NÁVOD K POUŽITÍ KOmPresOrů sm / sy / sz / sh / Wsh

Transkript

NÁVOD K POUŽITÍ KOmPresOrů sm / sy / sz / sh / Wsh
NÁVOD K POUŽITÍ
kompresorů Sm / Sy / sz / sh / WSH
A
D
E
B
F
C
A:Číslo modelu B:Výrobní číslo C:Chladivo D:Napájecí napětí, maximální pracovní proud
E:Provozní tlak tělesa kompresoru
F:Olej plněný při výrobě
T0 (°C)
Když jsou SM kompresory používány s R417A, musí být vypuštěn minerální olej 160P plněný při výrobě a nahrazen polyolesterovým olejem
160SZ.
SZ 084 - 185
TC (°C)
5
R404A & R507A
SM - SY
TC (°C)
R22 & R417A
Instalaci a servis kompresoru mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Při
instalaci, uvádění do provozu, údržbě a opravách postupujte podle tohoto návodu a
dodržujte správné technické postupy pro práci s chladicími zařízeními.
T0 (°C)
70
SH
60
55
TC (°C)
TC (°C)
5
R410A
WSH
65
30
50
45
40
35
30
25
20
T0 (°C)
-25
-20
-15
-10
5
10
15
20
T0 (°C)
SZ 240, 300, 380
TC (°C)
TC (°C)
SZ 084 - 185
R134a
0
TC (°C)
T0 (°C)
T0 (°C)
T0 (°C)
Kompresor smí být použit pouze k účelům
pro něž byl konstruován a v mezích povoleného rozsahu tlaků a teplot (viz «Rozsah
použití »). Další informace naleznete v Pokynech k použití a v technických údajích, které
jsou k dispozici na cc.danfoss.com.
1
-5
T0 (°C)
SZ 240, 300, 380
TC (°C)
R407C
SZ 084 - 185
-30
Za všech okolností musí
být splněny požadavky normy
EN378 (nebo jiných platných
místních
bezpečnostních
předpisů).
Kompresor je dodáván naplněný
stlačeným plynným dusíkem (tlak
mezi 0,3 a 0,7 baru) a nelze jej proto
přímo připojit ve stavu, v jakém byl
dodán; další informace naleznete v
části «montáž».
FRCC.EI.003.A6.48 © Danfoss Commercial Compressors 01/14
S kompresorem je třeba zacházet opatrně a přemísťovat
jej ve svislé poloze (max.
odchylka od svislé polohy:
15°)
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD K POUŽITÍ
SH / WSH 090 - 105 - 120 - 140 *- 161* -184*
SM 084 - 090 - 100 - 110 - 112 - 120 - 124 - 147 - 148 - 161
SZ 084 - 090 - 100 - 110 - 120 - 147 - 148 - 161
SH 240 - 295 - 300 - 380 - 485
SY 240 - 300 - 380
SZ 240 - 300 - 380
Tyto kompresory jsou chráněny proti přehřátí a přetížení pomocí interní
proudové a tepelné ochrany. Přesto pro ochranu obvodu proti nadproudu doporučujeme použít externí nadproudovou ochranu s ručním
resetem.
Všechny modely kromě
SH / WSH 140-3 & 161-3 & 184
CC
L1
L3
L2
Elektromotory těchto kompresorů jsou externím modulem chráněny
proti výpadku fáze a proti přehození fází.
Q1
F1
CC
F1
KM
KA
KM
SH140-3 a SH161-3 a SH184
WSH140-3 a 161-3 a 184
KA
KS
A1
KA
A3
A1
LPS
MPM
A2
T1
T2
A3
KS
LPS
KS
180 s
S
HP
T3
A2
TH
LP
KS
M
DGT
KM
KA
LLSV
KS
Legenda:
Pojistky...................................................................................... F1
Stykač kompresoru.............................................................. KM
Řídicí relé.................................................................................. KA
Ochranné blokovací relé....................................................... KS
Přídavné časové relé (3 min.) ......................................... 180 s
Externí nadproudová ochrana............................................ F2
Nízkotlaký presostat pro ovládání odsávacího cyklu ���� LP
SM 115 - 125 - 160 - 175 - 185
verze s termostatem
SZ 115 - 125 - 160 - 175 - 185
L1
L3
L2
Q1
F1
F1
KM
KA
KA
KA
KM
KS
F2
KS
A1
LPS
A3
180s
HP
T1
TH
M
DGT
KS
1
KM
KA
KS
LLSV
4 - Montáž
Tento návod k používání se týká spirálových
kompresorů SM, SY, SZ, SH a WSH používaných pro
klimatizace. Obsahuje nezbytné informace týkající se
bezpečnosti a správného použití těchto výrobků.
2 - Manipulace a skladování
T3
A2
LP
1 - Úvod
T2
ThM
Tyto kompresory jsou vybaveny bimetalovým, jednopólovým, jednopolohovým termostatem, který je umístěn ve vinutí motoru. Protože
termostat je zařízení s automatickým resetem, musí být zapojen do blokovacího bezpečnostního obvodu s ručním resetem pro restartování
kompresoru. Pro ochranu proti nadproudu je třeba použít externí nadproudovou ochranu s ručním resetem.
CC
2
•S kompresorem zacházejte opatrně. Při manipulaci se zabaleným kompresorem používejte
příslušná držadla obalu. Po vybalení používejte
úchyt pro zvedání kompresoru a vhodné a
bezpečné zdvihací zařízení.
• Kompresor skladujte a přepravujte ve svislé poloze.
• Kompresor skladujte při teplotách od -35 °C do 50 °C.
• Nevystavujte kompresor ani jeho obal působení
deště nebo korozívního prostředí.
3 - Bezpečnostní opatření před sestavením
SH 180
SM 115 - 125 - 160 - 175 - 185
verze s elektronickým modulem
SZ 115 - 125 - 160 - 175 - 185
Elektromotor tohoto kompresoru je proti přehřátí a nadměrnému proudu
chráněn externím modulem.
SM 115 - 125 - 160 - 175 - 185
SZ 115 - 125 - 160 - 175 - 185
SH180
A1
Motor Protection
Module
LPS
A3
MPM
L1
N
1
2
12
14
11
L1
N
1
2
12
14
11
Nikdy nepoužívejte kompresor ve výbušném
prostředí.
CC
A2
LP
S
2
FRCC.EI.003.A6.48 © Danfoss Commercial Compressors 01/14
Vysokotlaký presostat ......................................................... HP
Regulátor (termostat)........................................................... TH
Elektromagnetický ventil v trubce kapaliny................ LLSV
Termostat teploty par na výtlaku................................... DGT
Jistič motoru........................................................................... Q1
Tepelná ochrana motoru (termostat)............................. thM
Motor kompresoru.................................................................. M
• Pokud je kompresor vypnut nesmí teplota jeho
okolí přesáhnout 50 °C.
• Namontujte kompresor na vodorovnou plochu
se sklonem nejvýše 3°.
• Ověřte, zda přívod el. energie odpovídá charakteristikám motoru kompresoru (viz typový štítek).
•Při instalaci modelu SZ nebo SH nebo WSH
použijte plničky, vývěvy a další vybavení
speciálně vyhrazené pro chladiva HFC, které nebylo nikdy použito pro chladiva CFC nebo HCFC.
• Použijte čisté a suché měděné trubky určené pro
chlazení a stříbrnou pájku.
• Použijte čisté a suché komponenty systému.
•Ke kompresoru připojované potrubí musí být
vedeno takovým způsobem, aby pružilo ve 3
směrech a tak tlumilo vibrace.
• Při paralelní montáži je nutno kompresory SH, WSH,
SM112, SM124 a SM/SZ147 pevně namontovat na
nosníky rámu. Použijte pevné distanční vložky z
montážní sady tandemu nebo pevné distanční
vložky dodané s kompresory určenými pro montáž
do tandemu.
•
Ventilkem „Schrader“ pomalu vypusťte
ochrannou náplň dusíku.
• Při pájení konektorů „Rotolock“ sundejte těsnění.
• Při montáži používejte vždy nová těsnění.
• Připojte kompresor k systému co nejdříve, aby nebyl
olej kontaminován vlhkostí z okolního vzduchu.
• Zabraňte tomu, aby při řezání trubek vnikl materiál dovnitř do systému. Nikdy nevrtejte otvory tam, kde nelze odstranit zbytky materiálu.
• Pájejte opatrně pomocí nejmodernější techniky
a profukujte potrubí plynným dusíkem.
•Připojte požadované bezpečnostní a regulační
přístroje. Pokud k tomu použijete ventilek
Schrader, vyjměte z něj vnitřní díly.
• Nesmíte překročit maximální utahovací moment
pro přípojky „Rotolock“:
Přípojka „Rotolock“
Utahovací moment
1“ Rotolock
80 Nm
1 1/4“ Rotolock
90 Nm
1 3/4“ Rotolock
110 Nm
2 1/4“ Rotolock
130 Nm.
5 - Zkouška těsnosti systému
Nikdy nepoužívejte k natlakování okruhu kyslík nebo
suchý vzduch. Hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
•Zvyšte tlak v systému nejprve na vysokotlaké
straně a potom na nízkotlaké straně. Tlak na
nízkotlaké straně nesmí nikdy být o více než 5
barů vyšší než tlak na vysokotlaké straně. Takový
rozdíl tlaků by mohl způsobit poškození vnitřku
kompresoru.
Modul ochrany motoru................................................... MPM
Termistory zapojené do série................................................. S
Bezpečnostní nízkotlaký presostat .................................. LPS
Ovládací obvod ..................................................................... CC
Všechna schémata zapojení jsou pro systémy s odsávacím cyklem.
•Nepoužívejte ke zjišťování netěsností indikační
kapalinu.
•Zkoušku těsnosti provádějte na kompletně
smontovaném okruhu.
•Zkušební tlak nesmí překročit:
Modely
N í z k o t l a k á Vysokotlaká
strana
strana
SY / SZ 240 - 380
20 barů
32 barů
SM / SZ 84 - 185
25 barů
32 barů
SH 180 - 485
30 barů
45 barů
SH / WSH 090 - 184 33 barů
45 barů
•Když zjistíte netěsnost, opravte ji a zopakujte
zkoušku těsnosti.
6 - Vakuové odstranění vlhkosti
• Nikdy nepoužívejte k vakuování systému kompresor.
• Vývěvu připojte k oběma stranám okruhu, vysokotlaké i nízkotlaké.
• V systém dosáhněte vakua 500 µm Hg (0,67 mbar).
• Je-li v systému vakuum, nepoužívejte na kompresoru
megaohmmetr ani kompresor nepřipojujte k elektrické síti, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
7 - Elektrická připojení
• Vypněte a odpojte hlavní přívod el. proudu. Schéma
elektrického zapojení najdete na předchozí straně.
• Všechny elektrické díly musí být vybrány tak, aby
vyhovovaly místním normám i požadavkům, vyplývajícím z konstrukce kompresorů.
• Podrobnosti o elektrickém zapojení naleznete na
str. 2 a 3.
•Spirálový kompresor pracuje správně pouze v
jednom směru otáčení. Fáze L1, L2 a L3 musí být
připojeny ke svorkám kompresoru T1, T2, T3, aby
nedošlo k otáčení opačným směrem.
• Pro připojení k el. síti použijte šrouby o průměru
4,8 mm (3/16“) a 1/4“ kabelová oka. Dotáhněte
momentem 3 Nm.
• Termostat (pokud je použit) je připojen pomocí
FRCC.EI.003.A6.48 © Danfoss Commercial Compressors 01/14
3
NÁVOD K POUŽITÍ
1/4“ AMP-AWE konektoru.
•Kompresor musí být uzemněn pomocí 5mm
uzemňovacího šroubu.
8 - Plnění systému
• Při plnění musí být kompresor vypnut.
• SM 084 až 185, SY 380, SZ 084 až 185, SZ 380, SH 090
až 184, WSH 090 až 184:: Chladivo v kapalném stavu
plňte do kondenzátoru nebo do sběrače. Množství
chladiva v systému musí být co nejblíže k jmenovité
náplni, aby nedocházelo k provozu s příliš nízkým tlakem a k nadměrnému zahřívání při rozběhu. Tlak na
nízko-tlaké straně nesmí nikdy být o více než 5 barů
vyšší než tlak na vysokotlaké straně.. Takový rozdíl
tlaků by mohl způsobit poškození vnitřku kompresoru.
•SY 240 a 300, SZ 240 a 300, SH 240 až 380:
Chladivo v kapalném stavu plňte pomalu do
nízkotlaké strany systému. Množství chladiva
v systému musí být co nejblíže k jmenovité náplni, aby nedocházelo k provozu s příliš nízkým
tlakem a k nadměrnému zahřívání při rozběhu.
Zvýšení tlaku z 0 na tlak úplně naplněného systému by mělo trvat alespoň 2 minuty. Pokud by
nebyl dodržen 2minutový časový interval, tlak na
nízkotlaké straně by mohl převýšit tlak na vysokotlaké straně o více než 5 barů a mohlo by dojít
k poškození kompresoru.
• Pokud možno nedávejte do systému více chladiva než je níže uvedený limit (maximální mez)
náplně. Pokud tento limit překročíte chraňte
kompresor před zpětným zaplavením kapalinou
buď použitím odsávacího cyklu nebo instalací
sběrače do sání.
• Nikdy nenechávejte plnicí válec připojený k okruhu, aby nedošlo k přeplnění systému.
Modely kompresorů
SM/SZ 084, 090, 100
SM/SZ 110, 120
SM 112, 124, 147, SZ147
SM/SZ 115, 125
SM/SZ 148, 160, 161
SM/SZ 175, 185
SY/SZ 240
SY/SZ 380
SH / WSH 090
SH / WSH105, 120, 140, 161, 184
SH 180, 240, 295, 300
SH 380
SH 485
Limit náplně
chladiva (kg)
8.5
10
7.9
11
12.5
13.5
16
20
5.9
7.9
13.5
14.5
17
9 - Kontrola před uvedením do provozu
Používejte bezpečnostní prvky, např.
bezpečnostní tlakový spínač a mechanický pojistný
ventil, které vyhovují jak všeobecným, tak místním
předpisům a bezpečnostním normám. Přesvědčte
se, zda jsou funkční a správně nastavené.
Zkontrolujte, zda vysokotlaké spínače a pojistné
ventily nejsou nastaveny na vyšší tlak než je maximální provozní tlak jakéhokoli dílu použitého v systému.
• Doporučujeme používat nízkotlaký presostat jako
pojistku proti provozu s příliš nízkým sacím tlakem. Minimální nastavená hodnota pro modely
SM/SY/SZ: 0,5 baru přetlaku g. Minimální nasta-
FRCC.EI.003.A6.48 - January 2014
vení pro SH / WSH : 1,5 baru přetlaku g.
• Ověřte, zda jsou všechny elektrické spoje řádně
dotaženy a zda vyhovují místním předpisům.
•Je-li použito vyhřívání olejové vany, musí být
před prvním spuštěním kompresoru a před
spuštěním po jeho dlouhodobé odstávce vnější
ohřívací pásy zapnuty nejméně 12 hodin (pro
ohřívače v jímce stačí 6 hodin)
10 - Spuštění
•Nikdy nespouštějte kompresor, pokud není
naplněn chladivem.
• Všechny provozní ventily musí být otevřené.
• Vyrovnejte tlak mezi vysokotlakou a nízkotlakou
stranou.
• Zapněte kompresor. Kompresor se musí okamžitě
rozběhnout. Pokud se nerozeběhne, zkontrolujte
správnost el.zapojení a napětí na svorkách.
•Případné otáčení opačným směrem poznáte
podle toho, že kompresor nevytváří tlak, je
abnormálně hlučný a má abnormálně nízkou spotřebu. V takovém případě kompresor
okamžitě vypněte a připojte fáze ke správným
svorkám (změnte pořadí fází). Většina spirálových kompresorů je chráněna proti otáčení
opačným směrem buď interní ochranou, nebo
externím elektronickým ochranným modulem
a kompresor je automaticky vypnut. Pouze
kompresory SH / WSH 090 až 184 a SM 112, 124,
147, SZ147 nejsou touto ochranou vybaveny a
otáčení opačným směrem trvající déle může tyto
kompresory poškodit.
• Pokud interní ochrana proti přetížení kompresor
vypne (SM/SZ 084, 090, 100, 110, 112, 120, 124,
147, 148, 161 a SH / WSH 090, 105, 120, 140, 161,
184), sepne zpět až když se ochladí na 60 °C. V
závislosti na teplotě okolí to může trvat i několik
hodin.
•Pokud se otevře vnitřní pojistný ventil (SY/
SZ 240, 300, 380 a SH 380, SH 485), zahřeje se
kliková skříň kompresoru a kompresor se vypne
prostřednictvím ochrany motoru.
11 - Kontroly při běhu kompresoru
• Zkontrolujte odběr proudu a napětí.
•Zkontrolujte přehřátí chladiva v sání, abyste
vyloučili nebezpečí nasátí kapalného chladiva.
• Sledujte hladinu oleje v olejoznaku po dobu asi
60 minut, abyste se ujistili, že se olej správně vrací
do kompresoru.
• Dbejte na dodržení provozních mezí, uvedených
na straně 1.
• Zkontrolujte u všech potrubí, zda nedochází k abnormálním vibracím. Pohyby přesahující 1,5 mm
je třeba odstranit, např. použitím držáků atp.
• Je-li třeba přidat chladivo, doplňujte jej v kapalné
fázi na nízkotlaké straně co nejdále od kompresoru, který přitom musí běžet.
• Systém nepřeplňujte.
• Nikdy nevypouštějte chladivo do ovzduší.
•Než opustíte místo instalace, proveďte celkovou kontrolu zařízení: zkontrolujte jeho čistotu,
hlučnost a těsnost.
• Zaznamenejte si typ chladiva a jeho množství a
také provozní podmínky, jako referenci pro budoucí kontroly.
12 - Údržba
Vnitřní tlak a teplota povrchu jsou nebezpečné
a mohou způsobit trvalé poranění. Obsluha i pracovníci údržby musí mít dostatečné odborné znalosti a
správné nástroje. Teploty potrubí mohou překročit
100 °C a mohou způsobit vážné popáleniny.
Zajistěte pravidelné servisní prohlídky, aby byla
zabezpečena spolehlivost systému a pravidelné revize zařízení podle místních předpisů.
Doporučujeme pravidelnou kontrolu správné funkce všech dílů chladicího zařízení, neboť jejich chybná
funkce může být příčinou poškození kompresoru:
•Ověřte, že jsou bezpečnostní prvky funkční a
správně nastavené.
• Zkontrolujte, zda je systém těsný.
• Zkontrolujte odběr proudu kompresorem.
• Ověřte, že systém funguje způsobem odpovídajícím
záznamům z minulé údržby a okolním podmínkám.
• Zkontrolujte, zda jsou správně dotaženy všechny
elektrické spoje.
• Udržujte kompresor v čistotě a zkontrolujte, zda
na kompresoru, potrubích a elektrických spojích
rez nebo oxidace.
13 - Záruka
Pokud podáváte reklamaci týkající se těchto
kompresorů, vždy uvádějte typ (model) a výrobní číslo.
Záruka na výrobek může pozbýt platnosti v následujících případech:
• Chybí typový štítek.
•Došlo k úpravám zevnějšku - zvláště vrtáním,
svařováním, jsou poškozené nohy či patrné
známky nárazu.
•Kompresor byl rozříznut nebo byl vrácen s
otevřenými trubkami.
• Uvnitř kompresoru je rez, voda nebo barva pro
zjišťování netěsnosti.
•Bylo použito chladivo nebo olej neschválený
společností Danfoss.
•Nebyly dodrženy pokyny týkající se instalace,
použití nebo údržby.
• Výrobek byl použit v mobilních aplikacích.
• Výrobek byl použit ve výbušném prostředí.
• Při vznesení záručního nároku nebylo uvedeno
číslo modelu nebo výrobní číslo.
14 - Likvidace
Společnost Danfoss doporučuje, aby
byly kompresory a kompresorové oleje
předány k recyklaci příslušným zařízením.
Copyright Danfoss Commercial Compressors - DSS - 01/14

Podobné dokumenty

Návod k použití kompresor Maneurop NTZ048

Návod k použití kompresor Maneurop NTZ048 • Pokud možno nedávejte do systému více chladiva než 2,5 kg na 1 válec kompresoru. Pokud tento limit překročíte chraňte kompresor před zpětným zaplavením kapalinou buď použitím odsávacího cyklu...

Více

Návod pro obsluhu Kompresory vzh

Návod pro obsluhu Kompresory vzh • Spoje pečlivě pájejte pomocí moderní techniky, potrubí přitom profukujte dusíkem. • Připojte požadované bezpečnostní a regulační přístroje. Pokud k tomu použijete ventilek Schrader, vyjměte...

Více