radnice - Okříšky

Komentáře

Transkript

radnice - Okříšky
Odpady, odpady, odpady…
V poslední dobì se problematice sbìru a tøídìní odpadù vìnujeme v každém èísle
Zpravodaje z Okøíšek. Nìkomu se to tøeba mùže zdát pøehnané, vždy systém už pøece musí být
každému jasný. Stejnì tak jako samotný význam tøídìní odpadù na nebezpeèné, využitelné
a zbytkové. Bohužel, opak je pravdou. Stále se mezi námi najdou spoluobèané, kterým pojmy
jako ochrana životního prostøedí nic neøíkají. Nedávno jsem se o tom osobnì pøesvìdèil.
Dìlal jsem na zahradì nové schody ze železnièních pražcù a po rozøezání nìkolik kusù
zbylo. Protože jsou pražce napuštìné penetrací a navíc nasáklé olejem, nechtìl jsem je pálit, ale
odvezli jsme je se švagrem do sbìrného dvora. Na vozíku jsme mìli naložený ještì jiný odpad,
který jsme po pøíjezdu zaèali ukládat do jednotlivých kontejnerù. Jeden z pracovníkù
Technických služeb (zamìstnaný na veøejnì prospìšné práce) uvidìl zbytky pražcù a požádal
švagra, aby mu s tím zajel stranou, že si je vezme. Na mùj dotaz, co s nimi bude dìlat,
odpovìdìl, že topit. Samozøejmì jsem øekl, že v žádném pøípadì nepøipadá v úvahu spalovat
penetrované døevo. Nicménì onen pán se nás pokoušel dál pøesvìdèit, abychom mu pražce dali,
mimo jiné argumentem, že døevo se skladuje na ploše vedle sbìrného dvora. Když jsem ho
upozornil, že tam patøí vìtve apod. na štìpkování a že asi tìžko pùjdou štìpkovat bukové
pražce, pochopil, že neuspìje, a za doprovodu jadrných nadávek odešel.
Slyšel jsem, že takových pøípadù je víc, kdy jedni odpad dovezou a druzí si ho ze sbìrného
dvora zase odnáší. Pokud se jedná napø. o železo a nìkomu se hodí, proè ne. Ale k podobným
pøípadùm jako s tìmi pražci by docházet nemìlo. To by si také za chvíli nìkdo mohl odnést pytel
s PET lahvemi, vždy ony tak pìknì hoøí a høejí, že? A na rozdíl od plynu by byly zadarmo!
Z èehož plyne, že o odpadech je potøeba mluvit a psát stále. Proto se jim budeme nadále
vìnovat i ve Zpravodaji, v tomto èísle pak v obzvláštì velkém rozsahu.
Zdenìk Ryšavý
Tøídìní odpadù podporuje i kraj Vysoèina
Ve ètvrtek 1. záøí byla zahájena celokrajská informaèní kampaò k problematice tøídìní
využitelných odpadù. Snaží se oslovit všechny obyvatele kraje Vysoèina a zvýšit jejich zájem
o tøídìní odpadù. Cílem je zvýšení poètu obyvatel, kteøí odpady soustavnì tøídí. Kampaò je
spoleèným projektem kraje Vysoèina a autorizované obalové spoleènosti EKO-KOM a.s.,
zajišující zpìtný odbìr a využití odpadu z obalù.
Kampaò má øadu podob, s jednou z nich jsme se setkali i v Okøíškách - byly to tzv.
„startovací balíèky pro tøídìní odpadù“, které jsme, spoleènì s obèany dalších 22 nejvìtších
mìst a obcí kraje, dostali v záøí do svých poštovních schránek. Ke kampani byla také zøízena
speciální internetová stránka na adrese www.tridime-vysocina.cz, kde najdou zájemci spoustu
informací o tøídìní odpadù a jejich následném využití. Vedle øady dalších akcí, zamìøených
napø. na dìti, støedoškolské studenty èi rodiny, probíhá také soutìž mìst a obcí kraje ve tøídìní
odpadù pod názvem „My tøídíme nejlépe“.
2
Obce jsou v ní rozdìleny do nìkolika kategorií podle velikosti, v té naší od 2 000 do 10 000
obyvatel soutìží celkem 23 mìst a obcí. Zatím jsou známé výsledky za II. pololetí, kde se
v celkových souètech Okøíšky drží uprostøed tabulky - na 12. místì s prùmìrem 6,29 kg
vytøídìných odpadù na obyvatele. Nejlépe se tøídí v Lukách nad Jihlavou s výsledkem 15,79 kg.
Pøi rozdìlení na jednotlivé druhy odpadu jsme vytøídili 4,62 kg papíru (5. místo), ale jen
0,72 kg plastù (16. místo) a 0,93 kg skla (22. místo). Z uvedeného plyne, že pøedevším sklo je
naší slabinou.
Na webové stránce kampanì je k dispozici øada èlánkù s odpadovou tematikou,
pøipravených právì pro využití v obecních periodicích jako je Zpravodaj z Okøíšek. První dva
z nich, vìnované postupu zpracování odpadù a nejèastìjším otázkám na téma tøídìní odpadù,
pøetiskujeme na následujících stránkách, další se budou postupnì objevovat v pøíštích èíslech
Zpravodaje.
Odpovìdi na nejèastìjší otázky o tøídìní odpadù
Jak správnì vytøídit PET láhev?
Prázdnou PET láhev (nezneèištìnou chemikáliemi) sešlápnìte. Víèko mùžete znovu
nasadit. Etiketu není tøeba strhávat. PET láhve patøí do kontejneru na plasty.
Jak správnì vytøídit sklenìnou láhev?
Sklenìnou láhev vhazujte do kontejneru na sklo bez uzávìru. Etiketu není tøeba strhávat.
Je potøeba vymývat plastové obaly?
Vymývání plastových lahví, kelímkù, krabièek apod. není nutné. Tyto vytøídìné odpady se
drtí a èistí pøi zpracování – recyklaci.
Do které nádoby mám tøídit krabice od džusù a mléka?
Krabice napøíklad od džusù nebo mléka se nazývají „nápojové kartony“. Organizovaný
sbìr tìchto obalù probíhá. již v mnoha mìstech a obcích v celé ÈR. Sbìrné nádoby, do kterých
lze použitý nápojový karton odkládat, jsou oznaèeny speciální oranžovou nálepkou Nápojový
karton. V nìkterých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlù. O zpùsobu sbìru
nápojových kartonù ve vaší obci/mìstì se mùžete informovat na obecním nebo mìstském
úøadì.
Jak správnì vytøídit nápojový karton?
Nevyhazujte krabice se zbytky nápojù. Pøed odložením je vhodné nápojový karton
vypláchnout troškou vody. Takto jednoduše vymytý karton stlaète a vhoïte do kontejneru nebo
pytle urèeného pro tento druh odpadu. Plastová víèka není tøeba odstraòovat.
Kam s odpadem, který nepatøí do kontejneru na tøídìný odpad?
Obecnì lze øíci, že pokud se nejedná o odpad nebezpeèný nebo o odpad, se kterým se musí
nakládat zvláštním zpùsobem (napø. zbytky léèiv), lze ho odložit do nádob na smìsný odpad.
Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, øedidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na
místa urèená ke sbìru nebezpeèných látek, vìtšinou do sbìrného dvora. Oleje se sbírají také na
benzínových pumpách. Ve vìtšinì pøípadù je toto uvedeno na etiketì výrobku.
Je normální, že svozový vùz sesypává kontejnery na tøídìný odpad dohromady?
Ke svozu kontejnerù na tøídìný odpad se bìžnì používá stejná technika jako je tomu
u svozu smìsných komunálních odpadù. Pokud svozový vùz sváží tøídìný odpad, mìl by být
viditelnì oznaèen nápisem sbírané komodity. Pak nedochází k pochybnostem obèanù
o sesypávání odpadù.
Existují ale i pøípady, kdy k vysypání tøídìných odpadù do smìsného odpadu skuteènì
dojde. Jedná se vìtšinou o situaci, kdy jsou odpady nesprávnì tøídìny. Pokud se totiž
v kontejnerech na tøídìný odpad vyskytuje smìsný odpad nebo je odpad natolik zneèištìný, že
není možné ani jeho dotøídìní, celý obsah kontejneru je znehodnocen a musí být odvezen na
skládku.
3
Zpracování odpadù zaèíná v naší kuchyni
TØIÏTE ODPADY. TØIÏTE JE SPRÁVNÌ! Takové výzvy se objevují dosti èasto nejen
v regionálním tisku, ale i v televizi nebo rozhlase.
Proè se však mají odpady tøídit, co znamená tøídit správnì a co se s nimi dále dìje, o tom se
už bìžný èlovìk nedozví.
„Celý cyklus zpracování odpadù zaèíná v kuchyni každého z nás,“ øíká Iva Zeroniková
z firmy ODAS, která se stará o odpady ve Žïáru nad Sázavou. „A èím lidé lépe tøídí doma, tím
lépe se dají odpady využít,“ dodává Pavel Gregor, øeditel firmy ESKO-T, zabezpeèující
nakládání s odpady v Tøebíèi.
Na poèátku øetìzce jsou barevné kontejnery, umístìné na ulicích. Do nich bychom mìli
házet vytøídìné odpady tak, jak radí informaèní samolepky - papír a karton do modrého, PET
lahve a ostatní plasty do žlutého a sklo do zeleného. Z kontejnerù odvážejí vytøídìné odpady
svozové vozy. V pravidelných intervalech objíždí mìsto a sbírají vždy jeden druh odpadù
- napøíklad v pondìlí papír, ve støedu plasty a v pátek sklo. Používají k tomu dosti èasto taky jen
jedno auto: svozová technika je velmi drahá (i nìkolik milionù korun) a je nutné je dobøe využít.
Auto se však musí mezi jednotlivými komoditami vyèistit, aby se materiál neznehodnotil.
Ve chvíli, kdy se PET láhev (nebo cokoliv jiného) ocitne ve sbìrném kontejneru, zaèíná
„boj“ o kvalitu suroviny. Rozhodující úkol má dotøiïovací (neboli tøídící) linka, kde se
jednotlivé komodity ještì dotøiïují, vyhazují se z nich nežádoucí vìci, a rozdìlují se na
jednotlivé frakce (napøíklad papír na noviny, èasopisy a lepenku).
Poèet komodit, které se tøídí, stále pøibývá. Obì linky napøíklad zaèaly tøídit také nápojové
kartony od mléka, džusù a vína. „Do loòského roku jsme vytøídili PET, folie a nápojové kartony,
což byla dohromady asi polovinu celkového objemu, zbytek šel na výrobu alternativního
paliva,“ øíká Iva Zeroniková. „Letos v zimì jsme udìlali pøestavbu tøídicí linky a dnes jde na
materiálové využití (tj. recykluje se na nové výrobky) 80-85 % odpadù, které k nám pøijdou. Až
úplný zbytek jde na skládku, ale to už je skuteèný odpad.“
Co se stane, když se do nìkteré vytøídìné komodity dostane, co tam nepatøí? Jednoduše
øeèeno: celá ta práce i vynaložené peníze pøijdou vniveè. Odpad je surovina - prodává se dále
zpracovatelùm, kteøí z ní vyrábìjí nové výrobky. Kupující celkem logicky požadují, aby byla
surovina co nejkvalitnìjší. Své výrobky totiž musejí prodat a opìt se na nich požaduje co
nejvyšší kvalita. Nežádoucí pøímìsi však mohou odpad jako surovinu zcela znehodnotit.
Pokud se napøíklad do skla pøimotá kus porcelánového hrneèku, podaøí se mu proklouznout
dotøiïovací linkou a projít až do skláøské pece, je z toho malér - porcelán zkazí celou vsádku.
Podobnì je to napøíklad s reklamními støíbrnými PET lahvemi, které se z ostatních PET lahví
musejí vytøídit. Proto dávají svozové firmy na kontejnery samolepky, kde je vysvìtleno, co do
kontejneru patøí, a co ne.
Opravdový problém však nastane, když nìkdo do kontejneru vyklopí buï odpadkový koš
z kuchynì nebo ještì nìco horšího. Na tøídièce už zažili i mrtvého psa nebo pytel shnilých
jablek. Co pak s tím? Vybrat tu nevábnou hmotu pokud možno tak, aby nezneèistila okolní
materiál. Když se ale neèistoty rozšíøí po celém kontejneru, nezbývá, než všechno odvézt na
skládku, protože zneèištìná surovina je nepoužitelná. Proto ten èastý apel na správné tøídìní.
Jak lidé tøídí
Na tøídièkách vìdí, jak to s tím tøídìním doopravdy je. V Tøebíèi øíká Pavel Gregor:
„Poznáme, jestli je odpad z mìsta nebo malé obce, pokaždé má jiné pøímìsi. Pracovníci na
tøídièce dokonce rozpoznají i mìsto, z nìhož odpad pochází. Pøestože v našem regionu
informujeme všechny stejnì, i provoz je stále stejný, tøídìní je v rùzných místech rùzné. Zøejmì
to závisí na povaze lidí v konkrétním regionu.“
Jeho slova potvrzuje ve Žïáru Iva Zeroniková: „Tøídìní je hodnì individuální od vesnice
k vesnici. V nìkterých obcích je to dost velká katastrofa, nìkde jde spíš o nepochopení. Nìkdy
4
skonèí v kontejneru s plasty použité dìtské pleny - je sice fakt, že v zásadì jde o plast, ale je
kontaminovaný, takže se urèitì nedá recyklovat! Nìkde se zdá, že jde vyloženì o naschvály.
Proto chystáme kvalitativní pøebírku na jednotlivých obcích. Víme, že z urèitých svozových
tras vozí materiál horší a nemá to v podstatì logiku.“
„Když se podíváte do smìsného odpadu nebo na skládku, zdá se, že lidi netøídí, kolik je tam
poøád PET lahví, pytlíkù atd. Na druhou stranu na tøídicí lince to vypadá, že tøídìní je perfektní.
Pravda je nìkde uprostøed,“ uvažuje Iva Zeroniková. „Pravda je, že vytøídìné množství se
zvyšuje, na lince jsme museli najet na tøísmìnný provoz, abychom všechno zvládli. Když jsem
zaèali objíždìt nìkdy v roce 1998 obce, aby si poøídily kontejnery na plasty, každá obec
potøebovala jeden a vyvážel se jednou za tøi týdny. Teï tytéž obce mají kontejnerù spousty
a pøes léto tam jezdíme dvakrát týdnì.“
Z webových stránek kraje Vysoèina pøipravil Zdenìk Ryšavý
Novinky v odpadovém hospodáøství v Okøíškách
Tøídìní bílého skla
Koncem mìsíce øíjna pøibudou v naší obci tøi kontejnery na tøídìní bílého skla. Budou
umístìny v lokalitì u fotbalového stadionu, na ulici Sadová a na sbìrném dvoøe. Nutnost tøídìní
této komodity se jeví jako nevyhnutelná. Zpracovatelé postupnì žádají bílé sklo a ztrácejí zájem
o odbìr smìsného skla, jehož výkupní cena klesá. Vìøíme, že obèané budou svìdomitì bílé sklo
tøídit, protože zpracovatelé požadují jeho témìø 100% èistotu - té by potom také odpovídala
pøíznivá výkupní cena.
V souèasné dobì máme v obci kromì sbìrného dvora 10 sbìrných míst na tøídìní plastù,
papíru a skla, celkem je rozmístìno 34 barevných kontejnerù, k nim pøibudou 3 bílé. Na
sbìrném dvoøe je možno uložit kromì uvedených komodit odpady nebezpeèné, objemné
a železo. V areálu za sbìrným dvorem se shromažïuje stavební su (pouze malé množství),
zeleò ze zahrad, vìtve a zbytky døeva vhodné ke štìpkování.
Sbìrný dvùr neslouží k uložení komunálního - netøídìného odpadu, ale pouze pro
vyjmenované komodity. Obèané ukládají komunální odpad do popelnic, vytøídìný odpad do
kontejnerù na tøídìný odpad a podnikatelé èi provozovny mají podle zákona o odpadech
povinnost uzavøít smlouvu s odvozovou firmou nebo s obcí na likvidaci komunálního odpadu
(podle získaných údajù pouze malé množství podnikatelských subjektù má smlouvu
s odvozovou firmou uzavøenou, s obcí žádný).
Sbìrný dvùr se nachází v Okøíškách na konci ulice Boženy Nìmcové smìrem na
vlakové nádraží a je otevøený ve støedu odpoledne od 13 hod. do 17 hod. (letní èas) a od
12 hod. do 16 hod. (zimní èas) a v sobotu celoroènì od 9 hod. do 14 hod.
Použitý olej z domácností
Projekt sbìru použitého rostlinného oleje zahájila od 1. øíjna firma Daruel, s.r.o. v rámci
kraje Vysoèina. Také na okøíšském sbìrném dvoøe je od øíjna umístìná nádoba na sbìr
použitého rostlinného oleje z pánví a fritování - z domácností i ze stravovacích zaøízení. Tento
olej pøi vylévání do výlevek zanáší a ucpává odpadní potrubí. Odnášením oleje na sbìrný dvùr
pomùžete životnímu prostøedí. Olej je odvážen k dalšímu tøídìní a ekologickému zpracování do
Hostìradic na Znojemsku a výsledná surovina se požívá jako pøímìs do motorové nafty.
Výtìžek ze sbìru - za 1 kg oleje 1,- Kè - jde jako pøíspìvek základní škole v obci. V Okøíškách
je do akce zapojen Bílý dùm, Hotel Okøíšky a mateøská škola.
Ing. Jaroslava Mahelová, místostarostka
5
RADNICE
K programu Leader vznikla
o.p.s. Podhorácko
Ètenáøi, kteøí pozornì ètou informace
z jednání rady, si urèitì všimli, že v poslední
zprávy, zajímavosti, názory a informace z dìní dobì se tam èasto objevují informace o programu Leader. A co to vlastnì ten Leader je?
kolem obecního zastupitelstva, rady a úøadu: Jedná se o jeden z programù, spolufinancovaných z Evropské unie, zamìøený na rozvoj
zemìdìlství a venkova. Jeho cílem je „podnìcovat a podporovat inovaèní zavádìní a realizaci
investic zamýšlených v rámci místních strategií, tvorbu originálních integrovaných strategií
rozvoje venkovských mikroregionù a aktéry na místní úrovni k úvahám a zámìrùm využití
potenciálù jejich území v dlouhodobìjší perspektivì.“ Pøekladem do bìžné èeštiny dospìjeme
k tomu, že jde o podporu zemìdìlství a drobného podnikání na venkovì, využití pøírodních
a kulturních podmínek a tím zlepšování kvality života ve venkovských oblastech.
Bìhem letošního roku probìhlo nìkolik schùzek starostù obcí z tøebíèské èásti
mikroregionu Èerné lesy a mikroregionu Povodí Staøeèského potoka, zástupcù zemìdìlských
družstev a neziskových organizací. Na nich se úèastníci seznámili s programem Leader
a možnostmi èerpání financí. Základní podmínkou je založení místní akèní skupiny (MAS),
která potom zpracuje strategii rozvoje svého území. Na jejím základì podá žádost o dotaci
z ministerstva zemìdìlství a z ní financuje jednotlivé projekty, které také sama hodnotí a vybírá.
Podmínkou je, že vedle obcí musí být ve skupinì zastoupeny i podnikatelské subjekty pùsobící
v zemìdìlství a neziskové organizace. To zaruèí komplexní pohled na rozvojové strategie
a jejich priority.
Rozhodující setkání probìhlo na obecním úøadu v Okøíškách ve ètvrtek 29. záøí. Bìhem
jednání byla schválena zøizovací listina obecnì prospìšné spoleènosti (o.p.s.). Nejvìtší diskuze
probìhla k názvu spoleènosti. Ze tøí variant - Okøíšsko, Podhorácko a Venkov Vysoèiny zvítìzil nakonec v hlasování název Podhorácko. Zakladateli o.p.s. jsou obce Okøíšky, Staøeè
a Èechoèovice, Zemìdìlská družstva Okøíšky a Kouty a za neziskovky o.p.s. Chaloupky.
Zakladatelé jmenovali devítièlennou správní radu, jejíž èlenové zvolili ze svého støedu
pøedsedu ing. Josefa Kulu z Okøíšek. Dále byla jmenována ètyøèlenná dozorèí rada.
Po zápisu zakladatelské smlouvy do rejstøíku obecnì prospìšných spoleèností a po
schválení statutu bude možné zaèít práce na strategii rozvoje. Pokud vše pùjde bez problémù,
mohl by náš region získat první finanèní prostøedky již v pøíštím roce.
Zdenìk Ryšavý, radní
Zahájena nová sbírka na zámek
Krajský úøad projednal oznámení obce Okøíšky o tom, že vyhlašuje veøejnou sbírku za
úèelem stavební opravy zámku v Okøíškách. KÚ konstatuje, že oznámení splòuje náležitosti
podle ustanovení §5 odst. 1 a 2 zákona è. 117/2001 Sb. o veøejných sbírkách a podle §6
neshledal dùvody pro to, že sbírka nelze konat.
Od 1. listopadu bude tedy možno opìt pøispívat na záchranu této okøíšské památky do
pokladnièky na OÚ nebo na úèet 1525069339/0800 u Èeské spoøitelny a.s.
6
Z jednání zastupitelstva obce
USNESENÍ
z XVIII. zasedání zastupitelstva obce Okøíšky, konaného ve ètvrtek
dne 22. záøí 2005 od 17,00 hodin v obøadní síni Obecního úøadu Okøíšky
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. zprávu o èinnosti rady obce
2. zprávy z výborù zastupitelstva
3. zprávu o èinnosti Mateøské školy Okøíšky za rok 2004-2005
4. zprávu o èinnosti Základní školy Okøíšky za rok 2004-2005
5. posouzení variant zámìrù na rekonstrukci školních kuchyní
6. zámìr výstavby bytù v areálu zámku
7. program Leader
8. návrh úpravy rozpoètu 2005
9. doplnìní programové skladby kabelové televize o ÈT 24
10. zámìr prodeje malé èásti pozemku p.è. 402/38 v k.ú. Okøíšky
11. smìnu pozemkù s firmou Gelso
12. interpelace
Po projednání jednotlivých bodù pøijalo následující usnesení:
Usnesení è. XVIII/1/2005: Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávu o èinnosti rady obce za
období od 28. 6. 2005 do 22. 9. 2005 bez pøipomínek.
Usnesení è. XVIII/2/2005: Zastupitelstvo obce:
a) bere na vìdomí zprávu o èinnosti kontrolního výboru za období od 28. 6. 2005 do 22. 9.
2005 bez pøipomínek,
b) bere na vìdomí odstoupení pana ing. Jaroslava Dosedly z funkce pøedsedy finanèního
výboru a èlena dozorèí rady Technických služeb, s.r.o.,
c) volí do funkce pøedsedy finanèního výboru paní Jaroslavu Rampírovou a dìkuje panu Ing.
Dosedlovi za práci v této funkci.
Usnesení è. XVIII/3/2005: Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávu o èinnosti Mateøské
školy Okøíšky za školní rok 2004/2005 bez pøipomínek.
Usnesení è. XVIII/4/2005: Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávu o èinnosti Základní
školy Okøíšky za školní rok 2004/2005 bez pøipomínek.
Usnesení è. XVIII/5/2005: Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr rekonstrukce kuchyní v Mateøské škole Okøíšky a Základní škole Okøíšky za tìchto podmínek:
8 kuchynì musí vyhovovat souèasným hygienickým pøedpisùm,
8 modernizací musí dojít k zefektivnìní technologických postupù a snížení namáhavosti
práce, k rozšíøení nabídky poskytovaných služeb,
8 projekt kuchynì ZŠ Okøíšky zohlední potøebu celoroèního vaøení obìdù pro seniory v obci
v rámci hospodáøské èinnosti školy, pøípadnì poskytování dalších služeb pro veøejnost.
Usnesení è. XVIII/6/2005: Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení pøípravy pøestavby východního køídla dvora zámku na byty s chránìným bydlením s tím, že náklady projektových prací
budou zahrnuty do rozpoètu roku 2006.
Usnesení è. XVIII/7/2005: Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje zakládací smlouvu obecnì prospìšné spoleènosti Podhorácko, o.p.s. zamìøené
na úèast a èerpání prostøedkù z programu Leader dle pøílohy tohoto usnesení,
b) povìøuje starostu zastupováním obce v orgánech této obecnì prospìšné spoleènosti.
Usnesení è. XVIII/8/2005: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpoètu obce 2005 dle
pøílohy tohoto usnesení beze zmìn.
7
Usnesení è. XVIII/9/2005: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnìní systému místní kabelové
televize o program ÈT 24.
Usnesení è. XVIII/10/2005: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej èásti pozemku p. è. 402/38 ost. pl. v k.ú. Okøíšky o max. výmìøe do 50 m2 dle pøílohy tohoto usnesení za cenu 100,- Kè/m2
paní Lence Krulové, bytem Tøebíè, Zámecká 909/32 s tím, že náklady spojené s pøevodem
uhradí kupující.
Usnesení è. XVIII/11/2005: Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) smìnu pozemkù mezi obcí Okøíšky a spoleèností Gelso Group, a.s. se sídlem Tøebíè, Luèní
832, takto:
- obec Okøíšky pøevádí na Gelso Group, a.s. pozemek p.è. 402/54 PK o výmìøe 24 049 m2,
- Gelso Group, a.s. pøevádí na obec Okøíšky pozemky p.è. 402/146 o výmìøe 23 579 m2
a p.è. 403/9 o výmìøe 28 m2 dle geometrického plánu è. 683-7458/2004 ze dne 22. 8. 2005,
b) pøijetí daru pozemku p.è. 404/12 - ostatní plocha dle geometrického plánu è. 6837458/2004 ze dne 22. 8. 2005 v k.ú. Okøíšky od pana J. Grunda, bytem Praha - Nusle,
Jaromírova 180.
Víte, že …
-
-
-
na jednání zastupitelstva obce byl vznesen dotaz na poèet uvolnìných bytù v Okøíškách
v souvislosti s vybudováním domu s peèovatelskou službou? Obecní úøad provìøil složení
obyvatel DPS - v 28 bytech bydlí 34 obèanù, z toho je 6 manželských dvojic. Pøestìhováním
obèanù do DPS se v Okøíškách uvolnilo celkem 8 bytù,
mikroregion Èerné lesy rozšíøí svùj mapový server GIS? Projekt v hodnotì 16 000 korun
uspìl ve Fondu Vysoèiny a získal dotaci ve výši èiní 9 600 korun. GIS aplikace
mikroregionu umožní aktivní práci s katastrální mapou v plném rozsahu území
mikroregionu - místo dosavadních 12 katastrálních území všech 30, dále se rozšíøí
o možnost on-line práci s barevnou ortofotomapou, ètenou pøímo z krajského webu
a o práci s mapou ZABAGED ÈÚZK v mìøítku 1:10 000. Rozšíøení aplikace zajistí opìt
firma Help service remote sensing s.r.o., Benešov, termín realizace je prosinec 2005,
obec pokraèuje v pøípravì obytné zóny pro výstavbu rodinných domkù na Skalce? Po øadì
jednání s majiteli pozemkù zahájil projektant p. Novotný práce na projektu inženýrských
sítí a komunikací. Náklady na jejich výstavbu nebudou malé, pøedbìžný rozpoèet je ve výši
témìø 14,5 mil. korun = 655,- Kè/m2 + 150,- Kè/m2 výkupní cena pozemkù. Realizace se
proto pøedpokládá v etapách, kdy se již zainvestované pozemky prodají a za získané finance
se bude pokraèovat další èástí.
Hlavní body z jednání rady obce
Na schùzi dne 28. èervence 2005 rada obce projednala následující body:
4 užívání obecního objektu na koupališti - po diskuzi se zástupcem mysliveckého sdružení
Alod Okøíšky rozhodla vyèkat na rozhodnutí soudu ve vìci honiteb a poté pokraèovat
v jednání,
4 plnìní rozpoètu v polovinì roku 2005 - pøíjmy jsou naplnìny na 68,2 %, výdaje na 57,8 %,
4 smlouva o pùjèce Sportovnímu klubu Okøíšky - schválila text smlouvy o pùjèce 100 tis. Kè
SK Okøíšky s doplnìním vìty „V pøípadì, že by dlužník podporu neobdržel, zavazuje se
vrátit i první polovinu nejpozdìji do 31. 12. 2005.“ do jejího èl. II.,
4 zámek - rozhodla pøipravit žádost na dotaci z „Norské výzvy“ po zveøejnìní krajské výzvy,
seznámila se s možnostmi dotaèního programu MMR na výstavbu chránìných bytù
8
4
4
4
4
4
4
4
4
a konstatovala, že je tøeba jednat s pøedstavenstvem ZD Okøíšky o smlouvì s termínem
likvidace praseèáku,
výstavba kanalizaèní sítì - projednala stav pøípravy jednotlivých etap výstavby,
smlouvy o dílo s panem ing. Josefem Novotným, AQA - CLEAN Jihlava - schválila
smlouvy o dílo na projekt „Okøíšky - Inženýrské sítì pro výstavbu RD v lokalitì Boroví“ za
cenu 57 120,- Kè, dále na „Okøíšky - provozní øád kanalizace“ a „Okøíšky - kanalizaèní øád
veøejné kanalizace“ za celkovou cenu 41 650,- Kè a „Okøíšky - kanalizace a ÈOV - III.
etapa“ za cenu 221 340,- Kè,
nabídky na dodavatele elektrické energie - rozhodla vyžádat jejich doplnìní a o výbìru
nejvhodnìjší varianty rozhodnout pøíštì,
nabídka oprav místních komunikací - schválila zadání prací na opravách místních
komunikací u firmy ÈIKOM Tøebíè v rozsahu 200 tis. Kè s tím, že fakturace bude probíhat
podle skuteènì provedených prací dle ceníku firmy ÈIKOM,
sdìlení odboru dopravy KÚ kraje Vysoèina k žádosti obce o zpracování návrhu napojení
obcí Okøíšky a Pøibyslavice na výhledovou trasu silnice II/405 - vzala na vìdomí
doporuèení dopravní komise zaøadit akci do „Plánu akcí silnièní sítì kraje Vysoèina
- zásobníku“,
byty v DPS - schválila pøidìlení bytu è. 1.4 panu Bohumilu Tyllovi, bytem Okøíšky
a výmìnu bytu paní Miloslavì Titzové z bytu è. 1.4 na byt è. 3.5,
zrušení usnesení - na základì konzultace s pracovníky odboru školství KÚ kraje Vysoèina
schválila zrušení svého usnesení ze dne 14. 7. 2005 o vrácení dotace na realizaci projektu
„Setkání dìtí z Okøíšek a San Pier d´Isonzo - èerven 2005“ Fondu Vysoèina,
stanovisko Ministerstva životního prostøedí, ke stížnosti ing. Pavla Rùžièky na zpracování
rozptylové studie v rámci zámìru ZD Okøíšky na „Zmìnu technologie stájí pro dojnice
Okøíšky“ - vzala na vìdomí, že studie byla zpracována v souladu s platnými pøedpisy.
Na schùzi dne 11. srpna 2005 rada obce projednala následující body:
4 nabídky na dodavatele elektrické energie - rozhodla odložit zmìnu distributora el. energie
až k termínu 1. 1. 2006,
4 byty v DPS - zrušila usnesení o pøidìlení bytu è. 1.4 panu Bohumilu Tyllovi a schválila jeho
pøidìlení panu Stanislavu Waldekovi, bytem Okøíšky,
4
4
4
4
4
4
4
Na schùzi dne 30. srpna 2005 rada obce projednala následující body:
pøíprava zasedání zastupitelstva obce - schválila termín a program zasedání,
zrušení zámìru výstavby prodejny Julius Meinl - vzala na vìdomí informaci o zastavení
investièních aktivit v souvislosti s ukonèením èinnosti firmy na území ÈR,
zámìr výstavby chránìných bytù v areálu zámku - seznámila se s návrhy ing. Øehoøky,
rozhodla se pokraèovat v projednávání na dalších schùzích,
zámek - vzala na vìdomí
informaci o stavu prací obnovì
zámku,
Fond Vysoèiny - schválila podání žádosti na projekt „Rozšíøení
GIS aplikace mikroregionu
Èerné lesy“ do grantového programu GIS-IV,
návštìva øeditele firmy Katroservisu Semily pana Šíra
- projednala nabídku instalace
programu ÈT 24, kterou bude
tlumoèit zastupitelstvu obce,
9
4
4
4
4
4
4
4
4
pøíprava založení o.p.s. k programu Leader - vzala na vìdomí informaci starosty,
nabídky na dodavatele elektrické energie - revidovala své rozhodnutí z minulého jednání,
schválila zadání dodávky el. energie do konce roku 2005 u firmy Euronest s.r.o. Tøebíè
a uložila p. Èermákovi pøipravit výbìrové øízení na dodavatele v roce 2006,
žádost o souhlas s pøechodným pobytem - zamítla žádost pana Bulanta o souhlas se sídlem
podnikání pana Viktora Korola z Ukrajiny v obecním bytì v domì è.p. 577,
žádost o zøízení provozovny obce - zamítla žádost paní Procházkové, bytem Tøebíè o zamìstnání u obce poskytování služeb v oboru manikúra - pedikúra,
podmínky provozu školní tìlocvièny pro veøejnost ve školním roce 2005/2006 - rozhodla
uplatnit podmínky jako v minulých letech, tj. pøednost budou mít domácí obèané a spolky,
zbývající doba se doplní cizími,
využití krajské dotace - schválila využití dotace od kraje Vysoèina ve výši 4 400,- Kè na
vybavení školní tìlocvièny,
podíl okolních obcí na provozních nákladech MŠ - vzala na vìdomí kladné odpovìdi obcí
Èíchov, Radonín, Zašovice a uložila obecnímu úøadu pøipravit kalkulaci nákladù k jednání,
valná hromada mikroregionu Èerné lesy - vzala na vìdomí informaci p. Ryšavého
z jednání,
Na schùzi dne 8. záøí 2005 rada obce projednala následující body:
4 plnìní rozpoètu obce k 31. 8. - pøíjmy
jsou plnìny na 78,18 % a výdaje na
68,16 %,
4 jednání o vykoupení nemovitosti - vzala
na vìdomí informaci o výsledcích jednání s rodinou Doležalových,
4 pøíprava zasedání zastupitelstva obce
- upøesnila program jednání a projednala
program porady se èleny zastupitelstva,
4 návrhy úpravy rozpoètu obce - projednala návrh pøedložený starostou, dále
doporuèila zastupitelstvu pokraèovat
v zámìru na výstavbu bytù s chránìným
bydlením,
4 opravy místních komunikací - vzala na
vìdomí zprávu starosty o stavu prací na
letošní etapì oprav komunikací s tím, že
rozsah prací musí být proveden vìtší, než
se pøedpokládalo,
4 pracovní náplò správce tìlocvièny - projednala drobné úpravy pracovní náplnì
a vytipovala vhodné kandidáty k oslovení,
4 projekt veøejné zelenì v intravilánu obce - projednala pøipomínky radních a stanovila další
zpùsob projednání projektu s veøejností,
4 seèení trávy na bývalé skládce odpadù v Cihelnì - schválila provedení jednoho seèení trávy
a plevelù na rekultivované skládce odpadù za cenu 15 tis. Kè + DPH,
4 situace v pøípravì koncepcí obce - konstatovala, že není uspokojivá,
4 dar ze sociálního fondu obce - schválila poskytnutí vìcného daru ze sociálního fondu obce
panu ing. Jiøímu Pacalovi u pøíležitosti 20 let odpracovaných u obce,
4 smlouva o partnerství - schválila smlouvu o partnerství mezi statutárním mìstem Jihlava
a mikroregionem Èerné lesy o spolufinancování projektu stavby „Cyklostezka Jihlava
- Raabs“.
10
Na schùzi dne 15. záøí 2005 rada obce projednala následující body:
4 porovnání cen poskytování pøipojení k internetu - seznámila se s nabídkami rùzných
poskytovatelù a schválila snížení ceny za internet prostøednictvím kabelové televize ze
700,- Kè na 600,- Kè mìsíènì s úèinností od 1. 10. 2005,
4 návrh seznamu akcí do programu Leader - schválila pøedložený seznam akcí pro pøípravu
strategie a akèního plánu mikroregionu do programu Leader,
4 pronájem místnosti - schválila pronájem místnosti støediska osobní hygieny v DPS na dobu
neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou paní Pavle Procházkové bytem Tøebíè, na 3 dny
v týdnu za cenu 12 000,- Kè/rok k provozování služeb manikúra - pedikúra,
4 koupì pozemku p.è. 595/32 v k.ú. Okøíšky - schválila zadání znaleckého posudku o cenì
uvedeného pozemku u soudního znalce pana ing. Lubomíra Krejèího z Tøebíèe,
4 žaloba ing. Suchého - vzala na vìdomí sdìlení o trestním oznámení na radu obce Okøíšky ke
Krajskému soudu Brno podaném panem ing. Jaromírem Suchým ve vìci neposkytnutí jím
žádané informace a povìøila starostu zaslat na Krajský soud podrobné vysvìtlení,
4 žádost MŠ - projednala a schválila výjimku z poètu žákù ve všech tøech tøídách Mateøské
školy Okøíšky na 27 dìtí a dohodu s MŠ Okøíšky o organizaci jejího provozu ve stejném
rozsahu jako v minulém školním roce,
4 výzva v rámci grantového schématu „Podpora služeb cestovního ruchu“ - pøijala závìr, že
se Okøíšky zúèastní spoleèného projektu mikroregionu Èerné lesy,
4 žádost TJ Sokol o zmìnu úèelu dotace - schválila rozšíøení úèelu dotace 3 000,-Kè TJ
Sokolu Okøíšky v rámci programù rozvoje kultury a sportu 2005 na opravu omítek
sokolovny o opravu oken,
4 jednání pøedsednictva svazku „Skládka TDO“ - vzala na vìdomí informaci starosty,
4 setkání starostù se èleny rady kraje Vysoèina - vzala na vìdomí informaci starosty,
4 sbírka na opravu zámku - schvaluje zámìr uspoøádání nové veøejné finanèní sbírky na
obnovu zámku formou shromažïování prostøedkù na zvláštním úètu obce pomocí
sbìracích listin a pokladnièek a povìøila k jednání jménem obce ve vìci sbírky èlena rady
obce pana Jiøího Èermáka a další èleny pracovní skupiny organizující sbírku paní Zdeòku
Šípovu a pana RNDr. Jaroslava Èerníka,
4 porada se èleny zastupitelstva - organizaèní pøíprava schùze zastupitelstva obce a seznámení s aktuálními tématy, kterými se obec v souèasné dobì zabývá.
Na schùzi dne 6. øíjna 2005 rada obce projednala následující body:
4 problematika výkupu pozemkù a inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domkù - za
úèasti projektanta ing. Novotného a majitelù pozemkù manželù Dvoøákových a paní
Hadaèové byly projednány varianty výkupu pozemkù a zpùsobu zasíování s tím, že
majitelé zváží své stanovisko a podle výsledku obec zvolí koneèný postup,
4 pøíprava prùmyslové zóny - vzala na vìdomí zprávu projektanta ing Novotného o stavu
prací na projektu,
4 závìry schùze zastupitelstva obce - stanovila zpùsob splnìní všech schválených závìrù,
4 podnikatelský inkubátor - vyslovila souhlas s podílem obce Okøíšky na provozní dotaci
sdružení Rozvoj Tøebíèska firmì Euronest s.r.o. Tøebíè za úèelem zavedení provozu
podnikatelských inkubátorù v období od 1. 2. 2006 do 1. 5. 2008 v celkové výši 68 735,-Kè,
4 zámek - zabývala se souèasnou situací, pøedevším velice rychlým chátráním støechy,
4 byty v DPS - schválila pøidìlení bytu è. 1.4 paní Jiøinì Mejzlíkové, bytem Okøíšky,
4 Fond Vysoèina - schválila smlouvu s krajem Vysoèina o poskytnutí podpory 9 600,- Kè na
projekt „Rozšíøení GIS aplikace mikroregionu Èerné lesy“ z Fondu Vysoèina,
4 pronájem místnosti - schválila pronájem volné kanceláøe v pøízemí OÚ Okøíšky panu
Jiøímu Èechovi, bytem Horní Cerekev za úèelem zøízení kanceláøe finanèního poradenství
na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou. Nájemné èiní 125,- Kè/m2/rok, tj. 5 280,Kè/rok, vodné, stoèné a odvoz odpadù za paušální cenu 200,- Kè/mìsíc,
11
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
pronájem pozemku - vzala na vìdomí žádost Pekaøství Malena s.r.o. z Jaromìøic nad
Rokytnou o pronájem pozemku za úèelem vybudování stánku s prodejem peèiva a požádala
o posouzení a doporuèení nejvhodnìjšího místa komisi pro majetek a rozvoj obce,
souhlas s úpravou pozemku - schválila úpravu veøejného pozemku p.è. 372/25 - ost.pl.
v k.ú. Okøíšky na ulici Tyršova panem Karlem Vrzalem pomocí zatravòovacích panelù na
jeho vlastní náklady v pruhu širokém do 4 m a poskytnutí pomoci mechanizaèní technikou,
akce „Týden knihoven“ - schválila uspoøádání akce „Týden knihoven“ v Knihovnì Okøíšky
vèetnì registrace nových ètenáøù do konce letošního roku zdarma, amnestie dlužníkù
a poskytnutí drobných odmìn dìtem za úèast v soutìžích,
školní tìlocvièna – schválila ceny za užívání prostor školní tìlocvièny veøejností pro
sezónu 2005/2006 s úèinností od 1. 10. 2005 takto: velký sál 240,- Kè/hod., malý sál 150,Kè/hod. a zrcadlový sál 100,- Kè/hod,
vlakový jízdní øád 2005/06 - projednala žádost tøinácti obèanù, kteøí nesouhlasí se zrušením
nedìlního vlakového spoje è. Sp 1661 na trati è. 240, podpoøila ji a doporuèila Krajskému
úøadu kraje Vysoèina její kladné vyøízení,
oslavy státního svátku 28. øíjna - projednala pøípravu vzpomínkové akce vèetnì lampiónového prùvodu a dalšího programu,
poruchy internetu - seznámila se s problémy fungování internetu, vzala na vìdomí informaci o pøíjezdu pracovníkù Katroservisu Semily, kteøí budou poruchy øešit a shodla se na
zavedení služeb vyhrazeného garantovaného pøipojení,
založení obecnì prospìšné spoleènosti Podhorácko o.p.s. - vzala na vìdomí informaci
starosty a p. Ryšavého,
pøíprava „Partnerství pro Vysoèinu“ - vzala na vìdomí informaci starosty a p. Ryšavého ze
setkání, které probìhlo v Tøebíèi,
odvádìní a èištìní odpadních vod ÈD - schválila dodatek è. 1 ke smlouvì mezi obcí Okøíšky
a ÈD, a.s. o odvádìní odpadních vod veøejnou kanalizací z nemovitostí ÈD, který upravuje
podmínky fakturace a vymáhání pohledávek.
Matrika upozoròuje – obèanský prùkaz
jako cestovní doklad do státù Evropské unie
Dne 1. ledna 2006 nabývá úèinnosti ustanovení § 41a zákona è. 329/1999 Sb. o cestovních
dokladech, ve znìní zákona è. 559/2004 Sb. (bod 57), kde je uvedeno: „K opuštìní území
k cestì do státù Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i obèanský prùkaz se
strojovì èitelnými údaji, pokud nemá oddìlenu vyznaèenou èást.“
Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat obèanské
prùkazy typu identifikaèní karty bez strojovì èitelných údajù.
Dále upozoròujeme na skuteènost, že mohou vzniknout problémy pøi spoleèném cestování
dìtí zapsaných v obèanském prùkazu rodièù, pokud tyto dìti nebudou mít vlastní cestovní
doklad. Dítì zapsané v obèanském prùkazu rodièe neprokáže státní obèanství, nebo do
obèanského prùkazu se zapisují i dìti – cizinci. Na rozdíl od obèanského prùkazu se do
cestovního pasu rodièù zapisují pouze dìti, které jsou státními obèany Èeské republiky. Dalším
rozdílem je, že do obèanského prùkazu rodièù se zapisuje místo, datum narození, pohlaví
a rodné èíslo dítìte. Rodné èíslo, jakožto vnitrostátní identifikaèní údaj, mùže být
nesrozumitelné pro cizí státní orgán.
Z uvedených dùvodù nedoporuèujeme cestování dìtí zapsaných v obèanském
prùkazu rodièù bez vlastního cestovního dokladu.
Zdeòka Šípová
12
Zprávy z matriky
Narození
Úmrtí
Martin Tuna, U Stadionu 461 František Netolièka, B. Nìmcové 344
Pavel Farsa, Nádražní 382
Stanislav Waldek, Skalka 235
Blahopøejeme našim jubilantùm
Bìhem uplynulých mìsícù záøí a øíjna jsme si pøipomnìli významná
životní výroèí celé øady okøíšských spoluobèanù. Všem jubilantùm
srdeènì gratulujeme a pøejeme jim vše nejlepší do dalších let,
pøedevším pevné zdraví a vždy dobrou náladu!
92 let
Ludmila lorencová, Masarykova 220
90let
Hedvika Vidláková, Družstevní 294
75 let
Jan Fiala, U Stadionu 461
Vlasta Kislerová, Skalka 238
František Škrdla, Družstevní 292
70 let
Jasnuše Bartoòková, V Zahradách 332
65 let
Marie Hospùdková, Masarykova 212
Ladislav Mejzlík, V Zahradách 364
František Šplíchal, J. A. Komenského 349
60 let
Vlasta Krejcarová, U Stadionu 465
*
*
*
*
85 let
František Benál, Stará osada 117
Bohuslav Fiala, Nádražní 384
Rùžena Pleschingerová, Nádražní 182
František Vokurka, U Stadionu 458
František Mareš, Pod Tratí 317
Zdeòka Ryšavá, Partyzánská 345
Jana Truhláøová, Úvoz 445
Pøipravila Zdeòka Šípová
*
V sobotu 16. øíjna
oslavila významné
životní jubileum naše
rodaèka a dlouholetá
uèitelka Základní školy
Okøíšky paní Jaša
Bartoòková. Oslava
byla veliká a veselá,
což dokladuje naše
fotografie.
Redakce Zpravodaje se pøipojuje ke
gratulantùm a pøeje
paní Bartoòkové hodnì
dalších spokojených
let.
13
Výroèní zprávy okøíšských škol
Každý rok pøedkládají základní i mateøská škola zastupitelstvu obce své výroèní zprávy za
uplynulý školní rok. Stejnì tomu bylo i letos, v obou pøípadech se jedná o rozsáhlé
nìkolikastránkové materiály. Proto ve Zpravodaji uvádíme jen èást nejzajímavìjších údajù,
celé znìní zpráv je zveøejnìno na webové stránce obce www.okrisky.cz pod odkazem Obecní
úøad/Informace obecního úøadu/Informace ostatních institucí v obci.
Z Výroèní zprávy Základní školy Okøíšky za školní rok 2004/2005
Ve školním roce 2004/2005 navštìvovalo základní školu 389 žákù, 154 na l. stupni, 235 na
II. stupni, z toho 173 žákù je dojíždìjících. Škola mìla celkem 19 tøíd, 9 tøíd 1. stupeò, 10 tøíd
2. stupeò. Prùmìrná naplnìnost tøíd byla 20,47 žáka. Na škole pùsobilo 25 uèitelù vèetnì
øeditele a zástupce øeditele. Z uvedeného poètu 13 uèitelù na pracovištì dojíždí. Na prvním
stupni pracovalo celkem 9 pedagogù, na druhém stupni zabezpeèovalo výuku 16 pedagogù
vèetnì øeditele a zástupce øeditele školy. Všichni splòovali požadavek pedagogické
zpùsobilosti.
Souèástí ZŠ je školní družina, která pracovala ve dvou oddìleních s celkovým poètem žákù
45. Dvì vychovatelky mìly celkový úvazek 1,5. Další souèástí ZŠ je školní jídelna, ve školním
roce zajišovala stravování pro 259 žákù, 41 pracovníkù školy a 188 zájemcù z øad veøejnosti.
Pracovalo zde 8 pracovnic v celkovém úvazku 7,00. Èinnost jídelny je hodnocena ze strany
všech strávníkù jako velmi dobrá. Vzhledem k tomu, že se snaží uspokojit v prùbìhu školního
roku zvýšený zájem veøejnosti o stravování, stala se jídelna 1. 5. 2005 plátcem DPH. Správní
úsek je øízen školníkem, dále zde pracuje 5 uklízeèek a topiè, který pracuje v sezónì na zkrácený
úvazek. Ve správním úseku pracuje hospodáøka školy.
Škola trvale usiluje o zabezpeèení všech úkolù v oblasti výchovy, vzdìlání i provozu. Pøi
srovnání se školami podobné velikosti a pøibližnì stejným poètem žákù lze konstatovat, že
hospodaøí již nìkolik let s podhodnoceným provozním rozpoètem. Pøestože byla zavedena
veškerá finanènì dostupná úsporná opatøení, stávající výši rozpoètu pohltí pøedevším pokrytí
nákladù na energie. Již nìkolik let se škola proto potýká s nedostatkem finanèních prostøedkù na
vnitøní vybavenost a rozvoj školy, aby mohla být pøipravena a materiálnì zabezpeèena a ve
školním roce 2007/2008 zahájena výuka podle školního vzdìlávacího programu pro základní
vzdìlávání.
Ve školním roce 2004/2005 bylo klasifikováno 389 žákù. S vyznamenáním prospìlo na
konci II. pololetí 205 žákù, 127 na 1. stupni a 78 na 2. stupni ZŠ. Dva žáci konali opravnou
zkoušku z matematiky, kterou úspìšnì vykonali 26. 8. 2005. Základní vzdìlání ukonèilo
46 žákù devátých roèníkù. V maturitních oborech støedních škol bude pokraèovat 32 žákù,
v oborech uèòovského školství 14 žákù. V prvním kole pøijímacího øízení nebyl pøijat pouze
jeden žák, jeho umístìní bylo vyøešeno v dalším kole pøijímacího øízení.
K ovìøení dovedností žákù použila škola na podzim 2004 testovací systém Kalibro. V první
tabulce jsou výsledky 5. tøíd vèetnì celorepublikového umístìní:
Èeský jazyk
Matematika
Humanitní základ
Pøírodovìdný základ
Prùmìrné umístìní
za všechny testy
Škola
úsp. v % poøadí
38,7
63. (62.)
10,3
70. (61.)
34,1
65. (55.)
44,2
83. (80.)
5. A
úsp. v % poøadí
30,2
86.
7,5
80.
28,7
77.
37,5
95.
70. (65.)
85.
14
5. B
úsp. v % poøadí
47,2
33.
12,9
55.
41,4
42.
50,9
71.
48.
Testování 9. tøíd se zúèastnilo celkem 93 základních škol z celé republiky a okøíšská škola
nedopadla vùbec špatnì. Zvl᚝ výsledky z matematiky a èeského jazyka jsou výborné.
Tabulka zachycuje pøepoètené výsledky naší školy a jednotlivých tøíd devátého roèníku,
v závorce je umístìní mezi vesnickými školami.
Škola
9. A
9. B
Èeský jazyk
21. (20.)
12. (10.)
49. (50.)
Matematika
9. (7.)
8. (2.)
15.(14.)
Humanitní základ
46. (49.)
37. (30.)
61. (56.)
Pøírodovìdný základ
43. (42.)
10. (18.)
74. (66.)
Žáci se dále úèastnili øady vìdomostních soutìží, debatní ligy a sportovních soutìží. Ve
všech tìchto aktivitách si vedli velmi dobøe a dùstojnì reprezentovali školu.
Matematické olympiády pro 6.-9. roèník se zúèastnilo 6 žákù, v okresním kole se umístili
na 1., 2., 3., 4. a 6. místì. Pythagoriády se zúèastnilo celkem 10 žákù. Jeden žák deváté tøídy se
stal i úspìšným øešitelem krajského kola MO.
Ve sportovních soutìžích školu reprezentovalo 56 žákù, v atletickém Poháru rozhlasu
obsadili v okresním kole dvì první místa, dvì tøetí místa a jedno ètvrté místo. Úspìšnì (6. místo)
reprezentovaly starší žákynì i v krajském kole. Starší žáci vybojovali druhé místo v okresním
kole v hokejbale. Úèastníci a úèastnice pøespolního bìhu pro školu získali druhá místa a jedno
tøetí v okresním kole. V krajském mìøítku pak získali sedmé a osmé místo.
Žáci druhého stupnì se podíleli na tvorbì webových stránek školy v rámci výuky
informatiky, vydávali školní èasopis Poškoláèek ve spolupráci s vyuèujícími èeského jazyka,
v rámci výtvarné výchovy se podíleli na výzdobì všech vnitøních prostor školy a pracovali na
návrhu nového loga školy.
V èervnu se žáci zapojili do partnerského projektu obcí Okøíšky a San Pier d´ Isonzo - Itálie.
V italské delegaci pøijelo 28 dìtí školního vìku a naši žáci se stali na dobu 5 dnù jejich hostiteli.
Mìli možnost vyzkoušet si jazykové schopnosti - komunikace probíhala v angliètinì a také
seznámili své hosty se zpùsobem života v malé obci na Vysoèinì a turistickými zajímavostmi
v regionu.
Ve školním roce 2004/2005 škola nabídla svým žákùm poèetnì rozsáhlou a pestrou
zájmovou èinnost. Celkem fungovalo od øíjna 19 zájmových kroužkù v oblasti taneèní,
sportovní, hudební, výtvarné, poèítaèových dovedností, ekologické a esperanta. Bìhem
školního roku ukonèily svoji èinnost dva kroužky (øezbáøský a støelecký) z dùvodù nižšího
poètu zájemcù a neochoty vedoucích dodržovat vnitøní øád školy.
Výborné výsledky i pøi pomìrnì malém poètu èlenù vykazuje kroužek esperanta, vedoucí
kroužku motivuje své èleny svým pøístupem a zapojila se do øady mezinárodních aktivit
s velkým úspìchem. Velmi dobøe si vedl rovnìž folklorní soubor Okøešánek, který se
zúèastòuje øady vystoupení spoleènì s pìvecko-recitaèním kroužkem. Nìkolikrát pøipravili
i spoleèné vystoupení pro DPS v Okøíškách.
Velký poèet zájemcù mìl kroužek výpoèetní techniky, pracoval ve tøech skupinách. Nìkteøí
èlenové tohoto kroužku se ve 2. pololetí spolupodíleli na grantovém programu obce Internet pro
seniory jako asistenti pøi výuce seniorù.
Èinnost keramického kroužku probíhala velmi úspìšnì a žáci si vyrobili øadu pìkných
dekorativních pøedmìtù, èást výrobkù vìnovali škole k reprezentativním úèelùm školy, dárky
pro italské pøátele, dáreèky k zápisu do l. tøídy apod.
Ve škole pracoval Školní sportovní klub, který pøipravil øadu sportovních aktivit, s velkým
úspìchem se setkala akce Bìh kolem Dolòáku, které se zúèastnilo více než 100 bìžcù.
Od loòského školního roku zaèala pùsobit na škole Jazyková pøípravka Brno. Pro žáky
1. a 2. roèníku byla nabídnuta netradièní, hravá forma výuky angliètiny. Zájemci pracovali ve
dvou skupinách pod vedením zkušené uèitelky, rodièe tuto nabídku pøivítali se zájmem.
15
Z Výroèní zprávy Mateøské školy Okøíšky za školní rok 2004/2005
Provoz školy ve školním roce 2004/2005 byl organizován ve tøech heterogenních tøídách
s celodenním provozem. Celkem bylo zapsáno 71 dìtí. Z celkového poètu 22 dìtí pøedškolního
vìku odešlo k 1. 9. 2005 do ZŠ v Okøíškách celkem 18 dìtí, ètyøem dìtem byla na základì
vyjádøení OPPP v Tøebíèi a rozhodnutí øeditele školy odložena školní docházka. Zamìstnanci
školy: 6 pedagogických (všechny uèitelky mají ukonèené støedoškolské vzdìlání pedagogického smìru), 3 provozní a 2 ve školní jídelnì.
Školní vzdìlávací program Mateøské školy Okøíšky je zamìøen na pøirozený rozvoj všech
stránek osobnosti dítìte. Veškeré aktivity smìøují k rozvoji samostatnosti, pohybových
dovedností, myšlení, pamìti, øeèi, fantazie. Individuální práce s dìtmi je zamìøena jak na dìti
vyžadující speciální péèi, tak i na dìti talentované. Ve výchovnì vzdìlávacích èinnostech
upøednostòujeme uèení prožitkem. Dobrá spolupráce s rodinou a vytváøení pohodové
atmosféry ve škole je jednou z nejdùležitìjších podmínek pro naši dobrou práci. Chceme
vychovávat dìti tak, aby byly fyzicky i psychicky zdravé a sociálnì silné. Spokojené a šastné
dìti plné vìdomostí, dovedností a kulturních návykù, dobøe pøipravené na pøechod do kolektivu
školních dìtí - to je cílem naší práce.
Nadstandardní aktivity školy:
- Zajištìní programu na vítání novorozencù (28. 11. 2004)
- Dopisování s mateøskou školou ve francouzské Chatterraux.
- Pùldenní výlety do okolní pøírody (peèení brambor, pouštìní drakù)
- Pøedplavecký výcvik v plavecké škole v Tøebíèi - 25 dìtí (29. 4. - 24. 6. 2005)
- Výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu (øíjen 2004 - kvìten 2005)
- Setkání s rodièi (14. 9. 2004, 18. 1. 2005)
- Klub pro rodièe a dìti:
Drakiáda (13. 10. 2004), Kam se brouèek schoval (10. 11. 2004), Už se zase tìšíme...
(8. 12. 2004), Pojïte s námi do pohádky (12. 1. 2005), Karnevalové veselí v MŠ (2. 2.
2005), Velikonoèní hrátky v MŠ (16. 3. 2005), Vítáme sluníèko (13. 4. 2005),
Uvíjíme vìneèek (11. 5. 2005)
- Divadelní pøedstavení v MŠ:
Trojlístek pohádek - divadýlko Mrak (30. 9. 2004), O koblížkovi - divadlo Úsmìv
(15. 10. 2004), Pirátská pohádka - divadýlko Mrak (26. 10. 2004), O veliké øepì
- divadlo Úsmìv (18. 11. 2004), Trampoty krále Bumbáce - Bobo (31. 1. 2005),
O kùzlátkách - divadlo Úsmìv (8. 3. 2005), Dìtská smyslová revue - Petráš Praha
(14. 3. 2005), Hugo a Fugo - paní Rychtecká (8. 4. 2005), O Jasánkovi - Hruška Brno
(13. 4. 2005)
- Vánoèní besídky pro rodièe ve všech tøídách (17. 12. 2004)
- Návštìva dìtí v ZŠ:
„Drakiáda“ v tìlocviènì ZŠ (25. 11. 2004), úèast dìtí na Vánoèní akademii (14. 12.
2004), pøedškoláci v 1. tøídì (9. 2. 2005), „Pohádková cesta“ v tìlocviènì ZŠ (10. 3.
2005), „Velikonoèní beránek“ v tìlocviènì ZŠ (22. 3. 2005), úèast dìtí na Dnu
otevøených dveøí v ZŠ (13. 5. 2005), „Angliètina není døina“ - pøedškoláci v ZŠ (19. 5.
2005)
- Návštìva školákù v MŠ:
„Veèerníèek“ - dìti z 1. tøídy (30. 9. 2004), vystoupení dìtí z družiny (7. 11. 2004),
vystoupení dìtí z družiny (17. 12. 2004), Vánoèní besídky - pøedškoláci (22. 12.
2004), „Šipkovaná“ (15. 6. 2005)
- Velký èarodìjnický karneval (6. 2. 2005)
- Ukázka dravcù a sov - pan Hoøák (18. 4. 2005)
- Výlet pøedškolních dìtí na vystoupení žákù ZUŠ v Tøebíèi (4. 5. 2005)
- Šílenì smutná princezna – návštìva Horáckého divadla (24. 5. 2005)
16
Školní výlet na Jalovec (1. 6. 2005)
Besídky pro rodièe, zahradní slavnost (28. 6. 2005)
Školka spolupracuje s øadou odborníkù - s dìtskou lékaøkou MUDr Skálovou, s pracovníky
pedagogické poradny v Tøebíèi, s logopedickými asistentkami a alergoložkou v Tøebíèi,
dvakrát roènì navštìvují dìti ordinaci zubní lékaøky MUDr. Vlkové a absolvují preventivní
prohlídku.
Z výroèních zpráv, zpracovaných øediteli škol PaedDr. Jaromírem Velcem
a Janou Zelenou, vybral Zdenìk Ryšavý
-
Esperantisté v Okøíškách opìt úspìšní
Ètenáøe Zpravodaje a Uèitelských novin jsem postupnì seznamovala s úspìchy úèastníkù
v mezinárodních soutìžích kresby dìtí.
Pøipomeòme si velký úspìch Moniky Pacholíkové. Za umìleckou kresbu „Pøátelé z celého
svìta“ roku 1998, která byla ocenìna prvním místem v mezinárodní soutìži vyhlášené
celosvìtovým svazem esperantistù - tehdy v Portugalsku. Ve stejném roce získala cenu i Pavla
Vrtalová z naší MŠ za kresbu „Šastná rodina“. Ètenáøi nezapomnìli ani na velký úspìch
Hanièky Doèkalové a o Janu Horákovi jsem psala jako o nejmladším reprezentantu Èeské
republiky v loòském
roce.
Téma, zadané Svìtovým svazem esperantistù, vyhlášené
a hodnocené mezinárodní komisí ve
Francii, bylo velice
nároèné, protože v roce
200. výroèí narození H.
Ch. Andersena znìl
úkol pro soutìžící: nakresli obrázek k nìkteré z pohádek H. Ch.
Andersena. Protože
toto téma bylo velice
nároèné, MŠ nezaslala
žádné kresby a ZŠ reprezentovalo 11 prací.
Èíst listinu vítìzù, kterou jsme obdrželi z francouzského mìsta Vendomois, nám pøineslo
velikou radost. Mezi vítìzi je i èlenka kroužku esperanta Anièka Nováková - nyní z 5. B tøídy.
Získala ze stovek soutìžících 2. cenu v kategorii B a dalších deset úèastníkù soutìže èestné
uznání.
Diplom byl slavnostnì pøedán vítìzce Anièce Novákové spolu s dárkem z Francie - dvìma
krásnými pohádkami z Èíny pøeloženými do esperanta. Od øeditele školy Dr. Jaromíra Velce
dostala velikou knihu pohádek dánského spisovatele Andersena v èeském jazyce a dále
vítìznou pohádku „Maminèina pohádková studánka“ v èeském jazyce od autorky tohoto
èlánku.
A tak opìt dìkujeme nejen všem, co nám drželi palce, ale hlavnì blahopøejeme soutìžícím
za výbornou reprezentaci ZŠ v Okøíškách a Èeské republiky pøi nároèné mezinárodní
konkurenci.
PhDr. Kamila Bártlová, prof.,
vedoucí kroužku esperanta
17
Sokolské tábory 2005
Tak už je to opìt tady! Další
prázdniny jsou za námi a s nimi
dovolené, rekreace, tábory. Každý
urèitì nasbíral spoustu zážitkù,
naèerpal energii a nezbývá, než se
pøipravit na zimu. Letošní podzim
se opravdu vydaøil, užíváme si
posledních sluneèních paprskù
a letošní rok je - po dvou
neúrodných letech - i houbaøským
rájem.
Díky krásnému poèasí a skvìlým kamarádùm se nám letos
vydaøilo i tradièní „zamykání
sokolské chaty“. Již øadu let se
mohou dìti, které s námi jezdí
o prázdninách na sokolský tábor do
Opatova, zúèastnit jarního „odemykání“ a podzimního „zamykání“ sokolské chaty. Je to v podstatì víkend strávený uprostøed
krásné pøírody. Letos jsme si to užili snad víc než jindy. Pøijelo 22 dìtí, vedoucí i pracovníci
tábora, kteøí se o dìti v létì starali. Již druhý rok se letos - pro velký zájem dìtí - uskuteènily dva
ètrnáctidenní turnusy sokolského tábora v Opatovì. Celkem se jich zúèastnilo 65 dìtí ve vìku
od 7 do 15 let. Velice nás tìší, že jsme se doèkaly toho, že naším úkolem je zajištìní hospodáøské
a úèetní agendy tábora a že jsme
starost o program a zábavu dìtí
mohly pøenechat mladším. První
turnus tábora vedl Ing. Pavel
Ferdan a hlavní vedoucí druhého
t u r n u s u b y l a M g r. Te r e z a
Petráková. Nìkdy to není snadné
stát tak trošku bokem a sledovat,
„jak si vedou ti mladí“, nìkdy se
dostaví i takový pocit, že se pøece
musí pøijít poradit a že to bez nás
nepùjde. Ale skuteènost je taková,
že jim to opravdu jde dobøe! Dìti
se nenudí, nauèí se hodnì nového
a zvyknou si navzájem si pomáhat
a být samostatné. Pøíjemné je potkávat je po prázdninách a slyšet:
„Ahoj, sestro!“
Ale abych se vrátila k našemu „zamykání“. Pro dìti pøipravili vedoucí nìkolik her, my jsme
jim pøipravily dobré jídlo a navíc jsme ještì stihli využít toho, že je vypuštìný rybník Vidlák.
Podaøilo se nám upravit si pøístup do vody a už teï se tak pøipravit na novou letní táborovou
sezónu. Protože veèer byl krásnì teplý a nebe plné hvìzd, protáhl se i poslední letošní spoleèný
táborák. Po jeho skonèení bylo v chatì ještì dlouhou dobu plno smíchu a hovoru. Nikomu se
nechtìlo jít spát! Zážitkem pro všechny byla také návštìva našeho nejmladšího táborníka.
Jmenuje se Vojtíšek Zmátlo a narodil se pøed pùl rokem Milanovi a Petøe Zmátlovým. Oba
jezdili nìkolik rokù jako vedoucí na náš sokolský tábor a spoleènì tam slavili i svou svatbu.
18
V nedìli po obìdì jsme chatu pro táborníky na celou zimu zamkli a dìti se vydaly na
autobus do Opatova. A nám nezbývá než podìkovat. Nejen našim mladým vedoucím, kteøí jsou
ochotni - bez nároku na mzdu - obìtovat ètrnáct dnù své dovolené dìtem, ale také dìtem, které
s námi na tábory jezdí. Vìøte nebo nevìøte - asi naším paloukem vedou nìjaké „kladné zóny“.
Táborníci v Opatovì totiž snad ani nezlobí a po tìch ètrnácti dnech asi každý z nás dospìlých tak
trochu omládne. Takže DÍKY, KAMARÁDI a za rok ahooooooooooooj!
Jana Zelená, Míla Dokulilová
Ohlédnutí za sezonou sportovního tenisového klubu
Na závìr letošní sezóny 2005 bychom Vás chtìli informovat o èinnosti našeho tenisového
klubu. V roce 2005 registruje Sportovní tenisový klub Okøíšky celkem 78 èlenù. Z tohoto poètu
je 47 mužù, 18 žen, 2 dorostenci, 4 dorostenky, 4 žáci a 3 žákynì. Již od zaèátku letošního roku
náš tenisový klub nijak nezahálel, èinnost spoèívala zejména v pravidelných trénincích
v tìlocviènì základní školy a v poøádání halových turnajù ve ètyøhrách, nejen v tìlocviènì ZŠ,
ale i v hale 1. TTK v Tøebíèi nebo v tenisové pøetlakové hale Spartaku Jihlava.
Prvním z halových turnajù byl v únoru turnaj STK, ve kterém zvítìzila dvojice Ota Mudrák
a Zdenìk Nevrkla. Druhým turnajem v poøadí byl turnaj žen, kde zvítìzila Božena Ježková
a Jaroslava Rampírová. Tøetím turnajem byl "Vodouch Cup", který finanènì zastøešil Libor
Vodák. Tento turnaj se uskuteènil v hale 1. TTK Tøebíè a vyhrála jej dvojice Aleš Milostný a Jiøí
Novák. Poslední z halových turnajù se uskuteènil v Jihlavì pod názvem "Turnaj radosti". Tento
turnaj finanènì zastøešil Bedøich Bulièka a vítìzem se stali Michal Fiala a Bedøich Bulièka.
V dubnu letošního roku se konala výroèní èlenská schùze, na které jedním z hlavních bodù
byla volba nového výboru. Na další ètyøleté období byl zvolen sedmièlenný výbor ve složení
Vlastimil Ježek - prezident klubu, Milan Bulièka - hospodáø, Jiøí Milostný ml. - jednatel, Zdenìk Nevrkla - vedoucí družstva, Pavel Ferdan, Jiøí Vondrák a Milan Šumpich - èlenové výboru.
V letošním roce jsme obnovili
závodní èinnost našeho klubu, která
byla pøerušená v roce 1997. V kategorii dospìlých jsme do soutìží
øízených Jihomoravským tenisovým
svazem pøihlásili jedno družstvo.
Naše družstvo bylo zaøazeno do IV.
tøídy JTS skupiny A, ve které za
úèasti 6 družstev obsadilo koneèné
druhé místo, hned za družstvem
Slavoje Tøeš, které postoupilo do
vyšší soutìže.
Kromì soutìže družstev jsme na
našich tenisových dvorcích uspoøádali nìkolik sportovních akcí. Dne
28. kvìtna jsme poøádali spoleènì s
Pavlem Bulantem a Ditou Bulantovou turnaj smíšených dvojic "Memoriál Jardy Bulanta", kdy
jsme si pøipomnìli první smutné výroèí od jeho úmrtí. Tento turnaj vyhrála dvojice Milan
Bulièka a Martina Milostná.
Dne 18. èervna poøádal pan Ota Mudrák turnaj mužù ve ètyøhøe pod názvem "OTA CUP".
V tomto turnaji zvítìzila dvojice Zdenìk Nevrkla a Petr Beneš. Dne 25. èervna se uskuteènil
turnaj žen s názvem "Koèièí maè", ve kterém zvítìzila dvojice Petra Válková a Dita Bulantová.
Dne 16. èervence poøádali fotbalisté Sportovního klubu Okøíšky svùj vlastní turnaj ètyøher,
zde zvítìzil Petr Molák a Jaromír Køíž. Dne 20. srpna probìhlo zakonèení dlouhodobého
turnaje o putovní poháry STK v kategoriích: dvouhra mužù skupina A a skupina B, dvouhra žen
19
a ètyøhra mužù. Tyto turnaje se hrály
systémem každý s každým a na závìr v
jednotlivých kategoriích první ètyøi
hráèi postoupili do závìreèné èásti,
která se hrála vyøazovacím zpùsobem.
Ve skupinì A zvítìzil Zdenìk Nevrkla,
ve skupinì B Pavel Bulant, v kategorii
žen zvítìzila Petra Válková a ve ètyøhøe
mužù dvojice Zdenìk Nevrkla a Petr
Nevrkla. Dne 27. srpna uspoøádal pan
Jaroslav Kružík turnaj ve ètyøhøe mužù,
ve kterém zvítìzil Bedøich Bulièka
a Pavel Bulant.
Dne 3. záøí poøádala na našich
kurtech svùj turnaj firma Mann
+ Hummel pro své hosty z firmy "Thyssen" z Hrádku nad Nisou. Dne 10. záøí se uskuteènil
turnaj žen ve ètyøhøe pod názvem "Padající listí". V tomto turnaji zvítìzila dvojice Petra
Válková a Jitka Milostná. Dne 17. záøí jsme uspoøádali poslední letní turnaj pod názvem "Cena
prezidenta STK aneb Vzpomínka na slona Kádira". První místo si vybojovala dvojice Zdenìk
Nevrkla a Bedøich Bulièka.
Vedle sportovních akcí jsme v našem tenisovém areálu ve Staré osadì dne 29. kvìtna
uspoøádali obdobnì jako v minulosti tradièní Dìtský den, který se tìší velkému zájmu nejenom
místních, ale i pøespolních dìtí. Kromì nìkolika soutìží pro dìti, jako napø. závody na kolech,
házení šipkami, výlov kapra z kádì apod., se pøedstavila skupina historického šermu a rovnìž
hasièi pøedvedli svoji nejnovìjší techniku.
Z akcí, které nás ještì èekají v letošním roce, je zejména Tenisový veèírek, který poøádáme
nejen pro naše èleny, ale jsou na nìj zváni i všichni sponzoøi našeho tenisového klubu a rùzní hosté.
Z výše uvedeného výètu akcí je vidìt, že náš tenisový klub nezahálí a poøád se nìco dìje.
Jediné, co nás trápí, je to, že se nám nedaøí práce s mládeží tak, jak bychom si pøedstavovali. Zde
však narážíme na celou øadu problémù, s kterými se potýkají i v podstatnì vìtších tenisových
klubech než jsme my. V souèasné dobì výchova tenisové mládeže závisí zejména na finanèních
prostøedcích, nebo tato èinnost vyžaduje kvalifikované a zkušené trenéry, které je nutno
zaplatit. Další negativní vliv má ta skuteènost, že tenis není již jen letním sportem, ale hraje se
celoroènì a zejména tréninky v zimním období v nejrùznìjších halách jsou podstatnì dražší než
tréninky v letním období. Všechny tyto vlivy se nepøíznivì promítají do finanèní nároènosti
trénování mládeže, což pøedstavuje velkou finanèní spoluúèast rodièù a ne každý si to v dnešní
dobì mùže dovolit. Další nepøíznivou skuteèností je to, že dnešní doba nabízí dìtem širokou
škálu možností jak využít volný èas, napø. hraní poèítaèových her nebo sledování videa je láká
daleko více, jelikož je to nestojí žádné fyzické úsilí. Toto vše podáváme na vysvìtlenou
pøedevším tìm spoluobèanùm, kteøí nás kritizují, že nevychováváme mládež. Není to problém
jen našeho klubu, ale pøi rùzných sportovních setkáních se zástupci jiných tenisových oddílù
a klubù zjišujeme, že nedostatek mladých hráèù je celostátní.
Druhý problém, který nás velice mrzí, je skuteènost, že 16 let po revoluci se stále najdou
lidé, kteøí se schovávají za anonymní dopisy, ve kterých nás napadají a obviòují z toho, že pøi
turnajích užíváme drogy a rùzné jiné omamné prostøedky. Tímto Vás chceme ujistit, že nic
takového se na našich kurtech nedìje a toto obvinìní nás velice uráží. Pokud tyto øádky bude
èíst pisatel onìch slavných anonymù, a pøijde mezi nás, rádi si s ním o tom promluvíme, a a
nám dokáže pravdivost obvinìní.
Touto cestou bychom chtìli podìkovat všem našim sponzorùm. Doufáme, že si na naše
kurty najdou cestu další zájemci o tento krásný sport, který jim bude pøinášet radost jako nám.
Vlastimil Ježek, Zdenìk Nevrkla, za výbor STK Okøíšky
20
„Áèko“ v kraji válí
Ještì pøed skonèením podzimní èásti fotbalových soutìží mohu již teï s potìšením
konstatovat, že dosavadní pùsobení prvního mužstva v krajském pøeboru pøedèilo veškerá naše
oèekávání. Sami jste mohli vidìt, že výkonnostní rozdíl mezi I.A tøídou a krajským pøeborem je
obrovský, a o to jsou úspìchy prvního mužstva cennìjší. Èasto o výsledku utkání rozhoduje
jediný okamžik zápasu, jediná individuální chyba èi nedodržení taktických pokynù. Fotbaloví
fajnšmekøi budou dlouho vzpomínat na zápasy s Opatovem, Bystøicí èi Humpolcem, které mìly
divizní parametry.
Pøi pohledu na tabulku je zøejmé, že v èele krajského pøeboru se usadilo kvarteto nejsilnìjších mužstev: Hartvíkovice, Havlíèkùv Brod, Bystøice n. P. a SK Huhtamaki Okøíšky!!!
I z rozsahu prostoru vìnovaného Okøíškám v tisku je zøejmé, že výsledky našeho mužstva
vzbudily pozornost taktéž u sportovních novináøù. K celkovému hodnocení podzimu se vrátím
v následujícím èísle, kdy budeme mít k dispozici kompletní výsledky.
Informaèní sevis SK Huhtamaki Okøíšky
'
'
'
'
Ty z Vás, kteøí máte pøístup na internet, upozoròuji, že aktuální výsledky, tabulky,
informaèní servis, statistiky atd. najdete na klubových webových stránkách
http://sk.okrisky.cz.
Mnozí z Vás jistì zaznamenali, že zaèal vycházet každý pátek týdeník DoToho. Cena
jednoho výtisku je 18,- Kè a èasopis pøináší kompletní informace o fotbalu a hokeji na
Vysoèinì za uplynulý týden. Šéfredaktor p. Zeman navštívil Okøíšky pøi zápase s Velkou
Bíteší a velice se mu zázemí v Okøíškách líbilo.
Sportovní klub v areálu stadionu zøídil místo (v rohu za vchodovými dveømi) na ukládání
sbìrového papíru.
Zaèátkem èervna pøíštího roku bude poøádat Fotbalová škola Tøebíè mezinárodní fotbalový
turnaj žákù a dorostencù. Na dvoudenním turnaji se vedle domácích mužstev pøedstaví
mužstva z Francie, z Nìmecka, z Holandska atd. Jedna ze skupin odehraje svá utkání na
fotbalovém høišti v Okøíškách.
21
Memoriál Štìpána Maruše
V netradièním podzimním termínu se
uskuteènil turnaj starších žákù - Memoriál
Štìpána Maruše. Na Den èeské státnosti
jsme tak již po dvacáté sedmé uctili památku
tragicky zesnulého sportovce. Turnaje se
zúèastnila mužstva SK Huhtamaki Okøíšky,
SK Øeèkovice, Slavoj Tøeš a SK BUWOL
METAL Luka nad Jihlavou. By urputnì
bojovali hráèi všech týmù, výkonnostnì byli
domácí a brnìnské mužstvo lepší.
Výsledky turnaje:
SK Huhtamaki Okøíšky - Slavoj Tøeš
4:0
SK Øeèkovice - SK BUWOL Luka nad Jihlavou
5:0
o 3. místo: Slavoj Tøeš - SK BUWOL Luka nad Jihlavou 7 : 2
finále: SK Huhtamaki Okøíšky - SK Øeèkovice
1:0
O vítìzství domácích v dramatickém finále rozhodl Jiøí Müller, když tøi minuty pøed
koncem po individuální akci pøekonal hostujícího gólmana. Nejlepším hráèem domácího
mužstva byl vyhlášen obránce Zdenìk Ryšavý.
Petr Koláø, sekretáø klubu
Poprvé Okøíšský Golem
V sobotu 15. øíjna 2005 uspoøádalo hrabství Zahrady první roèník turnaje okøíšských èástí
v pøetahování lanem pod názvem „Okøíšský Golem“. Soutìžilo se na fotbalovém høišti za
krásného a sluneèného podzimního poèasí. Hlavní protagonista akce Jan Dokulil zajistil pro
vítìze desetimetrový vìnec domácích klobásù
Z pùvodnì pøihlášených šesti družstev to nakonec dvì vzdala, zbývající desetièlenné týmy
(8 mužù a 2 ženy) soutìžily systémem každý s každým o dva vítìzné pøetahy. Poèet získaných
bodù rozhodl o postupujících do finále a do boje o tøetí místo.
22
Nejprve se utkala družstva Nových Petrovic a Stadionu o bronzovou medaili. Nové
Petrovièe vsadily na hezká a silná dìvèata, ale po krásném souboji nakonec získal tøetí místo
Stadion a Nové Petrovice se musely spokojit s medailí bramborovou. Ve finálovém duelu
o první a druhé místo nastoupila proti sobì dvì silná družstva - váhovì „nadupané“ Tržištì
a o nìco lehèí Zahrady. A právì tento váhový rozdíl zøejmì po urputném boji rozhodl
o zaslouženém vítìzství Tržištì, které se vedle prestižního prvenství mohlo tìšit i z první ceny
v podobì zmiòovaného klobásového vìnec.
Poøadatelé dìkují všem soutìžícím a vìøí, že více než stovka divákù, která sledovala
finálové souboje, se dobøe pobavila. Z celé akce byl navíc poøízen videozáznam, který bude
promítán v kabelové televizi.
Poøadatelé se tìší za rok na shledanou a jsou pøesvìdèeni, že se pøíští rok do soutìže zapojí
více družstev.
Karel Dokulil, Petr Koláø
Je dobojováno aneb desetidílný seriál Tøebíèské hasièské
ligy skonèil … (1. èást)
Letošního roèníku Tøebíèské hasièské
ligy se zúèastnilo 24 družstev mužù
a 12 družstev žen. Okøíšky reprezentovalo družstvo mužù ve složení
Picmaus Roman, Kružík Miroslav
ml., Šimek Štìpán, Svoboda Radek,
Bacher Jiøí, Bacher Rostislav, Lukeš
Radek a Kružík Miroslav st., který je
zároveò vedoucím, a družstvo žen ve
složení Nováková Simona, Široká
Jana, Široká Silvie, Bulièková Markéta, Nováková Veronika, Klímová
Renata, Vávrová Karolína, Horáková
Kateøina, Vrzalová Kateøina, Zimolová Petra a jejich vedoucí Novák
Rostislav. Muži mìli pro letošek jasný cíl - obhajobu loòského titulu, ženy chtìly své loòské
druhé místo ještì zlepšit a ligu vyhrát. Družstva se proto pøipravovala již od jara pravidelnými
tréninky na koupališti, kde máme jednu z nároènìjších tratí pro požární útok
- výškové pøevýšení je na 100 m délky od základny po terèe 1,2 m. Pro letošní rok se také
zmìnila pravidla ligy - byly povoleny hadice s menší plošnou šíøkou (tyto hadice mají výhodu
v rychlejším proudìní vody), závodníci mohli používat bìžecké tretry, proudaøi si mohli opøít
proudnici o zem atd..
Díl první - Pøibyslavice
Na první závody na jednom z nejhezèích travnatých areálù v okrese Tøebíè pøijelo
21 družstev mužù a 8 družstev žen. Závod se vyvíjel od zaèátku dramaticky, nebo 6 družstev se
dostalo svým èasem pod 19 sekund, což už jsou èasy, které dosahují nejlepší družstva z celé
Èeské republiky na závodech seriálu Extraligy v PÚ. Nejlepšího èasu z Tøebíèska dosáhly
Kožichovice A - 18,46 s (druhý proudaø mìl sraženo 18,45 s), dále se umístily Budíkovice, které
naznaèily svou formu - 18,50 s a Èechtín, který mìl shodný èas, jako páté byly Petrovice - 18,72
s a šestici nejlepších uzavøely Okøíšky s èasem 18,78 s. Celkovým vítìzem se staly Nevcehle
(které jsou z Jihlavska a do Tøebíèské ligy se jejich výsledky nepoèítají) - 17,57 s.
V kategorii žen se pøedstavily nìkolikánasobné výherkynì Extraligy v PÚ Výèapy, které
s èasem 17,90 s nasadily laku, kterou už žádné družstvo nepøekonalo. Jako druhé se umístily
23
Kožichovice - 22,46 s, tøetí Radonín - 23,06 s, Heraltice a druhé družstvo z Výèap dosáhlo
stejného èasu 23,17 s, šesté se umístily Daèice - 23,94 s, které se pøedstavily poprvé, sedmé
místo obsadily Okøíšky - 29,27 s a domácí Pøibyslavice nedokonèily svùj útok. Kategorii žen
poznamenala velká nervozita z nových pravidel, která ovšem s následujícími závody zcela
vyprchala ...
Díl druhý - Okøíšky
Druhé závody ligy v PÚ probìhly v domácích Okøíškách. Poèasí nám pøálo a cestu na
závody k nám našlo 21 družstev mužù a 6 družstev žen. Èasy i na nároèné trati byly opìt velice
pìkné, v kategorii mužù se dostalo pod 19 s 7 družstev. Nejvìtší pohár za první místo si odvezl
Èechtín - 17,46 s, druhé místo jihlavský Urbanov - 17,57 s, Kožichovice B, jihlavský Sedlejov
a Hvìzdoòovice dosáhly stejného èasu 18,22 s (o koneèném poøadí rozhodl èas druhého terèe),
Pøibyslavice mìly èas jen o setinu horší - 18,23 s, Budíkovice dosáhly èasu 18,72 s a domácí
Okøíšky bohužel potvrdily pravidlo, že doma se nevyhrává - èas 19,21 s je zaøadil na deváté
místo. V ženské kategorii se dvìma družstvùm nepodaøilo svùj útok dokonèit a domácí
Okøíšky naznaèily, že letos to s útokem na celkovou výhru myslí vážnì - vyhrály s èasem 21,08
s, nejvìtší soupeøky z Radonína braly druhé místo s èasem 23,88 s, tøetí dokonèily soutìž
Kožichovice už s horším èasem 28,44 s.
Díl tøetí - Petrovice
Okresní liga zavítala do petrovického sportovního areálu, kde místní hasièi vybudovali
zcela novou hasièskou zbrojnici, upravili tra na PÚ i ovál, na kterém se závodí pøi postupových
závodech na MÈR ve štafetách a na 100 m pøekážek. Tento areál právem patøí k tìm nejlepším
v naší republice a v okrese se lepší tra nenajde … Z 23 družstev mužù se devìt týmù dostalo
pod 19 s a èasy byly opìt velice vyrovnané: závod vyhrály Nevcehle - 17,82 s, druhé byly
Benetice - 17,95 s, tøetí Trnava - 18,23 s. Mužùm z Okøíšek se na této trati nepodaøilo docílit tak
kvalitního èasu, jak si urèitì pøáli - s èasem 18,87 s se umístili na devátém místì. V ženské
kategorii se utkalo 7 týmù a skoro se opakovalo poøadí z minulého týdne - vyhrály Okøíšky 19,47 s, druhý byl Radonín 19,67 s, tøetí Èechtín 20,22 s.
Díl ètvrtý - Èechtín
Do Èechtína pøijelo i pøes obrovské vedro, které panovalo, 20 družstev mužù a 5 družstev
žen. Toto tropické poèasí se asi podepsalo i na výsledných èasech, nebo lepších èasù, které
zaruèovaly vìtší pøídìl bodù, dosáhlo pouze pìt týmù - domácí hasièi vyhráli - 17,72 s, jako
druzí skonèily Kožichovice - B 18,65 s, tøetí Budíkovice - 18,68 s. Okøíšky se umístily na pátém
místì s èasem 18,77 s a podaøilo se jim
poprvé postoupit do závìreèného
finále, kde hlavní výhra bylo živé sele.
Po svlažení v místním koupališti (které
je jako v Okøíškách hned vedle trati) se
muži postavili na start, ale drobná
chyba v provedení útoku je bohužel
odsunula až na poslední místo z finálové pìtice. Po krátké pøestávce se
postavily na start ženy - Radonín
dokonèil útok v èase 21,32 s, což
v celkovém souètu znamenalo první
místo, ženy z Okøíšek po prostøiku na
pravém proudu skonèily s èasem 21,36
s druhé a jako tøetí se umístily
Kožichovice - 21,66 s.
Michal Šimek
Pozn. redakce: 2. èást rozsáhlého èlánku se zbývajícími šesti závody pøineseme v pøíštím
èísle.
24
Okøíšský univerzál 2006
Obèas slyšíme z øad veøejnosti pøipomínky, že jediným sportovním vyžitím v Okøíškách je
fotbal a jiné sporty zde neexistují nebo nejsou propagovány. I když okøíšská sportovní nabídka
je ve skuteènosti mnohem pestøejší, rozhodli jsme se ji ještì rozšíøit.
Naše skupinka ve složení Jaroslav Jùza, Zdenìk Ryšavý a Václav Voda ml. se inspirovala
v nedaleké Pøibyslavi a pøipravila na pøíští rok úplnou novinku - dvanáctiboj o nejvšestrannìjšího sportovce naší obce pod názvem Okøíšský univerzál 2006. Bìhem nìkolika schùzek nám
vykrystalizoval program obsahující 12 sportovních disciplín - na každý mìsíc jednu. Zahrnuly
jsme mezi nì jak nìkteré již tradièní akce, tak zcela nové soutìže. Aby se soutìž stala ještì
atraktivnìjší, rozšíøili jsme ji na doporuèení Honzy Dokulila o soutìž družstev okøíšských
ètvrtí.
A v jakých sportech se tedy bude závodit? Postupnì na úèastníky èekají skok do výšky, bìh
na lyžích, stolní tenis, petanque, støelba ze vzduchovky, sprint, plavání, cyklistika, vrhaèský
víceboj, bìh, kuželky a šipky. Soutìž družstev obohatí v nìkterých sportech štafety a navíc
pøibude triatlon, bandy hokej a pøetahování lanem. Jednotlivé disciplíny budou mít takový
objem, aby se jich mohl zúèastnit každý, i netrénovaný, zájemce. Cílem je zapojit do sportování
co nejvíce lidí, proto vedle soupeøení mužù a žen poèítáme i s kategoriemi žákù a veteránù nad
40 nebo 45 let.
Podrobná pravidla a pøesnìjší program jednotlivých závodù se ještì pøipravuje, informovat
vás budeme na webové stránce obce, na plakátech a v pøíštím èísle Zpravodaje. Vìøíme, že
Okøíšský univerzál pøispìje k vašemu aktivnímu odpoèinku i dobré zábavì.
Zdenìk Ryšavý
Divadelní soubor Sokola Okøíšky chystá novou premiéru
Pro letošní sezónu jsme zvolili francouzskou komedii od Georgese Feydeaua „Úplnì
zbyteèné parohy“. Kdo si vzpomínáte na „Dámu od Maxima“, kterou jsme uvedli pøed nìkolika
lety, je tato hra obdobného stylu, nebo je od stejného autora. Hru jsem vybrala i z dùvodu poètu
postav, který odpovídá složení našeho souboru. Zpoèátku nebyla obsazena role americké dívky
Dotty, ale podaøilo se pøesvìdèit naši nápovìdu Stáòu Veèeøovou, že je tím nejlepším typem pro
tuto roli. Se svým divadelním partnerem Petrem Malcem mají ztíženou roli v anglických
dialozích, naštìstí v kratièkých, s kterými trošku bojují. Pro polovinu hercù je tato hra
odpoèinková, vystupují jen v prvním dìjství a pak se dìlí o napovídání. O to více je hra nároèná
pro zbytek hercù. Ponìkud pikantní dìj, vtipné zápletky a pøekvapivé rozuzlení udržuje naše
herce v aktivitì a doufejme, že ani vás nezklame, pokud se pøijdete na naše pøedstavení podívat
a pobavit se. Premiéru bychom chtìli zvládnout v polovinì listopadu.
Emílie Dokulilová
Pozvánka na Sedmikvítek
Na dveøe už nám klepe pátý roèník pøehlídky dìtské umìlecké tvorby nazvané
Sedmikvítek. K nám do Okøíšek se opìt sjedou desítky dìtí z celého kraje Vysoèina, aby
pøedvedly své muzikantské a pìvecké umìní, taneèní kreace a výtvarné práce. Rádi bychom
Vás pozvali k návštìvì této výjimeèné akce, která je urèitì nejen zajímavou podívanou, ale
i propagací naší obce v celém regionu. Její program bude obdobný jako v pøedešlých letech.
Bude tøídenní - od pátku do soboty 4. až 6. listopadu 2006 - a uskuteèní se v místní sokolovnì.
Na pátek je pro nejmenší pøipravena malá výtvarná dílna. V 18,00 hod. zaène koncert folkové
skupiny Hanka Hložková + H-kvartet a pøibližnì na 19,30 hod. je naplánován ohòostroj
k otevøení pøehlídky.
25
Program na páteèní veèer
v dobì psaní tohoto èlánku ještì
upøesòujeme, domluvili jsme
napø. vystoupení dìtí z gymnastického oddìlení Pøibyslavice.
Sobota je tradiènì vìnována
soutìžní èásti pøehlídky. Dopoledne budou všichni úèastníci
a soubory pilnì zkoušet a odpoledne se pøedstaví se svými
výstupy pøed pozornými zraky
jak obecenstva, tak odborných
porot. Uvolnìní ze soutìžní
trémy a napìtí urèitì pøinese
veèerní dìtská diskotéka.
V nedìli odpoledne ve 14,30
hod. Sedmikvítek vyvrcholí
slavnostním galakoncertem s vyhlášením vítìzù a pøedáním cen. Budou postupovat do
republikových finále jednotlivých oborù. Na závìr je pøipraveno filmové pøedstavení nové
pohádky pro celou rodinu Karlík a továrna na èokoládu. Po celou dobu akce od pátku do nedìle
bude pøístupná výstava výtvarných prací. Tolik struèná informace o programu, více se dozvíte
z plakátù.
Každý roèník pøehlídky se snažíme nìèím ozvláštnit. Jinak tomu není ani letos. Tentokrát
pøipravujeme zcela nové uspoøádání sálu a výstavy v sokolovnì. Èekáme i øadu hostù.
Uvidíme, zda splní pøíslib a pøijedou reportéøi rozhlasu, televize a zástupci tisku.
Pøejeme jak dìtem, tak dospìlým pøíjemný víkend na Sedmikvítku a ještì jednou Vás
zveme k jeho návštìvì.
Za Kamarády cest Ing. Josef Kula
Cesty 2005
Postøehy z výstavy èernobílých fotografií, která se uskuteènila v netradièním prostøedí
obecního domu è.p. 17 ve dnech 9. až 11. záøí 2005
"Óóóó, krásné fotografie! Super fotky! Jsem rád, že nìkdo nìco takového tady v Okøíškách
udìlal! Fotografie super. Šopák též ("šopák" - šopský salát z vlastních bioproduktù podávaný
široké veøejnosti na vernisáži výstavy, pozn. autora) Jen tak dál, Makovice!"
Tak to jsou pouze vybrané postøehy z návštìvní knihy výstavy fotografií, kterou
v Okøíškách pøipravilo obèanské sdružení Makovice už podruhé. Aè èernobílá, pøesto
pestrobarevná mozaika snímkù dokumentárního charakteru nám ukázala rozmanitost
nejrùznìjších míst z celého svìta, které mají jedno spoleèné: všude žije èlovìk, který usiluje
o štìstí. Forma, kterou tak èiní, je natolik odlišná, že lze jen tìžko vìøit svým oèím. Kontrastující
prostøedí fotografií bylo zøetelnì zvýraznìno prostøedím výstavních prostor, kde se úhlednì
zarámované snímky jasnì odrážely od neomítnutých zdí historického domu. Na znaèném
množství fotografií (letos jich na výstavì bylo k shlédnutí pøes sedmdesát) z Evropy, Asie
i Ameriky, jsme mohli shlédnout skuteènì širokou škálu motivù. A to jak Slovensko èi
rumunského baèu, který po celé léto nesestupuje z høebenù pustých hor, tak odlesk nejnovìjších
mrakodrapù v Londýnì èi New Yorku, i starý rybí trh tamtéž a hned vedle tureckou mešitu
s minarety èi snímky z národních parkù Severní Ameriky. Rùznorodost souèasného svìta byla
prolnuta i prezentovanými fotografickými metodami. Vystaveny byly zvìtšeniny zhotovené
klasickou technologií vedle snímkù digitálních, avšak poèítaèovì neupravovaných.
26
Expozice byla rafinovanì
rozdìlena do jednotlivých
skupin spojených motivy,
kterými byly fotografie
prostoupeny bez ohledu na
místo èi rok vzniku snímku.
Témat byla znaèná øada,
skuteèným motivem však bylo
jediné: do jaké míry a jakým
zpùsobem se èlovìk zapisuje do
podoby svìta. Nìkomu se to
mùže zdát úžasné èi "super,
krásné, óóó", abych použil
terminologii samotných
úèastníkù výstavy. Jinému
souèasný svìt, obzvláštì
postavíme-li vedle sebe takové
protiklady jako živobytí ve východním Turecku na úrovni nejchudších afrických zemí
s poledním piknikem v londýnském parku, pøipadá pøinejmenším zvláštní èi zarážející.
Abychom si však mohli udìlat vlastní názor, je bezpodmíneènì nutné poznávat. Poznávat
všechny barvy souèasného svìta, tøeba i skrze èernobílé fotografie. Jestli k tomu Makovice
svojí výstavou pomohla, to už musí posoudit samotní návštìvníci.
Dìkuji všem, kteøí uskuteènìní výstavy umožnili, s pøípravami pomohli a pøišli.
Radek Velc, pøedseda o.s. Makovice
Placená inzerce
Od 3. øíjna 2005
provozuje paní Pavla Procházková pedikuru
v domì s peèovatelskou službou v Okøíškách
Objednávky na telefonu
603 253 029
Pro nároèné i modeláø nehtù a manikura
Tìším se na vaši návštìvu
27

Podobné dokumenty