POL YBITUME

Transkript

POL YBITUME
POLYBITUME
POJIVA MODIFIKOVANÁ POLYMERY
PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY
POLYBITUME
CHEMICKY ZESÍËOVANÉ POJIVO
PRO IZOLAâNÍ ÚâELY
P
OLYBITUME EX je vysoce modifikované pojivo vyrobené mícháním silniãního asfaltu s elastomerov˘m polymerem a chemicky zesíÈované. Toto pojivo se vyrábí ve v˘robnû SSÎ, a. s.,
v Kolínû. Pojivo je dopravováno „pfiipravené k pouÏití“ na pracovi‰tû nebo na obalovny.
Volba polymeru, vysoká míra modifikace a chemické zesíÈování dávají pojivo s vynikajícími vlastnostmi:
>
vysoká koheze, zejména za vy‰‰ích provozních teplot,
>
vysoká schopnost protaÏení, i pfii nízk˘ch teplotách,
>
vynikající odolnost proti trval˘m deformacím,
>
pfiilnavost,
>
velmi dobrá skladovatelnost (nedochází k oddûlování polymeru pfii skladování).
POLYBITUME EX má vy‰‰í dávkování polymeru neÏ chemicky zesíÈované pojivo
Polybitume E pro obalované smûsi. POLYBITUME je registrovaná obchodní znaãka.
OBLAST POUÎITÍ
Polybitume EX se pouÏívá pro izolaãní systém ETANPLAST pro betonové horní desky
mostních konstrukcí. Pro tento systém bylo vydáno ve Francii technické osvûdãení
Avis technique státní správy. PouÏívá se jak pro izolaãní membránu, tak asfaltov˘ beton
speciálnû navrÏen˘ pro tuto technologii.
POLYBITUME EX splÀuje poÏadavky âSN 73 6242 „Navrhování a provádûní vozovek
na mostech PK“ z roku 1995. SSÎ pouÏívají POLYBITUME EX od roku 2006.
CHARAKTERISTIKY
Penetrace pfii 25 oC,
Bod mûknutí KK
Bod lámavosti Fraass
Tahová pevnost pfii 10 mm/min a -10 oC,
- protaÏení pfii poru‰ení
- napûtí pfii poru‰ení
âSN EN 1426
âSN EN 1427
âSN EN 12593
XP T 66-038
Jednotka
mm/10
o
C
o
C
POLYBITUME EX
70 – 105
≥ 90
-20
%
MPa
374
3,5
Vzhledem k opakovatelnosti a reprodukovatelnosti zkou‰ky pro polymery modifikované asfalty jsou hodnoty kurzívou uvedeny jen pro informaci
Pozn.:
Polybitume EX se téÏ pouÏívá pro
mezivrstvu v konstrukci vozovky,
jako membrána pohlcující napûtí
(SAMI vrstva), viz samostatn˘ technicko informaãní list technologie
Flexiplast.
VYSOCE
MODIFIKOVANÁ
POJIVA PRO IZOLAâNÍ
ÚâELY
OBLASTI POUÎITÍ
POLYBITUME PA, PB A PC jsou vysoce
modifikovaná pojiva vyrobená mícháním silniãního asfaltu s plastomerov˘m polymerem, pryskyfiicí a pfiísadou pro zv˘‰ení
pfiilnavosti. Tato pojiva se vyrábûjí ve speciálnû vybaven˘ch v˘robnách firem skupiny
Eurovia.
>
Tato pojiva jsou dopravována „pfiipravená
k pouÏití“ na pracovi‰tû nebo na obalovny.
Volba polymeru a vysoká míra modifikace,
kombinovaná s pfiidáním pryskyfiice a s pfiísadou na pfiilnavost dávají pojiva s vynikajícími vlastnostmi:
>
>
>
>
Polybitume PA, PB, a PC se pouÏívají v izolaãních systémech pro inÏen˘rské stavby vyvinuté Eurovia
>
>
ETANPLAST MOSTOVKY
pro betonové horní desky inÏen˘rsk˘ch staveb
ORTHOPLAST
pro ocelové mostovky
GEOPLAST
pro zemní konstrukce (skládky
apod.
PouÏívají se pro izolaãní membrány a asfaltov˘ beton specielnû navrÏen˘ pro tyto technologie.
vysoká koheze, zejména za vy‰‰ích
provozních teplot
vysoká schopnost protaÏení, i pfii nízk˘ch teplotách
vynikající odolnost proti trval˘m
deformacím
pfiilnavost
POLYBITUME PA, PB, PC se li‰í v dávkování
polymeru a tím i rÛznou mírou modifikace,
podle zam˘‰lené aplikace
POLYBITUME je registrovaná obchodní
znaãka
ETANPLAST
ORTHOPLAST
GEOPLAST
POLYBITUME PB či PC
(podle dopravy a sklonu)
—
—
Membrána
POLYBITUME PB
POLYBITUME PA
POLYBITUME PB
Kryt
POLYBITUME PB
POLYBITUME P
POLYBITUME PX
POLYBITUME PA
—
Jemnozrnny’
asfaltovy’ beton
Bliωí údaje o technologii ETANPLAST*,
ORTHOPLAST*, GEOPLAST a o pojivech
POLYBITUME P a POLYBITUME PX jsou na
technick˘ch informaãních listech.
(* název, pro kter˘ bylo vydáno ve Francii
technické osvûdãení Avis technique)
CHARAKTERISTIKY
mm/10
Penetrace pfii 25
âSN EN 1426
Bod mûknutí KK
âSN EN 1427
Bod lámavosti Fraass
Max. koheze kyvadlem
XP T 66-037
Tahová pevnost
XP T 66-038
Pfii 10 mm/min a -10 oC
- protaÏení pfii poru‰ení
- napûtí pfii poru‰ení
POLYBITUME PA
POLYBITUME PB POLYBITUME PC
o
22 – 52
30 – 60
35 - 65
o
≥ 57
≥ 56
≥ 55
o
C
-18
-16
-14
J/cm2
3
3
3
%
MPa
310
5,4
235
3,7
290
4,1
C
C
Vzhledem k opakovatelnosti a reprodukovatelnosti zkou‰ky pro polymery modifikované asfalty, jsou hodnoty kurzívou uvedeny jen pro informaci
Pozn.:
1)
2)
Reference:
Pojiva POLYBITUME PA, PB, PC mûly dfiíve názvy MOBILPLAST A, B a C (název byl zmûnûn
31.12.2004).
SSÎ mÛÏe pouÏít v pfiípadû potfieby po dohodû se zadavatelem pojivo POLYBITUME splÀující
âSN 73 6242 „Navrhování a provádûní vozovek na mostech PK“ z roku 1995
Pojiva POLYBITUME PA, PB, PC byla pouÏita pro izolaãní systémy od roku 1987
v následujících zemích:
Francie, Kanada, Slovinsko, ·v˘carsko, USA, âeská republika.
Stavby silnic a Ïeleznic, a. s.
Stavby silnic a Ïeleznic, a. s.
Národní tfi. 10 • 113 19 Praha 1
TEL.: +420 224 952 040
FAX: +420 224 933 691
e-mail: [email protected] • www.ssz.cz
Závod Emulze Kolín
Veltrubská ul. • P.O. Box 46 • 280 90 Kolín 2
TEL.: +420 321 737 120
FAX: +420 224 933 691
e-mail: [email protected] • www.ssz.cz

Podobné dokumenty

polybitume

polybitume Pozn.: POLYBITUME® EX se též používá pro mezivrstvu v konstrukci vozovky, jako membrána pohlcující napětí (SAMI vrstva), viz samostatný technicko informační list technologie Flexiplast.

Více

otvor/stiahni

otvor/stiahni umoÏÀuje snadnûj‰í ovládání provozních funkcí i údrÏby. Zafiízení je urãeno pro men‰í odbûry vody v domácnosti i v prÛmyslu (napfi. ve v˘robnách technické páry, v mycích linkách automobilÛ, kvûtináfis...

Více

M W T M - Raycom

M W T M - Raycom MWTM teplem smr‰titelná trubka je vyrobena z kvalitního zesíleného polyolefinu. PouÏívá se standardnû v telekomunikacích. Dodává se v provedení bez lepidla na vnitfiní stûnû napfi. k izolaci elektr...

Více

Profil společnosti 2012

Profil společnosti 2012 shifting, and the company’s business began to be clearly dominated by transport infrastructure projects. In subsequent years, several organizational changes took place: the most important one was i...

Více

isocell zellulose 2011 CZ:Layout 1

isocell zellulose 2011 CZ:Layout 1 NAFOUKÁNÍ: Technika pro všechny dutiny, které byly předem zevnitř i zvenku uzavřeny. V dutině zplstnatí (stmelí) celulózové vlákno a vytvoří přesnou, bezespárovou izolační matraci odolnou proti sed...

Více

WNr. OCEL Automatová ocel Chemické sloĎení [hm. %] Normy DIN

WNr. OCEL Automatová ocel Chemické sloĎení [hm. %] Normy DIN TaÏnost A5 [%] Kontrakce Z [%] Nárazová práce KV [J] Tvrdost HB max Rozmûr t, d [mm] Stav Mez kluzu Re [MPa] min Mez pevnosti Rm [MPa] TaÏnost A5 [%] max Kontrakce Z [%] Nárazová práce [J] Tvrdost ...

Více

Kliknutím zobrazíte katalog

Kliknutím zobrazíte katalog z lahve a pfii krmení z matãina prsu za úãelem dosaÏení dÛleÏitého srovnání. Na základû tûchto studií vznikl Fyziologick˘ Projekt Chicco. Tento projekt byl postaven na hloubkovém vyhodnocení fyziolo...

Více