Naši žáci v Anglii

Transkript

Naši žáci v Anglii
Náš výlet do Londýna a jeho okolí
Our discovery trip to London
and its surroundings
19.května 2011 jsme se vydali na náš výlet do Velké Británie a po dlouhém
dnu, stráveném v autobuse, jsme konečně spatřili Londýn.
May 19, 2011 we went to our trip to Great Britain and after a long day,
spent on the bus, we finally saw London.
Začali jsme procházkou kolem řeky Temže,kde jsme viděli Tower Bridge a
slavný Tower, budovu nové radnice, bitevní loď HMS Belfast a další…
We began to walk along the river Thames, where we saw the famous Tower
Bridge and Tower, the new City Hall building, the battleship HMS Belfast
and more ...
Naší další zastávkou byla impozantní Katedrála svatého Pavla a úžasný
Londýn z ptačí perspektivy.
Our next stop was the impressive St Paul's Cathedral and an amazing
bird's eye view of London.
Další den jsme se vydali do Stratfordu,rodiště W. Shakespeara.
The next day we went to Stratford, birthplace of William Shakespeare.
Další zastávkou byl středověký hrad Warwick, kde jsme mohli spatřit
největší katapult.
Next stop was the medieval Warwick Castle, where we could see the
largest catapult
A večer jsme se vydali do Oxfordu, kde jsme byli všichni ubytovaní v
hostitelských rodinách.
And in the evening we went to Oxford where we were all staying with host
families.
V neděli jsme se nejprve vydali do lázeňského města Bath, kde jsme viděli
pozůstatky římských lázní.
On Sunday we first went to the spa city of Bath, where we saw the
remains of Roman baths.
Potom jsme pokračovali do Salisbury se slavnou gotickou katedrálou, kde si
také „účastníci zájezdu“ skvěle nakoupili v obchodě „vše za libru“.
Then we went to Salisbury with its famous Gothic cathedral, where a "tour
participants " great buy in the store "Poundland".
V poslední části dne jsme navštívili tajemný Stonehenge.
In the last part of the day we visited the mysterious Stonehenge.
V pondělí ráno jsme navštívili sídlo britských panovníků Windsor.
On Monday morning we visited the residence of British monarchs Windsor.
A potom už rychle zpátky do Londýna. Big Ben, parlament, Buckinghamský
palác,…
And then quickly back to London. Big Ben, Houses of Parliament,
Buckingham Palace, ...
Také jsme navštívili slavné náměstí Piccadilly circus a muzeum voskových
figurín.
We also visited the famous Piccadilly Circus and Madame Tussaud's
museum.
A co dodat závěrem?
Tento výlet nám přinesl mnohá poznání. Spatřili jsme
místa, která známe pouze z filmů. Někteří jsme získali
nové přátele. A hlavně jsme si ověřili v praxi, že
angličtina nemusí být pouze jeden ze školních předmětů,
ale celkem důležitý prostředek k „přežití“
And what can I say in conclusion?
This trip brought us much knowledge. We saw places
that we know only from movies. Some of us get new
friends. And above all we have verified in practice that
English may not be only one of the school subjects, but
quite an important means for survival

Podobné dokumenty