KUMSP00P9LpL MgKdfff /2014 - Aplikace | Moravskoslezský kraj

Komentáře

Transkript

KUMSP00P9LpL MgKdfff /2014 - Aplikace | Moravskoslezský kraj
KUMSP00P9 L p L
KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany ovzduší
j
Ing. Radmila Hybnerová
28. října 117
702 18 Ostrava
.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad
podatelna
Č.
J_
mmJ&7
Datum: 10.01.2014
Žádost o vydání rozhodnutí k povolení provozu stacionárního zdroie dle § 11 odst. 2 písm. dt
zákona č. 201/2012 Sb.. o ochraně ovzduší, v platném znění
Žádáme Vás tímto o vydání rozhodnutí k povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2
písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Čerpací stanice pohonných hmot BENZINA, s.r.o. EXPRES 24, Ostrava - Ruská (č. 644)
1. Identifikační údaje:
Identifikační údaie majitele - provozovatele zdroie:
sídlo:
Na Pankráci 127,140 00 Praha 4
IČ:
60193328
Identifikace zdroie znečišťování ovzduší:
Název zdroje:
Čerpací stanice pohonných hmot BENZINA, s.r.o. EXPRES 24
Ostrava, Ruská (č. 644)
Umístění:
Ruská, 703 00 Ostrava - Vítkovice
GPS souřadnice:
49°48'34.280"N, 18°15'17.163"E
Obec:
Ostrava - Vítkovice
Kraj:
Moravskoslezský
Katastrální území:
Zábřeh-VŽ [714089]
Spls.zn.
MgKdfff /2014 Sk.zn./I
Vyřizuje: Ing. Petr Tomeček (na základě plné moci - společnost NONCORE)
Telefon: 602 546 560
e-mail: [email protected]
BENZINA, s.r.o.
,
Zpracov. I
1
\
Došlo:
Listy.
provozovatel:
.
ff-
Parcelní číslo:
536/5,536/7
2. Údaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů vydaných podle tohoto
zákona a soupis všech zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných žadatelem v dané
provozovně, včetně specifikace všech komínů a výduchu:
Skladování pohonných hmot
Nádrž
Objem
Typ
Skladovaný produkt
1
25 m3
nadzemní tříplášťová
typ Con Vault
motorová nafta Diesel Top Q
2
25 m 3
nadzemní tříplášťová
typ Con Vault
automobilový benzin Natural 95
Výdej pohonných hmot
Stojan
Výrobce
Stojan
č. 1
GILBARCO
VEEDERROOT
Stojan
č.2
GILBARCO
VEEDERROOT
Typ
SK700-n 2-2
SK700-H 2-2
Výrobní číslo
Specifikace
Rok výroby
Počet pistolí
622007
dvouproduktový
jednostranný
2013
2
622008
dvouproduktový
jednostranný
2013
2
Zpětný odvod benzinových par I. stupně - stáčení
Zpětný odvod benzinových par II. stupně (rekuperace etapy II) - výdej
3. Projektová dokumentace pro příslušné územní a stavební řízení, jiná obdobná
dokumentace, tj. odborný posudek, rozptylová studie, protokol z měření emisí, technická
zpráva atd.:
v
Stavební povolení CS - příloha č. 2 žádosti
Závazné stanovisko k umístění a stavbě zdroje - příloha č. 3.a žádosti
Závazné stanovisko ke stavbě zdroje - příloha č. 3.b žádostí
Prohlášení o shodě, protokol o zkoušce zpětného odvodu par (výdejní stojany) - příloha č. 4
4. Specifikace všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu
stacionárního zdroje, zejména pak látky způsobující pachový vjem:
VOC
5. Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o počtu a umístění měřících
míst pro kontinuální i jednorázová měření:
Pro čerpací stanice není zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanoven emisní limit
nebo emisní strop, pouze podmínky provozu čerpacích stanic. U čerpacích stanic proto není
povinnost zjišťovat úroveň znečišťování měřením. Jedenkrát za směnu je prováděna
kontrola funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy n . Jedenkrát za rok je
prováděna kontrola systému rekuperace etapy II pracovníkem servisní organizace.
6. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového
organického uhlíku v popelu a ve strusce, vyhodnocení možnosti kombinované výroby
elektřiny a tepla a způsob využití vyrobeného tepla:
7. Návrh provozního řádu, v pnpadě že se jedná o stacionární zdroj, pro který je povinnost
mít zpracován PŘ:
Návrh provozního řádu - příloha žádosti č. 1
8. Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty, pokud se
jedná o provoz stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3 (smogová situace):
Adresa provozovatele a investora, IC:
Společnost BENZINA, s.r.o. je zastoupena na základě plné moci společností:
MERCED a.s., Charkovská 24,101 00
Tel: 271 743 026
ffi^NOpRE, a.s.
skériam. 7T2/£
I. Nové Město
TomáekTNOřrfcÓffifr 8
Přílohy:
1) Návrh Provozního řádu zdroje — 3x.
2) Stavební povolení čerpací stanice (Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu
Vítkovice, č.j. VITK/16557/13/VŽPaVH/Po, 26.11.2013).
3) a) Závazné stanovisko kumístění zdroje (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, č.j.: MSK
4290/2014,09.01.2014).
b) Závazné stanovisko ke stavbě zdroje (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, č.j.: MSK
161657/2013,09.01.2014).
4) Prohlášení o shodě, protokoly o zkoušce zpětného odvodu par - výdejní stojany GILBARCO
622007, 622008.
5) Plná moc pro zastupování BENZINA - MERCED
6) Plná moc pro zastupování BENZINA - NONCORE
7)

Podobné dokumenty

KUMSP00TITKL t-MSKáme /pnu - Aplikace | Moravskoslezský kraj

KUMSP00TITKL t-MSKáme /pnu - Aplikace | Moravskoslezský kraj kontinuální i jednorázová měření emisí znečišťujících látek a ieiich hmotnostního toku: Na tomto zdroji nemusí být prováděno měření emisí v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. 1.6. U žádosti týkajíc...

Více