Učebnice francouzského jazyka:

Transkript

Učebnice francouzského jazyka:
Učebnice francouzského jazyka:
On y va ! 1-3 je sada přepracovaného učebnicového kompletu (učebnice, 2 pracovní sešity, CD) pro
studenty, kteří hodlají z tohoto jazyka maturovat. Učebnice je zaloţena na srovnání francouzštiny jako cizího
jazyka s češtinou a sleduje dvojí cíl: poloţit pevný základ komunikativní a jazykové kompetence umoţňující
dorozumění v běţných ţivotních situacích a současně seznámit s reáliemi francouzsky mluvících zemí.
Učebnice obsahuje texty k různým konverzačním tématům, gramatický výklad a cvičení, v přílohách je
začleněn přehled gramatiky, informace o reáliích francouzsky mluvících zemí, klíč k autokorektivním
cvičením a dále francouzsko-český a česko-francouzský slovníček.
Svým záběrem celý učebnicový komplet dosahuje výstupní úrovně B2 evropského referenčního rámce pro
jazyky. Tato úroveň je poţadována pro vykonání státní maturitní zkoušky z cizího jazyka.
Učebnice získala schvalovací doloţku MŠMT ČR pro výuku francouzštiny na středních školách.
On y va ! Aimez-vous lire ? Jde o soubor 55 literárních textů různých ţánrů, různé
délky i náročnosti - výňatky z děl autorů, jejichţ jména by se měla stát součástí
všeobecného kulturního rozhledu studujících francouzštiny. Jsou zastoupeni autoři všech
staletí, důraz je kladen na století 20. Aktivity vycházející z uvedených úryvků učí
studenta pracovat s uměleckým textem a propojovat poznatky se znalostmi a pracovními
postupy získanými v hodinách češtiny. Práci s učebnicí usnadňuje seznam autorů,
tematický rejstřík, slovníček literárních pojmů. Zařazena je i chronologická tabulka
historických událostí, vědeckých objevů a uměleckých směrů a osobností.
Parlons français !
Učebnice obsahuje v 23 lekcích témata, která se vyskytují nejen u maturitních zkoušek,
ale i v běţném ţivotě - rodina, školství, kultura, divadlo, cestování atd. Kaţdá lekce je
rozdělena do několika částí - od jednodušších ke sloţitějším, a tedy i obtíţnějším. Kromě
konverzačních výrazů běţného ţivota má kaţdá lekce i slovníček k danému tématu obsahuje nejnovější termíny denního ţivota, které lze těţko nalézt ve slovnících.
Ţáci všech ročníků pracují v hodinách francouzského jazyka také s časopisem L’Amitié a dalšími příručkami,
které jim poskytuje škola.