uácIaÚ

Komentáře

Transkript

uácIaÚ
Novy terč vymahačů:policisté
Čtyřicet procent mužůzákona se topí v dluzích
JEZEUEC
Z HAI{SPAULKY
uácIaÚ
Rozhovor o válce,
Putinovi, Babišovi,
milenkách a o tom,
koho bude volit
'
lll||lllJlluul!L]ll
rrírrír
Svobodu
za pár fotek Gotta
Gott, Kubišová, Kryl, Vondráěková, Matuška, Slitr, ale i Ray
Charles, Freddie Mercury ěi Johnny Cash. Stovky zpěváků
má v portfoliu 0TT0 DLABOIA patřící mezi průkopníky fotografie ěeských celebilt. Někdejšídvomí fotogtaÍ Kada Gotta
uspořádalv Poděbradech ke wým sedmdesátinám výstavu
snímkůa obalů desek hvězd pop-music z let 1965-1985.
Prý
řim í\arcl Gott dělal ňdlěo?
co mu zbylo? Bulvár si sice vymyslel, Že
jsem ho vozil po koncertech, ale já v ži-
Do foťáků jsem se zbláznil uŽ jako kluk'
Votě neměl řidičák, neumím řídit! A nikdo další s námi nejezdil.
do drogerie na náměstí v Poděbradech
a vezmu si tam Exaktu nebo Praktinu,
coŽ byly pro mě nedosaŽitelné přístroie.
KdyŽ jsem se díky focení dostal k peně-
Říďl 1áď?
zům, začal jsem je sbíIat a dnes jich mám
mnohem Víc, než jich mohu za život zničit. Měl jsem neivětšíčeskou sbírku...
anl4áÍák?
TŤeba Jirka Schelingel. Vzali jsme si taXíka nebo jeli tlamvají. Tehdy to šlo.
A
A dobie. Pokud to mohu jako neřidič posoudit.
co když neuněl řdlt
l Y případě l(ada
Gotta?
Ano. Fotil jsem ho tŤeba u koně na Vác-
laváku v noci a on si pŤivezl veliké ozdobné křeslo. Pár lidí se shluklo, udělal
jsem dvacet oken, protoŽe nebyl žádný
digitál, sbalili jsme křesílko a jeli domů'
By| |ste
asl neEádaně|í Íotoýaf sťiÉdoby. Pň.
pomínall se Yím zpářácl?
Je fakt, Že nevím o nikom z populární
muziky té doby, koho bych n€fotil. Můj
seznam čítáasi pět stovek tváří. Nikdy
ale nevolali, že jsou zrovna tam nebo
onde. Žádný bulvár neexistoval. Lidi soukÍomí celebrit zajímalo vždycky a mezi
lidmi se povídalo všechno moŽné, ale
v novinách to nebylo.
dost l?
Pies hospody... a přes ženský. otec mi Zemřel v deseti, matka v patnácti. Vždycky
jsem se o sebe stalal sám. školu jsem vychodil s iednou dvojkou, ienŽe v křestním listě mám tři továrníky, což znamenalo, že se s gymnáziem či průmyslovkou můŽu rozloučit. Vyučiljsem se iem-
Jak lste se k nlm
ných mechanikem optických přístÍojů.
lÍEE
so
kdy jsem snil o tom, že v noci vniknu
I
colobdty?
Pracoval jsem v Meoptě ve vzorkovně
a pak mě vlazili k soustluhu. Tehdy šlo
odejít iedině do dolu nebo na stavbu' takže
jsem šel do Montovaných staveb obsluho-
vat Výměníky tepla. Pak jsem nastoupil
na Vojnu, ale uhnal jsem modrou knížku.
laK!
Matka iednoho z mých děvčat měla Známého 8enerála. To stačilo. U slovanského
domu bylo bistro, kam chodili taky ondŤei Suchý či Hanka Blejchová. Pobídli
mě. ať něco ukáŽu v Mladé frontě' kde
od šedesátých lď
na pět
sto\€k osobnostÍ nejen českého show
Vyfotografoýal
byznysu' Jeho snÍl.nky se objeýily na osmi
stovkách titulnÍch stÍan ÓasopisŮ, sloýkách
obalŮdesek' pohlednic, kalendářŮ či plaká-
zpá'6kú' herců a irrterprďů !áŽné hudby íctogmfoýaljako prvníV tuzemgotfu\ou tematikou a
sku titulnÍ stránky
tŮ. Kromě
s
balonovým létánÍm. Do konce května má
\4'staw hvězd populárnÍ hudby V Galerii
LUdVÍka Kubyv Poděbřadech, kde se otto
Dlaoola narodil' Málokomu doma chybí
gmmďonoýá deska, na jejÍmŽ obalu je fe
togmfie Ottc Dlaboly.
mi pak vyšla pIVní fotka. Je na ní vidět světlo skrz mříŽe kina Blaník. Neměl jsem žádný politický zámě1 ale byl
Iok 1966, takže jsem s€ cítil iako mistr
světa. Pak jsem mohl udělat stovky fotek, plakátů a obalů na desky po celém
světě' ale nikdy už jsem nebyltakovej borec. Akorát jsem byl strašně chudej a neměl jsem foťák' takŽe jsem si v půjčovně
průmyslového zbožípůičovalFlexaret Za
sedm korun padesát na den' VyÍo(iljsem
Jiřího Suchého' jak šel ze studia v Karlíně, a prodal jsem to na titul časopisu
Květy. A uŽ to začalo jít. Titulních stran
mám přes osm set. NejvýZnamnější fotoglaf na světě je ale Archiv (tedy foto-
$afte ,,vyptijčené"napřiklad z tnternetu
bez vědomi aŮtora, které pak redakce podepiše ,,Foto: archív", pozn. red.J. Nikdo
neví, jaké má křestní jméno, ale co ten
toho stačil namydlit!
s kým |ste pol(račoval?
se Všemi, kteŤí přede mnou neutekli
(směje se)' s Pavlem Novákem jsme se
znali z Přelova na MoIaVě
Z intru. Tomu
isem dělal skoro všechny Íolky. Pakjsem
začal Íotit Maltu Kubišovou a Golden
Kids. Byl isem vyloženě jejich foto8laf.
Jenže kvůli Martě je zaŤízli, tak isem přešel ke Gottovi, ktelého jsem poprvé fotil
v šatně Divadla ABC, kde měl koncert.
Až do pětasedmdesátého isem mu fotil
téměř všechno. osm LP desek, stovky fo-
tek do časopisů' plakáty, pohlednice...
Koho |sto tně| ne|rad,ěll?
NeVím. Maltu jsem ale miloval a docela
mě mrzelo, že si ji potom vzal režisér
Jan Němec. Tehdy jsem si ještě myslel,
Že bych se mohl oženit. Ted už vím, že
to pTo mě není. Ale proÍesně mě posunul jediný člověk' a to byl Gott. on iediný věděl' co přesně chce. Měl přesnou
představu o sVé imagi' Ptal se mě pŤi každém focení' proč tohle a proč tady a proč
takhle. To bylo plo mě Zajímavé.ostatní
stáli tam, kam isem je postavil.
|alo ÍotoglaÍ|sb to mohlvldět|lmk' ne?
To ulčitě. Ale když to dělát€ plo d€sku >
/Úe
FOTOGRAFOVANY
FOTOGRAF. ..Pi padam
si ]ak manekýna' ]ak já
ty lidi musel trápit Jak ti
me museli nenavidctl VY
berte fotky, kdc vypada nr
ne jako uplnej bllrec. a e
jef lako blbec smelc sc
0tto Dlabola.
i
*\*.
'1Es+\-.
-.sla>-:
1-r1::
'
> MARTA KUBlŠovÁ.
,,Nlartu zakázali uŽ v zimě,
ale já měl její fotky na
Výstavě ještě V červenci
1970' NávštěVnícitam
do sešitůpsali: A{ žije
lMarta' Dlabola a Dubčekl
A to bylo o hubu' Člověk'
který měl Výstavnísiň na
starosti' se vŽdycky lekl
a vyměnil protistátní sešit
za nový' ]enŽe tam se
zase okamžitě objevilo:
Nechte lMatu zpívat!
A tak pořád dokola'''
L.
llt'lx) lrIo lll,]I(it, t.lk ho nlLtsítt'rcspt'li1cl
rJt' l!,ljŠťk(j\'Ž iť lJk slrJŠIl(i l)0pLlljlIlí'
l)ík\' loI]lll ist'nr nt'br'l od I()krl l96(r ni
k(lť l.tnltislnjIl.
To bylo možné?
l']vj lst'nl jeL]iný zrl.iI])Í ii_)toSl.1i
lict'' ktcIr'll\'l
\'relltll)
tltj t1r',l,ldr'accti lt.r villné
r''z' '' ri'']'' t'1' ,"r'rl' \\l'1li ll.ťl l
.i, z t' tt, . ,1.,, \, l)\l i("rl rlr. \'
ýlťJ lnýf h tl l1lělcij. i] Iti \,(' s\'.17Ll
noviniiri. Nikrlc. A nikLlv iscm nebvl Ir.t
s\'.lZll
', '1,
EE
r'
\'
..
tr..,,r.
sz
i', 'l..l l .\"/ |\rrll,r'
vtltlcIu atli llťŠlo'l).lní n,l niltltirlíIll l'-li'
lroILl llli1otiŽ l]Jl,l \'ritllčIttlLt za p.iI'ío1t'k
K.1rl.l C()1l.l štťn]pldo obt'.lnk-l'.l tla1lsala
por'olíní''.I)r()šcl jsťl]l I(()n]u
''sr'rlllocltlr-i
t]isnlťnl
jil k()
rtijŽ llt.islctu'
NehÍozily vám jako ,,nepracujícímu" potíže?
.]ak() IloZ.1ll]čstn.lllý Jsenl neIrltlIll ltÝt
\' l)Vto\'Ónl ijr'tIŽsll'tl' Ill()tlir.i lót.l jscnl
bvdlel \'|enzionll v i)]'ta pro (lvJ li(li,
l.1kŽc l]li t.]nr poi'id chtěli tlěkolltl clit'
\ tr''l'lt''trll l'ťl'l l l'll'.ll ll]. l''l|'l:'llI
i.lk isL'Iu l]Io s()ci.r]jslllLls LlťrleŽitoj. rra
ps.rll rri to \' Ahoii r.r sobotLl, \' lv1t'lo
.llr \r,r.,1r.,,'z.'\lt\ii, I
lJl(ll. sl'l(.kli'.l
\
I
\'Y(]IŽel ]sť1l] tJn] ot]
|,l'ťl '',/ l., l.l \''| L'''|l' -''|' 'rl'
slťaI]ll l)\'t'
l(\r
(lkLl
1'''l 1'r,'-
Byljste na zpěváky přísný?
\/l I .l r, l rr'll I lr' ,.J|, /, \i 'ilr''
Z llicll sť l]la Ilc[li]l' \1éLlr:li, žc kr]r'Ž llLr
,1.'r l r rr. .'., '. ,, r.r1...,1,t I.rl,'.,lt' rt.
Ž(. i llik,lnl ItcLl.ittl' AlitlI'it icijnolt iscIlt
v\'l()til I)('tl.l l{.lpku. ].k si \'l)LliťlLl \ L]l'
lr' , r. ,
rrl
r
,
l'r
r.'-1, (, "l
t
tr.
zL
< MEGASTAR v
čssR.
"BaÍbru
stÍeisan-
dovou isem vyÍotil, když v Československu
počátkem osmdesátých let natáčela film Jentl
o židovské dívce' Fotil isem to na teleobjektiv
a byl jsem od ní daleko. KdyŽ šla s pražským ra-
bÍnem po ulici, nevěděli, jestli náhodou nejsem
estébák, když sije takhle fotím."
Až do půlky sedmdesátého roku
to
šlo. Šroubyzačali utahovat postupně.
Vznikl Festival politické písně sokolov'
kde byli všichni, kteří chtěli zpíVat' s vý-
iimkou Gotta, který to ukecal tím, že
zpívá o lásce,
a ne
Žádné aktuální son8y.
Kromě toho se říkalo, Že zaplatil Vilu
Hrabalovi.
u
estéhík a ředltel PÍagokoncďfu' vás
stB někdy lontákto,al8?
což
Y
k€Nr
itR.f
jsem pes, kdyŽ jsem to otiskl. To mě do_
cela mrzelo, protoŽe jsem to neudělal ve
zlém úmyslu. Každý jsme si tehdy čas od
času kupovali buřta u stánku. Dneska se
spousta lidí tváří, že jsou hrozně nóbl.
stýkál |ste sé s nlml
l
mlmopÍacoťně? Tňeba
s Gottem?
oprud dn8šh lste
W bhdy asl
pořádně llml'
tován.
Film mi došel mockrát' Tehdy jsme navíc kupovali Zbytky černobíléhofilmu
od filmařů z Barlandova. Přesto mám
okolo sta tisíc ne8ativů a jednou tolik
barevných diapozitivů' l tisk byl proti
dnešnímu mizerný a barvy jsou lozjeté
NeŽ jsme jeli fotit, šli jsme do čínydo Vo-
i na titulech.
hradech. Bavili jsme se zásadně o muzice. Karlovijsem vykal' i když mi víceklát navrhl tykání' VŽdycky jsem si ho
velice váŽil, stejně jako ostatních, a jsem
zvyklý jim vykat. Vůbec nejblíž jsem měl
kJilkovi schelingelovi. spolu jsme trávili
i silvestra. Lidi' kleií tady už neisou, je
čímdál víc. Začínám se pohybovat V říši
stínůa Za chvíli se tam odeberu ijá.
Myslol |sen to spiš temaťd(y. Í{lkly |st3
ky nemusel'otlt na stáYtÉ mláílože?
diČkovy ulice nebo do Babety na Vino'
a&á.
Na mě se estébáci ptali jedinkrát' když
Josef Škvorecký' který Žil v Kanadé' viděl jednu moji fotku a chtěl podobnou
na obálku knihy své manŽelky. Tak jsem
mu ji vyfotil a poslal. Najednou mi napsali z DluŽstva invalidů, které dělalo
záložky, kde byli i mnou vyfocení zpěváci, jestli ie to se mnou už v pořádku,
Že se na mě ptala policie. Je absurdní'
že se vůbec neptali mě ani v redakcích,
plo které jsem dělal. Horší asi bylo, kdyŽ
Gott Zůstal v emi8raci a Jilka Štaidl mi
psal: ,,Škoda Že tu nejsi s náma." Brzy
Ne. Akorát jsem fotil Gotta, když bylo rose ale vrátili.
zestavěné metlo. Václavák byl rozbouraný ale nebyl to požadavek z vyšších
podvÍ'
Když už isme u Franťška HÍabala šířícího
míst' jen Kallův nápad.
žené pomosnímky Marty lfublšoíé.'.
Po osmaš€desátém to muselo být př€sto
ne?
knJÉ'
ona po zákazu zmize|a z okruhU ZpěVáků. PáIkrát přišel její manžel Jan }
33
IEEEN
KRÁL FREDD|E' ,,KdyŽ byl velký veřejný koncert Queenů v Hyde Parku v roce 1976, měl jsem z Melodie napsáno, Že jsem jejich fotograí Byli
na mě docela přiemní Pod pódiem byly zábrany, ukázal jsem to a gorily mě přes ně přetáhly. Dneska smíte fotil na takových akcích jen první dvě
písničky.To už pro mě není'
Němec, protože potřebovali pe\íze. ze
by naÍotil nějaká zvířata. Jenže on fo'
til mizerně a myslel si' že mu to někdo
vezme prolo. Ze ie Známý rilmovy rezi
sér' MaIta Hrabala Za ty Íotky žalovala.
Jediný, kdo šel svědčit v její prospěch,
byl Vašek Neckář, za což m! hÍozil zákaz. Poradili mu, ať vstoupí do strany,
že mU Ío projde. Takze jedlni dvd Zpe
váci' kteří tam vstoupili, byl on a Karel
Hála. Pdk ale byll lid l, klerl nalezli Rusá
kům do zadku hned. Alena Tichá' Pa'
Vel Liška a MaIcela Laiferová. ŠliZpívat
na sovětské velvyslanectVí v době, kdyŽ
jsem z okna viděl. jak miliciottaři sváŽejt
lidi, kteří ještě V roce 1969 protestovali,
a řežou je pendrekama'
z pozděiší doby mě napadaií třeba Joseí Lauíer
ěi Jarek l{ohavlca.
Laufer si naběhl a udě]al něco' co nemu
sel' To s výjimkou těch tří neudělal nikdo. U Nohavici lo ale bVlo pitím. Poprve
EEff
sr
jsem ho viděl v Telči, kde měl malý reci'
lála jeste nebvl lak populjrni' A bylo mi
jasné' že tenhle kluk je doblej. Měl jsem
přehled o tom, kdo je zajímavej'
(Xec mi zemřel v deseti,
matkavpďnácti.Kcele-
biltám jsem se dostal přes
hospody... a přes Ženský.
v
s€dmdesátých
letech se asl snažlll všichni,
úplně vynechal. Jako kdyby tam nebyl'
Blzamost to muséla být šílená.
UIčitě' Jako všechno. V Moskvě byl su_
permalket GUM, kde měli automat na
pivo. U něj stála fronta lidí' ze zdi tam
byl ieden kohoutek a u něj jeden ka]í
šek. Chlápek hodil kopějku, natočil Z kohoutku, vypil, položi] kalíšek a šel další,
a všichni měli jen tenlrle jeden kalíšek!
Utápěli s€ zÍÉváGi Y alkoholu?
kdo chtěli zpfuat.
Pilo se pořád. Mně ve čtyřiceti operovali
koncert v Moskvě a já tam jel jako foto
graf Pragokoncertu. Tam byli komplet
všichni. JenŽe děkovný plojev za účinku
jícínechtěl nikdo pronést. Kalel Hála to
nakonec vZa1' ale tak se před koncertem
opil, že celou dobu jen blekotal' Tenkrát
to diligoval Hybš a ruský ministI si myslel, že to je náš minislr' a celý proiev smé
řoval ua něho a ministra kultury Brůžka
to největší proÍík' o třídu iinde než ostatní.
Sledoval dění v zahraničí,mělspoustu Za
hraničníchdesek a zkušenost z Ameriky.
Německý management z Polydoru ho vedl
V roce I970 proto absoJvovali dolejzaci
ledviny. ovšem Karel nikdy moc nepil' By]
šikovně a tady měl kolem sebe skvělé lidi.
Neznám Gottovypísničkyodpůlkyosmdesátých let, vůbec mě to nezajímá. Ále před
tím jsem jeho písničkámmohl věřit a cítit
podobné věci' jaké zpíva]' Jirka Štaidl psal
ikf
all]
lť\L\''\
t
r'l irll
s
j li.tt
l.l ltr'ik't] \ rlztl
''.llLLtr. rrL]t\l.lt.ll \iť llt''/ (l\i l.llllikr ll)
l'Llsjl sa () ťl]l|:l.jť|,.llť rI.l1ll sť
vy iste nechtél utéct?
\ť' I\)i.i(l
sťl]) tl]
l]]] L()\',l
ř-
l ]lť].]l(.j lla\ 1'.l1.'
s Xařlem Gottem iste někdy vycestoval?
.lcli jsllr(. str(rlLr l()lll ol\ nlIi.i(lLl (l(r \llli
rhor.r L rLrcr'1');-'. \1aL l.rrr;.Ii\.1t. llo
s1.lli isl]lť lr()l'() |liílll() l)ll)ti pokrlli totLl
]ijIl], lilťil s]l.iťir.rli .ltťll1.j1 l]J jll.]ťlsk(i
sl)ort(r!cr'. Sl.i\.rlr l,rrrr rr.r lr.tll.ortt' \.t
konec sr 1.r,itrr' kLtllLtr trr .rLco trr'kLrrt.tll
'il
.t
I
v zahraničíjsteale ÍotograÍoval iiindy' 'lak to?
I)(]st]l ]s('lll tle]illl iLr'.lt t]íkr' liatIl.lt.jt]cr'
1,, \ 1,,r,'r,
li.]\(,( ljJ]l('s. ]lt'l,(lQ|]t.l]\' I\)slť!il]]
l)lljL]l) isťl]l t]rrsl,ll l t,lc,'l,):9 (](r,\lna
r
T()LL]
riLr,.tle 1l.rk s,' rl(rt('rrr.rrrt.l \,lrl.1 (lri
nrr.r'k.r ,r nr(ria
ccstr
rr.r Z.i1r.rri
\i
:liLrtti'ilr.
A vy iste přešel k vážné hudbě' Proč?
l.la.ilIiťlll
()sl]](]as.ll\ al]
l('l Lll is('lll
Il]a'l
I r ' I .Ir.rlr.r'' Ir''Lrlr'lt
l l' rr' , -.,
. \ 'r. I.rr'
'l'ltt'
.r
l
\ll'll-L'lť]
il
\ ''l./l '''
MlLENCl. ,.KdyŽ jsem Viděl Bartošovou se sepéšim, říkaljsem si, Že pŮjde nahoru' Byla to
tehdy strašně příjemná' hezká a hodná holka. ale co se s ni pak stalo, kdoví?''
., .r'' l
'1 .l l
/
r
l\' l" t l. r ".'.1'1r
lsl]]L' j.]li()llo l()\,irllí'i ll]eli ts' J ll1ťť. li)1 ] l
isťj]] tal]V Natl ]]l.l I) l].]. sLlI(,1' ]lI()sló l,]5ť
ljrli. tL'ztlil tslrn sitr .rLtlobLtsltl .t r l.r
'\
lil'IIl ll() ll'llLl1l]il'ť .l l()!il \ \'lnJ nl IlJ l]] isl.l.
i(t!'rJ sa s v.ilnoLl lturllr{)rr Irai.lk Iotr.
uniklvám vúbec někdo?
\ťrl]]l () |li]n)l]]. l\ii'r L.lslIli'.lltLr. tllt.lL
lť l]l'l]1.iJll Il..rllťs' Ii'll'i\ i.r'rll
tllL''
sL' L1rl .\tl
1lliL'nL'LIrst.tl
Lukas Ínapál
t
*
\
\
lenzn*
-ť;*
99n
Kó/měs'

Podobné dokumenty