák, je to možné . (vhodné ...

Více

Zastavni smlouva.rtf

Zastavni smlouva.rtf 4. Právo Zástavního věřitele domáhat se uspokojení svých pohledávek zajištěných zástavním právem dle této Zástavní smlouvy u soudu není shora uvedenými ustanoveními dotčeno.

Více