5IE405_05_LS_2013_final

Transkript

5IE405_05_LS_2013_final
5IE405
Behaviorální
právo a ekonomie
Přednášející:
Petr Koblovský
KIE NF VŠE
5.
Pokračování: Kritika přístupu
nudge/behaviorálního práva a
ekonomie/libertariánského paternalismu.
Specializace 5BE – Ekonomie a psychologie (garant: dr. Koblovský)
Prezentace byla vytvořena i za pomoci grantu FRVŠ 861/G5/2013.
Korobkin, Ulen (2000). Law and Behavioral
Science: Removing the Rationality
Assumption from L&E
• klesající mezní přínos RCT – univerzálně
přijatá, ale neschopná dalšího zlepšování
práva
• odpověď: law and behavioral science
– legal pragmatism – teorie není nutností, cílem je
pouze lepší porozumění efektům právních
incentiv na chování
– potřeba vlastního, ekologicky validního výzkumu
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
2
Korobkin, Ulen (2000)
• spektrum definicí racionality
– definiční: Posner a „nejlepší prostředky pro dané cíle“
– nefalzifikovatelná
– EU theory: teoretická možnost ověření, pokud by
užitkové funkce byly známé, je ale možné ověřit
porušení axiomů
• srovnatelnost, transitivita, inavariance, vyrušení, dominance
– vlastní zájem (jen a pouze vlastní prospěch)
– maximalizace bohatství (pouze finanční prospěch)
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
3
Korobkin, Ulen (2000)
• reakce RCT na kritiku:
– neracionální budou „vytlačeni z trhu“ nebo se
alespoň poučí
• nefunguje
– RCT je alespoň teorie a v průměru dává nejlepší
predikce
• pro analýzu práva není průměr tak důležitý
– důkazy proti RCT lze vlastně do RCT snadno
integrovat
• pak ale ztrácí jedinou výhodu oproti BLE – možnost
predikce
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
4
Mitchell (2002): Why law and economics’ perfect
rationality should not be traded for behavioral law and
economics’ equal incompetence.
• „behavioral law and economics scholars assert that all people
systematically fall prey to biases and errors in their judgment and
decision-making and that these biases and errors lead to predictable
irrational behaviors. Adopting this equality of incompetence view, these
scholars argue for changes across virtually all areas of the law and offer
new justifications for legal policies that would be deemed paternalistic
and inefficient in a system of rational legal actors. Unfortunately, this
equality of incompetence view propounded in behavioral law and
economics overlooks substantial empirical evidence that people are not
equally irrational and that situational variables exert an important
influence on the rationality of behavior. A review of the empirical
evidence on individual and situational variability in rational behavior
reveals that the assumption of uniformly imperfect rationality found in
behavioral law and economics is no more plausible than the assumption
of uniformly perfect rationality found in law and economics.“
• opravdu BLE tvrdí výše uvedené? viz Korobkin, Ulen (2000)
• je ale pravdou, že reflexe specifických empirických poznatků chybí
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
5
Individuální faktory
inter-individuální
• vzdělání
– problém transferu a specifičnosti rozhodovacích situací, existují
ale důkazy o pozitivním vlivu statistických a ekonomických kurzů
na aplikaci normativních postupů v uvažování a ignoraci
utopených nákladů
• kognitivní kapacita
– korelace mezi g a normativními odpověďmi v různých úlohách
intra-individuální
• emoční stavy
– dobrá nálada vede k nadužívání heuristik, malému zapojení
kontroly Systémem II,
– metodologické problémy spojené s výzkumem v BLE
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
6
Wasonův test
V následujících úkolech vidíte vždy rub nebo líc několika karet. Vaší úlohou je určit
karty, které je nezbytně nutné obrátit (tj. zjistit, co je na druhé straně) pro ověření
platnosti uvedených pravidel.
1. Karty mají na jedné straně písmeno a na druhé straně číslo. Jaké karty je nezbytné
obrátit pro zjištění, zda platí pravidlo:
Pokud je na líci samohláska, na rubu je sudé číslo.
A
K
2
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
7
7
Situační faktory
• sociální skupina
– outcome bias se ztrácí, pokud je hodnocen „náš“ člověk
• accountability za rozhodnutí
– vliv není jednoznačný a univerzální – zlepšuje sebakritiku a
soustředení, odstraňuje soc. žádoucnost, může ale vést k
preferenci snáze zdůvodnitelných rozhodnutí a pokud je
chyba důsledkem absence schopnosti / znalosti
normativních pravidel, nemá vliv žáden
• vliv incentiv (hypotetické vs. reálné)
– efekt fin. odměn v exp. nejednoznačný – vedou k zvýšené
pozornosti, ale i stresu a některé chyby neodstraní (overconfidence, problém Linda, obrácení preferencí)
– interakce kapitálu – incentiv – produkční činnosti (Camerer,
Hogarth, 1999)
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
8
Situační faktory
• porušení konzistence (?)
• Gigerenzer, Rationality: Why Social Context Matters
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
9
Doporučení
• citovat primární zdroje, ne generalizace z přehledových
studií
• dodržovat APA guidelines
– (effect size, % jednotlivých odpovědí, soc-dem, ověření
pochopení úlohy probandy v debriefingu a pod.)
• nepouštět se do aplikace BLE bez dostatečně
hlubokého porozumění problematice
– víc práce pro uplatnění psychologů
• konkrétní, specifické a testovatelné predikce
– jaké osoby, v jakých situacích, v jaké míře
• opatrné aplikace („do no harm“)
– kurzy rozhodování, formát prezentace informací
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
10
Další rozdíly
• pohlaví
– muži více riskují, vnímají risk spíš jako výzvu, ženy pociťují spíše
strach, vliv ovulačního cyklu, ženy víc reagují na situační klíče
• kognitivní dispozice / styly
– např. „radost z myšlení“
• kulturní vlivy
– FAE (fundamental attribution error) individualistické vs.
kolektivistické kultury
• např. u salientních situačních vlivech Azijaté volí situační atribuci
častěji než Američané (u středně a slabo salientních dělají FAE v stejné
míře)
• vývojové stádia
– rozvoj a úpadek kognitivních schopností
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
11
Jolls, Sunstein, (2006): Debiasing
through law.
• existenci systematických odchylek od (neo)klasického modelu při
rozhodování a chování lze považovat za prokázanou (laboratorně
(Rabin, 1998) i v běžném životě (DellVigna, 2009))
• tato skutečnost by měla být reflektována v zákonech a při
vytváření institucí
– na základě intuitivního porozumění lidskému chování k tomu již
docházelo
• jaké jsou možnosti a konkrétní postupy implementace poznatků
Ekonomie a Psychologie v oblastí práva?
– insulation - attempting to protect legal outcomes from falling victim to
bounded rationality – tzv. debiasing law (procesní právo)
• příklad – přehnaně příznivé očekávání ohledně výsledku (Babcock,
Loewenstein, Issacharoff, 1997)
– attempting to help people either to reduce or to eliminate the
boundedly rational behavior – tzv. debiasing through law
• méně rušivé, přímé, demokratičtější (?)
• zatím méně využívány
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
12
Případy vhodné pro aplikaci
• zkreslení v kontextu práva
– implicitní předsudky (rasové, věkové, gendrové)
– pomocí IAT (https://implicit.harvard.edu/implicit/ ) vs.
omezení metody ALE korelace s reálným (neverbálním)
chováním
• jiné klasické příklady...
• optimism bias (nehody, rozvody, apod.)
– nepodceňují jen relativní riziko ale i samotné
pravděpodobnosti
• odchylky od EU theory (východisko pro L&E)
– prospektová teorie -> endowment effect, framing
• intuitivní pochopení PT – kampaň za kojení – informovat o riziku
leukémie (ztráta, skupina podporovatelů) vs. informovat o
výhodách (zisk, producenti umělé výživy)
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
13
Vymezení „debiasing through law“
• „debiasing“
1.
incentivy (např. při finanční odměně konformita v Aschově
experimentu mizí (Baron, 1996))
•
2.
3.
•
problematické jestli jde o omezenou racionalitu nebo jen odlišné
nastavení původních incentiv
možnost korekce (upření pozornosti na možné nepříznivé
okolnosti zmenšuje self-serving bias, viz výše)
ekologický/evoluční soulad (Gigerenzer – problém Linda lidé
řeší mnohem lépe (20% chyb vs. 80%) když se formuluje
pomocí relativních četností – pro lidi je práce s relativními
četnostmi přirozenější
pro 2 + 3:
–
debiasing - „techniques that intervene in and alter the
situation that produces the boundedly rational behavior,
without operating on the degree of motivation or effort an
actor brings to the task“
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
14
Schematicky:
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
15
Aplikace „debiasing through law“
• ne každá oblast omezené racionality je vhodná pro debiasing –
někdy opačný efekt (např. u hindsight bias - Sanna, Schwarz,
Stocker, 2002)
• aplikace musí být podložena argumenty především z hlediska rizik
nadměrné regulace, omezování svobody, oprávněností cílů regulace
– nejde o snahu o absolutní vymícení biasů
• např.: implicitní předsudky
– „nonwillful discrimination“ – existující možnost právního postižení
(ačkoliv chybí jasná znalost jejich mechanismů) vs. snaha o jejich
redukci
– interakce s černochem v nadřazené pozici v experimentu snižuje bias v
IAT (Riecheson, Ambady, 2003), stejně prezentace proti-stereotypního
obrazu (Blair, Ma, Lenton, 2001; Dasgupta, Greenwald, 2001)
– implikace – zastoupení menšin na vedoucích pozicích a odstranění
zobrazení prohlubujících předsudky sníží celkové implicitní předsudky
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
16
Debiasing v kontextu chybných úsudků
• consumer safety (běžná praxe – nemusí mít dostatečné
informace o riziku + mohou dané informace vnímat
zkresleně) – klasicky: povinnost informovat, větší
odpovědnost na straně producenta, možnost zákazu
– debiasing through law – dostupnostní heuristika (rizika kouření
- Sloan, Taylor, Smith, 2003) – povinnost uvádět konkrétní
příklady negativních důsledků, ilustrace, příběh, rámování –
povinnost formulovat jako ztrátu
– jaké jsou rizika a omezení tohoto přístupu?
• propuštění ze zaměstnání (specifické pro USA, většinou
možné i bez „dobrého důvodu“, zaměstnanci toto riziko
podceňují) – využití dostupnostní heuristiky
• corporate law – složení představenstva (interní a externí
členové)
– menší optimism bias u externích a redukce group-thinku
vedoucího k prohloubení zkreslení (viz Sarbanes-Oxley Act)
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
17
Debiasing a odchylky teorie
očekávaného užitku
– problematické označení za „chyby“ (averze ke ztrátě,
endowment effect) a tudíž schází doklad oprávněnosti
případné korekce
• WTA/WTP gap – WTP je preferovaným odhadem
skutečné hodnoty
– liability vs. property rules
• liability rule vede k redukci EE – menší „pocit vlastnictví“
(=menší pociťovaná ztráta) (Rachlinski, Jourden, 1998)
– více 12. týden
• agency law – EE se ztrácí u obchodníků (List,
2003) či lidí hrajících roli obchodníků (Arlen,
Spitzer, Talley, 2002)
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
18
Normativní rámec
• interakce různých typů omezené racionality působících v opačných
směrech
– omezení jednoho biasu prohloubí vliv druhého a ve výsledku
rozhodování ještě víc deformuje
• riziko „přestřelení“
• heterogenita populace
– pokud část populace vnímá riziko realisticky, aplikace dostupnostní
heuristiky u nich může vést k přeceňování rizika
– lidé kteří netrpí optimism bias nemusí podléhat ani jiným H&B (to ale
nevíme)
– podstatný je agregátní efekt (jak jsou skupiny relativně zastoupeny)
• ne vždy se jedná o jednoznačné faktické chyby
– spíše ovlivňování hodnot a postojů – což ale nelze principiálně
odsoudit
• jiné možnosti – „víc info“ – např. u zkresleného vnímání soc. norem
– binge drinking, kouření, daně...
• obavy z manipulace vládou – (Rawls, 1971 – „publicity condition“)
CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský
19

Podobné dokumenty

Syllabus_BLE

Syllabus_BLE motivované zájemce o problematiku (tj. autory příslušných seminárních prací). 1. Úvod – vymezení předmětu a nástrojů behaviorální (psychologické) ekonomie; **Camerer, C., Loewenstein, G. (2003): Be...

Více

5IE405_01-02_LS_2013_final

5IE405_01-02_LS_2013_final Dr. Koblovský – řádný přednášející – převezme kurz od 3. přednášky. Věnujte pozornost detailnímu syllabu na http://kie.vse.cz/studium/materialy/5ie405-behavioralni-ekonomie-a-pravo/ Požadavky na ús...

Více

5IE405_10_LS_2013_final

5IE405_10_LS_2013_final 5IE405 Behaviorální právo a ekonomie Přednášející:

Více

5IE405_09_LS_2013_final

5IE405_09_LS_2013_final CC: BY NC SA by Houdek, Vranka, Koblovský in a circus parade (M-Webster) a.k.a. vůz s kapelou

Více

Analýza profilových obrázků uživatelů Facebooku.

Analýza profilových obrázků uživatelů Facebooku. Většina podobných služeb se snažío udžení stávajících a zároveň získání nových čiel3, některé neustále vylepšujía integrují nové informačnía komunikačnínástroje, vytvářejí aplikace pro přístup přes...

Více

Doporučená literatura

Doporučená literatura GHAREEB, E. A.: 2004. Historical Dictionary of Iraq, The Scarecrow Press. HOPWOOD, D. – ISHOW, H. – KOZINOWSKI, T. (eds.): 1993. Iraq: Power and Society, Garnet Publishing. HUNT, C.: 2005. The hist...

Více