Narodilo se miminko

Komentáře

Transkript

Narodilo se miminko
Moderní průvodce rodičovstvím
Narodilo se miminko
Je mnoho odli‰ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako
zÛstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto, pokud srovnáme porod pfied lety a v dne‰ní dobû, zjistíme velké rozdíly. Moderní porodnice,
dokonalé pfiístroje, schopné velmi pfiesnû monitorovat prÛbûh tûhotenství, k tomu
kvalifikovan˘ personál s pfiístupem k nejnovûj‰ím v˘sledkÛm v˘zkumu, snaha o takovou úroveÀ sluÏeb, aby se nastávající maminka cítila jako v bavlnce - o tom si pfiedchozí generace Ïen mohly nechat jenom zdát.
Co to znamená pro dne‰ní nastávající maminku? V první fiadû volbu. JiÏ na zaãátku si
maminka mÛÏe vybrat gynekologa, kter˘ o ni bude peãovat. Dále má maminka
moÏnost vybrat si porodnici, která jí bude nejlépe vyhovovat, stejnû tak si mÛÏe zvolit zpÛsob porodu, pfiítomnost partnera u porodu a nav‰tûvovat kurzy pro budoucí
maminky dle svého uváÏení. Moderní porodnictví tedy nabízí nastávající mamince
skuteãnû mnoho. Ale také ona má bûhem tûhotenství a porodu velmi dÛleÏit˘ úkol je pouze a pouze na ní, zda se stane maminkou informovanou a pfiipravenou, tedy
takovou, která dokáÏe bûhem tûhotenství a pfii porodu spolupracovat s lékafii a
porodními asistentkami. V‰ichni pfiece mají jeden spoleãn˘ cíl - bezproblémov˘
porod zavr‰en˘ pfiíchodem zdravého miminka na svût.
Co mÛÏete oãekávat od druhého dílu Moderní prÛvodce rodiãovstvím? V‰echny
dÛleÏité informace a spoustu praktick˘ch rad t˘kajících se posledního mûsíce tûhotenství, porodu a ‰estinedûlí. Dozvíte se, jak se co nejlépe pfiipravit na porod, dozvíte
se v‰e podstatné o zázraku zrození nového Ïivota. O tom zázraku, kter˘ nerozluãnû
provázel Ïenu v minulosti, provází dnes a bude provázet v budoucnosti.
Milá maminko, pfiejeme Vám, abyste v‰e v pohodû zvládla. Va‰emu miminku pfiejeme ‰Èastn˘ start do Ïivota.
Už jen několik dnů Vás dělí od okamžiku, kdy Vaše
miminko poprvé spatří světlo světa. Jistě se již velmi pečlivě
chystáte, protože nastávající maličký člen Vaší domácnosti
bude potřebovat spoustu lásky a péče. Takové, kterou je mu
schopna poskytnout pouze matka. Takové, kterou jste mu
schopna poskytnout pouze Vy.
Koncem 10. mûsíce gravidity má miminko jiÏ v‰echny známky zralosti. Délku 48-50 cm a hmotnost 3000 - 3500g. KÛÏe je napjatá, rÛÏová, chm˘fií je jen na zádech. Na povrchu kÛÏi kryje bûlavá mazlavá hmota - mázek,
produkt koÏních mazov˘ch Ïlázek. Jsou jiÏ vyvinuty chrupavky nosní, u‰ní, nehty na
ruãkách pfiesahují ‰piãky prstÛ, na noÏkách dosahují ‰piãek prstÛ.
V 10. mûsíci tûhotenství dosahuje dûloha dvou tfietin vzdálenosti mezi pupkem a
v˘bûÏkem hrudní kosti - to je stejná vzdálenost jako v 8. mûsíci. Z pÛvodních 50g se
hmotnost dûlohy zvy‰uje na 900 aÏ 1200g.
Va‰e prsy jsou zvût‰ené, na prsních
dvorcích je patrná zv˘‰ená pigmentace, celá Ïláza je bohatû prokrvena a
odchází mlezivo. Zmûny v prsou se dûjí
vlivem hormonálních zmûn, rostou Ïlázové v˘vody, lalÛãky, a tím je mléãná
Ïláza pfiipravena k sekreci mléka. Va‰e
d˘chání je intenzivnûj‰í neÏ dfiíve. Vá‰
hmotnostní pfiírÛstek by se mûl pohybovat kolem 10 - 12 kg.
Od 37. t˘dne chodíte do poradny.
Gynekolog v prenatální poradnû se o
Vás stará do 36. - 38. t˘dne tûhotenství. Poté dohled nad Va‰ím tûhotenstvím pfiebírá ambulance porodního sálu, na kterém jste se rozhodla porodit. Zde
Vás prohlédnou a ovûfií správnost vypoãítaného termínu porodu. Dále provedou kardiotokografick˘ záznam, z nûhoÏ se dá vyãíst ãinnost dûlohy. Podle srdeãní ãinnosti
miminka mÛÏeme usuzovat, jak se mu dafií.
Poté následuje vaginální vy‰etfiení, zhodnotí se zralost porodních cest, uloÏení plodu
v dûloze a v˘‰ka naléhající ãásti plodu. Toto vy‰etfiení mÛÏe b˘t doplnûno ultrazvukov˘m vy‰etfiením. Ze zdravotních dÛvodÛ (napfi. cukrovka) mÛÏe b˘t tûhotenství
ukonãeno dfiíve umûl˘m vyvoláním porodu, pokud jsou Va‰e porodní cesty zralé.
Stejnû tak, pokud neporodíte do 7. aÏ 10. dne po termínu porodu, Vám bude doporuãeno plánované ukonãení tûhotenství umûl˘m vyvoláním dûloÏní ãinnosti.
Existují kontrakce v 10. lunárním mûsíci?
Ano. Existují nejen ty pravé dûloÏní kontrakce (stahy, "bolesti"), které
vedou aÏ k porodu, ale objevují se i tzv. poslíãci. Jsou to pfiedporodní
dûloÏní stahy, které se objevují v prÛbûhu 10. mûsíce tûhotenství. Nevedou k porodu, to se jen dûloha chystá na tûÏkou a nároãnou práci, kterou porod zajisté je. Maminky nûkdy tyto poslíãky pociÈují i 3 t˘dny pfied termínem svého porodu.
Zaãínají tlaky v podbfii‰ku jako pfii silnûj‰í menstruaci, objevují se bolesti v zádech,
bfií‰ko v nepravideln˘ch, nûkdy i ãásteãnû pravideln˘ch, intervalech tuhne. Po urãité
dobû stahy ustávají a dûloÏní svalovina se zklidÀuje.
Aby se Va‰e tûlo dokázalo vyrovnat se zv˘‰en˘mi nároky v prÛbûhu tûhotenství, je
zapotfiebí, abyste dodrÏovala správnou Ïivotosprávu. Ta Vám pomÛÏe pfiedejít mnoha komplikacím a pomÛÏe udrÏet Vበorganismus v dobré kondici. Pravideln˘ spánek, zdravá, pestrá a dobfie vyváÏená strava, dostatek pohybu a moÏnost odpoãinout
si, kdykoliv to potfiebujete, patfií k základním podmínkám.
Strava
Strava má b˘t pestrá a vyváÏená. Názor "jsem tûhotná, musím jíst za dva" je nesprávn˘! Vyvarujte se extrémÛ, jako je pfiejídání ãi hladovûní. Vytvofite si takov˘ jídelníãek,
abyste si zajistila dostateãn˘ pfiísun energie, bílkovin, vitaminÛ a minerálÛ. Stfiídm˘
by mûl b˘t pfiíjem tukÛ a cukrÛ. Z masit˘ch jídel je vhodné dávat pfiednost masu
drÛbeÏímu, rybímu a libovému. Stejnû jako masité v˘robky tak
i mléãné v˘robky jsou zdrojem bílkovin a minerálÛ (zvlá‰tû pak
velmi dÛleÏitého Ïeleza). Jogurty Vám díky sv˘m Ïiv˘m kulturám pomohou udrÏet v rovnováze mikroflóru ve stfievech a v
pochvû. V tûhotenství ãasto dochází k zácpû v dÛsledku zpomalení pohybu stfiev, proto je vhodn˘ dostateãn˘ pfiíjem vlákniny (celozrnné peãivo, ovoce, lu‰tûniny). V obecné rovinû lze doporuãit konzumaci
ãerstvého ovoce a zeleniny. V neposlední fiadû je dÛleÏit˘ pitn˘ reÏim. Doporuãují se
nízkotuãné mléko, dÏusy, minerální vody nebo kvalitní pitná voda. Denní dávka
tekutin by mûla b˘t 2-3 litry.
DÛleÏité Ïiviny, které by nemûly ve Va‰em jídelníãku
chybût
kyselina listová - ovlivÀuje fiadu dÛleÏit˘ch pochodÛ v tûle, podporuje krvetvorbu a
hraje dÛleÏitou úlohu pfii správném v˘voji plodu. Kyselina listová je
obsaÏena pfieváÏnû v listové zeleninû (‰penát, brokolice).
vápník - je nezbytn˘ pro správnou stavbu kostí. Jeho nedostatek se
mÛÏe projevovat zv˘‰enou kazivostí zubÛ. Je obsaÏen v mléce, jogurtu, para ofie‰ích, s˘rech a ãerstvé zeleninû.
Ïelezo - je nezbytné ke transportu kyslíku v tûle. Jeho dostateãn˘ pfiíjem je dÛleÏit˘
k prevenci chudokrevnosti. Je obsaÏeno zejména v mase, ve vnitfinostech (ty se
v‰ak nedoporuãují vzhledem k vysokému obsahu tukÛ a cholesterolu).
jod - je prvek dÛleÏit˘ pro tvorbu hormonu ‰títné Ïlázy, regulujícího v tûle látkovou
v˘mûnu. Je obsaÏen v mofisk˘ch rybách.
vitamin C - je pro lidské zdraví a Ïivot nepostradateln˘. Podporuje obranyschopnost organismu a je dÛleÏit˘ v procesu krvetvorby. Zdrojem vitaminu C je napfi.
ãern˘ rybíz, zelená paprika, pomeranãe, citrony, rajãata, kapusta, kvûták aj.
Cviãení
Pohybujte se a cviãte, v tûhotenství je pohyb velmi prospû‰n˘. Je tfieba zvolit zpÛsob
pohybu, kter˘ Vám bude nejlépe vyhovovat. Ideální jsou procházky na ãerstvém
vzduchu a plavání. Pokud jste v‰ak pfied tûhotenstvím necviãila, je lep‰í zaãít pod
vedením fyzioterapeutky nebo porodní asistentky. Platí, Ïe je lep‰í zaãít pozdûji neÏ
vÛbec. Na moÏnosti tûhotenského tûlocviku se informujte pfiímo v prenatální poradnû nebo v porodnici.
Odûv
Odûv, kter˘ pouÏíváte, musí b˘t pohodln˘, voln˘ a prody‰n˘. Nejsou vhodné pfiíli‰
tûsné kalhoty nebo suknû, nedoporuãují se boty na vysokém podpatku. Spodní prádlo má b˘t pohodlné a prody‰né.
Cestování
S ohledem na blíÏící se termín porodu je lépe cestování omezit, zvlá‰tû na dlouhé
vzdálenosti. Pokud musíte cestovat, nezapomeÀte si s sebou vzít prÛkazku pro
tûhotné.
âemu se v jídelníãku radûji vyhnout
Není vhodné konzumovat potraviny s vysok˘m mnoÏstvím cukrÛ, tukÛ a konzervaãních látek. Vyvarujte se stravování v kant˘nách a pouÏívání polotovarÛ. Nevhodn˘mi
potravinami jsou uzeniny, hamburgery, pa‰tiky, tuãné a pfiíli‰ slané s˘ry. PouÏívání
soli samotné by mûlo b˘t pfiimûfiené. Omezte sladkosti, jako je tfieba ãokoláda ãi
kakao. Také pití kávy není pfiíli‰ vhodné.
Hygiena
Pfied koupáním v teplé vodû dejte pfiednost sprchování vlaÏnou vodou. Vhodná je i
masáÏ nohou (stfiídavû teplá a studená voda) jako prevence tvorby kfieãov˘ch Ïil.
M˘dla pouÏívejte neparfémovaná a nedráÏdivá. Pro intimní hygienu dnes existuje
celá fiada kvalitních pfiípravkÛ.
Spánek
Spûte 8-9 hodin dennû v dobfie vûtrané místnosti. Pokud Vás pfiepadne únava
bûhem dne, klidnû si spánek dopfiejte.
Pohlavní styk
Pokud Vám lékafi nenafiídí jinak (tedy pokud Va‰e tûhotenství není z nûjakého dÛvodu rizikové), je pohlavní styk moÏn˘ v prÛbûhu celého tûhotenství. Samozfiejmostí je
zachování hygienick˘ch poÏadavkÛ, rovnûÏ se nedoporuãuje poloha, pfii které je
Ïena dole a muÏ nahofie.
Pokud se blíÏí Vበtermín porodu, je pohlavní styk doporuãován samotn˘mi lékafii a
porodními asistentkami k tzv. pfiirozené pfiípravû k porodu. MuÏské sperma totiÏ
obsahuje látky (prostaglandiny), které pfiipravují porodní cesty k porodu. Pohlavní
styk, stejnû jako stahy pfii orgasmu, u zdravé nastávající maminky pfiedãasn˘ porod nevyvolají!
Existují v‰ak obavy a tajné my‰lenky nastávajících otcÛ, napfi: „Bude
na‰e milování stejné, jako bylo pfied pfiíchodem dítûte?“ „Sex, co to
je?“ „Budeme se vÛbec je‰tû nûkdy milovat?“ Realita u mnoha budoucích rodiãÛ vypadá tak, Ïe spolu jiÏ tak ãasto nespí a nûktefií se dokonce nemilují
vÛbec. V prvních t˘dnech tûhotenství, vzhledem k tûlesn˘m zmûnám, Ïena moc
chuti k milování nemá. To, Ïe by se dítû mohlo poranit penisem, je hloupost. Nûkdy
jsou tûhotné Ïeny zdrÏenlivé, protoÏe si nepfiipadají pfiitaÏlivé. Pravdou v‰ak je, Ïe
kulaté bfií‰ko a napjatá prsa pfiipadají vût‰inû muÏÛ velmi vzru‰ující.
Rozhodnutí, zda a jak ãasto se budete v tûhotenství milovat, je jen a jen na Vás.
KdyÏ se nakonec rozhodnete okamÏik zrození Va‰eho dûÈátka proÏít spoleãnû, pfiinese Vám to obûma nezapomenutelné chvíle a krásné vzpomínky.
KaÏdé víceãetné tûhotenství je povaÏováno za rizikové. Organismus Ïeny je vystaven
nadmûrné zátûÏi. Je dÛleÏité, abyste pravidelnû nav‰tûvovala prenatální poradnu.
Velk˘ váhov˘ pfiírÛstek do 12. t˘dne tûhotenství (pfiibliÏnû 6 kg) mÛÏe b˘t znamením, Ïe jsou na cestû dvojãata. Organismus se pfiipravuje na zv˘‰enou zátûÏ. Bûhem
celého tûhotenství pfiibere maminka dvojãat pfiibliÏnû 17 aÏ 20 kg.
Partner by Vám mûl b˘t bûhem porodu oporou (nemûlo by tomu b˘t
naopak), mûl by Vás povzbuzovat, chválit za Va‰e veliké úsilí, pomáhat s drobn˘mi
úkony, jako napfi. mûnit polohy bûhem kontrakcí, masírovat záda, podávat pití a
jiné. Pokud jde o vnitfiní proÏívání, dodá Vám partner pocit jistoty v odli‰ném prostfiedí.
Ve 28. t˘dnu váÏí dvojãata dohromady kolem 2 kg. Napûtí dûlohy se zvût‰uje a to
mÛÏe vést k pfiedãasn˘m porodním stahÛm. KÛÏe na bfii‰e mÛÏe svûdit (tím, jak se
natahuje), ãastûji se vyskytuje pálení Ïáhy (dûti tlaãí na Ïaludek), naprosto bûÏné jsou
problémy s trávením. Kilogramy navíc aÏ do porodu dvojãat pÛsobí u Ïeny d˘chaviãnost, záda bolí pfii kaÏdém pohybu, nastávající maminka nemÛÏe v klidu stát, sedût
ani leÏet. Spánek je neklidn˘, bfií‰ko je pfiíli‰ velké a pfiekáÏí pfii v‰em, co Ïena dûlá.
"âlovûk si pfiipadá jako nafoukl˘, neforemn˘ a nepohybliv˘ balón," fiekla jedna
maminka dvojãat.
Spoleãn˘ proÏitek z porodu Vás oba velmi obohatí. Na tento okamÏik se vzpomíná
jako na nûco neuvûfiitelného: "KdyÏ jsem poprvé uvidûl na‰eho syna, uvûdomil jsem
si, co krásného dokáÏí dva lidé. Teì je tady mÛj syn a já jsem ho mohl spatfiit, kdyÏ
poprvé zakfiiãel a dal tak svûtu najevo, Ïe je mezi námi. Byl to krásn˘ pocit." To jsou
slova tatínka, kter˘ byl u porodu.
Pfiirozen˘ konec tûhotenství s dvojãaty je moÏno oãekávat pfiibliÏnû mezi 36. a 38.
t˘dnem tûhotenství. Dvojãata, která se narodí kolem 38. t˘dne, se povaÏují za narozená v termínu.
Bûhem tûhotenství budete Vy i Vበpartner procházet mnoha zmûnami. Budete proÏívat spoustu nov˘ch pocitÛ, kdy radost nad pfiíchodem oãekávaného miminka
budou stfiídat obavy, a Vy si mÛÏete klást otázku: „Jak to v‰echno zvládnu?“ Dûlte se
navzájem o své emoce a proÏitky, jedinû tak potom získáte dÛvûru sami v sebe. V
posledních letech se muÏi stále více dostávají do postavení prÛvodcÛ sv˘ch tûhotn˘ch Ïen. Chodí s nimi k lékafii, cviãí s nimi, prod˘chávají spoleãnû na zkou‰ku
porodní bolesti. Oãekává se od nich, Ïe pÛjdou se svou Ïenou k porodu a budou jí
tam úãinnou oporou.
Pokud uvaÏujete o moÏnosti pfiítomnosti partnera u porodu, pohovofite si o tom
dostateãnû dopfiedu. Musí platit, Ïe na to musíte mít oba stejn˘ názor! Nemá smysl
partnera pfiemlouvat nebo ho snad dokonce nutit.
Je samozfiejmé, Ïe pokud si budoucí maminka nepfieje b˘t bûhem porodu s partnerem, partner bude její pfiání respektovat.
Pokud je‰tû nemáte v této otázce jasno a váháte, mohly by Vám pfii rozhodování
pomoci spoleãné záÏitky bûhem tûhotenství. Choìte spolu na vy‰etfiení, do tûhotenské poradny, a pokud nav‰tûvujete porodní kurzy, choìte tam oba. Choìte spolu na
procházky, plavat a podobnû. âasem sami poznáte, zda je pro Vás vhodné, aby byl
partner u porodu pfiítomen ãi nikoliv.
Stejnou úlohu jako manÏel ãi partner mÛÏe sehrát u porodu i jiná blízká osoba, napfi.
kamarádka, sestra ãi maminka.
Porodní sály v âeské republice se od sebe li‰í, co se t˘ãe v˘‰e platby za pfiítomnost
Va‰eho doprovodu bûhem porodu (od 100 Kã do 500 Kã). Nûkde Vám poskytnou
pfievleãení a pfiezÛvky, nûkde ne. Stejnû tak se pfiedem informujte na moÏnost obãerstvení, volání mobilním telefonem, jestli je poblíÏ telefonní automat a zda je na mince, ãi telefonní kartu. Také se zeptejte na moÏnost fotografování ãi filmování, pokud
si chcete tuto událost zaznamenat.
Na závûr jedna poznámka. Nepodléhejte módním trendÛm a nenechte sebe nebo
druhé vmanévrovat do nûãeho, co sami nechcete. Pokud Va‰e kamarádky nebo kolegynû partnera u porodu mûly, a Vy máte pocit, Ïe se jim musíte vyrovnat, je to
chybn˘ postoj. Tato záleÏitost je velmi individuální a Vy i partner se fiiìte v˘hradnû
sv˘m srdcem a rozumem, nikdy ne rozumem nûkoho jiného.
Na pfiíchod miminka je tfieba pfiipravit také Va‰i domácnost. Je mnohem jednodu‰‰í,
pokud budete mít v‰e pfiichystáno jiÏ pfied narozením miminka. Co se t˘ãe obleãení
na miminko, pamatujte, Ïe dûÈátko rychle roste a není dobré oblékat je do tûsného
obleãení. Je tedy dobré zváÏit, do jakého roãního období se dítû narodí, a tomu
uzpÛsobit i jeho v˘baviãku. Obleãení nakupujte s rozmyslem, stejnû jako dûtskou
kosmetiku a ostatní potfieby.
Naplánujte si dopfiedu, jak se podûlíte o povinnosti spojené s péãí o domácnost po
narození miminka. NezapomeÀte, Ïe miminko v prvních t˘dnech Ïivota potfiebuje
neustálou péãi, a proto je dobré, kdyÏ se jiÏ pfiedem domluvíte s ostatními ãleny
domácnosti na vzájemné pomoci. Pokud byste se snaÏila v‰e zvládnout sama, bude
to na úkor Va‰eho spánku a odpoãinku.
âas ubûhl jako voda, blíÏí se termín porodu. Na porod jste se svûdomitû pfiipravovala, chodila jste cviãit, znáte svoje tûlo, víte, co od sebe mÛÏete oãekávat. ZÛstaÀte
klidná a pfiipravujte se na odjezd do porodnice.
V˘baviãka pro dítû
Základní v˘baviãku pro miminko je dobré koupit pfiedem a po jeho narození ji podle
potfieby doplnit.
Vybavení: koãárek
post˘lka nebo ko‰ík na spaní
ta‰ka s drÏadly na pfiená‰ení miminka
lÛÏkoviny
mûkká lehká pfiikr˘vka
sedaãka do auta (moÏno pouÏít i jako Ïidliãku)
dûtská vaniãka
dva mûkké ruãníky
Obleãení - ve velikosti 58 nebo 64 budete potfiebovat:
‰est ko‰ilek
osm dupaãek
dva kabátky
dvû noãní ko‰ilky
dva páry mûkk˘ch ponoÏek
teplou ãepiãku (klobouãek proti slunci)
U dvojãat samozfiejmû v‰e dvakrát. Pfii v˘bûru koãárku zmûfite
domovní dvefie a dvefie do bytu, abyste s ním v‰ude bez problémÛ projela.
Tûhotenství je pfiirozen˘ stav v Ïivotû kaÏdé Ïeny, i kdyÏ nastávající maminka prochází velk˘m mnoÏstvím zmûn. Na jedné stranû jsou to zmûny tûlesné - pfiib˘vající
váha, zvût‰ující se bfií‰ko a prsa. Na druhé stranû jsou to zmûny du‰evní. Bûhem
tûhotenství Ïena jinak proÏívá i cítí, mûní se její Ïebfiíãek hodnot. Mnohé Ïeny v
tûhotenství naleznou svou vlastní hodnotu a povaÏují tûhotenství za naplnûní svého
Ïivota. Na zdárn˘ porod má proto velk˘ vliv to, jak Ïena pfiijala v‰echny dané zmûny,
jak˘m zpÛsobem pfiistupuje k sobû samotné a jak probíhá celé tûhotenství. Je tfieba,
aby si nastávající maminka dÛvûfiovala. Porod je velmi individuální záleÏitost a nenajdou se dva porody naprosto shodné. Dokonce i Vy, pokud budete rodit vícekrát,
zaÏijete pokaÏdé nûco jiného. Jsou porody jednoduché, jsou porody komplikovanûj‰í.
Vûfite, Ïe po pfiivítání miminka na svût na v‰echny problémy tohoto druhu rychle
zapomenete.
Jak se nejlépe pfiipravit na porod? V kaÏdém pfiípadû nezaãínejte na poslední chvíli,
ale co nejdfiíve. Na zaãátku tûhotenství se Vám mÛÏe zdát, Ïe 9 mûsícÛ je dlouhá
doba, a tudíÏ máte dostatek ãasu. Ale pak se ani nenadûjete a ãas pfiíchodu miminka
na svût je tady. Proto s pfiípravou na porod neotálejte. âekáte-li dvojãata, mûla byste
se po té "Va‰í" porodnici poohlédnout dfiíve, neÏ ostatní nastávající maminky.
Abyste odstranila v‰echny své pochybnosti a obavy, snaÏte se
dozvûdût o porodu co nejvíce. Informace ãerpejte z dostupné literatury, nav‰tivte pracovi‰tû, které se zab˘vá pfiípravou na porod ve
formû pfiedná‰ek. Tato pracovi‰tû vedou zku‰ené porodní asistentky, které se mohou stát Va‰imi poradci a prÛvodci tûhotenstvím.
Pfiipravte si pro nû otázky, které Vás zajímají, a pokud moÏno pfiiberte k pfiípravû na porod i svého partnera. Vût‰ina porodnic dnes nabízí prohlídku
porodního sálu spojenou s informacemi, co s sebou do porodnice a co Vám pfii
porodu nabídnou. Seznámí Vás, v jak˘ch polohách se zde rodí, kdy maminky odcházejí po porodu domÛ a podobnû. Neváhejte a vyuÏijte této moÏnosti. Seznámíte se
tak s prostfiedím, ve kterém pak budete rodit. Budete vûdût, co mÛÏete oãekávat od
personálu, a nebudete si tu pfiipadat tak cize.
Existují ale i nastávající maminky, které se hrdû hlásí k my‰lence: "O porodu nic
nevím, schválnû jsem nic neãetla a nebyla na Ïádné pfiípravû. AspoÀ se nebudu niãeho bát." Opak je ale pravdou. KaÏdá z maminek potvrdí, Ïe s pfiibliÏujícím se termínem porodu narÛstaly její obavy. A právû to je cílem pfiípravy k porodu - zmírnit
obavy a úzkost nastávajících maminek. Nastávající rodiãe by nemûli pfiedporodní pfiípravu vnímat pouze jako návod, jak zvládnout v‰echny situace, které mohou nastat.
Je to také pfiíleÏitost k hlub‰ímu sebepoznání a sebevzdûlání.
pokud máte pravidelné dûloÏní stahy.
pokud Vám odteãe plodová voda, a to i v pfiípadû, Ïe dûloÏní stahy
nemáte.
jestliÏe necítíte pohyby miminka nebo jsou-li pohyby pro Vás pfiíli‰ bolestivé
(dûÈátko, jako by upozorÀovalo, Ïe mu nûco chybí).
pokud krvácíte. Pfiitom je v‰ak nutné odli‰it kontaktní krvácení po pohlavním styku
ãi po vy‰etfiení, kdy se jedná o tzv. za‰pinûní. Pokud v‰ak krvácíte, krev má jasnû
ãervenou barvu a krvácení je silné, ihned jeìte do porodnice.
pfiezÛvky - mûly by b˘t omyvatelné. Látkové pfiezÛvky byste si mohla
za‰pinit a znehodnotit odtékající plodovou vodou ãi ve spr‰e, kterou budete ãasto
vyuÏívat. Vût‰ina porodních sálÛ ze stejného dÛvodu nabízí bûhem porodu uÏívání
vlastní noãní ko‰ile. Pokud jste si pfiibalila svou vlastní noãní ko‰ili, vyuÏijte ji aÏ po
porodu na oddûlení ‰estinedûlí.
Co budete potfiebovat na oddûlení ‰estinedûlí
dal‰í balení menstruaãních vloÏek - nejlépe je pouÏívat "porodnické" - vatové, tj.
bez neprody‰ného pásku. Budete potom nucena ãastûji vloÏky mûnit, coÏ Vám
pomÛÏe udrÏet rodidla v ãistotû
kalhotky (nejlépe síÈované) - dva kusy. Dobfie obepínají tûlo, netûsní, a i kdyÏ jsou
urãeny k jednorázovému pouÏití, je moÏné je bez vût‰ích obtíÏí pfieprat a znovu
pouÏít
KaÏdá porodnice má individuální poÏadavky na to, co si má nastávající maminka s
sebou k porodu pfiinést. Proto je dobré nav‰tívit tu, ve které se chystáte rodit, a
zeptat se, co nabízí z vlastních prostfiedkÛ a co si musíte pfiinést z domu.
Obvykle je v‰ak nutné k porodu pfiinést
podprsenky pro kojící maminky, jeden aÏ dva kusy, s odepínateln˘mi ko‰íãky. Pfii
nakupování myslete na to, Ïe prsa se Vám po porodu, kdy se Vám zaãne tvofiit
matefiské mléko, zvût‰í asi o 2 ãísla
balík jednorázov˘ch plen pro miminko, popfiípadû dal‰í potfieby na dítû (kosmetika, obleãení) dle pokynÛ porodnice.
V‰echny tyto vûci je vhodné si dopfiedu pfiipravit do cestovní ta‰ky, abyste se vyhnula zmatku a chaosu, aÏ budete spûchat do porodnice.
obãansk˘ prÛkaz
prÛkaz poji‰tûnce zdravotní poji‰Èovny
prÛkazku pro tûhotné - je to VበnejdÛleÏitûj‰í doklad bûhem celého tûhotenství.
Noste ji proto s sebou, i kdyÏ jdete na náv‰tûvu ke kamarádce nebo na nákup. Pfiekontrolujte si v ní údaje, napfi. rodné ãíslo otce dítûte, doklad o
krevní skupinû.
oddací list. Pokud nejste vdaná, pak Vበrodn˘ list a rodn˘ list
otce dítûte.
Tyto doklady nejsou nutné pro pfiíjem na porodní sál, ale vyÏádá si
je od Vás matrikáfika na oddûlení ‰estinedûlí.
Z osobních vûcí nezapomeÀte
toaletní potfieby: 2-3 ruãníky, m˘dlo nebo sprchov˘ gel
zubní kartáãek a pastu
krém na obliãej, olej k masáÏím bfií‰ka a konãetin
hfieben
1 balení vloÏek
Jedním z nejãastûj‰ích dotazÛ ze strany nastávajících maminek je: "Kdy mám jet do
porodnice? Jak poznám, Ïe uÏ rodím?" Odpovûì na tuto otázku není jednoduchá,
protoÏe stejnû jako porod, jsou i známky poãínajícího porodu u kaÏdé Ïeny jiné a
nelze stanovit nûjaká obecná pravidla.
I Ïena, která jiÏ nerodí poprvé, mÛÏe b˘t na rozpacích, zda "uÏ je to skuteãnû ono" zaãátek porodu se mÛÏe pokaÏdé velmi li‰it.
Známky poãínajícího porodu lze rozdûlit do 2 skupin
a) známky znaãící, Ïe porod je na dohled
váha - nastávající maminka jiÏ nepfiib˘vá na váze. V posledním mûsíci tûhotenství
mÛÏete i zhubnout
objem bfiicha - dochází jednak k mírnému zmen‰ení objemu bfiicha, také k jeho
poklesu
moãení - následkem poklesu bfiicha se objevuje ãasté nucení na moãení a Ïena ãastûji nav‰tûvuje toaletu
závûru tûhotenství mÛÏe vyskytnout. Jak je rozeznáte? V˘tok je nepravideln˘, plodová voda odtéká neustále, aÏ do konce porodu
d˘chání - pfii poklesu bfiicha mÛÏe dojít také ke zmírnûní d˘chacích obtíÏí Ïeny
krvácení - známkou blíÏícího se porodu mÛÏe b˘t i slabé krvácení ãi ‰pinûní. Zde je
velmi nutné posoudit intenzitu a zdroj krvácení. Máte-li vloÏku pouze na povrchu
"za‰pinûnou" starou tmavou krví, svûtlej‰í krví a hlenem, není to je‰tû dÛvod k
odjezdu do porodnice. Zaãnete-li v‰ak krvácet intenzivnû a jasnou krví, kdy jsou
vloÏky tûÏké a nasáklé, na nic neãekejte a odjeìte ihned do porodnice. Nemáte-li
pfiipravené vûci, nevadí. Vezmûte tûhotenskou prÛkazku a jeìte.
pohyby plodu - ke konci gravidity se také sniÏuje frekvence pohybÛ plodu, ty v‰ak
nikdy nesmí ustat úplnû.
Pfiedzvûstné stahy, poslíãci, se objevují asi 2-3 t˘dny pfied termínem porodu. Projevují se bolestmi v podbfii‰ku a v kfiíÏi. Îena je mÛÏe pociÈovat velmi bolestivû a mylnû je pokládat za poãátek porodu.Tyto stahy jsou v‰ak nepravidelné, nedochází ke
zvy‰ování jejich síly. Mohou trvat i nûkolik hodin a opakovat se po nûkolika dnech.
Na rozdíl od pravideln˘ch stahÛ nemají poslíãci otevírací efekt na dûloÏní hrdlo.
Jak je v‰ak vnímá nastávající maminka? Jak pozná, kdy jsou to "jenom poslíãci" a kdy
jsou to jiÏ "opravdové kontrakce?" âasto pomÛÏe koupání v teplé vodû. Pokud
maminka stráví alespoÀ pÛl hodiny v teplé vodû a stahy neustanou, ale naopak zesílí,
je lépe odjet do porodnice. Zde se jiÏ pozná, mají-li tyto stahy otevírací efekt. Na
nûkter˘ch pracovi‰tích se rovnûÏ provádí kontrolní ultrazvukové vy‰etfiení, pfii kterém
se zjistí, v jaké poloze je dítû uloÏeno v dûloze.
Obecnû lze fiíci, Ïe pokud zaãne nastávající maminka pociÈovat nûkteré z uveden˘ch
známek blíÏícího se porodu, mûla by odjet do porodnice. Zde uÏ personál posoudí,
zda porod zaãal, nebo zda se jedná o plan˘ poplach.
1. zdravû jezte, hodnû spûte, pohybujte se
b) známky znaãící skuteãn˘ zaãátek porodu
hlenová zátka - nûkolik dní pfied zaãátkem porodu dochází k odlouãení hlenové
zátky z dûloÏního hrdla. Pfied rodidly se objevuje hust˘ hlen, kter˘ mÛÏe b˘t i s pfiímûsí krve. Opût záleÏí na tom, zda se po odchodu hlenové zátky zaãnou objevovat pravidelné dûloÏní stahy. Samotn˘ odchod hlenové zátky bez tûchto kontrakcí
je‰tû není dÛvodem k pfiijetí na porodní sál
kontrakce - stahy mohou zaãínat jako neurãité bolesti v zádech nebo mohou
vystfielovat do stehen. Pozdûji se objevují stahy v bfii‰e podobné silnûj‰í menstruaãní bolesti. Pfii pravideln˘ch kontrakcích dûloha ztvrdne, coÏ si nastávající maminka
sama mÛÏe ovûfiit tím, Ïe si dlaÀ pfiiloÏí v nadbfii‰ku na stûnu bfii‰ní.Tyto stahy trvají asi 40 vtefiin. Ze zaãátku mÛÏe mít Ïena asi ãtyfii stahy za hodinu, v intervalu 15
aÏ 20 minut. Pfiestávky se postupnû zkracují, délka stahÛ se naopak prodluÏuje.
Pokud zaãnou b˘t stahy ãastûj‰í - asi jednou za pût minut - nebo jsou velmi bolestivé, je tfieba ihned odjet do porodnice
odtok plodové vody - blanit˘, tekutinou vyplnûn˘ vak obklopující dítû, se protrhne. MÛÏe se to stát náhle, ale velmi ãasto odtéká spí‰e slab˘ pramínek. Pfii odtoku
stéká plodová voda mamince po nohách, v noci ji mÛÏe probudit ze spánku pocit
nadmûrného vlhka. Je nutno podotknout, Ïe po odtoku plodové vody nemusí dojít
k nástupu pravideln˘ch kontrakcí, ale vÏdy je to dÛvod k pfiijetí na porodní sál.
Hrozí zde totiÏ riziko infekce, která by mohla váÏnû ohrozit zdravotní stav novorozence. Odtok plodové vody mÛÏe b˘t zamûnûn s fiídk˘m v˘tokem, kter˘ se u Vás v
2. pfiipravte domácnost na pfiíchod miminka
3. absolvujte kurz pfiípravy k porodu a ke kojení
4. vyberte si porodnici
5. dohodnûte se s partnerem, zda s Vámi bude u porodu
6. víte, pfii jak˘ch pfiíznacích musíte ihned odjet do porodnice?
Nastávají chvíle, které od základu změní Váš život. Chvíle, kdy zúročíte všechno své snažení z předchozích měsíců.
Blíží se okamžik narození Vaší dcerky či Vašeho chlapce. Je
naším přáním, abyste vše zvládla v klidu a
v pohodě. Důvěřujte lékařům, porodním asistentkám a
všem Vašim blízkým, kteří budou alespoň myšlenkami s
Vámi. Nejdůležitější ale je, abyste věřila sama sobě.
Po pfiíjezdu do porodnice Vás prohlédne lékafi. Odtéká-li pouze plodová voda, uloÏí
Vás na lÛÏko porodního sálu, na kterém se nastávající maminky pouze sledují. Probíhá-li jiÏ porod a otevírají se porodní cesty, budete uvedena do porodního pokoje.
Rozdíly jsou ve stavebním uspofiádání porodních sálÛ. Nûkde jste sama se sv˘m partnerem, nûkde je maminek na pokoji více. I to je dÛvod, abyste si prohlédla místo,
kam pÛjdete rodit, a vybrala si.
Co se dûje dále? Nûkde se Vám pfiedstaví jedna porodní asistentka, která se o Vás
bude celou dobu starat. Nûkde se o Vás bude starat více porodních asistentek.
Nûkde Vás rutinnû pfiipraví, nûkde s Vámi o prÛbûhu porodu budou hovofiit a Vy si
mÛÏete sama vybrat na základû poskytnut˘ch informací. Pfii v˘bûru porodního sálu
by Vás mûlo zajímat, jak k Vám budou pfiistupovat. Zda jako ke klientovi, kter˘ má
svá práva, moÏnost v˘bûru, moÏnost projevit pfiání, nebo jako k "nemocnému pacientovi", jehoÏ pfiání stojí málem aÏ na posledním místû.
Dále by Vás mûlo zajímat, jak se o Vás budou porodní asistentky starat. Budou pouze
docházet v pravideln˘ch intervalech k poslechu srdeãních ozev miminka nebo se
Vám budou plnû vûnovat? Budou Vám nabízet úlevové polohy, masáÏe, pobyt ve
vodû, budou Vás uãit správnû d˘chat? (ptejte se a vyÏadujte to).
Porod je dûj, pfii kterém dochází k vypuzení plodového vejce (plod, placenta,
pupeãník, plodová voda a plodové obaly) z organismu matky. Vyvolávající pfiíãiny
porodu nejsou zcela objasnûny. Patfií mezi nû hormonální zmûny jak v organismu
matky tak plodu.
Podle ukonãeného t˘dne tûhotenství dûlíme porod na
1) pfiedãasn˘
(pfied ukonãením 38. t˘dne tûhotenství)
Kudy pfiichází miminko na svût?
Miminko prochází pfii porodu z dutiny dûloÏní do zevního prostfiedí porodními cestami. Dûlíme je na tvrdé a mûkké. Tvrdé porodní cesty jsou tvofieny kostûnou pánví. Mûkké porodní
cesty jsou tvofieny dolní tfietinou dûlohy, dûloÏním hrdlem, hrdlem, pochvou, zevními rodidly
a pánevním dnem.
Co patfií mezi porodní síly?
Mezi porodní síly patfií dûloÏní kontrakce (stahy), bfii‰ní lis a zemská gravitace:
délka kontrakce udává její trvání ve vtefiinách. Kontrakce trvající 20 a ménû vtefiin povaÏujeme za krátké, pokud pfiesahují 45 vtefiin, hodnotíme je jako dlouhé. DûloÏní kontrakce se
hodnotí také kardiotokografick˘m vy‰etfiením, které zaznamenává srdeãní a pohybovou
aktivitu plodu
bfii‰ní lis je aktivní, vÛlí ovladatelné a fiízené staÏení svaloviny pfiíãnû pruhovan˘ch svalÛ
bfii‰ní stûny a bránice. Maminka jej pouÏívá v dobû dûloÏní kontrakce, po zajití branky, pfii
tlaãení. Úãinek této porodní síly závisí jednak na schopnosti Ïeny bfii‰ní lis v prÛbûhu porodu vyuÏít, jednak na stavu bfii‰ních svalÛ a bfii‰ní stûny.Technika vyuÏívání bfii‰ního lisu je
souãástí nácviku v prÛbûhu pfiípravy na porod
zemská gravitace hmotností plodu napomáhá otevírání porodních cest. Proto jsou vhodnûj‰í vertikální polohy (ve stoje, v kleãe, v sedû, v dfiepu), neÏ porod v horizontální poloze
(vleÏe na zádech).
Porod dûlíme na tzv. 4 doby porodní:
I. doba porodní - otevírací zaãíná pravideln˘mi kontrakcemi (asi po 5 minutách) a
konãí úpln˘m otevfiením porodních cest
2) porod v termínu
(v prÛbûhu 39.- 42. t˘dne tûhotenství )
II. doba porodní - vypuzovací - zaãíná zánikem branky a konãí porodem plodu
3) potermínov˘ porod
(po ukonãení 42. t˘dne tûhotenství)
III. doba porodní - období, v jehoÏ prÛbûhu dochází k porodu placenty, pupeãníku
a plodov˘ch obalÛ
IV. doba porodní - poporodní
I. doba porodní
Po administrativním pfiíjmu a vy‰etfiení lékafiem na ambulanci porodního sálu následuje monitorování plodu a vaginální vy‰etfiení rodiãky. Potom porodní asistentka
odvede nastávající maminku na jeden z porodních pokojÛ. Mezitím se domluvíte na
pfiítomnosti tatínka, pfiípadnû nûkteré jiné blízké osoby u porodu.
Nastávající mamince jsou dále podrobnû vysvûtleny v˘hody a nev˘hody fyzické pfiípravy. Nemûli by Vás k niãemu nutit. Pokud s tím souhlasíte, porodní asistentka Vám
oholí ochlupení v oblasti hráze a podá Vám asi 1 litr teplé vody do koneãníku. V prÛbûhu I. doby porodní jsou hodnoceny dûloÏní kontrakce - podle Va‰ich informací,
pohmatem a pomocí kardiotokografického vy‰etfiení. Pravidelnû jsou sledovány
srdeãní ozvy plodu. Vaginálním vy‰etfiením je sledován v˘voj nálezu a vstupování
hlaviãky do porodních cest. Dále porodní asistentka sleduje odtok plodové vody - její
mnoÏství a zbarvení. Po odtoku plodové vody je nutné nastávající
maminku vaginálnû vy‰etfiit. Pokud nedojde k samovolnému odtoku
plodové vody, provádí se pfii brance 5 cm protrÏení blan. Tento v˘kon
se provádí na vrcholu kontrakce. Je pro Vás naprosto nebolestiv˘. SoubûÏnû se sledují fyziologické funkce nastávající maminky - krevní tlak,
puls, tûlesná teplota, moãení. Maminkám se prÛbûÏnû doplÀují energetické ztráty. Velmi dÛleÏité je dodrÏování pitného reÏimu. Podávají
se sladké nápoje, má-li rodiãka chuÈ k jídlu, je vhodn˘ banán, su‰enky nebo pi‰koty.
Porodní asistentka nebo lékafi vysvûtlí Vám, popfiípadû osobû pfiítomné u porodu,
moÏnost vyuÏívání úlevov˘ch poloh. Napfiíklad v sedû na míãi, na vaku, v kleãe na
Ïínûnce, popfiípadû s oporou o míã. Dále v dfiepu, se zavû‰ením za Ïebfiiny nebo za
lano. Pfii bolestech v kfiíÏi jsou vyuÏívány rÛzné masáÏní strojky, tlakové body (vyuÏití
akupresury) nebo i teplá voda. Pfii bolestech Vám porodní asistentka
doporuãí teplou sprchu, zejména sprchování nejbolestivûj‰ích míst.
Pokud dáváte pfiednost vanû, informujte se pfiedem, zda v porodnici
tato moÏnost existuje (napfiíklad v˘bava nadstandardního pokoje).
Bûhem I. doby porodní je moÏné podávat spazmolytika - léky na uvolnûní porodních cest. Pokud nález na porodních cestách nepostupuje i pfies podání
spazmolytik a nastávající maminka bolesti jiÏ pfiestává zvládat, doporuãuje se pouÏití
epidurální analgezie (aplikace lékÛ proti bolesti do pátefiní bederní oblasti). Ke konci
I. doby porodní se frekvence dûloÏních kontrakcí zvy‰uje - objevují se po jedné aÏ
dvou minutách. Nastávající maminka pociÈuje nutivé tlaky na koneãník. Bûhem I.
doby porodní Vám porodní asistentka ukáÏe rÛzné polohy pfii tlaãení. Napfi. v sedû, v
kleãe, na stoliãce, na vaku, v dfiepu, ve stoje a na boku. Sama si mÛÏete zvolit polohu, která Vám nejvíce vyhovuje. V‰e se samozfiejmû odvíjí od momentálního stavu
budoucího miminka, ale také na moÏnostech a nabídce jednotliv˘ch porodních sálÛ.
Opût je vhodné informovat se dostateãnû vãas pfied porodem.
Pokud ãekáte dvojãata, zpÛsob porodu záleÏí na jejich velikosti a na Va‰em zdravotním stavu. Je to individuální, stejnû jako u porodu jednoho dítûte.
D˘chání v I. dobû porodní
Bûhem kontrakce (stahu) je uplatÀováno tzv. bfii‰ní d˘chání. Îena se zhluboka
nedechne nosem tak, aby se nezvedal jen její hrudník, ale i bfií‰ko a poté následuje
hlubok˘ v˘dech ústy. Nádech nosem je zámûrn˘, protoÏe pokud byste d˘chala pouze ústy, mûla byste brzy tzv. „sucho v ústech“. Zkuste si to pfiedem nacviãit, stfiídejte
hlubok˘ nádech s hlubok˘m v˘dechem, poloÏte si dlaÀ na bfií‰ko a pokuste se ji
nádechem zvednout. Bfii‰ní d˘chání je bûhem první doby porodní velmi dÛleÏité.
Jeho nesmírn˘ v˘znam spoãívá ve zlep‰ení okysliãování organismu a zlep‰ení odtoku
Ïilní krve z dolní poloviny tûla. Plod takto získává kyslík i pfii kontrakci, díky bfii‰nímu
d˘chání se upravuje vnitrobfii‰ní tlak a vytváfií se tak pfiíznivé prostfiedí v dûloze,
d˘chání navíc pÛsobí protistresovû.
Následuje klidné a pomalé d˘chání mezi kontrakcemi. To slouÏí k Va‰emu celkovému
zklidnûní a k relaxaci celého tûla.
V pfiechodné fázi mezi první a druhou dobou porodní, kdy rodiãka zaãíná pociÈovat
nutivé kontrakce, vyuÏíváme tzv. psího d˘chání. To je povrchové a krátké. PomÛÏe
Vám pfiekonat nepfiíjemné období, kdy máte velice intenzivní pocit k tlaãení, ale tlaãit zatím nemÛÏete, neboÈ porodní cesty nejsou zcela otevfieny.
Relaxace
Zejména v I. dobû porodní je nezbytné umût vyuÏívat relaxaci. Ta souvisí hlavnû s
d˘cháním. Je tfieba, abyste se i bûhem kontrakce dokázala úplnû uvolnit, zejména v
oblasti pánve. SnaÏíte-li se uvolnit vûdomû, zamûfiujete-li na uvolnûní svou pozornost, zamûstnáváte tím svou mysl a nesoustfiedíte se tolik na vnímání bolesti. Pokud
jsou v‰ak kontrakce velmi intenzivní a nedokáÏete se pfii nich uvolnit, je dobré uvolnit se alespoÀ mezi nimi.
Úlevové polohy
Porodu prospívá pohyb, aktivní pfiístup maminky. Na druhou stranu nejménû vhodnou variantou pro porod je pasivní leÏení na zádech v posteli. Proto se bûhem porodu, pokud to bude jen trochu moÏné, pohybujte. Buì pfiímo choìte nebo vyuÏívejte
pomÛcek, napfiíklad balón k pohupování na nûm, Ïínûnek k polohování v kleãe, ribstole k polohování ve stoje s oporou aj. Pokud je s Vámi u porodu partner, zapojte
ho do porodního dûje také. Tfieba tím, Ïe Vám bûhem porodu bude pomáhat mûnit
polohy, masírovat záda a bude Va‰í oporou.
Pokud budete cviãit ve stoje, myslete na to, Ïe pfii kontrakci je nutné mít kolena co
nejvíce od sebe, aby dûÈátko mûlo v pánvi co nejvíce prostoru. Ideální poloha je na
balónû ve spr‰e, kdy si podbfii‰ek, celé bfií‰ko a záda nahfiíváte teplou vodou. Díky
teplé vodû se pro Vás stanou bolesti snesitelnûj‰í. Sice nezmizí úplnû, ale jsou ménû
intenzivní, jakoby tlumené. Voda má také uvolÀovací úãinek, porodní cesty se uvolní a lépe se pak otevírají. Na balónu sedíte ve vertikální poloze a miminko sestupuje
do porodních cest vlastní vahou.
mamince na hrudník a bfiicho? ProtoÏe je to pro novorozence v jeho poãáteãní
adaptaci na tento svût to nejlep‰í. I nadále sly‰í tlukot maminãina srdce, na kter˘
bylo zvyklé, maminka je sv˘m tûlem zahfiívá, hladí je a mluví na nû. Naprosto ideální
je pfiiloÏení novorozence k prsu.
Pokud pfiece jen zÛstanete leÏet na lÛÏku, je lep‰í zpolohovat lÛÏko nebo si podloÏit
záda, abyste sedûla, popfiípadû leÏela na boku.
Mimo kontrakci je Va‰e d˘chání hluboké, stfiídá se dlouh˘ nádech s dlouh˘m v˘dechem. Kontrakce vyuÏívejte k tlaãení a zbyteãnû je neprod˘chávejte. Jakmile pfiichází
kontrakce, nejprve se trochu rychleji rozd˘chejte. KdyÏ bolest vrcholí, zhluboka se
nadechnûte, vzduch zadrÏte a pomocí bfii‰ního lisu tlaãte smûrem ke koneãníku.
VydrÏte tlaãit tak dlouho, jak je to jen moÏné, pak vydechnûte, znovu se rychle
nadechnûte a znovu tlaãte a do tfietice v˘dech, hned nádech a tlaãte. Za kontrakce
byste mûla zatlaãit alespoÀ tfiikrát. Mimo kontrakci opût zhluboka prod˘chávejte.
II. doba porodní
Druhá doba porodní - v
této dobû zaãíná aktivní
role Vás - nastávající
maminky. Ve druhé dobû
porodní vrcholí ve‰keré
Va‰e snaÏení, blíÏí se
samotn˘ porod vytouÏeného miminka. V tomto
období nastávající maminka zapojuje bfii‰ní lis. S
postupn˘m sestupem hlaviãky miminka dochází k
napínání hráze a v tomto
okamÏiku se v pfiípadû
potfieby (rozhodnû ne
rutinnû) provádí její
nástfiih, a to z dÛvodu
chránûní hráze pfied poranûním, dále z dÛvodu
urychlení porodu a sníÏení
tlaku na hlaviãku. Nástfiih
se provádí na vrcholu kontrakce, tkáÀ je uÏ tenká
témûfi jako papír a pfii nástfiihu byste nemûla cítit Ïádnou bolest. Poté se porodí hlaviãka, ramínko jedno, druhé, a potom se jiÏ miminko poloÏí ‰Èastné mamince na
hrudník a bfiicho - právû nastal jeden z nejkrásnûj‰ích okamÏikÛ v Ïivotû kaÏdé Ïeny,
okamÏik, na kter˘ nelze zapomenout. Pupeãník se podváÏe a pfiestfiihne. Pokud je to
moÏné, mÛÏe tatínek pfiestfiihnout pupeãník sám a dát tak impuls novému, samostatnému Ïivotu svého dítûte. Proã se miminko hned po porodu dává novopeãené
D˘chání ve II. dobû porodní
III. doba porodní
Dûloha se po porodu plodu nápadnû zmen‰í, získá kulovit˘ tvar a její vrchol sahá
zhruba k pupku. Po uplynutí asi pûti minut se obnovují dûloÏní kontrakce, které jsou
ale mnohem slab‰í neÏ ve II. dobû porodní a maminky je ãasto ani nepociÈují. Po
odlouãení lÛÏka dûloÏní kontrakce neustávají a u maminky se pfiipojují pocity nucení
na tlaãení. Îena pak s pomocí porodníka vytlaãí a porodí placentu i blány. Dále
následuje kontrola porodních cest, popfiípadû ‰ití poranûní. Po skonãení tohoto
v˘konu se pfiiloÏí miminko mamince k prsu, nejãastûji v poloze na boku.
IV. doba porodní
âtvrtá doba porodní je dvouhodinov˘ interval po porodu placenty, kdy dochází k
zavinování dûlohy. Na porodním sále je tato doba vyplnûna prvním kontaktem
maminky s dítûtem vãetnû pfiiloÏení k prsu.
Porodní asistentka sleduje krvácení po porodu a fyziologické funkce - krevní tlak,
puls, teplotu.
Co ovlivÀuje délku porodu?
Délka a trvání porodu nemohou b˘t pfiedem urãeny. PrÛbûh a trvání porodu ovlivÀují:
ãetnost tûhotenství (dvojãátka ãi trojãátka se rodí déle)
vûk - Ïeny mlad‰í neÏ 18 a star‰í neÏ 35 let rodí déle
intervaly mezi porody - Ïeny, které mají del‰í období mezi jednotliv˘mi porody,
mohou mít následující porod del‰í neÏ Ïeny, jejichÏ porody následují rychle po
sobû
vztah mezi velikostí plodu a porodními cestami - malá miminka matek s prostorn˘mi porodními cestami se rodí rychleji, neÏ velká miminka matek s úzk˘mi porodními cestami
t˘den tûhotenství - miminka v niωím stupni tûhotenství se rodí rychleji, neÏ
miminka narozená po termínu
stav v˘Ïivy - maminky s nadmûrnou hmotností nebo naopak s velmi nízkou hmotností rodí déle, neÏ maminky s prÛmûrnou hmotností
únava - unavená maminka rodí déle, neÏ maminka odpoãinutá a vyspaná
psychick˘ stav maminky a její pfiipravenost na porod - Ïena psychicky vyrovnaná a
cílenû pfiipravovaná na porod rodí lépe, neÏ Ïena, která nepro‰la pfiípravou na
porod
nûkteré léky proti bolesti tlumí dûloÏní ãinnost a porod prodluÏují. Jiné ji naopak
zesilují, a tím porod zkracují
poloha maminky v prÛbûhu porodu - v horizontální poloze se kontrakce dostavují
ãastûji, nicménû mají men‰í intenzitu a jsou ménû úãinné pfii otevírání porodních
cest. Naopak ve vertikálních polohách, kdy se na porodním dûji spolupodílí i zemská gravitace, je frekvence dûloÏních kontrakcí sníÏena, jejich intenzita je vy‰‰í a
otevírání porodních cest je efektivnûj‰í. Velmi obecnû lze fiíci, Ïe maminka rodící
poprvé stráví na porodním sále 6-12 hodin. Maminka, která jiÏ pfiedtím porod
absolvovala, rodí 3-9 hodin. Délka trvání porodu je v‰ak individuální. Pokud porod
trvá ménû neÏ 60 minut, mluvíme o "pfiekotném porodu".
organismu a pro maminku je rizikovûj‰í neÏ normální porod (riziko infekce, krvácení, zánûtu
Ïil, atd.). Je-li z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ rozhodnuto, Ïe Va‰e tûhotenství bude ukonãeno císafisk˘m fiezem, musí Vám b˘t v‰e podrobnû vysvûtleno a Vy podepí‰ete tzv. informovan˘ souhlas. Nastane-li dÛvod ke spûchu, (napfi. miminku se uÏ v bfií‰ku nedafií dobfie), provádí se
tato operace v celkové narkóze, takÏe v‰e prospíte. Tam, kde nejde o akutní stav, jako je
tomu napfi. u plánované operace, je moÏno vyuÏít epidurální anestezie (aplikace anestetika
do oblasti pátefiního kanálu). Její v˘hodou je, Ïe pfii císafiském fiezu mÛÏe personál na porodním sále komunikovat s rodiãkou je moÏná pfiítomnost otce a poporodní kontakt rodiãky a
miminka.
V pfiípadû zájmu o epidurální anestezii se ptejte:
zda se praktikuje, kolik anestezií se mûsíãnû provádí a jakou mají úspû‰nost, zda je moÏné
vybrat si, zda "spát ãi nespat" bûhem císafiského fiezu, zda mÛÏe b˘t u porodu partner, zda
uvidíte ihned po porodu miminko.
V˘hody epidurální anestezie jsou pak zfietelné i v období pooperaãním. Nadále pÛsobí epidurální anestetikum, které Vás zbaví bolesti. U celkové narkózy se musí v urãit˘ch ãasov˘ch
intervalech aplikovat léky proti bolesti a místo pití se tekutiny nahrazují infuzí. Narkotizaãní
plyny ãasto mohou vyvolat zvracení. U epidurální anestezie toto nebezpeãí nehrozí a maminky mohou normálnû pít.
U celkové narkózy se místo pití podávají infuze, protoÏe narkóza u nûkter˘ch maminek zpÛsobuje nevolnost.
Rozdíl mezi celkovou a epidurální anestezií je také v tom, jak novorozenec vnímá tento
zákrok. Narkotizaãní plyny u celkové narkózy snadno proniknou aÏ k dítûti a mírnû utlumí
jeho d˘chání. U epidurální anestezie není novorozenec vystaven vlivÛm narkotizaãních látek.
Porod dítûte je urãitû jedním z vrcholn˘ch okamÏikÛ Ïivota kaÏdé Ïeny. Proto by to
mûl b˘t záÏitek nezapomenuteln˘ a krásn˘. Maminka by mûla mít pocit, Ïe dítû skuteãnû sama porodila a ne, Ïe "byla porozena". To samozfiejmû vyÏaduje aktivní
postoj z její strany a navíc v˘bûr porodnice, kde je to moÏné.
Císafisk˘ fiez (sectio caesarea)
Císafisk˘m fiezem rodí v âR kolem 14 % maminek, v perinatologick˘ch centrech, kde jsou
soustfieìována riziková tûhotenství, aÏ 16 %.
Je provádûn z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ - napfi. pfii nepravideln˘ch polohách plodu, pfii zúÏené
pánvi a nepomûru, pfii v˘hfiezu pupeãníku, pfii vcestném lÛÏku, pfii závaÏn˘ch onemocnûních
tûhotné Ïeny atd.
Na pfiání se tato operace u nás neprovádí. Císafisk˘ fiez je "velká operace", je to zásah do
Porod je slavnostní, dlouho oãekávaná událost. Îena má cel˘ch 40 t˘dnÛ na to, aby
se na tento okamÏik dobfie pfiipravila. Jak psychicky, tak fyzicky. V dne‰ní dobû existuje fiada odborn˘ch knih a publikací o tûhotenství, porodu a ‰estinedûlí.
KaÏdá nastávající maminka má právo vybrat si svou porodnici. Bûhem tûhotenství
má dostatek ãasu, aby zjistila, jaké pomÛcky v té které porodnici mají, jaké polohy
pfii porodu pouÏívají, prohlédnout si porodní sál a podobnû.
V porodnicích, kde jsou vyuÏívány moderní metody vedení porodu, si nastávající
maminka mÛÏe bûhem I. a II. doby porodní zvolit polohu, která je pro ni nejpohodlnûj‰í. MÛÏe se zde fiídit sv˘mi instinkty, chodit, stát, sedat si do dfiepu, kleãet, vyuÏívat relaxaãní míã, sprchovat se. MÛÏe si vyzkou‰et, která poloha jí nejlépe vyhovuje,
pfii které se jí bude nejlépe tlaãit.
Va‰eho zájmu o porod do vody nezapomeÀte dÛkladnû informovat!
Odpovûzme nyní na otázku, v jak˘ch polohách kromû "klasické" vleÏe na zádech lze
pfiivést miminko na svût.
Vertikální polohy
Porod doma je poslední dobou velice diskutované téma. Volí jej nebo o nûm uvaÏují
nastávající maminky, které nenacházejí v porodnici to, co by se blíÏilo jejich pfiedstavû o porodu coby intimní rodinné záleÏitosti zaloÏené pfieváÏnû na jejich vlastní aktivitû. Je v‰ak pravdou, Ïe porod je dûj velice dynamick˘ a mohou nastat situace, které
je tfieba akutnû fie‰it.
Pozice pro vlastní porod jsou velice rozmanité. Îena mÛÏe rodit v polosedû na lÛÏku,
kdy má nohy pfiitaÏené k bfiichu nebo postavené na okraji lÛÏka, mÛÏe rodit na boku,
na v‰ech ãtyfiech nebo v kleãe, rodit lze v dfiepu i ve stoje. Vhodn˘mi pomÛckami
pro porod ve vertikální poloze jsou rÛzné druhy porodnick˘ch stoliãek nebo porodní
vak. Pfii tûchto zpÛsobech porodu se daleko aktivnûji mÛÏe podílet na zdárném prÛbûhu porodu i partner, kter˘ je u porodu. Nastávající maminka se do nûj mÛÏe zavûsit nebo ji partner podpírá, pfii porodu na stoliãce nebo na vaku si mÛÏe sednout za
ni a ona se o nûj mÛÏe opfiít.
V âeské republice jsou porody doma v˘jimeãnou událostí. Tûhotná Ïena porodí
mimo porodnici vût‰inou z vlastní vÛle. V souãasné dobû u nás nejsou podmínky pro
vedení porodu v domácnosti, a proto tento zpÛsob nedoporuãujeme. Proã? Bezpeãnost porodu doma by mûla b˘t zaji‰tûna pfiítomností zku‰ené porodní asistentky a
pfiistavením vybaveného ambulantního vozu pro pfiípad komplikací. Toto u nás v
souãasné dobû není dostupné, navíc ani zdravotní poji‰Èovny se porodem doma
nezab˘vají. Alternativou je vytváfiení podmínek respektujících specifické poÏadavky
nastávajících maminek.
Je velmi vhodné, jestliÏe se uÏ na poãátku porodu domluvíte se svou porodní asistentkou, jak si pfiedstavujete svÛj porod, jak byste chtûla rodit. Zku‰ená porodní asistentka Vám urãitû poradí a pomÛÏe, pfiípadnû navrhne jinou polohu, která je v té
chvíli vhodnûj‰í.
Programovan˘ porod
Pokud porod probíhá fyziologicky, tzn. "normálnû", záleÏí hlavnû na Vás a porod si
tak vlastnû fiídíte sama. V˘jimkou jsou samozfiejmû porody komplikované nebo stavy,
které by ohroÏovaly jak matku, tak i dítû. V té chvíli by se mûla maminka pfiizpÛsobit
radám lékafie a porodní asistentky.
Porod do vody
Existují porodnice, ve kter˘ch si mÛÏe Ïena zvolit i porod do vody. Teplá voda ve
vanû je vhodná k relaxaci a uvolnûní v I. dobû porodní, v II. dobû porodní pomáhá
uvolnûní hráze. Ve vanû je maminka v polosedû a je ponofiena aÏ po hrudník do
vody. Miminko se tak narodí do vody a porodní asistentka ho potom matce poloÏí
na hrudník, a teprve poté se novorozenec poprvé nadechne.
Porod do vody má svá specifika, do vody mÛÏe rodit jen Ïena zdravá a cel˘ porod
musí probíhat bez komplikací. Konkrétní kritéria moÏnosti porodu do vody jistû
ochotnû zodpoví personál porodního sálu, kde tuto moÏnost porodu mají a vyuÏívají
ji. Ale pozor, nûkteré porodní sály mají ve své nabídce porod do vody, ale ve skuteãnosti se jedná pouze o pobyt ve vodû v první dobû porodní. Poté se voda vypustí a
Vy rodíte v prázdné vanû. Pravdou je, Ïe ze strany porodních sálÛ se jedná o matoucí
informaci, díky které jsou maminky ãasto velmi rozãarovány. Proto se v pfiípadû
Porod doma
V nûkter˘ch porodnicích má nastávající maminka moÏnost zvolit si svÛj den porodu.
Jedná se o tzv. programovan˘ porod.
Jde o porod vyvolan˘ na pfiání rodiãky v termínu porodu, tedy mezi 39. a 41. t˘dnem tûhotenství. Urãitû má pro mnoho Ïen své pÛvaby. Na porod se mÛÏe dobfie
pfiipravit, porodí ve dne, partner u porodu si rovnûÏ mÛÏe dopfiedu zajistit volno v
zamûstnání.
Podmínkou pro programovan˘ porod jsou dostateãnû pfiipravené porodní cesty. Na
tom v‰em se rodiãka domluví na ambulanci porodního sálu a k programovanému
porodu je objednána.
Ti‰ení porodních bolestí
Porod je záleÏitost nároãná jak po fyzické, tak po psychické stránce. Je o tom, jak je
nastávající maminka schopna zvládat bolest, jak se s ní vyrovnává a jak spolupracuje
s vlastním tûlem. Základními podmínkami jsou správné d˘chání, schopnost relaxace
a zaujímání poloh napomáhajících správnému prÛbûhu porodu.
D˘chání se v prÛbûhu porodu mûní a je dobré, pokud si tyto techniky osvojíte jiÏ
pfied porodem.
Bolest je pfiijímána rodiãkami jako souãást porodního dûje, kterou je nicménû moÏno
ovlivnit jak nefarmakologick˘mi, tak farmakologick˘mi metodami. V prÛbûhu spon-
tánního porodu pociÈuje vût‰ina rodiãek bûhem kontrakcí bolesti rÛzné intenzity.
Prvorodiãka vût‰inou udává vût‰í intenzitu bolestí neÏ Ïena, která jiÏ pfiedtím rodila.
Pfiíãina vzniku tûchto bolestí spoãívá v bolestiv˘ch stazích dûlohy a ve velkém namáhání porodních cest - dolní tfietiny dûlohy, dûloÏního hrdla, pochvy a hráze.
Porodní bolest patfií mezi nejintenzivnûj‰í bolestivé vjemy Ïeny a je pfiirozenou souãástí pfiíchodu miminka na svût. V prÛbûhu v˘voje medicíny se pouÏívaly rozliãné
zpÛsoby zmírnûní bolesti pfii porodu. Nûkteré zanikly, jiné se postupnû zdokonalovaly a dnes se díky nim porod stává pro maminky jednodu‰‰í.
správného cviãení je dokonalá soustfiedûnost a uvolnûní
aromaterapie - je metoda, která vyuÏívá bûhem porodu úãinek vysoce koncentrovan˘ch
esenciálních olejÛ. Aplikuje se formou inhalací, koupelí, obkladÛ ãi krémÛ
úlevové polohy bûhem porodu - mohou v˘znamnû ovlivnit dobu trvání porodu a ãásteãnû
zmírnit nebo naopak zv˘raznit porodní bolesti.
Vertikální polohy jsou ve srovnání s horizontálními polohami v˘hodnûj‰í, protoÏe vyuÏívají
gravitaci. Tím se v˘raznû oslabuje pocit bolesti, a proto porod probíhá rychleji, pfiedev‰ím v
první dobû. Variantami vertikální polohy jsou polohy v sedû, v polosedû, v dfiepu, v kleku, ve
stoji, ale i nûkteré polohy extrémní, napfi. visící a vzná‰ející se poloha (více na stranû 30).
Rozdûlení metod ti‰ení porodních bolestí
Farmakologické metody:
Nefarmakologické metody
1. Injekãní podávání lékÛ, které tlumí bolest a zpÛsobují uvolnûní svalstva. UÏívají se vût‰inou
opiáty (Dolsin). V nûkter˘ch porodnicích se od této metody upou‰tí.
1. psychologické metody:
psychoprofylaktická porodní pfiíprava je dobr˘m pfiedpokladem fyziologického prÛbûhu
porodu. Je nabízena v kurzech, jejichÏ cílem je odstranûní strachu, úzkosti a obav z porodu. Tyto kurzy také pûstují pozitivní postoj k porodu jako k fyziologickému procesu. Je zde
kladen velk˘ dÛraz na správné bfii‰ní d˘chání a v˘znamnou souãástí je nácvik relaxaãních
poloh. Bolest neumíme zmûfiit. JestliÏe se nastávající maminka pfiíli‰ bojí, vnímá jako bolest
skoro v‰e. V˘znamnou úlohu hraje i negativní zku‰enost z pfiedchozích porodÛ
hypnóza. Je to stav vûdomí, v kterém se matka nauãí pod vedením odborníka fyzicky i psychicky odpoãívat. Je v‰ak ãasovû velmi nároãná a její úãinek je nejist˘, proto se v âeské
republice pouÏívá v˘jimeãnû
audioterapie je metoda, pfii které se zmírÀuje pocit bolesti bûhem kontrakcí tzv. bíl˘m ‰umem, tj. hudbou stejné intenzity. V na‰ich porodnicích nena‰la v˘znamnûj‰ího uplatnûní, ale nastávající maminky by mûly
mít moÏnost vzít s sebou do porodnice napfiíklad kazetu s relaxaãní
nebo jim pfiíjemnou hudbou.
2. akupunktura, akupresura
ovlivÀuje v‰echny bolesti stimulací bodÛ na tûle. Jedním z nich je místo mezi prvním a
druh˘m prstem na dolní konãetinû a pouÏívá se bûhem kontrakce. U vût‰iny rodiãek v‰ak
nestaãí na potlaãení celého spektra porodních bolestí, a proto je tfieba kombinovat je s dal‰ími metodami.
3. ostatní metody
gravidjóga - je speciální cviãení, relaxace a nácvik d˘chání. Toto cviãení se li‰í od bûÏn˘ch
cvikÛ tím, Ïe pohyby jsou pomalej‰í a tûhotné Ïeny se snaÏí co nejintenzivnûji vnímat vlastní pocity a sledovat reakci jednotliv˘ch pohybÛ na celkov˘ stav organismu. Podmínkou
2. Místní analgezie, která se provádí k znecitlivûní pfii o‰etfiení poranûní hráze. Provádí se
vÏdy pfied o‰etfiením pfiípadn˘ch poranûní.
3. Epidurální analgezie. Metoda, která v 90 % pfiípadÛ dokáÏe utlumit vnímání bolesti. Po
místním umrtvení se provádí vpichem do bederní pátefie, kam je po dobu porodu a ãasného poporodního období vpravována látka, která sniÏuje schopnost nervÛ vést bolest.
Pokud máte zájem o porod s epidurální analgezií nebo uvaÏujete o jejím vyuÏití aÏ dle situace, dÛkladnû se informujte ve Va‰í porodnici! Mûlo by Vás zajímat, jestli Vám bude
poskytnuta úleva jen na jednu ãi dvû hodiny, nebo na cel˘ porod. Jestli budete muset po
aplikaci leÏet v posteli ("necítíte nohy"), nebo budete moci chodit, sedût na míãi? Je tato
sluÏba poskytována 24 hodin dennû, nebo jen od pondûlí do pátku a navíc jen bûhem
dne? Platí se za tuto sluÏbu a kolik?
JiÏ od poãátku tûhotenství se mezi tûhotnou Ïenou a plodem vytváfií pouto, které po
narození je‰tû zesílí. Mezi matkou a jejím dítûtem postupem ãasu vzniká nûco zvlá‰tního a postupnû jejich vzájemn˘ láskypln˘ vztah nab˘vá na intenzitû. Jsou to chvíle,
kdy se snaÏíte porozumût fieãi tûla dítûte, díváte se na nû, pozorujete je a nasloucháte mu.
1. máte pfiichystané v‰echny nezbytné doklady
a osobní vûci?
Základní poporodní o‰etfiení právû narozeného miminka se koná vÏdy na porodním
sále. Dal‰í vy‰etfiení pak následuje na dûtském oddûlení.
4. zuÏitkujte v‰echny získané informace
Nejdfiíve se o‰etfií pupeãní ‰ÀÛra. Pomocí speciální svorky nebo tkanice je pupeãní
‰ÀÛra zkrácena a o‰etfiena dezinfekcí jako prevence pfiípadné infekce, která by pro
novorozence mohla znamenat nebezpeãí.
Následuje kredeizace. Znamená vypláchnutí oãí miminka pomocí oãních kapek, aby
se zamezilo pfienesení infekce z porodních cest matky do spojivek novorozence.
Následuje odsátí plodové vody z horních cest d˘chacích, protoÏe miminko nemá sílu
samo si odka‰lat.
Nezbytn˘ je popis miminka. ZpÛsob je v kaÏdé porodnici jin˘, základ v‰ak tvofií oznaãení pfiíjmením a ãíslem. Stejné ãíslo obdrÏí i maminka.
Po celou dobu je miminko pod neustál˘m dohledem a bûhem této doby vyuÏíváme
pozorování, které je potfiebné k celkovému odbornému hodnocení jeho stavu.
Je sledována srdeãní frekvence, dechové úsilí, barva kÛÏe, svalov˘ tonus a reakce na
podráÏdûní.
V‰e probíhá na novorozeneckém lÛÏku, které je vyhfiáté pro potfiebu o‰etfiení miminka, aby se co nejménû vystavovalo nebezpeãí sníÏení teploty, kterou si tito malí tvoreãkové nedovedou dostateãnû udrÏet. Poté je miminko zabaleno do such˘ch plen.
Dle zvyklosti konkrétní porodnice se miminko mûfií a váÏí jiÏ na porodním sále nebo
aÏ na dûtském oddûlení a nakonec je‰tû kaÏd˘ novorozenec podstoupí "vstupní" prohlídku dûtsk˘m lékafiem.
Ideální je, kdyÏ dítû mÛÏe zÛstat po porodu u matky. Ne vÏdy je to v‰ak moÏné. V
tûchto pfiípadech se personál snaÏí o to, aby kontakt mezi matkou a dítûtem probûhl
co nejdfiíve a co moÏná nejãastûji.
Pofiadí provádûného o‰etfiení se mÛÏe v kaÏdé porodnice li‰it, základ je v‰ak v‰ude
stejn˘.
2. vyuÏijte v‰ech v˘hod, které dané pracovi‰tû nabízí
3. pfii porodu buìte aktivní
Blahopřejeme, maminko! Blahopřejeme Vám k narození
miminka. Máte za sebou devět měsíců těhotenství, zvládla
jste porod a jste jistě velmi šťastná, že je děťátko na světě.
Nyní Vám začíná spousta úplně jiných starostí. Péče o
miminko, to je jedno z nejkrásnějších období v životě ženy.
Spousta maminek ráda říká: "Nejlépe mi bylo, když jsem
byla doma s miminem," a my věříme, že se k nim zařadíte.
kavá hmota. Jakmile zaãnete kojit, její barva se zmûní.
·estinedûlí (PUERPERIUM) je období po ukonãení tûhotenství a porodu, kdy anatomické a fyziologické tûhotenské zmûny postupnû mizí a organismus se vrací do stavu
pfied otûhotnûním.
Po porodu zahajuje svou ãinnost mléãná Ïláza a období matefiství je dovr‰eno tvorbou matefiského mléka - laktací.
·estinedûlí mÛÏeme rozdûlit na âASNÉ - jedná se o prvních 7 dní po porodu a
POZDNÍ - to je doba nutná k involuci tûhotensk˘ch zmûn pohlavních orgánÛ. Po
ukonãení ‰estinedûlí se jiÏ organismus Ïeny vrátil do stavu pfied otûhotnûním. Období ‰estinedûlí konãí 42. dnem po porodu.
·estinedûlí je rovnûÏ ‰est t˘dnÛ, kdy Va‰e dûÈátko potfiebuje maximální péãi. DûÈátko
je v prvních t˘dnech více náchylné k nemocem a zvyká si na pro nû dosud neznámé
prostfiedí. Je to rovnûÏ období, kdy se pomalu s miminkem seznamujete a uãíte se
navzájem komunikovat.
Je to doba, kdy se miminko adaptuje. Probíhá nácvik kojení a vytváfií se vztah mezi
ním a maminkou. Maminka se uãí, jak o sebe i novorozence správnû peãovat. Koupání miminka probíhá nejdfiíve tfii hodiny po porodu kvÛli termolabilitû (dokáÏe si
obtíÏnû udrÏet svou tûlesnou teplotu). K prsu se pfiikládá ãasto a dle chuti.
U miminka zaãínají b˘t patrné reflexy (sací, polykací, úchopov˘), a ty se neustále
zdokonalují. Prvních 24 hodin je miminko peãlivû sledováno - jeho dech, barva, teplota.
Pouze zfiídkakdy vypadá miminko po porodu tak, jak jste si pfiedstavovala. Niãeho se
ale neobávejte, protoÏe ãervená znaménka, skvrnky, nepravidelnosti - to v‰e zakrátko
zmizí. Hlaviãka mÛÏe mít neobvykl˘ tvar zpÛsoben˘ porodním tlakem, ze stejného
dÛvodu mohou b˘t napuchlá víãka. ·ilhání je u právû narozen˘ch miminek bûÏné.
Nûkdy se zdá, jako by byl jazyk upnut˘ ke dnu dutiny ústní a pfii vypláznutí vypadá
jeho ‰piãka jako roz‰tûpená (bûhem prvního roku poroste vpfied). Ruãky a noÏiãky
mohou b˘t nûkdy namodralé, coÏ zpÛsobuje krevní obûh, kter˘ nepracuje zatím tak
dokonale. Pfiesunete-li miminko do jiné polohy, mûlo by celé zrÛÏovût. Pfiedãasnû
narozené dûti mají na tûle chm˘fií, které mizí bûhem ãtrnácti dnÛ. U dûtí narozen˘ch
po termínu porodu mÛÏeme ãasto pozorovat olupování kÛÏe, které mÛÏe pokraãovat nûkolik dnÛ. âervená matefiská znaménka jsou ãasto vidût na víãkách, na ãele a v
t˘le. Do jednoho roku zmizí. Stolice po narození se naz˘vá smolka. Je to tmavá lep-
Nûkteré dûti po narození vyÏadují zvlá‰tní péãi. Jsou to obvykle dûti pfiedãasnû narozené (pfied 37. t˘dnem tûhotenství), s nízkou porodní váhou nebo se sníÏenou adaptací. U tûchto miminek se vyskytují rÛzné potíÏe s d˘cháním, s udrÏením tûlesné teploty, s krmením.
Tyto dûti jsou umístûny v inkubátoru a pro maminku není jednoduché, Ïe nemÛÏe
b˘t s miminkem v kontaktu. âasto je v‰ak mamince umoÏnûno do inkubátoru prostrãit ruce a miminko hladit. V‰echny dûti reagují na laskavé zacházení. Nûkdy je
moÏné dokonce miminko z inkubátoru na chvíli vyndat a dát mamince k pochování.
Porodem se novorozenec dostává do zcela jiného prostfiedí, neÏ tomu bylo v dûloze.
Dochází k fiadû zmûn ve funkcích organismu. NejdÛleÏitûj‰í funkãní zmûny se t˘kají
d˘chání a krevního obûhu. Za normálních podmínek pfii dobrém stupni zralosti,
nepfiítomnosti asfyxie, tj. nedostatku kyslíku v dûloze, nebo bûhem porodu, vrozen˘ch v˘vojov˘ch vad, po‰kození nebo onemocnûní novorozence, probíhá bezprostfiední poporodní adaptace bez komplikací a je dokonãena bûhem prvního dne.
V následujících dnech probíhají fyziologické zmûny dal‰ích orgánÛ. Smolka, první
stoliãka, je vazká ãerná hmota a odchází zpravidla do 48 hodin po
narození. Moãení se objevuje do 24 hodin. Zral˘ fyziologick˘
novorozenec má dobfie vyvinuté základní reflexy nutné k pfieÏití,
zejména v˘Ïivové - hledací, sací, polykací.
Pokud pediatr na porodním sále nerozhodne jinak, je novorozenec
po prvním o‰etfiení na porodním sále (podvázání pupeãníku, kredeizace oãí, oznaãení, zabalení do such˘ch plen, první pfiiloÏení k prsu) pfiijat na
oddûlení pro sledování nerizikov˘ch novorozencÛ.
Zde se miminko zváÏí, zmûfií se jeho délka, obvod hlaviãky a hrudníku. Znovu a
podrobnû je vy‰etfií pediatr.
Bûhem první hodiny po narození novorozenec usíná, normalizuje se dechová i tepová frekvence (asi 40 dechÛ za minutu, 130 pulsÛ za minutu). Po prohfiátí sestra
novorozence vykoupe, pokoÏku promaÏe, znovu zkontroluje pupeãní pah˘l a oznaãení novorozence.
Îloutenka novorozence
V novorozeneckém vûku se setkáváme s termínem "fyziologická Ïloutenka".
Hormonální reakce miminka
Hormony matky, které se k novorozenci dostanou pfies placentu a mohou zpÛsobit
hormonální reakci novorozence. Projeví se zdufiením prsních Ïláz, u dûvãátek hlenov˘m nebo i krvav˘m v˘tokem z pochvy. Tato reakce brzy odezní.
Péãe o kÛÏi miminka
PokoÏka novorozence je velmi citlivá a podobnû jako ostatní orgány se musí pfiizpÛsobit pÛsobení okolního svûta. Jaké mohou nastat problémy?
Novorozeneck˘ exantém
Kopfiivkové pupeny rÛznû po tûle, objevují se 2.- 4. den po porodu a bûhem nûkolika
dnÛ mizí bez terapie.
Milia
40% novorozencÛ má v obliãeji v okolí nosu, na tváfiích a na bradû bûlavé cystiãky
(milia), které vznikají roz‰ífiením mazov˘ch Ïlázek. Postupnû vymizí bûhem ãtyfi mûsícÛ.
Zv˘‰ením hladiny bilirubinu dochází ke Ïlutému zbarvení kÛÏe, bûlma a sliznic. Pfiíãinou je zv˘‰en˘ rozpad ãerven˘ch krvinek po narození a pfiemûna ãerveného krevního barviva hemu na Ïluté - bilirubin.
Fyziologická Ïloutenka nastupuje po 24 hodinách Ïivota, trvá 2-10 dnÛ. Není pro
novorozence nebezpeãná a vût‰inou nevyÏaduje terapii.
Existují i jiné pfiíãiny vzniku novorozenecké Ïloutenky, kdy je nutné hladiny bilirubinu
pravidelnû sledovat a léãbou zabránit jejímu vzestupu na hranici, která by mohla dítû
ohroÏovat.
Kalmetizace
Pokud tomu nebrání zdravotní dÛvody, je kaÏd˘ novorozenec oãkován proti tuberkulóze (4.- 42. den).
Oãkování provádí lékafi do levého ramínka. Reakce mÛÏe b˘t od malého zarÛÏovûlého pupínku po puch˘fiek.
Místa zapáfiky
Rooming-in
KoÏní záhyby (krk, podpaÏní jamky, kolínka, tfiísla) vyÏadují zvlá‰tní pozornost, protoÏe mÛÏe dojít k zarudnutí, aÏ v˘sevu potniãek. To by mohlo b˘t vstupní branou
infekce, proti které se miminko neumí bránit.
Pobyt matky s dítûtem na pokoji (rooming-in) umoÏÀuje co nejtûsnûj‰í kontakt matky s dítûtem bûhem celého pobytu v porodnici, pokud jsou toho matka i novorozenec schopni.
Suchá kÛÏe
Matka se nauãí správnû peãovat o miminko, pfiebalovat je, nacviãí kojení, koupání a
o‰etfiování jeho pokoÏky. Ale hlavnû se uãí svému dítûti porozumût, rozli‰it pláã hladového a pláã nespokojeného miminka, které nûco bolí, nejãastûji bfií‰ko, nebo má
jen pocit nejistoty a úzkosti.
KÛÏe novorozence se vysu‰uje, nejvíce nárty a ruãky. Je nutno zamezit jejímu popraskání, a proto je dÛleÏité i nûkolikrát dennû kÛÏi promazat.
DÛleÏitou úlohu na tomto oddûlení mají dûtské sestry, které maminkám pomáhají a
radí v péãi o jejich dítû.
Pupek
pupeãní pah˘l postupnû vysychá, 2.-3. den po narození je odstranûn (nÛÏkami nebo
skalpelem), poté je sterilnû pfiekryt tamponem a pfielepen na 24 hodin. Po odlepení
je pupeãní jizva zataÏena a je nutno ji pravidelnû (i pfii kaÏdém pfiebalení) ãistit ‰tûtiãkou namoãenou v lihu. Zanedbání péãe o pupek by mohlo opût znamenat zv˘‰ené
riziko infekce novorozence.
V˘Ïiva miminka
Nejpfiirozenûj‰í zpÛsob v˘Ïivy novorozence je kojení. Sv˘m sloÏením je matefiské
mléko nenahraditelné. Je nejlépe pfiizpÛsobeno potfiebám dítûte, obsahuje v‰echny
sloÏky nezbytné pro jeho zdrav˘ rÛst a v˘voj.
Matefiské mléko obsahuje enzymy, protilátky a Ïivé buÀky vhodné pro ochranu dítûte pfied infekcí. SloÏení matefiského mléka se ãásteãnû mûní v prÛbûhu jednoho kojení tak, Ïe na jeho zaãátku miminko saje pfiední mléko, které obsahuje více cukru lak-
tózy. To slouÏí k ti‰ení Ïíznû. Následuje zadní mléko s vy‰‰ím obsahem tuku, které
poskytuje energii. SloÏení matefiského mléka se mûní také v prÛbûhu dne - pozdû
odpoledne obsahuje nejvíce tuku. Matefiské mléko se ideálnû pfiizpÛsobuje potfiebám
miminka, jeho sloÏení se mûní také v prÛbûhu celého období kojení.
Aby se mohla tvorba matefiského mléka dostateãnû rozvinout, je dÛleÏité pfiiloÏit dítû
k prvnímu sání z prsu co nejdfiíve, nejlépe je‰tû na porodním sále. Pro úspû‰né kojení
je dÛleÏitá správná poloha dítûte a správná technika sání.
Dítû musí b˘t kojeno kdykoliv, bez omezení poãtu kojení, ve dne i v noci. KaÏdé dítû
ub˘vá po narození na váze, protoÏe se mûní obsah a rozloÏení vody v jeho tûle.
Nepotfiebuje Ïádné dal‰í tekutiny, s v˘jimkou lékafisky indikovan˘ch pfiípadÛ. Nûkteré
maminky mívají s prsy znaãné problémy, napfi. bolestivé nalití, ucpané mlékovody,
popraskané bradavky. Je tfieba, aby se s tûmito problémy zdravotníkÛm svûfiily a po
odstranûní jejich pfiíãin se mohlo pokraãovat v kojení dál.
Screeningy vrozen˘ch metabolick˘ch vad
Pfied propu‰tûním novorozence z porodnice, nejdfiíve v‰ak za 96 hodin, se kaÏdému
dítûti odebírá krev z paty na vy‰etfiení metabolick˘ch vad (kongenitální hypotyreózy
a fenylketonurie). Je to velmi dÛleÏité, neboÈ pfiípadné poruchy jsou ovlivnitelné dietou a vãasn˘m rozpoznáním lze zabránit tûÏkému po‰kození zdraví miminka.
V porodnici jsou také v‰em novorozencÛm vy‰etfieny kyãelní klouby a pfii polohové
vadû noÏek jsou maminky zacviãeny v masáÏi.
Souãasnû se bûhem pobytu na novorozeneckém oddûlení provádí celoplo‰né vy‰etfiení na vrozen˘ zákal ãoãky.
Propu‰tûní domÛ
Pokud je miminko fyziologicky v pofiádku a jeho adaptace probûhla bez komplikací,
je z porodnice propu‰tûno 4.-5. den. Pfii propu‰tûní obdrÏí maminka dokumentaci o
dítûti (zdravotní a oãkovací prÛkaz, zprávu o vy‰etfiení noÏek a kyãlí a propou‰tûcí
zprávu pro dûtského lékafie). Maminka je seznámena se základy resuscitace, je upozornûna na povinnost pfiihlásit se do 24 hodin po propu‰tûní na dûtské stfiedisko,
kde bude dítû dále sledováno pediatrem. Po propu‰tûní domÛ maminka pokraãuje v
nacviãené péãi z porodnice.
ProtoÏe budete dûÈátko pfiebalovat velmi ãasto, najdûte si k tomu pfiíjemné místo.
Pokud nad nûj zavûsíte pohyblivou hraãku nebo je vyzdobíte barevn˘mi obrázky,
dítû tím zaujmete a budete mít k pfiebalování vût‰í klid. Je nejlépe, pokud k pfiebalování dítûte pouÏijete pfiebalovací podloÏku, která je velmi praktická.
NezapomeÀte si v‰e pfiichystat jiÏ pfiedem, protoÏe dítû na pfiebalovacím místû
nesmí zÛstat ani chvíli bez Va‰eho dohledu!
Jak správnû pfiebalovat? Rozepnûte plenku, vût‰inu stolice otfiete plenkou a ubrousky,
které poté do plenky zabalíte. Poté miminko lehce nadzvednûte za noÏky a sloÏenou
plenku poloÏte pod nû. Zvlá‰È peãlivû otfiete zadeãek dítûte, kter˘ by je jinak mohl
zaãít bolet. K jemnému ãi‰tûní pouÏijte vatu, namoãenou ve vodû, popfiípadû speciální vlhãené ubrousky. Oãistûte nejen zadeãek a genitálie, ale také bfií‰ko (aÏ k pupku). U chlapeãkÛ se moã dostane skoro v‰ude pod plenku, proto pozor na opruzeniny.
Jakmile jsou v‰echna místa pod plenkou ãistá, vysu‰te miminku v‰echny záhyby
kÛÏe. Je dobré, aby pfied naná‰ením ochranného krému kÛÏe vyschla, vyuÏijte tedy
této chvilky k tomu, abyste si s dítûtem popovídala a pohrála. Pro dítû je totiÏ dobré,
Ïe jeho zadeãek bude chvíli na ãerstvém vzduchu. Po nanesení ochranného krému
dejte miminku ãistou plenku.
Miminko vûnuje v tomto období spánku aÏ 20 hodin. Zbytek ãasu vûnuje uti‰ování
hladu. Umí uÏ rÛzné pohyby, otvírá a zavírá ústa, vyplazuje jaz˘ãek, otáãí hlaviãkou
do stran, zvedne ji, h˘be prsty, rozevírá a zavírá dlanû, pevnû sevfie v‰e, ãeho se
dotkne. H˘be ruãiãkama a noÏkama, saje prstíky nebo celou pûstiãku. V poloze na
bfií‰ku se snaÏí zvednout hlaviãku.
Rozvíjí se citov˘ a sociální kontakt mezi ním a maminkou, nastává soulad mezi aktivitami matky a dítûte, hlavnû pfii kojení, pfiebalování a koupání.
UÏ v poãáteãním období Ïivota dítû zaãíná napodobovat, uãí se, pamatuje si. Proto
na miminko mluvte, buìte s ním v kontaktu. Je to nezbytné pro jeho správn˘ neuropsychick˘ v˘voj. Hned od narození miminko vidí, rozeznává svûtlo a tmu. DokáÏe
soustfiedit pozornost na to, co je zajímá. Pfiedev‰ím je to lidská tváfi, oãi, prs. Dítû se
dlouho a upfienû dívá mamince do oãí, pozoruje její tváfi a úsmûv. Déle se dívá na
ãervené pfiedmûty. UÏ od narození sly‰í, soustfiedûnû vnímá nûkteré zvuky, jako je
hlas maminky, zvuk chrastítka, zvoneãku. Otáãí hlaviãku za tím, co je zaujme. Na silné zvuky reaguje pohybem celého tûla a pláãem.
Je-li dítû spokojené, spí, nebo pozoruje okolí. Je-li nespokojené, zrudne, pláãe a je
neklidné. Velmi dÛleÏit˘ je kontakt "kÛÏe na kÛÏi", kdy maminka nebo tatínek poloÏí
nahé dítû na své nahé tûlo a jemnû dítû hladí a nûÏnû se ho dot˘kají. Dopfiávejte si
ãasto tyto pfiíjemné chvíle, které navíc miminku dávají pocit bezpeãí.
ReÏim dne Ïeny v ‰estinedûlí je plnû podfiízen péãi o miminko, která je spolu s kojením velmi nároãná. Mûla byste vyuÏít kaÏdé pfiíleÏitosti k odpoãinku a ke spánku - i
bûhem dne. Spánek je dÛleÏit˘ pro naãerpání tûlesn˘ch i psychick˘ch sil.
V prvních t˘dnech, které jsou nároãné na organizaci, mÛÏete jen s velk˘mi obtíÏemi
zvládat péãi o miminko a souãasnû v‰echny své dfiívûj‰í povinnosti v domácnosti.
V‰ichni Va‰i blízcí by si proto mûli uvûdomit, Ïe je potfieba novopeãené mamince
pomoci. Nestyìte se proto zapojit do péãe o domácnost ostatní. âlenové rodiny za
Vás mohou tfieba vyprat, vyÏehlit, uklidit a uvafiit. Také jistû uvítáte, kdyÏ se tatínek
nebo babiãka vypraví s koãárkem na krat‰í procházku.
Z dûloÏní dutiny odchází po porodu rann˘ sekret (oãistky - lochia). V prvních dnech
je ãerven˘, po 3-4 dnech zahnûdl˘. Cévy se postupnû uzavírají a sekret dostává Ïlutou barvu. Po t˘dnu Ïlutá barva mizí, sekret je bûlav˘ a posléze se mûní v hlen.
Zmûny dûloÏního hrdla
Po porodu je dûloÏní hrdlo ochablé, s drobn˘mi trhlinkami na okrajích. Postupnû se uzavírá,
na konci prvního t˘dne je otevfieno na 1 cm.
Zmûny pochvy
Po vaginálním porodu pochva zÛstává v‰ak ménû pruÏná a má vyhlazené slizniãní fiasy. Po
tfiech t˘dnech se vrací témûfi do pÛvodního stavu.
Zmûny na vulvû a pánevním dnu
Bûhem ‰estinedûlí probíhají nejvût‰í zmûny v dûloze, která se bûhem gravidity témûfi
jedenáctkrát zvût‰ila a po porodu váÏí 1000g. JiÏ v prvním t˘dnu se rychle zavinuje a
na konci ‰estinedûlí váÏí asi 80g, její velikost se vrací k normálu do 6 t˘dnÛ po porodu.
Následkem zmen‰eného obsahu dûloÏní dutiny po vypuzení plodového vejce je v
ãasném ‰estinedûlí vy‰‰í svalov˘ a nitrodûloÏní tlak, obnovuje se dûloÏní ãinnost,
intenzita kontrakcí je znaãnû vysoká a je vnímána zvlá‰tû u vícerodiãek první dny po
porodu jako porodní bolesti.
Bolestivost dûlohy se zvy‰uje pfii kojení úãinkem vyplaveného oxytocinu z hypof˘zy,
kter˘ vyvolává dûloÏní stahy a vyplavuje mléko z mléãné Ïlázy. Intenzita, frekvence a
pravidelnost poporodních kontrakcí klesá po 24 hodinách.
První den po porodu dosahuje dûloha je‰tû aÏ k pupku (tam ji mÛÏeme nahmatat).
Po deseti dnech je jiÏ tak zavinutá, Ïe nejde zevnû nahmatat. Brzy dosáhne své
pÛvodní velikosti (asi jako hru‰ka).
Rychlost zavinování závisí na typu porodu, kter˘ maminka absolvovala. MÛÏe b˘t
zpomalena po déletrvajícím porodu, u vícerodiãek nebo po porodu dvojãat. Nepfiízniv˘ vliv na zavinování má také pfieplnûn˘ moãov˘ mûch˘fi nebo plné stfievní kliãky.
Bezprostfiednû po porodu placenty se místo, kde byla placenta pfiirostlá k dûloÏní
stûnû, zmen‰í na polovinu a zpÛsobí kontrakci a uzavfiení cév. Odlouãení placenty
má za následek krvácení, které postupnû mizí bûhem ‰esti t˘dnÛ.
Po porodu se sniÏuje prokrvení zevních rodidel, mizí pigmentace, pfiípadné kfieãové Ïíly se
zmen‰í nebo zcela vymizí. Svaly pánevního dna postupnû získávají napûtí a roztaÏené svaly se
vracejí do pÛvodního stavu.
Zmûny bfii‰ní stûny
Obnovuje se elasticita bfii‰ní stûny a tonus bfii‰ních svalÛ. Zavinování trvá 6-7 t˘dnÛ. Diastáza
(rozestup) pfiím˘ch bfii‰ních svalÛ je patrná napfi. po porodu velkého miminka nebo u víceãetné gravidity. Napûtí bfii‰ní stûny v tûhotenství mÛÏe zpÛsobit drobné trhlinky elastick˘ch
vláken kÛÏe, takzvané pajizévky (strie). Mohou pfietrvávat i po porodu a mûní se na stfiíbfiitû
‰edé.
Hojení poporodních poranûní
Drobná poranûní mûkk˘ch porodních cest se po porodu rychle zhojí. U vût‰ích trhlin pochvy,
vulvy a hráze je pfiedpokladem dobrého hojení správné o‰etfiení. Nûkolikrát dennû je nezbytná sprcha a dÛkladné umytí poranûného místa nedráÏdiv˘m m˘dlem. Na lÛÏku je vhodné
odstranit vloÏku, pokrãit nohy a pod pfiikr˘vkou nechat poranûní na vzduchu. Pokud se objeví také otok, pfiikládá se na nûj studen˘ obklad.
Mléãná Ïláza a laktace
Mléãná Ïláza se na laktaci pfiipravuje jiÏ bûhem tûhotenství. Na tvorbu matefiského mléka má
vliv hormon prolaktin, kter˘ se tvofií v podvûsku mozkovém (hypof˘ze).
Na ãem závisí intenzita tvorby mléka? Je stimulována samotn˘m kojením, kdy dráÏdûní bradavky sáním pfiechodnû zvy‰uje v˘dej prolaktinu a souãasnû podvûsek mozkov˘ zvy‰uje v˘dej
oxytocinu, coÏ je hormon, kter˘ napomáhá sekreci mléka z mlékovodÛ.
První dny po porodu, stejnû jako i v prÛbûhu tûhotenství, lze z bradavek vytlaãit hustou tekutinu - mlezivo. Oproti mléku obsahuje více bílkovin, minerálÛ, tukÛ a cukru. Matefiské mléko
je nejdokonalej‰í stravou pro novorozence, má i optimální teplotu. Jeho hlavní sloÏkou jsou
bílkoviny, laktóza, voda a tuk. Obsahuje také vitaminy.
Laktaci podporuje nejen pravidelné pfiikládání novorozence k prsu, ale také dokonalé
vyprázdnûní prsu po kojení.
Po porodu nastávají ve Va‰em organismu v˘znamné zmûny jak po fyzické, tak i po
psychické stránce. V tomto období pociÈujete úlevu a radost nad narozením dítûte,
na druhé stranû vyãerpání jak tûlesné, tak du‰evní. Je to pfiirozené,
protoÏe porod je pro kaÏdou Ïenu skuteãnû velkou zátûÏí.
Bezprostfiednû po porodu je dopfián mamince klid, dítû je ponecháno u ní. První pfiikládání by mûlo b˘t zaji‰tûno jiÏ na porodním sále.
Zde maminka s dítûtem zÛstává asi jednu aÏ dvû hodiny, a poté je
pfieloÏena na oddûlení ‰estinedûlí.
Na oddûlení ‰estinedûlí budete seznámena s chodem oddûlení, zmûfií Vám krevní
tlak, puls, zkontrolují krvácení a zavinování dûlohy.
Budete pouãena o nutnosti ãastého sprchování, ãistotû rukou, o pachu rodidel po
kaÏdém moãení a stolici.
pfii sezení mÛÏete pouÏít gumov˘ kruh
Dále se sleduje krevní tlak, puls, teplota a 3. den po porodu se odebírá krev na vy‰etfiení krevního obrazu, protoÏe Ïena v ‰estinedûlí je náchylná ke vzniku chudokrevnosti.
Po porodu mÛÏe mít maminka ztíÏené moãení z dÛvodu sníÏeného napûtí svaloviny
moãového mûch˘fie, kdy nepociÈuje nucení k moãení.
Je dÛleÏité sledovat vyprazdÀování moãového mûch˘fie, neboÈ pln˘ mûch˘fi má
negativní vliv na zavinování dûlohy. Stolice je obvyklá 2. poporodní den. Pfii zácpû se
pouÏívají, podobnû jako v tûhotenství, jemné prostfiedky. Nejlépe glycerinov˘ ãípek,
dostatek tekutin, kompoty. Je velmi nepravdûpodobné, Ïe by se Vám pfii vyprazdÀování nûjaké stehy uvolnily. Pokud si na ‰ité oblasti pfiidrÏíte ãistou vloÏku, budete se
moÏná pfii tlaãení cítit lépe.
Po samovolném porodu je do domácí péãe maminka obvykle propou‰tûna 4.-5.
den, po císafiském fiezu 6. den. ZáleÏí také na zvyklostech porodnice.
Po propu‰tûní domÛ byste mûla dÛslednû dodrÏovat v‰echny hygienické návyky tak,
jak jste se je nauãila na oddûlení ‰estinedûlí. To znamená dennû se sprchovat, om˘vat rodidla po moãení a stolici, dennû mûnit osobní prádlo. DÛleÏitá je péãe o prsy a
bradavky, abyste se vyvarovala infekce mléãné Ïlázy.
Pfii propu‰tûní do domácí péãe je Vám pfiedána propou‰tûcí zpráva pro Va‰eho
gynekologa a zpráva o novorozenci. Je nezbytné nahlásit se Va‰emu gynekologovi
na kontrolu po ‰estinedûlí a pfiíslu‰nému pediatrovi v místû Va‰eho bydli‰tû.
Na oddûlení ‰estinedûlí maminky vstávají ãasnû, coÏ pÛsobí jako prevence Ïilních
komplikací a usnadÀuje také vyprazdÀování moãového mûch˘fie a stfiev i odchod
oãistkÛ a zavinování dûlohy.
Pfii denní vizitû lékafi zkontroluje Vበcelkov˘ stav, v˘‰ku dûloÏního dna, typ a mnoÏství oãistkÛ, hojení poranûní hráze, prsy a tvorbu mléka. Jeden nebo dva dny po
porodu stehy znaãnû pobolívají. Vût‰inou se do t˘dne vstfiebají, vnûj‰í mohou vypadnout.
Nûkolik praktick˘ch rad:
cviky na posílení pánevního dna usnadÀují hojení stehÛ
stehy udrÏujte v ãistotû sprchováním a hráz pak dÛkladnû osu‰te, mÛÏete pouÏít i
fén
bolest zklidníte pfiiloÏením sáãku s ledem
Kojící Ïena potfiebuje vyváÏenou lehãí stravu s dÛrazem na dostateãn˘ pfiíjem tekutin.
Strava má b˘t vyváÏená s dostatkem Ïivoãi‰n˘ch bílkovin, s patfiiãn˘m obsahem vitaminÛ, vápníku a Ïeleza. Nemûlo by chybût ovoce a ãerstvá zelenina. Mûla byste se
vyhnout pokrmÛm silnû kofienûn˘m, dále pak uzeninám, konzervám a nad˘mav˘m
pokrmÛm.
Doporuãují se tfii bohat‰í jídla a lehãí pfiesnídávky sloÏené z ovoce, s˘rÛ ãi mléãn˘ch
nápojÛ mezi jídly. Toto je dostaãující mnoÏství k udrÏení zv˘‰ené hladiny energie a
chrání Vás tak pfied únavou. Pfiesto je vhodné doplÀovat stravu podáváním prepará-
tÛ obsahujících Ïelezo a vitaminy.
osvûÏení.
Po celou dobu kojení je tfieba omezit pití ãerné kávy a ãerného ãaje,
protoÏe brání vstfiebávání vápníku ve stfievû. Je nezbytné vylouãit
koufiení a poÏívání alkoholu, tedy i ãerného piva, které se dfiíve doporuãovalo.
V rehabilitaci byste mûla pravidelnû pokraãovat i doma, alespoÀ
10-15 minut dennû. Vyplatí se to. Îeny po porodu císafisk˘m fiezem a pfii vût‰ích
poranûních absolvují první dny po porodu speciální cviãení.
NesnaÏte se zaãít hned po porodu hubnout, neprospûlo by to ani Vám, ani dítûti.
Shrnutí zásad správné v˘Ïivy kojící Ïeny
strava má b˘t pestrá a rozmanitá
vybírejte si stravu s nízk˘m obsahem tukÛ - hlavnû Ïivoãi‰n˘ch, které jsou ménû
vhodné pro vy‰‰í obsah cholesterolu (sádlo, vepfiové maso, bÛãek, smetana, tuãné
mléãné v˘robky)
nezapomeÀte na zeleninu, ovoce a obilninové v˘robky
omezte pfiíjem cukru, sladkostí a slazen˘ch nápojÛ
pozor na nadmûrné pouÏívání kuchyÀské soli, neprospívá Vám (stejnû tak omezte
uzeniny, hamburgery, slané brambÛrky)
zvy‰te pfiíjem potravin s vy‰‰ím obsahem vápníku (nízkotuãné mléko a mléãné
v˘robky, jako jogurty a s˘ry)
dÛleÏit˘ je pro Vás také dostatek potravin s obsahem Ïeleza (maso, ãoãka, ‰penát)
a jodu (mofiské ryby).
Z obilnin a jejich v˘robkÛ (chléb a peãivo, tûstoviny, r˘Ïe) dávejte pfiednost grahamÛm, dalamánkÛm, ovesn˘m vloãkám, müsli, moskevskému chlebu apod.
Vyh˘bejte se sladk˘m a tuãn˘m v˘robkÛm (buchty, koláãe, loupáky) atd.
Pfii kuchyÀské úpravû pokrmÛ volte radûji du‰ení, vafiení a peãení pfied smaÏením.
NezapomeÀte, Ïe kojící Ïena má vypít 2,5 aÏ 3,5 litru tekutin dennû.
Cviãení v ‰estinedûlí pomáhá tûlu vrátit se do pÛvodního stavu, zpevÀuje bfii‰ní stûnu
a pánevní dno. Podporuje dûloÏní involuci, upevní a prokrví svaly pánevního dna a
zlep‰í v˘konnost v‰ech orgánÛ. Je také prevencí cévních komplikací a obtíÏí pfii
vyprazdÀování.
Rehabilitaãní sestry na oddûlení ‰estinedûlí Vás pouãí o vhodnosti rÛzn˘ch cvikÛ podle zpÛsobu porodu a prÛbûhu ãasného poporodního období a pod jejich dohledem
budete dennû cviãit. Cviky nesmí b˘t namáhavé, naopak musí Vám pÛsobit pocit
Cviãení v ‰estinedûlí je dÛleÏité, ale musí b˘t správnû zamûfiené. Stále je‰tû "neskonãil jin˘ stav". Proto je dobré mít sama k sobû ohled a ne hned trápit tûlo tvrdou disciplínou pfii gymnastickém cviãení. Musí se znovu zpevnit pánevní dno, a teprve
poté se Ïena smí vûnovat posilování bfii‰ních svalÛ.
Nedomnívejte se, Ïe práce v domácnosti a péãe o dítû Vám nahradí cviãení. Toto
zatíÏení je‰tû více pfietûÏuje svaly, které byly namáhány jiÏ v tûhotenství a bûhem
porodu. Ale rozhodnû neposiluje ty svalové skupiny, které je posílit tfieba.
Jak nejlépe zaãít se cviãením?
V den porodu je velice vhodné polohování v poloze na bfii‰e. Bfiicho si podloÏte velk˘m pol‰táfiem a pod hlavu si dejte men‰í, aby se tolik netlaãila prsa. V této poloze
setrvejte tak dlouho, jak je Vám to pfiíjemné. Dûloha se vlastní vahou pfieklápí
vpfied, dostává se do fyziologické polohy, urychlí se její zavinování - je v‰ak nutné
mít vyprázdnûn˘ moãov˘ mûch˘fi.
1. den po porodu je dÛleÏité hluboké hrudní a bfii‰ní d˘chání. Zlep‰í se krevní
obûh a okysliãí se cel˘ organismus. Zlep‰í se i stfievní peristaltika, pÛsobí proti plynatosti, aktivují se bfii‰ní svaly a d˘chání pÛsobí i proti stresu.
krouÏení nohy v kotníku zlep‰uje návrat Ïilní krve k srdci. Protahuje se i ‰piãka pata
dÛleÏité je cviãení dna pánevního, jehoÏ svaly jsou po porodu zhmoÏdûné a je tfieba je posilovat. Lehnûte si na záda a dolní konãetiny stisknûte k sobû od kotníkÛ aÏ
ke kyãlím. Pfiitom nadlehãete pánev, stisknûte sedací svaly k sobû, vtáhnûte
koneãník, pochvu a moãovou trubici - chvíli vydrÏte a uvolnûte se
dal‰í cvik je opût vleÏe na zádech. Pokrãte dolní konãetiny a chodidla nechejte na
podloÏce. Zdvihnûte pánev a stisknûte pÛlky k sobû, vtáhnûte koneãník, pochvu a
moãovou trubici - vydrÏte a uvolnûte se
pro zlep‰ení produkce mléka je dobré cviãení prsních svalÛ. Spoãívá v lehu na
zádech, ruce se ohnou v loktech, dlanû se opfiou o sebe a v‰í silou jimi zatlaãíte
proti sobû. Pfii zatlaãení do dlaní vdechnûte nosem, pfii uvolnûní vydechnûte ústy.
2. a 3. den - cviãí se totéÏ cviãení jako první den a pfiidá se cvik v lehu na bfii‰e:
opfiete se o ‰piãky nohou, odlepte kolena od podloÏky, stisknûte pÛlky k sobû,
vtáhnûte koneãník, pochvu, moãovou trubici - vydrÏte a uvolnûte se. Ruce leÏí
podél tûla.
Od 4. dne - cviãí se v‰echny pfiedcházející cviky a pfiidáváme nácvik správného drÏení pánve:
lehnûte si na záda, pokrãte dolní konãetiny, chodidla jsou na zemi, horní konãetiny
podél tûla. Stisknûte sedací svaly k sobû, vtáhnûte bfii‰ní svaly a pátefi v oblasti
pasu pevnû pfiitlaãte k podloÏce - vydrÏte a uvolnûte se.
Cviãení bfii‰ních svalÛ
leh na zádech, dolní konãetiny pokrãené, kotník levé nohy poloÏte na pravé koleno, pravá ruka je v t˘le. Zvedejte prav˘ loket k levému koleni a zpût. TotéÏ druh˘m
loktem k opaãnému koleni.
leh na zádech, stisknûte sedací svaly, vtáhnûte bfii‰ní svaly, pomalu pfiitáhnûte obû
kolena k bfiichu, pomalu chodidla vracejte zpût na podloÏku - uvolnûte se.
Zv˘‰ená teplota v ‰estinedûlí (od 38 stupÀÛ Celsia v˘‰e)
B˘vá zpÛsobena nûkolika moÏn˘mi pfiíãinami: vniknutím choroboplodn˘ch bakterií
do porodního poranûní na hrázi, vulvû, pochvû, hrdle dûloÏním, v dûloze, infekcí
operaãní rány po císafiském fiezu a jejím následn˘m hor‰ím hojením. Poranûní pak
b˘vá bolestivé a odchází z nûj hnisavá, nûkdy zapáchající sekrece. Dal‰í pfiíãinou
mÛÏe b˘t nedostateãn˘ odchod oãistkÛ a jejich infekce. Takové oãistky jsou vodnatého vzhledu a v˘raznû zapáchají. Souãasnû s tím se dûloha nedostateãnû zavinuje a
je na dotek bolestivá. To b˘vá zpÛsobeno zbytky placenty, které zÛstaly v dûloze po
porodu. Proto je tak dÛleÏitá dÛkladná kontrola porodních cest po porodu a o‰etfiení
pfiípadn˘ch poranûní a také kontrola celistvosti placenty. Tím mÛÏete pfiedejít
následn˘m nepfiíjemn˘m komplikacím. Léãba je provádûna mimo jiné pomocí antibiotik.
Sexuální aktivita
Infekce prsní Ïlázy
Doba vhodná k zahájení pohlavního styku po porodu se nedá stanovit zcela pfiesnû.
Je zcela individuální a vÏdy by se mûlo vycházet z potfieb a pocitÛ Ïeny. S pohlavní
aktivitou je v‰ak správnûj‰í poãkat aÏ po ukonãení ‰estinedûlí.
Nejãastûji se objevuje 5.- 10. den po porodu, pozdûji kolem 14. - 20. dne. Kromû
zv˘‰ené teploty se projevuje bolestiv˘m napûtím prsu a jeho zarudnutím. Pfii vzniku
infekce hraje roli nedostateãné vyprazdÀování prsu, ‰patná hygiena kojení a celého
prostfiedí, ve kterém maminka Ïije. Jako dostateãná hygiena prsu po kojení se osvûdãilo odstfiíknutí pár kapek mléka, které se nechají zaschnout na bradavce. Matefiské
mléko obsahuje kromû jiného i protilátky, které bradavku chrání. Jako prevence
nedostateãného vyprazdÀování prsu slouÏí ãasté pfiikládání miminka dle jeho poÏadavku a pfiípadné následné odstfiíkání zbylého mléka.
Nemûla byste spoléhat na to, Ïe v dobû laktace nemÛÏete otûhotnût. Proto byste
mûla nav‰tívit svého gynekologa a poradit se o moÏnostech vhodné antikoncepce.
MoÏnosti jsou rÛzné, od hormonální antikoncepce, kterou je moÏno uÏívat v podobû
tabletek, injekcí nebo implantaãní formou, aÏ po zavedení nitrodûloÏního tûlíska.
Nejãastûj‰í volbou hormonální antikoncepce jsou hormonální tablety. Jedná se o tabletky, které obsahují gestageny a které nemají negativní vliv na kvalitu matefiského
mléka.
Dal‰í typ hormonální antikoncepce je forma injekãní, která se jednou za 3 mûsíce
aplikuje do svalu.
V období ‰estinedûlí mÛÏete vyuÏít i implantaãní antikoncepãní preparát, kdy se na
vnûj‰í stranu paÏe po malém nafiíznutí kÛÏe zavede 5 tyãinek, které po dobu 5 let
plynule uvolÀují hormony.
Velmi vhodnou antikoncepãní metodou je v období kojení nitrodûloÏní tûlísko, které
má vysokou úãinnost a nízké mnoÏství vedlej‰ích úãinkÛ. Je moÏné zavést je po
ukonãení ‰estinedûlí. V dûloze se mÛÏe ponechat po dobu kolem 5 let. Poté by mûlo
b˘t vytaÏeno nebo vymûnûno za nové.
K poranûní bradavky ãi dvorce dochází vût‰inou ‰patnou technikou kojení, takÏe zde
je prevence nasnadû. Jakmile se jiÏ vyvine zánût mléãné Ïlázy, je nezbytná léãba antibiotiky, která je ne‰kodná pro miminko, takÏe kojení mÛÏe bez problémÛ pokraãovat.
Psychické zmûny maminky v ‰estinedûlí
V období po porodu dochází k náhl˘m hormonálním zmûnám, které silnû ovlivÀují
psychickou rovnováhu Ïeny. Nastupují nové záÏitky spojené s nedávn˘m porodem,
popfiípadû traumata vzniklá pfii eventuálních komplikacích jak u dítûte, tak u rodiãky.
Îeny jsou plnû v zajetí my‰lenek na miminko, jsou plnû soustfiedûny na péãi o nû a
péãi o sebe mohou zanedbávat. Jsou citlivûj‰í, lítostivûj‰í, zranitelnûj‰í. âasto pláãou
bez zjevné pfiíãiny.
Nûkdy staãí, kdyÏ se Ïena svûfií, vypovídá se, aÈ uÏ své spolubydlící na pokoji, sestfie,
lékafii ãi nûkomu z rodiny.
Kromû projevÛ emocionální lability se v období ‰estinedûlí vyskytují i váÏnûj‰í du‰evní choroby - poporodní deprese a tzv. laktaãní psychózy. Mohou se rozvíjet 4.-10.
den po porodu, v období nástupu laktace. Projevy mohou b˘t rÛzné. Od zcela zjevn˘ch halucinací aÏ po nenápadné deprese, projevující se skleslostí, zv˘‰enou únavností, nezájmem o narozené dítû.
Tyto poruchy vyÏadují co nejãasnûj‰í psychiatrické vy‰etfiení a léãbu.
Stejnû jako je po porodu a v ‰estinedûlí dÛleÏitá tûlesná hygiena, mûla by b˘t dodrÏována i hygiena du‰evní. Tolerance a pomoc mamince by mûly b˘t samozfiejmostí.
V porodnicích se o to stará zdravotnick˘ personál. Doma by tuto roli mûla pfievzít
nejbliωí rodina maminky, v ãele s partnerem. V˘sledkem je pak spokojená ‰estinedûlka, spokojené dítû, spokojen˘ partner, tedy spokojená rodina.
Po ukonãeném ‰estinedûlí je pro maminku vhodné podrobit se
kontrolnímu gynekologickému vy‰etfiení. Lékafi se nejdfiíve informuje o celkovém zdravotním stavu, moãení, stolici, kojení a pfiípadném krvácení. Vy‰etfiení zaãíná vy‰etfiením zevních rodidel,
následuje zhodnocení hojení poranûní hráze a hojení porodních
poranûní pochvy a dûloÏního hrdla. Pohmatem lékafi zjistí velikost
a uloÏení dûlohy.
Velkou roli zde hraje jejich malá sebedÛvûra, obava z nedostatku mléka, nedÛvûra v
kvalitu vlastního mléka. Maminky jsou ãasto zaskoãeny prvními problémy po pfiíchodu z porodnice domÛ. Myslely si, Ïe kdyÏ je kojení tou nejpfiirozenûj‰í vûcí, tak bude
v‰echno také samo pfiirozenû fungovat. MÛÏe se stát, Ïe vlivem chybné techniky je
kojení bolestivé, a zde Ïena potfiebuje pomoc.
Pokud je maminka vãas a dostateãnû informována, zvy‰uje to její jistotu. Praktick˘
nácvik kojení zvy‰uje její sebedÛvûru. Nabytá sebedÛvûra a jistota maminky jsou
zárukou úspûchu kojení.
Pfiíprava na kojení
zaãíná jiÏ pfied porodem
Pokud maminka získá první informace a instruktáÏ o kojení aÏ po porodu, je pozdû.
Není to ta správná doba na uãení, maminka není v tom správném stavu uãit se a pfiijímat nové informace. Je jiÏ zcela zamûfiena na vnímání potfieb svého dítûte.
Kdy získávat první informace o kojení?
JiÏ bûhem tûhotenství by mûly nastávající maminky vyuÏívat vzdûlávacích programÛ
t˘kajících se kojení. Zde by mûly b˘t informovány o prospû‰nosti kojení pro miminko. KaÏdá nastávající maminka by mûla vyÏadovat vy‰etfiení prsÛ s ohledem na anatomické zmûny bradavek (vpáãené). Mûla by vûdût, Ïe tatínek má pfii kojení také
dÛleÏitou roli, i kdyÏ nepfiímou. Velk˘ v˘znam má jeho podpora poskytovaná kojící
Ïenû.
Pfii pozdûj‰ím kontrolním vy‰etfiení je zhodnocen stav pánevního dna a definitivní
zhojení porodního poranûní hráze. Îena se také s lékafiem domluví o vhodnosti uÏívání antikoncepce, jakoÏto prevenci moÏného neplánovaného ãasného otûhotnûní.
kojení chrání miminko pfied prÛjmy
miminko má pravidelnou stolici a nedochází ke vzniku zácpy
Matefiské mléko nezaji‰Èuje miminko jen po stránce v˘Ïivy, ale chrání je pfied nemocemi a podporuje vazbu mezi ním a maminkou. Je zároveÀ potravou i lékem.
matefiské mléko je stále ãerstvé, dostupné a má ideální teplotu
V roce 2000 se v âeské republice narodilo 91 422 dûtí a pfii propu‰tûní z porodnice
jich bylo plnû kojeno 89%. Ve tfiech mûsících vûku bylo plnû kojeno uÏ jenom 30%
dûtí, v ‰esti mûsících pouze 7% dûtí. Odborníci pfiitom doporuãují miminko plnû
kojit aÏ do vûku ‰esti mûsícÛ. Svého dílu odpovûdnosti za tuto situaci se nesmûjí zbavovat ani zdravotníci, ani samotné maminky a jejich okolí.
chrání pfied infekcemi d˘chacích cest, stfiedního ucha
Velká vût‰ina maminek pfiestává kojit bûhem 14 dnÛ po pfiíchodu z porodnice domÛ.
kojení podporuje správn˘ v˘voj kostí
je snadno stravitelné / bûhem 2 - 3 hodin/
sniÏuje riziko vzniku cukrovky, alergie, obezity, anémie
podporuje lep‰í v˘voj du‰evních schopností
miminko je zdravûj‰í a ménû ãasto vyÏaduje hospitalizaci
dûloha se po porodu rychleji vrací do pÛvodního stavu
je nezbytné nechat na bradavce zaschnout pár kapek mléka nebo
aplikovat hojivou mast. Po kojení také ponechejte bradavky chvíli
volnû na vzduchu. PouÏívejte dostateãnû velkou bavlnûnou podprsenku pro kojící matky.
kojení chrání maminku pfied rakovinou prsu, vajeãníkÛ a osteoporózou
postava se rychleji vrací ke stavu pfied otûhotnûním
Jak ãasto kojit?
kojení podporuje citovou vazbu matka - dítû
Kojte své miminko bez omezení délky a frekvence. Platí zásada, Ïe kojit je tfieba tak
ãasto a tak dlouho, jak si dítû Ïádá. Urãitá pravidelnost v kojení se dostaví zhruba po
6 t˘dnech. Pokud je miminko kojeno, kdykoli vyjádfií potfiebu pít, nevyÏaduje podávání dal‰ích tekutin.
je levnûj‰í, neÏ umûlá v˘Ïiva
Kojení nesmí bolet. Pokud bolí, poraìte se s lékafiem nebo s porodní asistentkou.
Nejlépe je kojit hned od poãátku a ãasto. V prvním dnu se miminko mÛÏe k pití hlásit 3x aÏ 4x dennû (dále pak i 10x aÏ 15x). Spavé nebo nemocné dítû (napfi. po
nadmûrné medikaci matky, po pozdním pfiiloÏení k prsu nebo pfii silnûj‰í Ïloutence)
je tfieba po 3 aÏ 4 hodinách k pití budit a pfiikládat k prsu, aby získalo dostatek mléka.
âím ãastûji dítû saje, tím více mléka se vytvofií. Ne v‰echna miminka pijí stejnû,
nemûjte proto obavy, pokud jiná maminka kojí své miminko déle a ãastûji.
Mléko se vytvofií za nûkolik dnÛ po porodu. V prvních dnech po porodu produkuje
mléãná Ïláza mlezivo (kolostrum). Zpoãátku je ho ménû, ale je hust‰í, protoÏe obsahuje více bílkovin, vitaminÛ, minerálních látek a je v nûm také vût‰í mnoÏství protilátek, neÏ ve zralém matefiském mléce. Má naÏloutlou barvu a dítûti poskytuje dostatek energie a tekutin, aby bez problémÛ zvládlo první dny Ïivota. Zralé mléko je
namodrale bílé a mûní své sloÏení v závislosti na denní dobû, délce kojení a potfiebách dítûte.
Tvorbu mléka pfiíli‰ neovlivÀuje zpÛsob porodu, stejnû tak nesouvisí velikost prsu a
mnoÏství vytvofieného mléka. Je normální, pokud se u Vás projeví první dny po porodu váhov˘ úbytek.
Péãe o prsy
Pfied porodem není nutná speciální péãe o prsy (speciální péãi vyÏadují pouze vpáãené bradavky). Na bradavky nepouÏívejte Ïádná m˘dla ani dezinfekãní prostfiedky, po
porodu prsy om˘vejte pouze vodou. Ne v‰ak tûsnû pfied kojením, aby se nenaru‰ila
ochranná vrstva a vÛnû, podle které miminko hledá svoji maminku.
V pfiípadû po‰kozen˘ch bradavek je nutná úprava techniky kojení, po kaÏdém kojení
Po propu‰tûní z porodnice kojte v prÛbûhu jednoho kojení jen z jednoho prsu.Tak
miminko získá dost tzv. zadního tuãného mléka, které je zasytí. Pfiední mléko naopak
uti‰í ÏízeÀ.
Bradiãka a nosík miminka se musí dot˘kat prsu, ústa jsou ‰iroce otevfiená jako pfii
zívání. Velká ãást
dvorce je v ústech
miminka. Dolní ret je
ohnut˘ ven a jazyk jej
pfiesahuje. Bradavka i
s dvorcem je na jazyku. Tváfiiãky miminka
nevpadávají dovnitfi.
Správn˘ zpÛsob kojení
Nesprávn˘ zpÛsob kojení
Pfii sání se pohybují
jeho spánky a
ou‰ka.Tûlíãko dítûte je
vÏdy pfiivrácené k
mamince - "bfií‰ko na
bfiicho".
Správn˘ zpÛsob ukonãení kojení
Jak poznáte nesprávné pfiiloÏení?
Bradiãka a nosík miminka se nedot˘kají prsu. Ústa nejsou ‰iroce otevfiená, dolní ret je
ohnut˘ dovnitfi, dvorec není v ústech. Pfii pití vpadávají tváfie miminka a tkáÀ se pfied
ústy pohybuje.
Pokud se dozvíte, Ïe budete mít dvojãata, musíte zmûnit spoustu sv˘ch plánÛ a oãekávání. Pokud jste v‰ak rozhodnuta kojit, rozhodnû nemusíte nic mûnit. Mnoho
maminek kojilo svá dvojãátka s vynikajícími v˘sledky.
Jaké jsou v˘hody kojení dvojãátek?
miminka b˘vají po narození men‰í, proto je kojení velmi dÛleÏité.
Matefiské mléko je tou nejlep‰í stravou a nejlep‰í ochranou pfied
bûÏn˘mi nemocemi
snáze vzniká citové pouto mezi Vámi a kaÏd˘m z miminek
kojení je jedineãná moÏnost, jak kaÏdé z miminek dÛvûrnû poznat
kojení ‰etfií ãas i peníze.
Jako budoucí maminka dvojãátek máte moÏná obavu, zda budete mít dostatek mléka pro obû miminka. Je to zbyteãné. Tvorba mléka závisí na jeho spotfiebû - ãím více
a ãastûji dûti sají, tím více mléka se vytváfií.
Nejlépe je obû miminka kojit ihned po porodu a ãasto. Buì máte v porodnici rooming-in, nebo poÏadujte, aby Vám ke kojení pfiiná‰eli souãasnû obû dûti. V prvních
dnech se dûti uãí sát, proto byste nemûla pouÏívat dudlíky a lahviãky. Pokud z jakéhokoli dÛvodu musíte dûti pfiikrmovat, rozhodnû je co nejvíce kojte. Chce to jen trochu vytrvalosti. KaÏdé tfii hodiny odstfiíkávejte mléko, a to i v noci, pokud se probudíte s nepfiíjemnû nalit˘mi prsy.
Správná poloha dûtí u prsu je velmi dÛleÏitá. Je tfieba, abyste si dobfie podloÏila paÏe
pol‰táfii nebo stoãen˘mi ruãníky. To Va‰im miminkÛm umoÏní b˘t pusinkou ve v˘‰i
bradavek.
Praktické rady pro kojení dvojãátek:
pfiiloÏte k prsu první miminko a zkontrolujte, zda správnû uchopilo bradavku i dvorec
pfiiloÏte k druhému prsu druhé miminko a také zkontrolujte správné uchopení bradavky a dvorce. Zpoãátku budete potfiebovat pomoc, brzy v‰e zvládnete sama.
Nejvût‰ím problémem rodiãÛ dvojãat je nedostatek spánku a tûlesné vyãerpáním z
dÛvodu snahy vyhovût obûma dûtem. Novorozence je nezbytné asi desetkrát dennû
pfiebalit, minimálnû stejnû ãasto nakrmit a uti‰it.
Nejcennûj‰í rady a informace získáte od "ostfiílen˘ch" rodiãÛ dvojãat. V âeské republice existují Kluby dvojãat a vícerãat (Praha, Zlín, Olomouc), které pofiádají nejrÛznûj‰í akce, kde si rodiãe mohou vymûÀovat navzájem své zku‰enosti. Vychází také klubov˘ zpravodaj.
Va‰e poloha pfii kojení by mûla b˘t co nejpohodlnûj‰í. Strávíte v ní totiÏ hodnû ãasu.
Mûla byste b˘t uvolnûná.
Po kojení nemusíte pravidelnû odstfiíkávat, pouze v pfiípadû pfiebytku mléka. Pokud
musíte odstfiíkávat, je dÛleÏitá správná technika, kterou byste mûla
znát z porodnice. Dávejte pfiednost odstfiíkávání rukou pfied odsávaãkou. Pfii pouÏití odsávaãky je nutné její správné pfiiloÏení, aby se nepo‰kodila bradavka. O pouÏívání odsávaãky byste se mûla nejprve poradit.
Pfied odstfiíkáváním rukou si nejprve dÛkladnû umyjte ruce, nahfiejte prsy pomocí
teplého obkladu a krouÏiv˘mi masáÏemi prsu rukou smûrem k bradavce povzbuìte
vypuzovací reflex. Do ãistého vyvafieného hrníãku nebo skleniãky odstfiíkávejte 20 aÏ
30 minut. Prsa je tfieba nûkolikrát vystfiídat.
V období kolem 3. a 6. t˘dne a 3. a 6. mûsíce miminko rychleji roste, coÏ se projeví
pfiedev‰ím na jeho délce. JelikoÏ vyÏaduje více matefiského mléka, je pro zv˘‰ení jeho
tvorby vhodné nabídnout mu oba prsy. Bûhem kojení prsa stfiídejte. Také frekvence
kojení je samozfiejmû ãastûj‰í, pfiibliÏnû po 1 - 2 hodinách.
Nesrovnávejte váhové pfiírÛstky jin˘ch miminek s tím Va‰ím, protoÏe se li‰í. Hmotnost miminka musí mít trvale stoupající trend, av‰ak váhov˘ pfiírÛstek není rozhodnû
jedin˘m ukazatelem jeho prospívání. PoÏádejte, aby v poradnû miminko zmûfiili.
Kojené miminko mÛÏe dosáhnout porodní váhy nûkdy aÏ ve 3 t˘dnech a ne, jak se
traduje, do 8. dne.
Nepfiikládejte k prsu kfiiãící miminko! Jazyk je pfii kfiiku umístûn nahofie a v této poloze nemÛÏe uchopit bradavku. Miminku se to podafií správnû pouze tehdy, pokud je
v klidu. Bradavka musí b˘t navíc dostateãnû vytaÏitelná, dvorec ani bradavka nesmí
b˘t pfieplnûné mlékem a nesmí b˘t oteklé.
Kojit mÛÏete i v pfiípadû horeãnatého onemocnûní. Kojení v tuto dobu je pro miminko v˘znamn˘m zdrojem vznikajících protilátek. Teplota jej neohrozí.
Pokud máte dvojãata, kojte je obû souãasnû. KaÏdé miminko mÛÏe mít svÛj prs.
Pokud opût otûhotníte v dobû, kdy je‰tû kojíte, nevadí. Kojení v prÛbûhu dal‰ího
tûhotenství nepo‰kozuje ani kojence, ani plod.
Jak poznáte nedostatek mléka?
Dobfie kojené dítû má 6 - 8 pomoãen˘ch plen dennû. Známkou nedostatku mléka je
neklidné miminko, ménû pomoãen˘ch plen, hnûdá páchnoucí stolice s hlenem,
nev˘razn˘ pfiírÛstek hmotnosti miminka. Tak ãasto tradovaná zelená stolice sama o
sobû není známkou nedostatku matefiského mléka.
Podáte-li pfii nedostatku mléka miminku automaticky umûlou v˘Ïivu, je to nesprávn˘
a zbyteãn˘ postup. Zvlá‰tû pouÏití lahviãek a dudlíkÛ je jednou z pfiíãin následn˘ch
problémÛ s kojením. Miminko se uãí sát dvûma rozdíln˘mi zpÛsoby, je zmatené,
protoÏe pfii kojení pohybuje jazykem, ústy a ãelistmi jinak, neÏ kdyÏ pije z lahviãky.
Bezpeãn˘m zpÛsobem, jak tvorbu mléka opût zv˘‰it, je ãastûj‰í pfiikládání k obûma
prsÛm v prÛbûhu jednoho kojení, a zvlá‰tû ãastûj‰í kojení v noci, kdy je hladina hormonu prolaktinu nejvy‰‰í.
Grafy uÏívané ke sledování rÛstu miminka jsou k dispozici v jeho Zdravotním a oãkovacím prÛkaze.
âeho byste se mûla vyvarovat?
NepouÏívejte pfieÏité praktiky, nepfiíznivû zasahující do kojení, tj. omezování jeho
délky, ãasné zavádûní pfiíkrmu, pouÏívání kontrolního kojení, odstfiíkávání, kdyÏ to
není nutné, dezinfekci bradavek.
Vyhnûte se potravinám, které u miminka zvy‰ují plynatost spojenou s bolestmi bfií‰ka
(lu‰tûniny, ãerstvé peãivo, zelí, sycené vody a minerálky). Îeny alergiãky by mûly ze
stravy vylouãit to, co je alergizuje, a dítû by mûly kojit co nejdéle s pozdûj‰ím zavádûním pfiíkrmu.
V Ïádném pfiípadû byste nemûla koufiit a pít alkohol. Dûti kufiaãek ãasto pláãou, ‰patnû spí a trpí novorozeneckou Ïloutenkou. Nikotin podan˘ matefisk˘m mlékem pÛsobí negativnû na mozek, nepfiíznivû ovlivÀuje ãinnost trávicího traktu. SniÏuje také
hladinu prolaktinu, kter˘ je dÛleÏit˘ pro tvorbu mléka. Dûti jsou ãastûji nemocné, trpí
mnohem více infekcemi d˘chacích cest, stfiedního ucha, alergiemi atd. Také alkohol,
zvlá‰tû pfiijíman˘ pravidelnû ve vût‰ím mnoÏství, zpÛsobuje to, Ïe miminko neprospívá.
Nadmûrn˘ pfiíjem kávy pÛsobí u dítûte neklid a poruchy spánku. TotéÏ mohou zpÛsobit podobné látky v silném ãaji.
Také drogy rozhodnû nepatfií ke kojícím Ïenám. Intoxikace drogami v˘raznû sniÏuje
schopnost kojit.
Bolestivé nalití prsÛ
MÛÏe se objevit mezi 3. aÏ 5. dnem po porodu. Prsy jsou oteklé, horké, tvrdé a
bolestivé. Pfiíãinou mÛÏe b˘t ‰patná technika sání nebo dítû nevyprazdÀuje plynule
prs. V takovém pfiípadû pomohou studené aÏ ledové obklady (popfi. tvaroh ãi listy
bílého zelí). Pokud pouÏijete studené ãi ledové obklady, je tfieba pfied kojením prsy
nahfiát ve spr‰e teplou vodou, a poté jemnû masírovat krouÏiv˘mi pohyby. Pfied vloÏením bradavky s dvorcem do úst miminka rukou odstfiíknûte trochu mléka, aby
dvorec zmûknul.
Mastitida - zánût prsu
Mastitidou b˘vá postiÏen vût‰inou jen jeden prs. Vstupní branou infekce a následného zánûtu b˘vají drobná poranûní bradavky vznikající pfii nesprávné technice kojení.
Prs je bolestiv˘, hork˘ a otekl˘. Dal‰í pfiíznaky se podobají chfiipce s celkovou schváceností - horeãkou, únavou, bolestí hlavy, kloubÛ, svalÛ, nevolností a zvracením. V
takovém pfiípadû vyhledejte lékafie, kter˘ pfiedepí‰e vhodná antibiotika. V kojení v‰ak
rozhodnû pokraãujte dále. Zaãnûte kojit ze zdravého prsu. Pfiikládejte studené a teplé
obklady. Pfied kojením uvolnûte dvorec odstfiíkáváním, bradu miminka nasmûrujte k
postiÏenému místu a po kojení prs odstfiíkávejte.
Nedostateãnû kojené dítû
Je takové, které do 3 t˘dnÛ nedosáhlo porodní hmotnosti. Má málo pomoãen˘ch
plen, stolice je nahnûdlá a páchnoucí. V tomto pfiípadû je tfieba zkontrolovat techniku kojení, kojit ãasto, tj. 10 - 12x za 24 hodin, z toho 1-2x v noci. Prsy vystfiídejte i
4x bûhem jednoho kojení.
Siln˘ vypuzovací reflex
Miminko se pfii pití zalyká a odtahuje se od prsu. V koutcích jeho úst je viditelné mléko, po jídle ãasto ublinkává. Zde pomÛÏe kojení, kdy je miminko ve vzpfiímené poloze. Matka se zakloní smûrem dozadu, aby se zabránilo vytékání mléka gravitací. Jakmile mléko zaãne téci, je tfieba udûlat pfiestávku a pokraãovat v kojení aÏ po 1-2
minutách, kdy se proud mléka zpomalí.
Co je povaÏováno za ‰kodlivé
Oddûlené o‰etfiování matky a dítûte, omezování délky a frekvence kojení v prÛbûhu
dne, rutinní podávání glukózy nebo dokrmování v‰ech dûtí do nástupu zralého mléka v prvních dnech po porodu, propagace umûlé v˘Ïivy nebo dokonce její pfiedepisování "pro jistotu" je‰tû v dobû, kdy matka kojí.
Matefiské mléko je tekutina naprosto unikátní, promûnlivá podle potfieb dítûte. Umûlá v˘Ïiva, i kdyÏ je v mnoha ohledech pfiizpÛsobena sv˘m sloÏením matefiskému mléku, se mu nikdy nevyrovná. Nikdy nebude obsahovat protilátky, ani Ïivé bílé krvinky
zaji‰Èující pfiímou ochranu proti bakteriím, nikdy nebude promûnlivostí svého sloÏení
v prÛbûhu dne, a dokonce v prÛbûhu jednoho kojení, tak dokonale vyhovovat potfie-
bám dítûte.
Schopnost kojit své dítû dala pfiíroda prakticky kaÏdé Ïenû (statistiky uvádí 97%).
Pfiesto kojení rozhodnû není samozfiejmostí a musí se mu nauãit jak matka, tak novorozenec.
Pokud se Vám to, maminko, podafií, vûzte, Ïe jste svému dûÈátku dala pro Ïivot velk˘
dar.
1. peãlivû dodrÏujte hygienické zásady, pfiedev‰ím ãistotu rukou pfii manipulaci s
prsy a s miminkem
2. velmi dÛleÏitá je správná v˘Ïiva a pitn˘ reÏim
3. cviãte v ‰estinedûlí
4. fieknûte si o pomoc, pokud ji potfiebujete
5. absolvujte kurz pfiípravy ke kojení uÏ v tûhotenství
6. obstarejte si podprsenku ke kojení a kojicí pol‰táfi
7. získejte o kojení co nejvíce informací
8. jezte zdravû, nepijte alkohol, nekufite
9. kojte do ‰esti mûsícÛ vûku miminka
10. vûfite sobû a svému mléku
Poznámky:
Slovo o autorovi
Chcete bydlet lépe?
Moderní prÛvodce rodiãovstvím II.
Narodilo se miminko
Autorsk˘ kolektiv prof. M U D r . A l e ‰ e R o z t o ã i l a , C S c .
Na sepsání druhého dílu Narodilo se miminko se pod vedením
prof. M U D r . A l e ‰ e R o z t o ã i l a , C S c ., podílel také kolektiv porodních asistentek z
I. gynekologicko-porodnické kliniky Lékafiské fakulty Masarykovy univerzity v Brnû
a MUDr. Michaela Václavíková z Fakultní nemocnice Brno, pracovi‰tû Porodnice.
Prof. MUDr. Ale‰ Roztoãil, CSc., narozen roku 1953, vystudoval Lékafiskou fakultu
UJEP v Brnû. V roce 1999 získal titul profesora, v souãasné dobû zastává funkci
pfiednosty gynekologicko-porodnického oddûlení Fakultní nemocnice v Jihlavû.
Bûhem své praxe absolvoval nûkolik stáÏí na zahraniãních klinikách a je autorem
fiady odborn˘ch ãlánkÛ a publikací. Je vûdeck˘m sekretáfiem Sekce perinatální
medicíny âeské gynekologicko-porodnické spoleãnosti JEP a je ãlenem v˘boru této
spoleãnosti.
Spolupracující kolektiv porodních asistentek:
Jana Bilíãková, Eva Hofmanová, Helena Janáãková, Miloslava Kameníková, Jitka Ka‰tanová, Andrea Koneãná, Katefiina Malá, ·árka Morová, Alena Nováková, Pavla
Toãková.
Podûkování patfií i vedení I. gynekologicko-porodnické kliniky LF Masarykovy univerzity v Brnû: pfiednosta prof. MUDr. Pavlu Ventruba, DrSc., a vrchní sestra Alena
Koktová.
Přijďte si vybrat
nebo volejte
Centrum nového domova
541 240 153
Chcete prodat dům, byt, pozemek?
Volejte 541 240 154
on-line magazín www.nejlepsibydleni.cz

Podobné dokumenty

Půl na půl č. 10/2008

Půl na půl č. 10/2008 dûtem! Máme v‰ichni velkou radost, Ïe v na‰em mûstû vznikne místo, kam si budou moci chodit dûti hrát a to nejen ty, které jsou ãleny centra. Hfii‰tû by mûlo b˘t otevfiené ‰iroké vefiejnosti. Navíc bu...

Více

Kliknutím zobrazíte katalog

Kliknutím zobrazíte katalog Kdy mohu fiíci, Ïe moje dûÈátko správnû roste? Jak mnoho má dûÈátko vyrÛst? Kolik mléka by moje dítû mûlo bûhem kojení vypít? To jsou otázky, pfied které jsou maminky postaveny, jakmile opustí nemocn...

Více

Nekup to!

Nekup to! autorit a pouãen˘ch spotfiebitelÛ. Dal‰ím dÛvodem, proã nabízíme hrst rad dohromady, je, Ïe tak trochu pfiepokládáme, Ïe kdyÏ ãtenáfika bude proãítat kapitolu o biopotravinách, tak jí nenápadnû spoãin...

Více

restaurace frickers

restaurace frickers úlohy genotoxick˘ch a negenotoxick˘ch karcinogenÛ. Ukazuje se, Ïe napfi. látky ze skupiny polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ (PAU) mohou pÛsobit jak genotoxicky, tj. interagovat s DNA za tvorby ...

Více

Medicinální plyny

Medicinální plyny kÛÏe a sliznic. V nízk˘ch koncentracích povzbuzuje d˘chací centrum. Koncentrace CO2 nad 5 % obj. b˘vají u lidí hÛfie snesitelné a projevují se pfii pfiechodu na d˘chání ãistého vzduchu zvracením. Pfii ...

Více

Výroční zpráva za rok 2007 v pdf

Výroční zpráva za rok 2007 v pdf ve skupinû je 8–12 dûtí v doprovodu jednoho z rodiãÛ.

Více

Sestava 1

Sestava 1 úspû‰nû zvládne a Ïe se zastaví koneãnû proces „ze‰tíhlování hygienické sluÏby“. OdraÏení se ode dna musí zaãít jasn˘m definováním toho, co od ní spoleãnost oãekává a jaké prostfiedky na fie‰ení zadá...

Více

Gynekologie - DAHLHAUSEN

Gynekologie - DAHLHAUSEN 4DryField® PH absorbuje bûhem okamÏiku mnoÏství vody o nûkolikanásobku vlastního objemu. Odstranûním vody dochází ke zv˘‰ení koncentrace bunûãn˘ch sloÏek v krvi a proteinÛ, které urychlují koagulaã...

Více

OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 A, FR2113 MA

OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 A, FR2113 MA Pfii pozdûj‰ím prodeji stroje nezapomeÀte novému majiteli pfiedat tento návod k pouÏití.

Více

PO·KOZOVÁNÍ DůTÍ A MLÁDEÎE

PO·KOZOVÁNÍ DůTÍ A MLÁDEÎE a euforii“. Léky pro „roz‰ífiení schopnosti uãení obvykle ty nejnákladnûj‰í, které efektivnû vytváfieãlovûka... pravdûpodobnû zcela zmûní cel˘ vzdûlá- jí doÏivotní du‰evní pacienty –, za které lze vy...

Více