Technická zpráva Belgická

Transkript

Technická zpráva Belgická
Technická zpráva – zahradní úpravy – Belgická ul.
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Identifikační údaje
Charakteristika území stavby
Charakteristika stávající zeleně
Návrh sadových úprav – popis koncepce
Realizace
I. Přípravné práce
II. Terénní úpravy
III. Substráty pro výsadby
IV. Technologie výsadby
V. Technologie stavby architektonických prvků
VI. Sortiment / počty
VII. Rekapitulace, výkaz výměr
Údržba
Podklady pro rozpočet
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Autor:
Ing. Kristýna Květoňová
Nitranská 14, Praha 3, 130 00, Vinohrady
Tel.: +420737737266
e-mail: [email protected]
[email protected]
Akce:
Zahradní úpravy – Belgická 36, Praha 2, Vinohrady
Investor: I. p. Tommasini
II. Wizard Investments, s.r.o. – p. Fritsch
Obsah: Technická zpráva
Datum: 06/09
1
1.1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Dokumentace je zpracována na základě objednávky investorů p. Fritsche a p. Tommasiniho.
1.2
ÚČEL A SMYSL DOKUMENTACE
Předkládaný materiál má posloužit investorovi ke zmapování minulé a současné situace, ke kontrole jeho
investičních výdajů a následné údržby v řešeném území zahrady.
1.3
ÚDAJE O PODKLADECH
Pro zpracování studie a osazovacího plánu byly použity tyto podklady:
- mapové a výkresové podklady
- zadání investorů
- konzultace s projektantem
2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY
Pozemek se nachází ve vnitrobloku na parcelním čísle 163 v k.ú. 727164 Vinohrady, v Belgické
ulici č. 36, Praha 2. Pozemek spadá pod památkově chráněné území a jeho výměra je 307 m².
Parcela je rozdělena mezi všechny vlastníky bytů.
Pozemek sousedí ze tří stran s okolními zahradami jiných činžovních domů. Oddělen je převážně
zdmi. Pozemek sloužil dříve jako průchozí, tudíž se v jeho zadní části zachoval vstup do protilehlé zahrady,
který je tvořen brankou a schody.
Vstup na pozemek je z přízemní chodby domu po starých betonových schodech. Po obou
stranách při vstupu do zahrady v současné době probíhají stavební práce na zimních zahradách a jim
přidružených bytech.
3. CHARAKTERISTIKA
CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ
Na dotyčném pozemku se nachází 4 vzrostlé stromy stáří asi 40ti let. Dva stromy (Aesculus
hippocastanum a Fraxinus excelsior při straně zahrady) jsou v dobrém zdravotním stavu. Na zbylé dva
(Fraxinus excelsior uprostřed zahrady a Tilia cordata v místě jedné z teras) se navrhuje nechat udělat
dendrologický posudek z důvodu nedobrého zdravotního stavu.
Po obvodu pozemku se dále nachází množství drobné zeleně, sestavené převážně ze
stálezelených druhů rostlin (Buxus sempervirens, Rhododendron sp., Mahonia aquifolium, Prunus
laurocerasus, apod.), jehličnanů (Thuja occidentalis, Taxus sp.) a pnoucích rostlin (Hedera helix,
Parthenocissus tricuspidata).
Prostřední část zahrady vyplňuje značně poškozený trávník.
4. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV – POPIS KONCEPCE
Návrh zahradních úprav vychází z architektonického řešení prostoru a požadavků klienta. Po
provedených průzkumech a vyhodnocení aktuálního stavu zeleně, byly navrženy nové výsadby zahrnující
částečně i stávající zeleň.
Návrh výsadeb zeleně respektuje stavební úpravy a ochranná pásma inženýrských sítí. Zahradní
úpravy spočívají v celkové rekonstrukci zahrady.
Koncepce řešení celého prostoru vychází ze základních osových postavení obytného domu,
oplocení a stávající zeleně. Navrhuje se osázení podél nevzhledných zdí pozemku, tak aby plocha působila
zeleným svěžím dojmem a začlenila se do vnitroblokové koncepce místní zeleně. Celá výsadba bude
uprostřed sjednocena travnatou plochou, která bude opticky rozbita dvěma obdélníky osázenými
2
půdopokryvnou trvalkou. Tím bude dosaženo přirozeného harmonického propojení v celé zahradě.
Vzhledem k tomu, že zahrada je v uzavřeném prostoru a na samotném i okolních pozemcích se nachází
množství již vzrostlých stromů, je její část po většinu dne zastíněna. Z tohoto důvodu byl brán zřetel na
výběr rostlin vhodných zejména do stínu. Převážně jsou zastoupeny stálezelenými rostlinami a jehličnany,
které jsou navrženy ve skupinách tak, aby celoročně zakrývaly ony nevzhledné zdi. Pohledově jsou
doplněny popínavými rostlinami. Rozjasnění tmavých ploch v zahradě obstarávají barevně kvetoucí keře a
trvalky a rostliny s výrazně zbarvenými listy. V návrhu je brán zřetel na různorodou texturu a habitus
rostlin, aby výsadba nabyla na zajímavosti. Dynamická část v zahradě je zastoupena okrasnými travami,
které zdobí zahradu nejen svým pohybem za větrného počasí, ale také svým suchým vzřením v chladné
zimě.
Pro výsadby jsou volené druhy do místních klimatických podmínek. V sortimentu jsou využity
druhy doporučené pro ČR. Podrobná skladba nově vysázených stromů, keřů, trvalek apod. vyplývá
z přiložených tabulek.
Zpevněné plochy v zahradě budou tvořeny dvěma terasami, zhotovenými z kvalitního exotického
dřeva Massaranduba. Jsou navrženy jako pokračování podlah obou zimních zahrad. Obě tyto plochy
spojuje vstup do zahrady po schodech nahoru a napojující se na ně cesta ze stejného materiálu. Ochranu
soukromí mezi terasami zajišťují konstrukce pro popínavé rostliny, které zároveň vedou a otevírají pohled
do celé zahrady.
Další zpevněné plochy jsou navrženy v zadní části, která je určena k relaxaci a trávení volného
času u grilovacího krbu. Tato plocha bude tvořena betonovými dlaždicemi a sestavena do nepravidelných
pravoúhlých tvarů tak, aby narušila na první pohled patrnou osovou souměrnost zahrady.
Obě tyto zpevněné plochy budou propojeny nepravidelně tvarovanou cestou z betonových
šlapáků.
V projektu je navržen vodní prvek, který je zastoupen malou fontánkou, umístěnou po levé straně
při vstupu do zahrady.
Noční využití zahrady zajišťuje navržené osvětlení.
5. REALIZACE
I. Přípravné práce
Veškeré přípravné i stavební práce musí být vedeny v souladu s vyhláškou ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů. Porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích.
II. Terénní úpravy
HTU/hrubé terénní úpravy
Budou prováděny po dokončení stavebních prací. Z celého pozemku musí být odstraněny všechny
stavební zbytky, včetně stavební sutě, kovů, dřeva, plastů aj. Doporučuje se, aby zahradnická firma
převzala staveniště bez těchto stavebních zbytků. V rámci HTU bude mechanicky odstraněn trávník a
nevhodné druhy dřevin, včetně kořenového systému.
Jemné terénní úpravy
Jemné terénní úpravy provádí odborná zahradnická firma jako součást úpravy území pro
jednotlivé výsadby dle požadavků pro jednotlivé rostlinné druhy.
3
III. Substráty pro výsadby
Substrát pro výsadby
Parametry pěstebního substrátu udává ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině –
Práce s půdou. Vrchní vrstva substrátu musí obsahovat 5% organických látek. Zásobu živin doplníme
hnojivem Silvamix s dobou působení 12 měsíců.
Trávníkový substrát
Substrát nesmí obsahovat žádné složky, které by poškozovaly rostliny. Jestliže se používá ornice
jako materiál tvořící vegetační vrstvu půdy, musí se způsobem výběru, skrývky, skladování a zpracování
udržet ve stavu bez plevelů, rostlinných částí schopných regenerace a semen schopných klíčení.
Hmotnostní podíl zrn o velikosti mezi 8 mm a 32 mm nesmí překročit ve směsi 5 % a zároveň ve směsi
nesmí být zrna větší než tato velikost.
Obsah organických látek ve vegetační nosné vrstvě má být 3 %, koeficient propustnosti pro vodu VK kr je
větší 1 mm/min. Vegetační substrát má mít mírně kyselou reakci, pH 5,5-6,5.
Mocnost zeminy pro rostliny :
Trávník:
Trvalky a nízké pokryv.dřeviny:
Keře-ve skupinách:
Stromy 100% výměna:
200 mm
300 mm
400 mm
1/3 množství výkopové jámy
IV. Technologie výsadeb
Při výsadbách je třeba dodržovat následující normy:
ČSN 83 9011
Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9021
Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031
Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9041
Technologie vegetačních úprav v krajině – Technologicko-biologické způsoby
sterilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a
neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce
ČSN 83 9051
Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o
vegetační plochy
ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích
Technologie A – Výsadba stromů
Pro výsadbu budou použity kvalitně zapěstovaní jedinci bez jakéhokoliv poškození kmene,
kořenové soustavy či koruny.
Výpěstky vysadíme do jámy o rozměru 1,5 násobku velikosti balu. Vyměníme ze 100 % zeminu za
pěstební substrát. Vysadí se strom s balem, hnojí se a dřeviny se ukotví tříbodovým systémem dřevěnými
kůly. Kmen se ochrání jutovou bandáží a okolí kmene se mulčuje borkou mulče 10 cm a strom se
důkladně zalije asi 50 l vody.
4
Technologie B– Výsadba listnatých keřů
Plochy určené pro výsadby se odplevelí. Půda se rozruší na hloubku 10-20 cm. Po vypletí se
odpad odveze. Keře v kontejnerech se vysadí do jam (velikost je určena velikostí rostliny), vymění se
zemina z 50 % za substrát. Hnojí se tabletovým hnojivem (Silvamix forte). Výsadby budou následně
ošetřeny řezem, případně odstranění poškození a zamulčovány 10 cm tl. mulčovací kůry. Zalijí se.
Technologie C – Výsadba jehličnanů
Plochy určené pro výsadby se odplevelí. Půda se rozruší na hloubku 10-20 cm. Po vypletí se
odpad odveze. Keře v kontejnerech se vysadí do jam (velikost je určena velikostí rostliny), vymění se
zemina ze 100 % za substrát pro jehličnaté keře. Hnojí se tabletovým hnojivem, mulčuje 10 cm tl.
mulčovací kůry. Zalijí se.
Technologie D – Založení trávníku
Založení trávníku travním kobercem bude předcházet – sejmutí starého travního drnu, odplevelení
pozemku a příprava substrátu. Půda pro založení bude kvalitně zpracována (kultivátorování, uhrabání) a
urovnána. Horní vrstvu bude tvořit písková vrstva pro lepši zakořenění a odvodnění. Na takto připravenou
zeminu bude položen hotový travní koberec. Následně válcován a zavlažován. Po prvém pokosení se
doporučuje stejnoměrné přihnojení dávkou dusíku 5 g/m². Kosení je třeba provádět doroste-li porost výšky
6-10 cm, avšak výška seče nesmí být nižší než 4 cm.
Technologie E – Výsadba trvalek a okrasných trav
Pro výsadbu se žádá použití kvalitního školkařského materiálu, bez známek poškození. Výsadby
budou prováděny do trojsponu, dle jednotlivých druhů a jejich nároků na prostor, dle specifikace, se
zálivkou a zamulčováním jemnou borkou.
Technologie F – Výsadba popínavých rostlin
Plochy určené pro výsadby se odplevelí. Půda se rozruší na hloubku 10-20 cm. Po vypletí se
odpad odveze. Keře v kontejnerech se vysadí do jam (velikost je určena velikostí rostliny) a vymění se
zemina ze 100 % za substrát. Hnojí se tabletovým hnojivem, mulčuje 10 cm tl. mulčovací kůry. Zalijí se.
V případě výsadby k opěrné konstrukci v betonovém žlábku, se na dně nejdříve vytvoří drenážní
vrstva. Poté se zasype kvalitním substrátem a pohnojí. Rostliny se vyvazují následně ke konstrukci.
V. Technologie stavby architektonických prvků
Betonová dlažba
Doporučuje se provést 20 cm hluboký výkop v místě budoucích betonových dlaždic. Na dno se
vysype 10-20 cm vrstva štěrku či kačírku a 5 cm písku. Na tento podklad se vedle sebe poskládají
betonové dlaždice, tak aby byly v rovině. Mezery mezi nimi se vysypou jemným pískem. Štěrková vrstva
kromě pevného podkladu plní zároveň funkci drenážní.
Kladení šlapáků
Šlapáky se rozestaví po zahradě dle projektu. Vyhloubíme díru v tomto tvaru, zeminu vyndáme a
dosypeme 2-3 cm písku. Na toto podloží dáme šlapák tak, aby byl v rovině a zároveň na úrovni travní
plochy. Případné vzniklé mezery dosypeme směsí písku a zeminy.
5
Osvětlení
Dle projektu se vykopou cca 0,4 m hluboké rýhy pro elektrické vedení, které se následně vysypou
kamennou směsí a poté případně i pískem. Do takto připraveného lože se umístí elektrický kabel
v ochranné plastové trubce, zasype se opět kamennou směsí a následně zeminou.
Opora pro popínavé rostliny
Kovové tyče se rozmístí od sebe na požadovanou vzdálenost a zasadí hluboko do betonu. Pomocí
drátků se k sobě v několika řadách pevně zafixují.
Obdélníkové pásy pro půdopokryvné trvalky
Do země se upevní soustava na sebe navazujících kovových pásů požadovaného tvaru. Zapraví se
tak, aby vyčnívaly cca 3-5 cm nad zemí, čímž brání prorůstání trvalek do trávníku.
Rekonstrukce schodů v zadní části zahrady
Schody se řádně vyčistí od nečistot. Praskliny a jiné poškozené části se opraví směsí malty s
cementem. Po zaschnutí se na celé schody nanese vyrovnávací vrstva pomocí lepidla na beton. Pro lepší
estetický výsledek se použije finálně barva na beton.
Dřevěné terasy
Podklad je tvořen vrstvou kačírku, na nějž se pokládají betonové kvádry, pro lepší stabilitu a
vytvoření roviny.
VI.
VI. Sortiment rostlin / počty
Číslo/
označení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SEZNAM NOVĚ NAVRŽENÝCH ROSTLIN K PROJEKTU SADOVÝCH ÚPRAV
BELGICKÁ UL.
Vědecký název rostliny
Český název rostliny
rostliny
LISTNATÉ STROMY
Fagus sylvatica Dawyck Purple
buk lesní
Catalpa erubescens Purpurea
katalpa červenající
LISTNATÉ KEŘE
Buxus sempervirens
zimostráz obecný
dřišťál Thunbergův
Berberis thunbergii Red Pilar
červený
Caragana arborescens Walker
čimišník obecný
Chaenomeles x superba Jet Trail
kdoulovec nádherný
Cornus alba
svída bílá
Hydrangea macrophylla
hortenzie velkolistá
Hydrangea paniculata
hortenzie latnatá
Hydrangea serrata
hortenzie pilovitá
Physocarpus opulifolius Red Baron
tavola kalinolistá
Pieris Forest Flame
pieris japonský
Prunus laurocerasus Rotundifolia
bobkovišeň lékařská
Viburnum opulus Nanum
kalina obecná
6
Počet
1
1
36
purpurově
3
2
2
12
10
5
9
6
10
12
2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XII
XIII
Číslo/
označení
A
B
C
D
E
Vinca minor
barvínek menší
JEHLIČNANY
JEHLIČNANY
Chamaecyparis nootkatensis Pendula
cypřišek Nutkajský
Microbiota decussata
mikrobiota křížolistá
Picea glauca Conica
smrk bílý homolovitý
Taxus x media Hicksii
tis prostřední
Tsuga canadensis Jeddeloh
jedlovec kanadský
POPÍNAVÉ ROSTLINY
Hedera helix
břečťan obecný
Parthenocissus quinquefolia
přísavník pětilistý
Wistaria sinensis
ozdobnice čínská
TRVALKY
Anemone hupehensis Pink Saucer
sasanka hupejská
Anemone sylvestris
sasanka lesní
Astilbe x arendsii
čechrava Arendsova
Omphalodes verna
pupkovec jarní
Thymus pygmaeus
mateřídouška
OKRASNÉ TRAVINY
Hakonechloa macra Stripe it Rich
rákosík japonský
Miscanthus sinensis Adagio
ozdobnice čínská
Miscanthus sinensis Kleine Fontaine
ozdobnice čínská
KAPRADINY
Athyrium otop. Okanum
popratka
Dryopteris affinis
kapraď rezavá
Phyllitis scolopendrium
jelení jazyk
Polystichum polyblepharum
kapradina japonská
SEZNAM STÁVAJÍCÍCH ROSTLIN K PROJEKTU SADOVÝCH ÚPRAV
BELGICKÁ UL.
Vědecký název rostliny
Český název rostliny
Buxus sempervirens
Cotoneaster sp.
Mahonia aquifolium
Prunus laurocerasus Rotundifolia
Rhododendron sp.
zimostráz obecný
skalník
mahónie cesmínolistá
bobkovišeň lékařská
rododendron
7
48
1
4
2
6
1
10
6
8
20
20
24
16
64
12
6
2
6
6
6
6
Počet
21
2
8
2
2
VII
VII. Rekapitulace, výkaz výměr
Nová výsadba
Jehličnany
Listnaté stromy
Listnaté keře
Popínavé rostliny
Okrasná trávy
Trvalky
Kapradiny
14 ks
2 ks
157 ks
24 ks
20 ks
144 ks
24 ks
Výměry ploch
Celková plocha pozemku: 307 m²
Zpevněné plochy (terasy, dlažba, cesty, odpočívadlo apod.): 118 m²
Plochy zahradních úprav: 189 m²
Trávník: 95 m²
Osázené plochy: 94 m²
6. ÚDRŽBA
Všechny rostliny budou udržovány ve zdravých růstových podmínkách a to zavlažováním,
hnojením, odplevelováním, kultivováním, pravidelným udržováním tvarovaných keřů – řezem,
prořezáváním, nebo dalšími technologiemi potřebnými k údržbě. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat
trávníku, který leží z velké části ve stínu. Proto je třeba ho zalévat adekvátně. Bude udržován pravidelným
sekáním (ve stínu na 5 cm, cca 31 krát ročně) a hnojením, častou prořezávkou, občasnou aerifikací a
případným dosévaním, tak aby byly zaručeny dobré růstové podmínky. Pro lepší růstové podmínky
zdejšího trávníku by se měl zajistit přísun světla na plochu, nejlépe pokácením poškozeného Fraxinus
excelsior z prostřední části zahrady. Z plochy trávníku je nutné sbírat spadaný biologický materiál (listí
apod.), aby se předcházelo nadměrné vlhkosti a chorobám. Také je nezbytně nutné sbírat spadané listí
z výsadbových ploch, jelikož na pozemku je již vzrostlý Aesculus hippocastanum, který je evidentně
napadený klíněnkou jírovcovou. Ochrana spočívá v důkladném odklízení spadaného listí, kde larvální
stádium přezimovává. Hrabe se jak na podzim, tak zejména na jaře, a to nejpozději do 10. 4., kdy se
začínají líhnout první klíněnky první generace. Kontroluje se ukotvení, dosypává mulč. Provádí se včasná
ochrana rostlin. Minimálně jedenkrát ročně se provádí naolejování dřeva. Doporučuje se, využít
údržbových služeb odborné zahradnické firmy během vegetačního období.
7. PODKLADY PRO ROZPOČET
Nebiologický materiál
Kůly ke stromům
Příčky ke kůlům
Úvazky ke stromům
Jutovina (20 cm široká)
Substrát
4 ks
3 ks
2 bm
3 bm
4125 l
8
Mulčovací kůra střední frakce
Kačírek I
Kačírek II
Betonové kvádry pod terasu
Písek
Šlapáky
Betonová dlažba
Dřevěná dlažba
Světla
Beton rychleschnoucí
Tyče opora
Drát
Úvazky na popínavé rostliny
Barva na kov
Cement na schody
Lepidlo na beton
Barva na beton
2250 l
1,25 t
8 m³
105 ks
1t
10 ks
10 m²
72,6 m²
6 ks
4 bal
12 ks
100 m
30 ks
1l
2 bal
3 bal
2l
Biologický materiál
Travní koberec
102 m²
Podrobný rozpis rostlin viz. tab. Seznam nově navržených rostlin k projektu sadových úprav
Předáno v Praze: 30. 7. 2009
Vypracovala: Ing. Kristýna Květoňová
Převzal (a) ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
9

Podobné dokumenty

Mapa památek a architektury

Mapa památek a architektury 14. století do počátku 16. století. Na konci 17. století byl interiér barokně přestavěn. Chrám je rozsáhlou galerií gotických, renesančních a raně barokních děl, z nichž nejzajímavější jsou mj. olt...

Více

CENÍK ROSTLIN - ZAHRADNICTVÍ HRABÍK

CENÍK ROSTLIN - ZAHRADNICTVÍ HRABÍK 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 80 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 80 Kč 90 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 60 Kč 100 Kč 40 Kč 60 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč 60 K...

Více

Zahradnické služby Zbyněk Zrník

Zahradnické služby Zbyněk Zrník skladem Není skladem od 10.6 skladem od 3.7 skladem skladem od 10.6 od 10.6 skladem od 10.6 skladem skladem od 10.6 Není Není skladem skladem od 10.6 skladem od 10.6 Není od 10.6 skladem Není sklad...

Více

TZ - Obec Hořín

TZ - Obec Hořín odděluje prostor u domečku od okružní cesty, je vysoký 60cm, realizován bude obdobně jako herní kopce. Ornice bude dovážena po vrstvách, které budou postupně dostatečně zhutněny tak, aby vznikly te...

Více