polybitume

Transkript

polybitume
www.eurovia.cz
ETANPLAST®
Jemnozrnný asfaltový beton
POLYBITUME® PB či PC
(podle dopravy a sklonu)
Membrána
POLYBITUME® PB
Kryt
POLYBITUME® PB
POLYBITUME® P
POLYBITUME® PX
ORTHOPLAST®GEOPLAST®
POLYBITUME® PA
POLYBITUME® PB
POLYBITUME® PA
Pozn.: Bližší údaje o technologii ETANPLAST®*, ORTHOPLAST®*, GEOPLAST®* a o pojivech POLYBITUME® P a POLYBITUME® PX jsou
na technických informačních listech.
(*název, pro který bylo vydáno ve Francii technické osvědčení Avis technice)
CHARAKTERISTIKY
mm/10
Penetrace při 25
°C
ČSN EN 1426
POLYBITUME® PA
POLYBITUME® PB
POLYBITUME® PC
22 – 52
30 – 60
35 – 65
Bod měknutí KK
ČSN EN 1427
°C
≥ 57
≥ 56
≥ 55
Bod lámavosti Fraass
°C
-18
-16
-14
J/cm²
3
3
3
%
310
235
290
MPa
5,4
3,7
4,1
Max. koheze kyvadlem
XP T 66-037
Tahová pevnost XP T 66-038
Při 10 mm/min a -10 °C
- protažení při porušení
- napětí při porušení
Vzhledem k opakovatelnosti a reprodukovatelnosti zkoušky pro
polymery modifikované asfalty,
jsou hodnoty kurzívou uvedeny jen
pro informaci.
Pozn.: 1) Pojiva POLYBITUME® PA,
PB, PC měly dříve názvy MOBIL-
PLAST A, B a C (název byl změněn
31. 12. 2004).
2) EUROVIA může v případě potřeby a po dohodě se zadavatelem
použít pojivo POLYBITUME® splňující ČSN 73 6242 „Navrhování
a provádění vozovek na mostech
PK“ z roku 1995.
Reference: Pojiva POLYBITUME®
PA, PB a PC byla použita pro izolační systémy od roku 1987 v následujících zemích:
Francie, Kanada, Slovinsko, Švýcarsko, USA, Česká republika
POLYBITUME®
POJIVA MODIFIKOVANÁ POLYMERY
PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY
EUROVIA Services, s. r. o.
Národní 10, 113 19 Praha 1
Telefon: +420 224 952 036
Fax: +420 224 933 691
E-mail: [email protected]
www.eurovia.cz
Na společné cestě
CHARAKTERISTIKY
POLYBITUME® EX
(druh PMB 40/100-75 dle ČSN EN 14023 Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty)
Charakteristika
Vlastnost
Metoda zkoušení
JednotkaDeklarovaná
hodnota
Konzistence pro střední
užitné teploty
Penetrace při 25°C
ČSN EN 1426
0,1 mm
40 - 100
Konzistence pro zvýšené
Bod měknutí
užitné teploty
ČSN EN 1424
°C
≥ 75
Koheze
ČSN EN 13703
J/cm²
≥3
Silová duktilita při 5°C
ČSN EN 13589
Stálost (odolnost proti
stárnutí, EN 12607-1)
Změna hmotnosti
%
≤ 0,3
Zbylá penetrace
ČSN EN 1426
%
≥ 60
Zvýšení bodu měknutí
ČSN EN 1427
°C
≤ 10
Jiné neregulované
vlastnosti
Bod vzplanutí
ČSN EN ISO 2592
°C
≥ 235
Bod lámavosti
ČSN EN 12593
°C
≤ -18
Vratná duktilita při 25 °C
ČSN EN 13398
%
> 80
Rozsah plasticity
N/A
Skladovací stabilita
ČSN EN 13399
Rozdíl bodu měknutí
ČSN EN 1427
Tahová pevnost při XP T 66-038
10 mm/min a -10 °C
- protažení při porušení
%
374
- napětí při porušení
MPa
3,5
°C≥ 108
°C
≤5
Pozn.: POLYBITUME® EX se též používá pro mezivrstvu v konstrukci vozovky, jako membrána pohlcující napětí (SAMI vrstva),
viz samostatný technicko informační list technologie Flexiplast.
CHEMICKY ZESÍŤOVANÉ POJIVO PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY
POLYBITUME® EX je vysoce modifikované pojivo vyrobené mícháním silničního asfaltu s elastomerovým polymerem a chemicky
zesíťované. Toto pojivo se vyrábí
ve výrobně společnosti EUROVIA
CS, a. s. v Kolíně. Pojivo je dopravováno „připravené k použití“
na pracoviště nebo na obalovny.
Volba polymeru, vysoká míra modifikace a chemické zesíťování dávají
pojivo s vynikajícími vlastnostmi:
a vysoká koheze, zejména za vyšších provozních teplot
a vysoká schopnost protažení, i při
nízkých teplotách
a odolnost proti trvalým deformacím
a p řilnavost
a velmi dobrá skladovatelnost
(nedochází k oddělování polymeru při skladování)
POLYBITUME® EX má vyšší dávkování polymeru než pojivo POLYBITUME® E pro obalované směsi.
POLYBITUME® EX
je vysoce modifikované pojivo vyrobené
mícháním silničního
asfaltu s elastomerovým polymerem
a chemicky
zesíťované.
POLYBITUME® je
obchodní značka.
registrovaná
OBLAST POUŽITÍ
POLYBITUME® EX se používá pro
izolační systém ETANPLAST® pro
betonové horní desky mostních
konstrukcí. Pro tento systém bylo
vydáno ve Francii technické osvědčení Avis technice státní správy. Používá se jak pro izolační membránu,
tak pro speciálně navrženou vrstvu
Microplast.
POLYBITUME® EX splňuje požadavky ČSN 73 6242 „Navrhování a
provádění vozovek na mostech PK“
z roku 2010. EUROVIA používá POLYBITUME® EX od roku 2006.
VYSOCE MODIFIKOVANÁ POJIVA
PRO IZOLAČNÍ ÚČELY
POLYBITUME® PA, PB a PC jsou
vysoce modifikovaná pojiva vyrobená mícháním silničního asfaltu s
elastomerovým polymerem, pryskyřicí a přísadou pro zvýšení přilnavosti. Tato pojiva se vyrábějí ve
speciálně vybavených výrobnách
firem Skupiny EUROVIA.
Tato pojiva jsou dopravována „připravená k použití“ na pracoviště
nebo na obalovny.
Volba polymeru a vysoká míra modifikace, kombinovaná s přidáním
pryskyřice a s přísadou na přilna-
vost dávají pojiva s vynikajícími
vlastnostmi:
a v ysoká koheze, zejména za vyšších provozních teplot
a v ysoká schopnost protažení, i při
nízkých teplotách
a v ynikající odolnost proti trvalým
deformacím
a p řilnavost
POLYBITUME® PA, PB a PC se liší v
dávkování polymeru a tím i různou
mírou modifikace, podle zamýšlené aplikace.
OBLASTI POUŽITÍ
POLYBITUME® PA, PB a PC se používají v izolačních systémech pro
inženýrské stavby vyvinuté Skupinou EUROVIA:
a
a
a
E TANPLAST® MOSTOVKY
pro betonové horní desky inženýrských staveb
O RTHOPLAST®
pro ocelové mostovky
G EOPLAST®
pro zemní konstrukce (skládky
apod.)
Používají se pro izolační membrány a asfaltový beton speciálně navržený pro tyto technologie.
ccc

Podobné dokumenty

POL YBITUME

POL YBITUME Bod mûknutí KK Bod lámavosti Fraass Tahová pevnost pfii 10 mm/min a -10 oC, - protaÏení pfii poru‰ení - napûtí pfii poru‰ení

Více

Profil společnosti 2012

Profil společnosti 2012 shifting, and the company’s business began to be clearly dominated by transport infrastructure projects. In subsequent years, several organizational changes took place: the most important one was i...

Více

MH Cup pravidla 187 kB PDF dokument

MH Cup pravidla 187 kB PDF dokument Motocyklu bude při ř přihlášení řřihlášení přiděleno přř ě startovní číslo, č které si má jezdec možnost při přř registraci a zaplacení jízd na celý kalendářní kalendář rok 2014 zvolit podle svých ...

Více

Generální zpráva - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015

Generální zpráva - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015  Vývoj pojiv pro lité asfalty  Ověření kombinací růžných přísad a volba vhodné gradace vstupních pojiv v rámci projektu CESTI

Více

vELETRžní magazín výsTavy vodovody-kanaLizacE

vELETRžní magazín výsTavy vodovody-kanaLizacE www.marie-luisa.cz Hotel Duo Praha www.janhotels.cz/duo-hotel-praha Při rezervaci uveďte heslo VODOVODY-KANALIZACE a získáte výhodnější ceny. Další možnosti ubytování naleznete zde: www.booking.com

Více

Pokyny k použití Asfalty modifikované polymerom

Pokyny k použití Asfalty modifikované polymerom výrobu minerálněasfaltové směsi Teplota na stavbě Minimální teplota dodané směsi na

Více