Technický Průvodce

Transkript

Technický Průvodce
N
Technický Průvodce
Odkazy
N1 ~ N24
Základy Soustružení .............................................. N 2
Poškození Nástrojů a Životnost .......................... N 3 - 4
Tvorba Třísky ...................................................... N 5
Základy Frézování .................................................. N 6 - 8
Problémy a Řešení ............................................. N 9
Základy Frézování stopkovou frézou ................... N10-11
Problémy a Řešení ............................................. N12
Základy Vrtání ......................................................... N13-15
Problémy a Řešení ............................................. N16
SUMIBORON při
Obrábění Kalené Oceli ....................................... N17
Obrábění Litiny ................................................... N18
Těžko Obrobitelné Materiály ............................... N19
Problémy a Řešení ............................................. N20
Reference
Systém značení oceli a neželezných kovů ......... N21
Srovnávací tabulka tvrdostí................................. N22
Drsnost dokončených povrchů ........................... N23
Technický
Průvodce
N1
Technický Průvodce
Základy Soustružení
Řezná Rychlost a Řezná Síla
Hlavní síla (N)
Řezná Síla
PPcc :: Čistá spotřeba energie (KW)
Pc =
H =
doc . f . vc . K c
60 5 10 3 5 η
Pc
vvcc:: Řezná rychlost (m/min)
ff :
: Posuv (mm/rev)
adpoc:: Hloubka řezu (mm)
ηη:
: Efektivita stroje
(0,70 ~ 0,85)
0,75
KKcc::Specifická řezná síla (N/mm2)
HH: : Potřebný výkon (HP)
l Přibližná hodnota specifické řezné síly(Kc)
Běžná ocel :
Litina :
Hliník :
2.500 ~ 3.000 N/mm2
1.500 N/mm2
800 N/mm2
Úhel Čela a Řezná Síla
F2 : Posuvová síla
F3 : Zpětná síla
l Výpočet řezné síly
=
kc x ap x f
1000
P:
Kc:
q:
ap:
f:
Úhel Čela: 0°
Řezná rychlost (m/min)
F1 : Hlavní síla
P= Kc . q
Úhel Čela: -10°
Řezná síla (N)
Specifická řezná síla (N/mm2)
Povrch třísky (mm2)
Hloubka řezu (mm)
Posuv (mm/rev)
Hlavní síla (N)
Výpočet Příkonu
Úhel Čela (stupňů)
Posuv and Měrná Řezná Síla
Výpočet Řezné Rychlosti
(Pro uhlíkovou ocel)
j Výpočet otáček z řezné rychlosti
Přímá lomová
pevnost
(Př.) vc =150m/min, D=100mm
1000 x 150
n=
3,14 x 100
= 478 (min -1)
k Výpočet řezné rychlosti z otáček
vc =
π.D.n
Viz horní tabulka
1.000
n:
v c:
f :
ap :
Dm :
Otáčky (min -1)
Řezná rychlost (m/min)
Posuv (mm/rev)
Hloubka řezu (mm)
Průměr obrobku (mm)
Specifický řezný odpor (N/mm2)
ap
Otáčky (min -1)
Řezná rychlost (m/min)
Průměr obrobku (mm)
3,14
m
n:
vc:
D :
π ≈
n
1000 . vc
n=
π.D
Posuv (mm/ot)
Při snížení Posuvu roste specifická řezná síla.
Drsnost Povrchu
Rz =
f2
88xrr
Rz: Drsnost povrchu (mm)
f : Posuv (mm/rev)
r: Rádius (mm)
l Způsob Zlepšení Povrchu
j Použijte destičku s větším rádiusem.
k Optimalizujte řeznou rychlost a posuv
tak aby na břitu nevznikaly nárůstky.
Řezná síla (N)
l Teoretická Drsnost Povrchu
Rádius a Řezná Síla
Hlavní síla
Posuvová síla
Zpětná síla
l Použijte vhodný druh VBD.
l Skutečná Drsnost povrchu
Technický
Průvodce
Ocel :
Teoretická drsnost povrchu x 1,5 ~ 3
Litina :
Teoretická drsnost povrchu x 3 ~ 5
N2
m Použijte VBD s Wiper rádiusem.
Rádius (mm)
Velký rádius zvyšuje zpětnou sílu.
Obrobek : 42CrMo4 (Hs38)
VBD : TNGA2204
Držák : PTGNR2525-43
Podmínky : v c =100m/min
ap =4mm
f =0,45mm/rev
Technický Průvodce
Poškození Nástrojů a Životnost
Typy Poškození Nástroje
Kategorie
Příčina je
mechanická
Č.
Název Poškození
1~5 Opotřebení hřbetu
6
7
8
Příčina je
chemická
9
10
11
Příčina Poškození
Poškrábání tvrdými zrny obsaženými v materiálu obrobku.
Vylamování břitu
Částečný lom
Jemné lomy způsobené vysokým tlakem, chvěním, vibracemi a pod. při obrábění.
V důsledku mechanických rázů při působení příliš velké síly na břit.
Výmol na čele
Tok třísky po povrchu VBD za vysokých teplot odnáší materiál nástroje.
Plastická deformace Deformace břitu kvůli ztrátě tvrdosti při vyšších rychlostech.
Trhliny z tepelného Tepelná únava z cyklického ohřívání a ochlazování při přerušovaném řezu.
pnutí
Nárůstky na břitu
Usazení a přilnutí zakaleného materiálu obrobku k břitu.
Opotřebení Nástroje
Typy poškození nástroje
Vznik otřepů
Výmol na čele KT
Špatné dokončení povrchu
Boční opotřebení hřbetu
VN1
Přední opotřebení hřbetu
VN2
Opotřebení hřbetu VB
Opotřebení břitu VC
Vyšší řezná síla
Špatná přesnost obrábění
Vznik otřepů
Prvotní opotřebení
Náhlý růst
opotřebení
Stabilní opotřebení
Doba v Řezu T (min)
Doba v Řezu T (min)
Opotřebení z počátku postupuje
rychle, pak pozvolna úměrně s dobou Výmol na čele postupuje rychleji bez
v řezu až do určitého limitu, po kterém náhlého lomu.
znovu rychle narůstá.
Změřte přibližné životnosti nástroje vybraného opotřebení, za různých řezných rychlostí,
pak zakreslete životnost nástroje podél osy X a řeznou rychlost podél osy Y do loglog
grafu.
Životnost nástroje (min)
Šířka výmolu na čele (mm)
Šířka opotřebení hřbetu (mm)
Řezná rychlost (mm/min)
Doba v Řezu T (min)
Výmol na čele
Řezná rychlost (mm/min)
Opotřebení nástroje
Opotřebení hřbetu
Životnost nástroje
Životnost
Nástroje (V-T)
Výmol na čele
Hloubka výmolu na čele KT (mm)
Špatná tvorba třísky
Lom řezné hrany
Šířka opotřebení hřbetu VB (mm)
Opotřebení hřbetu
Doba v Řezu T (min)
Životnost nástroje (min)
Technický
Průvodce
N3
Technický Průvodce
Problémy a Řešení
Příručka pro Optimalizaci Soustružení
Poškození
Opotřebení hřbetu
Příčina
- Třída není dostatečně odolná
proti otěru.
- Příliš vysoká řezná rychlost.
- Rychlost posuvu je příliš nízká.
Výmol na čele
Řešení
- Zvolte otěru odolnější druh.
P30 => P20 => P10
K20 => K10 => K01
- Použijte VBD s větším úhlem čela.
- Snižte řeznou rychlost.
- Zvyšte rychlosti posuvu.
-T
řída má nedostatečnou
odolnost proti vymílání.
- Zvolte třídu odolnou proti tvorbě výmolů.
- Úhel čela je příliš malý.
- Použijte VBD s větším úhlem čela.
- Zvolte vhodný utvařeč třísky.
- Příliš vysoká řezná rychlost.
- Snižte řeznou rychlost.
- Rychlost posuvu a hloubka řezu - Snižte hloubku řezu a posuv.
jsou příliš velké.
Poškození Břitu Nástroje
Vylamování
Lom
Nárůstek
- Třída není dostatečně houževnatá - Změnte na houževnatější třídu.
- Dochází k nalepování třísky a
P10 a P20 a P30
následnému vylamování řezné hrany K01 a K10 a K20
- Řezná hrana není dostatečně
houževnatá
- Zvětšete šířku honování pro zpevnění břitu.
- Snižte úhel čela.
- Rychlost posuvu a hloubka řezu - Snižte rychlost posuvu a hloubku řezu.
jsou příliš velké.
- Zvolte houževnatější třídu.
- Třída není dostatečně
houževnatá
P10 a P20 a P30
- Řezná hrana není dostatečně K01 a K10 a K20
houževnatá
- Zvolte utvařeč třísky se silnou řeznou hranou.
- Držák nemá dostatečnou
houževnatost
- Zvolte držák s větším úhlem nastavení.
- Zvolte držák s větší stopkou a průřezem
- Příliš vysoká rychlost posuvu.
- Snižte hloubku řezu a posuv.
- Příliš velká hloubka řezu.
- Nevhodná volba třídy.
- Zvolte třídu zamezující reakci s obráběným materiálem,
vhodnější povlakovaný karbid nebo cermet.
- Tupý břit.
- Zvolte třídu s hladkým povlakem.
- Použijte břitovou destičku s větším úhlem čela.
- Zmenšete šířku honování břitu.
- Příliš nízká řezná rychlost.
- Zvyšte řenou rychlost.
- Rychlost posuvu je příliš nízká. - Zvyšte rychlost posuvu.
Plastická deformace
- Třída není dostatečně
houževnatá.
- Příliš vysoká řezná rychlost.
- Příliš vysoká rychlost posuvu.
- Příliš velká hloubka řezu.
- Nedostatek řezné kapaliny.
Technický
Průvodce
Vrubové opotřebení
N4
- Zvolte třídu s větší odolností proti vymílání.
- Použijte břitovou destičku s větším úhlem čela.
- Snižte řeznou rychlost.
- Snižte rychlost posuvu a hloubku řezu.
- Zajistěte přívod dostatečného množství chladicí kapaliny.
- Třída není dostatečně odolná
proti otěru.
- Zvolte otěru odolnější druh.
P30 a P20 a P10
K20 a K10 a K01
- Úhel čela je příliš malý.
- Příliš vysoká řezná rychlost.
- Použijte břitovou destičku s větším úhlem čela.
- Změňte hloubku řezu.
Technický Průvodce
Tvorba Třísky
Typy Tvorby Třísky
a
b
Typy Utváření Třísky
c
d
Posuv
A
B
C
D
E
Vysoký posuv
Tvar
Použití Podmínky
Faktory vlivu
Souvislá tříska s
dobrou kvalitou
povrchu.
Ocel, Nerez. ocel
Snadno
Tříska praská před
Tříska je střižena Tříska se jeví
a oddělena v úhlu jako odtržená od tím než dosáhne
povrchu.
bodu řezu.
střihu.
Ocel, litina
Ocel, Nerez. ocel
(Velmi pomalé rychlosti, Litina, Uhlík
(Pomalé rychlosti)
velmi nízké posuvy)
Těžko
Deformace obrobku
Velký
Úhel Čela
Malý
Malá
Hloubka řezu
Velká
Rychlá
Řezná rychlost
Nízký posuv
NC soustruh
(Automatizace)
Běžný soustruh
(Bezpečnost)
5
5
~
5
5
{
Dobrá : typ C, typ D
Typ A : Namotává se okolo nástroje či obrobku, poškozuje obrobenou plochu
a ovlivňuje bezpečnost.
Špatná Typ B : M asivní, způsobuje potíže v automatickém odváděči třísky a je
příčinou snadného vzniku porušení řezné hrany.
Typ E : Způsobuje rozprášení třísky, špatně obrobený povrch díky vibracím
a vylamování řezné hrany, taktéž zvýšení řezné síly a vysoké teploty.
Pomalá
j Zvyšte posuv
Hloubka řezu (mm)
Faktor pro zlepšení utváření třísky
4,0
2,0
0,1
Když se zvýší posuv, tříska se stává širší
a její kontrola snazší.
0,2
0,3
0,4
0,5
Posuv (mm/ot)
Úhel hlavního břitu
k Snižte úhel hlavního břitu
45°
15°
Přesto že je posuv stejný, menší úhel
hlavního břitu mění šířku třísky a
zlepšuje její kontrolu.
0,2
0,25
0,3
0,35
Posuv (mm/ot)
l Snižte Rádius
I když zůstane hloubka řezu zachována, menším
rádiusem dosáhneme širší třísky a její lepší kontroly.
řezný odpor a zpětná síla, může tak docházet i ke
chvění. Za stejného posuvu s menším rádiusem
dosáhneme horší kvality obrobeného povrchu.
0,8
0,4
0,2
0,25
0,3
Hloubka řezu (mm)
0,35
Technický
Průvodce
Řezný odpor nárůstá ve vzájemném poměru k
* délce
kontakní plochy. S větším rádiusem roste
Rádius (mm)
1,6
N5
Technický Průvodce
Základy Frézování
Části Frézovací Hlavy
Vnější průměr tělesa frézy
Vnější průměr nálitku
Průměr otvoru
Šířka drážky
Hloubka
drážky
Axialní Úhel Čela
Back
locating
face
Úhel
přiblížení
Nastavovací kroužek
Pravý úhel
čela
Přední úhel
podbroušení
Šroub
Celková výška
Těleso frézy
Směrový
úhel
A
Destička
Vybrání
Úhel
podbroušení
Průměr frézy
Lokátor
Upnutí
Sekce A
Nastavovací kroužek
Plocha
wipru
úhel hřbetu
Hlavní řezná hrana
Vnitřní plocha
(pokud je úhel
zpoždění) nebo
plocha wipru
(pokud 0°)
Radialní Úhel Čela
l Výpočet řezné síly
d oc . w oc . v f . K c
Pc =
60 5 10 6 5 η
(kW)
Obrobek
Č.
H : Požadovaná koňská síla (HP)
Pc
Q : Množství odebrané třísky (cm3/min)
0,75
woc : Šířka řezu (mm)
v f: Posuvová rychlost (mm/min)
l Množství odebrané třísky
Q=
d oc
w oc
5
5
1000
j
k
l
P c: Čistá potřeba energie (kW)
l Koňská síla
H=
l Vztahy mezi posuvem, materiálem a specifickou řeznou silou
vf
(cm3/min)
d oc : Hloubka řezu (mm)
η: Efektivita stroje (0,70 ~ 0,85)
K c: Specifická řezná síla (N/mm2)
Př. přibližná hodnota Ocel : 2.500 ~ 3.000
Litina : 1.500
(
Specifická řezná síla (N/mm2)
Příkon
Sražený roh
–––s–––
––
Legovaná
ocel
Uhlíková
ocel
1.800
1.400
1.000
– – –––5––– – – l – –
800
600
400
Litina
200
160
120
)
Posuv (mm/zub)
D5n
1.000
5
Technický
Průvodce
l Výpočet posuvu
N6
vf = ft
ft =
5
z
vf
z
5
n
5
n
v c: Řezná rychlost (m/min)
π ≈ 3,14
D : Průměr frézy (mm)
n : Otáčky (rpm)
v f : Posuvová rychlost (mm/min)
f t : Posuv (mm/tooth)
z : Počet zubů
vf
d oc
π
–
–
–
Hodnoty v tabulce ukazují následující vlastnosti:
- Pevnost v tahu (N/mm 2) pro legovanou ocel a uhlíkovou ocel
- Tvrdost (H B) pro litinu
l Výpočet řezné rychlosti
vc =
Slitina
hliníku
ft
vf
Technický Průvodce
Základy Frézování
Funkce Jednotlivých Řezných Úhlů
l
Úhel Přiblížení
m
Symbol
γy
γx
κ
γ
Skutečný Úhel Čela
(Efektivní Úhel Čela)
Funkce
Určuje směr odvodu třísky,
ovlivňuje přilnavost třísky, náporovou sílu atd.
Vlivy
Úhel čela se mění od pozitivního po negativní (velký až malý)
v typické konfiguraci kombinací: pozitivní a negativní, pozitivní a
pozitivní nebo negativní a negativní.
Určuje tloušťku třísky a směr jejího
odvodu
Účel malého úhlu přiblížení je ve snížení tloušťky třísky a řezné
síly.
Určuje řeznou výkonnost a
schopnost retain řeznou hranu
- S pozitivním (velkým) úhlem, se zlepšují řezné schopnosti a
odolnost proti otěru, ale síla řezné hrany je oslabena.
- S negativním (malým) úhlem, je sice síla řezné hrany posílena,
ale tříska bude mít tendenci snáze přilnávat.
- S pozitivním (velkým) úhlem, je odvod třísky uspokojivý
s nižší řeznou silou, ale síla špičky je nižší.
n
Směrový Úhel
λ
Určuje směr odvodu třísky
o
Úhel Hřbetu Plochy
Wiperu
αf
Určuje kvalitu dokončeného povrchu Menší úhel hřbetu dá vzniknout lepšímu povrchu.
p
Úhel Hřbetu
α
Určuje sílu řezné hrany její životnost
a vibrace, atd.
Hotová tabulka pro skutečný úhel čela
Hotová tabulka pro směrový úhel
True Úhel Čela γ
Směrový úhel λ
k
κ l
κ
γx
m
l
Úhel přiblížení
Příklad použití horní tabulky:
j γy :
k γx :
l κ :
Vzorec:
Axiální úhel čela = +10°
Radiální úhel čela = -30°
Úhel přiblížení = 30°
κ
Úhel přiblížení
Výsledek:
Pravý úhel čela
m γ = - 8o
: tan γ = tan γ x . sin κ
+ tan γ y . cos κ
Příklad použití horní tabulky:
j γy :
k γx :
l κ :
Vzorec:
k
n
j
γy
γy
j
Axiální úhel čela γ y
λ
Axiální úhel čela γ y
γx
Radiální úhel čela γ x
γ
Radial Úhel Čela γ x
j
k
Popis
Axial Úhel Čela
Radiální Úhel Čela
κ
Axiální úhel čela = -10°
Radiální úhel čela = +10°
Úhel přiblížení = 65°
Výsledek:
Směrový úhel
n λ = - 15°
: tan λ = tan γ y . sin κ - tan γ x . cos κ
Úhel Čela Kombinace
Negativní - Pozitivní Typ
Vlivy různých kombinací
úhlů ve vztahu k tvoření a
odvodu třísky.
Směr odvodu třísky
Radiální
úhel čela
(Negativní)
Axiální
úhel čela
(Pozitivní)
Dvakrát Pozitivní Typ
Radiální
úhel čela (Pozitivní)
Úhel
přiblížení
Axiální
úhel čela
(Pozitivní)
(45° ~
60°)
Směr rotace frézy
Dvakrát Negativní Typ
Radiální
úhel čela (Negativní)
Axiální
úhel čela
(Negativní)
Úhel
přiblížení
(60° ~
75°)
Úhel
přiblížení
(60° ~
75°)
Výhoda
Vynikající odběr třísky a dobrá řezná
akce
Dobrá řezná akce
Dají se použít dvoustranné destičky a
je silnější řezná hrana
Nevýhoda
Mohou být použity pouze
jednostranné destičky
Použití pouze jednostranných
destiček a nižší síla řezné hrany
Tupý řez
Použití
Pro Ocel, Litinu, Nerez. ocel, Alloy
ocel
Klasický příklad frézy
DPG
Pro lehké frézování litiny a oceli
DNX, DGC, DNF
Technický
Průvodce
tříska (Např.)
Obrobek: 37Cr4
v c = 130 m/min
f t = 0.23 mm/zub
doc = 3 mm
WGX, WGC, UFO
Pro běžné frézování oceli
Pro méně tuhé obrobky
N7
Technický Průvodce
Základy Frézování
Vztahy Mezi Úhlem Záběru a Životností nástroje
Destička
Rotace
Úhel záběru je úhel pod kterým se
dotkne destička celou řeznou hranou
obrobku, v souladu se směrem
posuvu. Čím je úhel E větší tím nižší
životnosti nástroje dosáhneme.
Pro změnu hodnoty E je potřeba:
1) Zvýšit průměr nástroje
2) Posunout polohu frézy
Malý průměr
(Malý)
(Velký)
Řezná plocha podle
životnosti nástroje (m3)
Úhel záběru
E
Vztah k životnosti
nástroje
Řezná plocha podle
životnosti nástroje (m3)
B
øD
Velký průměr
Vztah k poloze frézy
Vztah k průměru frézy
Směr posuvu obrobku
C50
GG25
Úhel záběru
Úhel záběru
Doba v Řezu
0 nebo 1 břit v
kontaktu
Doba v Řezu
Doba v Řezu
Pouze 1 břit v
kontaktu po celou
dobu.
1 nebo 2 břity v
kontaktu
Řezná
síla:
Řezná
síla:
Řezná
síla:
Řezná
síla:
Řezná
síla:
l Vztah mezi počtem současně pracujících řezných hran a řeznou silou:
Doba v Řezu
Doba v Řezu
2 břity v kontaktu
po celou dobu.
2 nebo 3 břity v
kontaktu
Pro Zlepšení Dokončeného Povrchu
Pokud mají všechny destičky hladící
“wiper” plošku, několik destiček se
úmyslně nadzvedne aby napodobily
funkci hladících plošek.
- Destička s rovnou hladící ploškou “wiper”
(úhel čela: cca 15‘ - 1°)
- Destička se zaoblenou hladící ploškou “wiper”
(Př. zaoblení R500)
k Jednotný systém VBD “ wiper”
Systém vysunutí jedné nebo dvou
destiček (wiper destiček) s jemnou
zaoblenou hranou o trochu vpřed
před ostatní zuby aby setřel obrobený
povrch.
l Drsnost povrchu bez hladících plošek
Posuv na
jeden zub
l Drsnost povrchu s hladícími ploškami
Technický
Průvodce
Posuv na
jeden zub
Posuv na
jeden zub
Posuv na
jeden zub
- Obrobek: 34CrMo4
- Fréza: DPG 5160 R
(Jeden zub)
- vc = 154 m/min
f t = 0,234 mm/zub
doc = 2 mm
- Úhel čela
: 28’
: 6’
h : Výšková hodnota hladící destičky
Ocel :
0,05 mm
Al :
0,03 mm
f : Posuv na otáčku
- (Vhodné pro typy WGC, RF atd.)
N8
l Vliv různých úhlů čela na drsnost povrchu
Hc : Drsnost povrchu pouze s destičkami
Hw : Drsnost povrchu s destičkami wiper
l Účinnek hladících “wiper” destiček (příklad)
Drsnost povrchu s Drsnost povrchu pouze
jednou wiper destičkou s normální destičkou
j Frézovací destičky “Wiper”
Posuv na jednu otáčku
- Obrobek: GG25
- Fréza: DPG 4100 R
- Destička: SPKN 1203
- Axiální házení:0,015 mm
- Radiální házení:
0,04 mm
- vc = 105 m/min
- f t = 0,29 mm/zub
(1,45 mm/ot.)
: Pouze normální VBD
: s 1 wiper VBD
Technický Průvodce
Problémy a Řešení
Řešení Problémů Návod pro Frézování
Veliké opotřebení hřbetu
Veliký výmol na čele
Poruchy břitu
Vylamování řezné hrany
Základní Opatření
Materiál
Nástroje
- Zvolte více otěru odolný druh karbidu
P30 a P20
Povlakovaný
K20 a K10 a Cermet
Řezné
Podmínky
-Snižte řezná rychlost.
-Zvyšte posuv.
Materiál
Nástroje
- Zvolte druh odolný proti výmolu.
) {
Řezné
Podmínky
- Snižte řeznou rychlost.
-Snižte hloubku řezu a posuv.
Materiál
Nástroje
- Zvolte houževnatější druh.
P10 a P20 a P30
K01 a K10 a K20
Řezné
Podmínky
Konstrukce
Nástroje
Částečný lom řezné
hrany
(
Materiál
Nástroje
- Snižte Posuv.
- Zvolte frézu v konfiguraci negativnípozitivní s velkým úhlem přiblížení.
-Zpevněte řeznou hranu (Honování).
- Zvolte destičku se silnou řeznou hranou
(G g H).
- Pokud je to kvůli velmi pomalým
rychlostem nebo velmi nízkým posuvům,
zvolte druh odolnější proti adhezi.
- Pokud jde o tepelné zatížení, zvolte druh
lépe odolávající tepelným rázům.
Řezné
Podmínky
- Zvolte vhodné podmínky s ohledem na
specifika aplikace.
Konstrukce
Nástroje
- Zvolte frézu v konfiguraci negativní pozitivní (nebo negativní) s větším
úhlem přiblížení.
- Zpevněte řeznou hranu (Honování).
- Zvolte destičku se silnou řeznou hranou
(G g H).
-Zvětšete velikost destičky (Přesněji tloušťku).
Neuspokojivý povrch po Materiál
Nástroje
obrábění
Řezné
Podmínky
Konstrukce
Nástroje
- Zvolte druh odolný proti přilnutí.
Karbid g Cermet
- Zvyšte řeznou rychlost.
- Zlepšete axiální házení řezných hran.
(Zvolte frézu s nižším házením)
(zvolte správné destičky)
Ostatní
-Použijte hladící destičky wiper.
-Použijte speciální frézy navržené pro
dokončování.
Vibrace
Řezné Podmínky
- Snižte posuv
Příklady Náprav
- Doporučené druhy destiček
Ocel
Dokončení
Litina
Neželezné Slitiny
ACK200 (Povlak. karbid)
DA1000 (SUMIDIA)
T250A (Cermet)
BN700 (SUMIBORON)
Hrubování ACP100 (Povlak. karbid) ACK200 (Povlak. karbid) DL1000 (Povlak. karbid)
- Doporučené druhy destiček
Ocel
Dokončení
Litina
T250A (Cermet)
Neželezné Slitiny
ACK200 (Povlak. karbid) DA1000 (SUMIDIA)
Hrubování ACP100 (Povlak. karbid) ACK200 (Povlak. karbid) DL1000 (Povlak. karbid)
- Doporučené druhy destiček
Ocel
Litina
Dokončení ACP200 (Povlak. karbid)
ACK200 (Povlak. karbid)
Hrubování
ACK300 (Povlak. karbid)
ACP300 (Povlak. karbid)
- Doporučená fréza: WaveMill WGX type
- Podmínkys:
Vycházejte z doporučených řezných podmínek vypsaných v souhrnném
katalogu
- Doporučené druhy destiček
Hrubování
Ocel
ACP300
Litina
ACK300
(Povlak. karbid)
(Povlak. karbid)
- Doporučená fréza: Typ WaveMill WGX
- Tloušťka destičky: 3,18 g 4,76mm
-Typ destičky: Standard g Typ se zpevněnou řeznou hranou
- Podmínky:
Vycházejte z doporučených řezných podmínek vypsaných v souhrnném
katalogu
- Doporučené druhy destiček
Dokončení Hrubování
Problém
Ocel
*
Frézovací Typ WGX
ACP200
destička (Povlak. karbid)
Frézovací Typ WGC
destička
T250A
(Cermet)
Litina
Typ* DGC
Neželezné Slitiny
Typ* FF
Typ FMU
Typ RF
ACK200
(Povlak. karbid)
BN700
(SUMIBORON)
H1 (Karbid)
DL1000 (Povlak. karbid)
DA1000
(SUMIDIA)
* takto označené frézy mohou být osazeny destičkami typu wiper.
- Doporučené frézy:
Pro Ocel:
Pro Litinu:
Pro Neželezné slitiny:
Typ WaveMill WGX
Typ DNX
Typ RF pro vysokorychlostní obrábění
hliníku
Neuspokojivá tvorba
třísky
Konstrukce
Nástroje
- Doporučená fréza:
Typ WaveMill WGX
Vylámování hrany
obrobku
Konstrukce Nástroje - Zvolte velký úhel přiblížení.
- Zvolte destičku s ostrou řeznou hranou
(G g L).
Řezné Podmínky - Snižte posuv.
Konstrukce Nástroje - Zvolte frézu s ostrou řeznou hranou.
- Doporučená fréza:
Typ WaveMill WGX
- Doporučená fréza:
Typ WaveMill WGX + Lamač třísek FG
DGC + Lamač třísek FG
Otřepy na obrobku
Řezné Podmínky
- Zvolte frézu s dobrým odvodem třísky.
- Snižte počet zubů.
- Zvětšete vybrání.
- Zvyšte posuv.
Technický
Průvodce
Konstrukce Nástroje - Zvolte frézu s high rake cutter s ostrými
řeznými hranami
Ostatní
- Použijte frézu s nepravidelným rozestupem.
-Zlepšete tuhost upnutí obrobku a frézy.
N9
Technický Průvodce
Základy Frézování stopkovou frézou
Části Stopkové Frézy
Tělo
Krček
Výběh
Stopka
Průměr
krčku
Šířka vedení
Šířka odlehčení
Průměr
Délka krčku
Délka řezné části
Radiální odlehčení
Radiální primarní
úhel odlehčení
Radiální sekundární
úhel odlehčení
Šířka fazetky
Průměr
stopky
Fazetka
Středový otvor
Délka stopky
Celková délka
Průřez
Čelo
Šířka vedení
Úhel Čela
Drážka
Vedení
Úhel šroubovice
Roh
Heel
Radiální řezná hrana
Koncový břit
Koncový řezák
Oblý
spodek
drážky
Středový otvor
Hloubka drážky
Tloušťka jádra
Axiální primární úhel
odlehčení
Axiální sekundární
úhel odlehčení
Kapsa
konkávní úhel
koncového břitu
Výpočet Řezných
Podmínek
Frézování bokem
l Řezná rychlost
vc =
π.D.n
1.000
n=
1.000 . vc
π.D
l Posuv
doc
vf = f 5 n
vf = ft 5 z 5 n
D
vf
ft = z 5 n
vc:
π :
D :
n:
v f:
f r:
f t:
z :
Kulový rádius
Řezná rychlost (m/min)
≈ 3,14
Průměr frézy (mm)
Otáčky (min -1)
Posuvová rychlost (mm/min)
Posuv na otáčku (mm/ot)
Posuv na zub (mm/zub)
Počet zubů
Woc
Drážkování
l Hloubka řezu (D.O.C)
doc : Axiální D.O.C. (hloubka)
woc: Radiální D.O.C. (šířka)
R
(Kopírovací Fréza)
D1= 2 5 2 5R 5doc —doc2
doc
doc
l Šířka řádku (D1)
Pf
D1
D
Technický
Průvodce
øD
N10
l Řezná rychlost a posuv se vypočítá pomocí
stejného vzorečku uvedeného výše.
R
doc
Woc
D1
Technický Průvodce
Základy Frézování stopkovou frézou
Nesousledné a
Sousledné Frézování
l Frézování bokem
l Drážkování
ft
ft
ft
Nesousledné
Obrobek
Posuv
Posuv
(a) Nesousledné
Sousledné
Obrobek
Posuv
(b) Sousledné
Obrobek
Obrobek
Posuv
Posuv
(a) Nesousledné
Vztah Mezi Řeznými
Podmínkami a Vychýlením
Nástroje
l Řezné podmínky
Obrobek: 34CrMo4
(Hs36~37)
Fréza: SSM 2100
(ø10mm, 2 zuby)
Směr svislý
5 -Nesousledné
Sousledné
lllll
0 50 100150200250
Délka řezu (m)
4 --
Sousledné
3 --
Monolitní čelní
stopková fréza
Počet
Úhel
zubů šroubovice
Nesousledné
2 -- Nesousledné
1 --
0
2
30°
SSM
4080
4
30°
Frézování bokem
Suché
Drážkování
Materiál obrobku:
Předkalená ocel
(40HRC)
Řezné podmínky:
vc = 25m/min
doc = 12 mm
Woc = 0,8 mm
Materiál obrobku:
Předkalená ocel
(40HRC)
Řezné podmínky:
vc = 25m/min
Nesou
d oc = 8 mm
sledná
strana
Woc = 8 mm
Downcut
side
Posuv
Posuv
Posuv
Posuv
0,16 mm/ot.
0,11 mm/ot.
0,05 mm/ot.
0,03 mm/ot.
Styl
Styl
Styl
Styl
Nesousledné Sousledné Nesousledné Sousledné Nesousledné Sousledné Nesousledné Sousledné
Technický
Průvodce
SSM
2080
Řezné podmínky:
vc = 50 m/min
f t = 0,05 mm/zub
doc = 15 mm
woc = 5 mm
Sousledné
Frézování bokem
kat.
Referenční povrch
l Drsnost povrchu
Směr posuvu
Č.
Obrobený povrch
(b) Sousledné
Rmax (µm)
Šířka opotřebení hřbetu (mm)
l Velikost opotřebení
0,08
-- -0,06
-- -0,04
-- -0,02 ---
Obrobek
N11
Technický Průvodce
Problémy a Řešení
Návod k řešení problémů při frézování čelní stopkovou frézou
Porucha
Nadměrné opotřebení
Příčina
Řezné
podmínky
- Příliš vysoká řezná rychlost.
- Příliš vysoká rychlost posuvu.
Tvar nástroje - Úhel hřbetu je příliš malý.
- Nedostatečná odolnost proti
Materiál
opotřebení.
nástroje
Jiné
Poruchy břitu
Vylamování
Stroj
Oblast
Lom nástroje
Řezné
podmínky
Odchylka osazení
Řezné
podmínky
Nevyhovující
Obrobený povrch
Dokončení
Řezné
podmínky
Chvění
Řezné
podmínky
Technický
Průvodce
Pěchování třísky
N12
Řezné
podmínky
- Snižte řeznou rychlost a rychlost posuvu.
- Zvolte vhodný úhel hřbetu.
- Zvolte substrát s větší odolností proti opotřebení.
- Použijte povlakovaný nástroj.
- Příliš vysoká rychlost posuvu.
- Příliš velká hloubka řezu.
- Příliš velké vyložení nástroje.
- Slabé upnutí obrobku.
- Nástroj není pevně připevněn.
- Snižte řeznou rychlost.
- Snižte hloubku řezu.
- Nastavte vhodné vyložení nástroje.
- Pevně upněte obrobek.
- Ujistěte se, že je nástroj řádně usazen ve sklíčidle.
- Příliš vysoká rychlost posuvu.
- Příliš velká hloubka řezu.
- Příliš velké vyložení nástroje.
- Příliš dlouhý břit.
- Snižte řeznou rychlost.
- Snižte hloubku řezu.
- Zmenšete vyložení nástroje na minimum.
- Vyberte nástroj s kratším břitem.
- Příliš vysoká rychlost posuvu.
- Příliš velká hloubka řezu.
- Příliš velké vyložení nástroje.
- Obrábění sousledným frézováním
(frézování shora).
Tvar nástroje - Velký úhel šroubovice.
- Snižte řeznou rychlost.
- Snižte hloubku řezu.
- Nastavte vhodné vyložení nástroje.
- Zvolte nesousledné frézování.
- Použijte nástroj s menším úhlem šroubovice.
- Příliš vysoká rychlost posuvu.
- Snižte řeznou rychlost.
- Pěchování třísek.
- Použijte vyfukování vzduchem.
- Použijte frézu s větším prostorem odlehčení.
- Příliš vysoká řezná rychlost.
- Obrábění nesousledným frézováním
(proti směru posuvu)
- Příliš velké vyložení nástroje.
Tvar nástroje - Velký úhel čela.
Oblast stroje - Slabé upnutí obrobku.
- Nástroj není pevně připevněn.
Řezné
podmínky
Příklady nápravných opatření
-Příliš vysoká rychlost posuvu.
- Příliš velká hloubka řezu.
Tvar nástroje - Příliš mnoho zubů.
- Pěchování třísek.
- Snižte řeznou rychlost.
- Zvolte sousledné frézování.
- Seřiďte vyložení nástroje na správnou délku.
- Použijte nástroj s vhodným úhlem čela.
- Pevně upněte obrobek.
- Ujistěte se, že je nástroj řádně usazen v upínači.
- Snižte řeznou rychlost.
- Snižte hloubku řezu.
- Snižte počet zubů.
- Použijte vyfukování vzduchem.
Technický Průvodce
Základy Vrtání
Části vrtáku
Výška hrotu
Vedoucí ostří
Šířka fazetky
Zúžení
žky
ved
Drá
čné
l p ří
ka
ho o
ew
ní
Šíř
ka
Úh e
Vybrání
Zúžená stopka
Zadní část Úhel šroubovice
Řezná hrana
stří
Řezná
hrana
Vnější roh
Odlehčení
Úhel
hrotu
Čelní plocha
Délka šroubovice
Délka
krčku
Délka stopky
Celková délka vrtáku
Příčné ostří
Rovná stopka
Tloušťka stopky
Hloubka
odlehčení
el Č
ela
Roh příčného ostří
stopka
Průměr
vrtáku
Odlehčení
Šíř
Krček
Bok
Tloušťka stopky
Vedení
Fazetka
Délka stopky
Úh
Délka příčného ostří
Průměr odlehčení
Úhel podbroušení
Tloušťka jádra
B
Zúžení jádra
A
Jádro
Výběh
A : B nebo A/B = Koeficient šířky vybrání
Min. Potřebný Úhel Podbroušení
Šířka Úpravy Břitu
a Řezná Síla
Zatížení (N)
Vrcholový Úhel a Síla
Vrcholový úhel (Malý) Vrcholový úhel (Velký)
Tloušťka Jádra a Zatížení
účinnek zúžení
Zatížení
Zatížení
Výška otřepu (mm)
Úhel Hrotu a Otřepy
Když je Úhel hrotu velký, snižuje se výška
otřepů.
Posuv (mm/rev)
Vrták: KDS 215 MAK
Materiál obrobku: C50 (230HB)
Podmínky:
vc = 50 m/min, Chlazení
Zúžení
Posuv (mm/ot.)
Obrobek : SS41
Řezná rychlost : 50m/min
Posuv (mm/rev)
* Velký úhel podbroušení je potřebný ve středu vrtáku.
Moment (N . m)
Když je vrcholový úhel velký, zatížení roste
ale moment se snižuje.
Zúžením jádra dosáhneme, snížení zatížení
soustředěného na břit, ostřejší břitu vrtáku, lepší
kontrolu třísek a delší životnost nástroje.
Snížení Šířky Břitu díky Zúžení
Běžné druhy zúžení
N typ
X typ
S typ : Standardní běžně používaný druh.
N typ : Vhodný pro vrtáky s úzkým jádrem.
X typ : Pro těžkoobrobitelné materiály a
hluboké vrtání.
Technický
Průvodce
S typ
N13
Technický Průvodce
Základy Vrtání
Příkon (kW)
Zatížení (N)
Vztah Mezi Příkonem a Zatížením
Materiál obrobku:
C48 (220HB)
Průměr (mm)
Průměr (mm)
Výběr Řezných Podmínek
Dohlížejte na řeznou sílu
pro méně tuhé stroje
Následující tabulka ukazuje vztah mezi šířkou úpravy řezné hrany a řeznou silou. Pokud se objeví problém
zapříčiněný řeznou silou, snižte buď posuv nebo šířku úpravy řezné hrany.
vc (m/min) f (mm/rev) Moment (N.m)
Doporučení pro
vysokorychlostní obrábění
Vrták : ø10
Materiál obrobku:
C50 (230HB)
Šířka Úpravy Řezné Hrany
0,15mm
0,05mm
Podmínky
Zatížení (N)
Moment (N.m)
Zatížení (N)
40
0,38
12,8
2.820
12,0
2.520
50
0,30
10,8
2.520
9,4
1.920
60
0,25
9,2
2.320
7,6
1.640
60
0,15
6,4
1.640
5,2
1.100
Pokud je nadbytek kapacity s dostatečně výkonným a tuhým strojem při vrtání za normálních doporučených
podmínek, doporučujeme zvýšit rychlost vrtání.
Příklad opotřebení
f
Boční
plocha
g
Fazetka
f
Čelní
plocha
Vc=60m/min
Materiál obrobku: Řezné podmínky:
Životnost nástroje:
Vc=120m/min
C50 (230HB)
f = 0,3 mm/ot.
doc = 50mm
600 otvorů (řezná délka : 30m)
Vysvětlení okrajů (rozdíl mezi jednoduchým a dvojitým okrajem)
Technický
Průvodce
Jednoduchý okraj (2 kontaktní body:
vyznačené části)
N14
Tvar používaný u většiny vrtáků
Dvojitý okraj (4 kontaktní body:
vyznačené části)
4 kontaktní body zamezují ohýbání a zvlnění
otvorů a zvyšují tak stabilitu a přesnost při
hlubokém vrtání
Technický Průvodce
Základy Vrtání
Hazení mezi hranou B a zúžením A je velmi důležité.
MDS 140 MK
50C
vc = 50m/min
f = 0,3mm/ot.
Zvětšení otvoru
Přesnost Obvodového
Házení
: Přesnost obvodového házení bodu zúžení
Hrana
Obvodové Házení
Přesnost
s Rotujícím Nástrojem
Házení vrtáku při osazení
na vřeteni stroje musí být do
0,03mm. Pokud je házení větší,
budou větší i vrtané otvory což
způsobí zvýšení horizontální
řezné síly. Toto zvýšení může
vést k zlomení vrtáku pokud
není stroj nebo upnutí obrobku
dostatečně tuhé.
Vnější házení Zvětšení otvoru
(mm)
Vrták:
Materiál obrobku:
Podmínky: Házení: do 0,03mm
Obvodové Házení
Přesnost
s Rotujícím Obrobkem
Vliv Povrchu Obrobku
Při použití na soustruhu, házení v bodě A musí být do
0,03mm, tato hodnota musí být podobná i při snímání v
bodě B.
Obrobek s šikmým nebo nerovným povrchem
Horizontální řezná síla
MDS120MK
C50 (230HB)
vc=50 m/min, f=0,3 mm/ot., doc =38mm vodou ředitelné chlazení
Upnutí
Házení: do 0,03mm
(Vstup)
(Východ)
Pokud je povrch vstupu otvoru šikmý nebo nerovný,
snižte v těchto bodech posuv na 0,1~0,15mm/ot.
Jak používat dlouhé vrtáky
Problém
Řešení
Ohnutý otvor
Při použití vrtáků typu XHGS, XHT, DAK nebo
SMDH-D za vysokých otáček, může házení
špičky vrtáku způsobit posunutí pozice u
vstupu, čímž vznikne ohyb a dojde k zlomení
vrtáku.
Posunutí pozice
Metoda 1.
Krok
1
Krok
2
Krátký vrták
Bez otáček
Pilotní otvor
(1D, Stejný průměr.)
Krok
3
2~3 mm
Vrtání za doporučených
podmínek
Krok
1
2~3 mm
(n = 100~300 rpm) (f = 0,15~0,2 mm/ot.)
Krok
2
Vrtání za doporučených
podmínek
Technický
Průvodce
Metoda 2. Nízké otáčky snižují odstředivé síly a zabraňují prohnutí vrtáku.
N15
Technický Průvodce
Problémy a Řešení
Řešení Problémů Při Vrtání
Porucha
Nadměrné Opotřebení
na Řezné Hraně
Selhání Vrtáku
Vylamování Vrcholu
Vylamování
hlavního ostří
Doporučení
Podmínky
-Použijte výšší řeznou rychlost.
-Zvyšte posuv.
-Vc=80~100m/min
- Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu.
Chlazení
-Snižte tlak pokud používáte vnitřní chlazení.
-Použijte více kluzkou chladící kapalinu.
-Pod 1,5MPa.
Konstrukce Nástroje -Zvětšete velikost of chisel width.
-Zvětšete velikost honování řezné hrany.
Podmínky
-Snižte hloubku řezu.
-Snižte posuv u vchodu do otvoru.
Ostatní
-Zlepšete tuhost upevnění obrobku.
Konstrukce Nástroje -Zvětšete velikost honování řezné hrany.
-Snižte velikost předního úhlu hrany.
Podmínky
-Snižte řeznou rychlost.
-Zvyšte posuv.
Chlazení
Ostatní
Opotřebení Fazetek
N16
Nedostatečná Tvorba Třísky
Technický
Průvodce
Nedostatečná Přesnost Otvorů
Větší Otvory
Ostatní
-Snižte posuv u vchodu do otvoru.
-Snižte řeznou rychlost.
-Zlepšete tuhost upnutí obrobku.
-Zlepšete přesnost upevnění vrtáku.
-Zlepšete tuhost upnutí vrtáku.
Nedokonale Dokončený Konstrukce Nástroje -Increase amount of back taper.
Povrch
Podmínky
-Zvyšte řeznou rychlost.
Chlazení
Otvory Nejsou Rovné
Pěchování Šponky
Dlouhá Drátovitá
Šponka
- Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu.
- Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu.
-Použijte více kluzkou chladící kapalinu.
-Zlepšete tuhost upevnění obrobku.
Konstrukce Nástroje -Zlepšete celkovou tuhost vrtáku. (větší jádro, menší
vybrání).
-Snižte vrcholový úhel vrtáku.
Podmínky
- Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu.
-Použijte více kluzkou chladící kapalinu.
-Schedule for earlier regrind.
Konstrukce Nástroje -Zvětšete hodnotu zúžení zpětného kuželu.
-Sinžte šířku fazetky.
Podmínky
-Snižte řeznou rychlost.
Chlazení
Ostatní
-f = 0,05~0,1 mm/ot.
-Použijte více kluzkou chladící kapalinu.
-Zlepšete tuhost upevnění obrobku.
Konstrukce Nástroje -Zvětšete hodnotu zúžení zpětného kuželu.
-Sinžte šířku fazetky.
Podmínky
-Snižte řeznou rychlost.
-Zvyšte posuv.
Chlazení
Ostatní
Zlomení Vrtáku
Příklady
-130°~120°
-f = 0,05~0,1 mm/ot.
- Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu.
-Házení vrtáku pod 0,02mm
- Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu.
-Použijte více kluzkou chladící kapalinu.
Konstrukce Nástroje -Snižte velikost honování řezné hrany.
Podmínky
-Snižte posuv.
Ostatní
-Zlepšete tuhost upevnění obrobku.
-Zlepšete přesnost upevnění vrtáku.
-Zlepšete tuhost upnutí vrtáku.
Podmínky
-Zvyšte řeznou rychlost.
-Zvyšte posuv.
- Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu.
Chlazení
-Snižte tlak pokud používáte vnitřní chlazení.
-Pod 1,5MPa.
Konstrukce Nástroje -Snižte velikost honování řezné hrany.
- Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu.
-Házení vrtáku pod 0,02mm
Podmínky
-Zvyšte posuv.
- Viz doporučené řezné podmínky v souhrnném katalogu.
Chlazení
-Snižte tlak pokud používáte vnitřní chlazení.
-Pod 1,5MPa.
Technický Průvodce
SUMIBORON
Obrábění Kalené Oceli
Doporučené Řezné rychlosti pro Různé Typy Materiálů
Řezná rychlost (m/min)
Aplikační Mapa Různých Nástrojových Materiálů
Přerušovaný
řez
Těžký
Povlakovaný
karbid
Cermet
Nepřerušovaný
řez
Lehký
SUMIBORON
Tvrdost obrobku (HRC)
Vliv Chlazení na Životnost Nástroje
Suché
Vodou neředitelné
Emulze
Vodou ředitelné
0,15
0,1
Při nepřerušovaném obrábění ložiskové oceli,
není veliký rozdíl mezi suchým a mokrým
obráběním.
0,05
0
Snadno dochází k
opotřebení notch
Opotřebení je dost
veliké
Veliké opotřebení
20
40
60
80
Čas řezu (min)
100
120
140
Materiál:
C105W1
Podmínky: vc = 120 m/min
doc= 0,2 mm
f = 0,1 mm/ot.
Suché S chlazením
Pro nepřerušovaný řez, je vliv chlazení na
životnost nástroje minimální. Avšak pro
přerušovaný řez, chlazení zkracuje životnost
nástroje kvůli tepelnému pnutí.
Materiál obrobku: 100Cr6 (HRC58~62)
VBD:TPGN160304
= 100 m/min
Podmínky: vc
= 0,15 mm
doc
f
= 0,1 mm/ot.
F1 Hlavní síla
F2 Posuvová síla
F3 Zpětná síla
Řezná síla (N)
0,2
Zápustková ocel
Přerušovaný řez
Materiál:
X155CrVMo12-1
Podmínky: vc = 100 m/min
doc= 0,2 mm
f = 0,1 mm/ot.
Životnost nástroje
opotřebení hřbetu VB (mm)
0,25
Ložisková ocel
Vztah mezi Tvrdostí Obrobku a Řeznou Silou
Nepřerušovaný řez
0,3
Kalená ocel
Keramika
Vztah Mezi Opotřebení Hřbetu a Řeznou Silou
Tvrdost Obrobku (HRC)
Zpětná složka síly se podstatně zvyšuje pro tvrdší materiály obrobků.
Tvrdost Obrobku k Řezné Sílé a Přesnosti
Zpětná síla (N)
300
34CrMo4
HRC65
200
Podmínky: vc = 80 m/min
doc = 0,15 mm
f = 0,1 mm/ot.
C55
HRC24
100
0
Hlavní síla (N)
0,05
Tvrdá
vrstva
Měkká
vrstva
Tvrdá
vrstva
Podmínky: vc = 120 m/min
doc = 0,5 mm
f = 0,3 mm/ot.
Suché
Tvrdost podle Shorea (HS)
0,10
Zpětná síla (N)
Při obrábění kalené oceli,
podstatně narůstá zpětná síla,
je to způsobeno tím nárustem
opotřebení hřbetu.
Posuvová síla (N)
Vnější průměr obrobené měké
vrstvy je menší, a to kvůli nižším
řezným silám vznikajícím při
obrábění.
Rozměry (mm)
Šířka opotřebení hřbetu VB (mm)
Vztah mezi Řeznou Rychlostí a Drsností Povrchu
Drsnost povrchuRa (μm)
Materiál:
25CrMo4
(HRC58~62)
Držák: MTXNR2525
VBD: TNMA160408NU
Konstantní Posuv
Proměnlivý posuv
Předešlá pozice břitu
Stejná pozice vrubu
Proměnná pozice vrubu
Technický
Průvodce
Počet obrobků (kusů.)
Podmínky:
vc= 120, 150,
180 m/min
doc= 0,15 mm
f = 0,045 mm/ot.
S chlazením
Vylepšení Drsnosti Povrchu Proměnlivým Posuvem
Při vysokých řezných rychlostech, je drsnost povrchu stabilnější.
Při proměnlivém posuvu se mění pozice vrubu na větší ploše, tím dochází ke zlepšení
drsnosti povrchu a snížení vrubového opotřebení nástroje.
N17
Technický Průvodce
SUMIBORON
Obrábění Litiny
Výhody Použití SUMIBORON pro Obrábění Litiny
Delší Životnost Nástroje za Vyšších Řezných Rychlostí
Keramika
Povlak. Karbid
Cermet
BNS800
BN7000
BNC500
Řezná rychlost vc (m/min)
Dobrá f Rozměrová přesnost
GG: Šedá litina
GGG: Tvárná litina
BNS800
BN7000
BNC500
Keramika
Povlak. Karbid
Cermet
Řezná rychlost vc (m/min)
Vyšší Přesnost
BNX10
Keramika
Povl. Karbid
Cermet
BN7000
Koeficient životnosti nástroje
Dobrá f Drsnost povrchu Ra (μm)
BNC500
Koeficient životnosti nástroje
Soustružení
GGG
Perlit
Perlit + Ferit
Struktura
Tvar opotřebení
nástroje
Matrix
Suché
Suché
Stroj:
Materiál: Držák:
VBD: Podmínky:
Suché
Crater
výmol
nawear
čele
(v c ≥ 200 m/min)
Řezná rychlost Vc (m/min)
Řezná délka (km)
S chlazením
(Vodou
ředitelné)
S chlazením
Materiál:
GG25
VBD: SNGN120408(BN500)
Podmínky:
vc = 450 m/min
doc = 0,25 mm
f = 0,15 mm/ot.
Nepřerušovaný řez
S chlazením
Drsnost povrchu Rmax (mm)
GG
Opotřebení hřbetu VB (mm)
Struktura příklad tvaru opotřebení nástroje
Pro obrábění litiny za použití SUMIBORON, by měla být řezná
rychlost (Vc) 200m/min a více. Doporučuje se obrábět pod
řeznou kapalinou.
N/C Soustruh
GG25 (HB200)
MTJNP2525
TNMA160408(BN500)
vc = 110~280 m/min
doc = 0,1 mm
f = 0,1 mm/ot.
S chlazením
Frézování
SUMIBORON BN Finish Mill EASY
- Vysokorychlostní obrábění Vc = 2000m/min
- Drsnost povrchu Rz=3,2 (Ra= 1,0)
- Provozní náklady jsou sníženy díky ekonomické VBD
- Snadné nastavení VBD za pomoci nastavitelné kazety
- Bezpečná konstrukce z hlediska odstředivé síly v
podmínkách vysokorychlostního obrábění
Řezné podmínky:
doc = 0,5 mm, f t = 0,15 mm/zub
Vc=600m/min
Suché
Vc=600m/min
Vc=1000m/min
Počet přechodů
Šířka potřebení hřbetu (mm)
Keramika
Vc=400m/min
Typical thermal crack
Vc=1500m/min
Technický
Průvodce
S chlazením
N18
Počet přechodů
Materiál Obrobku: GG25
Materiál Nástroje: BN700
Řezné Podmínky: doc = 0,5 mm, f t = 0,1 mm/zub, Suché
Řezná rychlost (m/min)
Pro vysokorychlostní frézování litiny za použití SUMIBORON se
doporučuje suché obrábění.
Technický Průvodce
SUMIBORON
Těžko Obrobitelné Materiály
Práškové Kovy
BN700
H1 (Carbide)
T110A(Cermet)
3. Výška otřepu
Maximální výška otřepu (μm)
2. Drsnost povrchu
Drsnost povrchu Rz (μm)
Šířka opotřebení hřbetu VB (μm)
1. Opotřebení hřbetu
BN700
H1 (Carbide)
T110A(Cermet)
Cutting length (km)
BN700
H1 (Carbide)
T110A(Cermet)
Řezná rychlost (m/min)
Materiál: SMF4040 ekvivalent
Data Procesu: ø100~300mm těžce přerušované obrábění čela s drážkami a
vyvrtanými otvory. (po 40 přechodech)
VBD: TNGA160404 Podmínky: f=0.1mm/ot., d=0.1mm, S chlazením
Řezná rychlost (m/min)
Pro běžné komponenty z práškových kovů je možné použít druhy karbidů a cermetů do řezné rychlosti Vc=100m/min.
Poněvadž okolo Vc=120m/min, začíná docházet k rychlému nárůstu opotřebení a zhoršení drsnosti povrchu se zvýšeným
otřepem. Na druhé straně SUMIBORON, dokazuje stabilitu a větší odolnost proti opotřebení, předcházení otřepu a drsnost
povrchu hlavně za vyšších rychlostí.
Teplotně Odolné Slitiny
Slitiny na Bázi Ni
Typický příklad opotřebení CBN nástroje při obrábění Inconel 718
Vc = 500m/min
op. hřbetu
op. hřbetu
Řezná rychlost (m/min)
Vc = 300m/min
Vrubové op.
Influence of feedrate (Grade BNX20, Vc=300m/min, L=0,18km)
f = 0,12mm/rev
f = 0,06mm/rev
Vrubové op.
op. hřbetu
BN700
BNX20
Whisker posílená
keramika
Influence of druh (Vc=500m/min, f =0,12 mm/rev, L=0,36km)
BNX20
BN700
BNX20
Whisker posílená
keramika
Povlakovaný karbis (K druh)
Řezná délka (m)
BN700
Vrubové op.
Podmínky: f = 0,12mm/ot., doc = 0,3mm, S chlazením
Řezná rychlost (m/min)
Podmínky: f = 0,06mm/ot., doc = 0,3mm, S chlazením
Vliv řezné rychlosti (Druh BNX20, f =0,06 mm/ot., L=0,72km)
op. hřbetu
0,5mm
Podmínky: doc = 0,3mm, S chlazením
Řezná délka (m)
Kritéria životnosti nástroje
Vrubové opotřebení = 0,25mm
Nebo opotřebení hřbetu = 0,25mm
BNX20 se doporučuje pro vyšší rychlosti a nižší posuvy.
BN700 se doporučuje pro řezné rychlosti pod 240m/min
Kritéria životnosti nástroje
Vrubové opotřebení = 0,25mm
Nebo opotřebení hřbetu = 0,25mm
BN700 se doporučuje pro obrábění za vyšších
posuvů. (Přes f=0,1mm/ot.)
K10
DA150
BN700
Zlomení
K10
DA150
Čas řezu (min)
Materiál:
VBD:
Podmínky:
Opotřebení hřbetu VB (mm)
BN700
Zlomení
Opotřebení hřbetu VB (mm)
Opotřebení hřbetu VB (mm)
Slitiny na Bázi Ti
DA150
Zlomení
Čas řezu (min)
Ti-6Al-4V
DNM120404NF
vc = 100m/min, d oc = 0,1mm, f = 0,05mm/ot., S chlazením
Pozitivní geometrie VBD SUMIDIA je velmi vhodná pro slitiny Ti, díky
vysoké pevnosti břitu a vyšší odolnosti proti opotřebení.
Materiál:
VBD:
Podmínky :
BN700
Čas řezu (min)
Ti-6Al-4V
DNM120404NF
vc = 100m/min, d oc = 0,1mm, f = 0,05mm/ot., S chlazením
Pozitivní geometrie VBD SUMIDIA je velmi vhodná pro slitiny Ti, díky
vysoké pevnosti břitu a vyšší odolnosti proti opotřebení
Materiál:
VBD:
Podmínky :
Ti-6Al-4V
DNMA150412
Vc = 120m/min, doc = 0,3mm, f =0,25mm/ot., S chlazením
Negativní geometrie VBD BN700 je vynikající pro vysoce výkonné
obrábění. (Velká hloubka řezu a vysoké posuvy)
VBD:SNGN090308
Podmínky:
vc = 50, 300 m/min
f = 0,1 mm/ot.
doc= 0,2 mm
S chlazením
BNS800 (Vc=300m/min)
Whisker posílená keramika (Vc=50m/min)
Cutting is difficult because of
large wear at Vc=50m/min
Malé opotřebení při V=300m/min
Materiál: Stelit SF-20
(Slitina z tavné rudy na bázi Co)
VBD:SNGN090308
Podmínky:
vc = 50 m/min
f = 0,1 mm/ot.
doc= 0,2 mm
Suché
Délka řezu (km)
BNS800 (Vc=300m/min)
Konkurenční monolitní CBN
Opotřebení hřbetu VB (mm)
Materiál: Colmonoy Č.6
(Slitina z tavné rudy na bázi N)
Opotřebení hřbetu VB (mm)
Hard facing alloys
Vyštípání
Žádné vyštípání
Délka řezu (km)
Whisker posílená keramika
(Vc=50m/min, Po 10m v řezu)
BNS800
(Po 2km v řezu)
Konkurenšní monolitní CBN
(Po 2km v řezu)
Technický
Průvodce
Vyštípání
BNS800
(Vc=300m/min, Po 2km v řezu)
N19
Technický Průvodce
Problémy a Řešení
SUMIBORON
Poškození
Velké opotřebení hřbetu
Doporučení
Materiál Nástroje
Konstrukce Nástroje
Řezné Podmínky
F
F
F
F
F
F
F
Zvolte více otěru odolný druh.
Snižte řeznou sílu.
Snižte šířku a úhel NL.
Doporučují se pozitivní geometrie
Zkontrolujte řeznou rychlost.
Snižte řeznou rychlost na méně než 200m/min.
Vyšší posuv snižuje celkovou pracovní dobu nástroje.
Velký výmol na čele
Materiál Nástroje
Konstrukce Nástroje
Lom dna výmolu
Poruchy Řezné Hrany
Vyštípnutí
Materiál Nástroje
Konstrukce Nástroje
Řezné Podmínky
F Zkontrolujte řeznou rychlost.
F Snižte řeznou rychlost na méně než 200m/min.
F Doporučují se vyšší posuvy.
F Odloupnutí je způsobeno velikou zpětnou silou, která je závislá od
opotřebení hřbetu.
F Zvolte více otěru odolný druh.
F Ostřejší břit přispívá k ochraně před odloupnutím.
F Snižte úhel a šířku NL
F Doporučují se pozitivní geometrie VBD
F Snižte opotřebení hřbetu nižší rychlostí a posuvem.
F Snížení pracovní doby nástroje efektivně snižuje opotřebení hřbetu.
Vylamování
Vylamování
Řezné Podmínky
F Pokud je ovlivněna drsnost povrchu, zvažte použití metody “Proměnlivého Posuvu” pro zlepšení dokončeného povrchu.
F V ostatních případech, použijte shodný postup jako v případě
normálního opotřebení.
Materiál Nástroje
F Způsobeno nárazy na břit.
Chvění může být také ovlivňujícím faktorem.
F Zvolte houževnatější druh.
F Zpevněte břit.
F Velký úhel NL , Honování.
F Doporučují se vyšší posuvy pro sníženípočtu nárazů.
Konstrukce Nástroje
Řezné Podmínky
Vylamování
Materiál Nástroje
Konstrukce Nástroje
Řezné Podmínky
Termální praskliny
Technický
Průvodce
F Zvolte geometrii břitu pro detailním prozkoumání použité destičky.
F Zaostřete břit pro zamezení tvorby výmolů na čele.
F Zpevněte břit pro zabránění lomu nástroje ve výmolu.
Řezné Podmínky
N20
F Doporučuje se druh odolný proti tvorbě výmolů na čele.
Nepřerušovaný řez ~ Lehce přerušovaný řez = BNC2010
Lehce ~ Středně přerušovaný řez = BNX20
Středně ~ Těžce přerušovaný řez = BNX25
Řezné Podmínky
Konstrukce Nástroje
Materiál Nástroje
F Způsobeno nárazy na břit.
Chvění může být také ovlivňujícím faktorem.
F Zvolte houževnatější druh.
F Zpevněte břit.
F Velký úhel NL , Honování.
F Doporučují se vyšší posuvy pro sníženípočtu nárazů.
F Prudké změny teplot vyvolávají vertikální praskliny přes břit.
Doporučují se maximálně suché podmínky.
F Pokud se již používají suché podmínky, pak je potřeba snížit řeznou
teplotu a řezné síly.
F Snižte řeznou rychlost, posuv, hloubku řezu.
F Zaostřete břit.
F Zvolte více teplotně vodivý druh karbidu.
Odkazy
Systémové Značení Ocelí a Neželezných Kovů
l Uhlíková Ocel
l Rychlořezná Ocel
JIS
AISI
DIN
JIS
DIN
JIS
S10C
1010
C10
SKH2
T1
—
SUS201
201
S15C
1015
C15
SKH3
T4
S18-1-2-5
SUS202
202
—
S20C
1020
C22
SKH10
T15
S12-1-4-5
SUS301
301
X12CrNi17 7
S25C
1025
C25
SKH51
M2
S6-5-2
SUS302
302
—
S30C
1030
C30
SKH52
M3–1
SUS302B
302B
S35C
1035
C35
SKH53
M3–2
SUS303
303
S40C
1040
C40
SKH54
M4
—
SUS303Se
303Se
S45C
1045
C45
SKH56
M36
—
SUS304
304
X5CrNiS18 10
S50C
1049
C50
SUS304L
304L
X2CrNi19 11
S55C
1055
C55
SUS304NI
304N
—
SUS305
305
X5CrNi18 12
SUS308
308
—
SUS309S
309S
—
SUS310S
310S
SUS316
316
X5CrMo17 12 2
SUS316L
316L
X2CrNiMo17 13 2
SUS316N
316N
—
l Ni-Cr-Mo Ocel
AISI
l Austenitická Nerezavějící Ocel
—
S6-5-3
l Legovaná Nástrojová Ocel
SKS11
F2
—
SKS51
L6
—
—
SNCM220
8620
21NiCrMo2
SKS43
W2-9 1/2
SNCM240
8640
—
SKD1
D3
X210Cr12
SNCM415
—
—
SKD11
D2
X155CrVMo12-1
SNCM420
4320
—
SKD61
SNCM439
4340
40NiCrMo6
SNCM447
—
34NiCrMo6
l Cr Ocel
—
X40CrVMo5-1
l Šedá Litina
AISI
DIN
—
—
X10CrNiS18 9
—
—
FC100
No 20B
GG-10
SUS317
317
—
FC150
No 25B
GG-15
SUS317L
317L
X2CrNiMo18 16 4
FC200
No 30B
GG-20
SUS321
321
X6CrNiTi18 10
SCr415
—
15CrMo5
SCr420
5120
20Cr4
FC250
No 35B
GG-25
SUS347
347
X6CrNiNb18 10
SCr430
5130
34Cr4
FC300
No 45B
GG-30
SUS384
384
—
FC350
No 50B
GG-35
SCr435
5132
37Cr4
SCr440
5140
41Cr4
SCr445
5147
—
l Cr-Mo Ocel
SCM415
—
15CrMo5
SCM420
—
20CrMo5
SCM430
4131
SCM435
4137
25CrMo4
34CrMo4
SCM440
4140
42CrMo4
SCM445
4145
—
l Mn Ocel a Mn-Cr Ocel pro
Konstrukční Účely
l Tvárná Litina
FCD400
60-40-18
SUH31
—
GGG-40
SUH35
—
—
—
X53CrMnNi21 9
—
—
—
—
FCD450
—
GGG-40.3
SUH36
FCD500
80-55-06
GGG-50
SUH37
FCD600
—
GGG-60
SUH38
FCD700
100-70-03
GGG-70
SUH309
309
SUH310
310
SUH330
N08330
l Feritická Nerezavějící Ocel
SUS405
405
SMn420
1522
—
SUS429
429
—
SMn433
1534
—
SUS430
430
X6Cr17
SMn438
1541
—
SUS430F
430F
X7CrMo18
SMn443
1541
—
SUS434
434
X6CrMo17 1
SMnC420
—
—
SMnC443
—
—
X10CrAl13
SK1
—
—
SK2
W1-11 1/2
SK3
W1-10
SK4
W1-9
—
SK5
W1-8
SK6
—
SK7
—
C70W2
l Martenzitická Nerezavějící Ocel
SUS403
403
SUS410
410
SUS416
416
—
SUS420JI
420
C105W1
SUS420F
420F
SUS431
431
C80W1
SUS440A
440A
—
C80W1
SUS440B
440B
—
SUS440C
440C
—
l Cr-Mo Ocel
l Žáruvzdorná Ocel
—
X10Cr13
—
—
CrNi2520
—
l Feritická Žáruvzdorná Ocel
SUH21
—
CrAl1205
SUH409
409
X6CrTi12
SUH446
446
—
l Martenzitická Žáruvzdorná Ocel
SUH1
—
X45CrSi9 3
SUH3
—
—
SUH4
—
—
SUH11
—
—
SUH600
—
—
—
X20Cr13
—
X20CrNi17 2
Technický
Průvodce
N21
Odkazy
Srovnávací Tabulka Tvrdostí
Přibližné metrické hodnoty a tvrdost oceli podle Brinella
Technický
Průvodce
Tvrdost Tvrdost
Tvrdost podle Rockwella
Brinell
Příčná
podle
10mm Stupnice „A“ Stupnice „B“ Stupnice „C“ Stupnice „D“ podle
lomová
Kulička diamantový 100kgf diamantový diamantový Vickerse Shora
pevnost
3.000kgf kužel 60kgf 1/10“ Ball kužel 150kgf kužel 100kgf 50kgf
(N/mm2)
(HB)
(HRA)
(HRB)
(HRC)
(HRD)
(HV)
(HS)
Tvrdost Tvrdost
Tvrdost podle Rockwella
Brinell
Příčná
podle
10mm Stupnice „A“ Stupnice „B“ Stupnice „C“ Stupnice „D“ podle
lomová
Kulička diamantový 100kgf diamantový diamantový Vickerse Shora
pevnost
3.000kgf kužel 60kgf 1/10“ Ball kužel 150kgf kužel 100kgf 50kgf
(N/mm2)
(HB)
(HRA)
(HRB)
(HRC)
(HRD)
(HV)
(HS)
321
67,5 (108,0) 34,3 50,1 339 47 1060
—
85,6
—
68,0 76,9 94097 —
—
85,3
—
67,5 76,5 92096 —
311
66,9 (107,5) 33,1 50,0 328 46 1025
66,3 (107,0) 32,1 49,3 319 45 1005
—
85,0
—
67,0 76,1 90095 —
302
767
84,7
—
66,4 75,7 880 93 —
293
65,7 (106,0) 30,9 48,3 309 43 970
757
84,4
—
65,9 75,3 860 92 —
285
65,3 (105,5) 29,9 47,6 301 — 950
745
84,1
—
65,3 74,8 840 91 —
277
64,6 (104,5) 28,8 46,7 292 41 925
733
83,8
—
64,7 74,3 820 90 —
269
64,1 (104,0) 27,6 45,9 284 40 895
722
83,4
—
64,0 73,8 800 88 —
262
63,6 (103,0) 26,6 45,0 276 39 875
712
—
—
— — —
255
63,0 (102,0) 25,4 44,2 269 38 850
710
83,0
—
63,3 73,3 780 87 —
248
62,6 (101,0) 24,2 43,2 261 37 825
698
82,6
—
62,5 72,6 760 86 —
241
61,8 100,0 22,8 42,0 253 36 800
684
82,2
—
61,8 72,1 740 — —
235
61,4
99,0 21,7 41,4 247 35 785
60,8
98,2 20,5 40,5 241 34 765
—
—
682
82,2
—
61,7 72,0 737 84 —
229
670
81,8
—
61,0 71,5 720 83 —
223
—
97,3 (18,8)
—
234 — —
656
81,3
—
60,1 70,8 700 — —
217
—
96,4 (17,5)
—
228 33 725
653
81,2
—
60,0 70,7 697 81 —
212
—
95,5 (16,0)
—
222 — 705
647
81,1
—
59,7 70,5 690 — —
207
—
94,6 (15,2)
—
218 32 690
638
80,8
—
59,2 70,1 680 80 —
201
—
93,8 (13,8)
—
212 31 675
630
80,6
—
58,8 69,8 670 — —
197
—
92,8 (12,7)
—
207 30 655
627
80,5
—
58,7 69,8 667 79 —
192
—
91,9 (11,5)
—
202 29 640
601
79,8
—
57,3 68,7 640 77 —
187
—
90,7 (10,0)
—
196 — 620
578
79,1
—
56,0 67,7 615 75 —
183
—
90,0 (9,0)
—
192 28 615
—
89,0 (8,0)
—
188 27 600
555
78,4
—
54,7 66,7 591 73 2055
179
534
77,8
—
53,5 65,8 569 71 1985
174
—
87,8 (6,4)
—
182 — 585
514
76,9
—
52,1 64,7 547 70 1890
170
—
86,8 (5,4)
—
178 26 570
495
76,3
—
51,0 63,8 528 68 1820
167
—
86,0 (4,4)
—
175 — 560
477
75,6
—
49,6 62,7 508 66 1730
163
—
85,0 (3,3)
—
171 25 545
461
74,9
—
48,5 61,7 491 65 1670
156
—
82,9 (0,9)
—
163 — 525
444
74,2
—
47,1 60,8 472 63 1585
149
—
80,8
—
—
156 23 505
429
73,4
—
45,7 59,7 455 61 1510
143
—
78,7
—
—
150 22 490
415
72,8
—
44,5 58,8 440 59 1460
137
—
76,4
—
—
143 21 460
401
72,0
—
43,1 57,8 425 58 1390
131
—
74,0
—
—
137 — 450
—
72,0
—
—
132 20 435
388
71,4
—
41,8 56,8 410 56 1330
126
375
70,6
—
40,4 55,7 396 54 1270
121
—
69,8
—
—
127 19 415
363
70,0
—
39,1 54,6 383 52 1220
116
—
67,6
—
—
122 18 400
352
69,3 (110,0) 37,9 53,8 372 51 1180
111
—
65,7
—
—
117 15 385
341
68,7 (109,0) 36,6 52,8 360 50 1130
331
68,1 (108,5) 35,5 51,9 350 48 1095
N22
1) Hodnoty v závorkách ( ) nejsou běžně používany
2) Rockwellovy stupnice A, C a D Používají dimantový jehlan
3) 1 N/mm2 = 1 MPa
Odkazy
Drsnost Dokončených Povrchů
Způsoby Měření Drsnosti Povrchů
Vypočítaná drsnost
Střední hodnota drsnosti
průměrem z 10 bodů
Největší výška
Typ Symbol
h 1)
Ry
h 2)
Rz
Způsob určení
Způsob určení
Tato hodnota (vyjádřena v µm) měřena od nejhlubšího
údolí po nejvyšší vrchol
profilu v rozsahu referenční
křivky l.
(0,05S)
0,1S
0,2S
0,4S
(0,05Z)
0,1Z
0,2Z
0,4Z
(0,013a)
0,025a
0,05a
0,10a
—
0,8S
0,8Z
0,20a
0,25
Od tohoto průběhu odečtete
hodnotu, kterou považujete
za referenční (úsek, l).
1,6S
3,2S
6,3S
1,6Z
3,2Z
6,3Z
0,4a
0,8a
1,6a
0,8
Vyberte 5 nejvyšších vrchů a
5 nejhlubších údolí. Změřte
vzdálenost mezi těmito dvěmi
úrovněmi a vyjádřete ji v µm.
(1 µm = 0,001mm)
12,5S
(18S)
25S
12,5Z
(18Z)
25Z
3,2a
6,3a
(35S)
50S
(70S)
100S
(35Z)
50Z
(70Z)
100Z
12,5a
25a
—
(140S)
200S
(280S)
400S
(560S)
(140Z)
200Z
(280Z)
400Z
(560Z)
(50a)
(100a)
—
(Neobvykle vysoké vrcholy
a hluboká údolí se obvykle
nezahrnují do měření,
protože jsou považovány za
vady povrchu.)
Touto metodou získáme
střední hodnoty vrcholů a
udolí na úseku o délce l.
Ra
Překlopte údolí mezi vrcholy
podle středové osy. (Viz
šrafovaný úsek na obrázku v
pravo). Celkovou šrafovanou
plochu vydělte délkou l v µm.
Křivka drsnosti f
Měřící délka k určení střední hodnoty
Předepsané hodnoty uvedených typů drsností povrchu, standardní referenční délky a
trojúhelníčkové symboly jsou uvedeny v tabulce v pravo.
h 1)
h 2)
Ry
Rz
Hodnoty
Předepsané Předepsané Předepsané
standardní Trojúhelníkové
hodnoty pro hodnoty pro
hodnoty pro referenční délky h 1)
h 2)
symboly
Ra
Ry
Rz
l (mm)
: Podle nové normy JIS B 0601:2001
: Podle nové normy JIS B 0601:2001
(Starý symbol: Rz)
(Starý symbol: RzJIS)
2,5
—
Pozn.: Předepsané hodnoty uvedené v závorkách se
nepoužívají, pokud není uvedeno jinak.
Technický
Průvodce
N23
N24

Podobné dokumenty

katalog nástrojů 2016

katalog nástrojů 2016 • Přinese úspory času a operací na CNC i klasických strojích. Vlastnosti • Fréza s úhlem šroubovice 45°, 2 zuby do středu, sražené rohové hrany.

Více

nerezavějící, žáruvzdorné a nástrojové oceli

nerezavějící, žáruvzdorné a nástrojové oceli N E R E Z AV Ě J Í C Í , Ž Á R U V Z D O R N É A N Á S T R O J O V É O C E L I S TA I N L E S S , H E AT- R E S I S TA N T A N D T O O L S T E E L S

Více

převést Celsius ferinheight

převést Celsius ferinheight Hlavní příčinou úniku plynu bývá chybné provedení úpravy potrubí. Proveďte úpravu potrubí správným způsobem podle následujícího postupu:

Více

Hitachi Tool - ASRF Mini | No. 335

Hitachi Tool - ASRF Mini | No. 335 mm/t mm/min mm mm cm3/min m/min min-1 mm/t mm/min mm mm cm3/min m/min min-1 mm/t mm/min mm mm cm3/min m/min min-1 mm/t mm/min mm mm cm3/min m/min min-1 mm/t mm/min mm mm cm3/min m/min min-1 mm/t mm...

Více

Zpravodaj

Zpravodaj cukernatosti byl 746,3 q z ha. V íjnu oráme a p ipravujeme pozemky pro seti pšenice a 31.í0. je celá plánovaná v měra zasetá, Zaseli jsme 983 ha odr dy EIly, Matylda, Herman, ultan, Genius, Elan a ...

Více

Čelní frézy s VBD

Čelní frézy s VBD Poznámka: Tyto tabulky označují referenční řezné podmínky. Aktuální obráběcí parametry by měly být upraveny na základě tuhosti stroje a tuhosti upnutí.

Více

Přehled produktů

Přehled produktů • Výroba drážky pro pero za méně než 2 sekundy • Šetrné k ose Z při současném snížení operačního času

Více

Ceník - Kamna a krby od GC skupiny

Ceník - Kamna a krby od GC skupiny Naše biokrby jsou vybaveny bezpečnostním zásobníkem na biopalivo.

Více

Vyvrtávací tyče

Vyvrtávací tyče Upínací systém stopky Konstrukce Symbol Systém

Více