OZNÁMENÍ

Transkript

OZNÁMENÍ
Městský úřad Vlašim
Odbor výstavby a územního plánování
Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM
tel.: 313 039 313
Č.j.: VYST 20321/12-LIH
Sp.zn.: VYST/3366/2012-LIH
Oprávněná úřední osoba: Limberková Hana
tel.: +420313039481, e-mail.: [email protected]
ve Vlašimi, dne 17. října 2012
Stavebník:
Lenka Šimánková Mgr. (datum narození 12.9.1985)
Malovidy č.p. 38
Vracovice
258 01 V l a š i m
Daniel Šimánek (datum narození 25.8.1985)
Bolina č.p. 47
258 01 V l a š i m
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ,
NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Dne 10.10.2012 podal(a) Lenka Šimánková Mgr., narozena 12.9.1985, Malovidy č.p.38, Vracovice, 258
01 Vlašim, a Daniel Šimánek, narozen 25.8.1985, Bolina č.p.47, 258 01 Vlašim (dále jen „stavebníci“),
ţádosti na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu pod názvem :
Rodinný dům v Malovidech včetně žumpy a vodovodní přípojky
(dále jen „stavba“)
na pozemku: pozemková parcela číslo 2616/1 (druh pozemku dle KN - orná půda) a 2580 v katastrálním
území Vracovice, a zároveň poţádali o spojení územního a stavebního řízení. Uvedeným dnem bylo stavební
řízení spojené s územním řízením zahájeno.
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
"stavební zákon"), usnesením ze dne 16.10.2012 pod Č.j.: VYST 20317/12-LIH rozhodl podle § 78 odst.1
stavebního zákona o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení. S jeho obsahem a odůvodněním
se mohou účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu.
Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
spojeného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení. Současně nařizuje k projednání
předloţené ţádosti veřejné ústní jednání na den
22. listopadu 2012 (čtvrtek) v 9 : 00 hodin
v kanceláři č. 205 Městského úřadu Vlašim, odboru výstavby a územního plánování, - II. patro
1
Dotčené orgány, účastníci územního a stavebního řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a
připomínky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastník řízení dle § 85 stavebního zákona ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené poţadavky,
se ve smyslu ust. § 89 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíţí. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85
odst.2 písm.a) a b) stavebního zákona, můţe uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,
jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst.2 písm.c) stavebního
zákona, můţe v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný
zájem, jehoţ ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Obec uplatňuje v územním řízení
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Dále stavební úřad upozorňuje, ţe účastník řízení dle § 109 stavebního zákona můţe podle § 114 odst. 1
stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a uţívání stavby nebo
poţadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloţené
smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při projednávání územního plánu obce,
se v souladu s ustanovení § 89 odst.2 stavebního zákona nepřihlíţí.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlíţet přede dnem ústního jednání v kanceláři č.205 Městského úřadu
Vlašim, odboru výstavby a územního plánování,- II. patro (úřední dny: Po a St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
hodin, Pá 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00 hodin) a při ústním jednání.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce plnou moc.
otisk úředního razítka
Zdeněk P ý c h a
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Vlašim a současně
zveřejněna způsobem umoţňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Městský úřad
Vlašim, odbor výstavby a územního plánování.
Vyvěšeno dne: ....................................
Sejmuto dne: .......................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Upozornění :
Ţadatel zajistí dle § 87 odst. 2 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru o tom, ţe podal ţádost o
vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na
místě veřejně přístupném u stavby nebo pozemku, na nichţ se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného
2
ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhoţ lze
usuzovat na architektonickou nebo urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud ţadatel
uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Doručí se: Území s ÚP
Účastníci územního řízení :
Stavebník : ( doporučeně do vlastních rukou)
Lenka Šimánková Mgr., Malovidy č.p. 38, Vracovice, 258 01 Vlašim
Daniel Šimánek, Bolina č.p. 47, 258 01 Vlašim
Obec v místě stavby: Obec Vracovice, Vracovice č.p. 31, 258 01 Vlašim (dodejka)
Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona : veřejnou vyhláškou (§ 92 odst.3 stavebního
zákona.
Účastníci stavebního řízení :
Stavebník : (doporučeně do vlastních rukou )
Lenka Šimánková Mgr. , Malovidy č.p. 38, Vracovice, 258 01 Vlašim
Daniel Šimánek, Bolina č.p. 47, 258 01 Vlašim
Účastníci řízení : (doporučeně do vlastních rukou)
František Hejný, Malovidy č.p.21, Vracovice, 258 01 Vlašim
Vladimír Hejný, Zámecká č.p.1491, 258 01 Vlašim
Obec Vracovice, Vracovice č.p.31, 258 01 Vlašim
Bohuslav Šimánek, Malovidy č.p.15, Vracovice, 258 01 Vlašim
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy (do datové schránky)
spis „SÚ“
3

Podobné dokumenty

R O Z H O D N U T Í

R O Z H O D N U T Í Dne 10.10.2012 podal(a) Lenka Šimánková Mgr., narozena 12.9.1985, Malovidy č.p.38, Vracovice, 258 01 Vlašim, a Daniel Šimánek, narozen 25.8.1985, Bolina č.p.47, 258 01 Vlašim (dále jen „stavebníci“...

Více