bohoslužby v naší farnosti v době prázdnin

Transkript

bohoslužby v naší farnosti v době prázdnin
Pravidelné bohoslužby v naší farnosti během roku
Bohoslužby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař
Neděle
8.00 hod. - mše sv.
11.00 hod. - mše sv.
Úterý
18.00 hod. - mše sv.
Čtvrtek
18.00 hod. - mše sv.
Pátek
18.00 hod. - mše sv.
1. sobota v měsíci 8.00 hod. - mše sv.
Přede mší sv. v úterý je od 17.30 eucharistický výstav a tichá adorace
Přede mší sv. ve čtvrtek je od 17.30 modlitba růžence
V postní době je v pátek přede mší sv. od 17.30 křížová cesta
Bohoslužby v kostele Narození Panny Marie, Praha-Záběhlice
Neděle
9.30 hod. - mše sv.
Středa
18.00 hod. - mše sv.
1. pátek v měsíci 18.00 hod. - mše sv.
Mše sv. pro děti – jednou měsíčně od 9.30 v Hostivaři
Domov důchodců Praha 10 – Záběhlice, Sněženková 2973/8
První a třetí čtvrtek v měsíci v 15.00 hod. mše sv.
Domov seniorů, Praha 10 - Zahradní Město, Zvonková 2906/6
Druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v 15.00 hod. mše sv.
Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou
Mimo tyto termíny po domluvě s knězem - možnost i duchovního pohovoru.
Termíny farních aktivit jsou uváděny průběžně na www.centrumhostivar.cz
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pravý půst ….. (Izaiáš 58,6-7)
Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy
svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho
rozbít?
Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do
domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého,
obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dobrovolné příspěvky na Farní Listy dávejte, prosíme, do pokladničky v kostele.
Vydává:
Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař
Domkářská 21/1, PSČ 102 00, Praha 15 – Hostivař, IČ: 61380652
605 524 071 – P. Zbigniew Ponichtera, 733 741 003 – P. Jan Pata,
602 314 972 – Josef Bernard, jáhen
e-mail :
[email protected],
http://www.centrumhostivar.cz
číslo účtu: 286927329/0800, Česká Spořitelna
Adresa:
Telefon:
FARNÍ LISTY č. 154
Postní doba 2016
FARNÍ LISTY
HOSTIVAŘSKO-ZÁBĚHLICKÉ
Postní doba v roce Božího milosrdenství
„Jak toužím po tom, aby byl nadcházející rok proniknut milosrdenstvím, aby se
vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!“
Tato slova píše papež František v bule, jíž vyhlásil mimořádný Svatý rok
milosrdenství.
Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu je
„Milosrdní jako Otec“.
„Postní doba tohoto Jubilejního roku je tedy příhodným časem k tomu, abychom
vyšli ze sebe a to skrze naslouchání Božímu slovu a konání skutků milosrdenství.
Jestliže se prostřednictvím tělesných skutků dotýkáme Kristova těla v bratřích a
sestrách, kteří potřebují být nasyceni, oděni, ubytováni a navštěvováni,
v duchovních skutcích – jako je rada, učení, odpuštění, napomenutí a modlitba –
se dotýkáme bezprostředněji skutečnosti, že jsme hříšníci.” píše papež František.
Spravedlivý Bůh svou milosrdnou láskou doplňuje to, co nám chybí, co jsme
zanedbali, způsobili zlo, ublížili druhým …
Postní doba je tedy pro nás jak příležitostí k radosti, k slavení a osobnímu
zakoušení Božího milosrdenství, tak i příležitostí být také sami milosrdní.
Konat milosrdenství znamená jít společnou cestou s Bohem. To může být
náročné a možná může také bolet. Ale konáme to spolu s Ježíšem, který nám
takovou cestu ukázal. Řekl bych, že nás zve, abychom mu občas pomohli nést,
či alespoň trochu podepírat Jeho kříž. Přitom budeme Ježíši dost blízko, aby nás
to proměnilo, dodalo radost i sílu. Být Bohu blízko se vyplácí.
Přejeme Vám, abyste nalezli okolo sebe hodně milosrdných
lidí, měli radost s Boží lásky k Vám a také sílu být sami
milosrdní.
Postní doba je dobrou příležitostí si to připomínat.
Dobré prožití postní doby.
Vaši pater Zbigniew Ponichtera, Jan Pata a jáhen Pepa Bernard
Pravidelné farní aktivity








Farní káva v neděli po ranní mši sv. v Hostivaři
Farní klub maminek a dětí – ve čtvrtek od 16 hod. na faře, kontakt:
M.Hlaváčková, tel. 777 597 095
Setkání farníků nad Písmem a liturgií je měsíčně, kontakt: J.Bernard 602 314 972
Setkávání mladšího farního společenství je měsíčně, kontakt: M.Hlaváčková,
tel. 777 597 095
Setkávání Mariiny legie - ve čtvrtek po mši sv. na faře.
Kontakt Jiřina Nováková: 608 550 728
Mše sv. zaměřená pro děti je měsíčně - v 9.30 hodin v Hostivaři.
Kontakt I. Bernardová: 728 539 183
Katecheze dospělých příprava k svatbě dle domluvy s knězem a jáhnem.
Výuka náboženství pravidelně dle domluvy skupinek, viz i farní vývěska a web
Modlitba křížové cesty
Křížovou cestu jsou křesťané zvyklí se modlit především v pátek a v době postní, protože
si skrze ni připomínají Ježíšovo utrpení a smrt za nás a pro nás. Většinou se křížovou
cestu modlíme společně. Křížovou cestu je možné pojmout i jako osobní modlitbu, v níž
chceme na své vlastní životní cestě nově potkat Krista. Proto je možné se ji modlit
kdykoliv, nejen v době postní, a není dokonce ani nutné se ji pomodlit naráz celou. Někdy
nám postačí jen několik zastavení, nebo dokonce jen jedno.
Důležité je naučit se spojovat svoji životní cestu s Jeho cestou, otevřít se pro to, co nám
chce říci, zahlédnout Ho přítomného v tom, co prožívám, a sjednotit se s Ním ve svých
postojích, smýšlení a jednání.
Vojtěch Kodet
V naší farnosti se modlíme v postní době křížovou cestu vždy v pátek od 17.30.
Děti se potkají k prožití křižové cesty v pátek 18.3. od 16 hodin.
Na velký pátek 25.3. bude křižová cesta již od 10 hodin dopoledne.
Ve vedení této modlitby se střídáme. Přidejte se, koordinuje Jana Mátlová.
Postní almužna, misijní koláč
Postní doba nás zve k solidaritě s druhými. Zkusme si každý den něco
odepřít a odložit za to třeba drobnou finanční částku. Dospělí i děti.
Uspořené peníze můžeme skládat do Postní kasičky. A když se
nepodaří něco uspořit jeden den, zkusíme další a tak podobně po celou
postní dobu. Kasičky najdete vzadu v kostele. Jistě je dokážete s dětmi
složit. A když se na vás už tyhle kasičky nedostanou, jistě najdete
způsob jak je nahradit. Uspořené prostředky na konci postní doby
můžete použít na libovolný dobrý účel nebo přinést do kostela.
Dále pak stejně jako v loňském roce, i letos bude jednou z možností, jak
finančně přispět, akce s názvem Misijní koláč. Uskuteční se v neděli 28.
2. po mši svaté v 8 a v 11 v Hostivaři.
U kostela bude možnost zakoupit si za dobrovolný příspěvek domácí koláč
nebo buchtu. Loni se takto podařilo vybrat neuvěřitelných 3000 korun.
Na pastorační radě jsme domluvili, že letos použijeme polovinu zdrojů,
které získáme, pro Spořilovskou farnost. Vzala si na starost jednu
uprchlickou křesťanskou rodinu ze Sýrie. Druhou polovinou opět podpoříme salesiánskou
misii v Bulharsku. Staví se tam škola, kostel a prostory pro děti na periferii.
Předem dík
Katechumeni v naší farnosti
I letos se v naší farnosti připravují ke křtu dvě katechumenky (Tereza a Anna).
Při slavnosti Vzkříšení přijmou křest.
V přípravě pokračují a pravděpodobně letos zahájí přípravu i další
katechumeni.
Během postní doby se budeme moci zúčastnit liturgie postupného
„vstupu do Božího lidu“ – skrutinia, předávání modliteb Otče náš a
Věřím, …
Vyprošujme jim potřebné dary, radost z Boha. Jsou to naše sestry a
bratři.
Postní duchovní obnova
Proč chci být o vigilii vzkříšení pokřtěna
Postní doba, jak lze vyčíst i v dále uvedených textech Písma, nás zve
ke změně, tj. je třeba se podívat, zda pořád jdu ještě tím směrem, kam
mne vedl Pán na začátku.
A k tomu se musím zastavit a rozhlédnout se, kde jsem, co dělám,
kam jdu, kdo je vedle mne.
Letos bude farní duchovní obnova 20. února opět na faře v Hostivaři.
Obnovu povede salesián pater P. Josef Kopecký a téma bude Boží milosrdenství.
Začátek je od 9.30 hodin, zakončení mší sv. přibližně okolo 15 hodin – podle
průběhu svátostí smíření.
Využijme tuto příležitost. Papež František k těmto příležitostem řekl: „Když se
zpovídáme, Bůh nás objímá a má svátek“.
Hezký den,
bylo mi 7 let, když jsem poprvé začala mluvit s Bohem a věřit v Boha. Babička mě
naučila modlitbu Andělíčku můj strážníčku, kterou jsem vlastně používala ještě do
nedávna.
Bůh mě celý život doprovází. Stále se na něj obracím s otázkami a problémy.
Ukazuje mi směr mým životem a ve správnou chvíli mi vnukává do hlavy správná
rozhodnutí. Nikdy nejsem na nic sama. Rozhodnutí, nechat se pokřtít, vyplynulo
samo z mé víry a zase ve správnou dobu jako vždycky všechno. Pro mě je křest
srdeční záležitost, kdy tímto velkým krokem v mém životě děkuji Pánu Bohu za to,
jak mi pomáhá a za to, kde jsem teď.
Bez pomoci Pána Boha, Ježíše a Ducha svatého bych nikdy nebyla tak šťastná jako
jsem.
Tereza Kupková
Oslavu Velikonoc pak zahájíme vigílií Vzkříšení na Bílou sobotu večer 26. března.
Otevřené brány Božího milosrdenství v našem okolí
Co dělají děti ze čtvrtečního náboženství
KATEDRÁLA SV. VÍTA, SV. VÁCLAVA A SV. VOJTĚCHA
Svatou bránou je prostřední vchod v západním průčelí chrámu. Protože má katedrála
zvláštní režim vzhledem k ochraně této památky a také obrovskému turistickému
ruchu, bude tato brána otevřena vždy v neděli přede mší svatou od 9:40 do 10:00.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy v pátek 17:30-17:55 a v neděli 9:30-9:55.
Skupinka dětí, které dochází ve čtvrtek na náboženství, na
tomto místě Listu pravidelně hlásí, co je náplní jejich
programu. Letos se zaměřujeme na Starý zákon a probíráme
jednotlivé příběhy. Vždy se snažíme nejen převyprávět příběh
jako takový, ale také si z něj odnést něco do současnosti. Tím
společně vytváříme náš vztah k Bohu, učíme se Mu důvěřovat
a spolupracovat s Ním.
Kromě náboženství jsme si ale letos dopřáli už několik pěkných akcí, jako byl
lampionový průvod, vystoupení na Mikulášské, výroba pohledů a teď nás na začátku
dubna čeká víkendový výlet do Domu rodin ve Smečně.
Připojit se k nám můžete s dětmi od 0 do 7 let každý čtvrtek v 16 hodin na faře.
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Svatou bránu tvoří prostřední vchod do kostela. Nyní je otevřena od 9:00 do 17:00
každý den tak, že lze vstoupit do zádveří kostela. Kostel se otevírá 45 minut přede mší
svatou. Nedělní mše svaté jsou v 9:00, 11:00 a 18:00. Ve všední dny se slaví mše
svaté v 8:00 a 18:00. Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny
přede mší svatou a během adorací.
Zvláštní poutní program bude po devět prvních pátků v měsíci, počínaje pátkem 5.
února a konče pátkem 7. října 2016. Mše svaté budou jako každý pátek od 8:00 a od
18:00 s tím, že hlavní poutní mší svatou bude večerní. Po ní bude následovat nejen
eucharistická adorace a další příležitost ke svátosti smíření, ale také krátká katecheze
na vybraná témata.
Pouť k bráně milosrdenství
Farnost Nejsvětějšího Srdce Páně (na Jiřáku) pořádá společně s farnostmi naší oblasti
v sobotu 30. 4. pouť k bráně Božího milosrdenství:
 Pěší delší trasa povede podél Botiče (určena pro zdatné poutníky),
 Pro starší se pak počítá s příchodem až na odpolední program a mši sv. v kostele
Srdce Páně (předpoklad od 14 hodin).
 Bude ještě upřesněno
Jak se letos připravují děti ke svátostem
K 1. svatému přijímání se připravuje letos 6 dětí:
Anička, Valentýnka. Filip, Daník, Miki a Míša.
Každé úterý se scházíme, abychom si prohloubili
znalosti o Pánu Ježíši a svátostech na které se
připravují. Důležité je naučit se dělat Pánu Ježíši radost a těšit se na setkání s ním v
modlitbě a při mši svaté. V tom jim mají pomáhat především rodiče.
Já se sama za děti také pravidelně modlím. I při společné modlitbě růžence přede mší
svatou je jeden desátek věnován na tento úmysl. Prosím i vás rodiče a ostatní farníky
o modlitbu, aby si Pán sám tyto děti přitáhl k sobě a připravil je na tento slavnostní
den a aby mu zůstaly věrné po celý život.
Jana Mátlová
Nabídka přípravy k biřmování
Bůh pro každého z nás uchystal nepřeberné množství darů. Ale
nedává je jen tak, chce spolupráci. Jedna z příležitostí je příprava
k biřmování, k přijetí darů Ducha sv. Dostáváme dary síly,
moudrosti, rady, umění, … a to k tomu, abychom pak pomáhali dál
druhým.
Pokud ještě nejste biřmováni a chcete do toho jít, přihlaste se v sakristii, abychom se
s Vámi společně k přijetí darů Ducha sv. připravili.
Velikonoční dílna
Ve spolupráci s MČ Praha 15 srdečně zveme na rodinnou velikonoční
výpravu s názvem Zachraňte pohádku. Na značené trase v délce cca 1km
bude děti čekat deset velkých kreslených pohádkových postav a soutěž. Start
a cíl je před kostelem. Trasu si může každá rodina projít individuálně
kdykoliv mezi 14 a 16 hodinou. Každý dětský účastník obdrží v cíli jako
odměnu velikonoční vajíčko, které si bude moci na místě vymalovat.
Paralelně bude probíhat dílnička s vyráběním velikonočních pomlázek.
Stav rekonstrukčních prací ve farním areálu v Hostivaři
start
2014
2015
2016-17
cíl
Revitalizace našeho farního areálu postupně pokračuje. K postupu prací, možnostem
jejich financování i chystaného využití a zajištění provozu máme zpracovánu
prezentaci, která byla také projednána na pastorační radě.
Rádi s každým zájemcem tuto prezentaci projdeme, v případě zájmu se obraťte na
Pepu Bernarda.
Na úterý 23. února po mši sv. (cca od 19 hodin) připravujeme na faře schůzku pro
zájemce k bližšímu seznámení s celou stavbou a plánem využívání.
Co je pravý půst
Velikonoční bohoslužby
Izaiáš 58, 3-10:
3. Proč se postíme, a nevšímáš si toho? Pokořujeme se, a nebereš to na vědomí. Právě
v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky.
4. Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se
tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině.
5. Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako
rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v
němž má Hospodin zalíbení?
6. Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát
ujařmeným volnost, každé jho rozbít?
7. Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo
jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?
8. Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá
spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.
9. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: »Tu jsem!«
Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova,
10. budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj
soumrak bude jak poledne."
A k tomu Matouš 25, 31-43:
31. Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své
slávy;
32. a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako
pastýř odděluje ovce od kozlů,
33. ovce postaví po pravici a kozly po levici.
34. Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se
království, které je vám připraveno od založení světa.
35. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na
cestách, a ujali jste se mne,
36. byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem
ve vězení, a přišli jste za mnou.´
37. Tu mu ti spravedliví odpoví: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme
tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
38. Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme
tě?
39. Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´
40. Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z
těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´
41. Potom řekne těm na levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně,
připraveného ďáblu a jeho andělům!
42. Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
43. byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl
jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.
Velikonoce 2016
Hostivař
Stětí sv. Jana Křtitele
Záběhlice
Narození P. Marie
20.3.- Květná neděle
mše sv. s žehnáním
ratolestí a pašijemi, začíná
Svatý týden… připomíná se
velikonoční vjezd Ježíše na
oslíku do Jeruzaléma
24.3.- Zelený čtvrtek
připomíná se Poslední
večeře Ježíše s učedníky, při
které dal své Tělo v podobě
chleba a Krev v podobě
vína, pak umyl apoštolům
nohy a odešel se modlit na
Olivovou horu
8.00 - mše sv.
11.00 - mše sv.
18.00 - mše sv.
poté modlitební bdění
10.00 - křížová cesta
25.3.- Velký pátek
připomíná se Ježíšovo
utrpení a smrt na kříži
26.3. - Bílá sobota
26.3. večer - Velikonoční
vigilie
hlavní velikonoční
bohoslužba, velmi starobylá
kostel otevřen pro osobní
modlitbu
od 13 do 18 hod.
18.00 - velkopáteční
obřady
13.00 - modlitba u
Božího hrobu,
kostel otevřen pro osobní
modlitbu
od 13 do 18 hod.
20.00
vigilie slavnosti
Zmrtvýchvstání
- svěcení ohně, paškálu,
křest dospělých a obnova
našich křestních závazků
9.30 - mše sv.
18.00 - mše sv.
14.30 - křížová
cesta
15.00 velkopáteční obřady
s pašijemi a
uctíváním kříže
Slavíme společně v
Hostivaři
Slavíme společně v
Hostivaři
27.3. – Hod Boží
velikonoční - slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
8.00 - mše sv.
11.00 - mše sv.
9.30 - mše sv.
28.3.- Velikonoční
pondělí
8.00 - mše sv.
11.00 - mše sv.
9.30 - mše sv.
Velikonoce ukazují vítězství Lásky nad hříchem a nespravedlností, Života
nad smrtí.
Kristus smazal náš dluh, osvobodil nás od hříchu a otevřel nám cestu
k novému životu. Není většího daru, není úžasnější skutečnosti.
Zveme Vás do kostela na setkání s Ježíšem.
Spořilov pomáhá křesťanským uprchlíkům ze Sýrie
bydlení
výuka ČJ
nákupy
benefiční akce
trávení času
Hlídání dětí
doprovody
vození autem
pomoc s úřady
činnosti
Sousedé ze Spořilovské farnosti se začali s odvahou připravovat na pomoc rodině
křesťanských uprchlíků ze Sýrie věnují. Pro uprchlickou rodinu (2 dospělí a 3 děti)
zajistila farnost Spořilov zatím jeden vybavený byt.
S velkým obdivem konstatuji, že ve farnosti Spořilov je přihlášeno 44 dobrovolníků
ochotných přispívat měsíčně finančně a z toho 31 dobrovolníků je ochotných zapojit se i
ve svém volném čase.
Rodina ze Sýrie přiletí s největší
pravděpodobností na konci února. Bude
ale muset nejdříve strávit 2 měsíce
pohromadě s dalšími uprchlíky.
V průběhu těchto 2 měsíců podstoupí
hromadně intenzivní výuku češtiny od
dobrovolníků Gen21, z iniciativy Prahahlavák a placených profesionálů.
Od farnosti se očekává především pěkné
Počet
přijetí této rodiny a pomoc v křesťanském
1 20 15 11 15 12 11 8 7
dobrovolníků
společenství. Příchod rodiny do farnosti je
se předpokládá na začátku května.
Aktuálně farnost Spořilov hledá další byt blízkosti farnosti pro případnou druhou
rodinu křesťanských uprchlíků, kterou by mohla také převzít do své péče.
Z Postní almužny chceme Spořilovským alespoň trochu přispět finančně. Také moc
prosí o podporu modlitbou.
A pokud byste věděli o bytě pro druhou takto potřebnou rodinu, dejte, prosíme,
vědět Pepovi Bernardovi.
Nové volby do Pastorační rady
Současná pastorační rada měla, po svém obnovení, mandát
1 rok, tj. do konce letošního dubna. Je proto potřeba
připravovat volby nové rady.
PR jsou zřizovány za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné
evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím sloužila k
větší slávě Boží. PR je poradním a pracovním orgánem faráře. Spolu s farářem má
posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet
se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat.
Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.
PR v naší farnosti tvoří farář a ostatní duchovní ve farnosti, 4 členy jmenuje farář dle
svého uvážení a 5 členů PR volí farnost.
Po určení členů PR farářem proběhne ve farnosti návrh dalších kandidátů. Volební
komise pak připraví kandidátky a stanoví termín voleb. Přemýšlejte, prosím, o tom
být více „uvnitř farnosti“ a pomáhat hledat cesty.
Stanovy pastoračních rad jsou k dispozici na webu farnosti, zápisy z jednání současné
i předchozích PR jsou na vyžádání u pana faráře Ponichtery nebo Pepy Bernarda.
Křesťanské hodnoty je třeba vyslovovat novým jazykem
(Anton Srholec, salesián, † 7. ledna 2016)
Je třeba odlišit podstatné od okrajového,
nevázat křesťanství na přežité formy
Křesťanství nese příliš velké všelidské
hodnoty, než aby se dalo bez nich žít. Jen je
třeba vyslovit je novým jazykem. Svěřit je
novým lidem, kteří budou mít vůli a hrdost je
nejen hlásat a interpretovat po novu, ale je i
žít a svědčit o nich. Je třeba odlišit
podstatné od okrajového. Nevázat
křesťanství na přežité formy.
Zastaralé obrazy Boha
odvádějí i lidi poctivě hledající
Ve jménu záchrany toho podstatného ve víře se budeme muset osvobozovat
od jejích neautentických nánosů a historicky podmíněných projevů. Každá
doba má právo a povinnost vyslovit absolutní pravdu svou řečí. Zastaralé a
pro naši dobu už neplatné obrazy Boha, Krista a církve a způsoby jejich
formulace odvádějí i lidi poctivě hledající. Hlasatelé evangelia a ti, kdo
uvěřili, stojí před úkolem neúnavně a systematicky pracovat na sobě, zápasit
o stále vyšší porozumění a hlubší víru.
Zůstává nám úloha ve víře kráčet
nezajištěnými dějinami
Zůstává nám úloha ve víře kráčet nezajištěnými dějinami, poslouchat Boží
slovo a trápit se s řešením problémů stejně jako ostatní svět. Nastala
sekularizace, inkulturace a vyžaduje to jim přiměřené postoje.
Okolo nás umírají lidé na duchovní podvýživu a my máme chléb a slovo
života v rukou. Člověk-křesťan musí v této hodině stát na straně chudých a
trpících.
Církev se potřebuje osvobodit od své vázanosti na moc, na úřad.
Od chorobných postojů...
Církev se potřebuje osvobodit od svých zábran, od své vázanosti na moc, na
úřad, na neomylnost. Od chorobných postojů, od nevědomosti, od vazby na
minulost. Od strachu, že něco zmeškáme, i od pýchy, že bez Boha něco
zachráníme. Důstojně žít své Evangelium v této době, v důvěře, že tu
lodičku vede přece jen On. Jen v Kristu je spása a on ji uskutečňuje i naším
přičiněním.
Anton Srholec byl na Slovensku vnímán podobně jako
v Čechách Havel. Ukazoval cestu, i když ho to stálo
hodně úsilí a bolesti, odstrků ver společnosti i od církevní
hierarchie. Jeho pohřbu, který byl velkou manifestací
Božího milosrdenství, se zúčastnil i Slovenský prezident
Andrej Kiska
Z tweetů papeže Františka k Roku Milosrdenství





















 Je možné hřešit mnoha způsoby a za všechny tyto
poklesky je možné upřímně žádat o Boží odpuštění, aniž
bychom pochybovali, že nám bude uděleno
 Bůh chce žít mezi svými syny a dcerami. Udělejme mu
místo ve svých srdcích.
Pokora přichází do srdce pokořením. Není pokory bez ponížení, a pokud nejsi
schopen snést ve svém životě nějaká pokoření, nejsi pokorný.
Obraťme se od boha zázraků k zázraku Boha, kterým je Ježíš Kristus.
Milosrdenství, které dostáváme od Otce, nám není dáno jako soukromá útěcha,
ale činí z nás nástroje, aby se téhož daru dostalo také druhým.
Bůh „není lhostejný“ a nikdy neodvrací zrak od lidského utrpení.
Jako křesťané nemůžeme být zaměření jen na sebe, ale musíme být vždy
otevření druhým a pro druhé.
Jedinou branou, která nás vede ke spáse, je náš Pán, Ježíš Kristus, milosrdná
tvář Otce.
Netřeba být kazateli složitých nauk, nýbrž hlasateli Krista, který pro nás zemřel
a vstal z mrtvých. První pravdou církve je Kristova láska.
Ježíš se představuje jako Ten, kdo odpovídá na očekávání a přísliby radosti, jež
přebývají v srdci každého z nás.
Svědectví. Takový má být náš život. Skutečné svědectví o Kristově Vzkříšení.
Máme dosvědčovat, že Ježíš Kristus žije, vstal z mrtvých, kráčí s námi, přináší
nám spásu a vydal za nás život.
Hledejte nové způsoby, jak všem lidem hlásat zázrak Božího milosrdenství.
Můžeme a musíme odsuzovat hřích, ale nemůžeme soudit člověka, protože
jedině Bůh dokáže číst v hloubi srdce.
Láska je ze své podstaty komunikací. Jsme povoláni komunikovat mezi sebou
navzájem jako Boží děti.
Ježíše vydali ze závisti. Tato nemoc tě totiž vždycky navádí k tomu, abys u
druhého viděl dobro jako něco, co je namířeno proti tobě.
Ježíš nás hledá a zve, abychom Mu ve svém srdci udělali místo.
Víra je vítězství. Pokud se prosí s vírou, jak nám sám Ježíš řekl, dávají se hory
do pohybu. Víra vždycky vítězí, protože mění ve vítězství i prohru.
Svatí jsou ti, kdo mají odvahu věřit, že Bůh je Pán a může učinit všechno.
Modlitba činí zázraky, brání srdce před zatvrzelostí a zapomněním na
slitovnost.
Svěříme-li se Pánu, můžeme překonat překážky,
se kterými se každodenně setkáváme na naší cestě.
Napodobujme Ježíšovu mírnost, pokoru, něhu.
Není to snadné, zejména když ve svém okolí
nalézáme nesnášenlivost, pýchu a tvrdost.
Pán nás očekává takové, jací jsme. Nikoli takové, jací bychom měli být.
Bůh miluje stále a miluje jako první, nehledě na to, jací jsme hříšníci.
Uvízlo v e-mailové poště sazeče
Maruška Zacpalová: Pozvání ke svátosti smíření
Postní doba nás svým charakterem vede k usebranosti a sebereflexi. To nám může
přinést smutek z vlastní slabosti, ze stále se opakujících vin. Tato doba nám ale nabízí
též očištění ve – pro mnoho věřících bohužel příliš nepopulární – svátosti smíření.
Je to svátost uzdravení! Kdo by nechtěl být zdráv? Papež říká, že postoj kajícnosti
nás uschopňuje k milosrdenství, protože můžeme na sobě samých zakusit
milosrdenství Boží. Laskavými slovy nás vybízí, abychom se nebáli a v důvěře
předstupovali před kněze s vyznáním svých vin. Proč se zpovídáme knězi a ne pouze
Bohu? Protože nehřešíme jen proti Bohu, ale též proti lidem a proti církvi, a kněz zde
zastupuje Boha a celé společenství. Také naše zahanbení je zdravé a dobré, protože je
hojivé.
Nebojme se svátosti smíření! Je to veliká krása a milost, která nás proměňuje v lidi
čisté, omilostněné, nevinné a šťastné. Slavme svátost smíření a dopřejme si tak objetí
nekonečného Otcova milosrdenství!
podle knihy Papež František – Milosrdenství
Antoine de Saint-Exupéry: Pane, neprosím o zázrak, ale o sílu pro všední den
Nauč mne umění malých kroků.
Učiň mě hledajícím a nalézajícím, učiň mě sebejistým v pravý čas.
Obdař mne jemnocitem, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.
Prosím o sílu pro kázeň a míru, abych jen tak neproklouzl životem, ale běh dne si
rozumně rozdělil, abych si všímal záblesků světla a výšin a abych si alespoň tu a tam
našel čas na prožitek umění.
Dej mi poznat, že blouznění, ať o minulosti nebo budoucnosti, nepomáhá dál.
Pomoz mi, abych to nejbližší činil co nejlépe a nynější chvíli poznal jako nejdůležitější.
Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce.
Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zklamání jsou přirozenou
součástí života, že díky nim rosteme a dozráváme.
Připomínej mi, že rozum se často staví proti srdci.
Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu s láskou.
Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši, projev Tvé lásky, přátelskou ozvěnu a aspoň tu a
tam náznak, že mě někdo potřebuje.
Vím, že mnohé problémy se řeší tím, že neděláme nic.
Dej mi, abych dokázal čekat.
Ať vždycky nechám Tebe i ostatní domluvit.
To nejdůležitější si člověk neříká sám, to nejdůležitější mu bývá řečeno.
Ty víš, jak velmi potřebujeme přátelství.
Dej, abych dorostl této nejkrásnější, nejtěžší, nejriskantnější a nejněžnější záležitosti
života.
Dej mi poznat pravou chvíli a pravé místo, kde mohu zanechat balíček dobra – se slovy či
beze slov.
Nedávej mi, co si přeji, ale co potřebuji.
Nauč mne umění malých kroků.
Amen.

Podobné dokumenty

bohoslužby v naší farnosti v době prázdnin

bohoslužby v naší farnosti v době prázdnin Přede mší sv. ve čtvrtek a v pátek je od 17.30 modlitba růžence Bohoslužby v kostele Narození Panny Marie, Praha-Záběhlice Neděle 9.30 hod. - mše sv. Středa 18.00 hod. - mše sv. 1. pátek v měsíci 1...

Více