Dobříšské listy 5/2007

Transkript

Dobříšské listy 5/2007
Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí
květen 2007
Z obsahu: Dobříšské náměstí – výstupy z dotazníkového šetření  Ceník za odvoz odpadů  Činnost MP – březen 07  V KD zahrají
slovenští Horkýže Slíže  MC Dobříšek – mimořádné akce v květnu  Tenisté děkují a zvou  Zápasy MFK  Informace z obce Stará Hu

ZM schválilo rozpočet
na rok 2007

Grantové řízení z Fondu
sportu, kultury a volného času

Program Dobříšských
májových slavností
Zprávy z rady města




Usnesení 9/11/2007 − RM se seznámila s přehledem soch umístěných na pozemcích města Dobříš,
dle předloženého materiálu odboru investic a správy
majetku města, a souhlasí s návrhem na prohlášení
sochy Mistra Jana Husa umístěné na pozemku parc.
č. 298 (Husův parčík) a sochy ženy (památník na
Mírovém nám.) na pozemku parc. č. 1096/144 (oba
pozemky jsou ve vlastnictví města Dobříše) za kulturní památku. RM dále ukládá oddělení kancelář města
dořešit ve spolupráci s úsekem památkové péče majetkoprávní vztahy a ve spolupráci s finančním odborem zavést tyto předměty do majetku města.
Usnesení 11/11/2007 − RM bere na vědomí vyjádření vedoucí finančního odboru k vyúčtování nájemného z bytů a nebytových prostor ve správě společnosti
TEAR s.r.o. za r. 2006 i návrh na opravy, případný
prodej jednotlivých domů a přehled výše nájemného
v bytech a nebytových prostorách. V této souvislosti
RM ukládá oddělení kancelář města a odboru investic a správy majetku města připravit podklady pro
převod nebytových prostor v č.p. 66 a 106 do správy
města. Oddělení kancelář města ukládá zároveň připravit podklady pro prodej domů č.p. 574, 688, 452
a výzvu nájemcům bytů v domech č.p. 1493-1495,
1500-1507 k odkoupení bytů.
Usnesení 13/11/2007 − RM se seznámila se společným vyjádřením odboru výstavby, odboru dopravy
a silničního hospodářství Městského úřadu v Dobříši
a Městské policie ke stížnosti obyvatel SVBJ Za Poštou 1044-1045 a 1046-1048, Dobříš. Ukládá odboru
dopravy a silničního hospodářství projednat s investorem stavby v č.p. 1036 provedení opravy poškozeného chodníku a zpracovat návrh dalších parkovacích míst v dotčené ulici, včetně finanční kalkulace
a možností financování.
Usnesení 14/11/2007 − RM souhlasí s možností využití prostoru v č.p. 71, sousedícím s bytem obývaným
Parní lokomotiva řady 434.2186 z roku 1917 přiveze v sobotu 19. května na Dobříš historický vlak.
Projížka malebným okolím Dobříše je již tradiční součástí májových slavností. (foto: Roman Provazník)



paní Lucií Farkašovou, Mírové nám. 71, Dobříš, s podmínkou zákazu jakýchkoli stavebních úprav a poměrné navýšení úhrady za užívání bytu. RM na základě
doporučení bytové komise přiděluje byt č. 208 v č.p.
71, Mírové náměstí, Dobříš, paní Anně Chemišincové.
Usnesení 17/11/2007 − RM souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o spolupráci při zajišování
bezpečnosti provozu na základě žádosti starosty obce
Obořiště.
Usnesení 18/11/2007 − RM se seznámila s názorem
odboru investic a správy majetku na neobjektivní posouzení žádosti o povolení kácení 3 ks jírovce maalu v blízkosti severozápadního štítu domu č.p. 1723
odborem životního prostředí. RM ukládá odboru
investic a správy majetku prověřit závažnost podílu
vlivů, které zapříčiňují nadměrné nepříznivé vlhkostní mikroklimatické podmínky v bytě. Poté RM podnět
opětovně projedná.
Usnesení 22/11/2007 − Vedoucí finančního odboru
Městského úřadu Dobříš paní Ing. Šárka Tomášková
seznámila RM s obsahem i činností odboru, kterou
zajišuje sedm pracovnic, včetně vedoucí. Odbor provádí v současné době převážně samosprávné činnosti
(příjmy, výdaje, fakturace, evidence majetku, rozpočet), mzdovou a personální agendu. Dvě pracovnice
zajišují výkon státní správy – školství, místní poplatky, výherní hrací přístroje, poplatky za odpady.



Usnesení 2/12/2007 − RM na základě předložené
žádosti souhlasí se stanovením místní úpravy silničního provozu v ulici Antonína Dvořáka − osazením
dopravní značky B 29 („Zákaz stání“) − v souladu
s předloženým grafickým návrhem.
Usnesení 3/12/2007 − RM se seznámila s nabídkou
pana Josefa Haškovce, KINO-ELEKTROSLUŽBY – autorizovaný servis promítací techniky, na odkoupení
nevyužité kinotechniky, včetně 2 kusů usměrňovačů
v celkové ceně 21 000,- Kč. V této souvislosti ukládá
odboru investic a správy majetku provést poptávkové
řízení na odprodej nevyužité kinotechniky.
Usnesení 11/12/2007 − RM bere na vědomí vyjádření odboru investic a správy majetku města k odstranění telefonní budky Telefonica O2 ze stávajícího
místa před budovou radnice (Mírové náměstí) s tím,
že toto zařízení nelze dle vyjádření provozovatele odstranit, pouze přemístit, a to v souladu s „Univerzální službou“, kterou je společnost O2, jako pověřený
poskytovatel telefonních služeb povinna zabezpečit.
RM souhlasí s návrhem umístit na budovu č.p. 230
pod světelný poutač lékárny do výše dosažitelné i pro
tělesně postižené závěsný telefonní box s podmínku,
aby umístěním tohoto zařízení nebyla dotčena nová
fasáda, to znamená, že veškeré rozvody budou přivedeny vnitřkem budovy, nikoliv po zrekonstruované
fasádě objektu č.p. 230.
2



Usnesení 14/12/2007 − RM na základě podnětu
odboru investic a správy majetku města v souvislosti s přijatým usnesení ZM č. 9/4/2007 ze dne
22. 2. 2007 (o dočasném omezení udělování souhlasů s připojováním nových žadatelů na stávající
veřejnou kanalizační a vodovodní sí, na vodní zdroje
a ČOV ve vlastnictví města Dobříše) pověřuje starostu
a místostarostu města seznámit s tímto usnesením
vedení obce Stará Hu (obec využívá vodohospodářské zdroje a zařízení) a požádat zastupitelstvo obce
o zvážení přijmout obdobné usnesení. Zároveň jim
ukládá projednat podíl na spolufinancování plánované intenzifikace ČOV ze strany obce Stará Hu.
Usnesení 15/12/2007 − RM schvaluje podání žádosti Ministerstvu vnitra − generální ředitelství HZS
ČR o poskytnutí dotace na nákup cisternové automobilové stříkačky v roce 2008 pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Dobříš a zařazení podílu města
na dofinancování nákupu do výhledu rozpočtu města
v roce 2008.
Usnesení 16/12/2007 − RM bere na vědomí stanovisko odboru investic a správy majetku města k žádosti o pokácení dřevin na pozemku parc. č. 2453/15
v k.ú. a obci Dobříš a souhlasí s navrhovaným pokácením 2 ks jeřabin, včetně odstranění pařezů. Uvedený pozemek je ve vlastnictví města Dobříše. V obou
případech se jedná o proschlé, nemocné a polámané
stromy, za které budou formou náhradní výsadby vysazeny stromy stejného druhu.





Usnesení 39/12/2007 − RM ukládá, v souvislosti
s nutností rekonstrukce varen základních škol, odboru investic a správy majetku zajistit ve spolupráci
s místostarostou Mgr. Vackem srovnání efektivnosti
stávajícího systému provozování dvou varen v základních školách s možnosti jejich spojení a zřízení
pouze výdejen jídla, a to včetně zpracování investiční
náročnosti obou variant a možností financování.
Usnesení 40/12/2007 − RM vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2452/4 v k.ú. a obci
Dobříš a výměře cca 150 m2 za účelem provozování
autobusové dopravy a zastávek.
Usnesení 42/12/2007 − RM se seznámila s nabídkou spolupráce se společností Citymeter s.r.o.
Praha 6 při obsluze zpoplatněných parkovacích míst.
V této souvislosti ukládá oddělení kancelář města
a odboru investic a správy majetku společně dojednat se společností Citymeter s.r.o. Praha 6 nabídku
na možnost umístění parkomatů v centru města.
Stávající parkovací automaty by byly přemístěny na
náměstí Svobody, popř. do jiných lokalit. Zároveň
RM požaduje provést rozbor finančního přínosu pro
město.
Usnesení 4/13/2007 − RM vzhledem k dodatečně
zjištěným skutečnostem doporučuje starostovi města
znovu projednat vyřazení bodu č. 4 při projednávání
připravované změny územního plánu č. 17.
Usnesení 10/13/2007 − RM schvaluje uzavření
Smlouvy o sdružení finančních prostředků a vzá-
Zastupitelstvo schválilo nový rozpočet
Páté veřejné zasedání dobříšského zastupitelstva se uskutečnilo ve čtvrtek 19. dubna 2007 v kulturním domě.
Mezi nejdůležitější body programu patřilo projednání rozpočtu města na r. 2007.
Hlavním záměrem města, obsaženým v komentáři k návrhu rozpočtu na r. 2007, je zároveň s realizací a dokončením již započatých akcí zajistit posílení oblasti přípravy projektové dokumentace nutné k podání žádostí o přiznání
dotací, a to z prostředků EU, z prostředků státního rozpočtu i z prostředků rozpočtu Středočeského kraje.
Nejvýznamnější akce, které je třeba připravit pro realizaci v roce 2007 a následně v roce 2008, jsou:
 intenzifikace čistírny odpadních vod
 rekonstrukce centrální části města
 výstavba nové kanalizace
 rekonstrukce a výměna stávající kanalizační sítě ve
vybranýc h lokalitách
 výstavba nových chodníků
Příjmová část rozpočtu města na letošní rok je do
značné míry ovlivněna přebytkem rozpočtu z roku 2006
v celkové výši 17,8 mil. Kč. Nejvýznamnější část příjmů
tvoří daňové příjmy plánované ve výši 79,3 mil. Kč a přijaté dotace ve výši 49 mil. Kč .
K naplnění dalších příjmů má město záměr dokončit
prodeje bytů zejména na sídlišti Větrník a prodej části
objektu bývalých kasáren Svatá Anna. Nedaňové příjmy
jsou plánovány ve výši 11,1 mil. Kč a kapitálové příjmy
ve výši 26,5 mil. Kč. Celkové finanční zdroje města by
měly v roce 2007 dosáhnout 178,5 mil. Kč.
Ve výdajové části rozpočtu je kromě částek určených
na financování provozu budov MěÚ a aparátu největší část určena na výplatu sociálních dávek, a to ve výši
26 mil. Kč (zcela hrazeno z prostředků státu) a dokončení již částečně realizovaných výkupů pozemků –
4,5 mil. Kč. Značná část financí z rozpočtu je plánována
na běžný provoz města, tj. péče o zeleň, údržba a běžné
opravy komunikací a veřejného osvětlení, vybavení města dalšími nádobami na tříděný odpad apod.
Oblasti údržby a obnovy kanalizačních a vodovodních sítí
je věnována i v tomto návrhu rozpočtu náležitá pozornost.
Navrženy jsou následující akce (jedná se pouze o lokality,
kterých se nebude týkat podání žádosti o dotaci):
 výměna vodovodních řadů ul. Bezručova – souvislost s plánovanou obnovou povrchu majitelem komunikace Stč. krajem)
 výstavba a napojení nových vrtů
 odvedení odpadních vod ze sportovního areálu V Lipkách
 dokončení výstavby technické infrastruktury nad Papežem (dle platné smlouvy o dílo)
 přeložka vodovodu a výstavba technické infrastruktury Na Kole
 dokončení výstavby technické infrastruktury Větrník
a další
Celkové běžné (provozní) výdaje města jsou plánovány
v roce 2007 ve výši 153,1 mil. Kč a kapitálové (investiční) ve výši 25,4 mil. Kč. Celková výše navrhovaných
výdajů dosáhne 178,5 mil. Kč.
Kromě nového rozpočtu ZM schválilo m.j. zřízení Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše, jeho
prováděcí vyhlášku, resp. zásady, statut a manuál. V té
souvislosti zrušilo dosud platnou OZV.
Členové ZM dále projednali majetkové záležitosti, v nichž
např. rozhodli o prodeji bytů v Karnetově zahradě do
vlastnictví nájemníků nebo o záměru prodeje bytového
domu č.p. 574 v Tylově ulici. Zastupitelům a přítomným
občanům představily projektové manažerky Ing. D. Smrčinová a Mgr. L. Mazochová Komunitní plán sociálních
služeb, jehož tvorbu financuje z velké části Středočeský
kraj. (Bližší informace o projednávaných záležitostech
zveřejníme v příštím čísle DL.)




jemné spolupráci při zajišování úkolů podle zákona
č. 133/1985 Sb., o požárních ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s obcí Voznice na dobu neurčitou,
s podmínkou každoročního navýšení o míru inflace.
Usnesení 11/13/2007 − RM přiděluje byt č. 3.0.2
v čp. 443 Dukelské náměstí Dobříš (DPS) paní Růženě Buriánkové z Dobříše.
Usnesení 16/13/2007 − RM schvaluje návrh smlouvy na převod bytových jednotek v lokalitě Karnetova
zahrada a návrh na schválení zastavení bytových
jednotek v souvislosti s jejich převodem a předává jej
k projednání zastupitelstvu města.
Usnesení 17/13/2007 − RM souhlasí na základě
žádosti jednatele společnosti Dokas s.r.o. o vydání souhlasu se stavebními úpravami prostor terasy
restaurace „Modrá kočka“ v budově Sportovní haly.
Za podmínky, že uvedené úpravy nevyvolají jakékoliv
finanční požadavky vůči městu ani žádost o zápočet
nákladů oproti nájmu.
Usnesení 21/13/2007 − RM na základě zjištění nových skutečností při projednávání návrhu rozpočtu
2007 ruší vypsanou „výzvu“ k podání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních úprav
2. NP radnice, Mírové náměstí 119 a revokuje tak
usnesení RM č. 6/10/2007 z 9. 3. 2007. Současně
děkuje firmě BENST s.r.o., Pod Hájkem 406, Praha
8 za jedinou předloženou nabídku.
Z jednání RM ve dnech 16. 3., 30. 3. a 6. 4.
Úkoly zrušeného odboru
dopravy převezme několik
odborů MěÚ
Od 1. června dojde k přesunu činnosti mezi některými odbory, který souvisí s rozdělením kompetencí
zanikajícího odboru dopravy. Jak nám sdělila tajemnice MěÚ Ing. Bohumila Budková, jedná se vlastně o logické rozdělení činnosti odboru dopravy podle povahy
vykonávaných úkolů a jejich přesunutí pod již existující odbory. Dopravně správní agendy zahrnující např.
přihlašování a odhlašování motorových vozidel, řidičské průkazy, dopravní přestupky, zkoušky autoškol
a pod. budou řízeny odborem správních agend MěÚ,
silniční doprava a silniční hospodářství se jako speciální stavební úřad přesune pod křídla odboru výstavby,
který tak začne řídit dopravně technické záležitosti.
Samosprávné činnosti na úseku dopravy, jako úpravy
a stav dopravního režimu i značení, souhlasy se zvláštním užíváním komunikací či napojování komunikací
a sjezdů, převezme odbor investic. Podle názoru paní
tajemnice se pro občana víceméně nic nemění, své záležitosti bude vyřizovat se stejným úředníkem a většinou na stejném místě jako dosud. Fyzicky se přesunou
pouze úředníci, kteří mají na starost agendu týkající
se silničního hospodářství a dopravy, a to do kanceláře
odboru výstavby v budově Penny Marketu. Změny se
tak, podle názoru paní tajemnice, projeví pouze ve
změně záhlaví nebo razítka vydaného rozhodnutí či
dokladu.
Radnice si od prováděné reorganizace slibuje
efektivnější a pružnější vykonávání úkolů, které dříve
prováděl odbor dopravy. Konkrétní zlepšení služeb pro
občany i město a jeho dopravní infrastrukturu očekává radnice především od sladění technických činností
bývalého o dboru dopravy se související náplní odboru
výstavby.
jka.
3
Radnice přemýšlí o změně režimu parkovacích zón
Zaparkovat v centru města je v současné době složité, o tom se denně přesvědčují jak návštěvníci, tak i místní.
Proto se začíná hovořit o úpravě režimu některých parkovací zón tak, aby mohly být v určitou dobu využívány i těmi,
kteří nevlastní parkovací kartu. Na toto téma proběhla před nedávnem i anketa na městských webových stránkách,
nutno však dodat, že nepřinesla jednoznačný výsledek, nebo názor respondentů byl vyrovnaný, polovina souhlasila
s úpravou, druhá zásadně ne.
Rozhodnutí o zřízení parkovacích zón vyšlo vstříc
požadavkům nájemníků domů v nejbližším okolí centra, kteří si ztěžovali na nárůst vozidel, především majitelů z okolních obcí dojíždějících za prací do Prahy,
kteří svými vozidly blokovali parkoviště po celý den.
Postupně se ale ukazuje, že některé zóny jsou především v pracovní dny nevyužity a parkoviště zbytečně zejí
prázdnotou.
Radnice chápe, že rozvolnit režim parkování v zónách je citlivý problém, který nebude určitou částí obyvatel přijímán pozitivně, cítí ale, že k určitým změnám
by mělo dojít.
Například „doživotní“ parkovací karta za pořizovací
cenu 150,- Kč, resp. 220,- Kč se nezdá vedení města
adekvátním poplatkem. „Parkovací kartu mají držitelé na neomezenou dobu, to se mi osobně nezdá
dobré. Myslím si, že karty by měly být zpoplatněny
každoročně, řekněme ve stejné výši jako poprvé, ale
o částce bych se nechtěl v této chvíli konkrétně ba-
vit. Důležitější je, že některé zóny jsou opravdu přes
den volné, konkrétně jsme průzkumem zjistili, že se
to týká především zón A u kulturního domu a ul. Za
branou, proto pusme tam za určitý poplatek i další
řidiče, ale zdůrazňuji pouze přes den,“ vyjádřil svůj
osobní názor starosta města J. Melša. Doplnil, že v ostatních zónách by se neměnilo nic měnit, protože např.
zóna u čtrnáctipatrového domu je neustále přehuštěná
a v ul. B. Němcové a v Karnetově zahradě je parkování
zajištěno s nájemníky smluvně.
V centru města budou zachovány parkovací automaty. Parkovací stojany, které jsou poměrně daleko od
parkovacích míst, má ale radnice v úmyslu vyměnit za
moderní parkovací automaty obsluhující vždy jedno
parkovací místo. V této souvislosti radnice jednala se
společností Citymeter, která je ochotná automaty typu
Parkmat zdarma osadit na zkušební dobu jednoho až
dvou let.
jka.
Radnice přesunula trhy z alejky na náměstí
Městská rada rozhodla přesunout trhovce z alejky na vymezenou část náměstí u MěÚ. Pro stánky bude vyhrazen
trojúhelníkový prostor od tabákového stánku k výjezdu z náměstí ve směru na Prahu. Cestující směřující do Prahy
a ostatních míst na této trase musí proto počítat s tím, že v den trhů budou autobusové zastávky č. 1, 2, a 3 přesunuty
na parkoviště proti pobočce GE Money Bank.
Své dodávky, osobní automobily a závěsné vozíky budou moci trhovci zaparkovat na parkoviště u MěÚ, které bude
v tržní den pro normální provoz uzavřeno. Trhy, jejichž provoz bude organizovat paní Hubingerová, by se měly konat
každý poslední pátek v měsíci. Radnice také plánuje zadat výrobu modelových stánků, jejichž jednotný vzhled by měl
přispět k zvýšení estetické úrovně trhů. Rada města si dala za cíl také zlepšit kvalitu a pestrost nabízeného sortimentu
zboží, což bylo jednou z podmínek při výběru nového provozovatele trhů.
Trhy na náměstí se poprvé „na zkoušku“ uskutečnily 27. dubna, proto s ohledem na uzávěrku DL nemůžeme
čtenáře v tuto chvíli informovat, zda se nová varianta v praxi osvědčila. O tom se ale občané, správci města i trhovci
mohli přesvědčit při zkušebním provozu trhů již na místě samém. Jejich mínění vám rádi v některém z příštích čísel
zprostředkujeme.
jka.
OHK Příbram vyhlásila nejlepší firmy
12. duben 2007 byl avizovaných dnem vyhlášení
7. ročníku soutěže „Nejlepší firmy okresu Příbram za
rok 2006“.
Jak již bývá zvykem, vyhlašuje Okresní hospodářská komora v Příbrami nejlepší firmy v regionu na valné hromadě členů OHK Příbram, což bylo letos právě
12. dubna. Soutěž probíhala opět ve dvou kategoriích
– malé firmy do 50 zaměstnanců a střední a velké firmy
nad 50 zaměstnanců. V soutěži se hodnotí nárůst tržeb
srovnávaného roku oproti roku minulému, tržby na 1
zaměstnance, zisk na 1 zaměstnance, efektivita firmy
(zisk/tržby), získané certifikace ISO norem a případné
aktivity firmy v regionu. Dá se říci, že v letošním roce byl
o soutěž zvýšený zájem zvláště v kategorii malých firem
a konkurence byla opravdu velká.
Nyní přejděme k výsledkům:
V kategorii firem do 50 zaměstnanců se na 1. místě umístila firma Roman Horký – stavba montovaných
nízkoenergetických rodinných domů a velkoobchod pro
truhláře a stavebníky, jejíž majitel si odnesl skleněný
pohár a diplom. Druhou příčku si od loňského ročníku
obhájila firma Windor´s spol. s r.o. a třetí místo obsadila poprvé společnost Eko-soft, spol. s r.o.
V kategorii firem nad 50 zaměstnanců již potřetí
v historii sedmileté soutěže zvítězila firma Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Firma získala titul již v prvním
ročníku soutěže za rok 2000 a též v roce 2004. I letos si
ředitel firmy Ing. Jiří Dostál odnesl pohár a diplom pro
vítěze v této kategorii. Druhé zasloužené místo obsadila
významná příbramská firma RAVAK a.s. a třetí místo obsadil vítěz roku 2002 ELPRO-DELICIA a.s.
Zástupci oceněných firem převzali trofeje z rukou
našich hostů – senátora P ČR Ing. Jaromíra Volného,
poslance P ČR a starosty města Příbram v jedné osobě
MVDr. Josefa Řiháka a předsedy představenstva OHK Příbram Ing. Pavla Oktábce.
Irena Karpíšková,
ředitelka OHK Příbram
Starosta jednal s majitelem
zámku
Starosta města Mgr. J. Melša se poprvé od svého zvolení sešel na oficiální schůzce s majitelem zámku Dobříš
Ing. Jerome Colloredo – Mannsfeldem. Schůzka, při které se hovořilo o dalším rozvoji města a vzájemné spolupráci, byla podle slov pana starosty velmi vstřícná a konstruktivní. Rodina Colloredo-Mannsfeld vlastní v okolí
města velkou část pozemků, proto je a bude důležitým
partnerem města při jednáních o budoucích záměrech
radnice, zvláště pak při tvorbě nového územního plánu.
Pana starostu velmi těší, že jsou majitelé zámku nadále
příznivě nakloněni ke spolupráci i na konkrétních projektech, tak jako tomu bylo i v minulých letech, kdy vyšli
městu vstříc např. v prodeji konkrétních pozemků na
výstavbu objektu chráněného bydlení u polikliniky nebo
plánovaného parkoviště za kostelem. V této souvislosti
pan starosta vysvětlil, proč se s úpravou této poněkud
zanedbané části města ještě nezačalo. Město bohužel
neobdrželo na tento projekt očekávanou dotaci. Radnice
se přesto rozhodla zafinancovat z vlastních zdrojů alespoň úpravu pozemku, především opravit plot a poškozený chodník. Město bude znovu žádat o dotaci, která
se přiděluje na projekty infrastruktury sloužící k rozvoji
turistiky a cestovního ruchu, tudíž po vybudování bude
sloužit především návštěvníkům zámku, kostela a okolí.
jka.
Komunitní plán sociálních
služeb
Rády bychom poděkovaly všem účastníkům setkání
pracovních skupin projektu „Cesta ke komunitnímu
plánu sociálních služeb na Dobříšsku“ za velký zájem
a hojnou účast. Především setkání skupiny „děti, mládež, rodina“ příjemně předčilo naše očekávání, nebo se
jej zúčastnilo 31 osob. Podrobnější informace týkající se
projektu jsme umístily na webové stránky města Dobříše
www.mestodobris.cz. Prostřednictvím těchto stránek vás
budeme průběžně informovat o termínech setkání, budete mít možnost nahlédnout do zápisů z těchto setkání,
získáte komplexní přehled o projektu.
Za projekt srdečně děkují
D. Smrčinová a L. Mazochová
Projekt CZ.04.1.05/3.2.04.4/5332 je spolufinancován
Evropskou unií, Českou republikou a Městem Dobříš.
Vyhlášení zahájení
grantového řízení z Fondu
sportu, kultury a volného
času města Dobříše
Rada města Dobříše vyhlašuje
1. výzvu grantového řízení z Fondu sportu,
kultury a volného času města Dobříše
pro rok 2007 s termínem podání
do 31. května 2007 bez tématického zadání.
Případné dotazy zodpoví
L. Svojtková, Dis., tel.: 318 533 344
Iva Klánová, tel.: 318 533 309
Bližší informace www.mestodobris.cz
4
Výstupy z dotazníkového šetření v Dobříši a okolí „Dobříšské náměstí v novém“
Šetření na téma „dobříšské náměstí“, kterého se zúčastnili obyvatelé města Dobříše, okolních obcí, výrazně rovněž přispěli žáci a studenti 1. a 2. ZŠ a Gymnázium Karla Čapka v Dobříši,
bylo ukončeno 19. 3. 2007. Následovalo třídění získaných dat a jejich hodnocení.
Celkem bylo odevzdáno 1 104 dotazníků. Dotazníky byly tříděny podle dvou kritérií: 1) dle
místa, odkud respondenti pocházejí; 2) zda využívají autobus alespoň 1x týdně. Ve výsledku tak
pro hodnocení vznikly čtyři kategorie:
U většiny otázek došlo ke shodě bez ohledu
na dělení dotazníků do jednotlivých skupin (místo bydliště, využívání autobusů).
Výsledky šetření z hlavní části (tabulková
část zjišující důležitost navrhovaných funkcí)
a další návrhy, které bylo možné zmínit v závěru
dotazníku („další náměty“) nebo byly získány
z průzkumu ve školách v Dobříši, se vzájemně
doplňují a podporují. Ti, kteří využili poslední
otázky „další náměty“, zde rozšířili svoje názory, připomínky a poskytli další návrhy k tématu,
za jehož účelem byl dotazník vytvořen. Rovněž
se zde vyskytly náměty k jiným oblastem, které
nesouvisí s rekonstrukcí a revitalizací náměstí,
avšak budou hodnotnými při dalším rozhodování
o vývoji Dobříše.
Zdroj: Dotazníkové šetření
v Dobříši a okolí.
Využívají autobus
alespoň 1x týdně
Nevyužívají autobus
alespoň 1x týdně
Obyvatelé Dobříše
616
311
Nejsou obyvateli Dobříše
50
21
Zdroj: Dotazníkové šetření v Dobříši a okolí. V tabulce jsou uvedeny údaje za dotazníky, které
byly správně vyplněny a bylo je možné použít pro hodnocení.
1. Seřate podle důležitosti funkce, které by podle Vás mělo Mírové náměstí plnit:
1 – velmi důležité, 9 – nedůležité
Uveden je vážený průměr důležitosti funkce. Čím tmavší zabarvení kolonky, tím méně si respondenti přejí tuto funkci na náměstí
Funkce
Obyvatelé Dobříše,
využívající autobus
alespoň 1x týdně
Obyvatelé Dobříše,
nevyužívající autobus
alespoň 1x týdně
Nejsou obyvateli Dobříše, využívají autobus
alespoň 1x týdně
Nejsou obyvateli Dobříše, nevyužívají autobus
alespoň 1x týdně
Průjezdní silnice
3734
1780
331
194
Parkovací místo
3483
1485
274
155
Obchod a služby
2031
961
224
107
Místo pro trhy
3251
1471
370
134
Místo pro oslavy
3004
1428
351
174
Setkávání
2781
1288
315
140
Místo relaxace
2824
1156
284
112
Park
2709
1213
282
100
Autobusové nádraží
2467
1550
280
134
Počet respondentů (průměrně)
579
276
63
31
Tab. 4: Další náměty (bod č. 6 v dotazníku)
Zde jsou
Náměty
OBČANÉ CELKEM
(Dobříš a okolí)
ČISTOTA NÁMĚSTÍ:
nespokojenost s čistotou − formy úklidu,
příjemnější prostředí
přidat, obnovit zeleň
péče o parky
horší životní prostředí z důvodu dopravy atd.
74
61
11
7
ŠKOLY
441
417
113
238
PRVKY NA NÁMĚSTÍ:
veřejné WC (přebalovací pult, bezbariérové)
omezit či zrušit herny, noční bary a automaty
odpočinek na náměstí
rozšířit osvětlení či nové
kašna
zachovat trhy
více přechodů pro chodce (na vhodných místech)
32
35
15
14
12
13
2
VARIANTY SNÍŽENÍ FREKVENCE DOPRAVY NA NÁMĚSTÍ:
varianty snížení frekvence dopravy v centru města
48
14
6
293
4
23
22
179
AUTOBUS A JEHO ŘEŠENÍ:
zastřešení zastávek
nástupní a výstupní zastávky
snížení plochy současných autobusových zastávek
autobusové zastávky na náměstí ponechat
posílení spojů (z náměstí a Větrníku) − Praha a okolní obce
26
6
6
7
11
16
5
76
24
PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ A VE MĚSTĚ:
parkoviště posílit mimo oblast náměstí
snížit počet parkovacích plochy na náměstí
bezplatné parkování pro místní
30
9
8
16
4
Náměty
OBČANÉ CELKEM
(Dobříš a okolí)
REKONSTRUKCE A OBNOVY:
opravit silnice
obnovit či opravit dlažbu − kostky (např. mozaika)
úprava chodníků
zdravotnictví a jeho modernizace
ŠKOLY
22
20
11
4
2
5
1
21
17
11
10
BEZPEČNOST MĚSTA:
zamezit výskytu drogově závislých, bezdomovců a sprejerů
komplexní zajištění bezpečnosti
RESTAURACE A OBCHODY S POTRAVINAMI:
příjemné restaurace (se zahrádkou, dětským koutkem apod.)
rychlé občerstvení
27
5
446
69
18
28
52
6
5
31
3
-
21
15
16
9
42
17
13
7
10
3
OBCHODY:
rozšířit stávající počet obchodů či jejich nabídku
JINÉ:
zájem o možnost koupání v Dobříši
zastřešení zimního stadionu
chodník Prachanda – Stará Hu
VOLNÝ ČAS:
kultura
hřiště pro děti a mládež
herna pro děti
cyklistické stezky, in-line stezky, dráhy pro skate
fitness centrum (např. využití sokolovny)
vzdělávání
Zdroj: Dotazníkové šetření v Dobříši a okolí, průzkum ve školách v Dobříši (sloupec školy obsahuje informace z 1. ZŠ, 2. ZŠ a gymnázia v Dobříši).
* V tabulce jsou uvedeny pouze ty náměty, které uvedl vyšší počet osob. „Individuální“ připomínky či s velmi nízkým početním výskytem zde nejsou zahrnuty.
Shrnutí:
Náměstí
Respondenti si představují náměstí především jako
odpočinkovou zónu s obchody, místy k posezení a relaxaci,
doplněnou o možnost průjezdu a parkovací plochy. Součástí náměstí by měla být funkční kašna či jiný prvek vody.
Autobusové zastávky by zde měly být ponechány, avšak v jiné podobě. Snížení počtu projíždějících vozidel je přáním
výrazné většiny respondentů. Zejména mladší generace
požaduje, aby součástí náměstí byly prostory, kde mohou
trávit volný čas (restaurace s dětským koutkem, nekuřácká
restaurace s nabídkou pro mládež, venkovní sezení pro rodiny s dětmi apod.)
Ostatní
Zvýšit čistotu města (úprava, údržba).
Obnovit či rozšířit zeleň.
Posílit počet parkovacích míst (poblíž náměstí, nikoliv přímo na jeho ploše).
Řešit problém s výskytem bezdomovců a drogově závislých.
Doplnit skladbu obchodů.
Podrobnější informace naleznete na webových
stránkách města Dobříše: www.mestodobris.cz
Za město Dobříš
Dagmar Smrčinová a Lenka Mazochová
5
Seriál o třídění a recyklaci odpadů
Dokas s.r.o. – provozní doba
2. díl „ JAK vše funguje v zahraničí? Zkušenosti z Evropské unie“
(letní sezóna)
Ve většině zemí Evropské unie fungují tzv. systémy využití odpadů z obalů, kterým se také říká systémy Zeleného bodu. Princip těchto systémů je jednoduchý: firmy (výrobci, plniči, distributoři, dovozci) jsou zodpovědné za
zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Aby se mohly těchto povinností zhostit, založí neziskovou obalovou společnost, která poté koordinuje aktivity spojené s recyklací a využitím odpadů z obalů v dané zemi. Přitom spolupracuje
s partnery z těchto oblastí: průmysl, obce, odpadářské firmy a v neposlední řadě také veřejnost. U nás působí autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. (více informací najdete na www.ekokom.cz).
A jak se vlastně odpady v jednotlivých zemích třídí? Informace o systémech třídění a recyklace odpadů v jedPrincip je všude stejný, sbírají se většinou tři materiály: notlivých zemích naleznete na www.pro-e.org. Na této
sklo, plasty (nebo všechny obaly) a papír.
stránce jsou také „prokliky“ na webové stránky všech
 SKLO – systém sběru donáškový – tzn., že musíte
organizací v Evropě.
odpady donést do kontejneru umístěného na ulici
poblíž vašeho domu. V některých zemích se sbírají A te trochu zajímavých čísel:
 už 18 zemí v Evropě provozuje systémy využití oddvě nebo tři barvy skla.
padů z obalů a používá značku ZELENÝ BOD
 PLASTY – většinou také donáškou do kontejnerů.
V Německu, Rakousku, Belgii a Lucembursku pou-  více než 400 miliard obalů je označeno ZELENÝM
BODEM (a vy už z minulého dílu víte, proč)
žívají pytle a nádoby pro každou domácnost – tomu
se říká odvozný systém. V některých zemích se sbí-  více než 200 miliónů obyvatel má možnost třídit
odpady v systémech využití odpadů z obalů
rá tzv. „lehká obalová frakce“ – např. v Německu
můžete do žlutého kontejneru vhodit kromě plastů  v roce 2002 bylo využito (recyklováno) více než
12 miliónů tun obalů
i plechovky a nápojové kartony (krabice od džusů
a mléčných výrobků).
A jak je na tom ČR ve srovnání se zeměmi v Evropě?
 PAPÍR A LEPENKA − ve většině zemí donáškový systém, někdy nádoba pro každou domácnost. Často Jsme na 9. místě ze všech 18 zemí, kde fungují systémy
se papírové obaly sbírají společně s dalšími odpady Zeleného bodu.
z papíru (časopisy a noviny).
Tento seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů.
Ceník za odběr odpadů – sběrný dvůr Dokas
Katalog.
číslo
Ktg.
160103
O
170101
O
170102
O
Cihla do 500 kg
1190 Kč/t
1190 Kč/t
1190 Kč/t
150106
O
Směsné obaly
2,80 Kč/kg
2,80 Kč/kg
2,80 Kč/kg
200301
O
Směsný komunální odpad
2,80 Kč/kg
2,80 Kč/kg
2,80 Kč/kg
200139
O
PET lahve
zdarma
zdarma
zdarma
200101
O
papír a kartóny
zdarma
zdarma
zdarma
200102
O
sklo – lahve
zdarma
zdarma
zdarma
200201
O
zeleň ze zahrádek
zdarma
476 Kč/m3
476 Kč/m3
200133
N
autobaterie
zdarma
zdarma
zdarma
200121
N
zářivka
zdarma
200127
N
zbytky barev
zdarma
150110
N
plechovky znečištěné nebezp. odpady
zdarma
130208
N
motorový olej
zdarma
160114
N
nemrznoucí kapalina
zdarma
160113
N
brzdová kapalina
zdarma
200114
N
kyseliny
zdarma
200113
N
rozpouštědla
zdarma
200129
N
detergenty
zdarma
O20108
N
agrochemické odpady
zdarma
lednice (kompletní – zpětný odběr)
zdarma
zdarma
zdarma
785 Kč/ks
785 Kč/ks
785 Kč/ks
zdarma
zdarma
zdarma
286 Kč/ks
286 Kč/ks
286 Kč/ks
zdarma
zdarma
zdarma
6,60 Kč/kg
6,60 Kč/kg
6,60 Kč/kg
zdarma
2,80 Kč/kg
2,80 Kč/kg
80 Kč
80 Kč
80 Kč
200123
N
Druh odpadu
obyvatelé
Dobříš
Sdruž. obcí
Knínska
Ostatní obce
Pneumatika – osobní do 4 ks
zdarma
3,00 Kč/kg
3,00 Kč/kg
Beton do 500 kg
1190 Kč/t
1190 Kč/t
1190 Kč/t
lednice
televize, monitor (kompletní – zpětný odběr)
200135
N
televize, monitor
ostatní elektronika – rádio, vysavač atd. (kompl.)
200136
O
ostatní elektronika – nekompletní
200111
O
textil – pouze oděvy
matrace (na jednolůžko)
sedací souprava (sedačka + 2 křesla)
koberce, lina
Pro tyto odpady přijíždí
do obcí (kromě Dobříše) pojizdná sběrna.
Termíny možno zjistit
na příslušném OÚ.
700 Kč
700 Kč
700 Kč
2,80 Kč/kg
2,80 Kč/kg
2,80 Kč/kg
Po, Út, Čt, Pá
St
So
Ne
6.00-14.30
6.00-18.00
8.00-12.00
10.00-14.00
(Příjem odpadů nejpozději čtvrt hodiny
před koncem pracovní doby)
Ceny v tabulce jsou uvedeny včetně DPH
Kategorie: O – ostatní, N – nebezpečný
Veškeré odpady mohou být v takovém množství, které
odpovídá spotřebě v domácnosti.
Činnost MP za období
březen 2007
Pokuty hotově: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 100,Na složenku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 900,Na příslušný úřad s rozšířenou působností byly
v 78 případech předány oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích – pokuty zařazené
do tzv. bodového systému. Opět, jako v minulém období
jsou to převážně pokuty za překročení povolené rychlosti, zákazy vjezdu, či porušení dopravního značení B4
– zákaz vjezdu nákladními vozidly. Na odbor dopravy do
správního řízení byly předány např. dva přestupky, kdy
v prvém případě přestupce na „padesátce“ jel 65 km/h.
a ještě se při řešení přestupku zlobil a nesouhlasil s udělením pokuty. Průkazná fotodokumentace vše dosvědčila.
U druhého případu přestupce nerespektoval pokyn strážníka k zastavení vozidla a z místa ujel. V tomto případě
řidič jel na „padesátce“ rychlostí 73 km/h. Také průkazné
foto přestupce zachytilo.
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené
zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h
v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec – strážník
projednávající v blokovém řízení tento přestupek musí
uložit pokutu 1000,- Kč.
Překročení rychlosti o více než 20 km/h a více v obci
nebo o 30 km/h a více mimo obec – strážník projednávající v blokovém řízení tento přestupek musí uložit pokutu
2500,- Kč. Přestupky není možno vyřešit domluvou. Výše
pokut je stanovena taxativně.
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo
o 50 km/h a více mimo obec – strážník ani policista PČR
není oprávněn tento přestupek projednávat blokovou pokutou a musí podezření z jeho spáchání oznamovat správnímu orgánu, ve správním řízení je ukládán zákaz činnosti.
Vybírám z oznámení:
5. 3. V obchodě se zdravou výživou v ulici Pražská neznámý
pachatel odcizil v nestřeženém okamžiku prodavačce kabelku, ve které měla dotyčná peněženku s vyšší hotovostí, mobil a hlavně inzulín, který nutně potřebovala pro své dítě.
10. 3. V ulici Okružní v noci z pátku na sobotu neznámí
pachatelé rozkopali latě u plotu a zničili sloupek u vrat
u jednoho z domů.
11. 3. Hlídce MP bylo oznámeno, že směrem na Rybníky za chatovou oblastí leží v lese polonahý muž, blouzní
a je silně podchlazený. Na místě se nepodařilo zjistit
totožnost muže, byl převezen na Dobříš na Policii ČR
a také byla přivolána RZS. Později bylo zjištěno, že se
jedná o muže z Písku, který trpí duševní chorobou. Stále
dokola totiž tvrdil hlídce MP, že je prezident republiky.
Byl převezen do nemocnice k ošetření.
13. 3. Nepovolený výlep plakátů v ulici Příbramská. Majitel
zjištěn – musel veškerý výlep odstranit. Stačila domluva.
6
16. 3. Přímo ve výjezdu z Penny marketu stálo vozidlo
uprostřed silnice. Nastal dopravní chaos. Nešlo vyjíždět,
ani zajíždět, parkoviště bylo „ucpané“. Rychlou lustrací
vozidla bylo zjištěno, že majitelka vozu není z Dobříše,
a tak se chystalo k odtahu vozu sjednanou firmou.
Viz foto. Než k tomu došlo, majitelka se po chvíli dostavila. Zarážející na celé situaci bylo, že žena si při zaparkování vozidla vůbec neuvědomila, že stojí se svým vozem
uprostřed komunikace. Bohužel, nedbalost a neznalost
neomlouvá. Bloková pokuta ženu neminula.
18. 3. Ve večerních hodinách byli hlídkou MP zadrženi
a následně předáni PČR pachatelé trestného činu krádeže. Tito dle svědků provedli vloupání do osobního vozu
v ulici Na Ligruse. Společným pátráním s PČR byli pachatelé muž a žena nalezeni v ulici U Ovčína.
Další vloupání do vozu bylo provedeno ve večerních hodinách v Lipkách. Případ si převzala Policie ČR.
19. 3. Za lomem „Jezírko“ směr Příbram se stala ve večerních hodinách dopravní nehoda. Srna vběhla přímo
pod jedoucí vozidlo.
19. 3. Alkohol za volant nepatří. Hlídka MP v půlnoci
prováděla autohlídku na Mírovém náměstí, kde zpozorovala dva muže, kteří vycházeli z baru APOLO a šli rovnou k vozu, do kterého nasedli a rozjeli se přes Mírové
náměstí podezřele rychle. Řidič zastavil u dalšího baru
za kulturním domem. Hlídka MP posádku vozu zkontrolovala. Byla provedena orientační zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, kde bylo řidiči naměřeno 0,96
promile alkoholu. Byla přivolána hlídka Policie ČR, která
si případ převzala k dalšímu šetření.
23. 3. Poctivý nálezce mladý muž (1984) z Nového Knína
nalezl u rybárny peněženku s veškerými doklady a hlavně
s hotovostí 675,- Kč, vše předal na služebnu MP. Peněženka byla vrácena majiteli. Tomuto mladíkovi velmi děkujeme. S poctivostí nejdál dojdeš, se traduje. Tato poctivost je
v dnešní době spíše raritou, a tak je dobré se o ní alespoň
zmínit. Takovýmto lidem patří dvojnásobný dík.
26. 3. Takřka dvě hodiny zabrala strážníkům událost, která se stala u polikliniky. Na parkovišti vytékaly jednomu
z vozů pohonné hmoty ve velkém množství. Hrozil požár a následný výbuch např. od nedopalku cigarety. Přes
obecní úřad v Chotilsku byl informován majitel vozidla,
který se na místo dostavil hned, jak to šlo. Strážníci do
jeho příjezdu zapáskovali a následně pohlídali místo. Majitel poté místo uklidil zasypáním speciální látky. Později
se zjistilo, že mu někdo u vozu navrtal výpustní ventil.
30. 3. Nahlášena krádež v Lidlu. Při placení u pokladny
si muž středních let odložil kabelu s penězi a doklady na
pás u kasy. Zatímco si přemísoval zboží z vozíku, někdo
mu kabelu s hotovostí cca 4 800,- Kč odcizil. Naštěstí
kamera v prodejně vše zachytila a věc již řeší Policie ČR.
Tento měsíc byli MP odchyceni a následně umístěni
do odchytového zařízení tři psi.
Podomní prodej trvá, a proto bute obezřetní a vyhněte se nabídkám zboží na parkovištích hlavně u Penny
marketu či u Plusu.
UPOZORNĚNÍ: v Anglickém parku je zákaz rozdělávání ohňů, zákaz vjezdu kol, motocyklů a automobilů,
psi musí být uvázáni na vodítku.
Strž. Alena Kovaříková
Zástupce velitele Městské policie Dobříš
Toulky dobříšskou minulostí (63)
Šedesáté třetí pokračování z Dobříšské historie. Z archivních spisů městského muzea Dobříš zpracoval
kronikář Oldřich Průša (ze spisů Kopáčka, Kloudy, Malého, Třešňáka, Pince a dalších)
„OBČANSKÁ BESEDA V DOBŘÍŠI“ – dům č.p. 70
Ve 2. polovině 19. století byly zakládány takzvané
„Besedy“, nejstarší české spolky, které sdružovaly pokrokové a uvědomělé české obyvatelstvo. Myšlenka založit podobný spolek i v Dobříši vznikla již roku 1860.
Byli to především tehdejší starosta města Dobříše Jan
Kopáček a MUDr. Josef Brož, lékař v Dobříši, kteří byli
jejími nadšenými propagátory. Založení spolku se však
zpozdilo vlivem politických událostí, úmrtím Jana Kopáčka a odstěhováním doktora Brože. Úsilí o založení
spolku však pokračovalo a konečně 19. února 1864
bylo povoleno zřídit ve zdejším městě spolek „Občanská beseda“, jehož stanovy byly schváleny výměrem
c.k. místodržitelství v Praze. Záruku za to, že ve spolku bude udržován veřejný pořádek a že spolek nebude
provozovat politickou činnost, převzal na sebe dobříšský měšan a kupec Václav Krása. Do spolku se přihlásilo 80 osob.
Od roku 1863 již však byly prováděny přípravy na
činnost spolku a byly vyhledávány vhodné místnosti, kde
by spolek mohl zahájit a rozvíjet svojï činnost. Z řad uvědomělého občanstva se vytvořila osmičlenná skupina,
která vytvořila podílové družstvo s podíly po 500 zlatých.
Zmocněnec této skupiny Václav Krása dne 29. července 1863 koupil v exekuci pro „Besedu“ patrový dům
č.p. 70 v západní části dobříšského náměstí, náležející
tehdy Josefu Tesařovi, řezníku, za cenu 4 000 zlatých.
Na místě, kde byl dům č.p. 70 postaven, stávaly původně dva malé dřevěné domky. Jeden z nich patřil dobříšské obci a zval se „wachzimmra“ proto, že zde mívali
strážnici vojíni, kteří tehdy často pochodovali ku Praze
nebo do Písku a zpět. Druhý domek náležel rodině Plavcově a vyhořel roku 1850.
Brzy po koupi domu byla získána pro „Besedu“
i hostinská koncese, a to patrně ta, které se užívalo v bývalé radniční hospodě v č.p. 119 (stará radnice). Prvním
hostinským se stal Josef Fröhlich, který zde čepoval milínské pivo.
Ihned po založení „Občanské besedy“ v roce 1864
byla při spolku založena „Besední knihovna“. Toho roku
také byla zahájena stavební úprava celého objektu tím,
že byl v prvním patře budovy zřízen divadelní a taneční
sál s přilehlými místnostmi, v přízemí pak byly zřízeny
hostinské lokály. Všechny stavební úpravy v domě č.p.70
provedl dobříšský stavitel František Soudek. Stavba a výzdoba sálu byly dokončeny v roce 1865. Již v tomto roce
bylo usilováno o zřízení peněžního ústavu „Občanské
záložny v Dobříši“. Její založení bylo povoleno 20. června 1865.
Roku 1865 byl při Besedě zřízen čilý odbor divadelních ochotníků. O rok později byl povolen výnosem ze
dne 22. 8. 1866 zpěvácký spolek pod názvem „Zvonař“.
V roce 1866 někteří členové ze spolku „Občanská beseda“ vystoupili a utvořili protispolek „Měšanská beseda“.
Po dvou letech se však rozešla.
V té době mezi členstvem vznikla myšlenka založit „Tělocvično-hasičskou jednotu Sokol“, do níž se
hned přihlásilo 21 členů. Spolek pod tímto názvem
byl povolen místodržitelstvím dne 9. září 1868. Byl to
předchůdce jak TJ Sokol, tak i dobrovolných hasičů
v Dobříši.
V roce 1884 se odstěhovala z Besedy jednota Sokol
do hostince č.p. 104, který nesl jméno „hostinec Český
dvůr“. Protože v následujícím roce 1885 změnila Tělocvično-hasičská jednota Sokol svoji činnost ve výlučně
tělovýchovnou, odešli od této jednoty hasiči a vytvořili
Sbor dobrovolných hasičů v Dobříši. Tento sbor byl povolen dne 2. července 1885.
Dne 3. února 1879 byla prodána besední budova
č.p. 70 manželům Janu a Johaně Kopáčkovým. Během
dalších let se staly prostory Občanské besedy na dlouhou řadu let střediskem spolkového a kulturního života
v našem městě. Četné spolky zde měly spolkové místnosti a pořádaly kulturně osvětové podniky. V menší
stinné zahradě mezi č.p. 70 a č.p. 80 byly často pořádány hudební koncerty a kuželník postavený v zahradě
byl vyhledáván milovníky hry v kuželky. V pozdějších letech převzaly úlohu střediska osvětové besedy místnosti
v bývalém hotelu „Na Knížecí“ a zejména pak prostory
sokolovny postavené v roce 1919.
Místnosti v č.p. 70 byly využívány jen k účelům
pohostinským. Posledním hostinským zde byl Ludvík
Kopáček, syn vzpomenutých Jana a Johany. Ten zde provozoval hostinskou činnost až do své smrti v roce 1949.
1. září 1950 byl zde hostinec zrušen a jeho prostory,
včetně sálu v prvém poschodí byly přestavěny na obytné
místnosti.
Na východním štítu budovy (směrem k alejce) byl
nápis „Občanská beseda“ jako upomínka na nejstarší
dobříšský spolek, z kterého pak během let vznikly další
kulturně osvětové i tělovýchovné spolky v našem městě.
Pokračování příště – O dobříšské hvězdárně v čp. 275.
Výtvarná dílna ZAHRADA chce pomoci zdravotně postiženým
Vážení přátelé, VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRADA se rozhodla výtěžkem z prodejní výstavy „PŘES MOST“ pomoci
vybavit chráněné dílny občanského sdružení STÉBLO
v Boroticích. STÉBLO je denním centrem pro zdravotně
postižené spoluobčany (nebo pro děti a dospělé se speciálními potřebami – mentálním, tělesným, zrakovým,
sluchovým či kombinovaným typem postižení) z regionu
Dobříšska, vzniklo v roce 2004, žije z nadšení několika
obětavých lidí a pomáhá jak odborně, tak lidsky.
Výstava bude zahájena v sobotu 12. května 2007
v 17.00 hodin tradiční vernisáží s kulturním programem v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.
Končí se v pátek 1. června v 19.00 hodin slavnostním koncertem sboru PUELLAE CANTANTES z Litoměřic
a symbolickou dražbou.
Veškeré vystavené exponáty budou uvedeny v katalogu, kde si je při vernisáži anebo v průběhu výstavy může
veřejnost objednat a 1. června pak vyzvednout.
Celá akce probíhá pod záštitou pana STAROSTY MĚSTA DOBŘÍŠE, s podporou HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO
KRAJE a její výtěžek zdvojnásobí NADACE DIVOKÉ HUSY.
Chci co nejsrdečněji poděkovat MATEŘSKÉMU CENTRU DOBŘÍŠEK za ochotu pomáhat a podílet se na uskutečnění této benefiční výstavy.
Děkuji Vám, že nás svojí účastí na akcích podpoříte.
Zuzana Hutňanová
7
Kultura – květen
19. 5. Dobříšské májové slavnosti
Společenská kronika
1. 5. Podvečerní májový koncert
Zveme vás na nejvýznamnější společenskou událost
roku, která se na dobříšském náměstí koná již pošesté. Podrobný program slavností a doprovodných akcí
najdete spolu s dalšími informacemi v tomto čísle DL
(na str. 8).
Mírové nám. a okolí, sobota 19. května od 9.00 hodin.
Nejmladší občánkové
Kulturní středisko vás zve na podvečerní koncert na
zámeku Dobříš. Vysokoškolský umělecký sbor UK zpívá
českou písňovou tvorbu − Dvořák, Martinů, Tučapský, Fišer, Eben, Foerster a lidové písně. Sbormistr Jakub Zicha.
Zámek Dobříš − konírna, úterý 1. května od
17.00 hodin, vstupné 50,- Kč.
4. 5. Roe-Deer + The Prostitutes
Roe-Deer − jedna z předních kytarových kapel na
české scéně. Jejich hudba vychází z vlivu indie kapel
80. a 90. let, stejně jako ze současné retro vlny. Kapela
úspěšně předskakovala Sneaker Pimps, Franz Ferdinand, Low nebo Chikinki.
The Prostitutes – kapela, o které se v poslední době
hodně mluví a píše: Pražská indie-post punková kapela, která vstřebává vlivy new wave „přímo od zdroje“
− zpěvák je bývalý námořní navigátor z Newcastlu.
Skupina za relativně krátkou dobu své existence (1. koncert v červnu 2005) stihla: a) nominace na Objev roku
TV Óčko, b) nominace na Objev roku časopisu Filter,
c) natočila 3 videoklipy, objevuje se v pražských rádiích
(momentálně na 1. místě hitparády ČRO4 Radio Wave),
d) vítězství v Sázava Battle fest 2006, e) účast na významných festivalech v létě t.r. Dobříšské publikum zaujala již
na podzim loňského roku, kdy se v KD představila na samostatném koncertu.
Předskokan obou kapel: Panama
Společenský sál KD, pátek 4. května od 20.30, vstupné:
předprodej Trafika „U Davida“: 100,- Kč, na místě 120,- Kč.
14. 5. Vítání jara
Komponovaný pořad hudby a tance pro vás připravili
učitelé Petr Kafka a Jana Kundrátová, nejmladší žáci ZUŠ
Dobříš a jejich hosté
Společenský sál KD, pondělí 14. května od 17.00
hodin, vstup zdarma.
15. 5. – 18. 5. Divadelní festival ochotnických
souborů našeho regionu
Již druhý ročník divadelního festivalu. Divadelní
představení vám zahrají ochotnické soubory z Dobříše,
Staré Huti a Čenkova. Program festivalu přiložen níže.
Kulturní dům – společenský sál, začátky představení vždy v 19.00 hodin, vstupné dobrovolné.
18. 5. – 2. Salón dobříšských výtvarníků
Po roce se v kulturním domě schází na společné výstavě
dobříšští výtvarníci − profesionálové i amatéři. Ve výstavním sále kulturního domu představí svá díla nejen
tvůrci, kterým se výtvarné umění stalo profesí, ale i ti,
pro které je práce s barvami, hlínou nebo dřevem celoživotní zálibou, přinášející radost a relaxaci. Účast na této
výstavbě přislíbilo 28 výtvarníků a výtvarnic z Dobříše,
kteří se věnují nejrůznějším směrům výtvarné činnosti
od malby a fotografie po keramiku či sochařství. Výstavu, která je součástí programu Dobříšských májových
slavností 2007, zahájí Jan Hájek Dobříšský a hudebně
doprovodí Dj Z-Aires. Těšíme se na vaši návštěvu!
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 18. května
od 18.00 hodin ve výstavním sálu KD Dobříš. Výstava je otevřena Po-Pá od 8.30 do 16.00 hodin
a potrvá do 5. 6. 2007.
25. 5. Horkýže Slíže – slovenská bomba
Známá slovenská recesistická kapela Horkýže Slíže
vydala v únoru už své desáté album Ukáž tu svoju zoo.
I nové písničky „Horkýžů“ nadále vycházející především
z přímočarého punku, ale sem tam podnikající exkurze
i do dalších přidružených hudebních oblastí.
Součástí velkého česko-slovenského turné kapely je
i dobříšský koncert s předkapelou Anawi. Nenechte si
ho ujít.
Společenský sál KD, pátek 25. května od 20.30,
vstpné: předprodej Trafika „U Davida“: 140,- Kč,
na místě 160,- Kč.
Připravujeme na červen
Výstava: Výtvarná skupina L. A. - LahnArtists. e.
(Limburg, SRN)
8. 6. Benjaming band
22. 6. The Hogs (Irsko) a Vašek Koubek
Mezi dobříšské občany vítáme: Ondřeje Vitáska,
Barboru Štefanovou, Elišku Trunečkovou,
Sáru Kozohorskou, Annu Sofii Rychlíkovou
a Štěpána Svobodu
Jubilanté měsíce května
Marie Jarůšková, Milada Čechová, Karel Bednář,
Jaroslav Jiráň, Marie Hemrová, Alois Sedláček,
Marie Roušalová, Rudolf Smetana a Alois Veselý
A více než devadesáti let se v květnu dožívá
pan Alois Fára z Dobříše.
Srdečně blahopřejeme!!!
Ani starosta nelenil...
„Staromanželům“ Miladě a Tomáši Čechovým
přišel v březnu ke zlaté svatbě blahopřát a předat dárky za MěÚ v Dobříši mimo jiných i starosta města
Mgr. J. Melša s tajmnicí Ing. B. Budkovou. Oba oslavenci
měli z projevených blahopřání velkou radost.
foto J. Kubík
Divadelní festival
ochotnických souborů
15. 5.-18. 5. 2007
Kulturní dům Dobříš
Úterý 15. května, 19.00
Zkoušky čerty Belínka
režie Jaroslav Paima,
Divadlo za vodou., Čenkov
čtvrtek 17. května, 19.00
Těžký život bez Filipa
úprava a režie Jan Váňa,
Divadlo Na Strži. Stará Hu
pátek 18. května, 19.00
Gangsteři z Valance
režie: Jiří Procházka,
Divadlo Kruh, Dobříš
Pozvánka
Římskokatolická farnost Dobříš
Vás zve na přednáškové setkání
s Prof. PhDr. Janem Sokolem,
filosofem a politikem z Fakulty humanitních
studií UK na téma „Co jsou peníze?“
ve čtvrtek 24. 5. 2007 v 19.30
v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši,
Na Nábřeží 1650, tel. 318 521 677.
Vzpomínka
29. 5. je tomu rok
co zemřel můj manžel
Antonín Slepička.
Vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu starostovi
Mgr. Jaroslavu Melšovi a pracovnicím matriky MěÚ za
milé blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.
Olga Šimková
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat kolektivu jídelny v pekárnách a hlavně panu Sýkorovi, který
tam byl na obědě, za poskytnutí první pomoci při náhlé
zástavě srdce naší maminky, která ji tam 13. 2. 2007
postihla.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
s naší drahou maminkou paní Libuší Petřinovou přišli
dne 24. 2. 2007 rozloučit na její poslední cestě.
Za všechny pozůstalé moc děkuje
dcera Vendula a syn Radek
8
DOBŘÍŠSKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI 2007
Další doprovodný program:
U příležitosti 755 let od první zmínky o Dobříši a 15. výročí založení Spolku Mierlo – Dobříš
15. 5. – 18. 5. Divadelní festival ochotnických
souborů našeho regionu
Divadelní představení ochotnických souborů z Dobříše, Staré Huti a Čenkova (kulturní dům – společenský sál)
Program:
Pátek 18. 5. 2007
Kulturní dům – výstavní sál
2. salón dobříšských výtvarníků – vernisáž výstavy v 18.00 hodin
Sportovní hala
Gymnastická akademie – pořádá oddíl sportovní gymnastiky TJ RZ Dobříš v 17.00 hodin
Sobota 19. 5. 2007
Hlavní pódium na Mírovém náměstí
9.00-10.50 Vystoupení škol (9.00 − 1. ZŠ sbor, sportovní tanec; 9.40 − ZUŠ taneční obor,
dechovka ZUŠ; 10.15 − 2. ZŠ dva pěvecké sbory)
11.00-12.00 Hornická dechovka Březohorka, kapelník Josef Záruba
12.00-13.00 Motorkářská jízda, zahájení slavností starostou města Mgr. J. Melšou a předsedou spolku
Mierlo-Dobříš Rinusem van der Laakem, kaskadérská exhibice Josefa „Sršně“ Šilera, držitele
několika světových rekordů v jízdě a rychlosti na předním kole, a spolujezdkyně, průjezd motorek
13.00-13.30 Flok – country kapela
13.40-14.00 Oddíl sportovní gymnastiky TJ RZ − ukázka činnosti
14.10-14.40 Sokol Dobříš – Česká beseda, aerobik, ukázka latinsko-amerických tanců, rozcvička s cvičitelkou a dětmi
15.10-16.10 Ginevra − koncert příbramské folkové kapely
16.10-16.30 Patrontašky – pijácké písně – Okrašlovací spolek Dobříš
16.30-16.50 Studio Orel Dobříš – oddíl závodního aerobiku + děti ze Staré Huti
17.10-17.40 Akrobatická show – kombinace chůdového divadla, beatboxu a vrcholné akrobacie na trampolínách – skupinu vede všestranný herec Rosa Novák
18.00-18.45 Vystoupení hostů z Mierlo
18.00
3 holandské tance, projev předsedy spolku Rinuse v.d. Laaka a starosty Dobříše
Jaroslava Melši,
18.15
pochod childy od světelné křižovatky po hlavní silnici okolo Čs. spořitelny k pódiu,
18.30-18.45 vystoupení gildy před pódiem
19.30-20.45 Michal Hrůza se skupinou
Husův parčík
10.00-12.00 Dobříšský sportovec – soutěž. Děti si mohou pod odborným vedením vyzkoušet svou obratnost, rychlost, postřeh, sílu v pažích apod. Pořadatelé: Sylva Řeháková a Jarka Apeltauerová
14.00-16.00 Kdo si hraje nezlobí... Děti se naučí např. rozdělávání ohně pomocí ocílky a pazourku, dále si
budou moci vyzkoušet drobné rukodělné práce a zahrát si hry, které hrajeme na našich schůzkách... Tábornický oddíl Zlatý list a skautský oddíl Minnehaha
Kulturní dům
Představení pohádky pro děti v KD – 15.00 hodin – Žabí královna (hraje divadlo Kroužek, režie Mirek Procházka). Pohádka od Táni Staffové, byla napsána přímo pro dětský divadelní soubor „Kroužek“. Pohybově děti
připravila Marcela VOBORSKÁ, hudbu složil a nápěvy písniček nacvičil Ing. Ivan SEMANČÍK.
Sokolovna
21.00 Taneční zábava – k tanci hraje Dynamic band (vstup volný)
Prodejní stánky – staročeská krčma – občerstvení a dobové speciality: grilovaná selátka, medovina, placky.
Prodejci v dobových kostýmech
Holandský trh (prodej sýra, ochutnávka kávy, dřeváky, typické holandské produkty) – alejka od 9.00 hod.
Hudební stan – Roots reggae šapito – Mayapur Sound System, Mírové nám. u České spořitelny, hudební
produkce od 10.00 do 24.00 hod.
17. 5. Absolventský koncert a koncert učitelů
ZUŠ Dobříš (kulturní dům - výstavní sál)
18. 5. – 20. 5. Pouové atrakce – horní část
Mírového nám.
20. 5. – 9. ročník gymnastického závodu
„O cenu města Dobříše“ od 9.00 hod., pořádá Oddíl sportovní gymnastiky TJ RZ (sportovní hala)
20. 5. Svatební květinový den na zámku Dobříš
od 12.00 hodin - pořádá fa. LETIZIA
Program: Vlasová show Wella, zdobení svatebních aut, módní přehlídka svatebních šatů a kytic,
dětský program a vystoupení břišních tanečnic
Dopravní informace
(omezení provozu motor. vozidel):
Z důvodu konání Májových slavností na Dobříši bude
v termínu
od 17. 5. 2007 od 6.00 hod. (čtvrtek) do 20. 5.
2007 (neděle) uzavřena pro provoz motorových vozidel část místní komunikace Mírové náměstí v úseku mezi Českou spořitelnou (včetně příjezdu na
parkoviště před ČS) směrem ke Kulturnímu domu
po parkovací stání před č.p. 242 a č.p. 211 (parkoviště před objekty zůstane v provozu). Uvedená část
komunikace v délce cca 70 m bude využita pro pořádání zábavní akce a umístění pouových atrakcí.
Během uzavírky bude provoz sveden obousměrně
do ulice Bezručova
dne 19. 5. 2007 (sobota) od 6.00 hod. do 21.00
hod. uzavřena pro provoz motorových vozidel místní
komunikace Mírové náměstí v úseku od křižovatky
se silnicí II/114 (před Kulturním domem a proti
prodejně Likor) po křižovatku s místní komunikací
ulice Plk. Petroviče, v délce cca 240 m.
Při uzavírce budou přemístěny všechny stávající
autobusové zastávky z prostoru Mírového náměstí.
Zastávky budou přechodně zřízeny pro oba směry
u silnice II/114 na Mírovém náměstí, a to: − ve
směru od Příbrami v prostoru stávajícího placeného parkoviště před prodejnou „Řeznictví Petrák“,
− ve směru od Prahy v prostoru stávajícího placeného parkoviště podél silnice, a to v úseku od světelné
křižovatky po stávající přechod pro chodce.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MěÚ Dobříš
Prezentace strojů Bobcat na Mírovém nám. u sokolovny
Dobříšský městský běh – start 14.00 hod. (start a cíl na Mírovém náměstí u sokolovny), vyhlášení vítězů
v rámci programu na hlavním pódiu
Depozit Muzea města Dobříše – výstava Stará Dobříš ve fotografii + model. Otevřeno: 10.00-12.00
a 14.00-16.00 hod.
Slavnostní mše v kostele Nejsvětější Trojice od 17.00 hodin (za přítomnosti hostů z Mierlo)
Vlak na Dobříš, tradiční jízda parního vlaku vypraveného z nádraží Praha – Braník a výlet na trase Dobříš
– Malá Hraštice a zpět (kyvadlová doprava autobusem f. Bosák z náměstí na nádraží zdarma)
Odjezdy autobusů Bosák
z náměstí k parnímu vláčku
v 12.45, 13.45,
15.30, 17.15
9
15 let partnerství
Mierlo - Dobříš
Před patnácti lety si holandské město Mierlo mezi
několika českými a moravskými kandidáty vybralo za
svého partnera právě Dobříš. Letošní akce se nesou ve
znamení tohoto výročí a rádi bychom zde připomněli
něco z činnosti spolku Mierlo – Dobříš.
Před 3 lety se Mierlo stalo součástí většího sousedního města Geldrop, a proto nově umístěné tabule na
příjezdových komunikacích do Dobříše označují za naše
partnerské město Geldrop – Mierlo. Střední škola Strabrecht College v Geldropu udržuje již mnohaleté kontakty
s Gymnáziem Karla Čapka (každoroční výměnné pobyty
tříd, účast na projektech Comenius…) a spolupráce
škol i měst se tak úspěšně doplňuje a prolíná.
Během patnácti let partnerství se uskutečnilo mnoho
společných akcí, mezi které patří pracovní setkání činovníků spolků či jednání mezi představiteli obou měst. Spolek v Mierlo a ten náš uspořádaly konference, na kterých
se sešli, poznávali a rokovali zástupci několika českých
a holandských měst. V březnu tohoto roku se dobříšská
delegace, vedená p. starostou Mgr. J. Melšou, během své
návštěvy v Mierlu setkala se starostkou nedávno spojených obcí Geldropu a Mierlo. Všichni zúčastnění zhodnotili tato jednání jako velmi přínosná pro obě strany.
Stále větší popularitu získávají pravidelné červnové
návštěvy dobříšských občanů v Mierlu. Po několika dnech
strávených v Holandsku se starší i mladší účastníci vracejí
domů a všechny spojuje nadšení z toho, co viděli a zažili
– pobyt v rodinách či kempu, výlety na zajímavá místa,
aktivní účast na tradičním trhu v Mierlu (dobříšští hudebníci p. Čiháka, tanečnice p. uč. Kundrátové, pěvecký sbor
p. uč. Malé, prezentace Dobříše, prodej rukavic a dalších
tradičních českých výrobků, výroba bramboráků…).
Příjemnou tradicí se stala účast holandských přátel
na Dobříšských májových slavnostech. Možná jste už
ochutnali holandský sýr, kávu nebo jiné dobroty, které
jsou na našem trhu k dostání. Slavnosti také zpestřily
holandské hudební skupiny, taneční soubory a mezinárodní sportovní utkání. Mohli jsme sledovat výrobu
dřeváků a dopřát dětem, aby si vyzkoušely drobné soutěže. V posledních letech zástupci spolku z Mierla rádi
přicházejí za studenty gymnázia a společně diskutují
o nejrůznějších tématech. Holanané s oblibou přijímají pozvání dobříšských rodin na večer strávený povídáním u dobrého jídla.
Pro mnohé bylo toto setkání počátkem dlouholetého
osobního přátelství.
Někteří rovněž vzpomínáme na vystoupení gildy sv.
Sebastiana, na muže v krásných barevných starobylých
oděvech s vlajkami a bubny. S potěšením vás zveme na
letošní slavnosti, kdy v sobotní poledne a v podvečer po
společné mši v kostele Nejsvětější Trojice můžete sledovat slavností vystoupení a průvod gildy sv. Kateřiny a Barbory Dobříší. Nenechte si ujít tento nevšední zážitek.
Při práci ve spolku se na obou stranách vystřídala už
řada lidí. V posledních 5 letech se ten náš rozšířil a omladil. Uvítáme další zájemce ze strany těch, kteří mají chu se
angažovat a zvládnou komunikaci v angličtině či němčině.
Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a fandí nám.
Za spolek Ivona Coufalová
S parním vlakem na Dobříšské májové slavnosti 2007
V sobotu 19. května vyjede z nádraží Praha Braník parní lokomotiva řady 434.2186 z roku 1917 v čele historického vlaku do Dobříše. Vlak zastaví ve stanicích Praha Zbraslav, Vrané nad Vltavou, Měchenice, Čísovice, Mníšek pod
Brdy a Malá Hraštice. Po příjezdu do žel. stanice Dobříš (ve 13.09 hod.) si budou moci cestující vybrat z bohatého
programu Dobříšských májových slavností, které se budou konat v centru města. Přímo na nádraží vystoupí skupina Vlak na Dobříš. Mezi nádražím – zámkem – náměstím bude jezdit zdarma kyvadlová autobusová doprava. Po
předložení jízdenky na parní vlak je možno získat 50 % slevu na vstupném na akce v dobříšském zámku. Ve 14.10
a v 15.55 hod. se parní vlak vydá na výletní jízdu z Dobříše do Malé Hraštice a zpět. Návrat do Prahy je plánován
s odjezdem z Dobříše v 17.43 hod. Tradičně bude v soupravě parního vlaku zařazen i bufetový vůz. Připraveno je
pamětní razítko.
Bližší informace obdrží zájemci na tel. 972 228 853, 972 228 850, 972 228 851. www.parnijizdy.xf.cz, e-mail:
[email protected]. Předprodej jízdenek a místenek bude zahájen od 19. 4. v osobní pokladně na nádraží Praha
Braník denně od 7 do 18 hodin. Rezervace jízdenek není možná.
Za ČD a.s. Vás srdečně zve dozorčí provozu žst. Praha Braník Petr Pavlík.
Dobříš (odjezd)
14.10
15.55
Malá Hraštice (příjezd)
14.26
16.10
Malá Hraštice (odjezd)
14.39
16.32
Dobříš (příjezd)
14.54
16.47
Dobříšský městský běh
19. 5. 2007 ve 14.00 hodin
10 kilometrový běh nejkrásnějšími místy
města Dobříše.
Tento rok je běh součástí městských májových slavností
sledujte na www.mestodobris.cz
Dobříšský městský běh se uskuteční 19. května ve
14.00 hodin − jedná se o 10 km běhu nejhezčími místy
města Dobříše. Tento rok se připravte na davy fanoušků a bohatý program před i po závodě :-) Tra závodu
opět povede díky náklonnosti rodiny Colloredo-Mannsfeld nádvořím dobříšského zámku, jeho francouzskou
zahradou a anglickým parkem. Délka tratě je přijatelná
pro širokou skupinu sportovců i jiných sportovních odvětví. Startuje se na Mírovém náměstí. Dále se pokračuje
pražskou ulicí, nádvořím dobříšského zámku do francouzské zahrady a anglického parku. Běží se po asfaltových a pískových zpevněných cestách a okolo rybníka
Papež i po příjemném travnatém povrchu.
Ceny jízdenek a místenek:
Zpáteční jízdenka (Praha – Dobříš a zpět) 200,- Kč
Jednosměnová jízdenka 160,- Kč
Místenka 20,- Kč
Zpáteční jízdenka
(Dobříš – Malá Hraštice a zpět) 80,- Kč
• Děti od 6 do 15 let mají 50 % slevu
• Děti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku na
místo k sezení.
•
•
•
•
Kategorie:
M1 muži 18-39, M2 muži 40-49, M3 muži 50-59,
M4 muži 60 a více
Z1 ženy 18-29, Z2 ženy 30 a více
Junioři 16-17 let
Juniorky 16-17 let
Chlapci
kategorie A 8-9 let 1 km, kategorie B 10-11 let 1 km,
kategorie C 12-13 let 2 km, kategorie D 14-15 let 3 km
Dívky
kategorie A 8-9 let 1 km, kategorie B 10-11 let 1 km,
kategorie C 12-13 let 2 km, kategorie D 14-15 let 3 km
Start: Mírové náměstí Dobříš − děti a dospělí ve 14.00
hodin.
Slavnostní vyhlášení vítězů: v rámci programu májových slavností na hlavním pódiu.
Tratě: dlažební kostky, asfalt, zpevněné pískové cesty,
min. i tráva.
Přihlášky: na místě v den závodu Mírové náměstí
19. 5. 2007 od 10.00 do 13.00 hodin.
Ceny: věcné ceny, losované ceny, upomínkové předměty
a pamětní plakety pro účastníky.
Občerstvení: na trati voda, iontový nápoj a energetická
tyčinka.
Startovné: dětské a juniorské kategorie 20,- Kč, dospělí
100,- Kč, v ceně startovného občerstvení, hodnotné ceny,
upomínkový předmět pro všechny účastníky a slosovatelné ceny.
Seriál závodů Brdman Adventure 2007
28. 04. 2007
05. 05. 2007
19. 05. 2007
09. 06. 2007
23. 06. 2007
30. 06. 2007
21. 07. 2007
04. 08. 2007
25. 08. 2007
08. 09. 2007
22. 09. 2007
Jarní běh pro zdraví
Pičínská desítka
Dobříšský městský běh
Brdman Cross
Giro Pičín − MTB marathón
HUMI OUTDOOR Dobříšský tvrák
Novoknínský triatlon
Krakatit MTBike marathón
ALBION Day by Night
Běh kovohutěmi
Brdský terénní 1/2 marathón
5 a 10 km − Dobříš
běžecký závod na 10 km − Pičín
běh na 10 km − Dobříš
MTB orientační cyklozávod − Dobříš
52 a 78 km − Pičín
triatlon 1-30-8 − Dobříš
triatlon 0,4-16-3,5 − Nový Knín
Dobříš
sedmihodinový MTB masakr − Dobříš
běžecký závod 12,3 km − Lhota u Příbrami
terénní běžecký závod, 21 km − Dobříš
10
Akce Okrašlovacího spolku
Dobříš
MC Dobříšek − MIMOŘÁDNÉ
AKCE V KVĚTNU
Sobota 5. 5. od 14 do 18 hodin – V RÁMCI PROJEKTU „ZPĚT DO PRÁCE“ NABÍZÍME: MOŽNÉ PŘEKÁŽKY VE SPOLUPRÁCI MEZI LIDMI A JAK JE ZVLÁDAT.
Praktický zážitkový seminář s psychologem, Gestalt
terapeutem Mgr. J. Štěpo. V herně MC Dobříšek. Účast
zdarma!
Čtvrtek 10. 5. Od 10 do 11 hodin − ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ. Přednáška s Blankou Ščibrániovou, jak ke zdraví
našich dětí přispívá i zdravá obuv. Ukázka kvalitní obuvi
od českých výrobců!
Pondělí 14. 5. od 10 do 11 hodin − STŘÍHÁNÍ DĚTÍ
V. Knesplová ostříhá vaše děti v MC Dobříšek.
Úterý 15. 5. – zájezd do divadla R. Brzobohatého
na představení „Chvilková slabost“. Info v MC.
Neděle 20. 5. od 14 do 16 hodin − program
MC – VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI na Svatebním květinovém dni Martiny Krátké na zámku Dobříš.
Čtvrtek 24. 5. od 10 do 12 hodin – JARNÍ POLÉVKY
Přijte vyzkoušet nové recepty M. Dvořákové, majitelky
obchůdku „Jíme zdravě“, budeme i ochutnávat.
Každý pátek od 14.30 do 16 hodin – PŘEDPORODNÍ KURZY PRO MAMINKY A TATÍNKY
Každé úterý od 13.30 do 15 hodin a pátek od
16 do 17.30 hodin − CVIČENÍ PRO TĚHULKY.
MOŽNOST VYUŽITÍ INTERNETU ZDARMA v herně
MC Dobříšek za účelem získání informací při hledání
zaměstnání nebo k prohlubování vědomostí.
Informace o programech: Eva Šejnová, tel.: 608 906 559,
[email protected], www.mc.dobris.net
Den otevřených dveří
V pátek 4. května se v rámci oslav patrona hasičů
sv. Floriana koná na územním odboru HZS Příbram
Den otevřených dveří. Profesionální i dobrovolní
hasiči se v době od 9.00 do 13.00 hodin těší na vaši
návštěvu na stanici HZS v Příbrami. V době od 9.00 do
12.00 hodin vás rádi přivítají i na stanicích HZS Dobříš
a Sedlčany.
Čeká vás prohlídka areálu stanice, ukázky hasičské
techniky a zábavné soutěže pro děti o sladkou odměnu.
por. Irena Dvořáková, ÚO HZS Příbram
6. běh letního dětského tábora
LETNÍ TÁBOR v Jablonné
MÍSTO: „JABLONNÁ“ u Příbrami
TERMÍN: 22. 7. - 4. 8. 2007
VĚK: 7 - 14 let
CENA: 3 400,- Kč (sourozenci 3 200,- Kč)
Přihlásit se je možné na telefonních číslech :
318 523 636, 721 306 615 − Jaroslava Apeltauerová,
732 937 442 − Sylva Řeháková
Kapacita tábora je omezená, a proto neváhejte.
Etapová hra: Harry Potter
13. května (neděle) – 15.00 hod., společenský sál kulturního domu
Již po dvanácté vás zveme na oslavu Svátku matek,
spojenou s přáníčky ve vystoupení dětí z místních mateřských škol, které s nimi nacvičily jejich paní učitelky.
Také i dětský divadelní soubor Kroužek po ukončení
tohoto pásma předvede výňatky z div. pohádky Žabí
královna pro ně sepsané Táňou Staffovou, kterou pak
celou uvedou v rámci Dobříšských slavností.
19. května (sobota) – 15.00 hod., společenský sál kulturního domu
...a v tento den, v rámci slavnostních květnových dobříšských dnů, představí dětský soubor publiku celé představení hudební pohádky „ŽABÍ KRÁLOVNA“.
Přijte a věřte, že váš případný potlesk bude pro nás tím
nejcennějším, jež se nám může dostat!
27. května (neděle) – 17.00 hod., společenský sál kulturního domu
Tradičně, jako každou poslední neděli v měsíci, vás zveme na kabaretní pořad, sestavený zdejšími ochotnými
lidmi, k vašemu pobavení pod také již známým názvem
SKLENIČKA PŘED VEČEŘÍ. Přijte se proto pobavit při
skleničce vína a zcela určitě nebudete litovat.
30. května (středa) – 19.00 hod., šatna herců DISK
(zadní vchod)
Jako každý měsíc vás zveme Na kus řeči. Tentokráte
se setkáme nad fotografiemi z květnových dnů r. 1945
s p. Přemyslem Šmejkalem, který nám přiblíží mnohaletou práci svého tatínka − zdejšího fotografa.
Mirek Procházka
Městská knihovna děkuje
a informuje
Městská knihovna v Dobříši děkuje za sponzorské dary pro Noc s Andersenem.
Cukrárně Jarolímek za krásný dort s ježkem
v kleci a chutnou snídani, Řeznictví Petrák za buřtíky k večeři, řediteli I. ZŠ v Dobříši panu Motejlkovi za
umožnění přístupu na horolezeckou stěnu v nočních
hodinách a panu Michalu Bendovi a jeho přátelům
z horolezeckého oddílu Shock sport za jejich čas.
MěK v Dobříši by touto cestou také ráda poděkovala
prof. M. Hruškové za moc pěkné vypravování pohádky
„Skřítkův kouzelný hřebínek“ v rámci akce „Posezení
s pohádkovou babičkou“ na téma „Probouzení jarní
přírody“. Děti se už velice těší na další setkání, kde
budou pomáhat další pohádky dovypravovat.
Zábavná soutěž
PÁTREJTE S NÁMI
Otázky pro měsíc květen 2007
1. Život bez automobilu si již dnes nedokážeme vůbec
představit. Víte kde, kdy a kdo se zasloužil o výrobu
prvního automobilu v Čechách?
2. Čas je fyzikální veličina známá od nepaměti. Na
celém světě vznikala různá zařízení na jeho měření.
Jedním z nich jsou orloje. Napište ve kterém roce byl
sestrojen první orloj na světě a kdo byl jeho autorem.
Zdařilá akce Vítání jara
– informace pro ty, co tam nebyli
V neděli 8. dubna 2007 odpoledne uspořádala
ZO KSČM v Dobříši v Kulturním domě akci Vítání jara
spojenou s maškarní diskotékou, určenou pro děti.
Pěkně vyzdobený sál uvítal první nesmělé účastníky
reprodukovanou hudbou. Netrvalo dlouho a sál se zaplnil od těch nejmenších až po ty starší, při čemž nechyběly ani masky. Organizování programu se ujal Jan Kudláč,
sám oblečený za kouzelného dědečka, a byl výborný.
A hned se to rozjelo „na plný pecky“ vytvořením vlaku
za doprovodu hitu „Jede, jede mašinka“.
Dál se pokračovalo v tančení, nechyběl ani rytmický
tanec „makarena“. Následovalo soutěžení v dovednosti,
řada dětí také soutěžila v recitaci nebo ve zpěvu.
Všichni účastníci byli odměňováni sladkostmi, a protože byl čas velikonoc, obdrželi pletenou pomlázku a malovaná vajíčka. Došlo i na vyhodnocení masek. O občerstvení se staraly hostesky, o hudbu V. Jareš. Odměnou všem
pořadatelům byly šastné, rozjásané dětské oči.
Pozvánka na akce k 62. výročí
osvobození Československa
5. května 2007 položení kytice u památníku u Městského hřbitova v Dobříši v 18.00 hodin – výročí Pražského
povstání
8. května 2007 položení kytic u památníku obětí 1. a 2.
světové války na Mírovém náměstí v Dobříši v 10.00 hodin
12. května 2007 položení kytic u památníku u Městského
hřbitova v Dobříši v 9.00 hodin za účasti ruské delegace
V. Jareš, za výbor ZO KSČM v Dobříši
Velikonoční
skautské kuřátko
V předvelikonočních dnech
4.-5. dubna jste na Dobříši
měli možnost přispět na konto
Pomozte dětem! v rámci
sbírky Velikonoční skautské
kuřátko pořádané místními
skautkami. Jako malý velikonoční dáreček za přispění
jste si mohli odnést malé kuřátko, které vyráběly malé
skautky (7-10 let). Sbírky se zúčastnilo odhadem 500
lidí a bylo vybráno přesně 12 995 Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme nejen my, ale i děti, pro které byly peníze určeny. Děkujeme!
Světlušky, 1. dívčí oddíl Minnehaha Dobříš
Milí budoucí prvňáčci,
zveme vás na setkání
My se školy nebojíme.
Poznáte své spolužáky, podíváte
se do školní jídelny a vyzkoušíte si některé dovednosti, které budete ve škole potřebovat. Setkání trvá 45 minut
a je již bez přítomnosti rodičů.
Hlavním důvodem schůzek je usnadnit vám vstup
1. září do školy, zbavit vás obav, ostychu a trémy.
První schůzka bude ve čtvrtek 17. května
v 15.30, druhá pak 31. května také v 15.30
Těšíme se na vás - učitelé 1. ZŠ
11
Zprávy ze „Staré školy“
Školní družina při ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
v tomto školním roce přivítala jaro výletem do Hornického muzea v Příbrami, kde děti měly možnost podívat se,
jak žili horníci dříve a jaké dodržovali velikonoční zvyky. Děti si samy vyzkoušely, jak se zdobila vajíčka, pletly
pomlázky, pekly perníčky, paličkovalo, vyřezávalo ze dřeva... Družinový výlet se všem líbil a každý měl radost, že
si domů přivezl vlastnoručně vytvořený výrobek. Bylo to
překrásné odpoledne.
2. základní škola Dobříš,
Školní 1035, okres Příbram
Testy do sportovní
třídy
Další akcí byla návštěva dobříšské knihovny, kde při
besedě o jaru s p. Švehlovou se děti dozvěděly spoustu
zajímavostí o knihách a lidových zvycích. Děti se aktivně
zapojovaly do besedy svými poznatky i osobními zkušenostmi, jak ony samy slaví Velikonoce. Beseda byla
ukončena četbou pohádky o hledání pokladu.
Družstvo žáků 9. tříd ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, se 4. dubna zúčastnilo expedice Karakoram v lanovém
centru PROUD v Praze. Všichni jsme si vyzkoušeli své horolezecké schopnosti v osmimetrové výšce obrovských sloupů se záludnými překážkami.
Zkusili jsme si správně uvázat popruhy, zajistit horolezecké náčiní a také jistit kamaráda tak, aby nespadl.
Soutěžily 3 horolezecké týmy, z toho jeden byl fiktivní. Šlo hlavně o to, jaký tým bude mít více nalezených výškových metrů (bodů).
Týmy měly po 9 členech a měly dva způsoby, jak soutěžit; bu individuálně, a to znamenalo, že 3 členové týmu
(z toho jeden lezl na překážkách a dva jistili) museli ulézt co nejvíce překážek, které ovšem byly jednodušší a méně
obodované, nebo týmově, a to znamenalo, že 6 členů týmu, z toho dva lezli na týmových překážkách a každého z nich
jistili dva členové, muselo také ulézt co nejvíce překážek, ale mnohem těžších a zároveň více obodovaných. Tohle
všechno musely týmy zvládnout za 90 minut.
Byli zde velmi příjemní instruktoři, kteří měli pochopení i pro nějakou tu chybičku.
Dále jsme měli možnost dělat doplňkové aktivity, jako například sestavování „přijímače“ ze dřevěných špejlí,
poznávat a udělat kopie uvázaných provazů nebo vyluštit záludné otázky a hry.
I přes nepřízeň počasí jsme si lezení v lanovém centru užili.
Zapsala Michaela Skřepská, 9. B
Mezinárodní studentská konference v Dobříši
Již šest let je Gymnázium K. Čapka v Dobříši zapojeno do mezinárodního projektu Socrates – Comenius. I v letošním roce se někteří studenti zapojili do této zajímavé práce, jejímž výsledkem byla mezinárodní konference konaná
v Dobříši ve dnech 24.-28. března 2007.
Formou prezentací všichni účastníci projektu před- republice. Po této prezentaci následovalo taneční vystavili kulturu svého regionu a měli možnost seznámit stoupení a návštěva tanečního kurzu, na který nás naši
se s kulturou ostatních zemí, které se do projektu za- zahraniční přátelé doprovodili.
pojily − Francie, Německa, Polska a Španělska. Celá
Díky projektu jsme potkali mnoho zajímavých lidí,
konference byla vedena v anglickém jazyce.
seznámili se s jejich mentalitou a obohatili svoji slovní
Celkem třináct zahraničních studentů bylo ubytová- zásobu. Jsme rádi, že jsme měli možnost se projektu
no v rodinách žáků kvinty a sexty, kde si celé čtyři dny zúčastnit. Chceme poděkovat profesorům a všem, kteří
prověřovali své jazykové schopnosti a dále je rozvíjeli. nám to umožnili.
Profesoři byli ubytovaní v dobříšských penzionech.
Těšíme se na další spolupráci se zahraničními přáteli.
Kromě práce na projektu jsme také navštívili Prahu a Vysokou u Příbrami, kde se nachází památník
Antonína Dvořáka, v Příbrami jsme si prohlédli Svatou
Horu a navštívili Galerii Františka Drtikola. Tato místa
jsme navštívili záměrně, nebo tématy našich prací byly
mimo jiné také hudba, fotografie, divadlo a tanec. Velice zajímavý byl pro naše hosty maturitní ples, kterého
se mohli v sobotu 24. března zúčastnit, nebo tato akce
není v zahraničí běžná.
Prostor pro vlastní konferenci a představení našich
prezentací nám poskytlo místní Pastorační centrum sv.
Tomáše. Práce našich zahraničních hostů byly velmi
zajímavé a věříme, že i naše prezentace se jim líbily.
Za dobříšské gymnázium
Závěrečnou prací byly Plesy a taneční hodiny v České
Zuzka Kohoutová a Zuzka Musilová
Vážení rodiče čtvráků, sportovní přátelé,
pro pohybově nadané děti je v naší škole od 5. ročníku sportovní třída. V rozšířené výuce tělesné výchovy se
chlapci specializují na fotbal, děvčata vedeme k celkovému pohybovému rozvoji. Opomíjeny nejsou ani ostatní
vyučovací předměty. Kvalitní pedagogický a trenérský
sbor je zárukou všestranného rozvoje vašeho dítěte.
Vynikající studenti i z této třídy přecházejí do Gymnázia K.Č. v Dobříši.
Vaše dítě rádi uvidíme na přijímacích testech
v tělocvičně „Nové“ školy – Školní 1035.
S sebou: sportovní oděv, obuv i do tělocvičny.
V pátek 11. května 2007 od 9 hodin.
Mgr. Aleš Matějka, ředitel školy
Tel.: 318521002, fax: 318521402, e-mail: [email protected]
ČT v naší škole
Ve středu 4. 4. 2007 do naší školy zavítal nevšední
host – Česká televize. Po první vyučovací hodině jsme
se odebrali do školní družiny. Kameramani a zvukaři
připravovali technické věci a moderátorka Zora Jandová se snažila zapamatovat nás všechny (20 dětí) podle
jmen. Pět z nás představili naši školu tím, že televizní
štáb provedli po areálu a vrátili se k nám zpět. Kamery
se zapnuly a my si začali povídat o významu slova výchova pro pořad Tykadlo. Sem tam řekl svůj názor host
natáčení – pan psycholog Petr Šmolka, který trávil celou
dobu s námi.
Natáčeli jsme cca 2 hodiny a bylo to super. Po nás
diskutovali naši starší spolužáci o možném vybudování
radarové základny v Brdech. Chtěly bychom tak poděkovat pracovníkům ČT, že přijeli k nám do 2. základní
školy Dobříš a nechali nás vyjádřit svůj názor veřejně.
DĚKUJEME.
Za všechny žáky Nikola Bláhová
a Veronika Šebestová ze 7. B.
12
TENISTÉ DĚKUJÍ A ZVOU
Vážené čtenářky a čtenáři Dobříšských listů, dovolte, abychom se s vámi podělili o naši radost, a současně vás
tímto pozvali k návštěvě tenisového areálu.
Tenisový klub Dobříš (dále jen klub) je občanským sdružením, jehož základními cíli jsou provozování závodního
a rekreačního tenisu a zajištění ekonomických podmínek pro provoz a údržbu tenisového areálu. Vzhledem k tomu,
že klub hned od svého založení, ke kterému došlo v roce 1997, nepatřil mezi „favority“ dobříšské radnice, resp.
osob, které rozhodovaly o rozdělování městských peněz určených na podporu a rozvoj sportu ve městě, musel vždy
spoléhat takříkajíc sám na sebe. Zcela ve své režii klub zajišuje závodní tenis pro 5-7 družstev (z toho 4-5 v mládežnických kategoriích), sportovní vyžití pro nezávodní členy klubu, ale i pro návštěvníky areálu z řad dobříšské
i přespolní veřejnosti, stejně jako údržbu celého areálu. Po celou dobu existence přitom byly a stále jsou hlavními
zdroji klubových příjmů členské příspěvky a příjmy z pronájmu tenisových dvorců.
Nový směr – Zpravodaj obce
Stará Hu
Zprávy z jednání rady obce


Ze shora uvedených podmínek je mimo možnosti
klubu realizace větších investičních akcí, jejichž cílem je
modernizace technického zázemí, bez které je však další
činnost jen obtížně představitelná. Vzhledem k dlouhodobé nepřízni města se klub v listopadu 2005 zúčastnil
grantového řízení vyhlášeného Středočeským krajem
v rámci poskytnutí příspěvků z Fondu sportu a volného
času pro rok 2006 a na adresu zadavatele zaslal žádost
o poskytnutí dotace na modernizaci sociálního zázemí
a šaten klubu.
Na základě kladného posouzení žádosti byla mezi
Středočeským krajem a Tenisovým klubem Dobříš uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 170 tis. Kč,
díky níž proběhla v zimních měsících loňského roku
kompletní rekonstrukce sociálního zázemí klubu, zahrnující vybudování zcela nových sprch, WC, rekonstrukci
šaten a částečnou rekonstrukci elektrorozvodů. Celkové
náklady akce dosáhly částky cca 290 tis. Kč. Vzhledem
k tomu, že bez dotace poskytnuté Středočeským krajem
by klub akci nemohl realizovat, je na místě jménem
všech dobříšských tenistů ještě jednou poděkovat.
Na poslední valné hromadě klubu, která proběhla
v lednu t.r., bylo rozhodnuto o rekonstrukci zbývající
části provozní budovy, jejímž cílem je změna prostorového řešení společenské místnosti včetně vybudování
nového technického zázemí pro správce areálu. Pokud
se vše podaří, měly by práce být dokončeny před začátkem jarní tenisové sezóny. Za pozornost jistě stojí, že na
Mužstvo/den
sobota 5. 5.
„A“ mužstvo
MFK – Roudné
17.00
„B“ mužstvo
Mužstvo/den
neděle 6. 5.
Jiří Zderadíček
předseda výkonného výboru TKD
sobota 12. 5.
Mn. Hrad. – MFK
10.15
N. Strašecí – MFK
9.30
sobota 19. 5.
neděle 13. 5.
MFK – V. Žižkov
17.00
MFK – Nečín
17.00
dorost
žáci
tuto část rekonstrukce si klub vypůjčil od svých členů,
jelikož volné finanční prostředky, které měl k dispozici,
byly vyčerpány na předchozí akci.
Závěrem si dovolujeme upozornit všechny sportovní
příznivce na skutečnost, že naše družstvo dospělých si
v loňském roce vybojovalo postup do divize, když vyhrálo
velmi vyrovnanou skupinu A I. třídy krajského přeboru.
Jedná se o největší úspěch v historii klubu, který je o to
cennější, že ho bylo dosaženo výhradně na základě sportovních výsledků.
Všichni sportovní fanoušci jsou srdečně zváni na
zápasy „dobříšského tenisového áčka“, ale nejen na ně
− vstupné je samozřejmě zdarma. Třeba se po zhlédnutém zápase mezi mládeží objeví někdo, kdo v tenise objeví svoji budoucnost. Třeba si kdokoli bez rozdílu věku
půjčí raketu a půjde si zahrát. Třeba i následně zahodí
cigarety či přebytečná kila. Tenis je totiž krásný sport,
mezi jehož největší výhody patří ta, že s ním lze začít
v jakémkoli věku, a kdokoli najde odvahu, najde rovněž
sobě rovného soupeře – partnera.
Naším přáním je, aby se u nás líbilo nejen členům
klubu, ale rovněž novým zájemcům o členství, stejně
jako všem zájemcům o rekreační sport, kteří se rozhodnou tenisový areál navštívit pouze příležitostně. Přijte,
budete vítáni.
MFK – Štěchovice
17.00
Nymburk – MFK
10.15
Králův Dvůr – MFK
9.30
neděle 20. 5.
sobota 26. 5.
„A“ mužstvo
Sl. Vyšehrad – MFK
10.15
MFK – SK Strakonice
17.00
„B“ mužstvo
Zdice – MFK
17.00
MFK – Hostomice
17.00
MFK – Rakovník
10.15
Votice – MFK
10.15
dorost
žáci
MFK – K. Kralupy
9.30
Lužná – MFK
9.39
neděle 27. 5.








místostarosta ing. Mecl informoval o postupu
JUDr. Koláře stran výkupu pozemků pod chodník
k Prachandě – smlouvy jsou připraveny k podpisu (některé již podepsány) s výjimkou p.č. 216/3
a 217/3, které jsou v současné době předmětem dědického řízení, a pozemku, jehož majitelé preferují
výměnu před odprodejem.
byla projednávána žádost firmy Energon o povolení
stavby přípojek v lokalitě Nad Strží – je třeba dodržet
rozhodnutí o tom, že před kolaudací přípojek bude
provedena úprava příslušných přečerpávacích stanic.
byl předložen návrh smlouvy na pokládání živice (firma
Strabag), práce začnou v 16. týdnu.
v sobotu 19. května bude vypravena z Prahy-Braníka
parní lokomotiva.
MěÚ Dobříš zaslal sdělení ohledně dočasného omezení udělování souhlasu s připojováním nových žadatelů na stávající veřejnou kanalizační a vodovodní
sí do doby získání finančních zdrojů na vybudování
nových vodních zdrojů a provedení intenzifikace
ČOV, bude projednáno zastupitelstvem.
starosta obce seznámil přítomné se zprávou o přezkoumání hospodaření Obce Stará Hu za rok 2006,
zpráva bude postoupena zastupitelstvu.
dále starosta informoval o průběhu přepracování internetových stránek obce.
rada schválila přepracovanou vnitřní organizační směrnici k provozu motorových vozidel a evidenci PHM.
rada odsouhlasila příspěvek na každé dítě narozené
po 1. 1. 2007 s trvalým pobytem v obci Stará Hu
ve výši 1000,- Kč; příspěvek bude předáván formou
spořitelní knížky s uvedenou částkou.
rada projednala žádost firmy SAV Invest o vydání stanoviska k projektu stavby – jedná se o 32 přípojek
k rodinným domům v lokalitě Nad Strží.
Děkujeme občanům, kteří udržují veřejná prostranství v okolí svých nemovitostí, a upozorňujeme je na
možnost využít k tomuto účelu i obecní zeminy.
Obecní úřad obdržel nabídku na zhotovování hydrogeologických posudků na studny (vrty) pro občany. Majitelé studní, kteří mají o tento posudek zájem, se mohou
informovat na OÚ.
Klub důchodců ve Staré Huti
pořádá v sobotu dne 19. května 2007
zájezd do Liberce.
Navštívíme Ještěd, Aquapark Babylon a podle zájmu
zoologickou nebo botanickou zahradu.
Odjezd v 7.00 hod., návrat kolem 19.00 hod.
Cena zájezdu: členové klubu a děti 100,- Kč,
ostatní 200,- Kč. Přihlášky přijímá paní
Božena Bálková každý čtvrtek v klubovní místnosti
na obecním úřadě nebo na tel.: 318 520 616.
Na vaši účast se těší výbor klubu.
Poděkování
Děkuji členkám Sboru pro občanské záležitosti
za milé blahopřání k mým narozeninám.
Jiří Hrubý
Velmi děkuji zástupcům obecního úřadu a členkám
SPOZ za vřelé blahopřání k mým narozeninám.
Růžena Mašková
Dne 31. května 2007 by se dožil 80 let
pan Václav Krýda, dlouholetý vedoucí zahradník
zámku Dobříš.
Vzpomínáme rodina
13
Vytvořte si vlastní skládku, dostanete kávu zdarma!
Plechovčička k plechovčičce, plastík k plastíku, tááák,
přidám nějakou cihličku, proložím to betůnkem a šupkyhupky na kolečko. Takhle s tím ale nemůžu jet, zamaskuji
to listím nebo chvojím? A je to! Můžu vyrazit! Ještě ne, je
světlo, počkám, až se setmí. Ale kam s tím, kam s tím?
Mám to, na Malé Straně ze svahu k potoku je spousta místa, tam se toho vejde. Nemusím pospíchat, za čtyři roky se
párkrát obrátím. Korunka ke korunce…
Blbý příběh, ale pravdivý. A určitě ne ojedinělý. Je bohužel tak pravdivý, že Obecní úřad ve Staré Huti a několik
dobrých občanů z Malé Strany řekli DOST! A v duchu socialistické morálky svolali na sobotní dopoledne brigádu. Věř-
te, nevěřte − u dvou kontejnerů a obrovského bordelu se
nás slezlo pětadvacet. Ve vzduchu dvouhodinového zápolení
s „odloženými zbytky“ se vznášela slova hnusu a znepokojení, jak si může vůbec někdo tohle dovolit. Postupně ale vítězila atmosféra pohody z dobře odmakané práce. Kontejnery
jsou plné a hurá do místní restaurace, protože jeden z nás se
uvolil a všechny brigádníky pozval na kávu zdarma.
Zůstává veřejným tajemstvím, kdo nám tu „hromádku
neštěstí“ vytvořil. Proč ale nepřišli pomoct? Styděli se? Ne,
takovýmhle lidem bez úcty ke svému okolí jednoduše chutná černá skládka víc, než černá káva zdarma!!!
jse
V pátek 20. 4. jsme oslavili Den Země prací na
školní zahradě, kterou bychom v letošním školním
roce rádi zútulnili a vybavili tak, aby se nám všem, kteří do huské školy chodíme, na ní dobře trávil volný
čas. K tomu by měl přispět i výtěžek ze školního plesu
a vánočního jarmarku. V druhé části dne jsme pomocí
internetu vyhledávali informace týkající se vodstva naší
planety.
Poslední dubnový den byl již tradičně zasvěcen čarodějnicím a čarodějnickému vyučování. Takové vyučování by se nám líbilo častěji!
Žáci starohuské školy
Jak vzniká kniha?
Tak nad touto otázkou se zamýšlely děti naší školy
ve středu 4. dubna. A hned si výrobní postup také samy
vyzkoušely. Vytvořily tři skupiny – v každé byli dva spisovatelé, dva knihvazači a dva (tři) ilustrátoři.
Každá skupina vytvářela knihu na dané téma – pohádka, příběh o zvířátkách a fantazie (sci–fi).
Po předání všech nezbytných informací a zodpovězení
všetečných dotazů se už jednotlivé skupiny pustily do vymýšlení základní osy svého příběhu. Po společné domluvě
nastal čas pro tvůrčí práci. Spisovatelé zasedli k počítači,
vymýšleli, tvořili a „datlovali“. Ilustrátoři vzali pastelky nebo
fixy a pustili se do ilustrací ke svému příběhu. Knihvazači
začali pracovat na vzhledu úvodní a závěrečné strany knihy.
Očkování psů
V pátek 4. 5. 2007 proběhne od 18.00 hod.
očkování psů (MVDr. Linhartová)
před budovou obecního úřadu.
V každé skupině fungovala bezvadně vzájemná pomoc a spolupráce, zapojili se mladší i starší, každý mohl
přispět svým dílem.
Nakonec se na světě objevily tři zbrusu nové originální knihy:
Pohádka O zahradníkovi a princezně
Příběh Gorilka v nebezpečí
Fantazijní encyklopedie Monsterpedie
Všichni, kdo se na tomto projektu podíleli, zaslouží velkou
pochvalu! Výsledek můžete posoudit sami – je vystaven
v aule naší krásné starohuské školy.
Žáci a paní učitelky ze ZŠ Stará Hu
Pozvánka do Strže − Den pejsků
Památník Karla Čapka vyhlašuje letos v sobotu 26. 5.
oblíbený Den pejsků, a to od 14 hodin. Již tradiční vystoupení starohuských dětí, soutěže a psí přehlídku doplní
ještě pan Jaroslav Uhlíř s Hodinou zpěvu.
Srdečně vás zveme!
Kopaná – jaro 2007, družstvo dospělých
datum
III třída − sk. B
SO
SK Stará Hu − S. Malá Hraštice
15.00
31. 3.
SO
SK Stará Hu − SK Obory
16.00
7. 4.
SO
TJ Obořiště − SK. St. Hu
16.30
14. 4.
SO
SK St. Hu − Vlt. Hřiměždice
16.30
odjezd
15.30
volno
28. 4.
SO
SK St. Hu − TJ Mokrovraty
17.00
5. 5.
SO
TJ Prostřední Lhota − SK Stará Hu
17.00
12. 5.
SO
SK Stará Hu − S. Počepice
17.00
19. 5.
SO
S. Kosova Hora − SK Stará Hu
17.00
26. 5.
SO
SK Stará Hu − Sparta Luhy
17.00
2. 6.
SO
Vlt.Borotice − SK Stará Hu
17.00
9. 6.
SO
SK Stará Hu − FC Kňovice
17.00
17. 6.
NE
S. Jesenice - SK Stará Hu
17.00
16.00
16.00
16.00
16.00
Kopaná – jaro 2007, družstvo žáků
datum
Tento měsíc se na naší škole rozběhl projekt, zaměřený na aktivní využívání výpočetní techniky. Žáci 3. a 4.
ročníku se učí ovládat základní počítačové programy
(Microsoft Word, Excel, Outlook), a to zábavnou formou.
Jejich úkolem je totiž vymyslet časopis her a zajímavostí
pro jejich kamarády z 1. a 2. ročníku. Informace a nápady uveřejněné v časopise vyhledávají děti na internetu
a následně je upravují v programech Word nebo Excel.
Abychom však podpořili i jejich fantazii, žáci mohou
psát a ilustrovat i vlastní pohádky, komiksy, detektivní
příběhy či hádanky.
Prvňáčky i druháky jistě potěší, že v časopise budou
pro ně připraveny i soutěže (kvízy, křížovky, sudoku, hlavolamy, …), za jejichž správné vyřešení mohou vyhrát
i nějakou drobnou odměnu.
Cílem tohoto projektu je nejen naučit děti pracovat aktivně s počítačem, ale i podporovat jejich fantazii
a rozvíjet vztahy s jejich mladšími spolužáky.
Kopaná – jaro 2007, družstvo dorostu
začátek
24. 3.
22. 4.
Časopis vydávaný
dětmi dětem
datum
skupina B
začátek
25. 3.
NE
SK Stará Hu − S. Počepice
10.15
1. 4.
NE
SK Stará Hu − S. Dolní Hbity
10.15
8. 4.
NE
TJ Kr. Hora − SK Stará Hu
10.15
15. 4.
NE
SK Stará Hu − Vlt. Hřiměždice
10.15
22. 4.
NE
SK Nový Knín A − SK. Stará Hu
14.45
13.45
29. 4.
NE
volno
5. 5.
SO
SK Nový Knín B − SK Stará Hu
10.15
9.00
13. 5.
NE
SK Stará Hu − S. Jesenice
10.15
20. 5.
NE
S. Kosova Hora − SK Stará Hu
10.15
27. 5.
NE
SK Stará Hu − S. Dublovice
10.15
3. 6.
NE
S. Dal. Dušníky − SK Stará Hu
10.15
začátek
odjezd
Okresní soutěž žáků - minikop.
začátek
odjezd
Sj. Obecnice − SK Stará Hu
13.30, 15.00
12.30
28. 4.
SO
SK Lit. Bohutín − SK Stará Hu
9.00, 10.30
8.00
6. 5.
NE
SK Stará Hu − Kovohutě Příbram
13.00, 14.30
SO
SK Stará Hu − S. Kamýk n.Vlt.
15.00
SO
Vlt. Borotice − SK Stará Hu
15.00
5. 5.
SO
SK Stará Hu − FC Kňovice
15.00
13. 5.
NE
Tn. Sedlčany B − SK Stará Hu
12 .5.
SO
SK Stará Hu − S. Počepice
15.00
20. 5.
NE
SK Stará Hu − SK Nový Knín
13.00, 14.30
26. 5.
SO
SK Sp. Příbram B − SK Stará Hu
13.00, 14.30
3. 6.
NE
SK Stará Hu − FK Marila Příbram B
13.00, 14,30
10. 6.
NE
S. Hluboš − SK Stará Hu
10.00, 11.30
17. 6.
NE
SK Stará Hu − TJ. Tochovice
13.00, 14.30
volno
26. 5.
SO
SK Stará Hu − Vlt. Hřiměždice
15.00
2. 6.
SO
TJ Prostř. Lhota − SK Stará Hu
15.00
9. 6.
SO
SK Stará Hu − S. Jesenice
15.00
17. 6.
volno
14.00
9.00
SO
28. 4.
20. 5.
9.00
21. 4.
21. 4.
14.00
9.00
Kopaná – jaro 2007, družstvo ml. žáků
datum
skupina B
odjezd
S. Hluboš hraje na hřišti v Trh. Dušníkách
12.00
9.00

Podobné dokumenty

Dobříšské listy 6/2008

Dobříšské listy 6/2008 města rozhodla o umístění jednoho parkovacího automatu, který zpoplatní parkovací místa na Mírovém náměstí před č.p. 72 až 68 a 211 až 58. Usnesení 10/14/2008 − RM vzala na vědomí zprávu o proveden...

Více

Untitled

Untitled k r a t i č k á . Tážeš-li se, j a c í jsou zdejší lidé, o d p o v í d á m : takoví j a k o v š u d e j i n d e . Lidstvo j e p o č e r t e c h j e d n o t v á r ­ n é . S k o r o všichni p r o p r...

Více

Untitled - Knihovna UTB - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Untitled - Knihovna UTB - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně s RRA u nás. Nejde zde pouze o rozdílné potřeby regionů či rozdílnou ekonomickou situaci v obou částech Evropy, ale i o dobu existence, s kterou souvisí i získávání zkušeností (knowhow) RRA. A nesm...

Více