Děti vyžadující speciální péči

Transkript

Děti vyžadující speciální péči
Děti vyžadující speciální péči
a) Ohrožené dítě
je takové, u něhož se jeho prostředí či podmínky života natolik odchýlily od normy, že
mohou bezprostředně poškozovat jejich vývoj a začleňování do společnosti. Stejně tak
je třeba respektovat dítě jako individualitu a jeho vývojovou etapu, v níž se právě
nachází.
Existují dva hlavní okruhy příčin ohrožení dítěte:
- příčiny vnitřní – spočívající především v dítěti – vycházejí z dítěte, kdy jeho
odlišnost vzhledová, zvláštnosti původu etnického, chronická nemoc, vrozená
vada, či jiné postižení, vedou k narušení, deviaci či znemožnění jeho
odpovídajícího vývoje a dítě tak ohrožují.
- příčiny vnější – spočívající v prostředí, kde dítě žije. Mohou to být faktory
z prostředí fyzikálního, biologického, chemického (poruchy biologické
rovnováhy a životního prostředí) i sociálního.
Negativní faktory z prostředí společenského můžeme hodnotit jako nedostatky ve
fungování společnosti jako celku na straně jedné (bída, hlad, nedostatek,
diskriminace, válka) nebo jako nedostatky ve fungování společenských skupin,
zejména rodiny, na straně druhé.
b) Rizikové dítě
označuje se tak dítě, které se narodilo např. z odchylně probíhajícího těhotenství, či
jejichž porod nebo období po něm proběhly nenormálním způsobem. Odchylky u
těchto dětí se objevují mnohem častěji než u ostatních (viz jiná kapitola).
c) Dítě s postižením
- tělesným
- smyslovým
- mentálním
- kombinovaným
Dítě s postižením má omezenou celou řadu společenských aktivit, kulturních,
sportovních, pracovních, dítě si nemůže hrát rovnocenně se svými vrstevníky,
společně s nimi navštěvovat předškolní a školní zařízení, pěstovat nejrůznější zájmy.
Dochází tak k porušování sociální integrace. Dítě s postižením vyžaduje péči svého
okolí, své rodiny a zároveň je pro ni značnou psychickou, sociální i ekonomickou
zátěží. Dítě s postižením vyžaduje od společnosti uspokojování svých potřeb, znamená
však často pro ni ztrátu produktivní síly, neboť porušená integrace mu nedovoluje se
do společnosti plně začlenit.
d) Sociálně maladaptované dítě
Kauzální výklad vzniku sociální maladaptace (SA) je obtížný a mnohdy bývá na
škodu věci silně zjednodušován. Obecná kritéria SA nebývají přesně a jednoznačně
definována, což znesnadňuje srovnávání jak v rámci jedné komunity, tak při studiích
mezinárodních. Mechanické přenášení nálezů z jedné kultury do jiné může často vést
k omylům. SA u dětí má řadu predisponujících faktorů:
- celospolečenské faktory –
stále rychleji probíhající změny ve společnosti, na které se těžko
adaptujeme
rozpad či oslabení rodin
umělý svět mass-medií, které mnohdy zkreslují pohled na svět
pro děti chybí kladné vzory
prodloužení závislosti mladé generace na rodičích
ztráta perspektiv vlastního vývoje mladé generace – hledá únik ve
světě drog apod.
-
individuální predispozice jedince
genetická zátěž
biologické oslabení plodu v těhotenství
oslabení dítěte v časných vývojových fázích
dispozice ke vzniku chronických nemocí
odchylky ve vývoji temperamentu, osobnosti apod.
-
rodinné predispozice
selhávání rodiny v péči o dítě
chybný výchovný systém po generace tradovaný
-
predispozice ekologické
důsledky zhoršení životního prostředí
tím se oslabuje odolnost mladého jedince vůči některým nemocem
a sociálním stresům
-
kulturní a sociální predispozice
prostředí ve škole, internátě
vrstevníci, neformální skupiny
negativní vlivy dospělých – kouření, alkohol, špatné vztahy, agresivní
jednání, sledování násilí v televizi či na video, počítačové hry
předsudky a nevhodné formy jednání
-
predisponující životní okolnosti
aktuálně vzniklé životní události (ŽUD)
(nemoc, úmrtí v rodině, rozvod či těžké konflikty, neúspěchy ve
škole, šikana apod.
psychická subdeprivace nechtěného dítěte, které není matkou plně
přijímáno, může jeho sociální situaci narušit více, než rozvod rodičů
-
predisponující situace
situace, které svádějí k chybnému jednání (alkohol, krádeže,
vandalismus, silácké činy či vystupování)
Veškeré uváděné predispozice nepůsobí většinou izolovaně, ale jsou mezi sebou
propojeny a vytvářejí složité interakční mechanismy, které se vzájemně potencují.
e) Nemocné dítě
- akutně – průběh většinou rychlý, bez většího vlivu na dítě i rodinu
- chronicky – průběh postupný, opakující se, významně zasahující rodinu
-
prožívání nemoci dítětem
prožívání nemoci rodinou
nemoc jako faktor ovlivňující vývoj dítěte
specifické problémy některých skupin chronických onemocnění
vrozené vývojové vady kontra získané
-
self-help kluby, kluby rodičů
odborná pomoc a terapie
prevence a podpora zdraví
- problematika dětí závažně nemocných – mukoviscidóza (cystická fibróza), svalové atrofie,
smrtelně nemocných – leukémie, event. jiná onkologická onemocnění
- problematika smrtelných úrazů