ZDE - Physiodog

Transkript

ZDE - Physiodog
Fyzioterapie
Rehabilitace neurologických pacientů
5. díl
Ochrnutí psi dnes již nemusí končit
na vozíku. Pravděpodobnost jejich
„rozchození“ pod vedením zkušeného fyzioterapeuta je velmi vysoká!
Rehabilitace
neurologických pacientů
V životě psa a jeho majitele se kromě šťastných okamžiků může objevit i situace, která přináší
starosti, trápení a soucit. Mezi takové okamžiky, které nechce žádný majitel psa zažít, patří
nemoc milovaného člena rodiny. Pohled na nemocné zvíře vyvolává v lidech obrovskou vlnu
soucitu a snahu pomoci ze všech sil. Stejné je to i v případě, kdy pes ochrne. Pohled na nemohoucího psa je pro majitele velmi bolestivý – a není divu. Není to tak dávno, co se většina
takových případů řešila uspáním se slovy „tak ho utraťte, přece pejska nebudete trápit“.
Zamyslete se „jako pes“
Ráda bych v tomto článku vyvrátila dlouhotrvající mylnou domněnku, že ochrnutý pes se
trápí, a stejně tak mylnou domněnku, že je
třeba ho utratit v případě, že pár dnů či týdnů
po operaci ještě nechodí. Psychika psa je naprosto rozdílná od té lidské, která má tendenci
litovat sebe a samozřejmě i okolí, které trpí či
má nějaký handicap. Pes se nelituje. Je třeba si
uvědomit, že pes žije přítomností a je zde pro
svého majitele. Neuvědomuje si, že před pár
týdny běhal v lese a teď nemůže. Faktem je, že
pes si dobře uvědomuje, že jistá část jeho těla
nefunguje, ale místo toho, aby se litoval, okamžitě přizpůsobí své tělo i své uvažování tak,
Zlatý retrívr Adélka – po operaci páteře bez hluboké citlivosti. Rehabilitace trvala tři měsíce – nyní se fenka pohybuje bez problémů pomocí
spinální chůze.
2
www.pespritelcloveka.cz
Rehabilitace neurologických pacientů
Stav před terapií (páteř bez operace)
Stav po terapii (páteř bez operace)
Fany – hrubosrstý jezevčík, ochrnutí bez hluboké citlivosti. Z finančních důvodů ji majitelka
nemohla nechat podstoupit operaci páteře. Rehabilitací byla fenka rozchozena.
aby se co nejrychleji zapojil do plnohodnotného
života. Proto je lepší, když v takové situaci svého psa nelitujete a nepláčete nad ním, protože
pes je zmatený vaší náladou a chováním. Pokud
zachováte chladnou hlavu a budete se v takové
situaci ke svému psovi chovat přirozeně, ulevíte
jemu i sobě.
Trocha teorie…
Z pohledu terapeuta, který pracuje s ochrnutými psy, zde není na místě popisovat všechny
situace, při kterých může dojít k ochrnutí psa.
Od toho je samozřejmě vystudovaný veterinární
lékař se specializací na neurologii. Velmi zjednodušeně řečeno se ve své praxi setkávám s ochrnutými psy, kteří se nacházejí ve třech rozdílných
situacích:
1. Ať už je příčina ochrnutí jakákoliv, hluboká
citlivost jeho končetin zůstala zachovaná.
To znamená, že při podnětu na „nechodící“
končetině se pes bolestivě projeví, například
vokalizací či jinou zřejmou formou nepohodlí
či bolestivosti. Znamená to, že spojení mezi
končetinou a mozkem funguje.
2. Hluboká citlivost není zachovaná. Znamená
to, že na bolestivý podnět na „nechodící“
končetině“ noha sice reflexně zareaguje
cukáním, ale pes nejeví žádné známky nepohodlí či bolesti. V těchto případech došlo
pravděpodobně k porušení míchy v takové
míře, že končetina není spojena s mozkem
a pohyb je zajištěn pouze reflexem. Na zá-
Daisy během terapie
Pokud pes nemá zachovanou hlubokou citlivost
končetin, často se zbytečně přistupuje k uspávání
psů. Přitom rehabilitace
má velmi dobré výsledky a alespoň z mé praxe vyplývá, že více než
osmdesát procent psů je
schopno se při správném
vedení znovu postavit
na všechny čtyři nohy a žít
plnohodnotný život!
kladě takového reflexu, který vychází z míchy
v bederní oblasti páteře, je u psů možná
reflexní chůze – takzvaná spinální chůze. Té
je potřeba psa v rámci rehabilitace naučit
a v případě úspěšné rehabilitační práce a přeučení na nové rozložení těžiště těla není často poznat, že pes je ochrnutý a své pánevní
končetiny necítí. V takových případech, kdy
pes nemá zachovanou hlubokou citlivost, se
bohužel často zbytečně přistupuje k uspává-
Daisy stojí.
Fyzioterapie
ní handicapovaných psů. Přitom rehabilitace
psích pacientů bez hluboké citlivosti má velmi
dobré výsledky a alespoň z mé praxe vyplývá,
že více než osmdesát procent psů je schopno se při správném vedení znovu postavit
na všechny čtyři nohy a žít plnohodnotný život.
3. Hluboká citlivost zůstala zachovaná, pes bolestivý podnět vnímá a reaguje na něj, ale
není schopen končetinou pohybovat. Takové
postižení se vyskytuje například při onemocnění periferní nervové soustavy.
Ve všech třech případech je pravděpodobnost
rozchození téměř totožná.
Jak postupovat při ochrnutí psa?
Je velmi důležité mít na paměti, že v případě ochrnutí psa jde doslova o minuty! Není
opravdu na co čekat a v případě úrazu, náhlého
ochrnutí i podezření na neurologický problém
okamžitě vyhledejte specializované veterinární pracoviště, které má k dispozici veterináře
– neurologa. Ráda bych apelovala na majitele
psů, kteří se ocitli v situaci, kdy jejich pes přestává či přestal chodit, aby neváhali a vyhledali
odbornou pomoc co nejdříve. Pravděpodobnost
úspěšného zákroku klesá s dobou, která uplyne
mezi událostí a návštěvou specialisty.
Není čas na experimenty
Osobně jsem velkým zastáncem alternativních
cest a řešení, které pomohou přispět k úspěšné rekonvalescenci psa v rehabilitační péči.
V případě neurologických pacientů je ale třeba
si uvědomit, že bez včasné pomoci veterináře –
neurologa je jakákoliv další alternativa jen hazardováním a mrháním časem. V poslední době
se téměř geometrickou řadou množí samozvaní
„terapeuti“, převážně Dornovy metody, kteří neváhají provést terapii i u neznámého psa s akutními neurologickými příznaky a často neuváženým ošetřením definitivně zpečetí psův osud.
Pokud si dovolím být konkrétní, právě Dornovu
metodu používám ve své praxi velmi ráda a je to
velice účinná forma manuální terapie. Nicméně
je třeba přistupovat k ošetřovaným psům velmi
Daisy v oboře Hvězda
Hrubosrstý jezevčík Daisy, 4 roky. Majitelé nevěřili, že rehabilitace pomůže, a měli pocit, že se fenka trápí. Chtěli ji nechat uspat, ale nakonec proběhla záchranná akce a Daisy jsem si adoptovala. Rehabilitace trvala půl roku, ale nyní Daisy bez problémů chodí.
www.pespritelcloveka.cz
3
Fyzioterapie
Rehabilitace neurologických pacientů
ná metodika, která by instruovala terapeuty, jak
postupovat v případě neurologických pacientů.
Za roky praxe jsem si vypracovala vlastní systém
cvičení, který aktivuje činnost svalů a tím podporuje sílu reflexů postižených končetin. Jednotlivými kroky, které na sebe postupně navazují, připravuji psa na chození po všech čtyřech nohách.
Cvičení šité na míru
Ještě nedávno se u ochrnutého psa doporučovalo uspání „aby se netrápil“.
Dnes je situace jiná – veterinář-neurolog
ve spolupráci s fyzioterapeutem dokážou psa znovu rozchodit.
obezřetně a spolupracovat s veterináři. Bez diagnózy a konzultace s neurologem by správný
terapeut nikdy neměl Dornovu metodu použít!
Manipulací s obratli může dojít k definitivnímu
porušení míchy. Byla bych velmi nerada, aby tato
metoda, která v současnosti zažívá velký boom,
byla v budoucnu zatracována jen proto, že ji
někdo bezhlavě používá na každého psa, který
k terapeutovi přijde.
Každý případ je individuální a každému psovi je
třeba ušít rehabilitační plán přímo na míru. Jedno mají ale všichni psí pacienti společné. Nemají
naprosto žádnou snahu o to, aby mohli znovu
začít chodit. Velmi rychle se totiž přizpůsobí situaci, že se mohou pohybovat pouze po předních
končetinách, dojde k posunu těžiště těla více
dopředu a bohužel dojde i k přepsání pohybového vzorce chůze v mozku psa. Po krátké době
zapomíná chodit po všech čtyřech nohách a velmi dobře si vystačí s předními. O to těžší je rehabilitační práce, protože nejen že podporujete
rozvíjení reflexních pohybů cvičením a manuální
terapií, ale také bojujete proti pohodlnosti psa,
pro kterého je velmi pracné se přeorientovat
z předních nohou zpět na všechny čtyři.
Na vodě i na suchu
Dobro klienta prioritou
Je třeba si uvědomit, že terapeut není veterinární lékař. Není zde prostor pro postiženého psa
ani pro majitele na určování diagnóz a dalších
postupů. V ideálním případě terapeut s veterinárním lékařem spolupracuje a rehabilitační
péče nastupuje až po práci veterináře. Na druhou stranu se bohužel moderní veterinární vzdělávání fyzioterapii téměř nevěnuje, a tak je rehabilitace prozatím okrajovou záležitostí. Mnoho
veterinárních lékařů rehabilitaci a její výsledky
neuznává, a tím pádem svým klientům ani nedoporučuje. Ovšem z pohledu chirurga jeho práce po operaci končí, a to nezávisle na výsledku.
Jednoduše řečeno, pokud se operace páteře
nepovede, pro psa už nemůže udělat víc. Pak
ale nastává otázka, co dál… Naštěstí poptávka
po rehabilitační péči je ze strany majitelů psů
čím dál tím větší, a tak se snad i veterinární lékaři budou o rehabilitaci více zajímat a nebudou
mít zábrany doporučovat své pacienty do profesionální rehabilitační péče, byť na konkurenční
pracoviště. Mělo by nám všem jít více o dobrý
výsledek než o strach o přetažení klienta.
Jak rehabilitace probíhá?
Pokud pes prodělá např. operaci páteře, je vhodné s rehabilitací začít co nejdříve. Obecně je
za ideální dobu považováno rozmezí 8. až 10.
den po operaci páteře. V případech, kdy operace není vhodná, záleží na konzultaci a dohodě
s ošetřujícím veterinárním lékařem. Pro zjednodušení vezměme případ ochrnutého psa bez
hluboké citlivosti. Primárním úkolem rehabilitace
je zastavení postupující atrofie svalů pánevních
končetin a podpora síly reflexů, které budou
v budoucnu zodpovědné za opětovné rozchození
psího pacienta. Prozatím v ČR neexistuje jednot-
4
Skvělou metodou v rehabilitaci psa je aquaterpie, kdy voda pomáhá nadnášet tělo psího pacienta, a ten se nemusí unavovat přenášením
váhy tak, aby se mohly pánevní končetiny pohybovat. Při chůzi ve vodě tak může pes posilovat
rozvíjení reflexních pohybů pánevních končetin,
a tím dochází i k rychlejšímu nárůstu svalové
hmoty. Jsou ale případy, kdy reflexy nejsou vybudovány natolik, že při chůzi ve vodě se pánevní
končetiny nepohybují. Zde je vhodnější pracovat
„na suchu“ a věnovat se tvorbě svalové hmoty
cvičením na zemi.
Pokud si prvních příznaků neurologických problémů všimnete včas, je pravděpodobnost úspěšné nápravy vysoká.
jít ruku v ruce s veterinární péčí – společným
zájmem by měl být perfektní výsledek pro handicapovaného psa. Ráda bych také poděkovala
MVDr. Duchkovi, který mě v mé práci od začátku podporuje a je mým učitelem po celou dobu
mé práce v rehabilitaci psů. Doufám, že tento
článek přinese osvětu i naději všem, kteří váhají, zda je ještě šance na rozchození jejich psího
kamaráda.
Bc. Kateřina Plačková ■
Foto: Bc. K. Plačková, L. Čechová, J. Mertlíková
inzerce
Domácí úkoly je třeba svědomitě
plnit
Spolupráce majitele a terapeuta je v rekonvalescenci neurologických psích pacientů velmi důležitá. Je třeba velké důslednosti a pravidelného domácího cvičení. Manipulace s ochrnutým
psem není snadná, proto se majitelé několik prvních návštěv učí pod mým dohledem, jak doma
se psem správně a efektivně cvičit. Postupně
přidáváme další cviky a zvyšujeme zátěž při rehabilitaci i při domácím cvičení.
Vetcentrum
Tímto dílem můj seriál o fyzioterapii končí a já
bych ráda poděkovala redakci, že mi umožnila
seznámit vás – majitele psů s rehabilitačními
metodami pro psy (a další malá zvířata) i nastínit možnosti péče o ochrnuté psy a jejich
postavení na všechny nohy i přes případné nepříznivé prognózy. Je až překvapivé, jak velká
je úspěšnost rehabilitace ochrnutých psů, ať už
prodělali operaci páteře, či nikoliv. Proto bych
byla ráda, aby byla rehabilitace v takových případech samozřejmostí právě tak, jako je tomu
v případě neurologických pacientů – lidí. Rehabilitace psů není alternativní metodou, měla by
www.pespritelcloveka.cz

Podobné dokumenty

XX-XX_Šeltiák Argo dostal druhou šanci.indd

XX-XX_Šeltiák Argo dostal druhou šanci.indd Byla nutná hospitalizace. Tady musím poděkovat všem sestřičkám a speciálně paní doktorce Veselé, která ten den měla službu, neboť jejich empatie byla úžasná a díky nim se mi od Arga odcházelo o mal...

Více

XX-XX_Fyzioterapie pro psy.indd

XX-XX_Fyzioterapie pro psy.indd psovi, ale i majitelům, kteří na tom často nejsou psychicky zrovna nejlépe. Snažím se jim vysvětlit pohled psa na celou situaci, protože ten není nikdy tak tragický, jako pohled nás lidí, milujícíc...

Více

ZDE - Physiodog

ZDE - Physiodog i chladem. Všechny tyto metody hrají významnou roli při rehabilitaci psích pacientů.

Více

Membránové expanzní nádoby

Membránové expanzní nádoby Cílem Reflexu je nabídnout Vám nejoptimálnější řešení jakéhokoliv otopného sytému: Vybírejte ze širokého spektra produktů a na míru ušitých doplňkových služeb. Postaráme se o to, aby Reflex bylo sprá...

Více

Nový všeobecný prospekt

Nový všeobecný prospekt Řešení: Neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, jak nejlépe udržovat tlak. U soustav do 100 kW se kromě expanzní nádoby používá v závislosti na požadavcích i zařízení pro automatické doplňování a...

Více

Na psa, jako je Extreme Orex Aykmar, jsem čekal celý život

Na psa, jako je Extreme Orex Aykmar, jsem čekal celý život líbí nejen vzhledově, ale i svojí povahou a vyrovnaností. Snažím se chovat takové psy, kteří se dokážou temperamentem vyrovnat belgickému ovčákovi. Je mi velmi líto, kam se ubírá chov německého ovč...

Více

ZDE - Physiodog

ZDE - Physiodog pouze dolů a mírně dozadu. Kondiční cvičení je vhodné nejen pro psí sportovce, ale velmi dobře funguje i pro psí seniory, kteří už se hůře zvedají, trpí artrózou a ochabují jim svaly. Uplatní se i ...

Více