Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a

Transkript

Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a
EUROGAS a.s.
Program VaV ČBÚ
Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí
od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor.
Projekt č. 23/2003 : Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu
na povrch po likvidaci dolu.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
k programu výzkumu a vývoje ČBÚ č. 2435/99/III
Projektu č. 23/2003.
Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu
na povrch po likvidaci dolu.
Zahájení : 16. 6. 2003
Ukončení: 31.10. 2006
Poskytovatel : Česká republika – Český báňský úřad
Příjemce
: EUROGAS a.s
Zodpovědný řešitel: Ing. Pavel Mitka
Subdodavatelé: OKD, DPB, a.s
VŠB – TU HGF Ostrava
TECHNOVENT s.r.o.
Na realizaci výzkumu, mimo uvedených subdodavatelů spolupracovali kolektiv
pracovníků EUROGAS a.s., Diamo s.p., Doc. Ing. Petr Konečný, CSc, Ing. A. Roček a
Ing. J. Mičulek, doc.Ing. Břetislav Janovský, Dr.
OSTRAVA, listopad 2006.
2
Výhradní právo na využívání výstupů a výsledků řešení dle smlouvy k tomuto projektu
má poskytovatel – ČBÚ Praha. Publikování výsledků souvisejících s řešením projektu
ve lhůtě kratší 5 let je možné jen se souhlasem poskytovatele.
3
Obsah:
I. Smluvní podmínky............................................................................................................... 7
II. Plnění smluvních podmínek. .............................................................................................. 8
Etapa 1: Na základě dostupných údajů, které ovlivňují neřízený výstup metanu na
povrch, porovnat projevy výstupů metanu a rizika s ním spojená v důlních
polích nebo zvlášť ohrožených lokalitách dolů, kde po likvidaci dolu
zůstala v provozu degazační stanice kde byl degazační systém zlikvidován.......... 9
Ad. A. Literární rešerše................................................................................................... 9
Ad. B. Zpracování stavu uzavřených dolů ve vztahu k aktivním a pasivním
opatřením související s odsáváním metanu z uzavřených dolů........................... 11
Závěr........ ..................................................................................................................... 13
Etapa 2.:Navrhnout a verifikovat zařízení umožňující průběžné sledován
následujících veličin vystupujícího metanu.......................................................... 16
Charakteristika vrtu MVE - 1........................................................................................ 17
Charakteristika vrtu OV 24a ......................................................................................... 17
Charakteristika vrtu HD – 201. .................................................................................... 17
Charakteristika monitorovacího vrtu MV – 39. ............................................................ 17
Odplyňovací vrt MVE - 1. .......................................................................................... 17
Odplyňovací vrt OV 24a.............................................................................................. 18
Odplyňovací vrt HD 201.............................................................................................. 18
Monitorovací vrt MV – 39.......................................................................................... 18
Závěr............................................................................................................................. 18
Etapa 3: Na základě získaných výsledků stanovit jejich závislost na změně
atmosférického tlaku. Získané poznatky uplatnit při návrhu včasného
systému varování před nebezpečím vystupujícího metanu v ohrožených
oblastech a při řízení provozu degazační stanice. ................................................ 20
Ad.A Vyhodnocení průběhů nasávaných a vystupujících vzdušin včetně
koncentrace metanu z uzavřených důlních prostor a stanovení jejich
závislost na průběhu barometrickém tlaku ......................................................... 20
A.1. Vyhodnocení měření prováděném na odplyňovacích vrtech.................... 20
A.1.1. Odplyňovací vrt MVE – 1............................................................... 20
A.1.2. Odplyňovací vrt OV 24a. ................................................................ 21
A.1.3. Odplyňovací vrt HD 201.................................................................. 21
A.1.4. Odplyňovací vrt MV- 39................................................................. 22
A. 2 Zhodnocení naměřených veličin jednotlivých vrtů.................................. 22
Ad.B.Získané poznatky z výsledků stanovení závislosti výstupu důlních plynů na
změně atmosférického tlaku, uplatnění při návrhu včasného systému
varování před nebezpečím vystupujícího metanu v ohrožených oblastech a
při řízení provozu degazační stanice. .................................................................. 23
B.2. Z provedeného posouzení vyplynulo: ....................................................... 23
Závěr............................................................................................................................. 25
Etapa 4: Na základě dosavadních poznatků a vlastního výzkumu vypracovat způsob
řešení a metodiku stanovení zbytkové plynodajnosti uzavíraných dolů a
predikci výstupu metanu na povrch. Pro eliminaci výstupu metanu na
povrch navrhnout využití důlní degazace při likvidaci dolu a po ukončení
hornické činnosti se stanovením potřebné kapacity degazační stanice a
způsobu jejího provozu.......................................................................................... 24
4
Ad.A.Využití poznatků a vlastního výzkumu stanovení zbytkové plynodajnosti
uzavíraných dolů a predikce metanu na povrch navržení uplatnění
aktivních prvků pro uzavíraní dolů v karvinské a jižní části OKD. .................... 24
Ad B. Navržené uplatnění aktivních prvků pro uzavíraní dolů v karvinské a jižní
části OKD. ........................................................................................................... 25
Ad C. Stanovení rozsahu ponechaného degazačního systému v dole, kapacity a
způsobu provozu degazační stanice..................................................................... 26
Ad D.Návrh novely vyhlášky ČBÚ č.52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
likvidaci hlavních důlních děl. ............................................................................ 26
Závěr............................................................................................................................. 28
Etapa 5: Stanovit po bezpečnostní a ekonomické stránce nevhodnější způsob využití
odsávaného metanu............................................................................................... 27
Ad A.Zhodnocení dosavadního způsobu využití odsávaného metanu likvidované
části OKR a degazace činných dolů. ................................................................... 27
Ad B. Ekonomika degazačních systémů....................................................................... 28
Ad C. Bezpečnost degazačních systémů....................................................................... 29
Závěr................................... .......................................................................................... 30
Etapa 6
Určit další faktory, které při dlouhodobém odsávání metanu z uzavřených
dolů mohou ovlivnit fungování systému (zvýšení hladiny důlních vod,
narušení funkce potrubních řádů apod.) a navrhnout náhradní způsoby
řešení. ..................................................................................................................... 30
Ad A. Posouzení vlivu postupného zatápění vydobytých prostor Ostravské dílčí
pánve Ostravsko karvinského revíru včetně uzavření Petřvaldské dílčí
pánve na zachování systému odsávání metanu degazačními, případně
odsávacími systémy............................................................................................. 30
Jáma K-2 Vrbice, bývalého Dolu Odra ............................................................ 32
Vodní jámy ........................................................................................................ 32
Likvidované jámy bývalého Dolu Heřmanice................................................... 33
Likvidovaná jáma Vtažná jáma K-5 lokality Koblov bývalého Dolu Odra ...... 34
Likvidovaná jáma Výdušná jáma F 4 Dolu František ...................................... 34
Likvidované jámy bývalého Dolu Paskov ......................................................... 35
Ad B. Posouzení způsobu likvidace hlavních důlních děl v závislosti na možnosti
odsávání důlního plynu....................................................................................... 37
Způsob likvidace hlavních důlních děl v ČR..................................................... 37
Likvidace jam v zahraničí................................................................................. 37
Závěr................................................................................................................................ 43
Etapa č.7: Analýza plynodajnosti vybraného porubu vedeného v částech ložiska
navazujícího na opuštěná důlní pole, respektive jejich části s utlumenou
hornickou činností kvantifikace přídatné plynodajnosti a zhodnocení jejich
projevů a možných rizik, zvláště při poklesu barometrického tlaku.
Analýza faktorů ovlivňující migraci důlního plynu z uzavřených částí ložiska
s ukončenou hornickou činností do činných důlních děl.
Kvantifikace faktorů ovlivňující plynodajnost porubů a činného dolu ve vztahu
k utlumeným dolům a částem důlních polí.
Navržení metodiky stanovení plynodajnosti porubů se zohledněním migrace metanu
z části ložiska s utlumenou hornickou činností.
Verifikace navržené metodiky na vybraném porubu.............................................................. 40
5
Ad.A. Analýza plynodajnosti vybraného porubu vedeného v částech ložiska
navazujícího na opuštěná důlní pole, respektive jejich částí s utlumenou
hornickou činností. Kvantifikace přídatné plynodajnosti a zhodnocení
jejích projevů a možných rizik, zvláště při poklesu barometrického tlaku. ...... 404
Ad.B Analýza faktorů ovlivňujících migraci důlního plynu z uzavřených částí
ložiska s ukončenou hornickou činností do činných důlních děl. ....................... 43
Ad.C. Kvantifikace faktorů ovlivňujících plynodajnost porubů se zohledněním
migrace metanu z části ložiska s utlumenou hornickou činností ........................ 44
Ad.D.Návrh metodiky stanovení plynodajnosti porubů se zohledněním migrace
metanu z části ložiska s utlumenou hornickou činností. ..................................... 44
Ad. E. Verifikace navrhované metodiky na vybraném porubu OKR. ........................ 45
Závěr.......................................................................................................................... 50
8. Závěr..................................................................................................................................... 51
Seznam příloh:......................................................................................................................... 48
Seznam použité literatury.........................................................................................................53
6
I.
Smluvní podmínky.
Smlouva č.j. 2222/03 byla uzavřena podle Zákona č. 130/2002 Sb., ze dne 14.března
2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí podpory programovému projektu
č. 23/2003 „Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch
po likvidaci dolu“.
Řešení projektu bylo v základní smlouvě rozděleno do šesti etap:
Etapa 1:
Na základě dostupných údajů, které ovlivňují neřízený výstup metanu na povrch,
porovnat projevy výstupů a rizika s ním spojená v důlních polích nebo zvlášť
ohrožených lokalitách dolů, kde po likvidaci dolu zůstala v provozu degazační
stanice , nebo kde byl degazační systém zlikvidován.
Etapa 2.: Navrhnout a verifikovat zařízení umožňující průběžné sledování následujících
veličin vystupujícího metanu:
–
–
–
–
depresi
množství
koncentraci
teplotu.
Etapa 3:
Na základě získaných výsledků stanovit jejich závislost na změně atmosférického
tlaku. Získané poznatky uplatnit při návrhu včasného systému varování před
nebezpečím vystupujícího metanu v ohrožených oblastech a při řízení provozu
degazační stanice.
Etapa 4:
Na základě dosavadních poznatků a vlastního výzkumu vypracovat způsob řešení
a metodiku stanovení zbytkové plynodajnosti uzavíraných dolů a predikci výstupu
metanu na povrch. Pro eliminaci neřízeného výstupu metanu na povrch navrhnout
využití důlní degazace při likvidaci dolu a po ukončení hornické činnosti se
stanovením potřebné kapacity degazační stanice a způsobu jejího provozu.
Etapa 5:
Stanovit po bezpečnostní a ekonomické stránce nevhodnější způsob využití
odsávaného metanu.
Etapa 6:
Určit další faktory, které při dlouhodobém odsávání metanu z uzavřených dolů
mohou ovlivnit fungování systému (zvýšení hladiny důlních vod, narušení funkce
potrubních řádů apod.) a navrhnout náhradní způsoby řešení.
Na základě výsledků v průběhu řešení projektu, bylo řešení dodatkem č. 4, ze dne 8. 2.
2006, ke smlouvě rozšířeno o etapu č. 7 a termín ukončení řešení projektu (30. 9. 2005)
stanovený v základní smlouvě, byl stanoven ke dni 31.10.2006.
7
Program řešení pro 7. etapu je následující:
Analýza plynodajnosti vybraného porubu vedeného v částech ložiska navazujícího
na opuštěná důlní pole, respektive jejich části s utlumenou hornickou činností.
kvalifikace přídatné plynodajnosti a zhodnocení jejich projevů a možných rizik,
zvláště při poklesu barometrického tlaku.
Analýza faktorů ovlivňující migraci důlního plynu z uzavřených částí ložiska
s ukončenou hornickou činností a činných důlních děl.
Kvantifikace faktorů ovlivňující plynodajnost porubů a činného dolu ve vztahu
k utlumeným dolům a částem důlních polí.
Navržení metodiky stanovení plynodajnosti porubů se zohledněním migrace
metanu z části ložiska s utlumenou hornickou činností.
Verifikace navržené metodiky ne vybraném porubu.
Výstupy projektu:
1. Závěrečná zpráva shrne dosavadní zkušenosti a výsledky výzkumu.
2. Zpracovat program vypracování metodiky stanovení zbytkové plynodajnosti
uzavíraných dolů, stanovení rozsahu ponechaného degazačního systému
v dole, kapacitu a způsob provozu degazační stanice.
3. Zpracovat návrh:
• novely vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., o zajištění ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl,
• novely vyhlášky ČBÚ č. 72/2002, o důlní degazace.
II. Plnění smluvních podmínek.
Řešení programového projektu ČBÚ č. 23/2003 probíhalo podle schváleného časového
harmonogramu. Průběžné výsledky byly v souladu se zněním bodů VI, VIII a IX smlouvy
č. 2222/03 projednávány na kontrolních dnech, které se uskutečňovaly pravidelně jednou
čtvrtletně. V průběhu řešení se uskutečnilo třináct kontrolních dnů, ke kterým byly příjemcem
předkládány poskytovateli průběžné dílčí zprávy o průběhu řešení a dílčí závěry řešených
etap.
Ve smyslu náplně výstupu projektu bylo zpracováno:
•
Závěrečná zpráva a závěry jednotlivých etap, které shrnuly dosavadní
zkušenosti a výsledky výzkumu.
•
Metodika stanovení zbytkové plynodajnosti uzavíraných dolů,
stanovení rozsahu ponechaného degazačního systému dolu, kapacitu a
způsob provozu degazační stanice.
•
Návrh novely vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., v platném znění,
o zajištění ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci
hlavních důlních děl a vyhlášky č 72/2002 v platném znění
8
Etapa 1: Na základě dostupných údajů, které ovlivňují neřízený výstup metanu na
povrch, porovnat projevy výstupů metanu a rizika s ním spojená v důlních
polích nebo zvlášť ohrožených lokalitách dolů, kde po likvidaci dolu
zůstala v provozu degazační stanice kde byl degazační systém zlikvidován.
Řešení etapy bylo rozděleno do částí:
A.
B.
Literární rešerše.
Zpracování stavu uzavřených dolů ve vztahu k aktivním a pasivním opatřením
související s odsáváním metanu z uzavřených dolů.
Ad. A. Literární rešerše.
Dílčím úkolem etapy č.1 předmětného projektu, bylo zpracování rešerše, které dávají
přehled řešení předmětné problematiky v Německu, Polsku a jiných zemích Evropy a
současný stav poznání po ukončení těžby a likvidaci dolu v Ostravsko-karvinském revíru.
Problematika nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a
jeho využití je v rámci Ostravsko-karvinského revíru řešena od zahájení útlumu těžby.
V rámci rešerše byly mimo jiné prostudovány následující články autorů:
♦- Současný stav a využití metanu z uzavřených uhelných dolů
D. Křenek,Ing. - DPB Paskov,a.s.
O.Grezl ,Ing. - DPB Paskov,a.s.
Sborník Uhlí ,rudy ,geol. průzkum č.8/2000, str. 10-12
Je konstatováno,že u uzavřených dolů je nutno počítat s tzv.zbytkovou plynodajností,
která sice činí 15% původní plynodajnosti, ale její působení trvá až desítky let. Byly
vypracovány postupy k převedení funkce důlní degazace ze systému zajišťující bezpečnost
provozu na prostředek k odsávání důlního plynu po uzavření dolu a likvidaci hlavních důlních
děl. Součásti záměru byla snaha využít stávající technologická zařízení degazačních stanic a
degazační systémy dolů a minimalizovat tak náklady na realizaci těžby plynu po uzavření
dolu. Program OKD, DPB v této oblasti činnosti je rozdělen na těžbu důlního plynu
s využitím systému v likvidovaných HDD ústících na povrch a na těžbu plynu s využitím
odplyňovacích vrtů z povrchu. Pro demonstraci 1.varianty byla zvolena lokalita
Vrbice,závodu Koblov - Dolu Odra (realizace r.1991-1992), zde pro provedení prognózy
plynodajnosti, vytipování zdrojů plynu a upravení plynovodní sítě do hlavního důlního díla
byly získány první zkušenosti na základě kterých se obdobně postupovalo na lokalitě
Rychvald.
V závěru autoři konstatují ,že těžba plynu z uzavřených a likvidovaných dolů je již
prakticky odzkoušena a s ohledem na konsolidaci plynových poměrů v uzavřených dolech je
nutno rozvíjet těžbu plynu pomocí vrtů z povrchu.
9
♦- Allgemeine Gesichtspunkte zur Prolematik Grubengas aus Sicht des
Landesoberbergamtes
(Obecná hlediska k problematice důlního plynu z pohledu Zemského vrchního báňského
úřadu)
Klaus Peter Bekemeier, horní ředitel
Sborník Fraunhofer UMSICHT Oberhausener Grubengas Tage 2000 7-13 str.
Příspěvek seznamuje s opatřeními pro trvalé a úplné utěsňování likvidovaných dolů
na povrchu, kontrolu metanu při plnění docíleného kontrolovatelného odsávání důlních plynů
jedním kolektorem(převážně degazačním potrubím, zkušenosti na šachtě Mont Cenis důlního
závodu Friedrich der Grosse v Herne).
♦ - Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení
tohoto problému
Petr Nováček,Ing.- OKD,a.s.DPB Paskov,a.s.
Uhlí ,rudy,geologický průzkum č. 4/1997 str.115-121
V podmínkách pro výstup plynů na povrch se autor nejprve zabývá plynodajnosti dolů.
Přesun těžby do jiných části revíru znamená výrazný pokles plynodajnosti na 100 tisíc m3CH4
za den a je prognózována do budoucna v období 10 let ještě dalším poklesem.
Podmínky pro výstup plynů na povrch jsou podmíněny plynovými komunikacemi. Mezi
hlavní komunikace řadíme vyhloubené jámy a štoly na Ostravsku za období dobývání uhlí
jich bylo více než 500 z toho zatím je ověřeno 315 jam a 63 štol a další místa pro možné
komunikace plynů jsou zkoumány. Řešitelé studie „Opatření na eliminaci výstupu důlních
plynů na povrch v regionu ODP. DPB Paskov v orce1994 sestrojil mapu v níž jsou uvedeny
možné komunikace výstupu metanu a v níž jsou uvedeny další možné varianty výstupu např.
karbonská okna ( 12 míst), kde uhlonosný karbon na území Ostravy vystupuje až na povrch.
♦ - Využití metanu z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve.
D. Křenek DPB Paskov,a.s.
R.Choleva DPB Paskov,a.s.
Sborník Netradiční metody využití ložisek ,VŠB TU Ostrava 1999, str. 49-60
Příspěvek presentuje tabulku těžby uhlí, exhalace metanu, metanu odčerpaného v OKR
v letech 1900 až 1998.Dále se zabývá vývojem důlní degazace v OKR s konstatováním ,že
v 70.letech 20.století pracovalo pro OKR 23 degazačních stanic se 117 vakuovými čerpadly.
Je řešena produkce metanu v OKR a jeho využití.
DPB Paskov,a.s. v roce 1992 zahájilo realizaci záměru dotěžování zbytkových zásob
důlního plynu na uzavřených ostravských dolech.V časovém horizontu před vlastní likvidací
dolů přejímá DPB Paskov zajišťování provozu(dožívajícího) důlní degazace daného
dolu.Provádí zde mapování plynových zdrojů,realizuje perspektivní zásahy do důlního
degazačního systému a podílí se na zpracování projektu likvidace jam určených k jímání
plynu.V článku je řešena těžba plynu s využitím hlavních důlních děl ústících na povrch a
zkušenosti čerpání metanu na uzavřené lokalitě Vrbice,závodu Koblov dolu Odra.
10
Ad. B. Zpracování stavu uzavřených dolů ve vztahu k aktivním a pasivním opatřením
související s odsáváním metanu z uzavřených dolů.
Řešení bylo zaměřeno na zpracování současného stavu uzavřených dolů ve vztahu
k aktivním a pasivním opatřením související s odsáváním metanu z uzavřených dolů.
a. Byla zpracována analýza větrních a degazačních systémů dolů:
Ø ostravské dílčí pánve,
Ø petřvaldská dílčí pánev zahrnující lokalitu města Orlová,
Ø Důl František
Ø Jižní část OKR,
v období před zahájením útlumu včetně údajů o jejich plynodajnosti. Následně byl zpracován
seznam jam likvidovaných v jednotlivých dílčích pánvích v OKR od zahájení útlumu tj.
od roku 1991 včetně analýzy větrních a degazačních systémů dolů za období od roku 1990 až
do konce roku 2002.
b. Byl zpracován přehled provozovaných degazačních stanic na jednotlivých likvidovaných
dolech.
Důl Odra:
Degazační stanice byla provozovaná v oblastech jam:
- Vrbice a
- K - 4 Koblov
Důl Ostrava:
Degazační stanice byla provozovaná v oblastech jam :
- Hlubina
- Jeremenko
- Alexander
Důl Heřmanice.
Degazační stanice byla provozovaná v oblasti jam:
- Heřmanice
- Rychvald 4
- Rychvald 5
Důl Šverma:
Na Dole Šverma degazace nebyla prováděna.
Důl Fučík:
Degazační stanice byla provozovaná v oblasti jámy:
- Fučík 5 – plavící
11
Důl František:
Degazační stanice byla provozovaná v oblasti jámy F4
Důl Paskov :
Degazační stanice byla provozovaná v oblasti jam:
- Paskov
- Řepiště
c.
Byla provedena analýza propojení jednotlivých dílčích dobývacích prostorů ve vztahu
k předpokládané migraci důlních plynů:
– Ostravská dílčí pánev,
– Petřvaldská dílčí pánev
– Jižní část revíru OKR,
– Karvinské dílčí pánve..
– Oblast dolů Darkov a ČSM
d. Bylo provedeno hodnocení vybudovaných jámových zátek v uzavřených hlavních důlních
dílech a odsávání důlního ovzduší s obsahem metanu pod jámovými zátkami odsávacími
stanicemi.
e. Byla zpracovaná analýza větrání a degazace Dolu J. Fučík v průběhu útlumu tj. v období
od roku 1990 do roku 2003. Při likvidaci plavící jámy zásypem došlo k porušení
degazačního potrubí v jámě a degazační systém byl zlikvidován.
Důl Žofie tvoří jednu větrní oblast s centrálně umístěnými jámami (vtažná jáma č. 5/1
a výdušná jáma č. 5/4). Důl je udržován v rozsahu „malého větrního okruhu“ pro provoz
čerpacího systému, jež zajišťuje udržování hladiny důlních vod v PDP na stanovené
úrovni a zamezuje jejich přetok do karvinské části revíru.
Degazace lokality Žofie zajišťuje degazační stanice, která je vybavena 2 ks vodokružnými
vývěvami RLP 62/73. Účinnost degazace se pohybuje v rozmezí 33 až 37 %,
plynodajnosti dolu.
f.
Byla provedena analýza větrání a degazačního systému Dolu Paskov před útlumem,
v době útlumu a po likvidaci včetně způsobu likvidace hlavních důlních děl a zajištění
odsávání důlních plynů.
Vývoj exhalace, degazace a plynodajnosti na Dole Paskov v letech 1966 - 2004, je
zpracován v Závěrečné zprávě z 8. kontrolního dne za 2. čtvrtletí roku 2005.
Z důvodů odsávání důlních plynů byla:
-
Jáma Řepiště uzavřena jámovou zátkou vybudovanou v úrovni 2. patra.
Prostor nad jámovou zátkou byl vyplněn cementopopílkovou směsí a
jsou v něm vedeny dva potrubní tahy. Jeden pro odsávání důlních plynů
z prostoru pod touto zátkou, druhý pro odsávání 2. a 3. patra, kde jsou
napojeny původní degazační rozvody. Tyto dva potrubní tahy jsou
napojeny na povrchový plynovod, který je veden k odsávací stanici
Paskov.
12
-
-
Výdušná jáma Paskov, byla taktéž uzavřena jámovou zátkou v úrovni 1.
patra, nad kterou je prostor jámy vyplněn cementopopílkovou směsí.
Z povrchu je přes tuto uzavírací zátku vedeno potrubí až po 3. patro.
V úrovni 3., 2. a 1. patra jsou na toto potrubí napojeny původní
degazační rozvody pro cílené odsávání.
Vtažná jáma Paskov, byla uzavřena v úrovni 1. patra jámovou zátkou,
přes kterou je z povrchu vedeno potrubí pro odsávání volného prostoru
pod touto zátkou. Prostor nad zátkou až po ohlubeň je vyplněn
cementopopílkovou směsí.
Odsávání důlního plynu z uzavřených jam je prováděno degazační stanicí vybudovanou
na dole Paskov.
g. Bylo provedeno zhodnocení ekonomických nákladů podle způsobu uzavření hlavního
důlního díla. Detailní rozbor, který je vztažen na likvidaci jam dolu Paskov, je uveden
v Závěrečné zprávě z 10. kontrolního dne za IV. čtvrtletí 2005.
Z porovnání vyplynulo, že v porovnání s likvidaci hlavního důlního díla zásypem
zpevněným zásypovým materiálem v délce cca 970 m představují náklady na likvidaci:
-
jámovou zátkou vybudovanou v hloubce 401 m včetně betonového
povalu na ohlubni jámy a zpevněným zásypem od jámové zátky
k ohlubni jámy...................................................................... cca 60 %
-
zásypem nezpevněným zásypovým materiálem v celé
délce .................................................................................... cca 26 %.
Závěr.
Řešením předmětné dílčí etapy, jejíž výsledky byly průběžně projednávány na
kontrolních dnech byl zhodnocen vliv bývalého degazačního systému likvidovaných dolů do
odsávacího systému. Z provedeného hodnocení tabulkových sestav a grafických vyjádření,
které jsou součástí Závěrečných zpráv, ve kterých je uváděn průběh plynodajnosti a degazace
v dobách do zahájení útlumu a po uzavření dolu s návazností na provoz odsávacích stanic lze
konstatovat, že i nadále je z podzemí získáván metan.
Odsáváním metanu z uzavřených důlních prostor nedošlo k nějakým výrazným problémům
s nekontrolovatelným výstupem metanu na povrch.
V konkrétních podmínkách Dolu Paskov způsob uzavření jámového stvolu jámovou
zátkou s kolektorem a odsávacím systémem CH4 dává předpoklad, že nedojde
k nekontrolovatelnému výstupu metanu v okolí uzavřeného hlavního důlního díla. Způsob
likvidace hlavního důlního díla představuje cca 2/3 nákladů likvidace k porovnání uzavření
díla v celé délce zpevněným zásypovým materiálem a je dvojnásobkem nákladů uzavření
volně sypaným základovým materiálem, např.výpěrky. Likvidace jámy nad jámovou zátkou
zpevněným materiálem dává větší jistotu stability a zachování odsávacího potrubí
13
pro komerční využití metanu a snížení nebezpečí z nekontrolovatelného výstupu metanu
na povrch.
Cílem této etapy bylo popsat a zhodnotit údaje, které ovlivňují výstup metanu
z uzavřených dolů na povrch v případech, kdy zůstal v provozu i po ukončení provozu dolu
odsávací systém a kde odsávací systém byl současně s plánovanou likvidací dolu zrušen.
Názorný přehled řešení etapy č. 1 dávají přílohy a grafy, z nichž je zřejmé, jak u
jednotlivých skupinových dolů bylo jejich uzavření spojeno s tím, že bývalý degazační systém
byl převeden do režimu odsávacího systému, nebo degazační systém byl zlikvidován jako
součásti likvidovaného dolu. Z uvedených grafů a příloh je zřejmé, že na jednotlivých
skupinových dolech, kde po jejich likvidaci zůstala v provozu odsávací stanice, je možné
konstatovat, že i nadále je z podzemí získáván metan a že na površích těchto skupinových
dolů nedošlo k nějakým výrazným problémům s nekontrolovatelným výstupem metanu na
povrch. Na dolech, kde odsávací systémy byly zrušeny, však došlo k výrazným problémům
s výstupem metanu. Jedná se zejména o bývalý skupinový důl Ostrava v rámci ostravské dílčí
pánve.
Hodnotíme-li množství odsávaného metanu v 100% koncentraci, pak např. na dolech
Heřmanice - po 10-ti letech od uzavření dolu je odsávané množství v roce 2002 prakticky na
úrovni celkové exhalace, která byla v době ukončení provozu dolu, tj. v roce 1993,
Odra - je odsávání metanu v roce 2002 na úrovni degazovaného množství v roce 1994, kdy
došlo k ukončení těžby,
Ostrava - kde byly zrušeny všechny odsávací systémy při likvidaci dolu a jediný degazační
systém zůstal na vodní jámě Jeremenko, který slouží výhradně pro bezpečné zajištění čerpání
důlních vod, je množství degazovaného metanu prakticky nulové, přičemž je nezbytné
podotknout, že v povrchové lokalitě tohoto dolu došlo v předcházejících obdobích po
ukončení těžby v roce 1993 k výrazným problémům s výstupem, metanu jak v lokalitě
Slezské Ostravy, tak v lokalitě Frýdlantských mostů, které musely být řešeny jinými
mimořádnými opatřeními.
V petřvaldské a orlovské části revíru, ze shromážděných výsledků je možné
konstatovat, že na bývalém skupinovém dole Fučík, který zahrnoval v závěrečné fázi bývalé
doly Hedvika, Ludvík, Pokrok a Žofie, sice zůstala v provozu degazační stanice na vodní
jámě Žofie, která se však pouze podílí na zajištění bezpečnosti provozu při čerpání důlních
vod a nezajišťuje odsávání metanu bývalého důlního pole dolu Žofie, a to i přesto, že
v lokalitě tohoto bývalého závodu je nejnižší vrstva pokryvného útvaru a je celá řada
karbonských oken, která vycházejí přímo na povrch.
V jižní části revíru, jsou v závěru této etapy uvedeny výsledky z Dolu Paskov, jehož
likvidace a následné čerpání metanu z uzavřeného dolu je skoro učebnicovým příkladem
využití jámových plynových zátek v návaznosti na odsávací systémy
V karvinské části revíru, byla detailně problematika čerpání metanu zlikvidovaného
dolu popsána v etapě č. 4 a měla by sloužit jako případný modelový vzor pro výpočet
zbytkové plynodajnosti dolu, a to dvěma metodami spočívajícími na:
- určení zbytkové plynodajnosti nevydobytých slojí, které byly různým způsobem
ovlivněny buď nadrubáním nebo podrubáním, a na základě těchto aspektů byla
stanovena zbytková plynodajnost;
14
-
byla stanovena křivka poklesu plynodajnosti uzavřeného dolu, která akceptuje vývoj
plynodajnosti těsně před a po ukončení těžby a predikuje množství metanu, které je
možné v případě odsávání získat ze zlikvidovaného dolu.
Z uvedených výsledků, které jsou dostatečně dokumentovány v jednotlivých dílčích
zprávách z řešení předmětné etapy lze konstatovat, že v lokalitách likvidovaných dolů, kde po
jejich likvidaci zůstaly v provozu odsávací systémy, se neprojevily výrazné problémy ve
výstupu metanu na povrch. V opačné situaci, zejména v lokalitě bývalých závodů Hlubina,
Petr Bezruč a Žofie – plavicí jáma, kde degazační systémy byly zrušeny, došlo k výrazným
problémům, které musely být řešeny náhradními opatřeními, spočívajícími v instalaci
odplyňovacích vrtů, na kterých byly případně instalovány odsávací systémy, ať už se
konkrétně jednalo o oblast tzv. Jaklovecké štoly, lokality hrušovského dolu, Frýdlantských
mostů, Starého náměstí v Orlové, kde byl dodatečně realizován nákladný projekt „Opatření
k odstranění havarijního stavu ve městě Orlová“, který v souboru realizovaných činností snížil
riziko nekontrolovatelného výstupu metanu . V rámci uvedené etapy byla získána celá řada
poznatků z obdobných situací, kdy byl a je získáván metan z uzavřených dolů jak v Německu,
Francii, Anglii a Polsku jsou předmětem rozsáhlých rešerší uvedených v závěrech kontrolních
dnů etapy č. 1.
Další rozborování uzavřených jámových stvolů a odsávacích systémů je detailněji
vyjádřeno v závěrech kapitoly 6 tohoto projektu.
15
Etapa 2.:
Navrhnout a verifikovat zařízení umožňující
následujících veličin vystupujícího metanu:
•
depresi
•
množství
•
koncentraci
•
teplotu.
průběžné
sledování
Předmětem řešení 2. etapy bylo navrhnout a verifikovat zařízení umožňující průběžné
sledování fyzikálních veličin vystupující plynné směsí na aktivních odplyňovacích vrtech
v oblastech uzavřených dolů z odplyňovacích komínků v ukazatelích:
– deprese *,
– objemové množství vystupujících a nasávaných vzdušin [m3.hod-1]
– koncentraci vystupujícího metanu [%CH4]
– teplota [ °C ],
*před nasazením souboru měřícího zařízení na sledování stanovených veličin, bylo zápisem
ze dne 26.4.2004 stanoveno kontinuální sledování barometrického tlaku [ hPa ], místo
ukazatele deprese.
K měření požadovaných veličin byla sestavena měřící souprava, kterou tvoří:
A. IR snímač plynů TX 6363 pro sledování koncentrace CH4 v rozsahu 0 – 100 % obj.
B. Mechanický lopatkový anemometr SAS4 s elektronickým snímačem otáček.
C. Odporové snímače teploty Pt 100 měřící vnější (venkovní) a vnitřní teplotu
v odplyňovacím vrtu.
D. Registrační snímač barometrického tlaku Commeter TPHZ.
E. Komunikační modul DKM-1B, zajišťující sběr naměřených dat z napojených
snímačů a v pravidelných časových intervalech zasílá bránou GSM/GPRS informace
na centrální řídící stanoviště OKD, DPB, a.s. Paskov.
Měření veličin bylo prováděno na vybraných odplyňovacích vrtech:
– MVE-1 nacházející se na k.ú Slezská Ostrava – bývalý dobývací prostor
ODP - Slezská Ostrava III..
– OV 24a nacházející se na k.ú. Orlová – bývalý dobývací prostor Petřvald
II.
– HD 201 nacházející se na k.ú. Ostrava – Hrušov – bývalý dobývací prostor
Heřmanice.
– MV 39 nacházející se na k. ú. Petřkovice – bývalý dobývací prostor
Přívoz.
Výběr odplyňovacích vrtů byl proveden podle jejich charakteristiky v ukazatelích:
– geologický profil,
– hloubka vrtu,
– nafáráné sloje,
– vydatnost metanu při výstupu plynné směsi z odplyňovacího komínku,
– ekvivalentní průřez,
16
Charakteristika vrtu MVE - 1
Odplyňovací vrt MVE – 1 je proveden v bývalém dobývacím prostoru Slezská Ostrava
III. Celková délka vrtu je 90,0 m pod úrovni terénu.
V hloubce 87,2 až 87,5 m byl navrtán výrub sloje č. 303 – Adolf s přechodem do porušeného
prachovce. V hloubkové úrovni 88,6 m až 88,8 m byla navrtána další vrstva uhlí. Sloj Adolf,
je součástí jakloveckého souvrství.
Charakteristika vrtu OV 24a
Vrt OV 24a byl odvrtán jako šikmý s úklonem 85° a byl směrován do oblasti s menším
stupněm konsolidace stařin s návaznými komunikacemi pro migraci důlních plynů. Celková
hloubka (délka) vrtu je 91,0 m. V hloubce 79,5 m až 86,0 m byly vrtem navrtány stařiny
porubu ve 47 sloji.
Charakteristika vrtu HD – 201.
Odplyňovací vrt HD – 201 je hluboký 60,5 m a byly jim navrtány sloje ostravského
souvrství a to v hloubce 33,0 m 8. sloj a v hloubce 53,4 m 9. sloj.
Charakteristika monitorovacího vrtu MV – 39.
Monitorovací vrt MV – 39 je součásti soustavy pozorovacích a odplyňovacích vrtů
provedených na území tzv. Petřkovického dolu. Vrt byl odvrtán do hloubky 254 m. Podle
geologického profilu z výsledků karotážního měření vrt prochází petřkovickým souvrstvím a
byly navrtány sloje:
§ v hloubce 173,5 – 175,0 m výruby sloje č. 059 – Neočekávaný,
§ v hloubce 187,1 – 187,4 m slojí č. 071 – Vilemína,
§ v hloubce 234,7 – 235,2 m slojí č. 059 – Visutý.
Na předmětných odplyňovacích vrtech bylo prováděno měření v následujících obdobích:
Odplyňovací vrt MVE - 1.
Na odplyňovacím vrtu MVE – 1 bylo prováděno měření:
Ø objem a směr proudících vzdušin v odplyňovacím komínku,
Ø koncentrace metanu ve vystupující plynné směsi,
Ø barometrický tlak,
Měření bylo prováděno v období od 27. 4. 2004 do 31. 10. 2004.
17
Odplyňovací vrt OV 24a.
Na předmětném vrtu probíhalo měření veličin:
Ø koncentrace metanu,
Ø barometrický tlak,
Ø objem a směr proudících vzdušin v odplyňovacím komínku.
v období od 20.5.2005 do 11. 7. 2005
Odplyňovací vrt HD 201.
Měření na odplyňovacím vrtu HD 201 bylo zahájeno průběžným sledováním:
Ø koncentrace metanu
Ø objemu a směr proudících vzdušin v odplyňovacím komínku
Ø barometrického tlaku.
V měsíci říjnu byla měřící souprava doplněna o teplotní senzory pro měření teploty venkovní
a uvnitř vrtu.
Měření bylo prováděno v období od 16. 7. do 25.10.2005.
Monitorovací vrt MV – 39.
Měření na monitorovací vrtu MV 39 probíhalo období od 15.2. do 15. 5. 2006 bez poruch
na zařízení.
Závěr.
Sestavou měřících přístrojů průběžně měřící fyzikální veličiny vzdušin:
Ø koncentraci metanu [ % CH4]
Ø objem a směr proudících důlních plynů v odplyňovacích komíncích,
[ m3.hod-1]
Ø teplotu ve vrtu a vnější [°C]
Ø průběh barometrického tlaku [hPa],
vzniklo první měřící zařízení, které po dílčích problémech v průběhu ověřovacích provozů, je
schopno na dané lokalitě měřit rozhodující údaje, které charakterizují daný vrt z hlediska
množství vystupujících důlních plynů, koncentrace metanu ve vystupujících plynech,
množství nasávaného ovzduší do vývrtu nebo vystupujícího plynu z vývrtu, a teploty
vystupujících plynů nebo nasávaného ovzduší v úrovni tzv. neutrální vrstvy, tj. zhruba 7 m
pod povrchem v závislostech na kolísání barometrického tlaku a změn teploty ovzduší.
V souboru poskytovaných dat umožňuje soustava stanovit závislost vystupujících důlních
plynů z uzavřených důlních prostor včetně vystupujícího metanu a nasávaných vzdušin na
průběhu vývoje barometrického tlaku.
18
Hodnocení naměřených veličin a dějů podle jednotlivých vrtů, je provedeno ve 3. etapě
předmětného projektu.
Zdokumentovanými výsledky, získanými z měření jednotlivých fyzikálních veličin a
jejich verifikací, byl splněn záměr zadání 2. etapy předmětného projektu, tj. navrhnout a
verifikovat zařízení umožňující průběžné sledování fyzikálních veličin důlního ovzduší na
odplyňovacích vrtech, jeho objemové množství včetně koncentrace metanu v závislosti na
vývoji barometrického tlaku.
Realizace dalších nasazení souboru měřících zařízení je dispoziční pro průběžné
sledování důlního ovzduší v uzavřených dobývacích prostorách na rizikových aktivních
odplyňovacích vrtech.
19
Etapa 3:
Na základě získaných výsledků stanovit jejich závislost na změně
atmosférického tlaku. Získané poznatky uplatnit při návrhu včasného
systému varování před nebezpečím vystupujícího metanu v ohrožených
oblastech a při řízení provozu degazační stanice.
Řešení předmětné etapy bylo rozděleno do následujících kapitol:
A. Vyhodnocení průběhů nasávaných a vystupujících vzdušin včetně koncentrace metanu
z uzavřených důlních prostor a stanovit jejich závislost na průběhu barometrickém
tlaku měřící soupravou měřící:
– koncentraci metanu [%CH4] ve vyfoukávané směsi důlních plynů,
– rychlost a směr proudících vzdušin v odplyňovacích komíncích
přepočtených na objem za jednotku času [ m3.hod-1],
– teplotu ve vrtu a vnější (venkovní) [°C].
průběh barometrického tlaku vztaženého k hladině Baltského moře [hPa].
B. Získané poznatky z výsledků ze stanovení závislosti výstupu důlních plynů na změně
atmosférického tlaku, uplatnit při návrhu včasného systému varování před nebezpečím
vystupujícího metanu v ohrožených oblastech a při řízení provozu degazační stanice.
Ad. A. Vyhodnocení průběhů nasávaných a vystupujících vzdušin včetně koncentrace
metanu z uzavřených důlních prostor a stanovit jejich závislost na průběhu
barometrickém tlaku
A.1. Vyhodnocení měření prováděném na odplyňovacích vrtech.
Měření bylo prováděno na odplyňovacích vrtech:
–
–
–
–
MVE - 1
OV 24a
HD – 201
MV - 39
- v bývalém dobývacím prostoru Slezská Ostrava III,
- v katastrálním území Orlová,
- na území tzv. Hrušovského dolu,
- na území tzv. Petřkovického dolu.
A.1.1. Odplyňovací vrt MVE – 1.
a. Podle průběhů objemových průtoků vzdušin ve vztahu k barometrickému tlaku, je hranice
přechodu kdy nastává sání nebo výstup vzdušin nestabilní. Rozsah tzv. „inflexní bod“
přechodu ze sání na výfuk se pohybuje v rozmezí 1 014 hPa až 1 026 hPa. V případě, kdy
se jedná o přechod z výfuku na sání, se hranice pohybuje v rozmezí 1 011 až 1 026 hPa.
20
b. Při výstupu vzdušin z vrtu docházelo v některých případech nejdříve k výstupu s nulovou
koncentrací metanu a teprve následně, s různým časovým odstupem, začal vystupovat i
metan. Ve sledovaném období byla prodleva výstupu metanu od zahájení výstupu ovzduší
proměnná a pohybovala se v rozmezí od 8 do 40 hod.
c. Charakteristický průběh sání a vyfoukávání důlních plynů předmětného vrtu v závislosti
na barometrickém tlaku, je znázorněn na grafu vyhotoveném z naměřených hodnot
vybraného období. Předmětný graf je přílohou č. 1 závěrečné zprávy předmětné etapy.
A. 1.2. Odplyňovací vrt OV 24a.
a. Podle průběhů objemových průtoků vzdušin ve vztahu k barometrickému tlaku, je hranice
přechodu kdy nastává sání nebo výstup vzdušin nestabilní. Rozsah tzv. „inflexní bod“
přechodu ze sání na výfuk se pohybuje v rozmezí 1 017 hPa až 1 030 hPa. V opačném
případě, kdy se jedná o přechod z výfuku na sání, se hranice pohybuje v rozmezí 1 016 až
1 031 hPa.
b. Při výstupu důlních plynů z vrtu v některých případech dochází nejdříve k výstupu
vzdušin s nulovou koncentrací metanu a následně s časovou prodlevou vystupuje směs
důlního plynu s metanem. Prodleva mezi výstupem vzdušin bez metanu a směsi důlního
plynu s metanem u předmětného vrtu se pohybuje v rozmezí 1 – 2 hod.
c.
Charakteristický průběh sání a vyfoukávání důlních plynů předmětného vrtu v závislosti
na barometrickém tlaku, je znázorněno na grafu vyhotoveném z naměřených hodnot
vybraného období. Předmětný graf je přílohou č. 2 závěrečné zprávy předmětné etapy.
A.1.3. Odplyňovací vrt HD – 201.
a. Podle průběhů objemových průtoků vzdušin ve vztahu k barometrickému tlaku, je hranice
přechodu kdy nastává sání nebo výstup vzdušin nestabilní. Rozsah tzv. „inflexní bod“
přechodu ze sání na výfuk se pohybuje v rozmezí 1001 hPa až 1 029 hPa. a při přechodu
z výfuku na sání, se hranice pohybuje v rozmezí 1 002 až 1 028 hPa.
b. Při výstupu důlních plynů z vrtu v některých případech dochází nejdříve k výstupu
vzdušin s nulovou koncentrací CH4 a následně s časovou prodlevou vystupuje směs
důlního plynu s metanem.. Prodleva mezi výstupem směsi vzdušin bez metanu a důlního
plynu s metanem se pohybuje v rozmezí 5 – 22 hod.
c. Charakteristický průběh sání a vyfoukávání důlních plynů předmětného vrtu v závislosti
na barometrickém tlaku, je znázorněn na grafu vyhotoveném z naměřených hodnot
vybraného období. Předmětný graf je přílohou č. 3 závěrečné zprávy předmětné etapy.
d. Měření teplot na vrtu HD – 201 v Hrušově prováděné v období od 25.10.2005
do 11.12.2005 prokázalo, že se vnitřní teplota ve vrtu ustálila na +12°C při výfuku,
zatímco vnější teploty se pohybovaly v rozmezí +20 °C až -10 °C. Teprve v závěru měření
ve dnech 8.12.2005 až 11.12.2005, kdy došlo k navýšení nasávaného ovzduší na hodnotu
cca 10 m3.hod-1 došlo vlivem venkovní teploty, která dosahovala hodnoty -8 °C až -10
°C k ovlivnění vnitřní teploty, která se snížila ve vrtu o 4 až 5 °C.
21
A.1.4. Odplyňovací vrt MV- 39.
Měření na předmětném vrtu proti měřením na předcházejících vrtech probíhalo v typicky
zimní atmosféře při venkovní teplotě až -12,4 °C (27.2.2006) až do typicky jarního počasí
+28,8 °C (12.5.2006 v 18:00 hod) s poklesem o 23 °C na + 5,7 °C (13.5.2006 5:00 hod).
a. Podle průběhů objemových průtoků vzdušin ve vztahu k barometrickému tlaku, je hranice
přechodu kdy nastává sání nebo výstup vzdušin nestabilní. Rozsah tzv. „inflexního bodu“
přechodu ze sání na výfuk se pohybuje v rozmezí 1 002 hPa až 1 021 hPa. V případě, kdy
se jedná o přechod z výfuku na sání, se hranice pohybuje v rozmezí 1 003 až 1 020 hPa.
b. Charakteristický průběh sání a vyfoukávání důlních plynů předmětného vrtu v závislosti
na barometrickém tlaku, je znázorněno na grafu vyhotoveném z naměřených hodnot
vybraného období. Předmětný graf je přílohou č. 4 závěrečné zprávy předmětné etapy.
c. Měření teplot vrtu na předmětném vrtu probíhalo v zimních měsících, kdy venkovní
teplota dosahovala v delším období hodnoty pod bodem mrazu (27.2.2006, - 12,4°C).
Barometrický tlak v tomto období neměl trend strmosti jeho nárůstu či poklesu , ale jeho
průběh byl pozvolnější. Jeho průběh je znázorněn na grafech sestavených z naměřených
hodnot v příloze 3.3a „Zprávy o výsledcích řešení za II. čtvrtletí 2006“ uložené u řešitele.
d. Bylo provedeno posouzení vzájemných vztahů naměřených hodnot
– objemový průtok vzdušin ve vrtu ve vztahu k barometrickému tlaku,
– koncentrace metanu ve vyfoukávaných vzdušinách na vývoji
barometrického tlaku,
– ovlivnění venkovní teploty na objemovém průtoku vzdušin ve vrtu,
které byly rozpracovány do grafické podoby a jsou přílohou Závěrečné zprávy
z 12. kontrolního dne.
A. 2 Zhodnocení naměřených veličin jednotlivých vrtů.
Naměřené charakteristické údaje jednotlivých vrtů jsou zpracovány do následující tabulky.
Tabulka č. 1: Charakteristika jednotlivých vrtů.
Sání
Přechod
sání – výfuk
při bar. tlaku
Ozn. vrtu ;
Hloubka [m]
MVE – 1,
90,0
OV - 24a
91,0
HD – 201
60,5
MVE-39
254,0
Výfuk
Přechod
výfuk - sání
při bar. tlaku
Hodnoty max. výfuku
Max.
Koncen. V hodnotě
Výfuk
CH4
bar.tlaku
[∑ hod]
[∑m3]
Ø [m3
/hod.]
[ hPa ]
[∑hod]
[∑m3]
Ø m3
/hod.
[ hPa]
756
11022
14,5
1014 - 1026
750
8 242
10,9
1011 - 1026
42,0
20,0
1000
2 307
41778
18,1
1017 - 1030
141
1 400
9,9
1016 - 1037
64,0
64,0
995
1 949
37556
19,3
1014 – 1026
1 067
6 241
5,8
1014 -1018
70,0
37,0
1013
1 756
66571
37,9
1002 - 1011
404
8 376
20,7
1003 - 1020
44,0
6,0
994
22
[ m3/
hod]
[%]
[ hPa ]
Z tabulky vyplývají některá zjištění, která možno shrnout následovně:
–
-
-
Rozsah barometrického tlaku, při kterém dochází ke změně ze sání na výfuk, se pohybuje
v širokém rozmezí. U jednotlivých vrtů se jedná o tento rozdíl tlakových hodnot
barometrického tlaku:
- MVE-1
26 hPa
- OV 24a
15 hPa
- HD 201
4 hPa
- MV 39
19 hPa
Dlouhodobá měření v rámci projektu č. 23/2003 ukázala, že:
rozmezí barometrického tlaku (inflexní bod), kdy dochází ke změně ze sání na
výfuk a opačně je značně široké;
při poklesu barometrického tlaku pod hranici, která je zřejmá z tabulky č. 1, dochází
v některých případech k výraznému zvýšení množství vystupujícího plynu ve srovnání
s dlouhodobým průměrem.
Ad. B. Získané poznatky z výsledků ze stanovení závislosti výstupu důlních plynů na změně
atmosférického tlaku, uplatnit při návrhu včasného systému varování před
nebezpečím vystupujícího metanu v ohrožených oblastech a při řízení provozu
degazační stanice.
Bylo provedeno posouzení doc. Ing. B. Janovským, CSc. možných následků iniciace oblaku
vystupujícího metanu . Při posudku byly vzaty v úvahu tyto aspekty:
-
-
objemové množství,
koncentrace vystupujícího metanu,
vliv atmosférických podmínek (bezvětří, působení větru, sklon terénu, nerovnosti
povrchu, výška výstupu metanu nad povrchem, noční nebo denní období, vliv
atmosférických podmínek),
pokud se týká konfigurace „oblaku“, jehož součástí je metan, bylo vycházeno
z předpokladu tvaru plamene (hořící pochodeň).
B.2. Z provedeného posouzení vyplynulo:
Na základě výchozích podmínek možné konstatovat, že v případech posuzovaných vrtů:
- bude oblak vystupujícího plynu hořet za laminárních podmínek proudění, kdy dojde
k tzv. vyhoření oblaku bez výrazných tlakových projevů;
- může dojít k hoření plamene na ústí vrtu.
Posouzení možnosti nebezpečí, jedná se pouze o tzv. tepelný tok, který je udáván v kW/m2 a
představuje možnost popálení osob, které se nacházejí v blízkosti vývrtu. přípustná maximální
hodnota teplené zátěže pro osoby je 1 kW/m2. Vzhledem k hodnotám množství a koncentrace
metanu vyfukujícího z vývrtu se jedná o vzdálenost 1,8 m od ústí vývrtu, kde tepelný tok
může dosáhnout této mezní hranice.
23
Závěr.
Analýzou dějů související s nasáváním vzdušin a vyfoukáváním důlního plynu na
jednotlivých odplyňovacích komíncích ve vybraných oblastech (bývalý dobývací prostor
Slezská Ostrava III, katastrální území města Orlová, území tzv. Hrušovského dolu, území tzv.
Petřkovického dolu) ve vztahu k barometrickému tlaku ( jeho poklesu, nebo nárůstu), jak bylo
naměřeno měřící soupravou (viz etapa č.2), bylo zjištěno, že každá oblast se chová rozdílně a
nelze je verifikovat v rámci území OKR.
Z uvedeného lze konstatovat, že pro určení rizika plynoucího z vyfoukávaných
důlních plynu je žádoucí předmětnou měřící soupravu instalovat na vrt, který podle měření
v hodnocené dílčí lokalitě má největší koncentraci metanu ve vyfukujících důlních plynech.
Na základě vyhodnocení naměřených údajů stanovit riziko případného vyhoření metanu
v důlních plynech, stanovit opatření řešící mimořádnou událost a pro operativní řešení
informovat orgány Integrovaného záchranného systému.
Etapa 4:
Na základě dosavadních poznatků a vlastního výzkumu vypracovat
způsob řešení a metodiku stanovení zbytkové plynodajnosti
uzavíraných dolů a predikci výstupu metanu na povrch. Pro eliminaci
výstupu metanu na povrch navrhnout využití důlní degazace při
likvidaci dolu a po ukončení hornické činnosti se stanovením potřebné
kapacity degazační stanice a způsobu jejího provozu.
Řešení 4. etapy bylo rozděleno do následujících kapitol: :
A. Využitím poznatků a vlastního výzkumu stanovení zbytkové plynodajnosti uzavíraných
dolů a predikce metanu na povrch, navrhnout uplatnění aktivních prvků pro uzavíraní dolů
v karvinské a jižní části OKD.
B. Navrhnout využití a rozsah degazace při likvidaci dolu.
C. Analyzovat současný stav likvidace hlavních důlních děl, zejména jámových stvolů, se
zaměřením na zachování degazačního systému pro následní ovlivnění nebezpečí neřízeného
výstupu metanu po likvidaci dolu.
D. Vypracovat návrh novely vyhlášky ČBÚ č.52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci
hlavních důlních děl.
Ad.A. Využitím poznatků a vlastního výzkumu stanovení zbytkové plynodajnosti
uzavíraných dolů a predikce metanu na povrch navrhnout uplatnění
aktivních prvků pro uzavíraní dolů v karvinské a jižní části OKD.
-
k provedení vlastního výzkumu bylo provedeno shrnutí dosavadního poznatků v ČR
vztahující se k stanovení zbytkové plynodajnosti uzavřených dolů a základních faktorů,
které ji ovlivňující po ukončení těžby.
24
Základními faktory ovlivňující zbytkovou plynodajnost lze zahrnout:
a. přírodní a zbytková plynonosnost uhlí ponechaného v dole,
b. velikost odplyňovacího prostoru (prostorový rozsah horninového masivu
ovlivněného dobývacími pracemi), stupeň odplynění nadloží a podloží,
c. časový pokles plynodajnosti uzavřeného dolu,
d. vliv zatápění uhelných slojí na plynodajnost dolu,
e. stupeň utěsnění dolu a komunikace s okolím (např. odsávání metanu), migrace
důlního plynu na povrch
f. dlouhodobé biologické procesy probíhající v uzavřeném dole
-
Vlastní výzkum časového průběhu poklesu přídatné plynodajnosti porubu po ukončení
dobývání byl proveden vyhodnocením plynodajnosti porubu č. 138 202 na Dole Lazy.
Přídatná plynodajnost byla vypočtena z plynodajnosti horninového masívu a nadložních a
podložních slojí) v průběhu dobývání a po jeho ukončení
Výsledky vlastního výzkumu potvrdily teoretické poznatky publikované v zahraniční
literatuře týkající se časového poklesu plynodajnosti v čase, který je v dalším uvažován
v exponenciálním tvaru, který lépe vystihuje fyzikální podstatu daného jevu.
Na základě vlastních poznatků byla zpracovaná „Metodika stanovení zbytkové plynodajnosti
uzavřeného dolu“, která byla vypracovaná ve dvou variantách:
a.
b.
Časová extrapolace hodnot zbytkové plynodajnosti dolu v době provozu,
plynodajnosti dolu po ukončení těžby a po jeho uzavření.
Výpočet na základě stupně odplynění uhelných slojí a hornin a plynové
bilance horninového masivu v odplyňovacím prostoru.
Ověření vypracovaných metod bylo provedeno na příkladu uzavřeného dolu František
„Metodika stanovení zbytkové plynodajnosti uzavřeného dolu“, která je přílohou č.5
Ad B. Navrhnout uplatnění aktivních prvků pro uzavíraní dolů v karvinské a jižní části
OKD.
Pří návrhu uplatnění aktivních prvků odsávání metanu z prostoru pod zátkou vybudovanou
v uzavřeném hlavním důlním díle dolů v karvinské a jižní části OKD pomocí ponechaného
degazačního systému nebo jeho částí se vycházelo z následujících pokladů uvedených:
Ø v rámci řešení etap č. 1 a 5 předmětného projektu,
Ø z mapy kategorizace území OKR (zpracované v rámci řešení projektu ČBÚ č.
1/1999),
Ø z mapy předpokládaných plynových komunikací mezi doly OKR (zpracovaná
v rámci řešení projektu ČBÚ č. 1/1999)
Z provedených analýz bylo stanoveno 5 etap dílčího řešení při rozhodování o způsobu
likvidace jámy, která jsou uvedena v Závěrečné zprávě z 12. a 13. kontrolního dne.
25
Ad C. Stanovení rozsahu ponechaného degazačního systému v dole, kapacity a způsobu
provozu degazační stanice.
Analýza současného stavu likvidace hlavních důlních děl byla provedená v rámci řešení
etapy č.1.
Z provedených analýz vyplynulo, že degazační systém v dole vyžaduje údržbu
(odvodňování) a pokud je ponechán v uzavřeném dole bez možnosti oprav stává se po určité
době nefunkční. Proto se v dlouhodobějších záměrech doporučuje brát v úvahu pouze
odsávání z plynového kolektoru pod jámovou zátkou.
Byly porovnány kapacity degazačních stanic na uzavřených dolech a následně
odsávaného množství metanu po ukončení provozu dolu, rovněž byl proveden přehled kapacit
degazačních stanic na provozovaných dolech. Z provedených analýz vyplynulo, že degazační
stanice na provozovaných dolech pracují s dostatečnou rezervou a jejich výkon bude
postačující i v případě, že po uzavření dolu bude provoz převed na režim odsávání. Kapacita
odsávání na jednotlivých uzavřených dolech je dle provedených analýz na úrovni kapacity
degazace před uzavřením dolu, (tedy při snižující plynodajnosti) a proto lze oprávněně
předpokládat, že kapacity degazačních stanic dolů v současné době provozovaných budou
dostačující i po ukončení dobývání a uzavření dolu a přechodu degazační stanice na režim
odsávání.
Vybavení degazačních stanic je v řadě případů zastaralé, vyžadující stálý dozor
s minimální možností automatizace provozu. a jejich provozování v režimu odsávání je
ekonomicky náročné. Proto je nutné provádět převybavování odsávacích stanic na moderní
jednotky – dmychadla, která pracují na suchém principu pracující s výrazně nižšími náklady
na provoz s možností automatizace a bezobslužný provoz. Tento trend lze doporučit i
do budoucna.
Ad D. Vypracovat návrh novely vyhlášky ČBÚ č.52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci
hlavních důlních děl.
Na základě poznatků z řešení předmětné etapy byl zpracován návrh novely vyhlášky
ČBÚ č. 52/1997 Sb., který je přílohou č. 6 Závěrečné zprávy.
Závěr.
Řešením předmětné etapy lze konstatovat ,že docházelo a dochází k havarijním
výstupům metanu na povrch zejména v oblastech, kde likvidace dolu proběhla bez ohledu na
zbytkovou plynodajnost uzavíraného dolu tím způsobem, že jámy byly zlikvidovány
zasypáním bez možnosti odvádět zbytkovou plynodajnost. V některých případech, kdy
vlastnosti pokryvu na ložisku nejsou schopny svými izolačními vlastnostmi zabránit prostupu
metanu na povrch, musí být následně přijímána další nezbytná opatření, která by zabránila
tomuto stavu (případ stará Orlová).
26
Z uvedených důvodu je součástí řešení této etapy návrh na doplnění vyhlášky ČBÚ
č. 52/1997 Sb. (příloha č. 6), kterou se stanovují požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl a Metodika výpočtu
zbytkové plynodajnosti uzavřeného dolu (příloha č. 5).
Etapa 5:
Stanovit po bezpečnostní a ekonomické stránce nevhodnější způsob
využití odsávaného metanu.
Předmět řešení etapy bylo rozděleno do následujících kapitol:
A. Zhodnocení dosavadního způsobu využití odsávaného metanu likvidované části
OKR a degazace činných dolů.
B. Ekonomické zhodnocení degazačních systém.
C. Zpracovat návrh novely vyhlášky č. 72 /2002 Sb.,o důlní degazaci.
Ad A. Zhodnocení dosavadního způsobu využití odsávaného metanu likvidované části
OKR a degazace činných dolů.
- bylo provedeno zhodnocení provozovaných degazačních stanic a produkce degazačního
plynu v oblasti Ostravské dílčí pánve, jižní části OKR, Dolu František.a činných dolů OKR.
Degazační plyn z činných dolů je využíván vlastní spotřebou na jednotlivých důlních
závodech pro vytápění, ohřev užitkové a pitné vody, ohřev důlních větrů, sušky flotace,
rozmrazovny vagónů apod. Dále je degazační plyn dodáván do sítě centrálního plynového
hospodářství (CPH), kde je průmyslově využíván u různých odběratelů, a to jak na vytápění
tak v hutních a strojírenských technologiích.
Postupně probíhá realizace dalších možností využití hořlavého zemního plynu vázaného
na uhelné sloje z uzavřených dolů, kde na vybraných lokalitách jsou zřizovány kogenerační
jednotky a mimo přímých dodávek odběratelům je tak metanu využíváno i k výrobě
elektrické energie a tepla.
Zvláštním případem využití metanu je instalace kogenerační jednotky na činném závodě
Chlebovice Dolu Paskov. Tato kogenerační jednotka je součástí degazační stanice a je
seřízena na koncentraci metanu odsávaného plynu v rozsahu 30 – 70 % a frekvenčním
měničem je regulován podtlak na hodnotu odpovídající podtlaku vyvozenému
vodokružnými vývěvami degazační stanice. Provoz kogenerační jednotky plně respektuje
ustanovení vyhlášky ČBÚ 72/2002 Sb. Zkušební provoz této kogenerační jednotky probíhá
v období srpen až listopad 2006. Po zkušebním provoze bude provedena kolaudace a
jednotka bude uvedena do trvalého provozu.
Přehled o množstvích degazovaného metanu na činných dolech a způsobu jeho využití buď
pro vlastní spotřebu nebo pro dodávky, obdobně, jako na likvidovaných dolech, kde jsou
v provozu odsávací systémy se stejným členěním, dává tabulka č. 2.
27
Tabulka č. 2 Využití odsávaného metanu na činných dolech OKR
Celkové odsáté množství
Důl
Dodávky odběratelům
3
Závod
m CH .rok
2003
Darkov
2004
závod 2
8 527 000
9 771 000
závod 3
3 954 000
4 882 000
Lazy
Vlastní spotřeba
4
2003
2004
6 223 000
-
6 829 000
-
Odfuk
-1
2003
2004
2003
2004
2 304 000
2 942 000
-
-
3 954 000
4 882 000
-
-
Lazy
4 585 000
5 570 000
1 280 000
2 047 000
3 229 000
3 290 000
76 000
Dukla
5 404 000
4 940 000
3 609 000
3 096 000
1 795 000
1 844 000
-
Jan-Karel
9 957 000
8 786 000
9 949 000
8 784 000
-
-
8 000
2 000
Doubrava
4 352 000
2 805 000
4 305 000
2 782 000
-
-
47 000
23 000
Paskov
Staříč
20 337 000
21 958 000
12 161 000
11 086 000
6 269 000
7 900 000
1 907 000
2 972 000
ČSM
ČSM
17 691 000
17 900 000
2 163 000
2 943 000
15 528 000
14 957 000
74 807 000
76 612 000
36 690 000
37 567 000
33 079 000
35 815 000
318 000
366 000
ČSA
Celkem OKR
233 000
-
2 038 000
3 230 000
Využití odsávaného metanu ze zlikvidovaných dolů
Celkem
Paskov
9 920 000
11 518 000
9 602 000
11 152 000
-
-
Heřmanice
7 384 000
7 353 000
7 384 000
7 353 000
-
Vrbice
2 257 000
2 826 000
2 167 000
2 739 000
90 000
-
-
-
87 000
-
Rychvald
10 267 000
8 228 000
10 243 000
8 204 000
-
24 000
24 000
-
-
František
2 878 000
2 521 000
2 878 000
2 521 000
-
-
-
-
32 706 000
32 446 000
32 274 000
31 969 000
-
-
432 000
477 000
Ad B. Ekonomika degazačních systémů
Důlní degazace slouží k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu, na zřizování, provoz a kontrolu zařízení důlní degazace a na kvalifikaci a odbornou
způsobilost zaměstnanců při provozu zařízení důlní degazace. Je součástí nákladů
při exploataci uhelného ložiska organizací provádějící hornickou činnost v plynujících dolech
II. třídy nebezpečí. Ekonomiku důlní degazace je tedy nutno chápat z pohledu efektivního
využití metod důlní degazace za účelem zabezpečení maximální účinnosti degazace
při minimálních nákladech na degazaci. Konkrétním vyjádřením ekonomiky degazace bývá
zatíženost 1 tuny vydobytého uhlí náklady na zřízení a provoz degazace. Náklady na zřízení
1 degazační stanice a na její provoz lze se zohledněním specifik jednotlivých důlních závodů
stanovit průměrně takto:
1. Výstavba a vybavení degazační stanice a degazačních rozvodů:
Budova degazační stanice
3 kusy vývěv (2 v provozu, 1 záložní), elektromotory,
kuličkové uzávěry, čerpadla vody, analyzátory,
potrubní rozvody
Hlavní plynovod cca 1 000 m
2. Důlní degazace:
Dílčí plynovody cca 15 000 m , tvarovky, odlučovače,
odvodňovače, armatury, měřící clony
Náklady na deg. vrty u plynodajných porubů
28
- 3,0 mil. Kč
- 3,5 mil. Kč
- 3,5 mil. Kč.
- 15,0 mil. Kč
-
v průměru za rok
Spotřební materiál
Náklady dělníci
Náklady technici
Správní a zásobovací režie
Odpisy rezerv
-
6,6 mil. Kč
2,2 mil. Kč
2,8 mil. Kč
1,5 mil. Kč
0,2 mil. Kč
0,02 mil. Kč
3. Provoz degazační stanice:
Mzdové náklady na obsluhu degazační stanice
- 2,5 mil. Kč
Náklady na el. energii a provozní vodu
- 3-4 mil. Kč
Nejsou zde vyčísleny náklady na provoz, údržbu a
opravy, vzorkování, metrologii a odpisy degazační stanice
Odborným dopočtem je zatížena 1 tuna vydobytého uhlí průměrně 10 m3 CH4. Přibližné
náklady na odsátí 1 m3 CH4 činí cca 2 Kč v závislosti na plynodajnosti a účinnosti degazace,
přičemž zde nejsou zahrnuty náklady na výstavbu a vybavení degazační stanice a degazačních
rozvodů (ad 1.). 1 tuna uhlí je přibližně zatížena 20 Kč.
Náklady na degazaci a následně na každou vydobytou tunu uhlí jsou snižovány jak vlastní
spotřebou tak dodávkami do CPH..
Ad C. Bezpečnost degazačních systémů.
- v rámci řešení předmětné kapitoly byl analyzován vztah bezpečnostního předpisu o důlní
degazaci prováděnou v rámci hornické činnosti pro zajištěné bezpečnosti práce, která je
řešena vyhláškou ČBÚ č. 72/2004 Sb., o důlní degazaci, a odsáváním metanu ( hořlavého
zemního plynu vázaného na uhelné sloje).
Ukončením hornické činnosti a uzavřením dolu jako provozního celku ve smyslu
odst. e, § 2 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí,
v platném znění, končí degazace jako prostředek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu.
Při procesu dalšího odsávání metanu z podzemí uzavřených dolů se mění původní název
dobývacího prostoru z „Dobývání černého uhlí“ na „Těžba hořlavého zemního plynu
vázaného na uhelné sloje“ a název „Degazační stanice“ se mění na název „Odsávací
stanice“ , pro kterou jsou jiná pravidla související s odsáváním hořlavého zemního plynu a
jeho dodávkám do plynového hospodářství související s komerční činnosti, případně
pro výrobu elektrické energie a odpadního tepla jako zdroje druhotné energie.
Pro provoz odsávacích stanic pozbývá vyhláška 72/2002 Sb., o důlní degazaci , v platném
znění, svou účinnost a je žádoucí ji nahradit vyhláškou novou, která stanoví podmínky
provozu odsávacích stanic.
Vyhláška ČBÚ č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci, v platném znění stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, na zřizování,
provoz a kontrolu zařízení důlní degazace a na kvalifikaci a odbornou způsobilost
zaměstnanců při provozu zařízení důlní degazace v organizaci provádějící hornickou činnost
29
v plynujících uhelných dolech II. třídy nebezpečí. Svým obsahem dostatečně pokrývá
bezpečnost provozu důlní degazace.
Důlní degazace musí tedy splňovat požadavky této vyhlášky, přičemž využívá
i doporučené normy ON 0409 – Degazační plynovody, ČSN 130072 – Značení potrubí
v provozu a přihlíží i k některým ustanovením původního Výnosu ČBÚ č. 1/1988.
Změnou odsávání metanu „degazace“ jako prostředku k zajištění bezpečnosti práce a
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu na „Těžbu hořlavého plynu vázaného na
uhelné sloje“ z uzavřených dolů – dobývacích prostor je těžbou vyhrazeného nerostu.
Z uvedených důvodů je žádoucí vydat novou vyhlášku, která bude nahrazovat některá
ustanovení uvedená ve vyhlášce č. 72/2002 Sb. o degazaci, a upravit ji na podmínky těžby
hořlavého plynu vázaného na uhelné sloje. Návrh rozdělení na jednotlivá ustanovení je
uvedeno v příloze č. 6
Závěr.
Trend nasazování dmychadel a kojednotek na zdroje odsávaného plynu je nutno rozšiřovat a
urychlovat nasazení, poněvadž umožňuje novou formu využití i nižšího obsahu CH4
v odsávané plynné směsi. Je tím uplatňováno ustanovení uvedené v Zákoně 180/2005 Sb.,
o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně zákonů o podpoře
využívaní obnovitelných zdrojů. V některých případech omezí množství plynů, který je volně
vypouštěn do ovzduší (odfuk).
V oblasti bezpečnosti odsávání hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje je
navrhováno vydání nové vyhlášky řešící bezpečnost odsávacích systémů včetně jejich
provozu.
6.etapa.
Určit další faktory, které při dlouhodobém odsávání metanu
z uzavřených dolů mohou ovlivnit fungování systému (zvýšení hladiny
důlních vod, narušení funkce potrubních řádů apod.) a navrhnout
náhradní způsoby řešení.
Řešení etapy č. 6. etapy bylo rozděleno do následujících kapitol:
A. Posouzení vlivu postupného zatápění vydobytých prostor Ostravské dílčí pánve
Ostravsko karvinského revíru včetně uzavření Petřvaldské dílčí pánve na zachování
systému odsávání metanu degazačními, případně odsávacími systémy.
B. Posouzení způsobu likvidace hlavních důlních děl v závislosti na možnost odsávání
důlního plynu.
Ad A. Posouzení vlivu postupného zatápění vydobytých prostor Ostravské dílčí pánve
Ostravsko karvinského revíru včetně uzavření Petřvaldské dílčí pánve na zachování
systému odsávání metanu degazačními, případně odsávacími systémy.
Byla provedena analýza zatápění Ostravské dílčí pánve včetně likvidace hlavních důlních
děl po roce 1991. V Ostravské dílčí pánvi bylo za dobu dobývání uhlí více než 200 let
30
vytěženo 411,4 milionů tun uhlí a hrubý odhad ražbou a dobýváním vzniklých důlních
prostor dává objem cca 355 milionů m3.
Odborný odhad (v r.1996) stanovil min.100 milionů m3 volných prostor.
Pro zajištění bezpečnosti vůči přetoku vod do dílčí petřvaldské pánve (tzv. „Salmovské
překopy“ na úrovní –322m) byla stanovena maximální hladina zatopení –371,5m a provozní
hladina –395,5m. Tyto hladiny odpovídaly umístění a parametrům projektované hlavní
čerpací stanice na Dole Jeremenko, v té době ve výstavbě.Byly shrnuty informace o
přítocích vod do jednotlivých dobývacích prostor, kapacitách čerpání na dolech v ODP,
oceněny možnosti průniku povrchových vod, zejména z niv řek Odry a Ostravice, údaje o
exhalacích plynů na dolech před zahájením útlumu.
Byla provedena analýza celkové plynodajnosti na dolech ODP, která v roce 1990, tj. v době
plného provozu představovala objem 409 000 m3 CH4/den, tj.cca 150 miliónů m3/rok. V
roce 1995, tj. po ukončení těžby v ODP, dosáhla plynodajnost 124 000 m3 plynu /den, tj.
cca 46 miliónů m3/rok.
Zbytková plynodajnost vymezené oblasti je pak rozhodujícím zdrojem proudění plynu v
přesně vymezeném prostoru, protože zatopením je znemožněna redistribuce plynu.Tato
redistribuce se může očekávat až nad úrovní hladiny zatopení ve vazbě na konfiguraci stařin
a kvalitě možných cest plynu k povrchu.Vytvořením souvislého zatopení k úrovni –395,5 m
se vytváří obrovský tepelný rezervoár, který zásadním způsobem mění dosavadní poznatky
o velikosti geotermického stupně v ODP.
Byl zpracován přehled hlavních důlních děl s ponechaným plynovodem a jejich
pasportizace.Ze zpracovaného seznamu 49 hlavních důlních děl likvidovaných (dále HDD)
po roce 1991 v ODP, PDP, KDP a jižní části OKD jsou v tabulce č.3 uvedena HDD
s ponechaným ztraceným plynovodem.
Tabulka č. 3 : HDD s ponechaným ztraceným plynovodem.
Název jámy
Způsob likvidace
Vrbice ( K-2)
Zásyp v celé délce popelovinami
Jeremneko1 (Je-1)
Vodní jáma s čerpacím zařízením s degazačním potrubím v jámě
Heřmanice (He-2)
Provedena betonová zátka v jámě na úrovni -180,0m + zpevněný zásyp.
Rychvald 4
Provedena betonová zátka v jámě na úrovni 2. patra + zpevněný zásyp
Rychvald 5
Provedena betonová zátka v jámě na úrovni 2. patra + zpevněný zásyp
Koblov 5 (K-5)
Provedena betonová zátka v jámě na úrovni 3. patra + nezpevněný zásyp
František (F-4)
Provedena betonová zátka v jámě na úrovni 3. patra + zpevněný zásyp
Žofie (5/1)
Jáma s čerpacím systémem s degazačním potrubím v jámě
Paskov - výdušná
Provedena betonová zátka v jámě na úrovni 1. patra + zpevněný zásyp
Paskov - vtažná
Provedena betonová zátka v jámě na úrovni -150,6m + zpevněný zásyp
Řepiště
Provedena betonová zátka v jámě na úrovni 2. patra + zpevněný zásyp
31
Byl proveden rozbor a analýza realizovaných způsobů likvidace jam v OKR s ponechaným
ztraceným plynovodem z pohledu degazace a odsávacích stanic.
V této části byl zpracován rozbor a analýza realizovaných způsobů likvidace jam v OKR
s ponechaným ztraceným plynovodem z pohledu degazace a odsávání.
Jáma K-2 Vrbice, bývalého Dolu Odra
Jáma K – 2 je zlikvidovaná nepropustným popílkovým zásypem na celou hloubku. Jámová
tůň včetně posledního patrového náraží 6. patra byla uzavřena popílko-cementovou hrází. Při
schvalovacím řízení projektu likvidace jámy K-2 bylo odsouhlaseno státní báňskou správou
zachování provozu odsávací stanice na lokalitě včetně odsávacího systému v oblasti Koblov.
Celý tento systém je napojen na odsávací stanici umístěnou v areálu Vrbice.
Potrubní tah v jámě K-2
Odsávací systém cíleného odděleného odsávání prostorů za hrázemi 4. a 6. patra je realizován
dílčími plynovody na jednotlivých patrech s napojením jednotlivých hrází na hlavní
plynovody v jámě K-2.
Z cíleného odsávání a odsávání z prostor pod zátkou na jamách K-5 a K-2 bylo odčerpáno za
rok 2003........... cca 1 972 000 m3 CH4.
Vodní jámy
§
§
Jeremenko bývalého dolu Ostrava,
Žofie bývalého dolu Fučík.
Vodní jámy Jeremenko a Žofie slouží k zabránění přetékání důlních vod do dobývacích
prostorů karvinské dílčí pánve. Z tohoto důvodu bylo hlavním záměrem zabezpečení
odčerpání důlních vod odpovídajícím čerpacím systémem. U obou lokalit je navíc do tohoto
systému napojena degazace, která v případě Dolu Jeremenko není v současné době
provozována a slouží jako rezerva pro případ vyšších exhalací metanu vystupujících
z uzavřených hrází. V případě vodní jámy Žofie, s ohledem na plynové poměry, degazace je
provozována nepřetržitě.
Výdušná jáma č. 1 Jeremenko
Hlavní degazační plynovod DN 300 je veden výdušnou jámou č. 1, který je v současné době
ukončen na 5. patře, a na který jsou napojeny stařinné hráze.
Degazační systém v roce 2003 nebyl provozován.
Vtažná jáma č.5/1 Žofie
Hlavní degazační plynovod DN 200 je veden vtažnou jámou č. 5/1 na úroveň 9. patra,
na který jsou na jednotlivých patrech napojeny stařinné hráze a vrty.
32
Degazační stanice na vtažné jámě 5/1 Žofie za rok 2003 odsála........cca 1 210 000 m3 CH4.
Likvidované jámy bývalého Dolu Heřmanice
§
§
§
§
Těžní jáma Heřmanice (He-2),
Výdušná jáma Heřmanice (He-3),
Výdušná jáma Rychvald IV,
Vtažná jáma Rychvald V.
Důl Heřmanice patřil v ODP k dolům s největší plynodajností. Způsob likvidace jednotlivých
jam odpovídal této skutečnosti a u jednotlivých jam s ponechaným plynovodem byl
realizován následovně:
Těžní jáma Heřmanice (He-2)
Těžní jáma Heřmanice (He-2) byla likvidována tak, aby plnila funkci plynové jámy. Byla
uzavřena jámovou zátkou vybudovanou v úrovni 3. patra. Cílené odsávání plynu a odsávání
z nezaloženého prostoru pod zátkou je provozováno v těžní jámě Heřmanice (He-2) pomocí
upravených potrubních tahů, na povrchu napojených na odsávací stanici.
Odsávací potrubí je propojeno s odsávacím potrubím v úrovni 1. 2., a 3. patra a je napojeno na
hráze cíleného odsávání metanu. Jámové potrubí je vyvedeno nad úroveň ohlubně a je
napojeno na potrubí odsávací stanice.
Druhé odsávací potrubí je vyvedeno pod 3. patro, kde je vybudována uzavírací zátka pro
odsávání plynu z nezaložených prostor pod touto zátkou. Toto potrubí je taktéž vyvedeno nad
úroveň ohlubně a je napojeno na potrubí odsávací stanice.
Z cíleného odsávání a odsávání z volného prostoru pod uzavírací zátkou na této jámě bylo
odčerpáno za rok 2003........................................................................... cca 7 384 000 m3 CH4.
Výdušná jáma Heřmanice (He-3).
Výdušná jáma Heřmanice (He-3) je uzavřena v úrovni 3. patra bez potrubních odsávacích
tahů. Prostor pod 3. patrem této jámy je volným prostorem, který je 4. a 5. patrem propojen
s těžní jámou Heřmanice (He-2).
Výdušná jáma Rychvald IV a vtažná jáma Rychvald V.
Pro zajištění ochrany povrchu v okolí jam a povrchových vrtů v ostravské oblasti bylo
rozhodnuto o provozování odsávání na Dole Heřmanice i po jeho likvidaci. Provoz byl
zajištěn přebudováním výdušné jámy Rychvald IV a vtažné jámy Rychvald V na plynové
jámy.
Plynové jámy byly vytvořeny tak, že na výdušné jámě Rychvald IV byla v úrovni 2. patra
33
(-44,14 m) vybudována železobetonová nosná deska a zbytek jámy až po ústí +224,85 m byl
dosypán směsí popílku a cementu.
Na vtažné jámě Rychvald V bylo postupováno obdobným způsobem s tím, že železobetonová
nosná deska byla vybudována v úrovni 3. patra.
Cílené odsávání plynu je provozováno ve výdušné jámě Rychvald IV pomocí upravených
potrubních tahů z napojených hrází 2. patra a na povrchu napojených na potrubí odsávací
stanice.
Dále je prováděno cílené odsávání jak z 3. a 4. patra výdušné jámy Rychvald IV plynovodem
vedeným od vtažné jámy Rychvald V bývalým propojem v úrovni 4. patra obou jam.
Pod obě uzavírací zátky u obou jam jsou vyvedeny plynovody pro odsávání plynu z jámových
stvolů a na povrchu napojených na potrubí odsávací stanice.
Z cíleného odsávání a odsávání z volného prostoru pod uzavírající zátkou bylo na těchto
jamách odčerpáno za rok 2003............................................................. cca 10 267 000 m3 CH4.
Likvidovaná jáma Vtažná jáma K-5 lokality Koblov bývalého Dolu Odra
Způsob likvidace vtažné jámy K-5 mimo jiné řešil v oblasti koblovských jam vytvoření
nového samostatného odsávacího systému, který je oddělený od odsávaných prostorů
vrbického pole.
Odsávací systém cíleného odsávání prostorů za hrázemi na 3., 4., 6., 7., 8. a 9. patře je
realizován dílčími plynovody na jednotlivých patrech s napojením jednotlivých hrází na
hlavní plynovod ve vtažné jámě K-5. Odsávání volného prostoru pod uzavírací zátkou, která
je vybudovaná na 3. patře, je realizováno přes upravený potrubní tah. Funkci odsávání
zabezpečuje odsávací stanice na Vrbici potrubím, kterým je lokalita Koblov s lokalitou Vrbice
propojena.
Cílené odsávání 9. patra zaniklo zatopením ostravské dílčí pánve pod úroveň 8. patra.
Z cíleného odsávání a odsávání volného prostoru pod uzavírací zátkou bylo odčerpáno za rok
2003 .............................................................................................................. 1 972 000 m3 CH4.
Likvidovaná jáma Výdušná jáma F 4 Dolu František
Při likvidaci této jámy bylo přihlédnuto k vlivu odvětrávacího systému dobývacího prostoru
Dolu Dukla. Tato skutečnost byla v minulosti ověřena a potvrzena zkušenostmi s realizací
dlouhých horizontálních vrtů z DP Dolu František do DP Dolu Dukla. Je zřejmé, že odplynění
DP Dolu Dukla a Dolu František je zvládnutelné výkonem HDV na Dole Dukla, proto se
neočekávají anomální projevy exhalace metanu na likvidované výdušné jámě František, které
by překročily technické možnosti zde provozované odsávací stanice.
Odsávací systém cíleného odsávání prostorů za hrázemi na 3. patře, mezipatře v úrovni
–240m, 4. patře, mezipatře v úrovni –530 m, a úrovni mezipatra –670 m je realizován dílčími
plynovody na jednotlivých výškových úrovních s napojením jednotlivých hrází na hlavní
plynovod ve výdušné jámě F 4. Odsávání volného prostoru, který je pod vybudovanou
jámovou zátkou na 3. patře je realizováno přes upravený stávající potrubní tah.
34
Z cíleného odsávání a odsávání z volného prostoru pod uzavírající zátkou bylo na této jámě
odčerpáno za rok 2003............................................................................ cca 2 878 000 m3 CH4.
Likvidované jámy bývalého Dolu Paskov
Výdušná jáma Paskov
Vtažná jáma Paskov
Výdušná jáma Řepiště
Důl Paskov nebyl propojen s žádným sousedním dolem a jeho dobývací prostor byl
hydraulicky a plynově uzavřen. S ohledem na vyvinutý mocný komplex hornin pokryvného
útvaru nebyl při likvidaci tohoto dolu akceptován předpoklad výstupů důlních plynů a důlních
vod na povrch po ukončení likvidace tohoto dolu. Jediným místem možného výstupu plynů
na povrch bylo stanoveno bezprostřední okolí likvidovaných jam za předpokladu, že nebude
provozován odsávací systém dolu.
S ohledem na vysokou plynodajnost dolu likvidace centrálních jam byla řešena tak, aby plnily
funkci plynových jam uzavřených v úrovni 1. p. betonovými zátkami pro možnost odsávání z
volného prostoru i s možností cíleného odsávání metanu k zajištění bezpečného kladení
zásypových hmot v likvidovaném úseku jam do doby zatopení volných prostorů vytvořených
hornickou činností s podmínkou zajištění dlouhodobé stability založené horní části jam.Cílené
odsávání plynu a odsávání z volného prostoru bylo provozováno ve výdušné jámě Paskov
pomocí upravených potrubních tahů, na povrchu napojených na potrubí centrální odsávací
stanice. Cílené odsávání plynu z napojených hrází 1., 2. a 3. p. bylo provozováno po celou
dobu přípravných prací a v průběhu zásypu výdušné jámy. Hydraulicky zpevněným zásypem
byla zajišťována požadovaná dlouhodobá životnost odsávacího potrubí.
Ve výdušné jámě Řepiště bylo provozováno cílené odsávání plynu a odsávání z volného
prostoru pomocí upravených potrubních tahů, na povrchu napojených na potrubí centrální
odsávací stanice. Cílené odsávání plynu z napojených hrází 2. a 3. patra bylo provozováno po
celou dobu přípravných prací a v průběhu zásypu výdušné jámy. Hydraulicky zpevněným
zásypem byla zajišťována požadovaná dlouhodobá životnost odsávacího potrubí.
V likvidovaných jámách bylo vyčleněno jedno stávající potrubí pro tzv. "zvláštní účely".
Potrubní tah ve výdušné jámě Paskov
Odsávací potrubí situované v západní části jámy je propojeno s odsávacím potrubím v úrovni
1., 2. a 3. p. a je napojeno na hráze cíleného odsávání metanu. Jámové potrubí je vedeno nad
úroveň ohlubně a napojeno na potrubí odsávací stanice situované v areálu centrálních jam.
Z cíleného odsávání na této jámě bylo odčerpáno za rok 2003...................cca 4 mil m3 CH4.
Potrubní tah ve vtažné jámě Paskov:
Odsávací potrubní tah ve vtažné jámě Paskov je veden pod úroveň 2. patra, kde je
vybudována uzavírací zátka a je odsáván tento prostor.
35
Odsáváním z volného prostoru pod uzavírací zátkou z vtažné jámy Paskov bylo za stejné
období odsáto...............................................................................................cca 2,9 mil m3 CH4.
Potrubní tahy ve výdušné jámě Řepiště:
Při zpracování projektu likvidace výdušné jámy Řepiště se vycházelo z požadavku zachování
2 tahů odsávacích potrubí pro odsávání důlních děl na 2. a 3. patře a dalším potrubím o stejné
dimenzi vyvedeným pod 2. patro, kde je vybudována uzavírací zátka pro odsávání plynu
z prostor pod touto zátkou.
Z cíleného odsávání na této jámě bylo odčerpáno za rok 2003............... cca 0,5 mil m3 CH4.
Odsáváním z volného prostoru pod uzavírací zátkou z výdušné jámy Řepiště bylo za stejné
období odsáto ............................................................................................cca 2,5 mil m3 CH4.
Celkové odčerpané množství z výdušné jámy Paskov z vtažné jámy Paskov a výdušné jámy
Řepiště za rok 2003 se pohybovalo na úrovni...................................... cca 9 900 000 m3CH4.
Z likvidovaných jam v OKR s ponechaným ztraceným plynovodem bylo za rok 2003 celkem
odsáto 32 706 000 m3 v přepočtu na 100% koncentraci metanu.
Řešení předmětné etapy bylo dále soustředěno na analýzu komplexního řešení odplyňovacího
systému ODP, který zahrnuje jak prvky pasivního tak prvky aktivního řešení. Jelikož úkolem
tohoto projektu je řešení aktivního systému odplyňování s cílem využití důlní degazace pro
předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu, bylo nezbytné nejprve
vyhodnotit výsledky aktivního odplyňovacího systému realizovaného na odplyňovacích
vrtech. Nezbytnost tohoto vyhodnocení byla dána i nutností posoudit vliv tohoto
odplyňovacího systému ve srovnání se systémem a efektivitou důlní degazace.
K posouzení efektivity důlní degazace bylo stanovení ekvivalentního průřezu degazace
činných závodů a lokalit. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 4.
Tabulka č. 4: Ekvivalentní průřez degazace závodů a lokalit OKR.
Důl
Deg.
množství
3
Důl
Plynodajnost
-1
3
[m .den ]
ČSM sever
Darkov 2
Sviadnov
Jan-Karel
Staříč
ČSM jih
Chlebovice
Lazy
Darkov 3
Dukla
Doubrava
31 400
26 770
25 600
21 550
17 720
17 640
16 850
14 700
13 380
8 650
2 230
Darkov 2
Jan-Karel
ČSM sever
Staříč
ČSM jih
Chlebovice
Sviadnov
Lazy
Dukla
Doubrava
Darkov 3
36
-1
Ekvivalentní průřez
[m .den ]
[m2]
71 410
63 870
62 150
57 300
56 740
44 960
44 820
39 260
36 150
32 802
23 530
0,00309 m2
0,00278 m2
0,00227 m2
0,00241 m2
0,00295 m2
0,00174 m2
0,00245 m2
0,00194 m2
0,00142 m2
0,00104 m2
0,00237m2
Pro přehlednost jsou jednotlivé důlní závody a lokality seřazeny sestupně, a to jak z pohledu
degazovaného množství metanu, tak i plynodajnosti za rok 2004.
Degazované množství metanu a plynodajnost jsou přepočteny na 100% CH4. Ekvivalentní
průřez je stanoven z celkového odsávaného množství. Z takto stanovených ekvivalentních
průřezů byl určen průměrný ekvivalentní průřez, který představuje hodnotu 0,002638 m2.
ad B. Posouzení způsobu likvidace hlavních důlních děl v závislosti na možnost odsávání
důlního plynu.
Bylo provedeno porovnání způsobu likvidace hlavních důlních děl s ponechaným potrubím
pro odvod plynů v OKR se zahraničními zkušenostmi při obdobné činnosti
Způsob likvidace hlavních důlních děl v ČR.
Způsob likvidace hlavních důlních děl v ČR stanovuje Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou
se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při likvidaci hlavních důlních děl, která byla novelizovaná ve vyhláškách ČBÚ č.
32/2000 Sb. a č. 592/2004 Sb.
Ve vyhlášce ČBÚ č. 52/1997 Sb., v platném znění, je k likvidaci jam uvedeno v § 4, 5, 10 a
14, odst. 5, že za určitých podmínek lze v likvidovaných jamách ponechat potrubí pro odvod
plynů s tím, že jáma je likvidována jejím úplným zasypáním zpevněným, příp. nezpevněným
zásypovým materiálem a je uzavřena uzavíracím ohlubňovým povalem.
U jam u nichž se předpokládá jiné využití, lze v příznivých geologických poměrech okolního
horninového masivu a na základě povolení příslušného OBÚ likvidovat umístěním jámové
zátky pod zónou rozvolnění a nad ní ji zasypat zpevněným zásypovým materiálem.
(ustanovení §5 odst.2 a3 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., v platném znění.)
Likvidace jam v zahraničí.
Pro porovnání způsobu likvidace jam v OKR se zahraničím byly využity poznatky ze
služebních cest odborníků OKD, DPB, a.s. v průběhu let 1994 – 2001. Realizované služební
cesty měly širší rámec a k dané problematice byly získány tyto poznatky:
Velká Británie
Ve Velké Británii je více než 900 uzavřených uhelných dolů. Předpokládá se, že jejich velká
část může uvolňovat metan do atmosféry prostřednictvím důlních děl, tektonik nebo
propustných jsou využívány staré nezasypané jámy. Např. na lokalitě Castleford-Whaledale
site je dvojice nezasypaných jam, vzdálených cca 10 m od sebe, uzavřena železobetonovým
povalem tloušťky cca 1 m. Z volného prostoru pod povalem je z obou jam potrubím o
průměru 400 mm odsáván metan.
37
Obdobným způsobem se postupuje ve všech lokalitách společnosti Alkane Energy plc., kde je
kladen velký důraz na zpracování detailní přípravy lokalit pro těžbu, kdy jedním z hlavních
údajů jsou hodnoty plynonosnosti uhelných slojí a parametry plynové směsi v dole.
Systém zátky v jámě a následné dosypání jámy až na povrch se ve Velké Británii nepoužívá.
Průměr odfukových komínků přes uzavírací ohlubňový poval je ve Velké Británii stanoven
min. 300 mm.
Dalším příkladem likvidace jam ve Velké Británii může být lokalita Renishaw park, kde
centrálně umístěné jámy s ponechaným ztraceným potrubím DN 300, které vede až do stařin
v dole, jsou zasypány a opatřeny uzavíracím ohlubňovým povalem s plynovým vývodem.
Obecně lze konstatovat, že ve Velké Británii se likvidace jam realizuje zásypem nebo bez
zásypu s hlavním zřetelem na možnosti těžby plynu. Potrubí je dimenzováno minimálně na
průměr 300 mm.
Francie
Zkušenosti s likvidací hlavních důlních děl byly získány z revíru Nord-Pas de Calais
(severozápadní Francie). V předmětné oblasti se nachází cca 600 jam. Po havárii v roce 1987
na jámě č. 7 (střed revíru), ujetí zásypu na úroveň –350 m spojeným s mimořádným výstupem
důlních plynů, došlo k změně technologie likvidace důlních děl. Zasypávání jam
základkovým materiálem bylo nahrazeno výstavbou betonových zátek v úrovni jednotlivých
pater. Prostor mezi jednotlivými patry je vyplňován drcenou břidlicí. 30 m pod povrchem je
zřizována železobetonová zátka.
S ohledem na geologické poměry, kdy nadloží karbonu tvoří nepropustná vrstva jílu s vodou
nasyceným pískovcem, jsou v celém revíru pouze tři místa těžby směsi důlního plynu:
Desireé, Lens a Dedivon. K těžbě je zejména využíváno ztracené potrubí degazačních
systémů likvidovaných výdušných jam. Jámy jsou uzavřeny v hloubce okolo 100 m
betonovou zátkou. Spodní část jámy zůstává volná prostor nad zátkou se zaváží.
Německo
Největší problémy s výstupy důlních plynů mají v jižní části Porůří, kde je karbon 20 až 120
m pod kvartérem a tam, kde chybí těsnící horizonty.
Způsoby likvidace jam jsou dle místních podmínek následující:
-
ponechání jámy volné s železobetonovým povalem a potrubím pro
odsávání metanu,
zřízení uzavírací zátky nad karbonem,
zapuštění potrubí do karbonu,
zasypání jámy po uzavírací zátku cementopopílkovou směsí,
dimenze potrubí v rozmezí 250 – 300 mm.
Z uvedeného přehledu likvidace jam v zahraničí je zřejmé, že způsob likvidace jam
v jednotlivých zemích má určité odlišnosti, které vycházejí ze zkušeností při řešení
problematiky likvidace dolů. Syntézou poznatků a zkušeností ze zahraničí, aplikovatelných na
problematiku české části Hornoslezské pánve, lze pokročit v řešení likvidace hlavních důlních
děl včetně vypracování požadovaných legislativních úprav.
38
Závěr.
Provedenou analýzou prováděného odsávání zemního hořlavého plynu vázaného na uhelné
sloje ( metanu) systémem ztraceného plynovodu v oblastech uzavřených dolů ostravské,
petřvaldské a jižní části OKR a analýzou realizovaných způsobů likvidace jam v OKR a
odplyňovacích systémů v tomto regionu, bylo stanoveno navrhnout náhradní způsoby řešení.
Zhodnocením současného stavu lze konstatovat, že vybudovaný systém odsávání zemního
hořlavého plynu vázaného na uhelné sloje je faktorem, který příznivě snižuje riziko
nekontrolovaného výstupu metanu na povrch.
Analýzou způsobu odsávání zemního hořlavého plynu vázaného na uhelné sloje, tj. využitím
ztracených plynovodů na likvidovaných hlavních důlních dílech likvidovaných jámovými
zátkami a instalaci odsávacích jednotek lze konstatovat, že jediný likvidační faktor stávajícího
systému odsávání je zatopení jednotlivých dobývacích prostor. Z řešení této etapy
jednoznačně vyplývá, že všechny napojené zdroje metanu v dole na bývalý degazační systém,
ať již se jedná o napojení bývalých degazačních vrtů, stařin, uzavíracích hrází, jsou po
likvidaci dolu ovlivněny tím, že potrubní řády jsou postupně zatopeny, že postupně dochází
k zatápění celého dolu, takže tato napojení ztrácejí svůj význam.
Nejefektivněji se jeví napojení odsávacích potrubních řádů na jámové plynové zátky, které
jsou zřízeny nad nejvyšším patrem. Tímto způsobem napojení je zajištěno dlouhodobé
odsávání metanu z uzavřených dolů.
V současné době čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve a přilehlé části petřvaldské dílčí
pánve je prováděno na Dole Jeremenko ponornými čerpadly instalovanými v jeho jámovém
stvolu. v hloubce cca -386,0 m pod úrovni ohlubně jámy
Podle Stanoviska vydaného ČBÚ ze dne 22. 10. 2001, č.j. 2832/01, je stanoveno s.p. Diamo,
které zajišťuje čerpání důlních vod na Dole Jeremenko zajišťovat jejich čerpání do roku 2032,
případně do dokopání uhelných zásob v karvinské dílčí pánvi.
Současně s provedenou analýzou systému odsávání zemního hořlavého plynu vázaného na
uhelné sloje v předmětné etapě, bylo navrženo zpracování vyhlášky ČBÚ legislativně
upravující provádění předmětné činnosti. Návrh je předkládán v řešené etapě č. 6
předmětného projektu.
V rámci řešení předmětné etapy jsou navrhovány doplňky k ustanovení uvedená ve vyhlášce
ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl. Tato vyhláška byla
novelizována nejprve vyhláškou ČBÚ č. 32/2000 Sb., později vyhláškou ČBÚ č. 592/2004.
Navrhované změny vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., ve znění vyhlášky ČBÚ č. 32/2000Sb., a
vyhlášky č. 592/2004 Sb., jsou uvedeny v samostatné příloze č.6.
Etapa č.7:
Analýza plynodajnosti vybraného porubu vedeného v částech
ložiska navazujícího na opuštěná důlní pole, respektive jejich části
s utlumenou hornickou činností kvantifikace přídatné plynodajnosti a
39
zhodnocení jejich projevů a možných rizik, zvláště při poklesu
barometrického tlaku.
Analýza faktorů ovlivňující migraci důlního plynu z uzavřených částí
ložiska s ukončenou hornickou činností do činných důlních děl.
Kvantifikace faktorů ovlivňující plynodajnost porubů a činného dolu
ve vztahu k utlumeným dolům a částem důlních polí.
Navržení metodiky stanovení plynodajnosti porubů se zohledněním
migrace metanu z části ložiska s utlumenou hornickou činností.
Verifikace navržené metodiky na vybraném porubu.
Řešení předmětné etapy bylo rozděleno do jednotlivých kapitol podle zadání etapy.
ad.A. Analýza plynodajnosti vybraného porubu vedeného v částech ložiska navazujícího
na opuštěná důlní pole, respektive jejich částí s utlumenou hornickou činností.
Kvantifikace přídatné plynodajnosti a zhodnocení jejích projevů a možných rizik,
zvláště při poklesu barometrického tlaku.
Pro provedení analýzy plynodajnosti vybraného porubu vedeného v částech ložiska
navazujícího na opuštěná důlní pole byla využita mapa předpokládaných plynových
komunikací v Karvinské části OKR zpracovaná v rámci řešení předmětného projektu. Ze
zpracované mapy vyplynulo, že v centru plynových komunikací se nachází Důl Lazy, který
sousedí s následujícími dobývacími prostory:
DP Poruba
uzavřený Důl Žofie
DP Doubrava
provozovaný Důl ČSA, záv. Doubrava
DP Karviná Doly II uzavřená část Dolu ČSA, bývalý Důl Jindřich
DP Karviná Doly I
uzavřený Důl Barbora
DP Dolní Suchá
provozovaný Důl Dukla
Výsek mapy znázorňující situaci výše uvedených dobývacích prostorů a schéma
předpokládaných plynových komunikací četně popisu dobývacího prostoru je uveden
v Závěrečné zprávě z 13. kontrolního dne.
Dále bylo proveden výběr vhodných porubů v částech dobývacího prostoru Dolu Lazy
navazujících na opuštěná důlní pole závodu Barbora, Žofie a Jindřich, respektive na jejich
částí s utlumenou hornickou činností pro analýzu plynodajnosti.
S ohledem na skutečnost, že poruby na hranici s Dolem Barbora byly dobývány před více než
10 lety, byly pro analýzu zvoleny poruby:
– č. 138 202,
– č. 138 208 dobývaný na hranici se Dolem Doubrava a dále
– poruby dobývané na hranici s dolem ČSA, záv. Jindřich v letech 2001-2005.
40
kde byly k dispozici veškerá potřebné údaje pro provedení analýzy plynodajnosti porubu.
K provedení analýzy byly použity následující údaje:
–
–
–
–
–
–
–
–
celková plynodajnosti porubu ,
objemový průtok větrů proudícím porubem,
koncentrace metanu na vtažné a výdušné chodbě,
měsíční postup porubu,
dobývaná mocnost sloje,
délka porubu,
měrná hmotnost uhlí,
počet provozních dnů v měsíci.
Pro vyhodnocení vlivu přítoku plynu z uzavřených částí důlního pole byl stanoven poměr
plynodajnosti přídatné na celkové plynodajnosti porubu.
Celková plynodajnost [ m3.CH4.d-1] provozovaného porubu se skládá:
–
–
z plynodajnosti základní [ m3.CH4.d-1]
a
z plynodajnosti přídatné [ m3.CH4.d-1]
Základní plynodajnost představuje množství metanu uvolňujícího se z uhelného pilíře
rozvolněného uhlí a je bezprostředně odváděná výdušnými větry. Není ovlivňována změnami
barometrického tlaku ani komunikací se sousedními vyrubanými prostorami.
Přídatná plynodajnost představuje množství metanu uvolňující se do závalu z podrubávaných
a nadrubávaných slojí, proslojků a průvodních hornin v zóně ovlivnění, případně ze
sousedních vyrubaných prostor. Stanoví se jako rozdíl mezi celkovou plynodajnosti měřenou
a vypočtenou základní plynodajnosti.
Srovnávacím měřítkem plynodajnosti porubů je plynodajnost relativní, tj. celková
plynodajnost porubu podělená denní těžbou [ m3.CH4.t-1]
Podle výše relativní plynodajnosti se zařadí porub do jedné ze tří kategorií [podle Typizační
směrnice, OKR-Rozvoj a projektování, k.p. Ostrava,1986 Větrání dolů OKD,] uvedených
v tabulce č. 5
Tabulka č.5
I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie
PDr≤5 m3CH4.t-1
5<PDr≤10 m3CH4.t-1
PDr>10 m3CH4.t-1
nízká plynodajnost
zvýšená plynodajnost
vysoká plynodajnost
Dále byla provedena analýza plynodajnosti vybraného porubu, kvantifikace přídatné
plynodajnosti a zhodnocení jejích projevů a možných rizik, zvláště při poklesu
barometrického tlaku.
41
Hodnota plynodajnosti porubu v průběhu jeho dobývání je proměnná, což může být
zapříčiněno řadou přírodních a technologických faktorů (např. konsolidace horninového
masivu, nafárání poruchového pásma, komunikace s uzavřenými prostorami apod.), které
nelze přesně definovat.
Stanovení vlivu plynodajnosti sousedních uzavřených dolů nebo důlních polí na plynodajnost
porubu vedeného na hranici těchto dolů bylo provedeno porovnáním hodnot přídatné
plynodajnosti stanovené na základě měřených parametrů větrání v porubech č. 138 202 a
č. 138 208 a hodnot relativní plynodajnosti stanovené prognostickým výpočtem.
Hodnoty plynodajnosti porubů č. 138 202 a 138 208 byly stanoveny na základě kontinuálního
měření parametrů větrání a měsíčního měření parametrů Výsledky byly graficky zpracovány
v časových řadách a jsou uvedeny v příslušných dílčích zprávách předmětného projektu.
Výpočet je uveden ve zprávě z 12. Kontrolního dne.
Vliv plynodajnosti uzavřených dolů vedených v sousedství se jednoznačně neprokázal.
Současně bylo provedeno stanovení přídatné plynodajnosti porubu a jejich změn v souvislosti
se změnami barometrického tlaku.
Z provedeného vyhodnocení plynodajnosti porubu provedeného na základě údajů z měsíčních
analýz vzorků vzdušin a kontinuálním měření vyplývá, že výsledky získané výpočtem jsou
nižší než projektovaná hodnota, což umožňuje formulovat závěr, že měřením nebyl zjištěn
významný přítok plynu z uzavřeného dolu Žofie.
Shrnutí a dílčí závěr.
V rámci řešení části předmětné etapy bylo provedeno vyhodnocení možných plynových
komunikací mezi Dolem Lazy s uzavřenými doly Žofie, Barbora, Doubrava a Jindřich.
Vyhodnocení bylo specifikováno na poruby na Dole Lazy ve 2., 4, 6 a 7. kře, kde je
pravděpodobnost ovlivnění plynových poměrů přítokem plynů z uzavřených sousedních dolů
nebo jejich částí nejvyšší.
Z provedených analýz vyplynulo:
1. Ve sledovaném období průměrná hodnota přídatné plynodajnosti se nepatrně lišila od
hodnoty stanovené výpočtem. Tato shoda signalizuje správnost zvolené metodiky
výpočtu přídatné plynodajnosti porubu, který prokázal, že přítok plynu z uzavřeného
Dolu Žofie se v hodnoceném porubu neprojevil.
2. Hodnota přídatné plynodajnosti však v průběhu sledovaného období značně kolísala a
dosahovala místy hodnot až 20 000 m3CH4.d-1. Tato skutečnost potvrzuje nutnost
kontinuálního měření koncentrace metanu na výdušných chodbách porubů a potřebu
rezervy ve větrání pro případ zvýšené plynodajnosti porubu.
42
3. Grafická analýza prokázala souvislost přídatné plynodajnosti se změnami
barometrického tlaku, závislost je markantnější se zvětšující se vzdáleností porubu od
výchozí prorážky a tím větší kubaturou závalu.
Ad.B. Analýza faktorů ovlivňujících migraci důlního plynu z uzavřených částí ložiska
s ukončenou hornickou činností do činných důlních děl.
Byl proveden rozbor podmínek umožňující migraci důlních plynů z uzavřených dolů nebo
jejich částí do provozovaných dolů. K migraci musí být splněny dvě podmínky a to:
a) Existenci aerodynamického propojení mezi závalem provozovaného porubu a
uzavřenou částí ložiska, které je podmíněno:
– dobývání na dvou závodech ve stejné sloji, jednotlivé vyrubané prostory jsou od
sebe odděleny pouze bezpečnostním celíkem, který se vlivem tlakových účinků
drtí a stává se propustným pro proudění plynů,
– podrubáním nebo narubáním částí vyrubaných prostor uzavřeného dolu
provozovaným porubem v rozmezí odplyňovacího prostoru. K této situaci může
dojít v případech překrývání dobývacích prací v jednotlivých dolech.
– komunikaci přes tektonickou poruchu oddělující dobývací prostory uzavřeného a
aktivního dolu.
Problematika komunikací mezi vyrubanými prostorami jednotlivých dolů je
rozpracovaná v rámci projektování prevence samovznícení uhlí, kde je eliminace těchto
komunikací nutnou podmínkou pro zabránění vzniku samovznícení uhlí.
b) Existenci tlakového spádu mezi závalem provozovaného porubu a uzavřenou částí
ložiska ve směru k provozovanému porubu.
Existence tlakového spádu (tlak, případně podtlak) větrů v provozovaném dole nebo
jeho části je vytvářen hlavním důlním ventilátorem a stanovuje se v rámci
vypracovávání větrní rozvahy dolu.
Jako příklad existence tlakového spádu byly v souvislosti s hodnocením porubů na Dole
Lazy (kapitola A předmětné etapy) analyzovány tlakové spády mezi 4. krou Dolu Lazy a
provozovanými částmi Dolu ČSA, závodu Doubrava a závodu Jan Karel.
Výsledky z provedené analýzy jsou uvedeny ve větrních mapách uvedených
v Mapových přílohách a v tabulce č.7.4. základní zprávy, která je součástí zprávy z 13.
kontrolního dne.
Z uvedených podkladů vyplývá, že je směr tlakového spádu směrem na Důl Lazy. Lze
předpokládat plynové komunikace – přítok plynů z uzavřených částí dolu ČSA na Důl
Lazy.
43
Ad.C. Kvantifikace faktorů ovlivňujících plynodajnost porubů se zohledněním migrace
metanu z části ložiska s utlumenou hornickou činností
Kvantifikace faktorů ovlivňujících plynodajnost porubů se zohledněním migrace metanu
z části ložiska s utlumenou hornickou činností a mezi jednotlivými doly je obtížně řešitelné
z důvodů, že pro uskutečnění migrace důlních plynů musí být splněny podmínky:
a) existence aerodynamického propojení mezi závalem provozovaného porubu a
uzavřenou částí ložiska.
b) existence tlakového spádu mezi závalem provozovaného porubu a uzavřenou částí
ložiska ve směru k provozovanému porubu,
Propustnost závalového prostoru provozovaného porubu lze stanovit na základě důlního
měření tlakového spádu v porubu a úniků větrů do závalu (měření provedené např.
značkovacím plynem) a následným řešením inverzní úlohy matematického modelování, kdy
se porovnávají měřené a vypočtené celkové úniky větrů do závalu a z nich se stanoví
propustnost závalu.
Ad.D. Návrh metodiky stanovení plynodajnosti porubů se zohledněním migrace metanu
z části ložiska s utlumenou hornickou činností.
Pro stanovení plynodajnosti porubu byla navržena metodika vypracovaná na VVUÚ v letech
1990-1991, která v rámci řešení předmětného projektu byla přepracovaná a zjednodušená.
Tato metodika je v zásadě upřesněním a zmodernizováním směrnice č. 13/1981 GŘ OKD
“Stanovení plynodajnosti“, která byla aktualizovaná do Směrnice č.29/1998 GŘ OKD
„Stanovení plynodajnosti“ a dále přepracovaná na podmínky jednotlivých důlních podniků
OKD.
Cílem vypracování nové metodiky bylo zpřesnění prognózy plynodajnosti na základě
zpřesnění vstupních parametrů a zohlednění některých dalších parametrů ovlivňujících
plynodajnost, které ve Směrnici č.29/1998 nebyly uvažovány:.
Rozdíly oproti Směrnici 29/1998 GŘ OKD spočívají v:
•
•
•
•
upřesnění křivek odplynění nadloží a podloží v závislosti na jejich litologické stavbě a
mocnosti dobývané sloje,
upřesnění výpočtu plynodajnosti průvodních hornin,
výpočet plynonosnosti průvodních hornin se provádí na základě parametrů, které
charakterizují tyto horniny,
stupeň odplynění nadloží a podloží a snížení exhalace jednotkového povrchu horniny v
čase se stanoví početně ze vstupních dat (nikoli odečítáním z grafu), což je přípravou
pro zpracování prognózy na počítači, např. pomocí tabulkového procesoru MS Excell.
Metodika stanovení plynodajnosti porubů se zohledněním migrace metanu z části ložiska
s utlumenou hornickou činností je uvedena v Závěrečné zprávě etapy č. 7.
44
Ad. E. Verifikace navrhované metodiky na vybraném porubu OKR.
Pro verifikaci navrhované metodiky byly vybrány poruby 138 408 a 138 406 v 38. sloji Dolu
Lazy.
Verifikace metodiky stanovení plynodajnosti byla provedena následujícím způsobem:
a) Výpočet přídatné plynodajnosti uvedenou metodikou
b) Stanovení plynodajnosti porubů č. 138 408 a 138 406 a výpočet navazujících parametrů.
Např.:
– PDc - plynodajnost celková,
– PDpř, - plynodajnost přídatná,
– PDr, - plynodajnost porubu,
– apod.
z analýz vzorků vzdušin a měření objemového průtoku větrů získaných z měsíčních
měření
c) Porovnání přídatné plynodajnosti stanovené na základě analýz vzorků vzdušin a výpočtu,
a vyhodnocení doprovodných parametrů.
Výpočet přídatné plynodajnosti slojí a hornin v nadloží porubů č. 138 408 a č. 138 406
provedený na základě podkladů uvedených v geologickém profilu vrtu č. 127/XVUII,
který je znázorněn v Mapové příloze a v tabulce č.7.4 v základní zprávě, ve které je
uvedena i sumární hodnota přídatné plynodajnosti pro nadloží a podloží, včetně použitých
vstupních parametrů.
Ze stanovených hodnot plynodajnosti a odvozených parametrů vyplynulo, že hodnoty
skutečné plynodajnosti se liší od hodnoty plynodajnosti vypočtené.
Tyto rozdíly mohou být způsobeny:
-
nejistými hodnotami vstupních parametrů do výpočtu, jedná se zejména o hodnotu
plynonosnosti uhelných slojí. Tento parametr se obtížně zjišťuje a potřebné podklady
nebyly zpracovány v potřebném rozsahu,
-
výpočet plynodajnosti pracuje s průměrnými hodnotami a předpokládá stálý postup
porubu. Pokud se dobývání v porubu zastaví vypracovaný výpočet plynodajnosti není
přesný,
-
pro vypracování přesnějších závěrů je měsíční měření nedostatečné. Hodnoty
stanovené měsíčním měřením se značně liší od hodnot plynodajnosti stanovené
kontinuálním měřením,
-
ložisko má poměrně dlouhou historii a je odplyněno , čemuž nasvědčují nízké hodnoty
relativní plynodajnosti,
45
Verifikace metodiky stanovení plynodajnosti porubu byla provedena na případě 2 porubů,
které byly dobývány ve 4. kře Dolu Lazy. Jednalo se o poruby č. 138 408, 138 406. Byl
proveden výpočet přídatné plynodajnosti verifikovanou metodikou a byl porovnán
s vyhodnocenými výsledky měsíčního měření objemového průtoku a koncentrací plynů
v oblasti porubu.
Poněvadž však hodnoty přídatné plynodajnosti získané měřením jsou ve všech případech nižší
než vypočtené navrhovanou metodiku je možné použít v praxi.
Závěr.
V rámci řešení uvedené etapy byla provedena analýza plynodajnosti vybraných porubů
vedených v důlním poli činného dolu, který byl v blízkosti uzavřených porubů na
likvidovaném dole. Šlo o ověření, zda přídatná plynodajnost z uzavřených stařin
likvidovaného dolu může výrazným způsobem ovlivnit plynodajnost činného porubu na
provozovaném dole. Na základě skutečných výsledků měření v porubu 188202 na Dole
Lazy, který byl v blízkosti stařin Dolu Doubrava, nebyly zjištěny výraznější anomálie, které
by bylo nutno zahrnout do směrnice o stanovování plynodajnosti.
Analýzou bylo dále zjištěno, že dobývání porubů na činném dole v blízkosti stařin porubu na
uzavřeném dole neovlivňuje přídatnou plynodajnost více, než je tomu v případech, kde je
porub na činném dole provozován vedle stařin sousedního porubu.
46
8. Závěr.
Vlastní výzkumné práce na projektu probíhaly v období od června 2003 do října 2006.
Předložená závěrečná zpráva byla zpracovaná v měsíci listopadu 2006, a zahrnuje dosažené
výsledky řešení.
Případné zájemce o detaily odkazujeme na dílčí zprávy jednotlivých etap, které jsou
k dispozici jak u poskytovatele, tak u příjemce, případně u spoluřešitelů.
Výsledky řešení projektu a jejich realizace dle závěrů všech etap řeší snížení rizika
z nekontrolovatelných výstupů plynů na povrch a ohrožení veřejného zájmu obyvatel a
majetku.
Závěrem je možno konstatovat, že projekt ČBÚ č. 23/2003 byl řešen v souladu se
schváleným časovým harmonogramem. Zpracované materiály byly průběžně projednávány a
schvalovány na pravidelných kontrolních dnech a vytvořily potřebné podklady pro zpracování
stanovených výstupů uvedených v závěrečných zprávách z řešení jednotlivých etap.
47
Seznam příloh:
Příloha č. 1:
Charakteristický průběh sání a vyfoukávání důlních plynů v závislosti na
barometrickém tlaku, vrtu MVE – 1.
Příloha č. 2:
Charakteristický průběh sání a vyfoukávání důlních plynů v závislosti na
barometrickém tlaku, vrtu OV 24a.
Příloha č. 3:
Charakteristický průběh sání a vyfoukávání důlních plynů v závislosti na
barometrickém tlaku, vrtu HD - 201.
Příloha č. 4:
Charakteristický průběh sání a vyfoukávání důlních plynů v závislosti na
barometrickém tlaku, vrtu MV - 39.
Příloha č. 5:
Způsoby stanovení zbytkové plynodajnosti uzavřeného dolu na
základě časové extrapolace hodnot jeho zbytkové plynodajnosti v době
provozu ( těžby ).
48
Seznam použité literatury při řešení etapy č. 4.
[4.1] Bódi, J., 1992, ”Těžba metanu z karbonských uhelných slojí”, Výzkumná zpráva VVUÚ
Ostrava-Radvanice.
[4.2] Burrell, R., Kershaw,S., Whitworth, K., 2004, “Coal Mine Methane Rewiew of the Mechanism
for Control of Emissions“(Důlní metan – Přehled mechanismů pro řízení emisí), Report No.
Coal R 256/DTI/Pub/URN 04/85, IMC, U.K.
[4.3] Dvorský, J., 1992, Studie „Nakládání s důlními vodami při utlumování dolů ostravské dílčí
pánve OKR“, Důlní průzkum a bezpečnost Paskov, a.s., červen.
[4.4] Collings, R., C., 2003, “Numerical Simulationof Coalmethane Recovery (Numerická simulace
produkce uhelného metanu), UMSICHT-Schriftenreihe Band 44, Obrhausener Grubengas Tage
2003.
[4.5] Coté, M., M., Collings, R.C., 2003, Talkington, C., C., 2003, “Methane Emissions Estimates &
Methodology for Abandoned Coal Mines in the United States“. (Odhady plynodajnosti a
příslušná metodika pro opuštěné uhelné doly v USA), Proceedings of the 3rd International
Methane & Nitrous Oxide Mitigation Conference, Beijing, China, November 17-21. (
[4.6] Creedy, D., P., 1998, ”Gas in Abandonned Mines: A Hazard and a Resource (Plyn v
uzavřených dolech: Nebezpečí a zdroj energie)”. Proceedings of International Conference on
Coal –Bed Methane –Technologies of Recovery and Utilisation, pp. 507-524, 27-28 May,
Ustron, Poland.
[4.7] Couillet, J-C., Pokryszka, Z., Tauziede, C., Prince, M., 1998, “Mathematical Model for
Firedamp Reservoirs”.(Matematický model pro zásobník metanu), Proceedings of International
Conference on Coal –Bed Methane –Technologies of Recovery and Utilisation, pp. 25-40, 2728 May, Ustron, Poland (
[4.8] Diamond, W., P., Levine, J., R., 1981, “Direct Method Determination of the Gas content of
Coal: Porcedures and Results (Přímá metoda stanovení plynonosnosti uhlí: Postupy a
výsledky)“. Bureau of Mines Report of Investigations, RI 8515.
[4.9] Eliminace nebezpečí od metanu unikajícího z podzemních prostorů, kde byla ukončena
hornická činnost“, 2001, projekt č 01, který byly součástí programu výzkumu a vývoje ČBÚ
„Zvýšení úrovně bezpečnosti v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu
z uzavřených prostor, OKD DPB a.s.
[4.10] Francart, W., J., Beiter, D., A., 1997, “Barometric Pressure Influence in Mine Fire Sealing”,
(Vliv barometrického tlaku na uzavřená požářiště), Proceedings of the 6th International Mine
Ventilation Congress”, editor Raja V. Ramani, pp. 341-342, May 17-22, Pittsburgh,
Pensylvania, USA.
[4.11] Franklin, P., 2004, “Methane Recovery from Abandoned Mines: A Unique Resource (Těžba
metanu z opuštěných dolů: jedinečný zdroj)“ th Annual Coalbed & Coal Mine Methane
Conference, Denver, USA.
[4.12] Hedbávny, B., 1988, “Zásady regulace plynodajnosti ve vysokokapacitních porubech“, VVUÚ
Ostrava-Radvanice.
2
[4.13] Hedbávny, B., 1979, “Výzkum přírodní plynonosnosti kolektorských typů sedlových vrstev“
Závěrečná zpráva dílčího úkolu 12 201, VVUÚ Ostrava-Radvanice.
[4.14] Hedbávny, B., 1992, “Metodiky měření desorbovatelné plynonosnosti, plynonosnosti
kontejnerovou metodou, plynopropustnosti uhlí, tlaku plynu ve sloji, VVUÚ OstravaRadvanice.
[4.15] Higuchi, K., Ohga, K., 1989, “Measurements and Simulations of the Relation between Methane
Flow Rate into Headings and Surrounding Geological Conditions (Měření a simulace vztahů
mezi emisemi metanu v neproražených důlních dílech a okolními geologickým prostředím)“,
Proceedings of the 23rd International Conference of Safety in Mine Research Institutes, 11.-15.
September, Washington DC, USA.
[4.16] Janas, J., 1966, “Prognóza plynodajnosti dolů OKR hornicko-statistickou metodou podle
uhelných slojí“, VVUÚ Ostrava-Radvanice, zpráva č. 34.
[4.17] Janas, J., 1968, Prognóza plynodajnosti dolů OKR, VVUÚ Ostrava –Radvanice, samostatná
zpráva č. 3.
[4.18] Kalisz, J., Kozlowski, B., Sobala, E.,1976, “Porownania stosowanych w kopalniach wegla
metod prognozowanija metanowosci wyrobisk scianovych“ (Porovnání použitých metodik
plynodajnosti porubů) . Przeglad Gorniczy, No.:1.
[4.19] Kozlowski, B., 1998, ”Elements of methane emissions prognosis in mining design”.(Základy
prognózy emisí metanu v plánování dolů), International Conference on Coalbed Methane
Technology of Recovery and Utilisation. GIG Katowice, Poland.
[4.20] Křenek, d., Grezl, O., 2000,”Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených dolů”,
Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, ročník 42, č.8, str. 10-12
[4.21] Lát, J., 2004, “Stanovení objemu volných prostor v podzemí uzavřených dolů”, Záchranář, č.3
[4.22] Lohe, E., 1990, Geologic Parameters in Coalbed Methane Generation and Exploration in
Methane Drainage from Coal (Geologické parametry uplatňované při vzniku metanu a při jeho
těžbě z uhlí), Edited by Lincoln Paterson, CSIRO Division of Geomechanics, Australia.
[4.23] Lunarzewski, L., W., 2003,“ Coal Mine Gas Emission Assessment for Sealed Goaf Area or
Abandoned Mine” (Odhad plynodajnosti uzavřených stařin nebo opuštěných dolů),
Proceedings of the 3rd International Methane & Nitrous Oxide Mitigation Conference, Beijing,
China, November 17-21.
[4.24] Machálek, M., 1988, Vývoj závalu v porubu 7 3759 na Dole Doubrava dle modelového
pokusu, VVUÚ Ostrava-Radvanice
[4.25] McPherson, M., 1993, “Subsurface Ventilation and Environmental Engineering“ (Větrání
podzemních objektů a životní prostředí) Chapman and Hall.
[4.26] Metodický pokyn pro stanovení prognózy plynodajnosti přípravných předků a porubů, 1990,
VVUÚ Ostrava-Radvanice.
[4.27] Realizační studie opatření na eliminaci výstupů důlních plynů na povrch v regionu ostravské
dílčí pánve, 1994, OKd, DPB a.s..
[4.28] Sage, P., W., Creedy, D., P., 2003, “Reducing the Environmental Impact of Abandoned Coal
Mines in China” (Snižování vlivu uzavřených dolů na životní prostředí v Číně) . Proceedings of
3
the 3rd International Methane & Nitrous Oxide Mitigation Conference, Beijing, China,
November 17-21. (Snižování vlivu opuštěných dolů na životní prostředí
[4.29] Sheta, H., Helmig,R., Hinkelman, R., 2003, Dreidimensionale Numerische simulation von
Methangas migration im Untergrund (Trojrozměrná číslicová simulace pohybu metanu
v podzemí), UMSICHT-Schriftenreihe Band 44, Oberhausener Grubengas Tage 2003.
[4.30] Směrnice č. 29/1998, 1998, Prognóza plynodajnosti, Správa OKD, a.s.
[4.31] Solotych, S., S., Kaplunov, J., V., 2003, “Zustand und Perspektiven der Absaugung und
Nutzung von Grubengas in Rußland am Beispiel des Kohlenreviers Kusnetskij-Kusbass”.
(Současný stav a perspektivy odsávání a využití důlního metanu v Rusku na příkladu uhelného
revíru Kusnetskij-Kuzbas). UMSICHT-Schriftenreihe Band 44, Oberhausener Grubengas-Tage
2003, CMM Technologie, Erfahrungen und Aussichten in Deutschland und International,
Fraunhofer IRB Verlag.
[4.32] Soubor opatření řešících zamezení výstupů důlních plynů na povrch v regionu ostravské dílčí
pánve, 1996, OKD, DPB a.s.
[4.33] Staff, M., G., Sizer, K.E., Newson, S., R., “The Potential for surface Emissions of Methane
from Abandoned Mine Workings“, separát Wardell Armstrong, U.K.
[4.34] Stanovení plynodajnosti, Směrnice č.13, Ostravsko-karvinské doly, koncern, Ostrava,
27.3.1981, zn. TB-114-896/81-Ing. Su/Ly.
[4.35] Szlazak, J., Szlazak, N., 2004, Zagrozenie metanove v kopalniach wegla i jego wplyw na
bezpieczenstwo v trakcie ich likvidacji, (Nebezpečí od metanu a jeho vliv na bezpečnost práce
v dolech v průběhu jejich uzavírání), Materialy 3 Szkoly Aerologii Gorniczej, Zakopane 12.15.9.
[4.36] Škuta , K., 1971, Plynodajnost dolů OKR, možnosti její regulace a kriteria pro stanovení její
prognózy, VVUÚ Ostrava – Radvanice, Zpráva č.95
[4.37] Škuta, K., 1984, “Upřesnění prognózy provozní plynodajnosti v karbonském masivu na lokalitě
Frenštát“, VVUÚ Ostrava-Radvanice.
[4.38] Takla, G., 2003, “Uvolňování metanu při hlubinné těžbě uhlí”, Plyn, č.4.
[4.39] Takla, G., Konečný, M., 2003, ”Coal Mine Methane in Ostrava-Karviná Region in the Czech
Republic or What is new since Oberhausen CMM Days 2001“, (Metan odsávaný z uzavřených
dolů v Ostravsko-Karvinském regionu neboli co je nového od „dnů důlního plynu v
Oberhausenu 2003“). UMSICHT-Schriftenreihe Band 44, Oberhausener Grubengas-Tage
2003, CMM Technologie, Erfahrungen und Aussichten in Deutschland und Interbational,
Fraunhofer IRB Verlag.
[4.40] Talkington, C., 2003, Successes and Challenges in US CMM Development and Developing
Future Markets”. (Úspěchy a výzvy ve využití důlního metanu v USA a jeho budoucí trhy),
UMSICHT-Schriftenreihe Band 44, Oberhausener Grubengas-Tage 2003, CMM Technologie,
Erfahrungen und Aussichten in Deutschland und Interbational, Fraunhofer IRB Verlag.
[4.41] Talkington, C., 2003, Successes and Challenges in US CMM Development and Developing
Future Markets, (Úspěchy a výzvy v rozvoji amerického uhelného metanu a rozvoj nových
trhů), UMSICHT-Schriftenreihe Band 44, Oberhausener Grubengas Tage 2003.
4
[4.42] Thielemann, T., Cramer, B., Schippers, A., 2004, “Coalbed in the Ruhr Basin Germany: A
renewable energy Resource, (Slojový metan v uhelném revíru Porůří: Obnovutelný zdroj
energie) Organic Geochemistry, 35(2004) 1537-1549
[4.43] U.S. Environmetal Protection Agency, 2004,“ Coal Mine Methane Units Converter“,
www.epa.gov/coalbed (Převodník jednotek používaných v oboru důlní metan)
[4.44] U.S. Environmental Protection Agency, 1998, Per Review: Draft Analysis of Abandoned Coal
Mine Methane Emissions Estimation Methodology (K posouzení: Návrh analýzy metodologie
stanovení emisí metanu z opuštěných dolů dolů) Washington, D.C., May
[4.45] U.S. Environmental Protertion Agency, 2003, Draft Final Report: Methane Emissions
Estimates & Methodology for Abandoned Coal Mines in the United States (Stanovení emisí
metanu a metodika pro opuštěné uhelné doly v USA) Washington, D.C., January.
[4.46] Vasil, J., Voráček, V., Slavík, J., Machálek, M., 1988, Experimentální výzkum proudění větrů
závaly provozovaných porubů, VVUÚ Ostrava-Radvanice.
[4.47] Voráček, V., 1999, ” Možnosti projektování odplyňovacích vrtů v ODP pomocí matematických
modelů”.Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů. 8.-9. června
Ostrava.
[4.48] Wytyczne prognozowania metanowosci wyrobisk eksploatacyjnych, (Směrnice pro
prognózování plynodajnosti porubů), Ministerstwo Gornictwa, Katowice, 1978
[4.49] Zaidenvark, V., E., Ruban, A., D., Zaburdjajev, V., S., Bardyšev, E., V., 2002, “Metodičeskije
položenija ocenki ostatočnych resursov metana I voymožnych objemovego izvlečenija na
zakryvajemych šachtach, (Metodické základy hodnocení zbytkových zdrojů metanu a možných
objemů jeho odsávání na uzavíraných dolech,)Ugol, No.:11, pg. 7-12.
[4.50] Závěrečný výpočet zásob černého uhlí, OKD, a.s. Důl Odra, o.z., závod František stav
k 1.7.1999, (OKD, DPB Paskov,a.s., odbor výpočtu zásob).
[4.51] Závěrečná zpráva bývalého závodu FRANTIŠEK, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod
ODRA, ESIP,s.r.o., 01/2003).
[4.52] Zuber, M. D., 1997, “Application of Coalbed Methane Reservoir Simulators for Estimation of
Methane Emissions in Longwall Mining (Využití simulátoru chování rezervoáru uhelného
metanu pro stanovení emisí metanu při stěnovém dobývání)”, Proceedings of the 6th
International Mine Ventilation Congress”, editor Raja V. Ramani, pp. 435-440, May 17-22,
Pittsburgh, Pensylvania, USA.
[4.53] Zuber, M.D., Boyer, C., M., Deloizer, D., L., 1999, “Design of Methane Drainage System to
Reduce Mine Ventilation Requirements (Návrh systému degazace pro redukci nároků na důlní
větrání)”, Proceedings of the 8th U.S. Mine Ventilation Symposium, editor Jerry C. Tien, pp.
147-154, June 11-17, Rolla,
5

Podobné dokumenty

Přílohy k závěrečné zprávě

Přílohy k závěrečné zprávě Časový sled odrubávání porubských slojí uzavřeného Dolu František, včetně jejich postupného zatápění............................................................................... 30 Shrnutí výsled...

Více

Katalog zaměstnavatelů pro MfF v PDF ke stažení

Katalog zaměstnavatelů pro MfF v PDF ke stažení Právě držíte v ruce první katalog zaměstnavatelů ušitý na míru pro Matematicko-fyzikální fakultu UK. V jednom balení Vám předkládáme široké spektrum firem a organizací z celé České republiky, které...

Více

cz - INO-HGF

cz - INO-HGF 7. Důlní degazace. Rozdělení-druhy. Důvody pro zavedení degazace, degazace z povrchu. 8. Důlní degazace, centrální důlní degazace, lokální degazační stanice, pojízdné důlní degazační

Více

průvodce veletrhu - Interbeauty Prague

průvodce veletrhu - Interbeauty Prague Poprvé na Interbeauty Prague NYX Cosmetics Světoznámá značka profesionální kosmetiky za dostupnou cenu, NYX Cosmetics, konečně přichází se svou širokou nabídkou také do České republiky. Užijte si p...

Více

propustnost závalového prostoru stěnového porubu

propustnost závalového prostoru stěnového porubu prostoru stěnového porubu velký význam a mají charakter spíše orientační. Slouží spíše k ověření hodnot propustností získaných pomocí již zmíněných matematických modelů. V závěru je také nutno uvés...

Více