Internet Information Services (IIS) 6.0

Komentáře

Transkript

Internet Information Services (IIS) 6.0
Internet Information Services (IIS) 6.0
V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS
poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP, ...). Jedná se o novou verzi
služby IIS obsažené již v předchozích verzích Microsoft Windows Server. Službu IIS je
možné, s určitými omezeními, instalovat i na pracovní stanici se systémem Windows XP.
V současné době je k dispozici i beta verze IIS 7.0.
Základní pojmy relevantní k WWW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
World Wide Web (www) – označení pro aplikace využívající protokol HTTP.
Hyper Text Transport Protokol (http) – protokol z rodiny IP, který je využíván pro
výměnu dokumentů HTML. Jeho verze 1.1 je definována v RFC 2616. Využívá
obvykle port 80 v případě použití SSL - https pak port 443.
HTTPS – protokol umožňuje prohlížet www stránky šifrovaně. Používá SSL nebo
TSL šifrování.
Secure Socket Layer (SSL) – pracuje na principu asymetrické šifry. Pracuje nad
protokolem TCP/IP, šifruje data pro aplikační vrstvu, která využívá protokolu HTTP.
Uniform Resource Locator (URL) – slouží k přesné specifikaci imístění zdrojů
informací jako dokument nebo služba na webových serverech.
Active Server Pages (ASP) – platforma nezávislá na programovacím jazyku, která
umožňuje vykonání kódu na straně serveru a odeslání výsledku ve formě HTML
uživateli.
.NET Framework – rozšíření ASP, označováno jako ASP.NET. V ASP.NET je
možné programovat v C#, C++, VBasicu atd. Rozšiřuje možnosti bezstavového
protokolu HTTP implementací technik ViewState a SessionState. Aktuální verze:
.NET Framework 3.0.
HyperText Preprocessor (PHP) – skriptovací jazyk sloužící k tvorbě dynamických
webových stránek.
Network Load Balancing (NLB) – používá se pokud nestačí výkon jednoho serveru
pro obsluhu požadavků. Definuje farmu webových serverů, které vystupují pod
jednou IP adresou.
Internet Server Application Programming Interface (ISAPI) – plug-in moduly pro
webové servery.
Architektura IIS 6.0
IIS verze 6 přináší novou architekturu, která umožňuje dosáhnout lepšího výkonu webových
aplikací. Nazývá se Application isolation, díky tomu se aplikace (weby) navzájem
neovlivňují a je možné jednotlivým aplikacím přiřadit určité množství systémových
prostředků. Existují dva režimy IIS application isolation, oba však pracují nad službou HTTP
Protocol Stack. Tato služba je zodpovědná za předávání http dotazů z internetu aplikaci.
Architektura IIS 6.0 – Worker Processes Isolation Mode
Služby IIS 6.0
Service Name
Description
Service
Short Name
Core
Component
Host
World Wide Web Publishing
Delivers Web publishing services.
W3SVC
Iisw3adm.dll
Svchost.exe
Allows file uploads and downloads
MSFTPSVC
Ftpsvc2.dll
Inetinfo.exe
SMTPSVC
Smtpsvc.dll
Inetinfo.exe
Service (WWW service)
File Transfer Protocol (FTP)
from remote systems.
Simple Mail Transfer Protocol
Sends and receives electronic
(SMTP)
messages (e-mail).
Network News Transfer
Distributes network news messages.
NNTPSVC
Nntpsvc.dll
Inetinfo.exe
Manages the metabase.
IISADMIN
Iisadmin.dll
Inetinfo.exe
Protocol (NNTP)
IIS Admin Service
Jednotlivé služby IIS 6.0
Klíčové komponenty IIS 6.0
•
•
•
•
•
HTTP Protocol Stack (http.sys) – součást operačního systému Windows, je součástí
Kernelu. Zajišťuje následující služby:
o Směrování HTTP dotazů do správné fronty k vyřízení
o Ukládá si do paměti výsledky dotazů
o Zajišťuje logování pro www službu
o Implementuje QoS
Worker processes – jedná se o uživatelský mód, který zpracovává požadavky jako
vrátit statickou HTML stránku, volání rozšíření ISAPI nebo CGI. Tato komponenta
také spouští ASP.NET aplikaci.
WWW Service Administration and Monitoring – administrace služby IIS, WWW
Service řídí Worker processes, určuje kdy je zapotřebí jej spustit, zastavit apod.
Inetinfo.exe – běží v rámci worker process isolation mode. Hostuje IIS metabase a
ostatní ne-webové služby (FTP, NNTP,...)
IIS Metabase – uchovává informace o nastavení IIS ve formě XML. Jedná se o
soubory:
o MetaBase.xml - konfigurace IIS specifická k dané instalaci
o MBSchema.xml – schéma metabase, výchozí konfigurace IIS
Nastavení IIS 6.0
Instalace IIS se provádí přes Přidat nebo Odebrat součásti systému Windows. Můžeme
vybrat, které komponenty chceme nainstalovat. Další rozšíření www serveru jako .NET
Framework nebo PHP je zapotřebí instalovat zvlášť. Tato rozšíření jsou pak zobrazena jako
Web Service Extensions.
MMC konzole pro správu IIS
Základní nastavení webové stránky. Zde je důležitý zejména port, na kterém bude daná
aplikace naslouchat. Jeden port může být použit pouze pro jednu webovou stránku.
Nastavení výchozího adresáře pro danou webovou stránku.
Nastavení zabezpečení webowé stránky v IIS 6.0. V případě, že chceme použít SSL musíme
instalovat certifikát serveru. Certifikát slouží k ověření totožnosti a k šifrování.
Nastavení autentikace pro přístup k webové stránce. V případě, že není povolen anonymní
přístup, IIS se bude řídit oprávněními na základě souborového systému.
Ustavení SSL spojení (SSL handshake)
1. Klient pošle serveru požadavek na SSL spojení, spolu s různými doplňujícími
informacemi (verze SSL, nastavení šifrování atd.).
2. Server pošle klientovi odpověď na jeho požadavek, která obsahuje stejný typ
informací a hlavně certifikát serveru.
3. Podle přijatého certifikátu si klient ověří autentičnost serveru. Certifikát také obsahuje
veřejný klíč serveru.
4. Na základě dosud obdržených informací vygeneruje klient základ šifrovacího klíče,
kterým se bude šifrovat následná komunikace. Ten zašifruje veřejným klíčem serveru
a pošle mu ho.
5. Server použije svůj soukromý klíč k rozšifrování základu šifrovacího klíče. Z tohoto
základu vygenerují jak server, tak klient hlavní šifrovací klíč.
6. Klient a server si navzájem potvrdí, že od teď bude jejich komunikace šifrovaná tímto
klíčem. Fáze handshake tímto končí.
7. Je ustaveno zabezpečené spojení šifrované vygenerovaným šifrovacím klíčem.
8. Aplikace od teď dál komunikují přes šifrované spojení. Například POST požadavek na
server se do této doby neodešle.
Vlastnosti Application Pool. Zde definujeme nastavení worker process jako přiřazení
systémových prostředků nebo účet pod kterým aplikace poběží.
Použití více webových serverů pro balancování výkonu a zajištění vysoké dostupnosti webové
aplikace. U webových serverů není vhodné používat klasický cluster využívající SAN pole
(active / active nebo active / pasive).

Podobné dokumenty

instalace E-PORTÁLU

instalace E-PORTÁLU Zeptejte se správce sítě, jestli už používají nějaký www server. Pokud už je nějaký nainstalován, je možné jej využít, ale pozor – pokud už na nainstalovaném www serveru běží nějaká aplikace, je nu...

Více

Spartan BEAST Kouty nad Desnou, Česká

Spartan BEAST Kouty nad Desnou, Česká 1. Přihlašte se na svůj profil přes link, který jste obdrželi při registraci. Zkontrolujte svůj status, pokud je vše v pořádku, měli by jste mít status APPROVED. 2. Navštivte web stránku s detaily ...

Více

LISp-Miner - Martin Šulc

LISp-Miner - Martin Šulc vybráním nové správné metabáze. Zřejmě je to větev programu, na kterou autor zapomněl, a která potřebuje doladit. (Toto okno však není součást programu, je to služba ODBC a chyba spočívá v tom, že ...

Více

POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST z pohledu uživatele

POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST z pohledu uživatele Citlivé údaje vždy přenášet šifrovaně SSH, HTTPS, IMAP-SSL, POP-SSL

Více

PHP, PERL, ASP.NET

PHP, PERL, ASP.NET podtitulkem „PHP, PERL, ASP.NET“ se pak zabývá částmi, které jsou zpracovávány na straně serveru. Úvod Mezi skriptovací jazyky prováděné na straně serveru patří například PHP a ASP. PHP je dnes nej...

Více

Optimalizace výkonu webových aplikací

Optimalizace výkonu webových aplikací Robert Haken [MVP ASP.NET/IIS, MCT] software architect, HAVIT, s.r.o. [email protected], @RobertHaken

Více

Instalační manuál

Instalační manuál Pokračujte tlačítkem Další, až na obrazovku „Služby rolí“, kde ve Webovém serveru – Vývoj aplikací zapněte rozhraní CGI. Poté už jen pokračujte volbou Další a Nainstalovat.

Více

Číslo 2 - Obec Služátky

Číslo 2 - Obec Služátky No, řekněte sami, není už toho trochu moc? Za redakci snad můžeme dodat jen tolik, že podobnou akci organizují týden poté, v sobotu 26. května, naši sousedé v Josefodole. Také pro to, že mezi organ...

Více

LIBEREC WINTER SPARTAN SPRINT, Česká

LIBEREC WINTER SPARTAN SPRINT, Česká Postupujte podle následujících instrukcí, aby se urychlil proces registrace v den závodu 1. Před závodem se ujistite, že jste provedli platbu dle pokynů a obdrželi konfirmační e-mail. 2. Navštivte ...

Více