Grafické a tabelární přílohy

Transkript

Grafické a tabelární přílohy
ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
Graf 1. Výměra HPJ podle jejich celkového zastoupení v ZÚ Kačina
Obr. 1. Přehled HPJ na půdách zájmového území. V legendě je pod kódem 0 uvedena plocha lesa.
41510
41512
41522
41528
41531
Legend
AdministrativniUzemi
KacinaCelek - UZIV
<all other values>
41532
41535
41559
41579
41593
UZIVATEL
41605
2459
41607
38910
38933
38965
41734
41746
41750
47253
38966
47257
38970
47259
38987
47266
39032
50655
39043
50879
39589
39643
39676
50922
50956
50981
51211
39852
51383
39880
51776
41481
73821
41490
73840
41493
80699
41495
41503
41510
81121
81203
82185
83168
41512
83348
41522
83710
41528
84177
41531
84325
41532
84441
41535
84686
84740
41559
41579
41593
41605
41607
41734
85043
85339
Obr. 2. Uživatelé zemědělské půdy podle LPIS
Obr. 3. Kategorizace půdních bloků podle velikosti výměry.
Graf 2 Přehled schválených žádostí v období 2007 - 2008 v rámci Opatření
III.1.1 a III.1.2 Osy III Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013,
Graf 3 Opatření III. 2.1. a III.2.2.v obcích do 500obyvatel v letech 2007 a 2008
Tab. 1: Vinařské obce a viniční tratě
Vinařská obec
Horka I
Katastrální území
Horka u Ţehušic
Horušice
Horušice
Svatý Mikuláš
Ţehušice
Svatý Mikuláš
Ţehušice
Název viniční trati
Nad hospodou
Nad týneckou cestou
Za baţantnicí
Na jílku
Na baţantnici
U korábu
U borku
U skalky
Tabulka 2. Ekologická charakteristika hlavních půdních jednotek (HPJ)
HPJ
GENETICKÝ PŮDNÍ PŘEDSTAVITEL
PŮDNÍ
DRUH
PŮDNÍ
SUBSTRÁT
POZNÁMKA
spraše
bez skeletu
1. ČERNOZEMĚ
01 Černozemě (typické i karbonátové) na spraši;
středně těţké
středně těţké, s převáţně příznivým vodním
reţimem
02 Černozemě degradované na spraši; středně těţké, s středně těţké
příznivým vodním reţimem
03 Černozemě luţní na spraši nebo na spraši uloţené střední, těţší
na slínu; středně těţké, s příznivým vodním reţimem
04 Černozemě nebo drnové půdy černozemí na píscích,
lehké
mělké (do 0,3 m) překryvy spraše na píscích; lehké,
velmi výsušné půdy
spraše
spraše (na slabě oglejená
slín.)
sprašový
výsušné
překryv
vápnitých
písků
spraše a nivní
silně
uloţenina na propustné
píscích
podloţí
05 Černozemě vytvořené na středně mocné (0,3 - 0,7
lehké
m) vrstvě spraší uloţené na píscích, popř. i nivní
půdy na nivní uloţenině s podloţím písku; lehčí,
středně výsušné půdy
06 Černozemě typické, karbonátové a luţní na slinitých
těţké s
slíny, jílovité znaky oglejení
a jílovitých substrátech; těţké půdy, avšak s lehčí
vylehčeným
břidlice
v epipedonu
ornicí a těţkou spodinou, občasně převlhčené
epipedonem
07 Jako předchozí, avšak těţké aţ velmi těţké v ornici i
těţké aţ
slíny, jílovité
spodině, periodicky převlhčené
velmi teţké
břidlice
08 Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vţdy však středně těţké
erodované, převáţně na spraších, zpravidla ve vyšší
svaţitosti; středně těţké
09 Černozemě illimerizované na spraši; středně těţké, s středně těţké
příznivým vodním reţimem
2. HNĚDOZEMĚ
spraše,
sprašové
pokryvy,
svahoviny
spraše
na svazích
bez skeletu
10 Hnědozemě (typické, černozemí), včetně slabě
středně těţké
spraše,
oglejených forem na spraši; středně těţké s těţší
s těţkým
sprašové
spodinou, s příznivým vodním reţimem
podloţím hlíny (na slín.)
11 Hnědozemě typické, černozemí, včetně slabě
středně těţké sprašové
těţší spodina
oglejených forem na sprašových hlínách; středně
s těţkým
pokryvy
těţké s větší spodinou, vodní reţim příznivý aţ vlhčí
podloţím
12 Hnědozemě, případně hnědé půdy nasycené a
středně těţké
míšené
často vlhčí
hnědé půdy illimerizované, včetně slabě oglejených
s těţkým
svahoviny
forem na svahových hlínách; středně těţké s těţší
podloţím
spodinou; vláhové poměry jsou příznivé, ve spodině
se projevuje místy převlhčení
HPJ
GENETICKÝ PŮDNÍ PŘEDSTAVITEL
PŮDNÍ
DRUH
13 Hnědozemě a illimerizované půdy maximálně se
středně těţký
slabým oglejením na spraších, sprašových a
překryv
svahových hlínách o mocnosti 0,4 - 0,5 m, uloţených
na velmi lehké spodině; závislé na dešťových
sráţkách
14 Illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované,
středně
včetně slabě oglejených forem na sprašových a
těţké, těţká
svahovinách; středně těţké s těţkou spodinou,
spodina
vláhové poměry jsou příznivé
3. RENDZINY
PŮDNÍ
SUBSTRÁT
spraše,
sprašové
překryvy,
svahoviny
POZNÁMKA
propustné
podlaţí
sprašové
pokryvy,
smíšené
svahoviny
19 Rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích a středně těţké
opuky a
skeletovité
vápenitých svahových hlínách; středně těţké aţ
aţ těţké smíšené karb.
těţké, se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry,
svahoviny
avšak někdy krátkodobě převlhčené
20 Rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech,
těţké aţ
slíny,měkké slabě oglejené
jílech a na usazeninách karpatského flyše; těţké aţ
velmi těţké
břidlice
velmi těţké, málo vodopropustné
4. HNĚDÉ PŮDY
21 Hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a
lehké
štěrky a písky
výsušné
ojediněle i nivní půdy na píscích; velmi lehké a silně
výsušné
22 Hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých
spřední lehčí štěrkopísky,
substrátech; většinou lehčí nebo středně těţké, s
písky
vodním reţimem poněkud příznivějším neţ
předchozí
23 Hnědé půdy a drnové půdy většinou slabě oglejené lehká ornice, štěrkopísky
vodonosné
na píscích, uloţených na slínech a jílech; lehké v
těţká
na jílech
podloţí
ornici a velmi těţké ve spodině, vodní reţim je
spodina
kolísavý - od výsušného aţ po převlhčení podle výše
sráţek
27 Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na různých
lehké, střední břidlice fylity,
výsušné
břidlicích, drobách a usazeninách karpatského flyše;
hadce a lehký
lehké aţ lehčí středně těţké, s malou vododrţností
flyš lehký
kulm
32 Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na ţulách, rulách,
lehké s
ţuly, sienit,
sušší
svorech a jim podobných horninách a výlevných
grusem
svor
kyselých horninách; většinou slabě aţ středně
štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku,
značně vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi
závislé na vodních sráţkách
37 Mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v
lehké aţ lehčí všechny
mělké půdy
ornici většinou středně štěrkovité aţ kamenité, v
středně těţké pevné horniny
silně
hloubce 0,3 m silně kamenité aţ pevná hornina;
skeletnaté
výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí)
o
40 Svaţité půdy (nad 12 ) na všech horninách; lehké aţ lehké aţ lehčí
lehčí středně těţké, s různou štěrkovitostí a
středně těţké
kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry
jsou závislé na sráţkách
6. NIVNÍ A GLEJOVÉ PŮDY
55 Nivní a luţní půdy na nivních uloţeninách; velmi
lehké, zpravidla písčité, výsušné
56 Nivní půdy na nivních uloţeninách; středně těţké, s
lehká
různé
substráty
koluviální a
nivní
sedimenty
lehčí, středně
dtto
exstrémně
svaţité polohy
0
(do 12 )
výsušné
příznivými vláhovými poměry
těţká,
středně těţká
57 Nivní půdy na nivních uloţeninách; těţké aţ velmi
těţká aţ
dtto
těţké, vláhové poměry příznivé aţ sklon k převlhčení velmi těţká
PŮDNÍ
PŮDNÍ
HPJ
GENETICKÝ PŮDNÍ PŘEDSTAVITEL
DRUH
SUBSTRÁT
58 Nivní půdy glejové na nivních uloţeninách; středně středně těţká
dtto
těţké, vláhové poměry méně příznivé, po odvodnění
příznivé
59 Nivní půdy glejové na nivních uloţeninách; těţké aţ
těţká aţ
dtto
velmi těţké, vláhové poměry nepříznivé, po
velmi těţká
odvodnění příznivější
60 Luţní půdy na nivních uloţeninách a spraši; středně středně těţká
nivní
těţké, vláhové poměry příznivé aţ sklon k převlhčení
uloţeniny
spraše
61 Luţní půdy na nivních uloţeninách, jílech a slínech;
těţká aţ
nivní
těţké a velmi těţké, obvykle se sklonem k převlhčení velmi těţká
uloţeniny,
slíny
63 Luţní půdy glejové na nivních uloţeninách, jílech a
těţká aţ
nivní
slínech; těţké aţ velmi těţké, vláhové poměry
velmi těţká sedimenty,
nepříznivé, vysoká hladina podzemní vody; po
slíny
odvodnění příznivější
aţ sklon k
převlhčení
POZNÁMKA
zamokřené
dtto
mírně vlhčí
zamokřená
(louky)
V tabulce 2 je vyjádřeno absolutné i procentní zastoupení jednotlivých HPJ,dále je
zde uvedena průměrný velikost HPJ a počet polygonů s jednotlivými HPJ. Pro
srovnání je v tabulce uvedena výměra lesních půd. Velikost ploch lesa je v ZÚ 1 638
ha.
Tabulka 3. Zastoupení hlavních půdních jednotek (HPJ) v ZÚ, (zdroj BPEJ)
HPJ
Počet ploch
Prům. velikost
ha
% bez lesa
ČM 01
11
432
39
4,63
ČM 02
11
655
60
7,02
ČM 03
4
189
47
2,02
ČM 04
8
527
66
5,64
ČM 05
7
522
75
5,59
ČM 06
3
73
24
0,78
ČM 07
4
31
8
0,33
ČM 08
4
54
14
0,58
ČM 09
2
70
35
0,75
HM 10
15
248
17
2,66
HM11
1
0
0
0,00
HM 12
1
9
9
0,10
HM13
8
179
22
1,92
IL 14
1
0
0
0,00
R 19
15
216
14
2,31
R 20
14
381
27
4,08
IL 21
47
1028
22
11,01
HP 22
7
41
6
0,44
HP 23
24
442
18
4,73
HP 27
1
0
0
0,00
HP 32
5
25
5
0,27
HP 37
12
126
11
1,35
2
13
7
0,14
NI 55
21
1183
56
12,67
NI 56
27
1094
41
11,72
NI 57
10
773
77
8,28
NI 58
13
34
3
0,36
NI 59
7
152
22
1,63
L 60
15
387
26
4,15
L 61
9
413
46
4,42
L 63
2
39
20
0,42
107
1638
15
SVAH 40
les
celkem bez lesa
9336
100
Tabulka 4. Přehled vybudovaných zavlažovacích systému v zájmovém území.
název závlahy
Jakub
Nové Dvory
Horka 2
Doubrava
Rohozec 1
Ţelezné Hory 1 (Labe)
Ţelezné Hory 2 (Labe)
Ţelezné Hory 3 (Labe)
Rohozec 2
Hlízov
Katastrální území
Církvice, Třebešice,
Nové Dvory, Hlízov
- Zrušeno před 1989
Svatá Kateřina, Habrkovice, Záboří
Svatý Mikuláš, Rohozec,
Habrkovice
Bílé Podolí, Semtěţ, Chvaletice,
Brambory,
Brambory, Sulovice, Horka u
Ţehušic, Ţehušice
Bernardov, Kobylnice, Záboří,
Horušice, Lišice, Sulovice
Ţehušice, Rohozec, Svatý Mikuláš,
Chotusice
Svatá Kateřina, Nové Dvory,
Hlízov, Starý Kolín
Poslední známý majitel
Česky rybářský svaz Kutná Hora
Josef Jiřík, Malin, neprovozuje
Část provozuje ZOD Kačina
Část provozuje ZOD Kačina
Ing. Karel Konáš Chlumec nad
Cidlinou, neprovozuje
Ing. Karel Konáš Chlumec nad
Cidlinou, závlahy neprovozují
Ing. Karel Konáš Chlumec nad
Cidlinou, závlahy neprovozují
Část provozuje ZOD Kačina
1. Labská, Ing. Novák (Mělník)
Tabulka 5. Seznam zemědělských subjektů v řešeném území s jejich celkovou
a částečnou výměrou, které se nachází ve sledovaném území.
Č.
Název subjektu
uţiv.
Výměra podniku
celkem (ha)
3967 ZD KŘEČHOŘ A.S.
6
3425
Výměra ve sledovaném Zapoj % v Druh
území (ha)
ení
ZÚ AEO
do
AEO
634
8,27
4148
1
4149
0
4149
3
4149
5
4150
3
4151
0
4151
2
4152
2
ALENA VANÍČKOVÁ
9
9
0,12
MIROSLAV VLÁŠEK
161
162
2,11
IVANA VONDRÁKOVÁ
2
2
JOSEF VÝBORNÝ
14
2
0,03
KONIFERY s.r.o.
37
38
0,50
JOSEF POLÁK
3
1
0,01
PETR POŠÍK
9
8
0,10
SADY SVOBORNÁ
VES s.r.o.
370
358
4152
8
4153
1
4153
2
4153
5
JIŘÍ SOCHOR
14
14
4,67 Integrov
aná
produkc
e
0,18
JAROSLAV STÁREK
115
115
1,50
STARKL ZAHRADNÍK
SPOL. s.r.o
VĚRA STŘÍBRSKÁ
84
50
0,65
9
9
4155
9
4157
9
4159
3
4160
5
VÁCLAV MILÍK
48
47
0,12 Integrov
aná
produkc
e
0,61
STANISLAV FEJK
10
10
0,13
LADISLAV JARŮNĚK
27
27
0,35
SADY SPOL. S R.O.
BÍLÉ PODOLÍ
73
13
Ano
4160 JAROSLAV SVOBODA
7
4173 ZOS KAČINA, A.S.
4
739
566
Ano
4779
3759
Ano
4174
6
4725
3
4725
7
4725
9
5065
5
5087
9
5092
2
5095
6
SGRO KLUKY, s.r.o
1784
438
0,17 Integrov
aná
produkc
e
7,39 meziplo
diny
49,0 Meziplo
6
diny,
TTP
5,72
JAROSLAV KARELA
171
171
2,23
ALENA HRAŇOVÁ
2
2
0,03
OLGA MÚLLEROVÁ
43
39
0,51
JAROMÍR
PODHRADSKÝ
VÁCLAV SATORIE
47
45
0,59
34
33
0,43
JAN KLIČKA
37
32
0,42
JAN PAVEL
15
16
Ano
Ano
Ano
ano
0,03
0,21 Zatravn
ění,
zelenina
5098
1
5121
1
5138
3
5177
6
7382
1
7384
0
8069
9
8112
1
8120
3
8218
5
8334
8
8371
0
8417
7
8432
5
8444
1
8468
6
8474
0
8504
3
8533
9
VÁCLAV HORÁK
20
20
0,26
JOSEF ELIS
4
2
0,03
UNIKOM A.S.
9
9
0,12
JIŘÍ ZIMA
5
4
0,05
JOSEF BROŢ
18
18
0,23
BĚLA PULDOVÁ
1
1
JAROSLAV FRINTA
9
8
0,01 zalesně
ní
0,10
MILAN ROHLÍČEK
3
3
0,04
VLASTIMIL ŠÁLENÝ
13
13
0,17
JAROSLAV JIRÁŇ
4
4
0,05
MILAN JAMBOR
18
11
0,14
JOSEF NALEZINEK
2
3
MARIE HLADIKOVÁ
6
6
0,04 zalesně
ní
0,08
JAN DLABAL
48
49
0,64
PAVEL JEŘÁBEK
31
30
0,39
LIBOR MARIAN
12
12
0,16
AGROMENO s.r.o
322
301
3,93
PERT HOBZA
2
3
0,04
VÁCLAV STOME LESY s.r.o
Dílčí půdní bloky jiných
podniků
Celkem ha
110
110
1,44 Obora
-
455
5,94
12 698
7 662
100,
00
ano
ano
7 164 ha orná půda, 221 ha sady, 243 ha trvale travní porosty (louky a pastviny), 32
ha ostatní plochy (nelesní zeleň, vodní plochy, apod.) a 2 ha zalesnění.
Tabulka 6 Přehled schválených žádostí v období 2007 - 2008 v rámci Opatření
III.1.1 a III.1.2 Osy III Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, podle krajů
Opatření III.1.1 - Diverzifikace
činností nezemědělské povahy
Kraj
počet
ţádostí
Finanční
Přiznaná
rozsah
podpora
projektu (Kč) (EU+CZ) (Kč)
Středočeský
12
543 313 848
196 228 122
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
12
11
4
4
1
6
6
16
203 817 089
448 484 815
127 554 910
92 962 482
2 272 924
165 119 570
254 906 402
398 617 013
75 676 082
148 211 816
49 662 260
46 638 454
726 693
70 874 921
91 828 620
146 759 584
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
14
6
7
7
236 720 176
175 229 650
73 161 842
124 296 940
2 846 457
661
83 346 580
66 082 707
23 794 979
44 510 505
1 044 341
323
CELKEM
106
Opatření III.1.2 - Podpora
zakládání podniků a jejich rozvoje
Finanční
Přiznaná
rozsah
podpora
počet
projektu
(EU+CZ)
ţádostí
(Kč)
(Kč)
104 591
35
293
36 009 094
165 434
34
852
60 891 021
11 33 477 235
11 183 910
6 3 894 944
1 858 374
5 11 404 530
5 611 950
9 16 445 815
7 729 918
12 59 771 293
21 903 948
27 67 452 142
28 457 341
36 89 130 637
39 455 813
142 429
19
660
68 719 109
10 13 887 278
5 818 242
13 56 373 387
19 446 940
7 76 725 319
31 153 120
841 018
224
385 338 238 780
Pramen2009: Státní zemědělský intervenční fond
Tabulka 7. Opatření III. 2.1. a III.2.2.v obcích do 500obyvatel v letech 2007 a
2008
obce do 500 obyvatel
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královehradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina kraj
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
CELKEM
III.2.2 Ochrana a rozvoj kolturního dědictví venkova
Finanční rozsah
Přiznaná podpora
počet ţádostí
projektu (Kč)
(EU+CZ) (Kč)
31
64558222
56772276
14
46050362
31123100
32
44900142
39317318
2
6865238
5192196
12
38176854
31623252
8
16450934
14412786
14
21077072
18051428
12
19639386
17614246
26
44228354
39825310
22
43040596
37766040
36
37068002
33254454
10
23212144
20890924
10
34186100
30767486
229
439453406
376610816
Pramen: Státní zemědělský intervenční fond 2009
Tab. 8. Podnikatelské subjekty v zemědělství doporučené pro participaci při
zpracování SWOT.
Čísl Č.uţivatel
o
e
Název subjektu
18
SADY SPOL. S R.O. BÍLÉ
41605
PODOLÍ
19
41607
JAROSLAV SVOBODA
20
41734
ZOS KAČINA, A.S.
21
41746
SGRO KLUKY, s.r.o
25
50655
JAROMÍR PODHRADSKÝ
28
50956
JAN PAVEL
43
84441
PAVEL JEŘÁBEK
Výměra
celk.
73
739
4779
1784
47
15
31
Výměra v záj.
území
13
566
3759
438
45
16
30

Podobné dokumenty

tisk. verze - Dostihy Slušovice

tisk. verze - Dostihy Slušovice PŘEDBĚŽNÁ STARTOVNÍ LISTINA NA 08.06.2013 - Slušovice

Více

Textová část - odůvodnění územního plánu

Textová část - odůvodnění územního plánu dohody s Ministerstvem ţivotního prostředí. Dále byly upřesněny podmínky pro vyuţití zastavitelných ploch R1, R2 a OV2, zasahujících do záplavového území řeky Ohře na nezbytné minimum. U plochy BN1...

Více

Vlkov_oduvodneni_UP 789.16 Kb

Vlkov_oduvodneni_UP 789.16 Kb průmyslové zóny pro podnikatelské aktivity. V územním plánu jsou zachovány stávající plochy zemědělského areálu, který je vzhledem k útlumu ţivočišné výroby v areálu ve Vlkově navrţen pro rozvoj dr...

Více

Kronika_Sulovic_a_Lisic_pro _internet_2001-_2010

Kronika_Sulovic_a_Lisic_pro _internet_2001-_2010 Největší rozkvět osada zaţívala koncem 19. stol., kdy zde ţilo i více neţ 130 obyvatel, kteří se zabývali ponejvíce zemědělstvím. Pořadí plodin nejčastěji v Lišicích pěstovaných: ţito, řepa, zelí, ...

Více

Adresář - EPOS ČR

Adresář - EPOS ČR člověka (např. nemoc šílených krav, ptačí chřipka), které mají příčinu v umělém udržování (levné krmení, tlumení nákaz) nepřirozených průmyslových chovů. Přelom tisíciletí je však zlomem k lepšímu....

Více

Datum: Vědy o Zemi - geologické vědy spolu s biologií, chemií

Datum: Vědy o Zemi - geologické vědy spolu s biologií, chemií - Litosféra = vnější část svrchního pláště (do 100km) + zemská kůra = horninový obal Země (mocnost 100 – 150 km) - Astenosféra = plastická vrstva hornin pod litosférou - zasahuje do hloubky 250km -...

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2008

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2008 Hlavním účelem zavedením obvodních dohledů Městské policie České Budějovice jsou stálé hlídky v obvodu, a tím zlepšení jejich místní znalosti.

Více

„NajDI sI sVého seDláKa”

„NajDI sI sVého seDláKa” ZOS Kačina – sezónně: brambory, cibule, zelí. Obchod Sv. Mikuláš: denně 7,00 – 15,00 Svatý Mikuláš 139, Svatý Mikuláš / Kutná Hora 284 01, www.zos-kacina.cz Statek Olga Müllerová – hovězí maso, hus...

Více