MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADE~E A T~LOVVCHOVY

Transkript

MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADE~E A T~LOVVCHOVY
MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADE~E A T~LOVVCHOVY
Karmelitska 7, 118 12 Praha 1 - Mala Strana
C. j.: MSMT-29481!2014 vydavil podle § 14 z<ikona 1'.218/2000 Sb., 0 rozpoctovych pravidlech a 0 zmene nekterych souvisejidch zilkonu (rozpoctova pravidlal, ve zneni pozdejsfch predpisu, ROZHODNUTr
c. 29481/2014
o poskytnuti neinvesticni dotace ze statniho rozpoctu Ceske republikv na rok 2014
• Stredni skala obchodu, sluzeb a i'emesel a Jazykova skola
Prijemce dotace (dale jen "prfjemce"): •s pravem statni jazykove zkousky
• prlsp~\I~()va organizace kraje ...
. Pnlvni formaprijemce:
.
...............-
Osoba opravnena jed nat za prijemce: • Mgr. Jaroslav PetrO
Adresa sldla
Ulice a C. p.:
Bydlinskeho 2474
1(:0:
Mesto:
Tabor
ps(::
75050099
39002
Telefon:
(:. uCtu pfijemce:
381252414
14530301/0100
e·mail:
[email protected]
i
N;;zev programu:
I Dotace je poskytovana mimo vyhlasene dotacni tituly
Nazev projektu:
• Cesko·danskY projekt "Ucici se ucltel
Uc:el dotace:
• Realizace mezinarodni Cesko-danske spoluprace v oblasti odborneho vzdelavani
Ucelo~ znak:
.33244
U
Nedilnou soucasti tohoto rozhodnutl jsou "Podminky pfidelenf a poulitf dotace, povinnosti pfijemce
dotace a poomfnky zuctavanf datace", podrobny popis projektu, pi'ilohy c.l a 2.
Finanenl prostredky budou do
rozpoctu pl'ijemce poskytnuty
prosti'ednictvim kraje:
Jihocesky
K6d kraje:
31
(:1510 uctukraje:
94-3126231/0710
...........
~
.•.....
~
Ootaci Ize pouzit ad data vydani rozhodnuti do 31. 12. 2014, na vydaje
uskutecnene pred datem vydani rozhodnuti nesmi b',lt pauzita.
i Na mlklady vznikle pred datem vydani rozhodnuti muie byt dOlace
: pouzita pouze za predpokladu, ze neby!y do data jeha vydani uhraleny.
Lhllta pouzlti dotace:
_
KraJ:
...
Udaje v Kl
Celkovy rozpoeet projektu:
Celkovy rozpocet dotace:
• platy - OPP/DP(: . • zilkonne odvody
- fKSP
- ONIV
.
.
.
.
"
. Dotace bude odeslana na ucet
kraJe do 30 dnu od data podpisu Rozhodnutl.
0
400.000
389.000
0
0
0
0
389.000
I
ple<lplsll,. § 170 plsm, .) 1.\lmn.
~,
55112004 $b" 0 pledikolnlm, zakladnlm,
Podpis
a razitl<o
PODROBNY POPIS PROJEKTU Cesko-dansky projekt - Vzdllavani llciteUi odbornych pfedmlt6 so!;. Dlouhodoba spolupraee mezi Ceskou republikou a DlinskYm kralovstvim v oblasti
sttednfeh odbomych skol pokra6uje veHee uspesnYm projektem Ui\ici se u(\itel, ktery byl jiz v
minulosti pozitivne hodnoeen odbomou vel'ejnosti, zastupci Evropske unie ale i vedenim
Ministerstva skolstvi, mladeze a telovychovy Ceske republiky. Soul)asna spoluprace se
zamefuje predev§fm na ucitele odbomych pfedmeru a ul)itele odbomeho vJcviku sttednich
odbomych skol S ohledem na proces celozivotniho vzdelavani a plneni Lisabonske dohody.
Soucasti teto spoluprace je i tvorba "kurzu sltych na miru podnikatelske sfel'e". Tyto kurzy
jsou velice zadany ve vsech evropskych statech a pruine reaguji na menicl se pOZadavky
zamestnavatelu.
Projekt Delel se ueltel je tradi<lne organizovan MSMT CR ve spolupraci s danskYm
ministerstvem Skolstvi a u<!itelskYm tYmem z KGge Business College v Dansku. I v loiiskem
roce meU dlky finan<lni i organiza<lnl podpote MSMT CR <lestf u<litel6 strednich odbomych
skol jedinecnou pfilezitost absolvovat odbomy intenzivni kurz zameteny na inovativni
melody ve vYuce, zavadeni novych pedagogicko-psychologickych prvku do vyuky Ziiku.
Konkretne slo pfedevsim 0 projektove a skupinove vyucovani, tymovou praci, motivaci,
vzajemnou hospitaci, 0 dialog uCitel-Mk, 0 feseni konfliktnich situaci a psyehologicke
aspekty vyucovaciho procesu. Vyznamnou souMsti byly navStevy dlinskych skol, diskuse s
odborniky a poznavlini autentickeho edukativniho prosttedi tzv. "pedagogickeho raje" v
Evrope.
Do projektu je zapojena fada stfednich odbomych skol z CR. Projektu se aktivne
ucastni i Filozoficka fakulta Univerzity v Pardubicich (prof. K. Rydl) a Filozoficka fakulta
Univerzity Karlovy Praze (doc. J. Kot'a, dr. Karolina Pavkova). Na dlinsk6 strane projekt
koordinuje KGge Business College. V loiiskem roce se skoleni zUcastnilo dvacet ucitehi sesti
Ceskych strednfeh odbornych skoL Vsiehni zucastneni se shodli na velkem pfinosu uveden6ho
vzdelavlini pro cesk6 ueltele. V rilznych regionalnich denicieh byly otisknuty clanky skol
pozitivne hodnotici pfinos takto nastaveneho vzdelavani. Skoly vyjadi'ily tet podekovani
MSMT za podporu teto pfinosne meziniirodni spoluprace.
Tuto meziniirodni iniciativu podporuje i danske ministerstvo skolstvi, ktere ji vnima
po navsteve pana Bertela Haadera, dlinskeho ministra skolstvi, v Ceske republice, jako jeden z
nosnych pilii'U spolupnice v systemu odbome pi'ipravy ucitelu. Dansk6 ministerstvo ~kolstv:i
take uvolnilo ureitou financni castku na realizaci projektu. Vetsinu nakladu (ubytovlini,
pronajem konierencn! mistnosti a naklady na dlinske lektory) bradl MSJvIT. Vzhledem ke
snizenf pozadovane financni castky v leto~nim roce se i skoly budou podilet na fmancovani
teto spoluprace (hrazeni dopravy, stravovani, pojistneho a cestovnich nakladu).
Projekt uclci se ucitel byl v roce 2013 realizovan formou intenzivniho skoleni skupiny
citajici 18 ucastniku z fad ucitelu sttcdnichodbornych skol. Obdobny model spoluprace v
oblasti vzdeiavani je pi'ipraven i pro rok 2014 stirn, ze tydenni skoleni v Dansku je
pi'ipraveno pro 20 Ceskych uCitelu odbornyeh pfedmetu a odbomeho vyeviku.
Vlastnimu skoleni pi'edeMzi navilteva danskyeh lektoru vybranych ceskych stfednfch
odbornych skol, ve kterych probehly diskuse k nejaktu!ilnejsfm otazklim a problemfun ve
vzdlliavani zaku i dosplllych a dIe zaveru z diskuse pfipravili dansti lelctofi obsah vzdelavanf
tydenniho kurzu v Dansku.
CHern programu je poskytnout ucitelfun vyjimeenou pnlezitost ucastnit se
intenzivniho odbomeho kurzu probihajiciho formou proZitkoveho interaktivnihoskoleni.
Koncept kurzu vyehazi z teoretickyeh i praktickych poznatkil danskyeh odbomikil, aktu!ilnich
infonnacnfch zdroju a pedagogickych zkusenosti z danskeho odbomeho skolstvi, ktere jsou
na poli ceske pedagogickt! teorie i praxe tradiene ocenovany.
Skoleni probihA fonnou dialogickych pfednAsek a diskusi, ktert! pravidelne stffdA
skupinova a individualni pnl.ce ueastnikU. Pfednasky a jednotlive aktivity jsou venovany
napnklad kooperativnimu ueeni a vyuce, modernim vyukovyro metodam nebo analYze
mozkove eimtosti na pozadi kognitivnich procesu.
Ueitele z Kege Handelsskole v ramci samostatne pl'ednMky ucastnikum skolcni
detailne pi'edstavi ctansky vzdlHAvaci system, pfiCemz duraz bude kladen na koneepei a roli
stfedrubo odbomeho vzdelavani, eeloZivotni vzdeilivani a vzdi!iavani ucitelu. Nasledovat bude
diskuse 0 soucasnych prob!emeeh stfedniho odborneho vzdeiavani v Ceske republice, kde
maji ucastnici pfilezitost komparovat a analyzovat rozdily eeskeho a danskt!ho vzdelavaciho
. systemu.
Pro ucastniky kurzu je pl'ipravena mOZnost navstivit nekolik vyucovacich hodin, kde
mohou pozorovat studenty pfi praci a promluvit s nimi. Dale maji mOZnost prohlednout si
cely areal, knihovnu, jfde!nu a dam zazcmi !ikoly. Vyznamnou soucasti kurzu je i polodennf
cxkurze na vybrane odbome Skole, kde mimo jine probfha take ucnovska pnprava. Na konei
tYdne probehne skupinova reflexe eeit!ho kurzu a diskuse, pi'i ktere ucastnici maji moznost
diskutovat, ktere inspirativni prvky z projektu by radi aplikovali ve sve ka.zdodemti praxi.
Ucastnikum budou nakonec pfedany certifIkaty 0 6spMnem absolvovani kurzu.
ptedstaveny projekt je vzhledem ke svemu pojeti a fonne v eeskt! pedagogicke praxi
unikatem. Opakovane umoziiuje ueiteli'lm stfednich odbornych !lkol sdilet svt! zkuSenosti z
praxe nejen s kolegy z rilznych ceskych regionu, s kolegy z MSMT a s kolegy z
akademickeho prostfedf, ale pfedevsfm s dftnskyroi kolegy, a to primo v Dansku. Tento
vyjimeeny projekt by! realizoviin jiz tfikrat a prinesl velmf pozitivnf oh!asy v ramci siroke i
odbome pedagogicke vei'ejnosti. Ueast na "Ucicim se ueiteli" pl'inasi nejen nove odborne
poznatky a cenna zjisteni pro ceskou pedagogickou teorii i praxi, ale take nova pfatelstvf a
dUieZite kontakty.
Dansko je zname svou vysokou kvalitou vzdeiliviinf a efektivnim systemem
vzdeliivani uCitelu. Dansky vzdelavaci system je koncepcne v jistYch ohledech velmi podobny
ceskemu vzdelavacimu systemu. Nejde jen 0 devltiletou zAkladni skolu Folkeskole, ale take 0
dumyslny system odborm:ho a ucnovskeho vzdelavani a celoZivotniho vzdelavaui. Prave zde
spatfujeme stycne body pro dam odbomou spolupraci v ramci projektu.
Dansko muze bYt pro 6eske vzdelavani a vyehovu v mnohem inspirativni a uvedeny
projekt je velmi vhodnou fonnou umoZiiujici efektivne a pfitom citlive analyzovat prvky,
ktere by mohiy bYt potenciiilne impiementovany v 6eskem prostfedi. Diky dlouholete tradici
by dale projekt mohl poskyinout take cenna data pro pedagogiekY vYzkum a podklady pro
daIS! projekty na narodnl i evropske urovni, coz by bylo pro ceskou srovnavaci pedagogiku
jako vedeckou disciplinu velmi pi'inosne.
Podporu k dalsi intenzivnej!il spolupraci v dane oblasti projevili v roce 2010 ministfi
skolstvi CR a Danskeho kriilovstvi pH navsteve dansk6ho ministra skolstvi v Praze (viz
tiskova zpnlva).
Pfedmetna mezinarodni spoluprace je realizovana na zaklade:
1, KuIturni dohoda
Dohoda 0 kulturnich a umeleckych stycich mezi Ceskoslovenskou republikou a Kralovstvim'
danskym (Kodaii, 12. 5. 1937) - stale platna
.
CR a MS Danska bylo podepsano Ujednanf 0 spolupr!lCi v oblasti
specialniho skolstvi, odborneho a dalSfho vzdeltivani pedagogiclrych pracovnikU na
zeta 1998 -2000.
2. Mezi MSMT
Ostatni formy spoluprace
• Od roku 2003 do roku 2005 MSMT monitorovalo projekt Seelandia College
podporovanY danskYm Ministerstvem sko\stvi, ktery zahmoval dalsf vzdelavani
pedagogickych pracovniku v oblasti ekologie. V roee 2007 se na MSMT uskutecnilo
setkani ke zhodnoceni efektivity dosavadni spoluprace ceskych a danskych partnerU
v tomto projektu.
.• Probihaji take vymeny mezi sti'ednimi a zUkladnimi skolami obou zemi (zemedelske
skoly, priimyslove skoly, hotelove skoly, obchodni akademie, vyssi odborne skoly) na
bilateriuni bazi a zejmena v ramci evropskjch programu.
• V oblasti odborneho skolstvi se ceska strana zajimala 0 vYmenu informaci v oblasti tvorby
multimedialnich vzdeIavacfch programu stl'ednfch odbornych skol, na vzdeiavani
prosti'ednictvfm e-learningu a harmonizaci certifikatu odborneho vzdiHavani se
standardem ED v elektrotechnickbn odbornem vzdlHavani na obdobnych typech st!'ednfch
skot.
IDa
Tiskova zprava z jednanf obou mfnistrn skolstvf:
Danish Inspiration from Czech School System
Prague, 16th June 2008 - Today, Mr Ondfej Liska, Minister of School System, Youth and PE
met his Danish companion Bertel Haarder who has been to an official visit to the Czech
RepUblic.
Mr LiSka says: "There is no exchange ofpoliteness concerned at the meeting. I invited the
minister, Mr. Haarder, to discuss jointly and make use of available potentials of Danish
experience in life-long education through a curriculum exchange, teachers' preparedness etc.
I was especially interested in specifics of Danish long term tradition of multicultural
approach in education and advantages ofschool cooperation with entrepreneurial sphere."
Both ministers, Berte! Haarder and Ondi'ej Li§ka discussed a number of areas during their
dialogue that are interesting in terms of changes in the Czech education system. "For example
a principle iffree teaching by a teacher who is dependent only on objectives of curriculum
defined by the staie und he or she doesn 'f always have to use the same unified practices - that
is something that we have been attempting to do since September of the last year when
framework educational programmes were launched" Mr LiSka says.
"The central person of education process isn't a ministerial officer, however, a pedagogue.
Only and just a teacher will decide by his or her approach thereon whether a reform is or
isn't successful or if it is merely retained on a sheet of paper. But pedagogues need
appropriate conditions to do their jobs thoroughly and I am not only talking about salaries, "
reminded the Czech minister his priorities. "Finally, those teachers who are capable, well
qualified, active and professional shall be given a chance to be able to develop their
intemions; they shall stop thinking ofany objective difficulties or useless bureaucracy. This is
the right sense the Danish experience can suit us. "
The Danish School Minister, Mr Bertel Haarder, informed Mr Ondl'ej Li~ka about a system of teachers' specifie training in detail. "At present, former four-year Mn-university academies are transferred to four-year baccalaureate programmes. However, they are quite purposely aimed at application pedagogical preparedness. Theory and practice always take turns . here," Mr Liska explains. He can just see a lot of gaps in the Czech present scheme of teachers' practical training system. After having graduated from Teachers' College they aren't prepared by farto cope with all situations.
Minister Liska was also interested in the Danish linking method of pre-school and . elementary education. "Kindergartens should be devoted a much bigger role than today in thc future. A kindergarten, it isn't just a watching comer but an important part of the education process which everyone should go through," Mr Liska points out.
Mr Bertel Haarder also informed him about advantages of a consistent multicultural
approach based on tolerance and respect together with support of mutual marks. It is
essential to strengthen sense of those values even during pre-school age and the first stage of
elementary·education. "The Danes have got far more experience in that area. But we must
realize we will have to solve such a tension arising from common existence ofvarious cultures
in one territory with coming on globalization. And must get ready for it very well," Mr Liska
affirms.
Mr Liska has also found inspiring the Danish school system with the so called second
chance for young people who leave the elementary education prematurely (efterskole) for
Czech circumstances. "Roma community - but not only that one - suffers from the
phenomenon and although our elementary schools enable all who haven't got it yet to receive
and complete their basic education, I don't think the offer is sufficient" i\,1r Liska says.
V Praze dne4.7. 2014
Mgr, Petr Husnik - 1255
Prfloha
c. 1- Formular vyuctovani poskytnute dotace v roce 2014
(Formular je k dlspozlcl v elektronicke podobe na webovych strankach MSMT www.msmt.czvoddiiu Dotacnr
Ministerstvo
mhideie a
2
Radky/stranky se doplni die potfeby. Viiene vyhodnocen, projektu Ie vzhledem k ruznorodosti prolektU velml
IndlvldU<llni. Pl'lzpraeovani je potfebn<i vychazet z hldost!, tj. jak se podallio reallzovat jednotlive aktlvity v hldostl
uvedene. Je potfebne uvest:
Modul + tematjckY okruh:
Pocet plimych beoefieient" projektu (uved'te poCe! celkem a pak prosim .truene poplSte blii. ellovou skuplnu, ktere byl
prolekt uziteenY a zduvodnilte v <emt
Pocet neplfmych benefielerlu projektu (uved'te poeet celkern a pak proslrn .truene poplsle skuplnu, ktere byl proJekt
uZiteeny a zduvodnete v cem):
Dalsiu~a~
Vyhodnocenl eilu projektu (ve vztahu k cHum a jellch Indikatorilm uvedenYro v zadosti 0 poskytnut! dot_co), tj. do jake
miry so podalilo erie naplnit, konkretni!:
• Informaco 0 reallzovanVch aktlvitach (ve vztahu k _ktivltam uvedenym v hldostil, poplSte reallzovane aktMtv,
vyhodnot'te jejlch efektlvltu, "ved't. poCo! ufastnlkU, apod.
• Informaco 0 vratce cast! dotace vzhledem k nereallzovanYm aktlvltam a jake aktlvity ve vztahu k aktivltam
uvedenym v "dosti se nepodal'llo reallzovet
• Vyuzlte kontrolnl mechanizmy a yVstupy z evaluace
• Personalnl "jiSten! aktlvlt v ramel projektu (kvalifikovan_ostl ~ _ _ _ __
3
Pi'iloha C. 2: Hodnotid zpn3va projektu
. CelkOlle
dotace celkem
DaJ~i
kvantitativni udaje podJe charakteru projektu
(pnlvnlcka osoba doplnf iadky Ci stninky podle potieby)
(pravnlcka osoba dopln' r.'dky cl stnlnky podle potleby)
I
~m~.;o:p~~~~::t~~arnrho organU11---~_-
.
!
nebo jeho ~Ienll Ci clenll jednalfcfch
lrnenem pravnicla! osoby navenek
a otisk razitka pravnicke osoby
4

Podobné dokumenty

TREF TEN OBRAZ NA ZDI! - Michaela Fukačová

TREF TEN OBRAZ NA ZDI! - Michaela Fukačová Je to italsky nastroj, jeho tvurce se jmenuje Carlo Tononi. Mám ho zapůjčený ze sbírky nástrojů v Dánsku. Doufám že doživotně. Vždycky se mi zdálo, že cello naříká. Je to pravda, dokaze narikat vel...

Více

CiZovA

CiZovA po-atku

Více

Document 174305

Document 174305 V t d 6 l l j s n e I vl a j ku , po b y t u n a t rl l 6 s{ci . Do b a r v y m 6 f e n d p ro p o b yt n a MEs{ ci r ychle na ndvrat. JeStE suven;ir, na15i kamf nek. . .

Více

I xRAJsxY uÉnp KARLovARSxÉuo KRAJE

I xRAJsxY uÉnp KARLovARSxÉuo KRAJE SouhrnnévypoÍidóní pÍipomínek: K zémèru se vyjódÍil Karlovarski, U:aj a Krajskf írÍad Karlovarského kraje, odbor ZivotníhoprostÍedía zemédèlství. Dle stanoviskapÉísluénéhoorgónu ochrany pÍírody zét...

Více

ROZHODNUTi - nconzo.cz

ROZHODNUTi - nconzo.cz nel6kaislojch zdtavomickfch oboru, Vinaisk6 6, Bmo .

Více