KS 2008 dodatek č. 4 - ZO OS KOVO SUNGWOO HITECH

Transkript

KS 2008 dodatek č. 4 - ZO OS KOVO SUNGWOO HITECH
Amendment No. 4 to the Collective Agreement as of June 9, 2OO8
Dodatek ě,4 ke Kolektivní smlouvěze dne 9,6,2008
zo os Kovo suNGWoo HrTEcH,
No:03 - 3056, ID: 751 L4 429, Na Rovince 895,720 00 ostrava -
Hrabová,
represented by Mr. Jiri Sabo, (hereinafter a|so as LU) / (dale také jako LU)
and
SUNGWOO HITECH S.r.O.
Na Rovince Bg5,72o 0O ostrava - Hrabová, IČ: 268 69 918, represented by Mr. Guy
Soo Shim, company director, (hereinafter a|so as SW) / (dale také jako SW)
Strany zde uvedené spolu uzavřely
The parties herewith closed this
Amendment #4 to the Collective
Agreement as of June 9, 2008.
The parties agreed on payment
"Summer Bonus 2OO9" as follows:
tento dodatek č,4 ke Kolektivní smlouvě
ze dne 9.6.2008
of
Summer Bonus 2OO9
Summer bonus shall be paid to
employees whose probation period has
finished by 30.6.2009 and they are not
under termination. The bonus amount is
set between 40 - 60% of the fixed wage
under evaluation of each individual
employee as of the end of the period, i.e.
as of June 30, 2009. On condition the
employee has not worked full 6 months
(e.9. start on February 16, 2009, i.e. by
June 30 2008 worked only 4 full months,
shall receive only the part corresponding
with the ratio to the worked months for 4
worked months).
Evaluation and Bonus Amount
According to the average monthly
evaluations for the given period
(decisive period is January - June
2009), i.e. those employees' evaluations
that are performed monthly by the
leaders of individual departments.
Calculation of the final amount shall be
performed by HR Dept.
Page 1 of
3
I.
Strany se dohodly platbě
bonusu 2009" následovně
,,Letního
:
Letní bonus 2oo9
Letní bonus bude vyp|acen zaměstnancům,
kterým skonči|a zkušební doba k datu
30'6'2009 a nejsou ve výpovědní době'
Hodnota bonusu je stanovena mezi 40 600/o zák|adní mzdy d|e hodnocení každého
jednot|ivého zaměstnance k datu konce
rozhodného období, tedy k 30.6.2009. V
případě, že zaměstnanec neodpracovaI
p|ných 6 měsíců(ňapř' nástup 16'2,2009,
tzn. k 30.6'2009 odpracovány pouze 4 ce|é
měsíce, obdrŽí poměrnou část nároku za 4
odpracované měsíce).
Hodnocení a výše bonusu
D|e průměrných měsíčníchhodnocení za
dané období (rozhodné období je |eden
- červen 2009), tzn' hodnocení
zaměstnanců, která jsou měsíčně
prováděna vedoucími zaměstnanci
přís|ušnéhooddě|ení' Výpočet částky
k bonusu provede HR oddě|ení.
Office
Factory
Průmerna
známka
Průmerna
známka
Poměr k základní.:mzdě
s
A
B
c
D
100 - 95
94-90
89-80
79-70
69-0
100o/o
99o/o-70o/o
690/o-5Oo/o
49o/o-3Oo/o
29o/o-Oo/o
1nn
99-70
69-50
49-30
29-0
100o/o
99o/o-70o/o
690/o-5Oo/o
49o/o-3Oo/o
454/q
29o/o-Oo/o
4Oo/o
60o/o
55oó
SíJolo
The payment of the summer bonus will
consist of two parts:
a) advance payment that shall be
distributed to the employees'
accounts no later than by
24.7.2009 and
b) remainder including precise
taxation accounted in waoe of
July 2009
P|atba Ietního bonusu se bude sk|ádat ze
dvou částí:
a) zá|ohová p|atba, která bude
distribuována na účtyzaměstnanců
nejpozději dne24,7.2009 a dá|e
Whereby the following rules shall
apply:
Přičemžse uplatní nás|edující
pravidla:
Calculated amount to be paid (so called
"gross" amount) shall be
(i) decreased by 3Oo/o in order to
secure resources for taxation
in regular wage date
(ii)
No advance payment to those
without account (paid in wage
of July 2009)
(iii) no advance payment to those
who have to pay executions
(paid in wage of July 2009)
(iv) no advance payment to those
who will be on a sick leave for
more than 10 working days in
the month of July 2009 (shall
be accounted in wage of July
2009)
(v) in case employee shall receive
advance payment and will
begin to be in termination (for
any reason) the advance
payment shall be accounted as
advance payment for wage of
July 2009 (this performance
will not be treated as advance
payment for summer bonus)
(vi) taxation wi|| be peďormed in
wage of July 2009 and shall be
paid on August 12,2009
Page 2 of 3
b) zůstatek včetně přesné kaIku|ace
zdanění ve mzdě za měsíc
červenec 2009
Vypočtená hodnota k výp|atě (tzv' ..hrubá',
částka) bude
(i) poníŽena o 30o/o za účeIemzajištění
prostředků ke zdanění v pravide|ném
výplatním termínu
(ii) záloha na bonus nebude poskytnuta
zaměstnancům bez bankovního účtu
(bude zap|acena ve mzdě za červenec
2009)
(iii) zá|oha na bonus nebude poskytnuta
zaměstnancům, na které by|a up|atněna
exekuce (bude zaplacena ve mzdě za
červenec 2009)
(iv) zá|oha na bonus nebude poskytnuta
zaměstnancům, kteří budou na
nemocenské po dobu více než 10
pracovních dnů v měsíci červenci 2009
(bude zúčtovánove mzdě za červenec
2009)
(v) v případě, že zaměstnanec obdržízá|ohu
na bonus a později mu naběhne
výpovědní doba (z jakéhoko|iv důvodu)
bude tato zá|oha považována jako
zá|ohové o|nění na mzdu za měsíc
červenec 2009 (nebude toto p|nění
zá|ohou na |etní bonus)
(vi) zdanění se provede ve mzdě za měsíc
červenec 2009 a bude o|aceno dne
12.8.2009.
II.
The remaining parts of the listed
agreement remain unchanged. This
amendment No. 4 is drafted in two
counterparts, each party receives one.
ostatní usta novení citova né sm louvy
z?stávají beze změn.Tento dodatek č,
je podepsán ve dvou vyhotoveních,
každá smluvní strana obdržíiedno
vyhotovení,
In Ostrava on July 8, 2009
V ostravě, dne B.7,2009
Employer/Za zaměstnavatele:
o{ f'n
Labor Union / Za odborovou
organizaci:
./
Guý Soo Shim
President
SUNGWOO HITECH s.r.o.
Page 3 of 3
Jiří Sabo
Labor Union
Member of Board ZO OS KOVO

Podobné dokumenty

qrt `\ - ZO OS KOVO SUNGWOO HITECH

qrt `\ - ZO OS KOVO SUNGWOO HITECH zo os Kovo suNGWoo HrTEcH, No:03 - 3056, ID: 751 14 429, Na Rovince B95,720

Více