Pravidla soutěže: „Vyhrajte Nový Tiguan na víkend“ (dále jen

Transkript

Pravidla soutěže: „Vyhrajte Nový Tiguan na víkend“ (dále jen
Pravidla soutěže: „Vyhrajte Nový Tiguan na víkend“ (dále jen „Pravidla“)
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže „Vyhrajte Nový Tiguan
na víkend“ (dále jen "Soutěž"). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených
spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn
pouze formou písemných dodatků. Tato pravidla jsou dostupná na www.newintown.cz/soutez.
1.
Pořadatel a organizátor soutěže
1.1
Pořadatelem soutěže je společnost Porsche Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5 - Jinonice,
Radlická 740/113d, PSČ 158 00, IČ: 256 54 012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58399 (dále jen „Pořadatel“).
1.2
Soutěž je organizována společností Kaspen/Jung von Matt a.s., se sídlem Praha 2, Myslíkova
4/2020, PSČ 128 00, IČ: 264 94 850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 7427 (dále jen „Organizátor“).
2.
Termín a místo konání Soutěže
2.1
Soutěž probíhá od 1. 6. 2016 do 15. 7. 2016 (včetně) na území České republiky (dále jen „Doba
konání Soutěže“ a „Místo konání Soutěže“). Vlastní soutěž se uskuteční na webových stránkách
s adresou www.newintown.cz/soutez (dále jen „soutěžní web“).
3.
Účast v Soutěži
3.1
Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro
doručování na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“), která splní podmínky
těchto Pravidel.
3.2
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k
Pořadateli soutěže, k subjektu – jakémukoliv členu distribuční sítě Volkswagen na celém území
Evropské unie, zejména autorizovaným prodejcům a servisním partnerům, nebo k Organizátorovi.
3.3
Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce
zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku
nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v
takovém případě propadá Pořadateli akce, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí (který
byl pro tyto účely vylosován), popř. ji využít k jiným marketingovým účelům. Účastník akce bude
vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která
dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.
4.
Princip soutěže, výhry
4.1
Pro zapojení se do soutěže se musí Účastník registrovat, uvést povinné údaje a odpovědět na
soutěžní znalostní otázku.
4.2
Vlastní podmínky Soutěže jsou následující:
4.2.1
V Době konání Soutěže musí Soutěžící pro zapojení do soutěže navštívit soutěžní web a
vyplnit a odeslat zde registrační formulář (dále jen „registrace“), kterým se přihlásí do
soutěže. Do registračního formuláře dle předchozí věty je soutěžící povinen vyplnit úplně
a pravdivě tyto údaje: jméno a příjmení, e-mail, PSČ.
4.2.2
Soutěžící je povinen v rámci registrace vyplnit rovněž odpověď na následující soutěžní
otázku: „Kolik bylo prodáno vozů Tiguan v bílé barvě od jeho uvedení na český trh v roce
2007 do 31. 5. 2016?“ (dále jen „soutěžní otázka“).
4.3
4.4
4.2.3
Soutěžící odesláním registračního formuláře projevuje souhlas se zpracováním svých
osobních údajů dle těchto pravidel a dalších projevů své osobnosti v rozsahu uvedeném
v těchto Pravidlech.
4.2.4
Výhercem výhry uvedené v odstavci 3.2.2. se stane ten 1 soutěžící, který správně odpoví
na zadanou otázku a to ze všech Soutěžících, kteří se za celou Dobu konání soutěže do
Soutěže zapojí. V případě, že správně odpoví dva nebo více Soutěžících, organizátor určí
novou znalostí otázkou, kterou těmto Soutěžícím zašle na e-mail, který byl zadán v rámci
registrace. Na tento e-mail musí Soutěžící odpovědět do tří pracovních dní od přijetí.
Takto se mechanismus bude opakovat, dokud nebude určen jediný výherce.
Výhra
4.3.1
Do soutěže je vložena 1 výhra a tou je zapůjčení jednoho vozu Volkswagen Tiguan
s plnou nádrží na víkend. Vůz bude pojištěný a vybavený dálniční známkou. Pořadatel si
vyhrazuje právo na určení termínu pro zápůjčku vozu výherci. Víkendem se rozumí pátek
od 18:00 hodin do neděle 18:00 hodin.
4.3.2
Výhra je nepřenosná. Vůz je možno užít pouze na území České republiky.
Další podmínky soutěže a čerpání výhry
4.4.1
Odesláním dotazníku vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je
bezpodmínečně dodržovat.
4.4.2
Účastník prohlašuje, že je oprávněným držitelem e-mailové adresy, z níž byl e-mail
odeslán.
4.4.3
Úspěšná registrace bude potvrzena potvrzovacím oknem v prohlížeči po odeslání
registrace.
4.4.4
Pro účast v soutěži je nutné odpovědět na zadanou soutěžní otázku.
4.4.5
Výherce se v dostatečné době předem dozví podmínky, místo a čas čerpání výhry.
4.4.6
Vůz je pojištěn povinným ručením a havarijním pojištěním ve standardním rozsahu (o
podmínkách pojištění a výši případné spoluúčasti havarijní pojistky bude Výherce
informován předem). K čerpání výhry je výherce povinen podepsat předávací protokol a
řídit se pokyny pořadatele.
4.5
Objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku zdokumentuje Pořadatel a Organizátor za účasti
notáře.
4.6
Výherce bude určen do 14 dní po ukončení doby trvání soutěže. Výherci bude výhra oznámena do
7 dní od jeho určení a to na e-mail, který zadal při registraci. Výherce je povinen na takový e-mail
odpovědět nejdéle do 7 dní od jeho přijetí. Pokud výherce nereaguje, bude shodným způsobem
určen výherce další.
4.7
Jeden Soutěžící se může do soutěže registrovat pouze jedenkrát. Na pozdější pokusy o
opakovanou registraci téže osoby nebude brán zřetel. Jeden Soutěžící může vyhrát pouze jedinou
výhru.
4.8
Dotazníky, které nebudou obsahovat povinné údaje, nebudou do akce zařazeny.
4.9
Ze soutěže budou, bez dalšího, vyloučeny odpovědi, které:
4.9.1
budou v rozporu s dobrými mravy,
4.9.2
budou urážlivé ve vztahu k Pořadateli nebo Organizátorovi,
4.9.3
nebudou splňovat zadané téma.
4.10
Výherce odpovídá za zdravotní stav svůj a osob, které ho případně budou doprovázet, a bere na
sebe veškerou odpovědnost spojenou s cestou.
5.
Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy
5.1
Účastí v akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu emailu (dále jen „údaje“) do databáze správce, kterým je pořadatel (dále též správce nazýván
„společnost“) a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace
akce a předání výher a dále pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně
zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách
informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 10 let, resp. do vyjádření
nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů.
5.2
Účastník souhlasí se zveřejněním svého jména a město jakožto výherce na FB profilu pořadatele.
Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor a pořadatel soutěže je oprávněn
bezplatně užít jeho jméno a příjmení ve sdělovacích prostředcích (včetně internetové a FB stránky
pořadatele) a propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány
výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy a to po dobu 10 let od ukončení
soutěže bez omezení území.
5.3
Účastník bere na vědomí, že má práva podle § 11, 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména, že
poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoli po skončení akce na adrese společnosti
požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo na přístup k osobním
údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů atd.
Kontrolním orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
6.
Závěrečná ustanovení
6.1
Organizátor i Pořadatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností nároku účastníka na
účast v akci či na výhru od takového Účastníka nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména
za účelem zjištění věku Účastníka či jiné potřebné doklady). Pokud Účastník nepředloží na vyzvání
Pořadateli, popř. Organizátorovi vyžadované nezbytné doklady, bude z akce vyřazen. V takovém
případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch Pořadatele akce, který je oprávněn
rozhodnout o jejím udělení jinému Účastníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
6.2
Účastí v akci projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.
6.3
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit
podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby
mohla být výherci předána v souladu s pravidly akce.
6.4
Organizátor akce ani pořadatel akce nejsou odpovědní za jakoukoli škodu, kterou Účastník
případně utrpí svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry či v souvislosti s užíváním
výhry.
6.5
Tato závazná pravidla Soutěže jsou dostupná na webové stránce www.newintown.cz/soutez.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky Soutěže, Soutěž odložit, zkrátit Dobu trvání
Soutěže, přerušit nebo zrušit Soutěž bez náhrady. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a
pravidlech Soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku Pravidel a zveřejněno na
webové stránce www.newintown.cz/soutěž. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění
dle předchozí věty.
6.6
Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v Soutěži či výher soudní
cestou je vyloučeno. Cenu nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním.
6.7
Při jakémkoliv porušení pravidel Soutěže ze strany Soutěžícího si Pořadatel vyhrazuje právo
Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady vyřadit.
6.8
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního
uvážení. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto Pravidlech. Pořadatel není
odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.
Soutěžící se zavazuje uvádět pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné
problémy s funkčností technických prostředků určených pro realizaci Soutěže a internetové stránky,
kde budou informace o Soutěži uveřejněny.
V Praze dne 01. 06. 2016

Podobné dokumenty

Pravidla - Sbal se na Bali

Pravidla - Sbal se na Bali na Bali v hodnotě 200 000 Kč nebo 10 poukazů na zájezd v hodnotě 20 000 Kč do soutěže vložených společností Invia.cz, a. s.“ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel mar...

Více

Outbreak credentials.key

Outbreak credentials.key Neotravujeme. Zapojujeme.

Více

úložné prostory bytu 3. tisíciletí

úložné prostory bytu 3. tisíciletí 2013-14 “OBEJVÁK” 2.0 Z pokoje zmizel počítačový stolek s počítačem a kancelářskou židlí a nahradila ho knihovna se 100 svazky

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE

PRAVIDLA SOUTĚŽE vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru. V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy: 1. Odesláním registračního formuláře na soutěžním webu souhlasí účastník se zařazením všech svých os...

Více

originální příslušenství pro golf

originální příslušenství pro golf jako kola. Jak za bezpečnost jízdy, tak i za celkový vzhled vozidla. Sepětí mezi formou a funkcí každý den znovu utvářejí naši vývojáři, designéři a inženýři. Tím, že spojují kvalitní materiály v p...

Více

zde

zde Nákup soutěžních výrobků resp. produktů Stock, a odeslání SMS musí být řádně a úplně realizováno v řádném termínu konání soutěže, tj. od 1.6.2016 00:00:01 hod. do 28.6.2016 23:59:59. Na SMS nesplňu...

Více

Oficiální pravidla soutěže „Skyservice – Soutěž“

Oficiální pravidla soutěže „Skyservice – Soutěž“ Splněním soutěžní podmínky automaticky účastník vstupuje do této soutěže dle těchto pravidel a schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech herních dokumentech, a přistupuje k n...

Více