DAT_strana 01

Transkript

DAT_strana 01
DAT_strana 01
KMR / LC doplòkové pøíslušenství
SPOJKA SADA
SPOJOVACÍ MATERIÁL SADA
popis: slouží ke spojení více stojanových skøíní do sestav
+
balení obsahuje:
01. spojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8x
02. šroub s vnitøním šestihranem (M8x20) . . . . . . . . . . . . . 4x
03. matice šestiohranná (M8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x
popis: sada spojovacího materiálu na upevnìní veškerého námi
vyrábìného pøíslušenství rozvadìèových skøíní
+
+
zpùsob objednání:
SPOJKA SADA - katalogové èíslo 527500000003
(spojka sada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..ks
+
katalogové èíslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527500000003
1x sada balení obsahuje:
01. šroub s èoèkovou hlavou (M6x12). . . . . . . . . . . . . . . . . 4x
02. matice Rapid (M6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x
03. plastová podložka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x
+
+
NIVELAÈNÍ NOŽKY
zpùsob objednání:
SPOJOVACÍ MATERIÁL SADA - katalogové èíslo N02073000106
(spojovací materiál 1x sada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..ks
+
katalogové èíslo (1x sada): . . . . . . . . . . . . . . . N02073000206
+
katalogové èíslo (4x sada) . . . . . . . . . . . . . . . . N02073000106
+
ACAR
popis: zvyšují stabilitu rozvadìèové skøínì
+
popis: prodlužovací pøívod s pøepìovou ochranou
+
balení obsahuje:
01. nivelaèní nožka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x
+
zpùsob objednání:
NIVELAÈNÍ NOŽKA - katalogové èíslo 527500000002
(nivelaèní nožka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..ks
+
katalogové èíslo (nivelaèní nožka) . . . . . . . . . . 527500000002
+
+
+
balení obsahuje:
01. pøepìová ochrana s držákem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1x
zpùsob objednání:
19” vana 2U ACAR 230V 5P - katalogové èíslo N04100000601
(pøepìová ochrana ACAR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..ks
nivelaèní nožka
KOLEÈKA POD ROZVADÌÈ
DOPLÒKY
popis: slouží k lepší manipulaci s rozvadìèem
popis: veškerý možný doplòkový materiál lze objednat
+
+
balení obsahuje:
01. kolo otoèné s brzdou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2x
02. kolo otoèné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x
03. spojovací materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x
+
zpùsob objednání:
KOLEÈKA SADA LD 200 - katalogové èíslo 527500000004
(koleèka sada, nosnost 200kg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..ks
+
katalogové èíslo (koleèka sada LD 200): . . . . . 527500000004
+
katalogové èíslo (koleèka sada HD 400). . . . . . 527500000005
+
LD 200
top quality racks for you
HD 400
KROMEXIM Products spol. s r.o. Hulínská 2383, 767 01 Kromìøíž
/ telefon / +420 573 326 142 (149) / fax / +420 573 326 231
/ e-mail /
[email protected] / internet / www.kmrack.cz

Podobné dokumenty

AXAM 02 - athea.cz

AXAM 02 - athea.cz Prùmyslové a analogové moduly øady AXAM xx jsou A/D pøevodníky urèené pro montហna DIN lištu, které byly vyvinuty v souladu s nejnovìjšími pož adavky prùmyslu a norem. Analogové moduly jsou vhodné...

Více

Baličky válcových balíků

Baličky válcových balíků Nesená samonakládací balièka BW 1200 Pro balení v místì urèení, ale i na vlastním pozemku, je zvláštì vhodná samonakládací nesená balièka BW 1200 s maximální hmotností balíku 1200 kg. Dva válce slo...

Více

koncové polohy ZAVŘENO

koncové polohy ZAVŘENO postarat, aby se dotknutím uzemnìné kovové plochy (napø. skøínì servopohonu) zbavil svého náboje. Tento symbol znamená: Výstraha! „Výstraha” oznaèuje aktivity nebo postupy, které pokud nejsou øádnì...

Více

2015 - Festival Forfest

2015 - Festival Forfest Further Information: www.ecpnm.com ● www.gaudeamus.nl ● www.iscm.org ● www.forfest.cz ● www.nkp.cz ● www.artsdb.net www.vaculovic.cz ● www.kadmusarts.com ● www.dokoncertu.cz ● http://kadmusarts.com...

Více

40CVARISTORY - KEKO VARICON.VP

40CVARISTORY - KEKO VARICON.VP Udc - stejnosmìrné pracovní napìtí Maximální stejnosmìrné napìtí, které mùe být na varistor pøipojeno trvale ani by došlo k pøepìové funkci varistoru. Uac - støídavé pracovní napìtí (viz typový ...

Více