Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu

Komentáře

Transkript

Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION
Důvěrné!
Určeno pouze pro potřeby firem zapojených do
činnosti Sdružení automobilového průmyslu!
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
v ČESKÉ REPUBLICE
Základní údaje a fakta
pYn pYnpYnpYnpYn
Aktualizace za rok 2007
Zpracoval: sekretariát Sdružení AP
Praha, květen 2008
© Sdružení AP
Evidovaný výtisk č.:
OBSAH
strana
1. Úvod
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
8
23
26
Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR
Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství
Postavení firem autoprůmyslu v soutěžích a anketách
Soutěž „PODNIK ROKU 2007“ v českém automobilovém průmyslu
2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR
31
31
48
55
61
63
67
79
92
97
113
119
120
2.1 Vývoj výroby vozidel
2.2 Rozvoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel
2.3 Přehled firem zapojených do Sdružení AP (stav k 16.5.2008)
2.4 Základní struktura členské základny Sdružení AP
2.5 Vlastnická struktura
2.6 Počty pracovníků, jejich struktura a kvalifikace
2.7 Průměrné mzdy
2.8 Pracovní neschopnost a pracovní úrazy
2.9 Vývoj základních ekonomických ukazatelů
2.10 Výzkumně vývojová základna
2.11 Stav v oblasti certifikace systémů
2.12 Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách
3. Složení vozového parku v České republice
125
125
132
3.1 Údaje Centrálního registru vozidel
3.2 Ukázky zpracování možných výstupů
4. Vývoj českého trhu a dovozy vozidel
4.1
4.2
4.3
4.4
141
141
153
171
173
Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1
Nákladní automobily, autobusy, motocykly a přípojná vozidla
Údaje o ojetých vozidlech
Shrnutí
5. Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi
178
178
183
187
5.1 Tuzemsko (vnitřní vztahy)
5.2 Zahraničí (vnější vztahy)
5.3 Shrnutí
6. Problematika řešená v rámci Sdružení AP
189
189
194
6.1 Oblasti související s hlavní činností
6.2 Další řešená problematika
7. Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 2007
8. Závěr
Příloha (Souhrnné údaje za dalších 25 firem autoprůmyslu ČR)
Související podklady:
Soubor: APCR07a.DOC
196
199
7 stran
STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR 2003 - 2007
ROČENKA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 2008
SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k 31.12.2007)
1
© Sdružení AP, květen 2008
1. Úvod
Přehled o celkových výsledcích firem českého automobilového průmyslu je
sekretariátem Sdružení automobilového průmyslu (dále jen Sdružení AP) vydáván
každoročně na přelomu května a června již od roku 1994. Poprvé byl zpracován za
rok 1993 a všechna následující vydání jsou k dispozici v sekretariátu Sdružení AP. Na
internetových stránkách (v rubrice „Jen pro členy / Souhrnné přehledy“) jsou umístěny
tyto publikace s údaji od roku 1999.
Při zpracování těchto materiálů je prioritně vycházeno z dat poskytovaných firmami
zapojenými do činnosti Sdružení AP, v dílčích částech jsou pak použity údaje z jiných
zdrojů (Český statistický úřad, Centrální registr vozidel, Svaz dovozců automobilů,
ministerstva). Pokud některé firmy nepředaly požadované údaje (resp. za některé firmy
nebyla potřebná data k dispozici), byly použity kvalifikované odhady. Tento postup však
v žádném případě neovlivňuje vypovídací schopnost tohoto materiálu, neboť vychází
z dlouhodobě podchycených trendů ve vývoji jednotlivých ukazatelů. Je však třeba
upozornit, že některé souhrnné výsledky v tomto přehledu se mohou lišit od údajů
uvedených v dříve vydaných publikacích Sdružení AP. To je dáno tím, že pro
zpracování tohoto podkladu (Aktualizace za rok 2007) byly použity upravené (konečné,
auditované, upřesněné) údaje jednotlivých firem za předchozí roky, dále změnami
v členské základně Sdružení AP a zpřesněnými (přepočtenými) údaji z dalších zdrojů,
především z Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Podklad „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA“ AKTUALIZACE ZA ROK 2007“ tak spolu s dalšími publikacemi Sdružení AP („STATISTIKA
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2003 - 2007“, „ROČENKA 2008“) vytváří
základní informační i argumentační souhrn materiálů, který je možno využívat jak pro
potřebu firem Sdružení AP, tak při jednáních na různých úrovních (orgány státní správy
a samosprávy, vládní či nevládní instituce, odborové organizace či zahraniční partneři).
Údaje uvedené ve výše zmíněných publikacích jsou v průběhu roku průběžně
doplňovány dalšími statistickými podklady a údaji z databanky Sdružení AP (jedná se
např. o měsíční „STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝROBĚ A REGISTRACÍCH VOZIDEL“, pololetní „ÚDAJE
O POČTECH PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÝCH MZDÁCH“ nebo rovněž pololetně vydávaná
publikace „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČESKÉ REPUBLICE“. Tyto a další informační
materiály jsou zasílány v rámci informačního systému Sdružení AP elektronickou
poštou (e-mail). Pravidelně jsou základní i podrobnější údaje zveřejňovány i na
internetových stránkách Sdružení AP (podrobnější většinou v rubrice „Jen pro členy“).
****************************
Zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) Sdružení AP, konané pravidelně při
příležitosti výstav AUTOTEC (v sudých letech) ČI AUTOSALON (v lichých letech) v Brně je
vždy prvním místem, kde jsou uvedené materiály předávány členské základně Sdružení
AP. Základní údaje z nich budou prezentovány před odbornou a novinářskou veřejností.
Hlavním účelem této souhrnné publikace je poskytnout představitelům a odborným
pracovníkům firem zapojených do Sdružení AP podstatné údaje zachycující aktuální
stav automobilového průmyslu České republiky a jeho význam pro současný
ekonomický vývoj. Vychází se přitom z předpokladu, že firmy zapojené do činnosti
Sdružení AP tvoří cca 90 % automobilového průmyslu jako oboru (při vyjádření
objemem produkce či exportu, resp. počtem pracovníků). Stejně tak jako v předchozích
letech bylo i v letošním roce osloveno dalších více než 100 firem s automobilovou
výrobou (nezapojených dosud do činnosti Sdružení AP) se žádostí o poskytnutí
Soubor: APCR07a.DOC
2
© Sdružení AP, květen 2008
základních údajů pro zpracování tohoto materiálu (jejich seznam je uveden v závěru
přílohy tohoto materiálu). Použitelná data pro souhrn za rok 2007 však byla získána jen
od 25 firem.
Tato publikace je spolu se „STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ
REPUBLIKY 2003 - 2007“ a „ROČENKOU 2008“ zpracována, stejně jako v předchozích
letech i na CD ROM v elektronické podobě.
****************************
Od roku 2002, kdy byly vytvořeny nové internetové stránky Sdružení AP, je pro
členskou základnu Sdružení AP vytvořena samostatná rubrika „Jen pro členy“
(přístup přes heslo), kde jsou v časové řadě umístěny kompletní materiály vydávané
sekretariátem Sdružení AP (s možností jejich stažení).
http://www.autosap.cz
Současné přístupové heslo: aia2007
Případná změna hesla bude členské
základně Sdružení AP včas sdělena.
Jen pro členy
Tato sekce je přístupná pouze členům
Sdružení automobilového průmyslu.
Heslo pro přístup
Aktuální informace (o připravovaných
akcích, konferencích či seminářích, o vydání
nových statistických údajů či tiskových
informací, zasedání Rady ředitelů či
Představenstva Sdružení AP apod.) jsou
vždy nejdříve uváděny na vstupní
internetové stránce Sdružení AP.
Zpracoval: Ing. Šípek
1.1 Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR
Vývoj základních makroekonomických ukazatelů ČR (HDP, průmyslová produkce,
export, průměrné mzdy a případně další) je pravidelnou součástí úvodu této publikace.
Již v průběhu roku 2004 došlo ze strany ČSÚ k úpravě hodnot HDP (přepočtení dle
metodiky Eurostat) a to zpětně do roku 1995. Nutno též upozornit, že údaje publikované
ČSÚ v roce 2007 jsou přepočteny na stálé ceny roku 2000 a oproti poslednímu vydání
tohoto podkladu se částečně liší údaje o HDP za roky 2004 až 2006 (byly upraveny ze
strany ČSÚ). Z těchto důvodů tedy nejsou do diagramů a tabulek zahrnuty údaje za
roky 1990 až 1994, ale pouze za období 1995 až 2007 (z důvodu možné
porovnatelnosti údajů).
rok
HDP stálé ceny roku 2000
(mil. Kč)
HDP stálé ceny roku 2000
(mil. Kč)
rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2 033 699
2 115 605
2 100 143
2 084 203
2 112 121
2 189 169
2 242 943
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2 285 488
2 367 818
2 474 006
2 631 670
2 799 044
2 979 762
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2007", ČSÚ, březen 2008
Grafické vyjádření údajů (podle naposledy zveřejněných údajů ČSÚ) znázorňuje
diagram č. 1.1.1. Další diagram č. 1.1.2 pak ukazuje vývoj v cenách běžných (vždy
v absolutním a poměrovém vyjádření). V diagramu č. 1.1.3 jsou znázorněny indexy
meziročních nárůstů HDP a to jak ve stálých cenách roku 2000, tak v cenách běžných.
Soubor: APCR07a.DOC
3
© Sdružení AP, květen 2008
mil. Kč
Vývoj HDP v ČR v letech 1995 až 2007
STÁLÉ CENY roku 2000 (rok 2000 = 100%)
3 000 000
2 979 762
150%
2 799 044
2 631 670
2 500 000
2 115 605 2 100 143 2 084 203 2 112 121
2 033 699
2 242 943 2 285 488
2 189 169
2 474 006
2 367 818
136,1%
127,9%
2 000 000
140%
130%
120,2%
1 500 000
1 000 000
500 000
120%
113,0%
92,9%
96,6% 95,9% 95,2% 96,5%
100,0%
102,5%
104,4%
108,2%
110%
100%
90%
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2007", ČSÚ, březen 2008
mil. Kč
Diagram č. 1.1.1
Vývoj HDP v ČR v letech 1995 až 2007
BĚŽNÉ CENY (rok 1995 = 100%)
3 557 653 300%
3 500 000
242,6% 260%
2 987 722
3 000 000
2 814 762
2 500 000
2 352 214
1 996 483
2 000 000
2 080 797
1 811 094
1 683 288
1 500 000
280%
3 231 576
1 466 522
114,8%
141,9%
136,1%
2 464 432
2 189 169
160,4%
168,0%
2 577 110
240%
220,4%
203,7%
220%
191,9%
200%
175,7%
180%
149,3%
160%
123,5%
140%
120%
100,0%
1 000 000
100%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2007", ČSÚ, březen 2008
Diagram č. 1.1.2
Meziroční indexy růstu HDP v ČR v letech 1996 až 2007
20%
14,8%
15%
10,2%
7,6%
10%
4,2%
5%
3,6%
0%
-5%
4,8%
1,3%
1997/1996
1998/1997
-0,7%
1999/1998
2000/1999
8,2%
6,1%
5,2%
4,0%
1996/1995
9,2%
7,4%
2,5%
2001/2000
4,6%
3,6%
4,5%
6,4%
10,1%
6,4%
6,5%
1,9%
2002/2001
2003/2002
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006
-0,8%
-10%
ve stálých cenách roku 2000
v běžných cenách
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2007", ČSÚ, březen 2008
Diagram č. 1.1.3
Soubor: APCR07a.DOC
4
© Sdružení AP, květen 2008
mil. Kč
Další diagramy (č. 1.1.4 až 1.1.7) pak pro úplnost zachycují vývoj tržeb
z průmyslové produkce (od roku 1993), exportu, zahraničně obchodní bilance (od
roku 1995) a vývoj průměrných mezd v ČR.
Vývoj tržeb z průmyslové produkce ČR od r. 1993
(vyjádřeno objemem tržeb)
3 500 000
3 172 907
2 856 356
3 000 000
2 571 860
2 383 494
2 500 000
2 000 000
1 500 000
2 071 048
1 947 109
1 892 171
1 850 872
1 640 501
1 620 706
1 507 142
1 419 211
1 334 797
1 227 521
1 201 141
1 000 000
500 000
0
1993
1994 1995
1996
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tržby z průmyslové činnost celkem - údaj za rok 2006 po revizi, údaj za rok 2007 = předběžný údaj ČSÚ.
Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (2007/2006) celkem o:
316 551 mil. Kč, to je
11,08%
mil. Kč
Diagram č. 1.1.4
Vývoj exportu ČR od roku 1995
2 472 351
2 500 000
2 144 573
1 868 586
1 722 657
2 000 000
1 500 000
1 269 6341 254 860
1 370 930
1 121 099
1 000 000
566 171 601 680
709 261
834 227
908 756
500 000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Export za Českou republiku celkem - údaj za rok 2006 po revizi, údaj za rok 2007 = předběžný údaj ČSÚ.
Nárůst exportu ČR (2007/2006) celkem o:
327 778 mil. Kč, to je o
15,28%
Diagram č. 1.1.5
Soubor: APCR07a.DOC
5
© Sdružení AP, květen 2008
Vývoj zahraničně obchodní bilance ČR
v letech 1995 až 2007 (saldo VÝVOZ - DOVOZ)
84 955
mil. Kč
100 000
38 624
50 000
39 761
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
-50 000
-64 413
-100 000
2005
2006
2007
-26 438
-70 811
-80 239
-69 793
-99 569
-120 825 -116 685
-150 000
-152 990 -150 450
-200 000
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2007", ČSÚ, březen 2008
Dovoz celkem - údaj za rok 2006 po revizi, údaj za rok 2007 = předběžný údaj ČSÚ.
Diagram č. 1.1.6
Vývoj průměrné mzdy v ČR od roku 1993
25 000 Kč
21 692
20 207
20 000 Kč
18 041
15 866
18 992
16 917
14 793
15 000 Kč
9 825
10 000 Kč
10 802
11 801
12 797
13 614
8 307
7 004
5 904
5 000 Kč
0 Kč
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pramen: ČSÚ, Trh práce a mzdy - Časové řady
nárůst 2007/1993
267,41%
nárůst 2007/2006
7,35%
Diagram č. 1.1.7
Vývoj v počtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob v České republice (od roku
1993) je znázorněn v diagramech (č. 1.1.8 a 1.1.9), diagram č. 1.1.10 pak zachycuje
podíl nezaměstnaných na celkovém počtu osob.
Jaká je pozice firem automobilového průmyslu, resp. v jakém poměru jsou jejich
výsledky k ukazatelům vykázaným za celou Českou republiku, pak ukazuje další
kapitola tohoto materiálu.
Soubor: APCR07a.DOC
6
© Sdružení AP, květen 2008
celkem
(v tis. osob)
Vývoj zaměstnanosti v České republice
6 000
4 873,5
4 926,8
4 962,6
4 972,0
4 936,5
4 865,7
4 764,1
4 731,6
4 727,7
4 764,9
4 733,2
4 706,6
4 764,0
4 828,1
4 922,0
5 000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
4 000
3 000
2 000
1 000
0
vždy průměr za celý rok
Pramen: ČSÚ, Trh práce a mzdy / Zaměstnanost a nezaměstnanost - Časové řady
0,99%
nárůst 2007/1993
nárůst 2007/2006
1,95%
Diagram č. 1.1.8
celkem
(v tis. osob)
Vývoj nezaměstnanosti v České republice
2004
2005
371,3
399,1
374,1
2000
418,3
1999
276,3
1996
410,2
1995
425,9
201,5
1994
454,5
208,1
1993
200
248,3
221,2
300
220,0
400
335,7
500
454,1
600
100
0
1997
1998
2001
2002
2003
2006
2007
vždy průměr za celý rok
Pramen: ČSÚ, Trh práce a mzdy / Zaměstnanost a nezaměstnanost - Časové řady
25,59%
nárůst 2007/1993
nárůst 2007/2006
-25,58%
Diagram č. 1.1.9
4,02%
3,89%
1993
1994
1995
1996
4%
5,32%
7,14%
7,93%
8,30%
7,78%
8,13%
2000
4,79%
4,30%
5%
4,32%
7%
7,28%
8%
6%
1999
6,45%
9%
8,76%
10%
8,70%
Podíl nezaměstnaných v ČR na celkovém počtu osob
3%
2%
1%
0%
1997
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Diagram č. 1.1.10
Soubor: APCR07a.DOC
7
© Sdružení AP, květen 2008
1.2 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství
1.2.1 Podíl na průmyslové výrobě České republiky
Za automobilový průmysl ČR jako celek je za rok 2007 (stejně jako v letech 2003
až 2006) možno vykázat tři údaje o podílu na průmyslové výrobě ČR:
‰
‰
‰
pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl
po započtení údajů od dalších 25 firem 1/ je tento podíl na hodnotě
po odhadu za další firmy autoprůmyslu 2/ dosahuje podíl hodnoty
20,20 %
21,39 %
23,17 %
mil. Kč
Vývoj v českém automobilovém průmyslu opět výrazně přispěl k růstu průmyslové
výroby v ČR. Firmy zapojené do činnosti Sdružení AP dosáhly v roce 2007 tržeb
z průmyslové činnosti ve výši 640 861,69 mil. Kč, tedy nárůstu o 14,33 % (za rok
2006 bylo podle údajů firem vykázáno 560 541,63 mil. Kč). Podíl firem zapojených do
Sdružení AP na celkových tržbách z průmyslové činnosti ČR vzrostl na 20,20 %.
V řadě ostatních odvětví průmyslu zřejmě musel být růst nižší, neboť celkový nárůst
průmyslové produkce za celou ČR činil „pouze“ 11,08 % (viz diagram č. 1.2.1).
Z dosažené výše tržeb z průmyslové činnosti (a tím i exportu – viz dále) lze odhadnout,
že podíl firem Sdružení AP na tvorbě HDP České republiky se stále pohybuje kolem
hodnoty 8,5 až 9,0 %.
Podíl firem Sdružení AP
na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb)
3 500 000
3 172 907
2 856 356
3 000 000
35%
30%
2 571 860
2 383 494
2 500 000
2 000 000
1 500
1 640 501
1 620 706
1 507 142
1 419 211
1 334 797
000
1 227 521
1 201 141
13,37%
1 000 000
10,59%
500 000
25%
2 071 048
1 947 109
1 892 171
1 850 872
20%
19,62%20,20%
14,74%
16,11%
16,77% 16,82% 16,18%
15%
17,85%
10%
640 861,7
11,52%
560 541,6
7,98%
458 963,5
385 550,9
6,68% 5,53% 6,58%
348
403,8
326
452,5
304 800,2
272 900,9
219 302,4
186 778,0
159 663,3
80 259,067 917,087 863,0113 211,6
5%
0
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
prům yslová výroba celkem
z toho firm y Sdružení AP
podíl Sdružení AP
Tržby z průmyslové činnost celkem - údaj za rok 2006 po revizi, údaj za rok 2007 = předběžný údaj ČSÚ.
Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (2007/2006) celkem o: 316 551,0 mil. Kč, to je
Nárůst u firem Sdružení AP o: 80 320,1 mil. Kč, to je
11,08%
14,33%
Diagram č. 1.2.1
--------------------------------------------------1/
Objem tržeb dalších 25 firem, od kterých byly získány údaje potřebné pro zpracování tohoto materiálu
(seznam firem viz příloha), činil v roce 2007 celkem 37 771,0 mil. Kč. Celkově vykázaný objem tržeb
za firmy „SDRUŽENÍ AP + 25“ tak dosáhl 678 632,69 mil. Kč. Při zahrnutí těchto výsledků je podíl
„SDRUŽENÍ AP + 25“ na průmyslové činnosti ČR za rok 2007 na hodnotě 21,39 % (viz diagram
č. 1.2.1a).
2/
Lze odhadnout (s jistou mírou nepřesnosti), že ostatní firmy zabývající se automobilovou výrobou
dosáhly hodnoty tržeb z průmyslové činnosti 56 500 mil. Kč (viz diagramy č. 1.2.1a, 1.2.1b a 1.2.1c).
Podíl za celý autoprůmysl ČR pak činí 23,17 %.
Soubor: APCR07a.DOC
8
© Sdružení AP, květen 2008
mil. Kč
Podíl firem "Sdružení AP + 25" */
na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb)
3 500 000
3 172 907
2 856 356
3 000 000
2 000
1 500
1 000
500
30%
2 571 860
2 383 494
2 500 000
35%
25%
2 071 048
1 947 109
1 892 171
1 850 872
000
20%
1 640 501
1 620 706
1 507 142
20,81%21,39%
1 419 211
1 334 797
18,93%
18,81%
0001 201 141
15%
1 227 521
17,79% 17,20%
17,24%
15,63%
14,04%
000
678 632,710%
12,04%
594 382,7
11,02%
486 851,5
409 858,9
6,82% 5,64% 6,78% 8,22%
366 249,7
368 542,7
326 136,2
289 275,0
000
5%
230 267,5
195 183,0
166 049,8
81 864,269 275,390 498,9116 607,9
0
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
prům yslová výroba celkem
firm y autoprům yslu ČR
podíl firem autoprům yslu ČR
*/ " SDRUŽENÍ AP+25" = souhrn za firmy Sdružení AP a firmy autoprůmyslu ČR, které poskytly údaje za r. 2007 **/.
**/ Údaje za roky 1993 až 2002 odhad, za roky 2003 až 2007 z relevantních údajů získaných od firem:
"+ 25 firem" ***/:
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
20 138,9
24 308,0
27 887,9
33 841,0
rok 2007
37 771,0 mil. Kč
***/ Jedná se o 25 firem, které poskytly údaje za rok 2007 (seznam v příloze).
Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (2007/2006) celkem o: 316 551,0 mil. Kč, to je o
Nárůst za "SDRUŽENÍ AP+25" : 84 250,0 mil. Kč, to je o
Podíl "SDRUŽENÍ AP+25" na průmyslové produkci ČR v roce 2007:
Další firm y s autom obilovou výrobou (odhad tržeb za rok 2007):
56 500,0 mil. Kč, podíl
"Automobilová výroba" v ČR, rok 2007 celkem: 735 132,7 mil. Kč
11,08%
14,17%
21,39%
1,78%
to je podíl 23,17%
Diagram č. 1.2.1a
Souhrnně za celý automobilový průmysl ČR lze konstatovat, že jeho podíl na
průmyslové výrobě (tržbách z průmyslové činnosti) ČR překročil 23 % a nárůst
v porovnání let 2007 / 2006 byl vyšší než 14 %. K vyšším nárůstům přitom dochází
především u dalších firem autoprůmyslu ČR, které postupně zahajují produkci ve vazbě
na dokončované investice.
ostatní firmy AP (odhad)
rok 2006
(mil. Kč)
560 541,63
33 841,05
50 000,00
rok 2007
(mil. Kč)
640 861,69
37 771,00
56 500,00
CELKEM AP ČR
644 382,68
735 132,69
TRŽBY
firmy Sdružení AP
dalších 25 firem
nárůst 2007 / 2006
(v %)
(v mil. Kč)
14,33%
80 320,06
11,61%
3 929,95
13,00%
6 500,00
90 750,01
14,08%
Meziroční přírůstek (rok 2007 - rok 2006) průmyslové produkce ČR, vyjádřený
objemem tržeb, činil absolutně 316 551,0 mil. Kč, z toho v automobilovém průmyslu
jako celku 90 750,01 mil. Kč. Automobilový průmysl ČR tak vytvořil více než
čtvrtinu (28,67 %) celého nárůstu průmyslové produkce.
Soubor: APCR07a.DOC
9
© Sdružení AP, květen 2008
Podíly na tržbách z průmyslové činnosti
České republiky, rok 2007
ostatní
průmysl
ČR
76,83%
firmy
Sdružení AP
20,20%
+ dalších 25
firem AP
1,19%
ostatní firm y AP
(odhad)
1,78%
3 172 907 mil. Kč = 100%
Podíl firem automobilového průmyslu České republiky celkem: 23,17%
Diagram č. 1.2.1b
Podíly na tržbách z průmyslové činnosti,
firmy z autoprůmyslu ČR, rok 2007
firmy
Sdružení AP
87,18%
+ dalších 25
firem AP
5,14%
ostatní firm y AP
(odhad)
7,69%
735 133 mil. Kč = 100%
Podíl firem zapojených do Sdružení automobilového průmyslu činí: 87,18%
Diagram č. 1.2.1c
Po porovnání výše uvedených diagramů se stejnými diagramy za rok 2004 a za rok
2006 je možno konstatovat, že oproti roku 2004 došlo k posílení pozice firem
Sdružení AP i automobilového průmyslu jako celku v rámci českého průmyslu
a ekonomiky. Nepatrné snížení podílu firem zapojených do Sdružení AP na tržbách
celého autoprůmyslu (z 87,20 % v roce 2004 na 86,99 % v roce 2006) bylo dáno
zahájením výroby či náběhem na vyšší produkci nových firem, dosud nezapojených do
Soubor: APCR07a.DOC
10
© Sdružení AP, květen 2008
činnosti Sdružení AP. V porovnání s rokem 2006 je pozice firem Sdružení AP
v rámci celého českého průmyslu i v rámci všech „automobilových firem ČR“
v podstatě stejná. Je možno konstatovat, že firmy Sdružení AP z tohoto pohledu
představují cca 87 % automobilového průmyslu České republiky.
Podíly na tržbách z průmyslové činnosti
Podíly na tržbách autoprůmyslu ČR
za ČR celkem (stav k 31.12.2004)
dalších 32
firem (mimo
Sdružení AP)
6,59%
ostatní automobilové
firmy (odhad)
1,16%
dalších 32 firem
(mimo Sdružení AP)
1,23%
(stav k 31.12.2004)
ostatní
automobilové
firmy (odhad)
6,21%
firmy Sdružení
AP:
16,26%
firmy
Sdružení
AP:
87,20%
průmysl ČR
ostatní
81,36%
100% =
100% =
2 371 494,00 mil. Kč
Podíly na tržbách z průmyslové činnosti
Podíly na tržbách z průmyslové činnosti,
České republiky, rok 2006
+ 25 "auto"
firem
1,20%
firmy autoprůmyslu ČR, rok 2006
ostatní autom obilové
firm y (odhad)
1,77%
firmy
Sdružení AP
19,81%
442 144,22 mil. Kč
firmy
Sdružení AP
86,99%
ostatní
průmysl ČR
77,23%
ostatní
automobilové
firmy (odhad)
7,76%
100 % = 2 829 756 mil. Kč
Podíl firem automobilového průmyslu ČR celkem: 22,77%
+ 25 "auto"
firem
5,25%
100 % = 644 382,7 mil. Kč
Podíl firem zapojených do Sdružení AP činí: 86,99%
1.2.2 Podíl na exportu ČR
U firem zapojených do Sdružení AP došlo v porovnání roků 2007 a 2006 k nárůstu
exportu o 20,18 %, což představuje bezmála 84 miliard Kč. Podíl firem Sdružení AP na
celkovém exportu ČR mírně vzrostl (viz diagram č. 1.2.2). Za celou ČR totiž došlo
v porovnání 2007 / 2006 ke zvýšení exportu o 15,28 % (z 2 144 573 mil. Kč v r. 2006 na
2 472 351 mil. Kč v roce 2007). Celkový vývoz České republiky tedy meziročně vzrostl
o 327 778 mil.Kč. To znamená, že došlo k pozitivnímu proexportnímu posunu i v dalších
průmyslových odvětvích a oblastech českého hospodářství.
Stejně tak jako u tržeb z průmyslové produkce je za rok 2007 možno vykázat tři
údaje o podílu automobilového průmyslu na celkovém exportu ČR:
‰
‰
‰
pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl
po započtení údajů od dalších 25 firem 3/ je tento podíl na hodnotě
po odhadu za další firmy autoprůmyslu 4/ dosahuje podíl hodnoty
20,18 %
21,23 %
23,07 %
--------------------------------------------------3/
4/
Export dalších 25 firem (mimo Sdružení AP), které poskytly potřebné údaje pro zpracování tohoto
materiálu (seznam firem viz příloha) činil v r. 2007 celkem 26 330,61 mil. Kč. Celkově vykázaný
objem vývozu za firmy „SDRUŽENÍ AP + 25“ tak dosáhl 524 809,4mil. Kč. Při zahrnutí této hodnoty
dosahuje podíl „SDRUŽENÍ AP + 25“ na exportu ČR hodnoty 21,23 % (viz diagram č. 1.2.2a).
Podíl na exportu za celou automobilovou výrobu v ČR (odhad za ostatní firmy 45 500 mil. Kč)
překračuje hodnotu 23 % (viz diagramy č. 1.2.2a až c).
Soubor: APCR07a.DOC
11
© Sdružení AP, květen 2008
ostatní firmy AP (odhad)
rok 2006
(mil. Kč)
414 783,21
25 100,75
40 000,00
rok 2007
(mil. Kč)
498 478,76
26 330,61
45 500,00
CELKEM AP ČR
479 883,96
570 309,37
EXPORT
firmy Sdružení AP
dalších 25 firem
nárůst 2007 / 2006
(v %)
(v mil. Kč)
20,18%
83 695,55
4,90%
1 229,87
13,75%
5 500,00
90 425,42
18,84%
mil. Kč
Podíl firem Sdružení AP
na celkovém exportu ČR
2 472 351
2 500 000
45%
2 144 573
2 000 000
40%
1 868 586
1 722 657
1 500 000
1 269 634 1 254 860
1 121 099
1 000 000
13,41%
709 261
834
227
14,61%
16,99%
908
756
17,29%
17,50%
35%
1 370 930
19,09%
19,28%
30%
18,23%
19,34%
18,76%
20,16% 25%
20%
15%
498 478,8
10%
601 680
8,97%
500 000
50%
264 275,7
193 871,7 222 127,7 239 560,0
121 863,0 154 353,4
53 952,0 95 093,2
313 971,7 350 509,6
414 783,2
5%
0
0%
1996
1997
1998
1999
2000
export ČR celkem
2001
2002
2003
2004
z toho firm y Sdružení AP
2005
2006
2007
podíl Sdružení AP
Export za Českou republiku celkem - údaj za rok 2006 po revizi, údaj za rok 2007 = předběžný údaj ČSÚ.
Nárůst exportu ČR (2007/2006) celkem o: 327 778,0 mil. Kč, to je o
Nárůst u firem Sdružení AP o: 83 695,5 mil. Kč, to je o
15,28%
20,18%
Diagram č. 1.2.2
Podíl exportně nejúspěšnější české firmy ŠKODA AUTO v roce 2007 činil 7,48 %
celkového vývozu ČR (za rok 2006 to bylo 7,07 %) a podíl na exportu vykázaném za všechny
firmy zapojené do Sdružení AP činil 37,09 % (v roce 2006 to bylo 36,57 %). Druhým největším
exportérem v automobilovém průmyslu ČR je firma TPCA Czech, jejíž podíl na celkovém
exportu ČR činil 2,05 % a podíl na exportu firem Sdružení AP 10,19 %.
Podíly největších exportérů na celkovém exportu firem Sdružení AP za rok 2007
Dura Autom otive CZ
0,90%
WITTE Nejdek
0,97%
ostatní firm y
Sdružení AP
23,92%
TATRA
0,82%
Kiekert-CS
0,84%
TPCA Czech
10,19%
KOSTAL CR
1,24%
Denso
Manufacturing
1,55%
Škoda Auto
37,09%
Lucas Varity
1,63%
BEHR Czech
1,63%
IVECO CR
1,75%
Visteon - Autopal
2,26%
Continental Teves
1,87%
Robert Bosch
6,29%
Třinecké železárny
3,44%
Continental
Autom otive CR
3,60%
Export každé zde uvedené firmy přesáhl 4 miliardy Kč (dle údajů z předaných Databázových listů 2007)
Soubor: APCR07a.DOC
12
© Sdružení AP, květen 2008
mil. Kč
Podíl firem "Sdružení AP + 25" */
na celkovém exportu ČR
2 500 000
2 472 351
2 144 573
40%
1 722 657
1 500 000
1 269 634 1 254 860
1 000 000
601 680
709 261
14,08%
9,42%
56 649,6
834 227
15,63%
20,37%
19,24%
908 756
35%
1 370 930
1 121 099
500 000
45%
1 868 586
2 000 000
21,06%
50%
30%
19,27%
19,87%
20,51%
21,23%
25%
20%
18,85%
18,34%
371 194,8
279 213,2332 001,5
211 320,2244 340,5 264 254,0
166
701,7
99 847,9 130 393,4
524 809,415%
10%
439 884,0
5%
0
0%
1996
1997
1998
1999
export ČR celkem
2000
2001
2002
2003
firm y autoprům yslu ČR
2004
2005
2006
2007
podíl firem autoprům yslu ČR
*/ " SDRUŽENÍ AP+25" = souhrn za firmy Sdružení AP a firmy autoprůmyslu ČR, které poskytly údaje za r. 2007 **/.
**/ Údaje za roky 1993 až 2002 odhad, za roky 2003 až 2007 z relevantních údajů získaných od firem:
"+ 25 firem" ***/:
rok 2003
rok 2004
rok 2005
rok 2006
14 937,5
18 029,8
20 685,2
25 100,7
rok 2007
26 330,6 mil. Kč
***/ Jedná se o 25 firem, které poskytly údaje za rok 2007 (seznam v příloze).
Nárůst exportu ČR (2007/2006) celkem o: 327 778,0 mil. Kč, to je o
Nárůst za "SDRUŽENÍ AP+25" : 84 925,4 mil. Kč, to je o
Podíl "SDRUŽENÍ AP+25" na exportu ČR v roce 2007:
Další firm y s autom obilovou výrobou (odhad exportu za rok 2007):
45 500,0 mil. Kč, podíl
"Automobilový export ČR" za r. 2007 celkem: 570 309,4 mil. Kč
Diagram č. 1.2.2a
15,28%
19,31%
21,23%
1,84%
to je podíl 23,07%
Podíly na exportu automobilového průmyslu,
rok 2007
firmy
Sdružení AP
87,40%
+ dalších 25
firem AP
4,62%
ostatní firmy AP
(odhad)
7,98%
570 309 mil. Kč = 100%
Podíl firem zapojených do Sdružení automobilového průmyslu činí: 87,40%
Diagram č. 1.2.2b
Soubor: APCR07a.DOC
13
© Sdružení AP, květen 2008
Podíly největších exportérů Sdružení AP na celkovém exportu ČR v roce 2007
TPCA Czech
2,05%
Třinecké železárny
0,69%
Continental
Autom otive CR
0,72%
Robert Bosch
1,27%
Škoda Auto
7,48%
Visteon - Autopal
0,45%
Continental Teves
0,38%
IVECO CR
0,35%
ostatní export
ČR
79,84%
další firm y Sdružení
AP
6,76%
Export každé zde jmenovitě uvedené firmy přesáhl 8,5 miliardy Kč (dle údajů z předaných Databázových listů 2007)
Podíly na celkovém exportu
České republiky, rok 2007
+ dalších 25
firem AP
1,07%
ostatní firm y AP
(odhad)
1,84%
ostatní
průmysl
ČR
76,93%
firmy
Sdružení AP
20,16%
2 472 351 mil. Kč = 100%
Podíl firem automobilového průmyslu České republiky celkem: 23,07%
Diagram č. 1.2.2c
1.2.3 Vliv na bilanci zahraničního obchodu ČR
Již v roce 2005 došlo k „překlopení“ zahraničně obchodní bilance ČR do kladných
čísel a tento trend pokračoval i v letech 2006 a 2007. K tomuto pozitivnímu vývoji
přispěla celá řada průmyslových odvětví a oborů, avšak trvale významný (možno říci
rozhodující) vliv na tento ukazatel mají firmy automobilového průmyslu.
Vzhledem k dostupnosti údajů o dovozech pro výrobní potřebu a dovozech investic
jsou dále uváděné údaje jen za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP. Těmito
subjekty je dlouhodobě vykazováno kladné saldo zahraničního obchodu. Vzhledem
k trvalému růstu exportu tak bylo v roce 2007 dosaženo kladného salda ve výši
Soubor: APCR07a.DOC
14
© Sdružení AP, květen 2008
266 734,32 mil. Kč. Vývoj tohoto ukazatele za uplynulých 12 let (od roku 1996 do roku
2007) je uveden v diagramu č. 1.2.3. Na straně dovozů do ČR jsou přitom zahrnuty,
jak výše naznačeno, veškeré dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP a dovozy
investičního charakteru realizované firmami Sdružení AP. Druhou stranu bilance pak
tvoří vykázaný export všech firem Sdružení AP (jeho hodnota byla uvedena výše viz diagram č. 1.2.2).
mil. Kč
Čisté saldo zahraničně obchodní bilance
vytvořené firmami Sdružení AP
(nezahrnuje dovozy vozidel do ČR)
300 000
250 000
266 734,32
200 000
196 707,83
182 364,17
173 626,21
158 150,11
140 226,89
131 873,50
119 375,70
150 000
100 000
50 000
85 054,74
71 071,00
61 932,00
40 048,70
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Diagram č. 1.2.3
V dalším diagramu č. 1.2.4 je znázorněn stejný vývoj při zahrnutí objemu dovozů */
všech (nových i ojetých) motorových a přípojných vozidel do ČR (tedy jakoby za celý
„autoobor“), i když dovozy vozidel jsou čistě obchodní záležitostí a do firem Sdružení
AP směřují jen nepatrnou částí (= nákupy firemních vozidel).
mil. Kč
Souhrnné saldo zahraničně obchodní bilance
vytvořené firmami Sdružení AP
(včetně dovozů všech vozidel - za roky 2004 až 2007 = odhad)
160 000
140 000
140 734,32
120 000
100 000
105 364,17
92 758,04
88 707,83
83 626,21
80 157,1480 402,67
74 935,85
80 000
60 000
40 000
20 000
45 031,64
35 521,00
3 570,00 18 949,00
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Diagram č. 1.2.4
---------------------------------------------------
*/ Údaje o objemu dovozů motorových vozidel do ČR za roky 2004 až 2007 již nejsou k dispozici. Proto
byl proveden pouze odhad objemu dovozu (v mil. Kč) dle vývoje v uplynulých letech a počtu prvních
registrací nových a ojetých zahraničních vozidel.
Soubor: APCR07a.DOC
15
© Sdružení AP, květen 2008
Pokud zahrneme do obchodní bilance i dovozy vozidel (ty na rozdíl od dovozů pro
výrobní spotřebu a dovozů investic mají na obchodní bilanci jednoznačně pouze
negativní vliv a de facto nesouvisí s automobilovou výrobou), vychází i tak vysoce
pozitivní saldo obchodní bilance, které přesahuje částku 140 miliard Kč.
Možno dále uvést, že diagram vývoje salda zahraničně obchodní bilance ČR,
uvedený též v části 1.1 (diagram č. 1.1.6), by se při „absenci“ automobilového průmyslu
(tedy bez firem Sdružení AP) výrazně změnil (i za roky 2005 až 2007 do záporných
hodnot). Tato skutečnost je znázorněna v diagramu č. 1.2.5.
84 955
Vývoj zahraničně obchodní bilance ČR
38 624
mil. Kč
39 761
v letech 1995 až 2007 (saldo VÝVOZ - DOVOZ)
100 000
50 000
0
celkem za ČR
2007
-181 779
2006
-156 947
2005
-135 002
-26 438
2004
-208 802
-219 191
-211 038
-248 559
2003
-69 793
2002
-70 811
2001
-116 685
2000
-120 825
-149 468
-80 239
-151 310
-150 450
1999
-64 413
1998
-240 201
-300 000
1997
-212 382
-250 000
-152 990
-200 000
1996
-193 039
-150 000
-99 569
-100 000
1995
-134 569
-50 000
bez firem Sdružení AP
Diagram č. 1.2.5
V roce 2007 došlo v porovnání s rokem 2006 ke zvýšení dovozů do „autooboru
ČR“ (včetně dovozů vozidel) a to celkem o necelých 10 %. Podle údajů předaných
firmami Sdružení AP nedošlo však k žádné výraznější změně jejich struktury (viz
diagram č. 1.2.6), jako tomu bylo v některých předchozích letech. Dovozy pro výrobní
potřebu firem se v uplynulých letech pohybovaly v rozmezí 60 až 65 % veškerých
dovozů (viz diagramy č. 1.2.6a a 1.2.6b - struktura dovozů za roky 2006 a 2005).
V meziročním porovnání 2007/2006 vzrostl dovoz pro výrobní potřebu firem (za
rok 2007 celkem 224 634,04 mil. Kč oproti 213 045,36 mil. Kč v roce 2006) a došlo
i k nárůstu dovozů investičního charakteru (rok 2007 celkem 7 110,40 mil. Kč oproti 5
030,02 mil. Kč v roce 2006). Růst však zaznamenal i dovoz vozidel (za rok 2007 byl
odhadnut na 126 000 mil. Kč oproti 108 000 mil. Kč v roce 2006). Souhrnný přehled je
uveden v tabulce č. 1.2.1.
Tabulka č. 1.2.1
změna 03/02
Dovozy všech vozidel do ČR
Dovozy investičního charakteru */
Dovozy pro výrobní potřebu */
CELKEM:
9,31%
52,95%
5,14%
7,77%
změna 04/03
změna 05/04
17,75% 16,88%
12,87% -24,48%
24,61% 37,26%
21,62% 27,94%
změna 06/05
20,00%
9,26%
23,66%
22,18%
zm ěna 07/06
16,67%
41,36%
5,44%
9,71%
*/ Údaje jen firmy Sdružení AP
Na celkovém dovozu do ČR se firmy Sdružení AP podílely 9,71 % (na exportu však
20,16 % - viz výše).
Soubor: APCR07a.DOC
16
© Sdružení AP, květen 2008
Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 2007
dovozy všech
vozidel do ČR
(odhad)
35,22%
dovozy pro
výrobní
potřebu firem
Sdružení AP
62,79%
dovozy investic
firm am i Sdružení
AP
1,99%
357 744 mil. Kč
= 100%
Diagram č. 1.2.6
Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 2006
dovozy všech
vozidel do ČR
(odhad)
33,12%
dovozy pro
výrobní
potřebu firem
Sdružení AP
65,34%
dovozy
investic
firmami
Sdružení AP
1,54%
100% = 326 075,38 mil.Kč
Diagram č. 1.2.6a
Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 2005
dovozy všech
vozidel do ČR
(odhad)
33,72%
dovozy pro
výrobní
potřebu firem
Sdružení AP
64,55%
dovozy investic
firmami
Sdružení AP
1,72%
100% = 266 883,40 mil.Kč
Diagram č. 1.2.6b
Soubor: APCR07a.DOC
17
© Sdružení AP, květen 2008
1.2.4 Porovnání dalších ukazatelů
Vzhledem k vysokým absolutním hodnotám jednotlivých ukazatelů dosažených
v předchozím období (= výchozí základna) již nemůže docházet k tak výrazným
meziročním procentním nárůstům ve všech ekonomických kategoriích jako jsou např.
tržby z vlastní výroby, přidaná hodnota, export apod. Z hlediska konkurenční schopnosti
je však důležité dodržení určitých relací mezi těmito kategoriemi a vlastními náklady,
včetně mzdových. Dosavadní vývoj relace mezi růstem tržeb (výroby), růstem přidané
hodnoty a mzdovými nárůsty v souhrnu za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP od
roku 1995 (u přidané hodnoty jsou k dispozici údaje až od roku 1997) je uveden
v diagramu č. 1.2.7 (meziroční nárůsty vztaženy vždy na srovnatelnou základnu).
Porovnání meziročních nárůstů tržeb, přidané hodnoty
a mezd v rámci firem Sdružení automobilového průmyslu
45%
45%
40%
40,58%
5%
4,70% 4,17%
0%
1995
1996
1997
1998
nárůst tržeb
1999
2000
2001
2002
6,41%
2003
nárůst přidané hodnoty
14,33%
21,38%
22,13%
19,04%
8,97%
14,33%
10,66%
16,15%
8,28%
6,74%
10,49% 10,85%
6,72%
13,93%
24,44%
10%
7,10%
9,08%
16,83%
11,69%
19,72%
17,27%
12,33%
15%
11,14%
20%
17,41%
16,98%
25%
35%
19,71%
41,03%
28,85%
30%
29,37%
35%
40%
7,62% 5,67% 6,65%
30%
25%
20%
15%
10%
7,53%
5%
0%
2004
2005
2006
2007
nárůst průměrné mzdy
Diagram č. 1.2.7
Poměr mezi růstem mezd na jedné straně a růstem přidané hodnoty a růstem
tržeb na straně druhé je v rámci firem automobilového průmyslu vyvážený ve vazbě
na vývoj ostatních ekonomických parametrů. Je možno říci, že je poměrově dobře
nastaven. Z diagramu č. 1.2.7 vyplývá, že zhruba od roku 2001 kopíruje křivka růstu
mezd v podstatě přesně růst přidané hodnoty.
Průměrná mzda ve firmách zapojených do Sdružení AP v roce 2007 dosáhla
hodnoty 24 291 Kč, což je v porovnání s rokem 2006 nárůst o 7,53 %. Je to bezmála
o 12 % více, než činil zveřejněný celorepublikový průměr za rok 2007 (21 692 Kč).
Tento „mzdový náskok autoprůmyslu“ (mezi 11 – 12 %) firem v rámci Sdružení AP je
v posledních pěti letech téměř neměnný, což ukazuje diagram č. 1.2.8.
Možno doložit, že i v delší časové řadě (již od roku 1993) byly průměrné mzdy ve
firmách Sdružení AP vždy nad vykázaným celorepublikovým průměrem. Nejvyšší
relativní „rozdíl“ byl přitom v letech 1998 až 2001 (viz diagram č. 1.2.9).
Soubor: APCR07a.DOC
18
© Sdružení AP, květen 2008
Relace mezi průměrnou mzdou v České republice
a mzdou u firem Sdružení automobilového průmyslu
30 000 Kč
140%
111,45%
111,15%
110,11%
111,98%
111,80%
111,07%
120%
24 291 Kč
21 692 Kč
22 591 Kč
20 207 Kč
21 183 Kč
18 992 Kč
18 041 Kč
18 627 Kč
16 917 Kč
10 000 Kč
17 505 Kč
15 000 Kč
15 866 Kč
20 000 Kč
20 046 Kč
25 000 Kč
100%
80%
60%
40%
5 000 Kč
20%
0 Kč
0%
2002
2003
ČR
2004
2005
firmy Sdružení AP
2006
2007
mzda u firem Sdružení AP / mzda v ČR
Česká republika, nárůst 2007/2002
Firmy Sdružení AP, nárůst 2007/2002
36,72%
38,77%
Diagram č. 1.2.8
111,98%
111,80%
111,54%
111,11%
110,11%
110,33%
113,60%
117,89%
115,82%
113,30%
112,03%
105,44%
104,17%
25 000
105,35%
Kč
103,88%
Relace mezi průměrnou hrubou mzdou v České republice
a hrubou mzdou ve firmách Sdružení AP (rok 1993 až 2007)
125%
24 291100%
20 000
15 000
10 000
5 000
10 359
12 102
13 371
14 822
16 050 16 805
8653
12 797 13 614
10 802 11 801
7379
9
825
8 307
6133
5 904 7 004
17 505
18 627
16 917
14 793 15 866
20 046
21 183
22 591
75%
20 207
18 041 18 992
21 692
50%
25%
0%
0
1993
1994
1995
1996
1997
Česká republika
1998
1999
2000
2001
firmy Sdružení AP
2002
2003
2004
2005
2006
2007
mzda Sdružení AP / ČR
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2007", ČSÚ, březen 2008
a údaje z databanky Sdružení automobilového průmyslu
Diagram č. 1.2.9
---------------------------------------------------
Průměrná mzda u dalších 25 automobilových firem (nezapojených do Sdružení AP) v roce
2007 činila 20 033 Kč (tedy pod průměrem za firmy Sdružení AP i pod celostátním průměrem).
Objem produkce (tržeb z průmyslové činnosti) přepočtený na jednoho
pracovníka dosáhl v roce 2007 u firem Sdružení AP 5 095 910 Kč (nárůst oproti
hodnotě vykázané za rok 2006 o 6,86 %) a přidaná hodnota na pracovníka dosáhla
920 716 Kč (oproti údaji vykázanému za rok 2006 nárůst o 13,45 %). Vývoj těchto
Soubor: APCR07a.DOC
19
© Sdružení AP, květen 2008
3 998 184 Kč
3 795 689 Kč
3 535 802 Kč
4 000 000 Kč
3 305 681 Kč
3 059 702 Kč
5 000 000 Kč
3 309 988 Kč
6 000 000 Kč
4 768 781 Kč
Přidaná hodnota a objem tržeb na pracovníka
ve firmách Sdružení automobilového průmyslu
5 095 910 Kč
dvou ukazatelů od roku 2000 je uveden v diagramu č. 1.2.10. U obou údajů je patrný
růstový trend.
920 716 Kč
811 552 Kč
778 527 Kč
807 394 Kč
728 005 Kč
625 384 Kč
1 000 000 Kč
557 179 Kč
2 000 000 Kč
614 849 Kč
3 000 000 Kč
0 Kč
2000
2001
2002
2003
přidaná hodnota / pracovník
2004
2005
2006
2007
tržby / pracovník
Diagram č. 1.2.10
---------------------------------------------------
U poměrových ukazatelů (tržby na pracovníka a přidaná hodnota na pracovníka) bylo u dalších
25 firem dosaženo těchto výsledků: objem produkce činil 3 442 176 Kč, avšak přidaná
hodnota dosáhla 1 052 245 Kč na pracovníka.
Počet pracovníků ve firmách Sdružení AP má od roku 1999 rostoucí trend (mimo
jiné i změnami – růstem členské základny) a překročil počet 125 000 osob (k datu
zpracování to v rámci firem Sdružení AP bylo 125 760 osob - viz diagram č. 1.2.11).
Vývoj dokumentující podíly na zaměstnanosti od roku 1993 do konce roku 2007 je
uveden v diagramech č. 1.4.12a až 1.4.12c.
121 440
2007
125 760
117 544
101 576
2004
2006
98 536
2003
114 793
98 755
92 085
2001
2002
89 192
2000
88 416
84 719
1996
1998
82 057
1995
89 673
81 153
1994
1997
83 812
100 000
1993
120 000
85 195
(rok 1993 - rok 2007)
140 000
2005
Počty pracovníků ve firmách Sdružení AP
osob
80 000
60 000
40 000
20 000
stav ke konci roku
k 15.5.2008
1999
0
Diagram č. 1.2.11
---------------------------------------------------
V dalších 25 firmách, které poskytly údaje, bylo k 31.12.2007 zaměstnáno 10 973 osob.
Soubor: APCR07a.DOC
20
© Sdružení AP, květen 2008
1 000
4,88% 4,94%
5,49%
6,28%
5,90% 5,55% 5,61% 5,65% 6,12%
7,48%
6,88% 6,94% 7,22%
8,31%
1 427,90
14%
8,50% 10%
8%
6%
600
4%
400
200
16%
12%
1 200
800
1 413,80
1 408,00
1 400
1 406,90
1 419,10
1 435,20
1 457,20
1 508,00
1 465,30
18%
1 575,10
1 614,30
1 434,90
1 494,10
1 600
1 642,40
1 800
1 718,10
zaměstnanců (v tisících)
2 000
Podíl firem Sdružení AP
na počtu zaměstnanců v "průmyslových činnostech" */
83,81
81,15
82,06
84,72
89,67
88,42
89,19
85,20
92,09
98,76
98,54 101,58 105,30 117,54
121,44 2%
0
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
"prům yslová činnost"
firm y Sdružení AP
podíl firem Sdružení AP
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2007", ČSÚ, březen 2008,
tabulka 15. Zaměstnanci v NH podle vybraných odvětví OKEČ a údaje z databanky Sdružení AP
--------------------------------------
*/ „průmyslové činnosti“ – pro tento účel je zde zahrnut zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny,
plynu a vody, těžba nerostných surovin, doprava, skladování a spoje
Podíl firem Sdružení AP
na počtu zaměstnanců v NH za celou ČR
3 324,00
3 274,20
3 226,20
3 199,30
3 225,30
3 184,60
3 217,00
3 222,30
3 309,20
3 455,90
3 571,80
3 142,20
3 500
3 239,30
4 000
12%
3 484,10
4 500
3 550,00
zaměstnanců (v tisících)
Diagram č. 1.4.12a
3 000
8%
2 500
6%
2 000
1 500
2,36%
2,33%
2,53%
2,70%
2,51%
2,56%
2,77%
2,57%
2,86%
3,10%
3,06%
3,17%
3,26%
3,59%
3,65%
4%
1 000
500
10%
2%
83,81
81,15
82,06
84,72
89,67
88,42
85,20
89,19
92,09
98,76
98,54
101,58 105,30 117,54
121,44
0
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ČR celkem
firm y Sdružení AP
podíl firem Sdružení AP
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2007", ČSÚ, březen 2008,
tabulka 15. Zaměstnanci v NH podle vybraných odvětví OKEČ a údaje z databanky Sdružení AP
Diagram č. 1.4.12b
Soubor: APCR07a.DOC
21
© Sdružení AP, květen 2008
500
0
10%
9%
8%
7%
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
4 922,00
4 828,06
4 750,79
4 706,63
4 733,18
4 764,91
4 727,69
4 731,60
4 764,10
4 865,70
7
4 936,50
4 972,00
4 962,60
5 500
5 000
4 500
4 926,80
6 500
6 000
4 873,50
zaměstnaných (v tisících)
Podíl firem Sdružení AP
na počtu zaměstnaných v NH za celou ČR
6%
5%
4%
2,16% 2,22%
1,95% 2,07% 2,08%
1,72% 1,65% 1,65% 1,70% 1,82% 1,82% 1,79% 1,89%
2,43%
2,47%
3%
2%
83,81
81,15
82,06
84,72
89,67
88,42
85,20
89,19
92,09
98,76
98,54 101,58 105,30 117,54
121,44 1%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ČR celkem
firm y Sdružení AP
podíl firem Sdružení AP
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2007", ČSÚ, březen 2008,
tabulka 19. Vybrané ukazatele z výběrového šetření pracovních sil + údaje z databanky Sdružení AP
Diagram č. 1.4.12c
Z diagramů jasně vyplývá, že v časové řadě dochází ke každoročnímu zvyšování
podílu firem zapojených do Sdružení AP na zaměstnanosti. Dále je možno dovodit, že
relativně vysoký podíl firem Sdružení AP na tržbách z průmyslové činnosti či na exportu
je dosahován s mnohem menším počtem pracovníků než v řadě ostatních
průmyslových oborů či odvětví národního hospodářství. Z toho vyplývá, že produktivita
práce v automobilovém průmyslu je na vyšší úrovni.
1.2.5 Základní vlastnická struktura
Pro současný stav automobilového průmyslu ČR je důležitým faktem, že již v konci
minulého století došlo k jasnému vymezení vlastnických vztahů. Významné jsou nyní
pouze dvě skupiny vlastníků – zahraniční partneři a české subjekty označené jako
„ostatní vlastníci“ (mimo investiční fondy, společnosti a DIK).
Současnou strukturu v rámci firem Sdružení AP zachycuje diagram č. 1.2.13, vývoj
vlastnických poměrů (postup privatizace) od roku 1994 pak diagram č. 1.2.14.
Podíly vlastníků firem Sdružení AP
na hodnotě základního jmění k 31.12.2007
Investiční fondy
a společnosti
0,00%
Zahraniční
partner
77,64%
Ostatní
vlastníci
22,34%
DIK
0,03%
100 % = 75 594,45 mil. Kč
Diagram č. 1.2.13
Soubor: APCR07a.DOC
22
© Sdružení AP, květen 2008
%
základního
jm ění
100%
90%
80%
Postup privatizace ve firmách Sdružení AP
(podíly základních skupin vlastníků)
"ostatní" vlastníci
9,1
31,17
35,52
20,5
20,90
28,60 29,00 28,70 24,50
16,80
25,60 22,34
39,20
43,00 39,60
70%
60%
FNM
50%
Zahraniční
partner
41,06
41,72
40%
44,02 50,60 55,10
30%
78,60
68,00 69,30 67,50 74,30
82,90
74,20 77,64
DIK
20%
10%
IPF
0%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Diagram č. 1.2.14
Změny poměrů se logicky odvíjejí i od změn členské základny Sdružení AP.
Podrobnější údaje (vývoj, počty firem, podíly jednotlivých zemí a další) jsou pak včetně
příslušných komentářů uvedeny v kapitole 2.5 tohoto materiálu.
Zpracoval: Ing.Šípek
1.3 Postavení firem autoprůmyslu v soutěžích a anketách
Jedním z důkazů postavení a významu automobilového průmyslu v rámci
ekonomiky České republiky jsou i výsledky anket a soutěží, které vyhlašují různé
nezávislé organizace. Členské firmy Sdružení AP se v nich pravidelně umísťují na
předních místech. Stejně tomu bylo i v roce 2007.
Nutno však předeslat, že vypovídací schopnost některých dále uvedených anket či
soutěží není úplná, protože se vyhodnocují na základě přihlášek jednotlivých firem.
Z tohoto důvodu ve výsledkových listinách nejsou uvedeni další významní výrobci z řad
firem automobilového průmyslu, kteří se nepřihlásili, ale jejichž výsledky za rok 2007
byly rovněž vysoké. Při přihlédnutí k tomuto faktu by byly výsledky českého
automobilového průmysl ještě výraznější.
„Exportér roku“ – Tuto soutěž již potřinácté zorganizovala Hospodářská komora
ČR a její složka Střední podnikatelský stav. V kategoriích vycházejících z objemu
exportu znovu zvítězila Škoda Auto a potvrdila tak svou roli nejvýznamnějšího vývozce
České republiky. Potvrdily se i další trendy několika minulých let – rostoucí význam
a dynamika firem dodavatelského průmyslu a vedoucí postavení automobilového
průmyslu nejen celostátně, ale i v naprosté většině regionů ČR.
Z tabulky č. 1.3.1 je patrné, že firmy angažující se v automobilovém průmyslu tvoří
téměř 40 % nejúspěšnějších exportérů České republiky. Charakteristické je rovněž, že
v 10 ze 14 krajů ČR je nejlepším exportérem firma působící v automobilovém průmyslu.
Soubor: APCR07a.DOC
23
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka 1.3.1 Shrnutí výsledků firem automobilového průmyslu v soutěži Exportér roku
Kritérium
Objem exportu
1993 – 2006
Objem exportu
2006
Nárůst exportu
1993 – 2006
Nárůst exportu
2005 – 2006
Exportér roku 2006
příslušného kraje
Počet firem
uvedených
na
nejvyšších
místech
Počet
Z toho členské
firmy Sdružení
AP
Ostatní firmy
autoprůmyslu
Podíl firem
autoprůmyslu
celkem
Počet
%
Počet
%
Počet
%
50
16
32,0
2
4,0
18
36,0
50
16
32,0
2
4,0
18
36,0
29
9
31,0
1
3,5
10
34,5
50
14
28,0
2
4,0
16
32,0
14
8
57,1
2
14,3
10
71,4
Dále uvádíme ve stručnosti pořadí firem zcela nebo částečně se angažujících
v autoprůmyslu v jednotlivých kategoriích.
Objem exportu 1993 – 2006: 1. ŠKODA AUTO, 3. SIEMENS GROUP, 4. BARUM
CONTINENTAL, 8. BOSCH DIESEL, 10. R. BOSCH, dále VISTEON – AUTOPAL, TATRA, IVECO
CZECH REPUBLIC, RIETER CZ, BRANO GROUP, HELLA AUTOTECHNIK, FEHRER BOHEMIA,
TRW-DAS, KIEKERT-CS, GUMOTEX, FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS, ČZ, PARAMO.
Objem exportu 2006: 1. ŠKODA AUTO, 3. SIEMENS GROUP, 5. BARUM CONTINENTAL,
7. BOSCH DIESEL, 8. VISTEON – AUTOPAL, 10. R. BOSCH, dále IVECO CZECH REPUBLIC,
KIEKERT-CS, RIETER CZ, FEHRER BOHEMIA, BRANO GROUP, TATRA, TRW-DAS, PARAMO,
HELLA AUTOTECHNIK, FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS, GUMOTEX, ČZ.
Nárůst exportu 1993 – 2006: 1. SIEMENS GROUP, 2. VISTEON-AUTOPAL, 3. BRANO GROUP,
4. BARUM CONTINENTAL, 5. RIETER CZ, 6. IVECO CZECH REPUBLIC, 7. PARAMO, 8. ŠKODA
AUTO, dále GUMOTEX, ČZ.
Nárůst exportu 2005 – 2006: 5. IVECO CZECH REPUBLIC, 6. TRW-DAS, 9. SIEMENS
GROUP, dále RIETER CZ, KIEKERT-CS, PARAMO, BOSCH DIESEL, FEHRER BOHEMIA, BARUM
CONTINENTAL, TATRA, ŠKODA AUTO, VISTEON AUTOPAL, GUMOTEX, HELLA AUTOTECHNIK,
ČZ, FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS.
Exportér roku příslušného kraje s největším objemem exportu za rok 2006 (v závorce
uveden kraj): ROBERT BOSCH (Jihočeský), FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS
(Královéhradecký), FEHRER BOHEMIA (Liberecký), HELLA AUTOTECHNIK (Olomoucký),
IVECO CZECH REPUBLIC (Pardubický), SIEMENS GROUP (Praha), ŠKODA AUTO
(Středočeský), AGC FLAT GLASS (Ústecký), BOSCH DIESEL (Jihlavský), BARUM
CONTINENTAL (Zlínský).
„Českých 100 obdivovaných firem“ – vítězem ankety se stala ŠKODA AUTO, na
9. místě se umístila skupina SIEMENS GROUP, která se rovněž angažuje v autoprůmyslu
a na místě 10. pak členská firma Sdružení AP TOYOTA PEUGEOT CITRÖEN AUTOMOBILE
CZECH, která se v této „imagové“ anketě prosadila poprvé.
Soubor: APCR07a.DOC
24
© Sdružení AP, květen 2008
„Czech Top 100“ – v tomto žebříčku, ve kterém se hodnotí výše tržeb za uplynulý
rok (2006), znovu zvítězila ŠKODA AUTO. ŠKODA AUTO rovněž zvítězila v doplňkové
soutěži o nejlepší výroční zprávu v odvětví lehkého průmyslu.
„Investor roku“ – hodnotí se nejúspěšnější investoři za uplynulý rok (2006).
Automobilový průmysl zvítězil ve dvou ze tří hlavních kategorií. Společnost HYUNDAI
MOTOR MANUFACTURING CZECH byla oceněna za největší ekonomický přínos ve
zpracovatelském průmyslu a firma VISTEON-AUTOPAL za největší inovační potenciál.
„Zaměstnavatel roku 2007“ – společnosti podnikající v automobilovém průmyslu
zcela ovládly jednotlivé kategorie této soutěže na krajské i celostátní úrovni. Hned tři
členské firmy z autoprůmyslu se umístily v první desítce celkového pořadí – 3. ŠKODA
AUTO, 4. BARUM CONTINENTAL a 10. VALEO AUTOKLIMATIZACE. V regionech se prakticky
v každém kraji mezi prvními třemi prosadila alespoň jedna firma z odvětví
autoprůmyslu.
„WEB Top 100“ - stále významnější složkou podnikatelských aktivit je způsob interní
a externí komunikace firem. V kategorii Auto-moto této soutěže zvítězily internetové
stránky ŠKODY AUTO, jako 5. se umístila firma ROBERT BOSCH ODBYTOVÁ S.R.O. a
v oborovém žebříčku průmysl pak BARUM CONTINENTAL obsadil 3. místo.
„Zlatý středník“ je soutěž českého PR klubu posuzující úroveň firemních publikací.
V posledním ročníku (2007) obhájila ŠKODA AUTO vítězství v kategorii interních časopisů
(ŠKODA MOBIL) a kromě toho získala 2. místo za firemní katalog Škody Roomster –
příslušenství. Mezi vyhodnocenými byla i firemní publikace BRISK REPORT společnosti
BRISK TÁBOR.
„Manažer roku 2007“ – po výrazném úspěchu manažerů firem z automobilového
průmyslu v předchozím ročníku této soutěže (v první desítce bylo pět manažerů z firem
s výrobou pro automobilový průmysl a manažerem roku 2006 se stal bývalý předseda
představenstva ŠKODY AUTO Detlef Wittig), nenominovalo tentokrát Sdružení AP do
soutěže žádné kandidáty.
„Dodavatel pro Auto roku 2008 v ČR“
Sdružení AP jako spoluvyhlašovatel ankety „Auto roku
2008 v České republice“ vyhlásilo v souvislosti s touto
anketou akci „Dodavatel pro Auto roku 2008 v ČR“. Již
počtvrté se do ní mohli (tentokrát zcela bezplatně) přihlásit
členové Sdružení AP vyrábějící díly a příslušenství pro
osobní automobily nominované do ankety s tím, že výrobci
dodávající své produkty pro vítězný vůz mohou následně
používat označení „Dodavatel pro Auto roku 2008“.
Do akce „Dodavatel pro Auto roku 2008“ se přihlásilo
52 dodavatelských firem. Ukázalo se, že dodávají výrobky
na 80 % automobilů z celkem 47 nominovaných vozů
pocházejících z různých zemí a světadílů (25 vozů
evropských značek, 13 vozů asijských a 9 amerických).
Firmy Sdružení AP dodávají na všechny nominované vozy
evropských značek. Rovněž mezi pěti finalisty ankety „Auto
Soubor: APCR07a.DOC
25
© Sdružení AP, květen 2008
roku 2008 v ČR“ (tj. Fiat 500, Ford Mondeo, Kia Cee´d, Lexus LS 460 / 600h
a Mercedes Benz třídy C) nebyl ani jediný, který by neměl nějakého dodavatele z České
republiky.
Vítězem ankety „Auto roku 2008 v ČR“ se stal automobil
Kia Cee´d vyráběný v Žilině na Slovensku. Na tento vůz
své výrobky dodává (mimo jiné, bohužel do akce
nepřihlášené firmy) těchto 10 z celkem 52 přihlášených
dodavatelských firem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• ARVINMERITOR
AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS CZECH
CONSTRUCT A&D PLUS
CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC
DEFEND GROUP
D PLAST-EFTEC
HAYES LEMMERZ AUTOKOLA
KES – KABELOVÉ A ELEKTRICKÉ SYSTÉMY
ROBERT BOSCH
VISTEON-AUTOPAL
Tyto firmy byly vyhlášeny jako „Dodavatelé pro Auto roku 2008 v ČR“ a obdržely
osvědčení o právu používat uvedené označení.
Zpracoval: Ing.Kyncl + Ing.Šípek
1.4 Soutěž „PODNIK ROKU 2007“ v českém automobilovém průmyslu
Tato soutěž, která se týká jenom firem Sdružení AP, má v letošním roce již jubilejní
desetiletou tradici. Automaticky do ní byla zapojena každá členská firma, která
sekretariátu Sdružení AP zaslala vyplněný „Databázový list Sdružení AP pro rok 2007“.
Na hodnotící kritéria byly firmy upozorněny přímo v „Databázových listech“. Soutěž byla
stejně jako v předchozím roce hodnocena podle následujících kritérií:
1. hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč)
2. přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč / pracovník)
3. a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%)
b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mil. Kč)
Konečné pořadí firem je pak dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií,
přičemž pořadí podle kritéria 3) je dáno součtem umístění firmy podle a) a b). Všechna
kritéria měla, dle schválených pravidel hodnocení, stejnou váhu. Do soutěže o „Podnik
roku 2007“ bylo zařazeno celkem 133 členských firem, které předaly vyplněné
databázové listy se všemi údaji potřebnými pro vyhodnocení. Výsledky soutěže byly
projednány Představenstvem Sdružení AP a prvních pět firem (bez určení pořadí) je
odměněno pamětními cenami vždy na červnovém zasedání Rady ředitelů v Brně.
Detailnější výsledky v rámci jednotlivých kritérií jsou následující:
1. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM
Celková výše dosažená v roce 2007 firmami Sdružení AP činí 42 816,6 mil. Kč.
Soubor: APCR07a.DOC
26
© Sdružení AP, květen 2008
Diference mezi jednotlivými firmami je poměrně značná a pohybuje se od nejvyšší
dosažené hodnoty (18 708 mil. Kč u firmy ŠKODA AUTO a.s.) až po záporné
hodnoty, znamenající vykázanou ztrátu.
Mezi prvními pěti firmami se umístily (mimo již zmíněnou firmu ŠKODA AUTO a.s.),
firmy ROBERT BOSCH odbytová s.r.o., IVECO CZECH Republic a.s., TPCA Czech
s.r.o., CONTINENTAL Automotive Czech Republic s.r.o.
Z vyhodnocení vyplývá, že firmy se zahraničním partnerem (vlastníkem) zaujímají
v tomto ukazateli přední místa.
2. PŘIDANÁ HODNOTA NA PRACOVNÍKA
Jedná se o jedno z kritérií vyjadřující produktivitu práce ve firmě. U firem Sdružení
AP dosáhla její hodnota v roce 2007 průměrné výše 920 716 Kč na jednoho
pracovníka. Hodnota se pohybuje u jednotlivých firem od 3 257 000 tis. Kč na
pracovníka (účelová organizace - firma GLOBAL ASSISTANCE a.s.) až po relativně
nízkou hodnotu 37 617 Kč.
Mezi prvními pěti firmami, mimo již zmíněnou firmu GLOBAL ASSISTANCE a.s., se
umístily firmy Kovohutě Příbram nástupnická a.s., MC Syncro Kolín, s.r.o, HAYES
LEMMERZ Autokola a.s. a D PLAST– EFTEC a.s.
3.a) MEZIROČNÍ ZMĚNA TRŽEB ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB
Jedná se o údaj, který je jednou ze součástí kumulovaného parametru. Zařazen byl
z důvodu, že poměrně jednoduchým způsobem charakterizuje dynamiku rozvoje
firmy. Je však do jisté míry ovšem ovlivněn výchozí základnou předchozího roku.
Mezi prvních pět firem se zařadily firmy Benteler Automotive Rumburk, s.r.o.,
Continental Automotive Czech Republic s.r.o, Kovohutě Příbram nástupnická a.s.,
TRW Autoelektronika, s.r.o., Toyoda Gosei Czech s.r.o.
Meziroční změna 2007/2006 dosáhla u firem Sdružení AP průměrné výše 14,33 %.
Oproti roku 2006 to znamená absolutní nárůst o 80 320,1 mil. Kč.
3.b) TRŽBY ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB
Jedná se o druhou složku kumulovaného parametru, který je důležitý z hlediska
ekonomické stability firmy. Mezi prvních pět patří následující firmy: ŠKODA AUTO
a.s., její podíl na tržbách všech firem Sdružení AP dosáhl 30,6 %, TOYOTA
PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH s.r.o. s podílem na tržbách 8,0 %. Jako
další byly firmy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., ROBERT BOSCH odbytová s.r.o.
(zastřešující výrobce příslušenství koncernu ROBERT BOSCH v ČR) a FERONA a.s.
„Podniky roku 2007“
v českém automobilovém průmyslu
IVECO CZECH REPUBLIC a.s.
CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC, s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
BENTELER ČR s.r.o.
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s.
Soubor: APCR07a.DOC
27
© Sdružení AP, květen 2008
Výše uvedené celkové pořadí bylo sestaveno podle výsledků dosažených
v jednotlivých kategoriích soutěže.
V tabulce č. 1.4.1 je uvedeno pořadí dosažené vítěznými firmami v hodnocení podle
jednotlivých kritérií a dále i firmy s nejlepším výsledkem v jednotlivých kategoriích
soutěže.
Pro úplnost informace jsou dále uvedeny i výsledky všech předchozích ročníků
této soutěže probíhající pouze v rámci firem zapojených do činnosti Sdružení AP.
Ocenění pro vyhodnocené firmy
Tabulka 1.4.1
PODNIKY ROKU 2007 –
jubilejní 10. ročník soutěže
1 934
IVECO Czech Republic a.s.
1 321
CONTINENTAL Automotive CR s.r.o.
18 708
ŠKODA AUTO a.s.
904
BENTELER ČR s.r.o.
275
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
1. místo dle daného kritéria (firma):
Dosažená hodnota:
3.
5.
1.
7.
22.
Změna tržeb (%)
2007/2006 a tržby z vlastní
výroby (mil. Kč)
+ výsledné pořadí
Přidaná
hodnota /
pracovník
(mil.Kč )
Hospodářský
výsledek před
zdaněním
(mil. Kč)
1,429
1,286
1, 676
1, 396
2,548
13.
19.
11.
15.
2.
GLOBAL
ASSISTANCE
3,257
ŠKODA AUTO
18 708
36,4 %
10 968
77,7 %
20 456
10,9 % 195 953
23,6 %
5 237
70,2 %
2 311
2.
1.
16.-17.
10.
7.- 9.
Celkem
(součet
jednotlivých
umístění)
18
25
28
32
32
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
CZECH REPUBLIC
77,7 %
20 456
PODNIKY ROKU 2006 – 9. ročník soutěže
Hospodářský
výsledek před
zdaněním
(mil. Kč)
1 431
BEHR CZECH s.r.o.
1 322
SIEMENS VDO Automotive, s.r.o.
14 783
ŠKODA AUTO a.s.
932
IVECO CZECH Republic a.s. */
346
HAYES LEMMERZ Autokola a.s.
1. místo dle daného kritéria (firma):
Dosažená hodnota:
Celkem
Změna tržeb (%)
Přidaná hodnota /
(součet
2006/2005 a tržby z vlastní
pracovník
jednotlivých
výroby (mil. Kč)
umístění)
(mil.Kč )
+ výsledné pořadí
1,828
1,141
1, 447
1, 098
1,755
2.
3.
1.
6.
12.
3.
22.
11.
25.
6.
ŠKODA AUTO
GLOBAL
ASSISTANCE
14 783
2,176
22,3 %
8 047
19,9 % 11 505
7,4 % 176 780
35,8 %
8 041
15,4 %
2 229
4.
5.
19.
3.
23.
9
30
31
34
41
TPCA CZECH
264,9 %
47 600
*/ V roce 2006 ještě pod názvem KAROSA a.s.
Soubor: APCR07a.DOC
28
© Sdružení AP, květen 2008
PODNIKY ROKU 2005 – 8. ročník soutěže
ŠKODA AUTO a.s.
BEHR CZECH s.r.o.
LUCAS VARITY, s.r.o.
CONTINENTAL TEVES CR, s.r.o.
SIEMENS VDO AUTOMOTIVE s.r.o.
Celkem
Změna tržeb (%)
Hospodářský Přidaná hodnota
(součet
/ pracovník
2005/2004 a tržby
výsledek před
jednotlivých
z
vlastní
výroby
(mil.
Kč)
zdaněním
umístění)
(mil.Kč )
+ výsledné pořadí
(mil. Kč)
8 387
1,261
1.
14.
14,7 % 164 616 5.-7.
21
174
1,849
19.
4.
20,4 %
6 581 5.-7.
29
1 345
2,052
3.
2.
5,4 %
8 458
24.
29
1 192
1,861
4.
3.
3,4 % 10 221
31.
38
1 003
0,989
5.
27.
18,1 % 9 588 5.-7.
38
1. místo dle daného kritéria (firma): ŠKODA AUTO
Dosažená hodnota:
CONSTRUCT
DENSO MANUFACTURING
A&D PLUS, s.r.o.
CZECH s.r.o.
2,115
142 %
8 387
PODNIKY ROKU 2004 – 7. ročník soutěže
objem exportu
(mil. Kč)
BEHR CZECH s.r.o.
HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.
MONROE CZECHIA s.r.o.
HAYES LEMMERZ ALUKOLA, s.r.o.
ROBERT BOSCH odbytová s.r.o.
1. místo dle daného kritéria (firma):
10.
20.
22.
29.
2.
4 687,0
2 263,3
2 096,0
1 258,6
27 161,0
přidaná hodnota na
pracovníka (mil.Kč )
8.
4.
22.
12.
14.
1,527
1,945
0,964
1,313
1,182
CONSTRUCT A&D Plus, s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
nárůst tržeb
2004 / 2003
3.
23.
7.
16.
45.
1,946
1,268
1,560
1,373
1,172
bodů
celkem
21
47
51
57
61
DENSO MANUFACTURING CZECH
s.r.o.
Dosažená hodnota:
142 938,0
3,041
13,905
PODNIKY ROKU 2003 – 6. ročník soutěže
LUCAS VARITY, s.r.o.
BARUM CONTINENTAL spol. s r.o.
BEHR CZECH s.r.o.
ROBERT BOSCH odbytová s.r.o.
DURA AUTOMOTIVE CZ, s.r.o.
1. místo dle daného kritéria (firma):
Dosažená hodnota:
objem exportu
(mil. Kč)
6 614
7.
17 645
3.
1 990
15.
21 699
2.
3 708
9.
přidaná hodnota/pracovník
(mil. Kč )
2,24
2.
1,11
17.
0,75
36.
1,17
13.
0,92
26.
nárůst tržeb
2003/2002
1,31
16.
1,22
27.
2,77
3.
1,15
40.
1,23
25.
ŠKODA AUTO
Audatex Česká republika
2,74
Alfmeier CZ
4,71
115 203
bodů
celkem
25
47
54
55
60
PODNIKY ROKU 2002 – 5. ročník soutěže
MUBEA s.r.o.
BARUM CONTINENTAL spol. s r.o.
VDO Česká republika s.r.o.
FEDERAL- MOGUL FP a.s.
LUCAS VARITY, s.r.o.
1. místo dle daného kritéria (firma):
Dosažená hodnota:
Soubor: APCR07a.DOC
objem exportu
(mil. Kč)
1 280
19.
15 323
3.
2 910
8.
1 135
23.
5 091
7.
přidaná hodnota/pracovník
(mil. Kč )
1,01
14.
0,98
15.
0,63
33.
0,80
23.
1,83
2.
nárůst tržeb
2002/2001
1,41
14.
1,19
37.
1,37
17.
1,39
15.
1,09
63.
ŠKODA AUTO
TRW Carr
HEKRA
120 925
2,13
6,46
29
bodů
celkem
47
55
58
61
72
© Sdružení AP, květen 2008
PODNIKY ROKU 2001 – 4. ročník soutěže
objem exportu přidaná hodnota/pracovník
(mil. Kč)
(mil. Kč na pracovníka)
VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o.
LUCAS VARITY, s.r.o.
CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o.
BARUM CONTINENTAL spol. s r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
1. místo dle daného kritéria (firma):
Dosažená hodnota:
5.
6.
3.
2.
1.
5 618
4 780
8 603
10 715
125 817
1.
7.
6.
11.
10.
2,39
1,40
1,47
1,01
1,01
nárůst tržeb
2001/2000
4.
5.
14.
16.
44.
1,64
1,54
1,32
1,30
1,12
ŠKODA AUTO
VALEO AUTOKLIMATIZACE
LEONI-CZ
125 817
2,39
2,50
přidaná hodnota/prac.
(mil. Kč na pracovníka)
nárůst tržeb
2000/1999
bodů
celkem
10
18
23
29
55
PODNIKY ROKU 2000 – 3. ročník soutěže
CONTINENTAL TEVES CR s.r.o.
VDO ČR s.r.o.
MERITOR LVS, a.s.
HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s.
ŠKODA AUTO a.s.
1. místo dle daného kritéria (firma):
Dosažená hodnota:
objem
exportu
(mil. Kč)
4.
6 465
6.
4 901
29.
563
17.
1 033
1.
112
226
1.
19.
8.
7.
14.
1,63
0,81
1,03
1,06
0,87
6.
5.
8.
24.
38.
2,10
2,45
1,77
1,38
1,23
ŠKODA AUTO
CONTINENTAL TEVES CR
HAPPICH PLZEŇ
112 226
1,63
3,40
přidaná hodnota/prac.
(mil. Kč na pracovníka)
nárůst tržeb
1999/1998
bodů
celkem
11
30
45
48
53
PODNIKY ROKU 1999 – 2. ročník soutěže
BARUM CONTINENTAL s.r.o.
CONTINENTAL TEVES CR s.r.o.
TRW CARR s.r.o.
SEKURIT SAINT-GOBAIN ČR s.r.o.
AUTOPAL s.r.o.
1. místo dle daného kritéria (firma):
Dosažená hodnota:
objem
exportu
(mil. Kč)
2.
9 860
5.
3 081
6.
2 677
35.
452
4.
5 380
3.
2.
17.
15.
31.
1,26
1,62
0,70
0,74
0,53
11.
10.
2.
5.
21.
1,51
1,53
2,73
1,75
1,34
ŠKODA AUTO
KAUTEX TEXTRON BOHEMIA
ZPV Rožnov
89 528
1,90
6,77
přidané hodnoty na
pracovníka
nárůstu
tržeb
1998/1997
bodů
celkem
16
17
25
55
56
PODNIKY ROKU 1998 – 1. ročník soutěže
umístění dle:
ŠKODA AUTO A.S.
MERITOR LVS A.S.
BARUM CONTINENTAL S.R.O.
VDO ČR S.R.O.
HELLA AUTOTECHNIK S.R.O.
objemu
exportu
1.
22.
2.
12.
29.
5.
3.
9.
21.
7.
21.
8.
24.
10.
16.
bodů
celkem
27
33
35
43
52
Pokud shrneme uplynulých 10 let soutěže, tak v proběhlých ročnících soutěže byla mezi
vyhodnocenými pěti firmami např. 6x firma ŠKODA AUTO a.s. (1998, 2000, 2001, 2005,
2006 a 2007) a CONTINENTAL Automotive Czech Republic s.r.o. (dříve SIEMENS VDO
Česká republika s.r.o.) (1998, 2000, 2002, 2005, 2006 a 2007), 5 x firma BARUM
CONTINENTAL spol. s r.o. (za roky 1998, 1999, 2001, 2002 a 2003), 4 x byly vyhodnoceny
firmy CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o. (1999, 2000, 2001 a 2005), LUCAS VARITY, s.r.o.
(2001, 2002, 2003 a 2005) a BEHR Czech s.r.o. (2003, 2004, 2005 a 2006).
Zpracoval: Ing. Novák + Ing. Šípek
Soubor: APCR07a.DOC
30
© Sdružení AP, květen 2008
2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR
2.1 Vývoj výroby vozidel
Automobilový průmysl ČR se skládá ze dvou hlavních a neoddělitelných celků,
kterými jsou výroba vozidel a výroba skupin, dílů a příslušenství vozidel. Každá část má
výrazný vliv na fungování ekonomiky země, podílí se výrazně na zaměstnanosti a je
zdrojem přílivu zahraničních investic.
První část této kapitoly je zaměřena právě na finální výrobu – tj. výrobu osobních
automobilů, nákladních vozidel, autobusů, motocyklů a přípojných vozidel. Druhá,
neméně významná, je výroba skupin, dílů a příslušenství vozidel. Této části je
věnována samostatná podkapitola 2.2.
Dále uváděné údaje dokazují, že i v roce 2007 byl automobilový průmysl
prosperujícím a silně proexportním oborem s mimořádným významem pro národní
hospodářství a zahraničně obchodní bilanci. Trend ve výrobě a situace na trhu vozidel
pak do jisté míry kopíruje vývoj hospodářské situace celé země.
Od r. 1989 do konce r. 2007 bylo v České republice vyrobeno 8 012 663 ks
motorových vozidel. V roce 2007 bylo vyrobeno celkem 939 788 ks motorových
vozidel, jde tedy o další výrazný nárůst oproti roku 2006 (viz diagram č. 2.1.1).
855 832
(osobní automobily, malá užitková vozidla, autobusy,
nákladní vozy včetně tahačů, motocykly a mopedy)
900 000
939 788
Výroba motorových vozidel v ČR r.1989 až 2007
200 000
449 891
443 902
454 968
470 589
459 357
380 212
374 674
280 173
223 267
190 651
248 144
230 130
300 000
244 411
400 000
343 391
500 000
404 656
600 000
414 778
700 000
603 849
800 000
100 000
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
89
0
Diagram č. 2.1.1
Znázorněné výrazné růsty hlavně v posledních třech letech, ale i zásadní změna
struktury výroby v dlouhodobě sledovaném období z pohledu počtu vyráběných kusů, je
dominantně ovlivněna růstem produkce osobních vozidel. Z následujících diagramů je
vidět, jak se vyvíjely podíly jednotlivých druhů vozidel na celkové produkci. Jestliže ještě
v roce 1989 činil podíl výroby osobních automobilů (vyjádřeno počtem kusů) na celkové
výrobě silničních vozidel v ČR (tedy včetně výroby přípojných vozidel) jen 43,93 % (viz
diagram č. 2.1.2), pak v roce 1993 dosáhl hodnoty 80,17 % (viz diagram č. 2.1.3). Stav
za 1. čtvrtletí 2008 zachycuje diagram č. 2.1.4. Podíl osobních automobilů činí 99,11 %.
Soubor: APCR07a.DOC
31
© Sdružení AP, květen 2008
STRUKTURA
VÝROBY
VOZIDEL
v r.
- přípojná vozidla
O3 a O4
2,66%
- motocykly
a mopedy
40,15%
1989
- autobusy (M2+M3)
0,77%
- osobní (M1)
43,93%
- nákladní N2+N3
12,25%
- užitková kat. N1
0,24%
Diagram č. 2.1.2
- nákladní N2+N3
3,42%
- autobusy (M2+M3)
0,37%
- m otocykly a m opedy
7,59%
- přípojná vozidla
O3 a O4
0,34%
- užitková kat. N1
8,12%
- osobní (M1)
80,17%
STRUKTURA
VÝROBY
VOZIDEL
v r.
1993
Diagram č. 2.1.3
STRUKTURA
- nákladní N2+N3
VÝROBY
0,23%
VOZIDEL
za 1.-3. měsíc 2008
- autobusy (M2+M3)
0,32%
- motocykly a mopedy
0,07%
- přípojná vozidla
O3 a O4
0,27%
- osobní (M1)
+ užitková (N1)
99,11%
Diagram č. 2.1.4
Došlo tedy ke značnému poklesu podílu výroby motocyklů a výroby nákladních
vozů. Pozitivní v roce 2007 bylo, že vedle osobních automobilů a autobusů rostla
výroba i v ostatních kategoriích (viz dále tabulka č. 2.1.1).
Soubor: APCR07a.DOC
32
© Sdružení AP, květen 2008
Osobní automobily tuzemské výrobě vozidel zcela dominují a do budoucna se nedá
očekávat výraznější posun ve prospěch jiných skupin, spíše naopak (zahájení výroby
osobních automobilů Hyundai v Nošovicích). A to i přes to, že třeba výroba autobusů
každoročně roste a její objem je i v celoevropském srovnání velmi významný. Důležitý
podíl na celkovém objemu produkce firem Sdružení automobilového průmyslu má také,
jak bylo uvedeno i v úvodu tohoto materiálu, výroba skupin, dílů a příslušenství vozidel.
Tabulka č. 2.1.1
Souhrnná výroba vozidel v České republice od roku 1993
rok
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
CELKEM
% z celku
1.Q. 2008
výhled 2008 */
osobní
užitková nákladní autobusy motocykly přípojná CELKEM
(M1)
(N1)
(N2, N3)
(M2, M3)
(L)
(O3, O4)
199 602
20 216
8 518
917
18 891
835
248 979
152 509
21 257
5 423
1 012
10 450
765
191 416
193 297
15 497
6 676
944
6 853
620
223 887
240 053
23 537
7 160
1 276
8 147
1 015
281 188
321 077
37 548
8 764
1 092
6 193
1 337
376 011
368 527
35 766
5 434
1 240
3 811
1 989
416 767
348 490
23 057
3 007
1 269
4 389
1 544
381 756
428 224
22 771
3 073
1 424
3 865
1 309
460 666
456 927
4 070
2 718
1 566
5 308
1 635
472 224
441 312
1 195
2 769
1 812
7 880
1 768
456 736
436 297
1 308
2 327
1 785
2 185
1 685
445 587
442 812
1 122
2 200
1 972
1 785
2 589
452 480
596 774
1 220
2 050
2 198
1 607
2 445
606 294
848 799
1 077
1 993
2 948
1 015
1 993
857 825
925 060
6 238
3 168
3 182
2 140
2 330
942 118
6 399 760
215 879
65 280
24 637
84 519
23 859 6 813 934
93,92%
3,17%
0,96%
0,36%
1,24%
0,35% 100,00%
264 614
2 121
616
863
199
729
269 142
936 500
8 500
3 982
3 200
2 308
3 145
957 635
*/ Odhad na základě interních výrobních plánů jednotlivých firem
Rok 2007 je opět charakterizován růstem řady ekonomických ukazatelů. Oproti
předchozímu roku došlo v automobilovém průmyslu k výraznému zvýšení výroby nejen
ve všech kategoriích, ale i u všech výrobců. Potěšitelné je, že vedle již dříve rostoucí
produkce osobních a malých užitkových automobilů (v porovnání 2007/2006 o 9,58 %)
a autobusů (růst výroby v porovnání 2007/2006 o 7,94 %) došlo po určité stagnaci
výroby v uplynulých letech k výraznému růstu produkce nákladních automobilů
(o 58,96 %) i motocyklů (o 110,84 %). Zvýšila se i výroba přípojných vozidel, která
zaznamenala růst o 16,91 %.
Celkový počet vyrobených kusů a souhrnný objem produkce dosažený v roce 2007
tak automobilovému průmyslu České republiky garantuje stále dominantní pozici
v rámci tuzemského průmyslu. Trendy výroby a uplatnění produkce (export a domácí
prodej) v jednotlivých základních kategoriích vozidel jsou uvedeny v následujících
diagramech (č. 2.1.5 až 2.1.10).
V tabulce č. 2.1.1 přitom není zahrnuta výroba přípojných vozidel kat. O1 a O2.
V České republice se výrobou těchto vozidel zabývá řada firem, souhrnné údaje
o výrobě za tyto firmy však nejsou k dispozici. Nejvýznamnější firma z této skupiny,
Soubor: APCR07a.DOC
33
© Sdružení AP, květen 2008
442 812
436 297
441 312
456 927
428 224
368 527
321 077
240 053
193 297
200 000
152 509
400 000
199 602
600 000
348 490
800 000
596 774
848 799
(osobní automobily - kat. M1)
1 000 000
936 500
Výroba a prodeje českých výrobců
925 060
která je členem Sdružení AP a pravidelně poskytuje údaje (firma AGADOS), vykázala za
rok 2007 výrobu 20 763 ks.
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
export
tuzemský prodej
výroba
Diagram č. 2.1.5
Výroba a prodeje českých výrobců
(malá užitková vozidla - kat. N1)
37 548
40 000
35 766
35 000
30 000
25 000
23 537
20 216 21 257
20 000
23 057 22 771
15 497
15 000
10 000
4 070
5 000
6 238
1 195 1 308
8 500
1 122 1 220 1 077
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
export
tuzemský prodej
výroba
Diagram č. 2.1.6
Výroba a prodeje českých výrobců
(nákladní automobily - kat. N2 a N3, včetně tahačů)
12 000
10 000
8 764
8 518
8 000
6 676
7 160
5 434
5 423
6 000
4 000
3 007 3 073 2 718 2 769
2 327 2 200 2 050 1 993
3 168
3 982
2 000
0
1993
1994
export
1995
1996
1997
1998
tuzemský prodej
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
výroba
Diagram č. 2.1.7
Soubor: APCR07a.DOC
34
© Sdružení AP, květen 2008
Výroba a prodeje českých výrobců
(autobusy - kat. M2 a M3)
4 000
3 500
2 948
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
1 276
917
1 012
944
1993
1994
1995
1 092
1 424
1 240 1 269
1997
1998
1 566
1 812 1 785
1 972
3 182 3 200
2 193
500
0
export
1996
1999
tuzemský prodej
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
výroba
Diagram č. 2.1.8
Výroba a prodeje českých výrobců
(motocykly a mopedy celkem - kat. L)
25 000
20 000 18 891
15 000
10 450
10 000
6 853
8 147
7 880
6 193
3 811 4 389 3 865
5 000
5 308
2 185 1 785 1 607
2 140 2 308
1 015
0
1993
1994
1995
export
1996
1997
1998
tuzemský prodej
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
výroba
Diagram č. 2.1.9
Výroba a prodeje českých výrobců
(přívěsy a návěsy - kat. O3 a O4)
3500
3 145
3000
2 589
2500
1 989
2000
1 337
1500
1000
1 544
835
765
1993
1994
1 635
1 768 1 685
2001
2002
2 445
2 330
1 993
1 309
1 015
620
500
0
1995
export
1996
1997
1998
1999
tuzemský prodej
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
výroba
Diagram č. 2.1.10
Údaje za rok 2008 v diagramech č. 2.1.5 až 2.1.10 = výhled dle údajů sdělených firmami
Soubor: APCR07a.DOC
35
© Sdružení AP, květen 2008
Rovněž tak není v tabulce č. 2.1.1 zahrnuta ani výroba nástaveb na tuzemská
i zahraniční nákladní vozidla. Výrobců nástaveb působí v České republice celá řada,
avšak ne od všech se daří získat údaje. Údaje od těch firem, které data poskytly, hovoří
o tom, že v roce 2007 bylo těchto nástaveb vyrobeno celkem 2 493 ks. Reálná
skutečnost však bude zřejmě vyšší. V r. 2007 bylo v ČR zaregistrováno 11 587 ks
nových vozidel kat. N2 a N3, z toho bylo 11 121 ks z dovozu. Přitom 5 130 ks
dovezených vozidel, to je téměř 50 %, bylo v provedení „šasi“ (podvozek). Tato vozidla
jsou dokompletovávána právě domácími výrobci nástaveb, což v roce 2007
představovalo cca 5 500 vozových jednotek pro vybavení „českou“ nástavbou. Tento
fakt by výrazně změnil jinak nepříznivou křivku vývoje podílu tuzemských výrobců na
trhu nových vozidel kat. N2 a N3 v České republice (viz diagram č. 2.1.11). Je tak
možno konstatovat, že část výroby nákladních automobilů se vlastně přesunula od dříve
„klasických“ výrobců (TATRA, AVIA, LIAZ, PRAGA) ke specializovaným výrobcům
účelových nástaveb.
1996
1997
1998
1999
2003
při zahrnutí výroby nástaveb v ČR
48,13%
48,06%
48,61%
3,95%
1995
5,56%
1994
6,57%
0%
1993
47,63%
46,46%
47,03%
2002
10%
8,13%
2001
10,76%
2000
11,72%
49,45%
50,94%
15,75%
20%
24,52%
56,81%
33,56%
30%
60,13%
62,66%
65,56%
72,70%
40%
45,38%
50%
56,08%
60%
59,48%
70%
67,89%
80%
78,54%
90%
74,75%
100%
84,93% 87,19%
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu nových nákladních automobilů (kat. N2 a N3)
2004
2005
2006
2007
bez výroby nástaveb
Diagram č. 2.1.11
Další diagramy (č. 2.1.12 až 2.1.22) dokumentují vývoj výroby za období 1993 až 2007
u rozhodujících domácích výrobců (členů Sdružení AP) ve všech základních kategoriích
vozidel, tak jak jsou uvedeny i v publikaci „STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR
2003 - 2007“. Tato publikace již není vydávána v tištěné, ale pouze v elektronické
podobě.
Soubor: APCR07a.DOC
36
© Sdružení AP, květen 2008
2003
2004
616 573
492 948
2002
442 796
2001
436 279
1999
441 308
348 477
1998
428 206
368 508
193 163
200 000
152 329
300 000
199 396
400 000
239 992
500 000
321 034
600 000
456 905
700 000
555 132
ŠKODA AUTO - Výroba, osobní automobily, 1993 - 2007 (ks)
SKODA AUTO - Production, Cars, 1993 - 2007 (pcs)
100 000
0
1993
1994
1995
1996
1997
2000
2005
2006
2007
293 650
TPCA Czech - Výroba, osobní automobily, 1993 - 2007 (ks)
TPCA Czech - Production, Cars, 1993 - 2007 (pcs)
350 000
300 000
308 478
Diagram č. 2.1.12
250 000
103 819
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Poznámka: Výroba zahájena 2005.
Diagram č. 2.1.13
ŠKODA AUTO - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2007 (ks)
SKODA AUTO - Production, LCVs, 1993 - 2007 (pcs)
1 072
1 174
1 064
2002
2003
2004
2005
2006
6 238
1 275
10 000
1 161
3 981
22 705
22 692
1994
23 201
1993
15 116
20 000
21 257
30 000
20 216
40 000
35 007
36 136
50 000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2007
Diagram č. 2.1.14
Soubor: APCR07a.DOC
37
© Sdružení AP, květen 2008
5 404
2002
2003
2004
2005
2006
737
858
2001
482
968
2000
1 000
553
1 101
2 000
1 174
1 606
3 000
545
3 539
4 000
4 369
5 000
3 327
6 000
4 540
7 000
3 881
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS / DAEWOO AVIA / AVIA
Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993 - 2007 (ks)
Production, CVs, 1993 - 2007 (pcs)
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2007
Diagram č. 2.1.15
1 497
1 511
1 654
1 439
1 761
1 551
1996
1 686
1995
1 209
1 500
1 473
1 358
2 000
2 431
2 592
2 500
1 804
3 000
1 837
3 500
2 966
TATRA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993 - 2007 (ks)
TATRA - Production, CVs, 1993 - 2007 (pcs)
2005
2006
1 000
500
0
1993
1994
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2007
IVECO Czech Republic / KAROSA - Výroba, autobusy, 1993 - 2007 (ks)
IVECO Czech Republic / KAROSA - Production, Buses, 1993 - 2007 (pcs)
2001
1 690
2000
1 521
1999
1 317
1 155
1998
1 253
1 145
975
1 167
897
1 000
892
1 500
997
2 000
1 549
2 500
2002
2003
2004
1 897
2 477
3 000
2 698
Diagram č. 2.1.16
500
0
1993
1994
1995
1996
1997
2005
2006
2007
Diagram č. 2.1.17
Soubor: APCR07a.DOC
38
© Sdružení AP, květen 2008
SOR Libchavy - Výroba, autobusy, 1993 - 2007 (ks)
SOR Libchavy - Production, Buses, 1993 - 2007 (pcs)
411
418
500
2006
2007
218
229
235
247
400
2002
2003
2004
2005
193
300
71
84
1997
1998
1999
4
115
68
1996
31
100
72
200
0
1993
1994
1995
2000
2001
Diagram č. 2.1.18
2004
2005
2 140
2003
2 000
1 011
1 603
2000
1 768
3 720
1999
5 175
3 439
2 875
2 799
4 000
3 666
6 000
3 089
4 328
8 000
2 110
10 000
7 760
12 000
9 747
JAWA Moto / JAWA - Výroba, motocykly, 1993 - 2007 (ks)
JAWA Moto / JAWA - Production, Motorcycles, 1993 - 2007 (pcs)
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2001
2002
2006
2007
Diagram č. 2.1.19
1 094
PANAV - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993 - 2007 (ks)
PANAV - Production, Coupled Vehicles, 1993 - 2007 (pcs)
2002
927
724
2001
2005
2006
647
710
657
522
523
423
535
600
490
800
654
745
1 000
898
958
1 200
400
200
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2003
2004
2007
Diagram č. 2.1.20
Soubor: APCR07a.DOC
39
© Sdružení AP, květen 2008
600
656
467
900
834
1 200
935
1 236
1 500
1 066
1 428
1 800
1 370
SCHWARZMÜLLER - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 2000 - 2007 (ks)
SCHWARZMÜLLER- Production, Coupled Vehicles, 2000 - 2007 (pcs)
300
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
9 139
8 858
9 262
2000
2001
2002
4 584
9 000
6 000
5 625
12 000
13 210
15 000
10 523
18 000
12 410
21 000
17 319
AGADOS - Výroba, přípojná vozidla O1 a O2, 1998 - 2007 (ks)
AGADOS - Production, Coupled Vehicles, 1998 - 2007 (pcs)
20 763
Diagram č. 2.1.21
3 000
0
1993
1994 1995
1996
1997
1998 1999
2003 2004
2005
2006 2007
Diagram č. 2.1.22
Započítáme-li do celkové výroby vozidel v ČR i produkci firmy AGADOS (jak bylo
výše zmíněno, údaje od jiných výrobců vozidel kat. O1 a O2 nejsou k dispozici) a dále
připočteme data o výrobě nástaveb, je pak výsledná struktura výroby vozidel v ČR za
rok 2007 dána diagramem č. 2.1.23 (porovnej s diagramem č. 2.1.4).
V porovnání výše definované celkové výroby silničních vozidel v ČR mezi
roky 2007 a 2006 byl zaznamenán nárůst o 10,04 %. Výroba vzrostla z hodnoty
877 283 ks v roce 2006 na 965 374 ks v roce loňském. Podíly jednotlivých kategorií
vozidel zůstaly prakticky beze změny. Údaje o vývoji domácího trhu, prodejích českých
výrobců na tomto trhu a údaje o dovozech vozidel jsou shrnuty dále v samostatné
kapitole 4.
Pro úplnost tohoto materiálu je v diagramech (č. 2.1.24 až 2.1.27) znázorněn
přehled o výrobě dalších vybraných tuzemských výrobců vozidel (dalších výrobců, kteří
poskytli potřebné údaje za rok 2007). V závěru této kapitoly jsou pak uvedeny bez
číslování diagramy těch výrobců, kteří již výrobu ukončili v předchozích letech nebo ji
v minulém roce nerealizovali.
Soubor: APCR07a.DOC
40
© Sdružení AP, květen 2008
ČR - Struktura výroby vozidel v roce 2007
CR - Vehicles Production Structure in Year 2007
Užitková
N2,N3 / CVs
0,33%
Motocykly /
Motorcycles
0,22%
Autobusy / Buses
0,33%
Přípojná O3, O4 /
Coupled Vehicles
0,24%
Přípojná O1, O2 /
Trailers for Cars
2,15%
Nástavby /
Superstructures
0,26%
Užitková N1 / LCVs
0,65%
Osobní / Cars
95,82%
Diagram č. 2.1.23
KAIPAN - Výroba, osobní automobily, 1993 - 2007 (ks)
KAIPAN - Production, Cars, 1993 - 2007 (pcs)
16
16
20
18
19
25
11
15
6
7
8
10
3
5
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1
1
2006
2007
Diagram č. 2.1.24
GORDON - Výroba, osobní automobily, 1993 - 2007 (ks)
GORDON - Production, Cars, 1993 - 2007 (pcs)
10
8
6
5
4
4
4
3
2
2
1
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Diagram č. 2.1.25
Soubor: APCR07a.DOC
41
© Sdružení AP, květen 2008
KH motor CENTRUM - Výroba, autobusy, 1993 - 2007 (ks)
KH motor CENTRUM - Production, Buses, 1993 - 2007 (pcs)
100
2005
49
49
2004
45
47
2001
35
2000
45
51
1998
30
1997
7
20
24
15
40
25
36
60
50
80
0
1993
1994
1995
1996
1999
2002
2003
2006
2007
Diagram č. 2.1.26
TEDOM - Výroba, autobusy, 1993 - 2007 (ks)
TEDOM - Production, Buses, 1993 - 2007 (pcs)
5
15
20
17
40
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Diagram č. 2.1.27
Další domácí výrobci (výroba ukončena nebo v roce 2007 nebyla realizována či
vykázána)
Osobní automobily kat. M1
70
66
MTX - Výroba, osobní automobily, 1993 - 2007 (ks)
MTX - Production, Cars, 1993 - 2007 (pcs)
63
60
50
40
33
30
20
14
10
12
3
4
3
1999
2000
0
1993
1994
Soubor: APCR07a.DOC
1995
1996
1997
1998
42
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
© Sdružení AP, květen 2008
Užitková vozidla kat. N1
136
150
136
BETA / TATRA, ŠK. ELCAR - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2007 (ks)
BETA / TATRA, ŠKODA ELCAR - Production, LCVs, 1993 - 2007 (pcs)
120
50
60
46
62
90
30
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2006
2007
LUBLIN / DAEWOO AVIA - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2007 (ks)
1 100
LUBLIN / DAEWOO AVIA - Production, LCVs, 1993 - 2007 (pcs)
1 250
1 000
531
750
215
500
250
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
218
250
200
212
MAGMA / ALFINE - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2007 (ks)
MAGMA / ALFINE - Production, LCVs, 1993 - 2007 (pcs)
121
150
2004
2005
13
2003
46
2002
50
33
50
30
71
43
54
82
100
0
1993
1994
Soubor: APCR07a.DOC
1995
1996
1997
1998
1999
2000
43
2001
2006
2007
© Sdružení AP, květen 2008
JLAURETA - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2007 (ks)
JLAURETA - Production, LCVs, 1993 - 2007 (pcs)
23
25
22
30
1999
2000
18
20
10
15
10
4
5
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2006
2007
2006
2007
DESTACAR - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2007 (ks)
DESTACAR - Production, LCVs, 1993 - 2007 (pcs)
86
100
72
80
35
60
40
6
20
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
GAZELA / ROSS - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2007 (ks)
GAZELA / ROSS - Production, LCVs, 1993 - 2007 (pcs)
20
25
18
20
15
10
5
0
1993
1994
Soubor: APCR07a.DOC
1995
1996
1997
1998
1999
2000
44
2001
2002
2003
2004
2005
© Sdružení AP, květen 2008
Užitková vozidla kat. N2 a N3
560
800
718
675
1 000
803
400
1999
2000
19
200
156
309
600
138
1 200
1 012
LIAZ / ŠKODA LIAZ - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993 - 2007 (ks)
LIAZ / ŠKODA LIAZ - Production, CVs, 1993 - 2007 (pcs)
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2006
2007
2006
2007
PRAGA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993 - 2007 (ks)
PRAGA - Production, CVs, 1993 - 2007 (pcs)
92
100
2000
23
30
40
40
1999
47
57
60
54
58
73
80
1
20
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2001
2002
2003
2004
2005
ROSS - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993 - 2007 (ks)
ROSS - Production, CVs, 1993 - 2007 (pcs)
211
250
132
135
200
150
63
100
21
50
0
1993
1994
Soubor: APCR07a.DOC
1995
1996
1997
1998
1999
2000
45
2001
2002
2003
2004
2005
© Sdružení AP, květen 2008
Motocykly a mopedy kat. L
1 800
1 500
1 606
1 497
DANDY / MOTOUNION - Výroba, motocykly, 1993 - 2007 (ks)
DANDY / MOTOUNION - Production, Motorcycles, 1993 - 2007 (pcs)
726
900
746
1 200
1998
1999
600
300
0
1993
1994
1995
1996
1997
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2005
2006
2007
PRAGA - Výroba, motocykly, 1993 - 2007 (ks)
PRAGA - Production, Motorcycles, 1993 - 2007 (pcs)
200
59
64
73
100
83
92
113
150
50
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
300
STELLA / PENTO - Výroba, mopedy, 1993 - 2007 (ks)
STELLA / PENTO - Production, Mopeds, 1993 - 2007 (pcs)
300
250
2004
4
2003
4
17
2001
16
2000
50
37
60
100
53
150
111
126
200
2005
2006
0
1993
1994
Soubor: APCR07a.DOC
1995
1996
1997
1998
1999
46
2002
2007
© Sdružení AP, květen 2008
9 144
ČZ Cagiva / ČZ - Výroba, motocykly, 1993 - 2007 (ks)
ČZ Cagiva / ČZ - Production, Motorcycles, 1993 - 2007 (pcs)
10 000
6 122
8 000
1 488
4 000
2 984
3 764
6 000
2 000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
Autobusy kat. M2 a M3
OASA Čáslav - Výroba, autobusy, 1993 - 2007 (ks)
OASA Čáslav - Production, Buses, 1993 - 2007 (pcs)
25
25
30
20
15
4
10
5
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
ŠKODA Ostrov - Výroba, autobusy, 1993 - 2007 (ks)
ŠKODA Ostrov - Production, Buses, 1993 - 2007 (pcs)
24
40
6
5
20
2000
2001
0
1993
1994
Soubor: APCR07a.DOC
1995
1996
1997
1998
1999
47
2002
2003
2004
© Sdružení AP, květen 2008
Přípojná vozidla kat. O3 a O4
KÖGEL / ORLIČAN - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993 - 2007 (ks)
KÖGEL / ORLIČAN - Production, Coupled Vehicles, 1993 - 2007 (pcs)
491
600
500
314
400
227
300
1999
2000
2001
1 000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
191
226
200
182
400
250
600
1994
1995
1996
185
577
800
177
1998
203
1997
103
1996
695
1994
829
1993
BSS Metaco / METACO BO.BR. - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993 - 2007 (ks)
BSS Metaco / METACO BO.BR. - Production, Coupled Vehicles, 1993 - 2007 (pcs)
210
44
1995
0
269
6
48
100
95
200
2004
2005
0
1993
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2006
2007
Zpracoval: Ing. Ešner + Ing. Šípek
2.2 Rozvoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel
Výroba skupin, dílů a příslušenství vozidel potvrzuje, že i v roce 2007 patřila mezi
dynamicky se rozvíjející skupinu výrobců v rámci firem Sdružení AP. Podíl na celkovém
objemu produkce (dle tržeb z vlastní výroby) se v posledních 5 letech udržuje nad
hodnotou 55 %. Tuto skutečnost jasně dokumentují diagramy č. 2.2.1 (růst produkce)
a č. 2.2.2 (podíly základních skupin výrobců).
Objem produkce v základních skupinách firem
Sdružení AP, rok 1994 - 2007
mil Kč
700 000
650 000
600 000
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
Diagram 2.2.1
Soubor: APCR07a.DOC
48
© Sdružení AP, květen 2008
Podíly základních skupin firem na objemu produkce
Sdružení AP, rok 1994 - 2007
100%
90%
80%
41,35%
41,16%
36,52%
33,06%
37,27%
45,95%
44,83%
47,43%
51,17%
70%
57,09%
58,76%
59,11%
56,72%
56,82%
42,56%
40,90%
40,70%
43,08%
42,09%
2003
2004
2005
2006
2007
60%
50%
40%
30%
54,29%
55,27%
58,87%
63,69%
62,01%
53,50%
54,59%
52,26%
48,49%
20%
10%
0%
1994
1995
1996
1997
finální výrobci
1998
1999
2000
dodavatelé
2001
2002
ostatní
Diagram 2.2.2
Podíl dodavatelů na celkovém objemu produkce firem Sdružení AP přesahuje již od
roku 2002 hodnotu 50 %. V roce 2007 podíl výrobců skupin, dílů a příslušenství
vozidel na tržbách z vlastní výroby dosáhl hodnoty 56,82 %, což je o 0,10 % více než
v roce 2006.
Obdobným způsobem jako u vývoje objemu produkce můžeme vyjádřit i vývoj
podílu dodavatelů na celkovém exportu. Ve srovnání s rokem 2006 se prakticky
nezměnil a dosahuje hodnoty mírně pod hranicí 50 % (viz diagram č. 2.2.4).
Objem exportu v základních skupinách firem
Sdružení AP, rok 1997 - 2007
mil Kč
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1997
1998
1999
finální výrobci
2000
2001
2002
dodavatelé
2003
2004
2005
2006
2007
ostatní
Diagram 2.2.3
Soubor: APCR07a.DOC
49
© Sdružení AP, květen 2008
Podíly základních skupin firem na objemu exportu
Sdružení AP, rok 1997 - 2007
100%
90%
23,01%
25,39%
38,29%
80%
38,53%
40,09%
46,57%
70%
53,82%
53,92%
54,86%
46,16%
46,04%
45,09%
2003
2004
2005
49,40%
49,42%
50,54%
50,28%
2006
2007
60%
50%
40%
76,97%
74,60%
61,69%
30%
61,46%
59,90%
53,41%
20%
10%
0%
1997
1998
1999
finální výrobci
2000
2001
2002
dodavatelé
ostatní
Diagram 2.2.4
Z hlediska zaměstnanosti je výrazná převaha dodavatelského sektoru na
celkovém počtu pracovníků zřejmá z diagramu č. 2.2.5. Od roku 2003 přesahuje
podíl hodnou 70 %.
Podíly základních skupin firem na počtu pracovníků
(Sdružení AP, rok 1993 - 2007)
100%
90%
80%
51,44% 54,38% 52,79% 52,20%
57,16%
70% 47,72%
63,78% 65,00%
60%
67,01% 69,90% 70,77%
72,13% 72,76% 72,19% 72,94%
50%
40%
30%
20%
46,92% 47,14% 44,28% 45,90% 46,58%
41,62%
10%
35,08% 34,36% 32,24%
29,39% 28,46% 27,05% 26,44% 27,08% 26,21%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
Diagram 2.2.5
Soubor: APCR07a.DOC
50
© Sdružení AP, květen 2008
Názorný přehled a porovnání dynamiky růstu tržeb u dvou základních výrobkových
skupin, tj. výrobců skupin, dílů a příslušenství vozidel (dodavatelů) a finálních
výrobců vozidel je vidět z diagramu č. 2.2.6.
Porovnání dynamiky růstu tržeb 1997 - 2007
(rok 1997 = 100%)
689,84%
700%
602,25%
650%
600%
513,89%
550%
500%
429,18%
450%
376,81%
400%
316,45%
350%
273,87%
300%
250%
200%
150%
100%
1997
237,43%
231,78%
190,92%
131,86%
113,88%
115,36%
1998
1999
finalisté
146,48%
156,63%
155,64%
145,81%
155,06%
2000
2001
2002
2003
2004
265,25%
183,67%
2005
2006
2007
dodavatelé
Diagram č. 2.2.6
Obdobným způsobem je možné vyjádřit situaci v kategorii vývozu výrobků, viz diagram
č. 2.2.7.
Porovnání dynamiky vývozu 1997 - 2007
(rok 1997 = 100%)
1125,87%
1100%
878,75%
900%
936,36%
773,76%
650,05%
700%
509,88%
406,98%
500%
341,39%
342,42%
286,39%
270,10%
300%
100%
1997
141,40%
130,10%
162,79%
181,79%
174,81%
166,66%
2000
2001
2002
2003
197,51%
215,93%
2004
2005
124,20%
1998
1999
finalisté
2006
2007
dodavatelé
Diagram č. 2.2.7
Meziroční indexy tržeb a jejich vývoj v obou skupinách výrobců je názorně vidět jak
v tabulce č. 2.2.1 tak i v diagramech č. 2.2.8 a 2.2.9.
Soubor: APCR07a.DOC
51
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 2.2.1 Vývoj tržeb a jejich meziročních indexů
2002
mil. Kč
2003
mil. Kč
2004
mil. Kč
2005
mil. Kč
2007
mil. Kč
2006
mil. Kč
meziroční indexy
03/02 04/03 05/04 06/05 07/06
dodavatelé 167 046,6 198 909,2 226 552,5 271 270,5 317 913,2 364 146,5
1,19
1,14
1,19
1,17
1,15
158 285,0 148 282,5 157 691,0 186 788,0 241 456,7 269 747,3
0,94
1,06
1,18
1,29
1,12
finalisté
Tržby - meziroční indexy v letech 1998 - 2007
50%
44,79%
40%
31,86%
30%
29,27%
26,97%
19,74%
19,07%
18,16%
15,55%
20%
13,90%
17,19%
21,40%
14,54%
18,45%
13,88%
10%
6,92%
1,30%
0%
1998/1997
11,72%
6,34%
-0,63%
1999/1998 2000/1999
2001/2000
2002/2001 2003/2002
2004/2003
-6,32%
2005/2004 2006/2005
2007/2006
-10%
finalisté
dodavatelé
Diagram č. 2.2.8
Tržby - absolutní výše v letech 1997 - 2007
mil. Kč
400 000
364 146,50
350 000
317 913,20
271 270,50
300 000
226 552,50
250 000
269 947,30
198 909,20
200 000
148 969,00
159 284,30
167 046,60
241 456,72
115 816,30 117 322,10
150 000
186 788,00
101 697,10
144 569,80
100 000
158 285,00
148 282,50 157 691,00
122 350,10
100 779,20
50 000
0
69 604,60
52 787,80
1997
1998
finalisté
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
dodavatelé
Diagram č. 2.2.9
Přes zvyšující se výchozí základnu si kategorie výrobců příslušenství již deset let
udržuje „dvouciferné“ meziroční nárůsty, které neklesly v tomto období pod 14 %.
Celkový nárůst produkce automobilového průmyslu od vzniku samostatné ČR
je pro zajímavost uveden v dalších diagramech současně s vývojem meziročních
Soubor: APCR07a.DOC
52
© Sdružení AP, květen 2008
nárůstů objemu výroby za firmy Sdružení AP jako celek, za finální výrobce a za
dodavatelský sektor.
Nárůst objemu produkce od roku 1993 (1993=100%)
Sdružení AP, rok 1994 - 2007
1583,14%
1600%
1369,44%
1400%
1153,85%
1200%
947,16%
1000%
819,39%
672,11%
800%
698,49%
598,42%
568,22%
600%
471,85%
465,52%
365,82%
400%
200%
29,81%
67,16%
91,12% 143,99%
173,24%
124,99%
0%
-200%
221,72%
240,03%
279,77% 306,75%
334,10%
380,38%
363,04%
417,29%
258,20%
203,54% 184,36%
202,40%
185,68% 205,46%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
finální výrobci
dodavatelé
CELKEM AP
Diagram č. 2.2.10
Meziroční nárůsty objemu produkce
(Sdružení AP, rok 1994 - 2007)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-20%
-30%
finální výrobci
dodavatelé
CELKEM AP
Diagram č. 2.2.11
Za uvedené období vzrostla celková produkce firem Sdružení AP téměř na 700 %.
Růst objemu produkce v dodavatelském sektoru měl vyšší dynamiku a vzrostl za
stejné období téměř na 1600 %.
Soubor: APCR07a.DOC
53
© Sdružení AP, květen 2008
Další důležitá oblast, kterou je vývoz produkce, je v následující tabulce č. 2.2.2
a diagramech č. 2.2.12 a č. 2.2.13. vyjádřena obdobným způsobem jako v případě tržeb
z vlastní výroby.
Tabulka č. 2.2.2 Vývoj exportu a jeho meziroční indexy
2002
mil. Kč
2003
mil. Kč
2004
mil. Kč
2005
mil. Kč
2007
mil. Kč
2006
mil.Kč
meziroční indexy
03/02 04/03 05/04 05/06 07/06
dodavatelé 111 565,6 142 236,0 169 304,7 192 278,1 204 884,9 246 349,7
1,27
1,19
1,13
1,06
1,20
127 949,2 121 984,2 144 565,4 158 044,2 209 620,0 250 624,9
0,95
1,19
1,09
1,32
1,19
finalisté
Export - meziroční indexy v letech 1998 - 2007
100%
91,02%
80%
60%
41,40%
40%
26,39%
24,20%
20%
27,49%
25,25%
19,25%
0%
18,51%
11,68%
19,56%
13,57%
25,13%
4,75%
32,63%
19,03%
-3,84%
9,32%
-4,66%
6,56%
20,24%
1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006
-20%
finalisté
dodavatelé
Diagram č. 2.2.12
Export - absolutní hodnoty v letech 1997 - 2007
mil.Kč
300 000
250 624,90
250 000
209 620,00
192 278,13
200 000
246 349,70
169 304,70
142 236,00
119 153,50
150 000
133 054,49
204 884,90
127 949,20
158 044,21
144 565,40
100 000
90 907,00
95 224,40
74 698,80
73 193,20
89 050,99 111 565,60
121 984,20
59 100,40
50 000
21 880,90
30 939,60
0
1997
1998
1999
finalisté
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
dodavatelé
Diagram č. 2.2.13
Soubor: APCR07a.DOC
54
© Sdružení AP, květen 2008
Údaje této kapitoly potvrzují, že rozvoj dodavatelského sektoru probíhá nejen ve
vazbě na tuzemskou produkci finálních výrobců. Tato skupina výrobců dokázala v rámci
globalizace uplatnit svou produkci i u dalších významných finálních výrobců zejména
v rámci EU. Tím výrobci skupin, dílů a příslušenství vozidel získali svou významnou
pozici v odvětví automobilového průmyslu. Základy k tomu byly ovšem položeny
privatizací firmy ŠKODA AUTO a zejména pak nástupem a spoluprací s dodavatelským
řetězcem koncernu VW. Tato pozice může být dále posílena ve vazbě na náběh výroby
v závodě HYUNDAI v Nošovicích a postupnou „domestifikací“ výroby dílů pro výrobu
osobních vozidel na Slovensku v závodech KIA – HYUNDAI Žilina a PSA Trnava.
Zpracoval: Ing. Novák + Ing. Šípek
2.3 Přehled firem zapojených do Sdružení AP (stav k 16.5.2008)
Počet firem z ČR zapojených do činnosti
Sdružení AP
180
160
140
120
100
71
80
20
14
19
31.12.1990
40
27.6.1989
60
27
37 41
86
93
101
109 116
123
152
145 149
136 139 143
161
54
16.5.2008
1.1.2008
1.1.2007
1.1.2006
1.1.2005
1.1.2004
1.1.2003
1.1.2002
1.1.2001
1.1.2000
31.12.1998
31.12.1997
31.12.1996
31.12.1995
31.12.1994
31.12.1993
31.12.1992
31.12.1991
0
stav k datu
Diagram do r.1994 nezahrnuje firmy, k teré nejsou v současné době zapojeny do činnosti Sdružení AP.
Diagram č. 2.3.1.
Do činnosti Sdružení AP bylo k datu 16. května 2008 zapojeno celkem 161 subjektů
z České republiky, z toho:
o 150 řádných členů (s hlasovacím právem)
o
4 firmy se statutem „pozorovatel“ (OSRAM spol. s r.o. - od 10/2005, TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a.s. - od 7/2006, PRECISION PARTS MANUFACTURING, s.r.o. - od 11/2007
a AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH, a.s. - od 1/2008)
o
o
6 organizací se statutem neplatícího člena (jedná se o 5 vysokých škol a Českou
automobilovou společnost)
1 člen s pozastaveným členstvím (firma L.A.F. a.s.*/)
Kolektivním členem je Združenie automobilového priemyslu SR (ZAP SR), jehož
zástupce je z tohoto titulu členem Rady ředitelů.
Rada ředitelů (Valná hromada) Sdružení AP tak čítá k uvedenému datu 151 mandátů.
---------------------------------------------------------
*/ Firma L.A.F. a.s. požádala o pozastavení členství na dva roky a Představenstvo Sdružení AP
této žádosti vyhovělo (členství pozastaveno od 1.5.2007, finanční závazky byly řádně
vyrovnány).
Soubor: APCR07a.DOC
55
© Sdružení AP, květen 2008
Divize výrobců příslušenství (125 firem – oproti 16.5.2007 zvýšení o 7 firem)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s., Slezská Ostrava */ 64
65
AXL, akciová společnost, Semily
66
BARUM CONTINENTAL spol. s r.o., Otrokovice
67
BEHR Czech s.r.o., Mnichovo Hradiště
68
BENTELER ČR s.r.o., Chrastava
69
BENTELER AUTOMOTIVE RUMBURK s.r.o.
BOS Automotive products CZ s.r.o., Klášterec nad Ohří 70
71
BOSAL ČR spol. s r.o., Brandýs nad Labem
72
BÖHM PLAST-TECHNIK a.s, Česká Třebová
73
BRANO GROUP a.s., Hradec nad Moravicí
74
BRISK Tábor a.s., Tábor +
75
BROSE CZ spol. s r.o., Kopřivnice
76
BTV plast, s.r.o., Jablonec nad Nisou
77
BUZULUK a.s., Komárov
78
CADENCE INNOVATION, s.r.o., Liberec
79
C.I.E.B. Kahovec, spol. s r.o., Praha
80
CONSTRUCT CZECH, a.s., Brno
81
CONTINENTAL AUTOMOTIVE Czech Republic s.r.o.
82
CONTINENTAL TEVES Czech Republic, s.r.o., Jičín
COOPER-STANDARD Automotive ČR s.r.o., Žďár n.Sáz. 83
84
ČZ a.s., Praha, záv. Strakonice +
85
DEFEND GROUP a.s., Praha
86
D Plast - Eftec a.s., Zlín
87
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., Liberec
88
DONALDSON CZECH REP. s.r.o., Klášterec n.O.
89
DRAKA Kabely, s.r.o., Velké Meziříčí
90
DURA Automotive CZ, k.s., Blatná
91
DUVE ČR, s.r.o., Příbram
92
EBERSPÄCHER spol. s r.o., Praha 4
93
EDSCHA BOHEMIA s.r.o., Kamenice nad Lipou
94
ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Třemošnice
95
ERICH JAEGER, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
96
ESSA CZECH, spol. s r.o., Úvaly
FEDERAL-MOGUL Friction Products a.s., Kostelec n.Orl. 97
98
FERONA, a.s., divize Steel Servis Centrum
99
FEZKO a.s., Strakonice
100
FLEXIMA s.r.o., Ústí nad Orlicí
101
FUTABA Czech s.r.o., Havlíčkův Brod
102
GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s., Chrastava
103
GUMÁRNY ZUBŘÍ, akciová společnost, Zubří
104
GUMOTEX, akciová společnost, Břeclav
105
H.L.F. spol. s r.o., Hajnice
106
HAYES LEMMERZ Alukola, s.r.o., Ostrava-Kunčice
107
HAYES LEMMERZ Autokola a.s., Ostrava-Kunčice
108
HBPO Czech s.r.o., Mnichovo Hradiště
109
HEKRA Opava, s.r.o., Opava
110
HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o., Mohelnice
111
HP Pelzer k.s., Plzeň
112
HPQ-Plast s.r.o., Český Dub
100 % REWORK s.r.o., Brno
A. RAYMOND Jablonec s.r.o. Jablonec nad Nisou
AGC Automotive Czech a.s., Bílina
AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., Písek
ALEXANDR TYLL, Nebovidy
ALMET, a.s., Hradec Králové
ARVINMERITOR LVS Liberec a.s., Liberec
IBEROFON CZ, a.s., Uherský Brod
INDET SAFETY SYSTEMS a.s., záv. Jasenice
INTIER AUTOMOTIVE Seating Chomutov s.r.o.
ITG AUTOMOTIVE SAFETY CZECH s.r.o., Jevíčko
JIHOSTROJ a.s., Velešín
JOHNSON CONTROLS Aut. souč., k.s., Č. Lípa
JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o., Plzeň
KAMAX, s.r.o., Turnov
KARSIT, s.r.o., Jaroměř
KAUTEX Textron Boh. spol. s r.o., Kněžmost
KDYNIUM a.s., Kdyně
KES-kabelové a el. syst., spol. s r.o., Vratimov
KIEKERT-CS, s.r.o., Pardubice, z. Přelouč
KLEIN & BLAŽEK s.r.o., Štíty
KNORR-BREMSE Systémy pro užitk. voz., ČR, s.r.o.
KOSTAL CR, spol. s r.o., Černín
KOVOHUTĚ Příbram nástupnická, a.s.
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s., Trmice
L.A.F. a.s., Liberec **/
LUCAS VARITY, s.r.o., Jablonec n. Nisou
MAGNETON a.s., Kroměříž +
MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., Nová Ves
MC SYNCRO Kolín s.r.o.,
METALIS Nejdek s.r.o., Nejdek
METALPLAST Lipník n.B. a.s., Lipník nad B.
MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o., Liberec
MONROE Czechia s.r.o, Hodkovice n. Mohel.
MOTOR JIKOV Group a.s., České Budějovice +
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., Č. Budějovice
MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s., Č. Budějovice
MOTORPAL, a.s., Jihlava +
MUBEA, spol. s r.o., Žebrák
NORMA Czech, s.r.o., Hustopeče u Brna
OSRAM, spol. s r.o., Praha */
PEKM Kabeltechnik s.r.o., Liberec
PÉROVNA s.r.o., Praha 10
PLASTIKA a.s., Kroměříž
PRAGA Louny CZ a.s., Louny
PRECISION PARTS Manufacturing s.r.o., Liberec */
PWO UNITOOLS CZ a.s., Valašské Meziříčí
RIETER CZ a.s., Ústí nad Orlicí
ROBERT BOSCH odbytová s.r.o., Praha 4
SAAR GUMMI Czech s.r.o., Červený Kostelec
SAFINA, a.s., Vestec
SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR, spol. s r.o., Hořovice
SATREMA Int., a.s., Praha 8
SECO GROUP a.s., Praha, závod Jičín
SHOWA ALUMINIUM Czech, s.r.o., Kladno
SKLOPAN Liberec, a.s.
SVA Holýšov a.s., Brno, závod Holýšov
TANEX, PLASTY a.s., Jaroměř
TAWESCO s.r.o., Kopřivnice
TESLA BLATNÁ, a.s., Blatná
TI Automotive AC s.r.o, Jablonec nad Nisou
TOMATEX Otrokovice, a.s., Otrokovice
TOYODA GOSEI Czech, s.r.o., Klášterec nad Ohří
Kostelec
Divize výrobců příslušenství – pokračování
Soubor: APCR07a.DOC
56
© Sdružení AP, květen 2008
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
TRCZ s.r.o., Lovosice
TRW Autoelektronika s.r.o., Benešov
TRW-Carr s.r.o., Mladá Boleslav-Řepov
TRW - DAS a.s., Dačice
TRW Volant a.s., H. Počernice
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec */
VELVANA, a.s., Velvary
VISTEON - AUTOPAL, s.r.o., Nový Jičín
WAGON AUTOMOTIVE spol. s r.o., Bělá p. Bezd.
WITTE Nejdek, spol. s r.o., Nejdek
ZEVETA Bojkovice, a.s., Bojkovice
ZKL Klášterec spol. s r.o., Klášterec n. Ohří
ZPV Rožnov, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm,
Divize finálních výrobců vozidel (14 firem – oproti 16.5.2007 beze změny)
8
9
10
11
12
13
14
AGADOS, spol. s r.o., Velké Meziříčí
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS, s.r.o., Praha 9
EKOBUS a.s., Praha
IVECO CZECH REPUBLIC a.s., Vysoké Mýto
JAWA Moto spol. s r.o., Týnec nad Sázavou
KAROSERIA a.s., Brno
MTX spol. s r.o., Praha
1
2
3
4
5
6
7
PANAV, a.s., Senice na Hané
SCHWARZMÜLLER s.r.o., Žebrák
SOR Libchavy spol. s r.o., Libchavy
ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav
TATRA, a.s., Kopřivnice
THT, s.r.o., Polička
TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE
CZECH, s.r.o., Kolín
Některé ze zde uvedených firem jsou současně i významnými výrobci dílů. 6sro + 8as
Divize účelových organizací (22 firem – oproti 16.5.2007 zvýšení o 4 subjekty)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
AUTOKLUB BOHEMIA ASSISTANCE, a.s., Praha
CAS-Česká automobilová společnost, o.s., Praha
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, o.s., Praha
ČVUT v Praze, Praha
EUROTAXGLASS´S Czech s.r.o., Praha
GLOBAL ASSISTANCE a.s., Praha
IBS expert s.r.o., Praha
IDIADA CZ, a.s., Hořice
LENAM, s.r.o., Liberec
MECAS ESI s.r.o., Plzeň
MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, o.s.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
RICARDO PRAGUE s.r.o., Praha
Sdružení AP (jako podnikatelský subjekt)
SWELL, spol. s r.o., Lázně Bělohrad, záv. Hořice
TECHNICKÁ UNIVERZITA v Liberci, Liberec
TOYOTA TSUSHO Europe S.A., organizační složka
TÜV SÜD Auto CZ s.r.o., Praha +
UNIVERZITA OBRANY v Brně
ÚAMK a.s., Praha
VŠE v Praze, Praha
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v Plzni, Plzeň
ZF ENGINEERING PLZEŇ s.r.o.
Legenda:
ABC a.s. ......... Členská firma
+ ABC s.r.o. …... Členská firma (resp. právní nástupce firmy), která stála u založení Sdružení AP v roce 1989
*/ ABC a.s. ........... Firma se statutem pozorovatele
8sro, 4as, 6ost
**/ XYZ a.s. .......... Firma má v současné době pozastavené členství
Z pohledu jednotlivých divizí a počtu jejich členů došlo oproti květnu roku 2007
k nárůstu členů v divizi výrobců příslušenství (+ 8) a v divizi účelových organizací (+3).
Jak bylo již výše zmíněno, je kolektivním členem Sdružení automobilového
průmyslu i „Združenie automobilového priemyslu Slovenskej republiky“ (ZAP SR),
do jehož činnosti bylo v době zpracování tohoto materiálu zapojeno 146 subjektů ze
SR (v květnu roku 2007 to bylo 147 subjektů). Na rozdíl od České republiky však ZAP
SR pokrývá nadále i činnosti, které v České republice nezabezpečuje Sdružení AP, ale
Svaz dovozců automobilů (dovoz vozidel a motocyklů). Základní struktura členů ZAP
SR je nyní následující:
‰ 67 výrobních firem (oproti roku 2007 nárůst o 1 firmu);
‰ 20 účelových organizací (- 2 organizace);
‰
7 bezpříspěvkových členů - vysoké školy (beze změny);
‰
8 kolektivních členů (+ 1 kolektivní člen);
Soubor: APCR07a.DOC
57
© Sdružení AP, květen 2008
‰
32 členů Divize dovozců automobilů (- 1 subjekt);
a výrobců motocyklů (+ 1 subjekt).
‰ 12 členů Divize dovozců
----------------------------------------------------------
V roce 2006 došlo v ZAP SR k oddělení firem z oblasti prodeje a servisu (vznik samostatné
organizace CPA (Cech prodejců a autoservisů). Tento subjekt i nadále úzce spolupracuje se
ZAP SR (je kolektivním členem).
Členem Sdružení AP je od r. 2007 MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, o.s. Do
tohoto občanského sdružení (o.s.) bylo v době zpracování tohoto podkladu (polovina
května 2008) zapojeno 42 firem a organizací (viz www.autoklastr.cz / Členové), z nichž
7 firem je zapojeno přímo do činnosti Sdružení AP (v tabulce č. 2.3.1 jsou tyto firmy
uvedeny tučně).
Tabulka č. 2.3.1 Členské firmy MORAVSKOSLEZSKÉHO AUTOMOBILOVÉHO KLASTRU (květen 2008)
1 BRANO Group a.s.
2 CIRRUS, a.s.
3 CONTINENTAL AUTOMOTIVE
Systems Czech Republic s.r.o.
4 CROMODORA WHEELS s.r.o.
5 DUFLEX, s.r.o
6 ESOS Ostrava, s.r.o.
7 FAVEX TRADE, s.r.o.
8 FERROMORAVIA, s.r.o.
9 FORTEX-AGS, a.s.
10 G&P Quality Management, s.r.o.
11 GALVAN CZ s.r.o.
12 GRIOS s.r.o.
13 HEKRA Opava s.r.o
14 HM PARTNERS s.r.o.
15 HP trend, s.r.o.
16 Klein&Blažek s.r.o.
29 SCHOELLER Arca Systems, s.r.o.
30 SLAVÍK - Technické plasty s.r.o.
17 KNS - ENGINEERING s.r.o.
31 Slůně - svět jazyků, s.r.o.
18 KOMAS s.r.o
19 KOVONA SYSTEM, a.s.
20 LICHNA TRADE CZ, s.r.o
21 MAZETA spol. s r.o.
22 MS Technik, s.r.o
23 NAMRON, a.s.
24 PFEIFFER Vacuum Austria GmbH
25 První obalová spol. s r.o.
26 RB SOU autoopravárenské, s.r.o.
27 REMARKPLAST s.r.o.
28 Sdružení pro rozvoj MSK
32 SOLEA CZ výrobní družstvo
33 SOŠ a SOU podnikání a služeb
34 SWELL, spol. s r.o.
35 Šroubárna Turnov, a.s.
36 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
37 TÜV SÜD Auto CZ s.r.o.
38 UNITED POLYMERS, s.r.o.
39 VISTEON - AUTOPAL, s.r.o.
40 VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
41 VÚHŽ a.s.
42 VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní
STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY
(dle současného počtu firem a organizací)
ostatní; 22;
13,66%
výrobci vozidel
a nástaveb; 14;
8,70%
výrobci
skupin a dílů
vozidel; 125;
77,64%
100% =
Stav k datu 16.5.2008 (dle aktuální databáze Sdružení AP).
161
subjektů
Diagram č. 2.3.2
Soubor: APCR07a.DOC
58
© Sdružení AP, květen 2008
STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY
ostatní
1 070
0,85%
(dle počtu zaměstnanců)
výrobci
vozidel a
nástaveb
32 966
26,21%
výrobci
skupin a dílů
vozidel
91 724
72,94%
100% = 125 760 osob
Stav k datu 16.5.2008 (dle aktuální databáze Sdružení AP).
Diagram č. 2.3.3
Z diagramů (č. 2.3.2 a 2.3.3) vyplývá silná pozice dodavatelského sektoru v rámci
firem zapojených do činnosti Sdružení AP a to i z pohledu zaměstnanosti.
Dále v rámci pracovní skupiny Sdružení AP/ODETTE ČR (řeší problematiku
elektronické výměny dat – EDI), tvořenou přímo devíti členy Sdružení AP, je do činnosti
Sdružení AP zapojeno ještě dalších 7 nečlenských firem (AIMTEC, T-Systems CR, INFOR
G.S., MAGNA CARTECH, MINERVA ČR, s.n.o.p. cz a TELEDIN).
*********************************
K uvedenému přehledu členské základny Sdružení AP je možno uvést, že počet
firem, které ukončily své členství resp. kterým bylo členství ukončeno, je vzhledem
k celkovému počtu firem Sdružení AP zanedbatelný. Zatím v každém roce byl počet
„vstupů do Sdružení AP“ vyšší než počet ukončení členství.
Za již 19 let činnosti Sdružení AP bylo postupně do jeho činnosti zapojeno více
než 60 dalších firem (viz tabulka č. 2.3.2), z nichž některé již neexistují nebo fungují
pod jiným jménem. Členy Sdružení AP bylo do rozdělení ČSFR i 13 firem ze
Slovenska, které položily základ Združenia automobilového priemyslu SR (viz tabulka
č. 2.3.3).
Svaz dovozců automobilů (SDA) vznikl rovněž v rámci Sdružení AP. Od roku
1992 bylo do činnosti SDA zapojeno 28 importérů vozidel (jako členové Sdružení AP).
Činnost jednotlivých dovozců v rámci Sdružení AP však byla ukončena k 31.3.1994 na
základě "Delimitační dohody" mezi Sdružením AP a Svazem dovozců automobilů.
Soubor: APCR07a.DOC
59
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 2.3.2
České firmy - dřívější členové a pozorovatelé
poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
název firmy (předchozí název)
člen od
10/1992 - 12/1994
03/1998 - 9/2004
02/2004 - 12/2005
10/1996 - 12/2004
10/1994 - 12/1996
06/1989 - 05/2000
AUDATEX Česká republika, a.s., Praha (Audatex, Mobil Data)
01/2002 - 12/2005
AUTOMETAL, s.p., Příbram
10/1992 - 12/1994
AUTOTECH Praha, a.s., Praha (Zemědělské stroje Vinoř)
12/1992 - 12/1999
AVIA - strojírna a.s., Novosedly
04/1997 - 12/1999
AVIA Kutná Hora a.s., Kutná Hora
09/1994 - 11/2001
AVIKO, a.s. Praha (VUSTE-VVZ, s.p.)
06/1992 - 12/1994
BSS METACO a.s., Brandýs n. Labem (Brandáské strojírny a slévár 11/1990 - 08/2000
ČZ-CAGIVA a.s., Strakonice
11/1993 - 12/1996
DELPHI PACKARD ELECTRIC s.r.o., Bělá p. Bezdězem
DESTA a.s., Děčín
03/1994 - 12/1999
DETONA-vs s.r.o., Praha (VVL-ÚLK s.r.o., Praha, záv. Slavičín)
04/1996 - 11/2000
FINLEG, a.s. Liberec (Bertrans a.s.)
04/1992 - 12/1994
FORSCHNER, s.r.o., UherskéHradiště
01/2001 - 12/2002
HACAR a.s., Hradec Králové
10/1994 - 12/2003
Hanácké železárny a pérovny, a.s., Prostějov
Hanhart Morkovice s.r.o., Morkovice-Slížany - čl. pozast. od 16.2.05
11/1997 - 12/2005
04/2000 - 12/2004
Happich Plzeň s.r.o., Plzeň
IMTESO, a.s., Kraslice
11/1995 - 12/1998
IVACAR-Service s.r.o., Ivančice
04/1997 - 09/2000
JAWAUNION, s.r.o., Vodňany (MOTO UNION)
03/1998 - 12/1999
KAZETO, s.p., Přerov
02/1991 - 12/1994
02/1991 - 12/2005
KOGEL, a.s., Choceň (Orličan a.s.) - čl. pozast. od 1.11.2004
01/2003 - 10/2003
KORAMO, a.s., Kolín
KYKLOP s.r.o., Praha
LECOTEX a.s., Tábor
09/1997 - 12/2000
10/2001 - 03/2003
LEONI CZECHIA s.r.o., Frýdlant v Čechách
LUCAS AUTOBRZDY s.r.o., Jablonec n. Nisou (AUTOBRZDY)
05/1994 - 12/2001
Mars Svratka, a.s., Svratka - čl. pozast. od 29.3.2005
10/1996 - 12/2005
MATADOR Praha spol. s r.o., Praha - čl. pozast. od 16.2.2005
10/1994 - 12/2005
METACO BO.BR., s.r.o., Brandýs n. Labem
01/2001 - 12/2006
03/2000 - 12/2004
Metaz, a.s., Týnec n. Sázavou
MOEX-Vlárské strojírny, Slavičín (Vlárské strojírny s.p.)
12/1991 - 12/1995
06/1989 - 12/2000
MOTOKOV a.s., Praha
06/1989 - 12/1995
MOTOTECHNA s.p., Praha
NH-Válcovna za studena, spol. s r.o., Ostrava-Vítkovice
11/1997 - 12/2007
NOVAK CV a.s., Chomutov
OASA a.s., Čáslav
06/1989 - 12/2005
PAL International a.s., Praha (PAL PRAHA)
PETER-GFK s.r.o., Dvůr Králové
03/1999 - 12/2001
02/1991 - 09/1994
PIKAZ, inž.p., Praha
PLASTIK HT a.s., Horšovský Týn
04/1997 - 12/1999
05/1991- 12/2004
Praga Engineering s.r.o., Praha (PRAGA Praha)
PRAGA Hrádek n. Nisou a.s., Hrádek n. Nisou (SeVA)
01/1998 - 04/1999
04/2002 - 12/2006
Recticel Czech Automotive s.r.o., Bílina-Chudeřice
ROSS a.s., Roudnice n. Labem
06/1995 - 01/1999
02/1996 - 12/2007
Rubena a.s., Hradec Králové (GUMOKOV)
SAO, Praha
03/1991 - 12/1994
STAVEBNÍ STROJE s.p., Plzeň
12/1993 - 12/1997
04/2004 - 12/2005
SWOTES s.r.o., Jihlava
pozorovatel od
ABS-ASR Přerov a.s., Přerov
ADACO a.s., Jindřichův Hradec
Alfmeier CZ s.r.o., Plzeň
AKUMA, a.s., Mladá Boleslav
ATAL s.r.o., Tábor
ATESO a.s., Jablonec n. Nisou (Autobrzdy)
Soubor: APCR07a.DOC
60
12/1993
10/1994 - 03/1997
12/1991 - 05/1992
06/1994 - 12/1995
08/1996 - 02/2001
09/1994 - 03/1997
07/1992 - 10/1994
03/2006 - 12/2007
10/1992 - 12/1994
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 2.3.2 – pokračování
51
52
53
54
55
56
57
58
59
ŠKODA ELCAR s.r.o., Ejpovice
ŠKODA MNICHOVO HRADIŠTĚ a.s., M. Hradiště (LIAZ s.p.)
TEMAC, a.s., Zvěřínek
TESET a.s., Semily (Technometra)
TESLA Litovel s.p., Litovel
TRIBOS, a.s., Brno
UNI CZ a.s., Soběslav
ÚSMD a.s., Praha
VAB s.r.o., Rapotín
VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o., Rakovník
Westfalia Metal s.r.o., Hustopeče
09/1995 - 12/1999
06/1989 - 03/2001
11/1990 - 12/2005
03/1992 - 12/1996
11/1990 - 12/1994
12/1999 - 10/2003
11/2002 - 09/2004
03/1992 - 12/2000
06/1998 - 12/2000
01/2001 - 12/2006
05/2002 - 12/2003
Zvýrazněné firmy byly zakládajícími členy Sdružení AP v roce 1989.
Tabulka č. 2.3.3
Firmy ze SR - dřívější členové a pozorovatelé
poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
název firmy (předchozí název)
AVC, š.p., Čadca
BAZ a.s., Bratislava
Gemer, v.d., Sirk
Kovoprojekt Bratislava, š.p., Bratislava
MIBA-ZVL s.r.o., Dolný Kubín
PAL Vráble, š.p., Vráble
SANDRIK Dolné Hámre, š.p., Dolné Hámre
SLV-AVIA a.s., Žilina
TAZ š.p., Trnava
VAP š.p., Prešov
Volkswagen Bratislava s.r.o., Bratislava
VSS š.p., Košice
ZŤS š.p., Banská Bystrica
ZVL Dolný Kubín, š.p., Dolný Kubín
člen od
pozorovatel od
02/1991
03/1991
02/1991
03/1991
07/1992
11/1990
11/1990
07/1992
11/1990
11/1990
03/1992
12/1990
01/1991
12/1990
Členství jednotlivých slovenských firem bylo ukončeno k 30.6.1993 vznikem ZAP SR, které se stalo
kolektivním členem Sdružení AP od 7/1993.
Od založení Sdružení AP v roce 1989 do dnešní doby tak pouze řádným
členstvím ve Sdružení AP již „prošlo“ dalších 100 firem (mimo firmy zapojené do
činnosti Sdružení AP v současné době).
Jak je uvedeno i v jiné části tohoto materiálu, stojí mimo Sdružení AP stále celá
řada potenciálních členů (základní přehled uveden v příloze, samozřejmě však existují
ještě další firmy). S převážnou většinou těchto firem udržuje sekretariát dílčí kontakty
při zpracovávání některých publikací a materiálů (zejména Adresář a Statistika) a zasílá
jim i dílčí podklady (avšak jen těm, které poskytnou potřebné údaje). Z tohoto pohledu
se jeví trvale žádoucí, aby stávající členové Sdružení AP a jejich představitelé při
jednáních a kontaktech s těmito firmami upozorňovali na činnost a aktivity Sdružení AP
s cílem napomoci jejich začlenění do Sdružení AP.
Zpracoval: Ing. Šípek
2.4 Základní struktura členské základny Sdružení AP
Následující soubor tabulek ukazuje strukturu členské základny Sdružení AP tak,
aby vystihoval jak právní formu firem, tak i základní předmět podnikání včetně počtu
pracovníků a podílu zahraničního kapitálu. Z tohoto pohledu se jedná o základní
členění, které je důležité pro okamžitou orientaci v rámci firem Sdružení AP.
Soubor: APCR07a.DOC
61
© Sdružení AP, květen 2008
2.4.1 Dle právní formy
Firmy Sdružení automobilového průmyslu je možné podle tohoto kritéria rozdělit na
dvě výrazné skupiny firem a to na akciové společnosti a společnosti s ručením
omezeným. Ostatní právní formy, jako jsou např. komanditní společnosti, jsou
zastoupeny v minimální míře a jsou charakteristické pro firmy se zahraničním kapitálem.
Skupinu „ostatní“ tvoří vysoké školy (VŠ), fyzické osoby (FO) a sdružení.
Tabulka č. 2.4.1 Firmy Sdružení AP - dle právní formy
právní forma
firem
počet
%
Akciová společnost (a.s.)
60
37,3
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
87
54,0
Komanditní společnost (k.s.)
3
1,9
Ostatní (5x VŠ, 1x FO, 1x org. sl., 4 x sdružení)
11
6,8
CELKEM :
161
100,0
základní jmění
mil. Kč
%
44 638,9
59,1
29 091,8
38,4
k.s. + ostatní:
1 863,8
75 594,5
2,5
100,0
2.4.2 Dle předmětu podnikání (hlavní činnosti)
Z hlediska formy podnikání tvoří rozhodující skupinu Sdružení AP výrobní firmy,
které se na celkovém počtu členů podílí více jak 86 %. Z této skupiny pak rozhodující
podíl a to 77 % představují výrobci skupin, dílů a příslušenství vozidel. Obdobný (ne
ovšem tak výrazný) poměr pak představuje podíl obou těchto skupin na základním
jmění. Podíl nevýrobních organizací dosahuje cca 13 % z celkového počtu firem
zapojených do Sdružení AP (viz tabulka č 2.4.2).
Tabulka č. 2.4.2 Firmy Sdružení AP - dle hlavní činnosti
charakter
firem
(dle převažujícího výr. programu)
počet
%
- výrobní
139
86,4
z toho: finální výrobci vozidel
14
8,7
výrobci skupin a dílů
125
77,7
- nevýrobní (účelové organizace)
22
13,6
z toho: služby, prodej
11
6,8
výzkum, zkoušky
11
6,8
CELKEM :
161
100,0
základní jmění
mil. Kč
%
75 003,7
99,2
30 287,4
40,1
44 716,3
59,1
590,8
0,8
438,6
0,6
152,2
0,2
75 594,5
100,0
2.4.3 Dle počtu pracovníků
Z hlediska počtu zaměstnanců je struktura jejich počtu v uvedených základních
kategoriích prakticky konstantní, tj. rozhodující skupinu představují (téměř 40 %) malé
a střední firmy, tedy subjekty s méně než 250 zaměstnanci. Z tabulky 2.4.3 dále
vyplývá, že téměř 62 % tvoří firmy do 500 zaměstnanců, které však zaměstnávají jen
15 % pracovníků Sdružení AP.
Tabulka č. 2.4.3 Firmy Sdružení AP - dle počtu zaměstnanců
velikost firmy
firem
celkem zaměstnávají
(počet zaměstnanců)
počet
%
osob
%
- do 250
64
39,8
6 193
4,9
- od 250 do 500
35
21,7
12 657
10,1
- od 500 do 1 000
33
20,5
22 927
18,2
- od 1 000 do 5 000
26
16,1
48 037
38,2
- nad 5 000
3
1,9
35 946
28,6
CELKEM :
161
100,0
125 760
100,0
Soubor: APCR07a.DOC
62
© Sdružení AP, květen 2008
2.4.4 Dle zahraniční kapitálové účasti
Z tabulky č. 2.4.4 je zřejmé, že více jak nadpoloviční většinu členské základny
Sdružení AP tvoří firmy se zahraniční účastí, kterých je podle posledních údajů
celkem 92. Jak bude uvedeno v dalších kapitolách, jejich podíl je nejen z hlediska
počtu firem, ale zejména z hlediska dalších ukazatelů v rámci celkových
ekonomických výsledků firem Sdružení AP rozhodující.
Tabulka č. 2.4.4 Firmy Sdružení AP - dle podílu zahraničního kapitálu
firmy se zahraniční
základní jmění firem s účastí
charakter
kapitálovou účastí
zahraničního partnera (Σ)
(dle převažujícího výr. programu)
počet
%
mil. Kč
%
6
42,9 z finalistů
29 489,8
97,4 z finalistů
Finální výrobci vozidel
79
63,2 z výr. dílů
36 501,5
81 6 z výr. dílů
Výrobci skupin a dílů
7
31,8 z účel. org.
235,2
39,8 z účel. org.
Nevýrobní (účelové organizace)
CELKEM :
92
57,1 ze Sdružení AP
66 226,5
85,3 ze Sdružení AP
Detailněji je charakteristika vlastnické struktury např. podle výše podílu jednotlivých
vlastníků na základním jmění firem, postup privatizace v automobilovém průmyslu atd.
uvedena v následující kapitole.
Zpracoval: Ing. Novák
2.5 Vlastnická struktura
%
základního
jmění
Postup privatizace ve firmách Sdružení AP
(podíly základních skupin vlastníků)
100%
"ostatní" vlastníci
90%
31,2
80%
35,5
28,6
43,0
39,6
29,0
28,7
24,5
20,9
16,8
25,6
22,3
74,2
77,6
2006
2007
39,2
70%
60%
Zahraniční partner
50%
FNM
41,1
41,7
40%
44,0
50,6
55,1
1997
1998
1999
30%
68,0
67,5
74,3
78,6
82,9
69,3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
DIK
20%
10%
IPF
0%
1994
1995
1996
Diagram č. 2.5.1
Formování vlastnické struktury mělo v odvětví automobilového průmyslu svůj
specifický vývoj, který zpočátku odpovídal celkovému stavu privatizace v ČR, kdy
většina majetku byla ve vlastnictví FNM a DIK. Další kroky byly významným způsobem
ovlivněny úspěšnou privatizací firmy Škoda Auto (vstup koncernu VW). Firmu VW
následovala řada zahraničních dodavatelských firem, které buď samostatně nebo ve
Soubor: APCR07a.DOC
63
© Sdružení AP, květen 2008
spolupráci s českým výrobcem začaly rozvíjet svou výrobu v České republice. Dalším
významným mezníkem bylo období, kdy do procesu privatizace aktivně vstoupily
managementy jednotlivých firem a využily možnosti privatizace, které legislativa v té
době nabízela. Tyto dvě formy privatizace vytvořily poměrně rychle v automobilovém
odvětví jasně definovanou a „průhlednou“ vlastnickou strukturu, která byla přivítána
i bankovním sektorem.
Změny v ostatních skupinách vlastníků mají svůj vlastní vývoj a v podstatě doplňují
průběh celé privatizace. Projevilo se to zejména u takových vlastníků, jako jsou držitelé
investičních kuponů a „klasické“ investiční fondy vzniklé v rámci kupónové privatizace.
Postupnou změnu podílu základních skupin vlastníků na celkovém základním jmění od
roku 1994 ukazuje diagram č. 2.5.1 uvedený v úvodu této kapitoly.
Z důvodu porovnatelnosti údajů jsou po celé období dodržovány stejné základní
skupiny vlastníků. Složení vlastnické struktury firem Sdružení AP z hlediska základního
jmění k 31.12.2007, tak jak bylo uvedeno firmami v předaných databázových listech za
rok 2007, ukazuje diagram č. 2.5.2.
Podíly vlastníků firem Sdružení AP
na hodnotě základního jmění k 31.12.2007
Zahraniční
partner
77,64%
Ostatní
vlastníci
22,34%
DIK
0,03%
100% =
75 594,45 mil.Kč
Diagram č. 2.5.2
----------------------------------------------Souhrnné „složení vlastníků“ dalších 25 firem automobilového průmyslu, od kterých byly získány údaje
pro zpracování, je pro informaci uvedeno v příloze tohoto materiálu. Stejně tak, jako u firem Sdružení AP,
je patrné jasné vymezení dvou základních skupin vlastníků s nepatrným podílem DIK.
Číselné údaje o výši základního jmění a podílech základních skupin vlastníků od
roku 2002 do roku 2007 jsou zřejmé z tabulky č. 2.5.1. Zvýšení hodnoty základního
jmění v uvedeném období o více jak 50 % souvisí s mírou investic směřujících do
automobilového průmyslu i se změnou členské základny Sdružení AP.
Uvedené diagramy společně s tabulkou potvrzují to, co již bylo zmíněno v úvodu
kapitoly. V rámci firem Sdružení AP existují prakticky dvě významné skupiny vlastníků,
které se rozhodující měrou podílí na základním jmění firem Sdružení AP. Jedná se
Soubor: APCR07a.DOC
64
© Sdružení AP, květen 2008
o skupiny:
- zahraniční vlastník (podíl na základním jmění všech firem Sdružení AP 77,6 %);
- vlastníci ve skupině „ostatní“ (podíl na základním jmění 22,3%).
Tabulka č. 2.5.1 Základní rozdělení vlastníků firem (období 2002 až 2007)
v roce
skupina vlastníků
Investiční fondy
a společnosti
(IPF)
Držitelé investičních
kupónů
(DIK)
Fond národ. majetku
(FNM)
Zahraniční partner **)
(ZP)
„Ostatní“ vlastníci *)
CELKEM
2002
(mil. Kč)
(%)
874,7
1,7
1 046,7
2,1
0,0
0,0
33 730,7
67,5
14 339,9
28,7
49 992,0
100,0
2003
(mil. Kč)
(%)
220,3
0,4
323,2
0,7
25,6
0,1
36 832,9
74,3
12 177,1
24,5
49 579,1
100,0
základní jmění
2004
2005
(mil. Kč) (mil. Kč)
(%)
(%)
0,2
0,0
0,0
0,0
277,0
149,8
0,5
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
40 425,6 52 034,8
78,6
82,9
10 751,0 10 567,9
20,9
16,8
51 453,8 62 752,5
100,0
100,0
2006
(mil. Kč)
(%)
0,0
0,0
128,4
0,2
0,0
0,0
52 436,0
74,2
18 066,2
25,6
70 630,6
100,0
2007
(mil. Kč)
(%)
0,0
0,0
20,0
0,1
0,0
0,0
58 688,1
77,6
16 886,4
22,3
75 594,5
100,0
*) Subjekty s českým vlastníkem (kapitálem) mimo IPF a DIK.
**) Zde se na rozdíl od tabulky č. 2.4.4 jedná o hodnotu základního jmění skutečně vlastněného
zahraničním partnerem.
K tabulce a diagramům je možné dále doplnit následující komentář:
- Členy Sdružení AP se v uplynulém období stala řada významných firem
s převážně zahraničním partnerem. Tím zákonitě roste i hodnota podílu
těchto firem na základním jmění firem Sdružení AP. V řadě případů také
dochází ke změně vlastníků nebo k navýšení procentního podílu zahraničního
partnera v jednotlivých firmách.
- Zahraniční partneři mají ve společných firmách obvykle 100% podíl. Toto pravidlo
platí jak pro finální výrobce jako jsou např. VW (prostřednictvím Škoda Auto
a.s.), IVECO (prostřednictvím Iveco Czech Republic a.s.) a v neposlední řadě
firmy TOYOTA a skupina PSA (prostřednictvím TPCA Czech, s.r.o.), ale i pro
firmy vyrábějící díly a příslušenství vozidel, kde je možné uvést jako příklad
firmy Visteon - Autopal s.r.o., Barum Continental spol. s r.o., Benteler ČR k.s.,
Continental Teves, s.r.o, Grupo Antolin Bohemia a.s., Hella Autotechnik, s.r.o.,
Rieter CZ a.s., Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. a další.
- Přes skutečnost, že se jedná v řadě případů o významné a velké zahraniční
firmy, využily tyto firmy možnosti české legislativy a založily společnosti
s ručením omezeným. Z hlediska výše základního jmění pak dochází k určitým
paradoxům, protože tyto firmy mají pouze minimální, zákonem stanovenou výši
základního jmění.
- „Ostatní vlastníci“ představují druhou nejvýznamnější vlastnickou skupinu,
kterou tvoří v převážné míře tuzemské fyzické nebo právnické osoby, které bez
pomoci zahraničního kapitálu dokázaly úspěšně provést privatizaci firmy. Změna
podílu základního jmění v této skupině vlastníků je ovlivněna počtem firem,
ale v poslední době i tím, že v řadě případů dochází ke vstupu zahraničního
kapitálu do firmy, nebo k odprodeji firmy zahraničnímu partnerovi.
Soubor: APCR07a.DOC
65
© Sdružení AP, květen 2008
Teritoriální pohled na zahraniční vlastníky je uveden v tabulkách č. 2.5.2
a č. 2.5.3. Tabulky ukazují přehled vlastníků firem Sdružení AP podle „země
původu“ a dále přehled jednotlivých zemí podle podílu firem z těchto zemí na
základním jmění firem Sdružení AP.
*******************************
Uvedená kapitola potvrzuje fakt, že v rámci členské základny Sdružení AP existují
konkrétní vlastníci a to bez účasti státu. Klesající hodnota majetku ve vlastnictví držitelů
investičních kupónů nemá na celkovou úroveň výše základního jmění žádný vliv.
Potvrzena byla prakticky nulová hodnota majetku ve vlastnictví investičních fondů
a FNM. Podíl obou základních skupin vlastníků je do značné míry ovlivněn i změnou
členské základny. Je možné uvést příklad, kdy v souvislosti se stabilizací výroby vozidel
ve firmě TPCA v Kolíně projevily zájem a byly od konce roku 2007 přijaty za členy
Sdružení AP další významné firmy většinou se zahraničním partnerem a to zejména
z oblasti výroby dílů a příslušenství vozidel. Obdobný trend je možné předpokládat
i v případě korejské automobilky HYUNDAI. Dochází tak nejen k dalšímu růstu členské
základny Sdružení AP, ale i k dalšímu zvyšování podílu firem se zahraniční kapitálovou
účastí na celkové hodnotě základního jmění Sdružení AP.
Tabulka č. 2.5.2
Země
Česká republika
Německo
USA
Francie
Švýcarsko
Nizozemsko
Rakousko
Belgie
Velká Británie
Itálie
Japonsko
Jižní Korea
Kanada
Lucembursko
Slovensko
Indie
Španělsko
Švédsko
Lichtenštejnsko
Bermudy
Σ zahraniční partner
CELKEM
rok 2005
67
34
9
8
4
8
2
3
3
1
4
1
1
2
1
1
82
149
Počet firem
rok 2006 rok 2007
66
69
34
37
9
6
6
7
6
5
6
9
2
3
3
3
3
5
1
1
4
7
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
83
92
149
161
Podíl na počtu firem v %
rok 2007
rok 2005
rok 2006
42,9
45,0
44,3
23,0
22,8
22,8
3,7
6,0
6,0
4,3
5,4
4,0
3,1
2,7
4,0
5,6
5,4
4,0
1,9
1,3
1,3
1,9
2,0
2,0
3,1
2,0
2,0
0,6
0,7
0,7
4,7
2,7
2,7
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,7
3,1
1,3
3,4
0,6
0,7
0,7
0,7
0,6
57,1
55,0
55,7
100,0
100,0
100,0
.
.
Soubor: APCR07a.DOC
66
© Sdružení AP, květen 2008
…
Tabulka č. 2.5.3
Země
Česká republika
Německo
USA
Francie
Švýcarsko
Rakousko
Nizozemsko
Španělsko
Jižní Korea
Itálie
Japonsko
Velká Britanie
Belgie
Kanada
Švédsko
Slovensko
Indie
Lucembursko
Lichtenštejnsko
Bermudy
Σ zahraniční partner
CELKEM
základní jmění (ZJ) v mil. Kč
rok 2005
rok 2006
rok 2007
10 717,7
18 194,6
16 906,4
26 173,5
25 373,7
25 414,6
3 335,6
2 452,7
2 415,1
7 259,3
7 307,2
8 469,2
1 068,9
2 532,2
2 532,1
7,7
7,7
152,7
1 681,5
1 097,7
1 607,6
153,3
1 545,8
1 585,6
80,0
80,0
80,0
8 073,8
8 476,8
11 901,8
3 538,5
3 362,0
3 341,9
222,4
66,6
913,4
63,0
63,0
63,0
0,3
0,3
0,2
0,2
70,0
70,0
210,0
307,0
1,0
52 034,8
52 436,0
58 688,1
62 752,5
70 630,6
75 594,5
to je % ze ZJ všech firem
Sdružení AP
rok 2005 rok 2006 rok 2007
17,1
25,8
22,4
41,7
35,9
33,6
5,3
3,5
3,2
11,6
10,3
11,2
1,7
3,6
3,3
0,0
0,0
0,2
2,7
1,6
2,1
0,2
2,2
2,1
0,1
0,1
0,1
12,9
12,0
15,7
5,6
4,8
4,4
0,4
0,1
1,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
0,5
0,0
82,9
74,2
77,6
100,0
100,0
100,0
Zpracoval: Ing. Novák + Ing. Šípek
2.6 Počty pracovníků, jejich struktura a kvalifikace
2.6.1 Souhrnné údaje
Informace z jednotlivých firem Sdružení AP k problematice zaměstnanosti a s ní
spojenými nároky na nové pracovníky a jejich kvalifikaci jasně ukazují, že nabídka trhu
pracovních sil není schopna v dostatečné míře pokrýt tyto nezbytné požadavky.
Současně se ukazuje, že v řadě případů to může vytvářet omezující podmínky při
rozvoji firem. Úzkým profilem jsou zejména technické profese a to v rozsahu od
učňovského přes střední odborné až po vysoké školství. Výrazným způsobem se
projevuje i generační problém, jehož důsledkem je úbytek kvalifikovaných pracovníků
v řadě dílenských činností (např. výroba nářadí, obsluhy CNC strojů, obráběči atd.)
i v odborných technických útvarech (konstrukce, technologie atd.). Protože se
s obdobnými problémy setkává i řada dalších strojírenských odvětví, lze tento stav
charakterizovat jako hrubé podcenění situace z hlediska současného vzdělávacího
systému. Individuální přístup firem, vedoucí k získávání čerstvých absolventů škol není
řešením tohoto problému.
Projekty pro podporu rozvoje lidských zdrojů
S ohledem na uvedenou situaci se Sdružení AP zapojilo do projektu s názvem „IQ
AUTO“, jehož cílem je, aby byl za součinnosti firem Sdružení AP, místně příslušného
úřadu práce a střední školy vytvořen systém koordinovaného vzdělávání na úrovni
vybraných učilišť a středních škol, který by reagoval na inovace a trendy vývoje
v automobilovém odvětví. Za období existence projektu se podařilo uzavřít konkrétní
Soubor: APCR07a.DOC
67
© Sdružení AP, květen 2008
smluvní vztahy mezi firmami a místně příslušnými odbornými školami a dosáhnout
schválení výukových programů. Projekt je podpořen smlouvami o spolupráci i na úrovni
hejtmanů jednotlivých krajů. Ke dni zpracování tohoto materiálu se k uvedenému
projektu připojili hejtmani 9 krajů. Výsledky budou promítnuty do reálných potřeb
automobilového průmyslu v řádu několika roků.
Dalším projektem, ve kterém se Sdružení AP aktivně angažuje, je projekt s názvem
„Sociálním programem k překonání hrozby nezaměstnanosti v textilním průmyslu“. Jeho
cílem je dát šanci zaměstnancům uvolňovaným z textilních a oděvních podniků v rámci
restrukturalizace, aby po cílené rekvalifikaci nalezli uplatnění v odvětví automobilového
průmyslu. Naopak zaměstnavatelům v automobilovém průmyslu umožňují, aby při
perspektivním řešení zaměstnanosti využili již osvědčených a rekvalifikovaných
zaměstnanců a příspěvku na mzdy po dobu 6 měsíců u nově zřízených pracovních
míst. Aktivním partnerem projektu je v rámci Sdružení AP firma Iveco Czech Republic
a.s.
Názorný přehled o celkovém vývoji počtu pracovníků včetně rozložení celého
pracovního spektra v závislosti na jednotlivých skupinách výrobců je uveden v tabulce
č. 2.6.1.
Tabulka č. 2.6.1 Počty pracovníků ve firmách Sdružení AP od roku 2001 */
údaje za počet firem: 123
průměrný stav u skupiny:
1. Finální výrobci vozidel
- osobní automobily
- nákladní automobily
137
138
145
145
149
153
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
- autobusy
- motocykly
- přípojná vozidla
2. Výrobci dílů (dodavatelé)
3. Ostatní firmy Sdružení AP
CELKOVÝ POČET (osob):
29 691
22 014
4 684
475
1 899
352
742
61 709
685
92 085
29 028
21 343
4 482
556
2 044
406
753
69 033
694
98 755
28 039
21 271
3 723
449
1 989
302
754
69 738
759
98 536
27 473
21 040
3 332
370
1 880
251
970
73 268
835
101 576
27 846
22 089
2 611
375
2 028
237
881
76 617
839
105 302
31 942
26 400
2 386
366
2 174
190
792
85 157
864
117 963
32 966
26 989
2 467
366
2 517
151
842
87 528
946
121 440
průměrný počet pracovníků
na 1 firmu Sdružení AP:
748
721
714
701
726
792
794
* z toho účel. nástavby
*/ V této tabulce uvedené údaje jsou souhrnné údaje za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP vždy ke konci
daného roku (např. k 31.12.2007 za 153 firem).
Z pohledu jednotlivých skupin výrobců koresponduje obsah tabulky s postavením
těchto výrobních skupin a to jak z hlediska výroby, tak i odbytu. Vývoj počtu pracovníků
je tedy v souladu s rozvojem výroby osobních automobilů, nákladních automobilů,
autobusů a přípojných vozidel. Ve skupině výroby motocyklů koresponduje vývoj počtu
pracovníků s úsilím o udržení produktivity práce ve vztahu k vyráběným a prodaným
počtům motocyklů.
Růst počtu pracovníků v kategorii výrobců příslušenství souvisí s pokračujícím
trendem rozvoje tohoto odvětví. Tento rozvoj s sebou přináší i růst pracovních
příležitostí. Nemalý vliv na tuto skutečnost mají různé formy investičních pobídek, které
vedou k zájmu investorů o české prostředí a v neposlední řadě se zde promítá
i rostoucí počet firem vyrábějících díly, které se staly členy Sdružení AP.
Objektivně je nutné konstatovat, že na celkový počet pracovníků Sdružení AP má
tedy vliv nejen rozvojový a restrukturalizační proces v rámci jednotlivých firem, ale
i změny členské základny Sdružení AP. Oba tyto faktory se obdobným způsobem
promítají i do parametru, který hovoří o počtu pracovníků připadajících na jednu firmu
(viz poslední řádek tabulky č. 2.6.1 – za rok 2007 činí 794 pracovníků).
Soubor: APCR07a.DOC
68
© Sdružení AP, květen 2008
Celkový vývoj k 31.12.2007, stejně tak jako změny podílu pracovníků v základních
skupinách firem a procentní změnu v základních skupinách firem oproti roku 1993
znázorňují následující diagramy (diagram č. 2.6.1, diagram č. 2.6.2a, 2.6.2b a diagram
č. 2.6.3) a v podrobnějším členění za období 1999 až 2007 pak diagram č. 2.6.4.
117 544
2005
2006
2007
84 969
87 528
31 662
32 966
2004
114 793
2003
83 820
2002
30 131
2001
101 576
2000
98 536
92 085
1998
89 192
88 416
1997
85 195
89 673
84 719
82 057
100 000
81 153
83 812
120 000
98 755
(rok 1993 - rok 2007)
140 000
121 440
Počty pracovníků ve firmách Sdružení AP
osob
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1993 1994 1995
stav ke konci roku
1996
1999
Diagram 2.6.1
Počty pracovníků v základních skupinách firem
počet
pracovníků
Sdružení AP, rok 1993 - 2007
140 000
120 000
100 000
69 738
73 268
28 039
27 473
61 709
29 691
69 033
57 973
30 647
29 028
54 337
29 883
50 540
44 727
38 887
36 803
44 617
36 329
46 805
41 744
38 259
41 772
39 999
60 000
39 325
80 000
40 000
20 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
Diagram 2.6.2a
--------------------------------------------------------
Počty pracovníků uvedené v diagramech č. 2.6.1 a 2.6.2a za roky 2005 až 2007 jsou oproti
údajům v tabulce 2.6.1 přepočteny na stav pracovníků odpovídající srovnatelné členské
základně (vždy v porovnání hodnocený rok a rok předchozí - viz dále tabulka 2.6.1a, za roky
2005 až 2007 spodní údaje v příslušném řádku).
.
.
Soubor: APCR07a.DOC
69
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka 2.6.1.a
Počty pracovníků ve firmách Sdružení AP (od roku 2000)
rok
údaje za (počet firem)
počet pracovníků
meziroční změna (%)
2000
118
123
89 192
89 154
+4,69
+3,59
2001
123
137
92 085
96 745
+3,24
+3,29
2002
137
138
98 755
99 446
+7,24
+2,07
2003
138
145
98 536
98 941
-0,23
-0,92
2004
145
145
101 576
102 101
+3,08
+2,66
2005
145
149
105 302
114 793
+3,67
+3,14
2006
149
153
117 963
117 544
+12,02
+2,76
2007
153
153
121 440
121 440
+2,95
+3,31
Podíly základních skupin firem na počtu pracovníků
Sdružení AP, rok 1993 - 2007
100%
69,90%
70,77%
72,13%
73,02%
72,29%
29,39%
28,46%
27,05%
26,25%
26,94%
72,08%
67,01%
32,24%
65,00%
34,36%
52,20%
46,58%
63,78%
52,79%
45,90%
35,08%
54,38%
44,28%
57,16%
51,44%
60%
47,14%
70%
47,72%
80%
46,92%
90%
50%
20%
10%
27,15%
30%
41,62%
40%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
Diagram 2.6.2b
Nárůst počtu pracovníků od roku 1993 (1993 = 100%)
Sdružení AP, rok 1993 - 2007
120%
118,83%
100%
80%
60%
44,90%
40%
20%
0%
-20%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-16,17%
-40%
finální výrobci
dodavatelé
celkem Sdružení AP
Diagram 2.6.3
Soubor: APCR07a.DOC
70
© Sdružení AP, květen 2008
Počet zaměstnanců ve firmě hraje důležitou roli při její snaze řešit svůj rozvoj za
pomoci např. strukturálních fondů EU nebo programů vypisovaných vládou ČR. Většina
těchto programů je vypisována právě pro kategorii malých a středních podniků (MSP),
kde počet zaměstnanců je jedním z rozhodujících kritérií. Není to pochopitelně jediné
kritérium, ale jeho splnění je jednou z důležitých podmínek, která umožní firmě
uvažovat o zpracování projektu a podání žádosti pro zařazení do těchto programů.
Vývoj počtu pracovníků
počet
pracovníků
(rok 2001 - 2007)
2007
100 000
90 000
2001
80 000
70 000
60 000
50 000
2001
30 000
2007
40 000
2007
2001
2007
2001
2007
2001
10 000
2007
2001
20 000
0
osobní
autom obily
nákladní
autom obily
autobusy
ostatní druhy
vozidel
výrobci dílů
nevýrobní
firm y
Diagram č. 2.6.4
----------------------------------------------------------Pro informaci je možné znovu připomenout, že:
1) Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 osob
b) jeho aktiva (z rozvahy u podnikatele, který vede účetnictví) event. majetek (z daňové
evidence podnikatele, který nevede účetnictví) nepřesahují korunový ekvivalent
částky 43 mil. EUR nebo má obrat/příjmy nepřesahující ekvivalent 50 mil. EUR.
2) Za malého podnikatele se považuje podnikatel pokud:
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců
b) jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.
3) Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců
b) jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.
Údaje použité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se
posledního schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku.
----------------------------------------------------------V rámci Sdružení AP této podmínce podle údajů k 31.12.2007 vyhovovalo
z celkového počtu 153 firem 61 podniků, což představovalo cca 40 % členské základny.
Při detailnějším členění se jedná o:
- 20 firem s počtem zaměstnanců do 50ti osob;
- 41 firem s počtem zaměstnanců mezi 50ti až 250ti osobami.
Soubor: APCR07a.DOC
71
© Sdružení AP, květen 2008
Celkový počet zaměstnanců, kteří pracují v těchto 61 firmách, představuje pouze
cca 5 % zaměstnanců firem zapojených do Sdružení AP. Tento poměr oproti roku 2006,
kdy byl 5,7 %, mírně poklesl.
Pokud budeme hodnotit odvětví automobilového průmyslu podle vývoje počtu
zaměstnanců a jeho rozložení v jednotlivých výrobních kategoriích (finální výrobci,
výrobci příslušenství a ostatní), je možné konstatovat, že se jedná o odvětví, které má
stabilizující charakter v oblasti průmyslu a s ohledem na svůj rozvoj je zdrojem dalších
nových pracovních příležitostí. Na základě zkušeností je možné odhadnout, že ve
firmách zabývajících se v ČR výrobou pro automobilový průmysl je přímo
zaměstnáno více než 150 000 osob. Tento údaj má v souvislosti s rozvojem odvětví
rostoucí tendenci.
Zpracoval: Ing. Novák + Ing. Šípek
2.6.2 Základní struktura pracovních sil
Strukturu pracovních sil lze rozdělit do dvou hlavních skupin a to na pracovníky
dělnických profesí („D“) a na technicko - administrativní pracovníky („T“). Celkovou
situaci v rámci podniků Sdružení AP nejlépe vystihuje následující tabulka č. 2.6.2.
Vyplývá z ní, že i v roce 2007 pokračoval ve firmách Sdružení AP nárůst počtu
pracovníků v proporcionálním členění v obou kategoriích. Pozitivní je skutečnost, že
růst počtu pracovníků v dělnických profesích byl vyšší než v kategorii technickohospodářských pracovníků. V případě dělnické kategorie byl meziroční nárůst 3,47 %
a v kategorii technicko-hospodářských pracovníků činil 2,81 %.
Celkový poměr počtu zaměstnanců, zařazených do dělnických profesí, k počtu
zaměstnanců vykonávajících technicko-administrativní činnosti přesahuje hodnotu 3,
což je z hlediska efektivity považováno ve vyspělých ekonomikách za přiměřený poměr
těchto kategorií. Jak vyplývá z tabulky č. 2.6.3. je zřejmé, že dochází v rámci firem
Sdružení AP k určitému pozvolnému růstu daného podílu s tím, že v oblasti
výrobců dílů je tento poměr trvale příznivější.
skupina firem
I. FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL
z toho : a) osobní automobily
b) nákladní automobily
z toho účel. nástavby
c) přívěsy a návěsy
d) autobusy
e) motocykly
II. VÝROBCI DÍLŮ
z toho : a) převážně mech.díly
b) převážně elektr.díly
c) ostatní
III. ÚČELOVÉ ORGANIZACE
z toho:a) obchodní, služby ap.
b) výzkumné, zkušební
CELKEM Sdružení AP:
Soubor: APCR07a.DOC
počet firem
Tabulka č. 2.6.2 Struktura pracovních sil v rámci firem Sdružení AP
14
3
4
2
3
3
1
119
71
14
34
20
8
12
153
údaje za rok 2006
kategorie
"D"
22 566
19 064
1 347
247
548
1 498
109
67 406
43 337
9 336
14 733
60
13
47
90 032
kategorie
"T"
9 096
7 336
757
119
244
678
81
17 563
10 722
2 875
3 966
853
318
535
27 512
72
údaje za rok 2007
kategorie
"D"
23 733
19 577
1 663
250
582
1 830
81
69 357
44 324
10 387
14 646
64
17
47
93 154
kategorie
"T"
9 233
7 412
804
116
260
687
70
18 171
10 925
3 186
4 060
882
309
573
28 286
změna 2007/2006
kategorie
"D"
5,17%
2,69%
23,46%
1,21%
6,20%
22,16%
-25,69%
2,89%
2,28%
11,26%
-0,59%
6,67%
30,77%
0,00%
3,47%
kategorie
"T"
1,51%
1,04%
6,21%
-2,52%
6,56%
1,33%
-13,58%
3,46%
1,89%
10,84%
2,37%
3,40%
-2,83%
7,10%
2,81%
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 2.6.3
Vývoj podílu „D“ / „T“
skupina firem
2003
2,12
3,76
nesledováno
nesledováno
nesledováno
3,10
3,04
3,14
FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL
VÝROBCI DÍLŮ (dodavatelé)
ÚČELOVÉ ORGANIZACE
poměr „D“ / „T“
2004
2005
2,13
2,17
3,90
3,84
2002
2,16
3,85
CELKEM firmy Sdružení AP :
2006
2,48
3,75
2007
2,57
3,81
nesledováno
nesledováno
nesledováno
3,14
3,24
3,29
2.6.3 Regionální členění
Přehled počtu firem včetně celkového počtu zaměstnanců podle jednotlivých
územně správních celků ukazuje tabulka č. 2.6.4. Je z ní patrné, že jednotlivé regiony
jsou z hlediska výroby a tím i koncentrace výrobních závodů nerovnoměrně republikově
rozloženy. Jejich větší koncentrace např. ve Středočeském a Libereckém kraji souvisí
zejména s důležitými finálními výrobci jako jsou Škoda Auto a TPCA Czech. Tito finální
výrobci jsou ve větší či menší míře obklopeni okruhem svých dodavatelů, což se
u Škody Auto promítá zejména do Libereckého kraje. Významnou roli v obou případech
hraje poměrně dobrá „dálniční“ dostupnost, která usnadňuje zásobování v nezbytném
systému JIT. Za další významné lokality je možné považovat Zlínský a Královéhradecký
kraj, kde převládá zaměření na výrobu plastových a pryžových dílů vozidel
a v souvislosti s připravovanou výrobou firmy Hyundai v Nošovicích se rozrůstá i počet
firem v Moravskoslezském kraji. Jihočeský kraj je svou polohou příznivý pro firmy
zaměřené na dodávky zejména pro západní Evropu.
Tabulka 2.6.4 Počty pracovníků automobilového průmyslu v krajích ČR
kraj
počet
pracovníků
průměrný počet
pracovníků / 1 firma
počet firem
Jihočeský
5 351
9
595
Jihomoravský
1 809
5
362
Karlovarský
1 732
2
866
Královéhradecký
4 804
10
480
Liberecký
11 599
22
527
Moravskoslezský
18 032
13
1 387
Olomoucký
2 068
4
517
Pardubický
5 907
9
656
Plzeňský
1 367
6
228
Hlavní město Praha
13 037
24
543
Středočeský
38 829
24
1 618
Ústecký
3 785
8
473
Vysočina
4 505
6
751
Zlínský
8 615
11
783
Automobilový průmysl není jenom významným stabilizujícím prvkem daného
regionu z hlediska tvorby pracovních míst, ale je i významný z pohledu tzv. „vyvolaných“
pracovních míst. Lze odhadnout, že formou navazujících služeb (prodej a servis
vozidel, čerpací stanice apod.), zapojením dodavatelů prvotních materiálů a surovin
(např. i včetně výroby a distribuce pohonných hmot) je s automobilovým průmyslem
existenčně spojeno cca 200 000 – 250 000 osob.
Zpracoval: Ing. Novák
Soubor: APCR07a.DOC
73
© Sdružení AP, květen 2008
2.6.4 Kvalifikační struktura zaměstnanců Sdružení AP
Téma lidských zdrojů a s ním úzce související problematika vzdělávání patří
dlouhodobě mezi vybrané priority Sdružení automobilového průmyslu. Z tohoto důvodu
jsou údaje o vzdělanostní struktuře v členských firmách již několik let pravidelně
sledovány a vyhodnocovány. Vzdělanostní charakteristika je tvořena pěti rozhodujícími
úrovněmi vzdělání.
Největší skupinou podle dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání
s výučním listem, které má aktuálně (počátkem roku 2008) 49,1% všech
zaměstnanců. Následují úplné střední odborné vzdělání s maturitou se 17,3%,
základní vzdělání s 9,4%, dále úplné střední odborné vzdělání s vyučením
i maturitou s 8,6% a vysokoškolské vzdělání, kterým disponuje 7,1% zaměstnanců.
Zbývajících 9 skupin vzdělání souhrnně pojmenovaných ostatní formy vzdělání je
jednotlivě zastoupeno spíše marginálně a tvoří ji zbylých zhruba 8,5% zaměstnanců (viz
diagram č. 2.6.4a).
Kvalifikační struktura zaměstnanců firem
Sdružení AP - r. 2008
úplné střední
odborné vzdělání
s maturitou (bez
vyučení)
17,31%
vysokoškolské
vzdělání
7,09%
ostatní formy
vzdělání
8,54%
úplné střední
odborné vzdělání
s vyučením i
maturitou
8,61%
základní vzdělání
9,39%
střední odborné
vzdělání s výučním
listem
49,06%
Diagram č. 2.6.4a
Vzdělanostní charakteristika v členských firmách se změnila od roku 2003 (viz
diagram č. 2.6.4b) ve prospěch vyšších forem vzdělání. Rozdíly u jednotlivých oblastí
vzdělání jsou však v řádu procent či desetin procenta.
Důležitějším ukazatelem je ale to, jaké změny v kvalifikační struktuře firmy
předpokládají. Ačkoliv by se z diagramů na první pohled mohlo zdát, že vzdělanostní
charakteristika se v jednotlivých letech liší jen minimálně, přesto zde existují patrné
trendy. Takto kvantifikované přesuny v poptávce na trhu práce v automobilovém
průmyslu by měly být dostatečným a jasně srozumitelným argumentačním podkladem
nejen ve vztahu ke státní správě a regionální samosprávě (zřizovatelé škol), ale měly by
posloužit i jako další informační podklad při zvažování volby budoucího vzdělání
a následného výkonu povolání.
Podle průzkumu mezi firmami Sdružení AP provedeném v počátku roku 2008 je
možno naznačit, jakým směrem se bude pravděpodobně vzdělanostní struktura
v automobilovém průmyslu ubírat do roku 2015 (viz diagramy č. 2.6.4c a 2.6.4d).
Soubor: APCR07a.DOC
74
© Sdružení AP, květen 2008
Kvalifikační struktura zaměstnanců firem
Sdružení AP - r. 2003
úplné střední
odborné vzdělání
s maturitou (bez
vyučení)
17,63%
vysokoškolské
vzdělání
6,77%
ostatní formy
vzdělání
7,00%
úplné střední
odborné vzdělání
s vyučením i
maturitou
7,72%
základní vzdělání
10,77%
střední odborné
vzdělání s výučním
listem
50,12%
Diagram č. 2.6.4b
Kvalifikační struktura zaměstnanců firem
Sdružení AP - r. 2010
úplné střední
odborné vzdělání
s maturitou (bez
vyučení)
17,07%
vysokoškolské
vzdělání
7,72%
ostatní formy
vzdělání
8,46%
základní vzdělání
8,21%
střední odborné
vzdělání s výučním
listem
49,75%
úplné střední
odborné vzdělání
s vyučením i
maturitou
8,79%
Diagram č. 2.6.4c
Kvalifikační struktura zaměstnanců firem
Sdružení AP - r. 2015
úplné střední
odborné vzdělání
s maturitou (bez
vyučení)
17,08%
vysokoškolské
vzdělání
8,12%
ostatní formy
vzdělání
8,44%
základní vzdělání
7,31%
střední odborné
vzdělání s výučním
listem
49,91%
úplné střední
odborné vzdělání
s vyučením i
maturitou
9,14%
Diagram č. 2.6.4d
Soubor: APCR07a.DOC
75
© Sdružení AP, květen 2008
.
Jaké posuny vyplývají z výše uvedených diagramů, jaké změny se tedy očekávají:
o v oblasti základního vzdělání (včetně nedokončeného) se předpokládá největší
změna - jednoznačný útlum poptávky. Do roku 2015 by mělo dojít k poklesu
podílu těchto zaměstnanců na 7,3 % (z 10,8 % v roce 2003);
o oblast středního odborného vzdělání s výučním listem - dlouhodobě stabilní
poptávka, podíl zaměstnanců bude stále na úrovni 50 % všech zaměstnanců
v autoprůmyslu;
o úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení) – rovněž dlouhodobě stabilní
poptávka, očekávaný podíl zaměstnanců bude oscilovat kolem hodnoty 17 %
všech zaměstnanců v autoprůmyslu;
o v oblasti středního odborného vzdělání s vyučením i maturitou je očekáván
vzrůst poptávky, podíl zaměstnanců s tímto vzděláním vzroste na 9,2 % (z 7,7 %
v roce 2003);
o v oblasti vysokoškolského vzdělání, včetně bakalářského a doktorského lze
očekávat výrazný růst poptávky, vyjádřeno podílem požadovaných zaměstnanců
k velikosti skupiny se předpokládá navýšení z 6,8% na 8,1% všech zaměstnanců
v autoprůmyslu.
Naznačené změny sice nejsou nijak dramatické, ale vzhledem k dosavadnímu
vývoji demografické křivky (viz diagram č. 2.6.5) a vývoji v systému školství (diagram
č. 2.6.6) je bude obtížné zabezpečit. Právě se nacházíme v období, kdy počet žáků
vstupujících do 1. ročníků středního vzdělání začíná strmě klesat!
Zdroj dat: ČSÚ a NÚOV – Publikace Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším
vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské
unii – 2007/08.
Diagram č. 2.6.5
Soubor: APCR07a.DOC
76
© Sdružení AP, květen 2008
Z dalšího diagramu (č. 2.6.6) pak vyplývá, že pokles počtu žáků, plynoucí
z demografické křivky, dopadne především na učební obory! Cílem zaměstnavatelů
v průmyslu je změnit uvedený trend tak, aby pokles populace zasáhl nejen učební
obory, ale podílově i gymnasia a lycea.
Zdroj dat: Koucký J., Kovařovic J. - Nová rizika a nové příležitosti – Perspektivy středního vzdělávání,
Středisko vzdělávací politiky PF UK, Praha, červen 2007
Diagram č. 2.6.6
Zjištěné a vyhodnocené údaje jsou v souladu s již mnoho let zmiňovaným
argumentem zaměstnavatelů, že nejen v automobilovém průmyslu, ale v celé
průmyslové sféře je a bude poptávka po absolventech SOU a SOŠ s vyučením
i maturitou. Rovněž pak inženýrské vysokoškolské vzdělání odpovídající potřebám
praxe je stále velice žádaným a nedostatkovým artiklem na trhu práce. Mezi hlavní
důvody stabilní poptávky v této skupině je možno uvést stálou potřebu kvalifikované
pracovní síly pro základní technicko-výrobní činnosti. Zaměstnanec disponující
kvalitním technickým vzděláním zakončeným výučním listem bude mít v automobilovém
i jiném průmyslu do budoucna stále velmi dobrou perspektivu. Ještě větší poptávka,
vyjádřená podílem požadovaných zaměstnanců k velikosti skupiny, bude u středního
odborného vzdělání s maturitou. Tento zájem je dán zejména zvyšující se komplexností
výrobních i obslužných procesů, náběhem nových technologií, změnou výrobních linek,
zvýšenou mírou automatizace pracovišť a slučováním jednotlivých profesí. Nárůst
vysoce kvalifikovaných profesí (výzkum, vývoj výrobků, technologií), rozvoj logistických
a obchodních činností a požadavky na vysoce kvalifikovaný nižší a střední management
vyvolají v budoucnu samozřejmě i výrazné zvýšení poptávky po vysokoškolském
vzdělání. Potvrdila se i skutečnost, že absolventi úplného středního všeobecného
vzdělání (gymnázií), kteří dále nepokračují ve studiu na vysoké škole a absolventi
středoškolských programů bez maturity a výučního listu jsou na trhu práce jen velmi
obtížně uplatnitelní. Stále rostoucí požadavky na kvalitu, zvyšující se technologická
náročnost s vysokým podílem automatizace, budou mít už v poměrně krátkodobém
časovém horizontu za důsledek velice významný pokles poptávky po zaměstnancích,
kteří mají jen základní vzdělání.
Soubor: APCR07a.DOC
77
© Sdružení AP, květen 2008
Podle již zmíněného průzkumu provedeného Sdružením AP v počátku roku 2008
požadují členské firmy jen v tomto roce následující počty absolventů:
Učební obory s výučním listem
Učební obory s výučním listem i maturitou
Hutnictví a slévárenství
Strojírenství
Elektrotechnika
Chemie
Celkem:
100
2 500
500
150
3 250
Hutnictví a slévárenství
Strojírenství
Elektrotechnika
Chemie
Celkem:
50
300
150
50
550
Automobilovým průmyslem preferované obory v krajích
obráběč kovů
mechanik seřizovač
obráběč kovů
nástrojař
gumař-plastikář
mechanik elektrotechnik
mechanik seřizovač
mechanik seřizovač
obráběč kovů
mechanik seřizovač
mechanik strojů a zař.
slévač, modelář
obráběč kovů
automechanik/opravář
slévárenství
mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik
mechanik seřizovač
nástrojař
mechanik seřizovač
obráběč kovů
mechanik seřizovač
gumař-plastikář
obráběč kovů
mechanik seřizovač
automechanik/opravář
operátor gum. a plast. výroby
mechanik seřizovač
Obory s výučním listem
Obory s maturitou
******************************
Členové Sdružení AP ale samozřejmě požadují, aby vzdělání a dovednosti nově
přijímaných zaměstnanců z řad absolventů co nejlépe odpovídaly jejich reálným
potřebám, protože náklady vynakládané na doškolování a rekvalifikace jsou
samozřejmě vysoké. Z důvodu zlepšení situace v kvalitě a profilu absolventů se
středoškolským vzděláním podporuje Sdružení AP již čtyři roky projekt s názvem
IQ Auto, který v červnu 2008 končí a v současné době se intenzivně jedná o struktuře
zadání pro jeho pokračování.
Soubor: APCR07a.DOC
78
© Sdružení AP, květen 2008
.
Abychom ale neopominuli ani dvě poslední nejkvalifikovanější skupiny
zaměstnanců z řad absolventů (s vysokoškolským a středoškolským vzděláním
s maturitou), zmíníme v závěru této kapitoly i některé postřehy firemních personalistů,
které se těchto dvou skupin týkají. To, jaké mají tito absolventi z pohledu
zaměstnavatelů silné a slabé stránky, je možno charakterizovat následovně. K silným
stránkám patří znalost a využívání informačních technologií a teoretické osvojení
poznatků vlastního oboru. K nejčastěji uváděným slabým stránkám patří týmová práce,
jazyková vybavenost, schopnost vyjadřovat své názory, zvládnutí stresu, doplňující
znalosti z dalších oborů. Kde jsou ve vzdělávání rezervy a jaká opatření by byla
nezbytná na školách přijmout ke zlepšení slabých stránek absolventů, vyjadřují dvě
skupiny dovedností. První skupinu tzv. „tvrdé“ dovednosti lze lépe naučit a popisují ji
hlavně opatření založená na zlepšení v následujících oblastech: teoretické znalosti ve
spolupráci s firmami přizpůsobit praxi, teoretické znalosti podložit praxí - opět
spolupráce s firmami, zkvalitnit doplňující znalosti (ekonomické myšlení, manažerské
technologie, organizace a plánování, ekologické vědomí,…), rozšíření jazykové výuky.
Druhá skupina tzv. „měkké“ dovednosti se dají naučit obtížněji, ale i ty se ve škole
částečně trénovat či zdokonalovat mohou. K nejvíce zmiňovaným patří: schopnost
pracovat v týmu, schopnost prezentovat své názory a výsledky, schopnost organizovat
a plánovat svůj čas. Na základě těchto poznatků je pak možno sestavit alespoň
částečný profil absolventa, který zaměstnavatelé v automobilovém průmyslu očekávají:
- odbornost - teoretické a částečně i praktické osvojení poznatků vlastního oboru
- ochota dále se učit, být otevřen novým poznatkům
- pracovitost a pracovní motivace, zodpovědnost
- schopnost pracovat samostatně ale i v týmu
- flexibilita a mobilita
- kreativita myšlení a cit pro nové příležitosti
- schopnost nést zodpovědnost, umět se rozhodovat
- komunikační a prezentační dovednosti
Zpracoval: Ing. Ešner + Ing. Šípek
2.7 Průměrné mzdy
Obsah kapitoly vychází z materiálů, které jsou na základě požadavku členské
základny pro její potřeby pravidelně pololetně zpracovávány sekretariátem Sdružení
AP. Informovanost a přehled o údajích, které se týkají výše průměrných mezd patří
mezi důležité faktory ovlivňující míru nákladů na pracovníka a jsou jedním
z významných parametrů určujících konkurenceschopnost na globálním trhu
automobilového průmyslu. Výrazný tlak na snižování nákladů totiž nutí každého z členů
nejen sledovat, ale zejména provádět reálnou mzdovou politiku v rámci své firmy.
Sekretariátu Sdružení AP byly k 31.12.2007 poskytnuty jednotlivými firmami údaje,
z kterých vyplývá, že průměrná měsíční mzda (vypočtená jako vážený průměr
zohledňující počty pracovníků a průměrné mzdy v jednotlivých firmách) dosáhla
hodnoty 24 291 Kč.
Průměrná mzda v roce 2007 v porovnání s rokem 2006 vzrostla o 7,5 %. Ve
srovnání s nárůstem mezi roky 2006 a 2005 je to téměř o 2 % vyšší růst.
Soubor: APCR07a.DOC
79
© Sdružení AP, květen 2008
Následující diagramy znázorňují vývoj průměrných mezd v rámci firem Sdružení AP
od roku 1993 (diagram č. 2.7.1), grafické vyjádření vývoje průměrných mezd
v základních skupinách výrobců za dané období (diagram č. 2.7.2). V dalším diagramu
č. 2.7.3 je pak uveden růst mezd oproti roku 1994 a diagram č. 2.7.4 ukazuje vývoj
meziročního nárůstu mezd.
Průměrné mzdy ve firmách Sdružení AP
Kč
(rok 1993 - rok 2007)
25 000
20 000
14 822
15 000
12 102
16 050
16 805 17 505
24 291
18 627
20 046
21 183
22 591
13 371
10 359
10 000
6 133
7 379
8 653
5 000
0
1993 1994 1995
vždy za celý rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Diagram 2.7.1
--------------------------------------------------------
Vývoj průměrné mzdy v základních skupinách firem
Kč/m ěsíc
Sdružení AP, rok 1993 - 2007
35000
30000
28 344 Kč
33 038 Kč
Průměrné mzdy uvedené v tomto diagramu za roky 2005 až 2007 jsou oproti údajům v tabulce 2.7.1
přepočteny na počty firem odpovídající srovnatelné členské základně (vždy v porovnání hodnocený
rok a rok předchozí - viz dále tabulka 2.7.3, za r. 2005 až 2007 spodní údaje v příslušném řádku).
22 669 Kč
25000
15000
10000
5000
0
6 492 Kč
5 749 Kč
5 828 Kč
20000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
Diagram 2.7.2
Soubor: APCR07a.DOC
80
© Sdružení AP, květen 2008
229,19%
263,43%
230,60%
Nárůst průměrné mzdy od roku 1994 (1994 = 100 %)
Sdružení AP, rok 1995 - 2007
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
1995
1996
1997
1998
finální výrobci
1999
2000
2001
2002
dodavatelé
2003
2004
2005
2006
2007
CELKEM AP
Diagram 2.7.3
Index nárůstu průměrné mzdy ve firmách Sdružení AP v porovnání 2007/1994
dosahuje téměř 230 % s tím, že její rychlejší tempo se projevuje u finálních výrobců.
Průměrná mzda ve firmách autoprůmyslu v roce 2007 byla 3,3x vyšší než v roce
1994 (u finálních výrobců 3,6x vyšší, u dodavatelů 3,3x vyšší a u ostatních firem 3,4x
vyšší).
Meziroční nárůsty průměrných mezd
Sdružení AP, rok 1995 - 2007
25%
12,13%
20%
15%
7,53%
10%
5,50%
5%
0%
1995 1996
1997 1998
finální výrobci
1999 2000
2001 2002 2003
dodavatelé
2004 2005
2006 2007
CELKEM AP
Diagram 2.7.4
Tempo, kterým dochází k meziročním změnám mezd v jednotlivých výrobních
skupinách, vyplývá z diagramu č.2.7.4. Meziroční mzdové nárůsty v porovnání
2007/2006 mírně překročily trend několika uplynulých let, který se pohyboval na úrovni
Soubor: APCR07a.DOC
81
© Sdružení AP, květen 2008
4 až 6 % u obou základních skupin výrobců (finalisté a dodavatelé). S ohledem na vývoj
absolutních hodnot mezd (v podstatě lineární vývoj - viz výše) je racionální udržet daný
růst i v dalších letech.
Při sledování vývoje mezd v jednotlivých základních skupinách firem je možné
vycházet z tabulky č. 2.7.1 a z dalšího podrobnějšího členění, které představují
průměrné mzdy ve firmách dle charakteru výroby.
Tabulka č. 2.7.1 Průměrné mzdy v základních skupinách firem (v Kč / měsíc)
údaje za počet firem Sdružení AP 137
r. 2002
138
r. 2003
145
r. 2004
145
r. 2005
149
153
r. 2006
2007
FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL
z toho : - osobní automobily
- nákladní automobily
z toho účel. nástavby
- přívěsy a návěsy
- autobusy
- motocykly
19 909
21 155
16 437
13 887
17 007
17 050
12 568
21 227
22 679
16 057
13 268
17 758
18 029
12 458
22 697
23 995
18 249
15 396
18 737
19 397
12 945
24 195
25 459
18 575
16 029
20 510
20 524
13 425
25 173
26 058
19 963
16 941
22 094
22 174
14 716
28334
29 606
22 803
17 427
23 306
22 677
15 838
VÝROBCI DÍLŮ (DODAVATELÉ)
z toho : - převážně mech. díly
- převážně elektr. díly
- ostatní, jiné
16 460
16 069
15 381
17 914
17 530
17 221
16 560
18 732
18 980
19 057
17 755
19 530
19 934
19 840
19 867
20 189
21 208
21 506
20 244
21 050
22 669
22 370
22 044
24 009
NEVÝROBNÍ (ÚČELOVÉ) ORGANIZACE
z toho: - obchodní, konzultační
- výzkumné, zkušební ap.
20 887
21 636
20 016
23 457
23 280
23 654
26 404
25 437
27 487
29 345
24 526
32 454
31 382
25 830
34 829
33 038
26 327
35 515
17 505
18 627
20 046
21 136
22 356
24 291
CELKEM za firmy Sdružení AP :
*/ V této tabulce uvedené údaje jsou souhrnné údaje za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP vždy ke konci
daného roku (např. k 31.12.2007 za 153 firem).
Vývoj průměrné měsíční mzdy
rok 2002 - 2007
Kč
40 000
rok 2007, průměrná mzda Sdružení AP 24 291 Kč
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
finální výrobci
celkem
2002
účelové
organizace
celkem
2003
výrobci dílů
výrobci
osobních
automobilů
2004
výrobci
nákladních
vozidel
2005
2006
výrobci
autobusů
výzkumné a
zkušební
organizace
2007
Diagram č. 2.7.5
V rámci jednotlivých skupin výrobců existují určité rozdíly z hlediska výše průměrné
mzdy (viz diagram č. 2.7.5) a ne ve všech je dosaženo průměrné mzdy Sdružení AP.
Soubor: APCR07a.DOC
82
© Sdružení AP, květen 2008
Průměrné mzdy v jednotlivých odvětvích od roku 1993 ukazuje diagram č. 2.7.6
a tabulka 2.7.2. Přes skutečnost, že se průměrná mzda ve firmách Sdružení AP
pohybuje dlouhodobě o více než 11 % nad celorepublikovým průměrem (viz diagram
č. 1.2.8 a 1.2.9 v kapitole 1.2.4 tohoto materiálu a diagram č.2.7.6a v této části), tak
v tomto případě, jak vyplývá z diagramu č. 2.7.6, je při porovnání s vybranými odvětvími
na zhruba 90 %.
125%
92,92%
91,37%
91,14%
90,66%
90,18%
90,55%
93,67%
98,86%
98,51%
96,97%
97,20%
35 000
92,21%
91,17%
40 000
92,69%
Kč
93,09%
Průměrná hrubá mzda ve 4 vybraných odvětvích
a hrubá mzda ve firmách Sdružení AP (rok 1993 až 2007)
100%
30 000
75%
25 000
20 000
50%
15 000
10 000
25%
5 000
0%
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
firmy Sdružení AP
doprava, skladování, spoje
finanční zprostředkování
zpracovatelský průmysl
vzdělávání
mzda Sdružení AP / průměr vybraných odvětví
Diagram č. 2.7.6
Průměrné mzdy ve firmách Sdružení AP a v ČR
Kč
(rok 1993 - rok 2007)
25 000
24 291
Průměrná mzda v ve firmách Sdružení AP
20 000
15 000
12 102
13 371
10 359
10 000
6 133
5 000
5 904
7 379
7 004
8 653
9 825
10 802
11 801
14 822
12 797
16 050
13 614
16 805
14 793
17 505
15 866
18 627
16 917
20 046
21 183
22 591
21 692
18 041
18 992
20 207
8 307
Průměrná mzda v ČR
0
1993 1994 1995
vždy za celý rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Diagram č. 2.7.6a
Soubor: APCR07a.DOC
83
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 2.7.2
nárůst průměrné mzdy (x)
údaj za skupinu (odvětví)
2007/1993
Česká republika
firmy Sdružení AP
zpracovatelský průmysl
doprava, skladování, spoje
vzdělávání
finanční zprostředkování
2007/2000
1999/1993
3,67
3,96
3,61
4,09
3,70
4,02
1,59
1,51
1,55
1,56
1,72
1,62
2,17
2,42
2,17
2,41
2,11
2,24
za 15 let
za 8 let
za 7 let
Z tabulky č. 2.7.2 je zřejmé, že „dynamika“ růstu mezd v letech 1993 až 1999
dosahovala vyšší hodnoty, než v období 2000 až 2007.
V případě meziročních mzdových nárůstů stále platí ten fakt, že u firem Sdružení
AP jsou mzdové nárůsty nižší než např. meziroční nárůsty tržeb z vlastní výrob a jsou
i nižší, než je celorepublikový nárůst průměrných mezd. Procentní úroveň růstu je
ovlivněna i meziročním zvyšováním výchozí základny průměrné mzdy. Nezanedbatelný
vliv má i situace na trhu pracovních sil a promítá se zde i vliv poměrně nízké míry
inflace, která za rok 2007 dosáhla hodnoty 2,8 %.
Srovnání průměrných mezd firem Sdružení AP s dalšími odvětvími národního
hospodářství je uvedeno v následujících diagramech. Výši průměrné mzdy za roky 2004
až 2007 znázorňuje diagram č. 2.7.7 a její změnu vyjádřenou meziročními indexy
diagram č. 2.7.8.
Vývoj průměrné měsíční mzdy podle odvětví
2004
Kč
45 000
2005
40 000
25 000
24 291 Kč
30 000
21 692 Kč
35 000
2006
průměrná mzda ve firmách
Sdružení AP za rok 2007
2007
20 000
15 000
10 000
5 000
Ostatní veřejné,
sociální a osobní
služby
Zdravotnictví,
veterinární a
soc. činnost
Školství
Veřejná správa,
obrana, soc.poj.
Služby pro pod.,
výzkum, vývoj
Peněžnictví a
pojišťovnictví
Doprava, pošty a
telekomunikace
Pohostinství a
ubytování
Obchod, opravy
mot. vozidel
Stavebnictví
Výroba a rozvod
el., plynu a vody
Zpracovatelský
průmysl
Dobývání
nerostných
surovin
Zemědělství
lesnictví a
rybolov
Firmy Sdružení
AP
Česká republika
0
Zpracováno z údajů ČSÚ
Diagram č. 2.7.7
Soubor: APCR07a.DOC
84
© Sdružení AP, květen 2008
Indexy růstu průměrné měsíční mzdy podle odvětví
%
2004/2003
2005/2004
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2006/2005
Ostatní veřejné,
sociální a osobní
služby
Zdravotnictví,
veterinární a soc.
činnost
Školství
Veřejná správa,
obrana, soc.poj.
Služby pro pod.,
výzkum, vývoj
Peněžnictví a
pojišťovnictví
Doprava, pošty a
telekomunikace
Pohostinství a
ubytování
Obchod, opravy
mot. vozidel
Stavebnictví
Výroba a rozvod
el., plynu a vody
Zpracovatelský
průmysl
Dobývání
nerostných
surovin
Zemědělství
lesnictví a rybolov
7,5
Firmy Sdružení AP
Česká republika
7,3
2007/2006
Zpracováno z údajů ČSÚ
Diagram č. 2.7.8
Při podrobnějším zhodnocení výše uvedených údajů (které se týkají výrobních
firem) je možné konstatovat:
‰Významný růst průměrné mzdy je u kategorie finálních výrobců, kde v porovnání
s předchozím obdobím vzrostla o 12,6 % (index 2006/2005 byl 5,09 %).
Z jednotlivých výrobních skupin je možné např. uvést výraznější zvýšení mezd
u výrobců osobních automobilů, kde činil nárůst 13,6 % (při porovnání 2006/2005
byla tato hodnota 4,23 %), u výrobců nákladních automobilů s růstem 14,2 % oproti
5,8 % v období 2006/2005.
‰Růst mezd u kategorie výrobců skupin, dílů a příslušenství vozidel dosáhl hodnoty
6,8 %. Při porovnání s obdobím 2006/2005, kdy činil 5,43 %, je o cca 1,4 % vyšší.
V tabulce č. 2.7.3 je uveden vývoj počtu pracovníků a průměrných mezd ve firmách
od roku 2000 do roku 2007. V tabulce jsou také uvedeny celkové objemy vynaložených
mzdových prostředků ve firmách Sdružení AP.
Tabulka č. 2.7.3 Vývoj počtu průměrných mezd
rok
2000
118
123
2001
123
137
2002
137
138
2003
138
145
2004
145
145
2005
145
149
2006
149
153
2007
153
průměr. mzda */ (Kč/měs.)
16 050
16 805
17 505
18 627
20 046
21 136
22 356
24 291
meziroční změna (%)
15 920
+8,28
+8,00
16 711
+4,70
+5,56
17 459
+4,16
+4,75
18 936
+6,40
+6,68
20 233
+7,62
+5,86
21 183
+5,43
+4,46
22 591
+5,77
+5,54
+8,66
+7,53
17,178
17,031
+13,36
+11,80
18,570
19,403
+8,10
+9,03
20,744
20,834
+11,70
+6,90
22,025
22,482
+6,17
+5,71
24,434
24,789
+10,93
+8,68
26,708
29,179
+9,30
+7,74
31,646
31,865
+18,49
+8,45
údaje za (počet firem)
objem mezd za rok
(v mld. Kč)
meziroční změna (%)
35,398
+11,86
+11,09
Poznámka: */ Vážený průměr = průměr respektující počty zaměstnanců a mzdy ve firmách.
Soubor: APCR07a.DOC
85
© Sdružení AP, květen 2008
Výše celkových vyplacených mzdových prostředků, která je uvedena ve spodní
části tabulky, souvisí jednak se změnou počtu firem Sdružení AP a promítá se zde
i vlastní růst mezd. Tento fakt potvrzuje i porovnání údajů za stejné počty firem a tomu
odpovídající počty pracovníků (jedná se o „spodní“ údaje ve sloupcích „2000“, „2001“,
„2002“, „2003“, „2004“, „2005“, „2006“ a „2007“ tabulky č. 2.7.3).
Z celkové výše mzdových prostředků lze odvodit, jaké jsou souhrnné odvody firem
Sdružení AP na zdravotní a sociální pojištění a odvody zaměstnanců. Z diagramu
č.2.7.9 vyplývá, že celkový odvod firmami Sdružení AP a jejich zaměstnanci za rok
2007 činil více než 22 miliard Kč.
(mil. Kč)
Odvody firem na zdravotní a sociální pojištění
a odvody zaměstnanců (daň ze mzdy a pojištění)
(firmy Sdružení AP, rok 2002 až 2007)
14 000
12 389,6
12 000
9 848,8
10 000
8 000
11 152,8
7 967,3
7 260,6
8 762,9
9 734,7
7 210,7
6 480,2
5 833,2
5 315,8
6 000
8 851,1
4 000
2 000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
odvod firem na soc. a zdrav. pojištění
odvod zaměstnanců (soc. a zdrav. pojištění, daň ze mzdy)
Diagram č. 2.7.9
Úroveň a vývoj průměrných mezd ve dvou základních profesních skupinách
pracovníků a to u skupiny dělnických profesí („D“) a u tzv. technicko-administrativních
pracovníků („T“) znázorňují dále uvedené tabulky č. 2.7.4 a č. 2.7.5 a také diagram
č. 2.7.10.
Růst průměrných mezd u pracovníků "D" a "T"
40 000 Kč
35 000 Kč
35 893 Kč
30 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
23 040 Kč
24 793 Kč
26 856 Kč
30 962 Kč
20 768 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
28 840 Kč
33 365 Kč
14 365 Kč
14 988 Kč
2001
2002
15 843 Kč
17 235 Kč
18 130 Kč
19 299 Kč
2004
2005
2006
5 000 Kč
2003
průměrná mzda u pracovníků "D"
2007
průměrná mzda u pracovníků "T"
Diagram 2.7.10
Soubor: APCR07a.DOC
86
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 2.7.4 Počty pracovníků a průměrné mzdy u skupiny dělnických profesí
údaje za r. 2006
údaje za r. 2007
změna 2007/2006
počet poč.prac. prům.mzda poč.prac. prům.mzda poč.prac. prům.mzda
I. FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL
14 22 566
21 296
23 733
23 971
5,17%
12,56%
z toho : a) osobní automobily
3 19 064
21 854
19 577
24 949
2,69%
14,16%
b) nákladní automobily
4
1 347
17 623
1 663
19 438
23,46%
10,30%
2
247
250
14 136
14 776
1,21%
4,53%
toho účel. nástavby
c) přívěsy a návěsy
3
548
18 055
582
19 123
6,20%
5,91%
d) autobusy
3
1 498
19 370
1 830
19 647
22,16%
1,43%
e) motocykly
1
109
11 880
81
13 184
-25,69%
10,98%
II. VÝROBCI DÍLŮ
119 67 406
18 627
69 357
19 670
2,89%
5,60%
z toho : a) převážně mech.díly 75 43 337
18 723
44 324
19 689
2,28%
5,16%
b) převážně elektr.díly
13
9 336
17 765
10 387
18 333
11,26%
3,20%
c) ostatní
31 14 733
18 891
14 646
20 561
-0,59%
8,84%
III. ÚČELOVÉ ORGANIZACE
20
60
22 849
64
22 713
6,67%
-0,60%
z toho:a) obchodní, služby ap.
8
13
23 729
17
21 518
30,77%
-9,32%
b) výzkumné, zkušební
12
47
22 606
47
23 145
0,00%
2,38%
CELKEM Sdružení AP:
153 90 032
19 299
93 154
20 768
3,47%
7,61%
skupina firem
Tabulka č. 2.7.5 Počty pracovníků a průměrné mzdy u technicko-administrativ. profesí
skupina firem
I. FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL
z toho : a) osobní automobily
b) nákladní automobily
z toho účel. nástavby
c) přívěsy a návěsy
d) autobusy
e) motocykly
II. VÝROBCI DÍLŮ
z toho : a) převážně mech.díly
b) převážně elektr.díly
c) ostatní
III. ÚČELOVÉ ORGANIZACE
z toho:a) obchodní, služby ap.
b) výzkumné, zkušební
CELKEM Sdružení AP:
údaje za r. 2006
údaje za r. 2007
poč.prac. prům.mzda poč.prac. prům.mzda
počet
14
3
4
9 096
7 336
757
2
119
3
3
1
119
75
13
31
20
8
12
153
244
678
81
17 563
10 722
2 875
3 966
853
318
535
27 512
35 154
36 984
26 540
22 761
31 163
28 395
18 539
32 467
31 484
33 217
34 586
32 777
27 536
35 892
33 365
9 233
7 412
804
116
260
687
70
18 171
10 925
3 186
4 060
882
309
573
28 286
39 585
41 908
29 762
23 141
32 670
30 749
18 910
34 119
33 248
34 143
36 449
33 787
28 702
36 530
35 893
změna 2007/2006
poč.prac.
prům.mzda
1,51%
1,04%
6,21%
-2,52%
6,56%
1,33%
-13,58%
3,46%
1,89%
10,84%
2,37%
3,40%
-2,83%
7,10%
2,81%
12,60%
13,31%
12,14%
1,67%
4,84%
8,29%
2,00%
5,09%
5,60%
2,79%
5,39%
3,08%
4,23%
1,78%
7,58%
Z porovnání růstu mezd mezi jednotlivými skupinami „T“ a „D“ vyplývá, že jejich
poměr za rok 2007 dosáhl hodnoty 1,73 a oproti předchozímu období roku 2006 se
nezměnil. V roce 2002 byl tento poměr 1,654, v roce 2003 to bylo 1,695, v roce 2004
byl poměr 1,673, v roce 2005 byla hodnota 1,723 a v roce 2006 pak 1,731.
Zajímavý je rovněž pohled na regionální úroveň mezd a její srovnání se mzdami ve
firmách automobilového průmyslu v daném kraji. Toto porovnání je znázorněno
v diagramu č.2.7.11.
Diagram jasně dokumentuje, že ve většině regionů je úroveň průměrných mezd ve
firmách Sdružení AP vyšší než průměrné mzdy v daném regionu. Pouze ve třech
krajích (hlavní město Praha, kraj Vysočina a Jihomoravský) jsou mzdy ve firmách
automobilového průmyslu pod úrovní daného kraje. V Praze je úroveň mezd
ovlivněna především koncentrací ústředních orgánů, bankovního a pojišťovacího
sektoru, včetně zastoupení významných zahraničních firem. V kraji Vysočina a v kraji
Jihomoravském jsou průměrné mzdy ve firmách autoprůmyslu o cca 4 až 7 % nižší než
je krajský průměr.
Soubor: APCR07a.DOC
87
© Sdružení AP, květen 2008
24 291 Kč
21 692 Kč
19 228 Kč
18 139 Kč
23 298 Kč
18 508 Kč
20 161 Kč
18 594 Kč
22 740 Kč
18 601 Kč
18 168 Kč
24 814 Kč
18 760 Kč
19 113 Kč
5 000
19 569 Kč
19 498 Kč
19 879 Kč
20 069 Kč
20 046 Kč
10 000
21 628 Kč
15 000
26 809 Kč
20 000
18 964 Kč
19 479 Kč
21 682 Kč
23 721 Kč
18 494 Kč
22 890 Kč
25 000
Průměrná měsíční mzda v roce 2007 podle krajů
21 705 Kč
27 792 Kč
30 000
24 784 Kč
Kč/m ěsíc
0
a
ý
ý
ý
m
ký
ký
ký
ký
ký
ký
ý
ký
ký
in a
ah
ck
ick
sk
rs
es
ns
ňs
lk e
sk
ec
ec
es
oč
t ec
Pr
ou
va
.
ub
oč
er
ce
Z lí
rav
ad
oč
ys
lz e
d
l ez
o
Ús
m
b
r
h
l
o
r
i
i
d
s
V
P
.l m
o
r
R
o
J
L
éh
Č
ře
H
Pa
Ol
om
Ka
sk
St
ov
za
Jih
rav
rál
o
K
M
průměrná mzda v kraji dle ČSÚ
průměrná mzda u firem Sdružení AP v kraji
Diagram č. 2.7.11
Vysoký počet firem automobilového průmyslu v Libereckém, Středočeském
a Zlínském kraji a tím i vyšší poptávka po kvalifikované pracovní síle se naopak odráží
i na úrovni průměrných mezd podniků automobilového průmyslu v těchto regionech.
Ve zmíněných lokalitách je pak hodnota průměrných mezd v rámci podniků Sdružení
AP podstatně vyšší a v případě Středočeského a Zlínského kraje jsou mzdy
v automobilovém průmyslu dokonce o 28,5 % resp. 32,2 % vyšší, než je průměr těchto
krajů. Obdobná je situace v kraji Hradec Králové a Olomouc, kde průměrné mzdy firem
Sdružení AP přesahují regionální úroveň o více jak 20 %.
Relace mezi průměrnou mzdou v ČR a firmami Sdružení AP již byla zmíněna
v předchozí části tohoto materiálu.
Průměrné mzdy u firem se zahraničním partnerem
V rámci Sdružení AP bylo k 31.12.2007 celkem 86 firem se zahraniční účastí.
Jejich průměrná mzda ke stejnému datu dosáhla hodnoty 25 650 Kč. V porovnání
s předchozím rokem 2006 vzrostla o 7,6 %. Oproti období 2006/2005, kdy nárůst činil
5,8 %, došlo u této kategorie firem ke zvýšení meziročního nárůstu, který je ale v relaci
s průměrným nárůstem mezd u firem Sdružení AP.
Průměrné mzdy u firem bez zahraničního partnera
Průměrná mzda u firem bez zahraničního partnera činila u firem Sdružení AP
v roce 2007 18 593 Kč. Meziročně vzrostla o 9,9 % a její tempo růstu se oproti
předchozímu období (kdy činilo 4,9 %) podstatně zvýšilo.
Srovnání výše průměrných mezd firem Sdružení AP, které mají zahraničního
partnera, s průměrnými mzdami firem bez podílu zahraničního partnera, ukazuje
tabulka č. 2.7.6, vývoj (meziroční nárůsty) u obou skupin pak tabulka č. 2.7.7. Graficky
pak vývoj mezd od roku 2001 do roku 2007 u firem „s“ a „bez“ zahraniční účasti
zachycuje diagram č. 2.7.12.
Soubor: APCR07a.DOC
88
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 2.7.6
Průměrná mzda (Kč / měs.)
2004
CELKEM Sdružení AP
ve firmách se zahraniční účastí
ve firmách bez zahraniční účasti
průměr na 1 firmu Sdružení AP
ve firmách se zahraniční účastí
ve firmách bez zahraniční účasti
2005
2006
Počet pracovníků
2007
2004
2005
2006
2007
20 046 21 136 22 356 24 291 101 576 105 302 117 963 121 440
21 333 22 530 23 828 25 650 77 806 82 388 92 858 98 056
15 833 16 124 16 914 18 593 23 770 22 914 25 105 23 384
701
726
792
794
1 037
1 030
1 119
1 140
340
382
380
349
Poznámka: Tato tabulka obsahuje údaje za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP k 31.12.2007
(to je za 153 firem).
Tabulka č. 2.7.7
Průměrná mzda (Kč / měs.)
2004
ve firmách se zahraniční účastí
ve firmách bez zahraniční účasti
2005
2006
meziroční index
2007
2005/2004
2006/2005
2007/2006
1,056
1,018
1,058
1,049
1,076
1,099
21 333 22 530 23 827 25 650
15 833 16 124 16 914 18 593
Růst průměrných mezd u firem bez a se zahraniční účastí
25 000 Kč
25 650 Kč
23 828 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
19 132 Kč
18 468 Kč
13 849 Kč
13 176 Kč
20 126 Kč
21 333 Kč
22 530 Kč
18 593 Kč
14 581 Kč
15 833 Kč
16 124 Kč
2004
2005
16 914 Kč
5 000 Kč
2001
2002
2003
firmy se zahraniční účastí
2006
2007
firmy bez zahraniční účasti
Diagram č. 2.7.12
Srovnání dosahované průměrné mzdy ve firmách bez zahraniční účasti v poměru
s firmami se zahraniční účastí je uvedeno v tabulce č. 2.7.8.
Tabulka č. 2.7.8
rok
Poměr průměrné mzdy
firmy bez zahraniční
účasti k průměrné mzdě
firmy se zahraniční
účastí (%)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
72,4
72,4
74,2
71,6
71,0
72,5
Z uvedených porovnání vyplývá, že diference průměrných mezd mezi oběma
skupinami firem mírně osciluje a jejich růst je prakticky paralelní. V roce 2007 činila
průměrná mzda ve firmách bez zahraničního partnera 72,5 % průměrné mzdy
dosažené u firem se zahraniční účastí. Určitým způsobem jsou údaje ovlivněny výchozí
Soubor: APCR07a.DOC
89
© Sdružení AP, květen 2008
základnou a různými počty pracovníků v uvedených skupinách firem. To se pak
následně projevuje v celkových poměrových ukazatelích.
Průměrné mzdy a míra inflace
Srovnání meziročních indexů růstu mezd v České republice s indexem růstu mezd
firem Sdružení AP ukazuje diagram č. 2.7.13. Diagram je doplněn o údaj meziroční míry
inflace za stejné období. Je zřejmé, že po období roků 2001 až 2003, kdy docházelo
k postupnému sbližování meziročního růstu mezd v rámci firem Sdružení AP s růstem
mezd v rámci celé ČR, předstihl růst průměrných mezd v rámci firem Sdružení AP
v následujícím období přibližně o 1 % růst mezd v ČR s tím, že za rok 2005 se tyto
hodnoty přibližně srovnaly. V roce 2006 byl růst průměrných mezd v rámci firem
Sdružení AP přibližně o 1 % pod růstem mezd v rámci celé ČR, avšak v roce 2007
předstihnul celorepublikový růst o 1,3 %. Doplněním diagramu o meziroční míry inflace
jsme získali i průběh reálného přírůstku mezd, který za rok 2007 činil v rámci firem
Sdružení AP 5,8 %.
Vývoj indexu průměrných mezd a inflace
(%)
12
míra inflace
11
10
růst mezd - firmy Sdružení AP
9
růst mezd - Česká republika
8
7,53
7
7,35
6
5
4
3
2,80
2
1
0
1998/1997
1999/1998
2000/1999
2001/2000
2002/2001
2003/2002
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006
Diagram č. 2.7.13
Průměrné mzdy a velikost firmy
Diagram č. 2.7.14 znázorňuje dosaženou hodnotu průměrné mzdy podle velikosti
firmy (dané počtem zaměstnanců) v porovnání s údajem průměrné mzdy za celou ČR.
Vyšší hodnotu průměrné mzdy v případě firem do 50ti zaměstnanců ovlivňují
v převážné míře firmy, jejichž činnost má nevýrobní charakter (účelové organizace,
služby pro automobilový průmysl).
Průměrné mzdy u kategorie firem nad 2 500 pracovníků jsou ovlivněny tím, že se
jedná o výrobní firmy jak z oblasti výroby dílů, tak i finální výrobce, s převážně
zahraničním vlastníkem.
Soubor: APCR07a.DOC
90
© Sdružení AP, květen 2008
Průměrná měsíční mzda podle velikosti firmy
Kč/měsíc
Sdružení AP, rok 2007
35 000
30 564 Kč
27 790 Kč
20 751 Kč
21 152 Kč
do 1000
pracovníků
22 229 Kč
22 464 Kč
do 2500
pracovníků
21 551 Kč
do 500
pracovníků
21 692 Kč
do 250
pracovníků
25 000
24 291 Kč
do 1500
pracovníků
30 000
20 000
15 000
10 000
5 000
nad 2500
pracovníků
do 50
pracovníků
Sdružení AP
celkem
Česká republika
0
Diagram č. 2.7.14
Dílčí závěry z této kapitoly je možné shrnout do následujících bodů:
• za období 2007/2006 vzrostly průměrné mzdy o 7,53 % a proti období 2006/2005,
kdy činila meziroční změna 5,77 %, došlo k téměř dvouprocentnímu navýšení - tato
změna předstihla o cca 0,2 % mzdový nárůst za roky 2007/2006 za celou ČR;
• ve srovnání s mírou inflace, která v roce 2007 dosáhla v ČR úrovně 2,8 %, zajišťuje
růst průměrných mezd v rámci firem Sdružení AP téměř šestiprocentní růst reálných
mezd;
• vývoj růstu průměrných mezd u firem se zahraniční účasti a českých firem
znázorněný v diagramu č. 2.7.11 probíhá s mírnými diferencemi prakticky paralelně;
• z průzkumu provedeného mezi firmami sdružení AP vyplynulo, že většina firem
zvažuje pro období roku 2008 zvýšit mzdy minimálně o úroveň předpokládané míry
inflace, tj. v rozmezí cca 6 až 7 %;
• v porovnání s průměrnou mzdou v ČR dosahuje průměrná mzda v automobilovém
průmyslu o cca 12 % vyšší hodnoty. Ve srovnání s ostatními odvětvími je svým
indexem růstu přibližně uprostřed celého spektra odvětví (viz diagram č. 2.7.8);
• z diagramu č. 2.7.2 je patrný růst průměrných mezd v jednotlivých základních
skupinách výrobců Sdružení AP - index růstu průměrné mzdy u finálních výrobců
vozidel je tentokrát vyšší než u výrobců příslušenství;
• nejvyšší hodnota průměrné mzdy je u firem do 50 zaměstnanců (zde převažují
účelové organizace) a u velkých firem nad 2 500 zaměstnanců;
• v případě průměrných mezd pracovníků kategorie „D“ a „T“ pokračuje určitá
diferenciace v jejich výši, jejich vzájemný poměr se podstatně nemění (viz diagram
č. 2.7.9).
Z obsahu této kapitoly vyplývá, že reálná mzdová politika patří mezi významné prvky
stability a konkurenceschopnosti firmy. Ovlivňuje v konkurenčním prostředí její
postavení na trhu pracovních sil a ve svých důsledcích se významným způsobem podílí
na vlastní zaměstnanosti.
Zpracoval: Ing. Novák + Ing. Šípek
Soubor: APCR07a.DOC
91
© Sdružení AP, květen 2008
2.8 Pracovní neschopnost a pracovní úrazy
2.8.1 Pracovní neschopnost
Hodnoty pracovní neschopnosti patří k jedněm z nejvíce sledovaných
a hodnocených ukazatelů, které mají významný vliv na chod a tím samozřejmě
i ekonomické výsledky firem. Na základě dostupných údajů z Českého statistického
úřadu vyplývají pro nemocnost některé zobecňující principy, které se projevují
i v automobilovém průmyslu. Míra pracovní neschopnosti v České republice je
v porovnání s ostatním vyspělým světem neúměrně vysoká. Tato disproporce nemá
žádnou objektivní příčinu, protože faktory, které mají na nemocnost samozřejmě vliv
(vrozené dispozice, celkový zdravotní stav i pracovní prostředí) jsou v porovnání
s ostatními zeměmi zcela srovnatelné. Systém nemocenských dávek v roce 2007 byl
bohužel nastaven tak, že často platí, že dávky jsou zneužívány a nemocnost je
ovlivněna ne objektivními faktory, ale výší příjmu. Vysoké procento nemocnosti pak ve
firmách způsobuje ztráty v produktivitě práce a poruchy výrobního taktu. Ve svém
důsledku pak mohou omezení plynoucí z velkého procenta práce neschopných
zaměstnanců vyústit až v omezení výroby a tím způsobit ztrátu zakázek. Vedle tohoto
již kritického následku má nemocnost rovněž vliv na potřebu další přesčasové práce,
případně využívání pracovníků od zprostředkovatelských agentur.
Pro nemocnost v celostátním měřítku platí, že s rostoucím příjmem procento
pracovní neschopnosti klesá, délka pracovní neschopnosti se prodlužuje a počet
případů pracovní neschopnosti klesá. Tuto tendenci ještě zvýraznila novelizace zákona
č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění s účinností od 1.1.2004, která přinesla
významnou úpravu ve výpočtu nemocenských dávek (např. se snížila sazba pro
výpočet denní dávky nemocenské za první 3 dny pracovní neschopnosti na polovinu, tj.
z 50 % na 25 %, změnila se i výše vyměřovacího základu pro prvních 14 dnů pracovní
neschopnosti ze 100 % na 90 %). Důsledkem toho je pokles počtů nově hlášených
krátkodobých pracovních neschopností a naopak zvýšení podílů případů dlouhodobých
pracovních neschopností. Vývoj průměrné délky pracovní neschopnosti v ČR ukazuje
diagram č. 2.8.1. V roce 2005 průměrná délka pracovní neschopnosti mírně poklesla
z hodnoty téměř 35 kalendářních dnů v roce 2004 na hodnotu 33 kalendářních dnů, ale
roky 2006 a 2007 příznivý trend nepotvrdily, protože nemocnost se opět pohybuje
kolem hodnoty 35 dnů, což je vysoká hodnota. Ukazuje se tedy, že bez zásadní změny
v systému výplaty nemocenské se trend vysoké nemocnosti nepodaří snížit.
Dlouhodobější statistické trendy ukazují, že současná konstrukce výpočtu
nemocenských dávek stále znevýhodňuje zaměstnance s průměrnými a vyššími příjmy,
kteří institut pracovní neschopnosti nemají tendenci zneužívat, naopak jej nevyužívají,
neboť lehčí a krátkodobější nemoci buď neléčí, nebo k jejich léčení využívají dovolenou.
Jaký bude další vývoj v této oblasti, lze jen těžko předvídat, protože ustanovení zákona,
podle kterého se nemocenská v prvních třech dnech nemoci nevyplácela, bylo
rozhodnutím Ústavního soudu zrušeno. Podle posledních údajů zveřejněných MPSV
však toto opatření neslo kýžené výsledky, protože nemocnost poklesla za 1. čtvrtletí
2008 o 11 %. Od 1. července 2008 však budou zaměstnanci pobírat za první tři dny
nemoci 60% vyměřovacího základu, tedy stejně jako pobírají v dalších dnech nemoci.
Je to paradoxně více, než pobírali nemocní zaměstnanci v roce 2007, kdy to bylo výše
zmiňovaných 25 % z vyměřovacího základu.
Diagram 2.8.1 vedle průměrné délky pracovní neschopnosti v ČR ukazuje i to, že
situace ve firmách Sdružení AP je zatím příznivější, než je celorepublikový průměr.
Soubor: APCR07a.DOC
92
© Sdružení AP, květen 2008
Podíváme-li se na vývoj pracovní neschopnosti podrobněji, vycházejí statistické
údaje uvedené v tabulce č. 2.8.1 a diagramech č. 2.8.2 a 2.8.3.
ČR - Průměrná délka pracovní neschopnosti
Průměrný počet kalend. dnů
40,0
34,8
35,0
30,0
25,0
18,4
19,9
20,7
26,8
24,8 23,9 25,8 26,3
23,2
26,1 28,0
30,8 30,5
28,6
35,3
32,8
34,6
Sdružení AP (D)
20,0
15,0
10,0
Sdružení AP (T)
5,0
0,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Roky
Zdroj: Český statistický úřad
Diagram č. 2.8.1
Tabulka č. 2.8.1
Počet dnů pracovní neschopnosti
„dělnické profese“
Počet dnů pracovní neschopnosti
„administrativa“
Celkem Sdružení AP
Finální výrobci
Výrobci příslušenství
Účelové organizace
2003
9,4
10,1
9,4
8,4
2004
7,8
8,3
7,8
7,5
2005
7,5
9,3
7,3
6,5
2006
9,6
9,1
9,6
9,6
2007
8,3
8,7
8,4
7,1
2003
26,3
25,6
26,8
5,0
2004
21,3
22,5
22,0
5,8
2005
22,1
26,0
22,1
6,5
2006
25,3
20,4
26,3
14,8
2007
23,9
18,4
25,6
7,4
Firmy se zahraniční účastí
Tuzemské firmy
7,0
12,0
6,0
10,2
6,6
8,6
8,4
11,3
7,3
9,7
24,4
28,6
19,6
23,5
22,3
21,8
26,9
22,9
25,6
21,1
počet kalendářních
dnů
"Administrativa" - průměrná délka pracovní neschopnosti
15
12,5
10
7,5
5
2,5
0
2003
2004
2005
Celkem Sdružení AP
Výrobci příslušenství
2006
2007
roky
Finální výrobci
Účelové organizace
Diagram č. 2.8.2
Soubor: APCR07a.DOC
93
© Sdružení AP, květen 2008
"Dělnické profese" - průměrná délka pracovní neschopnosti
počet kalendářních dnů
30
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
Celkem Sdružení AP
Výrobci příslušenství
2006
2007 roky
Finální výrobci
Účelové organizace
Diagram č. 2.8.3
Z tabulky č. 2.8.1 a diagramů č. 2.8.2 a 2.8.3 vyplývá, že pracovní neschopnost
v automobilovém průmyslu oproti roku 2006 poklesla ve všech sledovaných
skupinách. Dá se tedy říci, že opatření, která byla ve firmách přijímána, přinesla
pozitivní výsledky. Údaje ukazují, že hodnoty u všech kategorií poklesly přibližně stejně,
s výjimkou dělnických profesí u účelových organizací, kde je vysoký pokles oproti
dvojnásobné hodnotě roku 2006 dán pravděpodobně extrémní hodnotou, která zásadně
ovlivnila tento malý statistický soubor. Oproti výsledkům v roce 2006 se ale opět zvýšil
poměr nemocnosti v dělnických profesích vůči administrativě. Tento ukazatel se zvýšil
z hodnoty 2,63 dosažené v roce 2006 na 2,87 v roce 2007. Nejmarkantnější to je
u firem se zahraniční účastí, kde je nemocnost v dělnických profesích 3,5 krát vyšší než
v administrativě. Téměř stejné hodnoty dosahuje tento poměr samozřejmě u účelových
organizací, což je dáno jejich charakterem. Pokud vezmeme jen dělnické profese, u
kterých je pracovní neschopnost vyšší, je vidět, že průměrná délka pracovní
neschopnosti v automobilovém průmyslu byla v roce 2007 stále o zhruba 40 % nižší,
než je celostátní průměr. Podíváme-li se na vývoj nemocnosti v administrativních
profesích ve firmách podle vlastníka, pak nemocnost o něco více poklesla ve firmách
tuzemských, možná i díky tomu, že v roce 2006 právě zde nemocnost vzrostla oproti
roku 2005 více. Podobná situace je v dělnických profesích, kde obě skupiny také mírně
poklesly a u firem tuzemských to bylo o několik desetin dne více. Nemocnost ve firmách
se zahraniční účastí je 25,6 dnů. Pracovní neschopnost v dělnických profesích je u
firem se zahraniční účastí o více než 4 dny vyšší, než ve firmách tuzemských.
V administrativních profesích se rozdíl mezi oběma skupinami téměř nezměnil
a zůstává o 2,4 dny vyšší v tuzemských firmách.
Celkově lze shrnout, že ve všech základních sledovaných skupinách nemocnost
poklesla a její pokles o 1,5 dne je zhruba dvojnásobný oproti průměrnému poklesu
celostátnímu.
Z toho, co bylo výše uvedeno, je vidět, že stimulátory a motivátory k ovlivňování
pracovní neschopnosti zaměstnanců patří k jednomu z prioritních úkolů, které musí
management členských firem Sdružení AP neustále řešit. K nejčastěji používaným
motivačním nástrojům ve firmách patří tzv. odměny za přítomnost v práci, ale také
regenerační volno (delší dovolená), preventivní léčebné programy nebo např. očkování
proti chřipce.
Soubor: APCR07a.DOC
94
© Sdružení AP, květen 2008
2.8.2 Pracovní úrazy
Ovlivňování a výsledná hodnota počtu pracovních úrazů je ještě důležitější faktor
než nemocnost, protože vytváření podmínek pro bezpečné, nezávadné a zdraví
neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci včetně přijímání opatření k prevenci rizik patří k základním povinnostem
zaměstnavatelů. Celková míra bezpečnosti práce v jednotlivých firmách je samozřejmě
závislá na prevenci a identifikaci rizik, ovlivňují ji ale ještě mnohé další faktory, kterými
jsou především výrobní program a používané technologie, možnosti technického
zařízení, ekonomické možnosti a v neposlední řadě samotný lidský faktor. Diagram
č. 2.8.4 ukazuje postavení automobilového průmyslu v kontextu České republiky.
Pracovní úrazovost v letech 2003 až 2007 ve firmách Sdružení AP je uvedena v tabulce
č. 2.8.2 a diagramech č. 2.8.5 a 2.8.6.
Průměrný počet kalend. dnů
ČR - Vývoj průměrné délky pracovní neschopnosti
na pracovní úraz
48
45,1
46
46,6
43,7
44
40,8
42
40
37,5
38
36
45,8
35,2
38,6
41,8
42,0
40,6
39,4
38,2
36,0
Sdružení AP
33,2
34
32
30
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Zdroj: Český statistický úřad
Diagram č. 2.8.4
Tabulka č. 2.8.2
Průměrný počet pracovních úrazů
Průměrný počet kalendářních dnů
pracovní neschopnosti na úraz
Celkem Sdružení AP
Finální výrobci
Výrobci příslušenství
Účelové organizace
2003
16,1
29,2
14,9
1,0
2004
16,0
29,9
14,9
1,0
2005
15,6
25,3
15,2
1,0
2006
18,4
24,7
18,2
1,0
2007
19,2
31,9
17,9
1,0
2003
37,2
39,1
36,1
9,5
2004
37,2
38,2
37,0
9,5
2005
36,9
45,2
35,3
42,4
2006
34,3
41,8
33,0
13,3
2007
35,3
43,3
33,6
9,0
Firmy se zahraniční účastí
Tuzemské firmy
16,5
15,5
18,8
11,9
19,2
10,3
20,6
15,2
21,1
15,2
39,2
34,4
36,0
39,7
37,4
35,6
34,6
33,6
34,2
38,3
Z diagramu č. 2.8.4 i ze zdrojových dat ČSÚ vyplývá, že automobilový průmysl je
obor s nižší hodnotou průměrného počtu kalendářních dnů pracovní neschopnosti
připadajících na 1 úraz. Oproti celostátnímu průměru je tato hodnota nižší cca o 30 %,
v roce 2006 to bylo obdobné. Z tabulky č. 2.8.2 je vidět, že průměrný počet pracovních
úrazů se v roce 2007 zvýšil. Výjimku tvoří výrobci příslušenství, kde došlo k nepatrnému
poklesu, stejné hodnoty jako v roce 2006 bylo dosaženo u firem tuzemských. Nejvyšší
Soubor: APCR07a.DOC
95
© Sdružení AP, květen 2008
nárůst byl u finálních výrobců, kde se průměrný počet pracovních úrazů zvýšil
o 7 případů. Pozitivní není ani skutečnost, že s výjimkou účelových organizací
a nepatrného snížení u firem se zahraniční účastí, všechny základní sledované skupiny
vykázaly zvýšení průměrného počtu kalendářních dnů pracovní neschopnosti na úraz.
Ke zvýšení došlo zhruba o 1 den. Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele je opět ve skupině
finálních výrobců. Výrazně nižší je tato hodnota u účelových organizací, což je dáno
jejich charakterem. Z hlediska vlastnické struktury vychází průměrný počet kalendářních
dnů pracovní neschopnosti vztažený na 1 případ úrazu po loňském téměř shodném výsledku
u obou sledovaných skupin o 4 dny vyšší ve firmách tuzemských. Hodnota ukazatele je
přibližně 38 dní, zatímco u firem se zahraniční majetkovou účastí je to jen 34 dní.
Průměrný počet pracovních úrazů
35
počet úrazů
30
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
Celkem Sdružení AP
Výrobci příslušenství
2006
2007
roky
2007
roky
Finální výrobci
Účelové organizace
Diagram č. 2.8.5
Počet dnů pracovní neschopnosti na úraz
kalendářních dnů
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
Celkem Sdružení AP
Výrobci příslušenství
2006
Finální výrobci
Účelové organizace
Diagram č. 2.8.6
Zpracoval: Ing. Ešner
Soubor: APCR07a.DOC
96
© Sdružení AP, květen 2008
2.9 Vývoj základních ekonomických ukazatelů
Údaje z databázových listů za rok 2007 znovu v řadě parametrů potvrdily, že
výrazný růst odvětví automobilového průmyslu i v tomto období není nahodilý proces,
ale jedná se systematický rozvoj odvětví, které pak ve svém celku ovlivňuje řadu
ekonomických parametrů národního hospodářství (v tomto případě hovoříme zejména
o průmyslové výrobě a exportu celé ČR). Úspěch tohoto odvětví je o to významnější, že
se odehrává v období enormního posilování koruny zejména vůči EUR a USD.
Objektivně je nutné ale uvést, že se zde promítají a konečné hodnoty určitým
způsobem ovlivňují i ekonomické výsledky nových členských firem Sdružení AP.
Výsledky a rozdíly u hlavních skupin výrobců, tj. u finálních výrobců resp. výrobců dílů
a příslušenství vozidel, vyplynou z vlastního obsahu kapitoly.
Podíly uvedených základních skupin na objemu produkce jsou zřejmé
z diagramu č. 2.9.1 a z hlediska finálních výrobců jsou uvedeny podíly jednotlivých
výrobních skupin v diagramu č. 2.9.2. Produkci firem Sdružení AP ve finančním
vyjádření a členěnou podle základních výrobních skupin ukazuje tabulka č. 2.9.1.
Podíly jednotlivých výrob na celkovém objemu produkce
(rok 2007, firmy Sdružení AP - 100% = 640 861,7 mil.Kč)
ostatní
1,5%
osobní
automobily
38,6%
díly a
příslušenství
56,8%
nákladní vozy
1,1%
autobusy
2,0%
Diagram č. 2.9.1
Tabulka č. 2.9.1 VÝVOJ CELKOVÉ PRODUKCE FIREM SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
objem produkce Sdružení AP
(mil. Kč)
- z toho: finální výrobci
z toho: osobní automobily
nákladní vozy
autobusy
ostatní
výrobci příslušenství
účelové organizace
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
304 800,2
159 284,3
146 083,2
6 096,4
5 378,7
1 726,0
144 69,8
946,1
326 452,5
158 285,0
145 715,5
4 527,5
5 848,0
2 194,0
167 46,6
1 120,9
348 403,8
148 282,5
136 140,5
4 075,0
5 929,0
2 138,0
198 909,2
1 212,1
385 550,9
157 691,0
143 595,0
4 479,0
7 042,0
2 575,0
226 552,5
1 307,4
458 963,5
186 788,0
173 416,2
3 585,9
6 744,2
3 041,7
271 270,5
905,0
560 541,6
241 456,7
224 718,0
4 548,0
9 450,7
2 740,0
317 913,2
1 171,7
640 861,7
269 747,3
247 674,0
6 919,4
12 495,3
2 658,6
364 146,5
6 967,9
Uvedené údaje, které vyjadřují vývoj celkové produkce ve finančních jednotkách, je
vhodné doplnit např. v případě finálních výrobců o statistický přehled, který se týká
výroby, domácího prodeje a exportu jednotlivých typů vozidel (v kusech za české
výrobce) - viz tabulka č. 2.9.2 na další straně. Mnohdy celkové počty vyrobených
Soubor: APCR07a.DOC
97
© Sdružení AP, květen 2008
a prodaných vozidel vyjádří celkovou situaci odvětví názorněji, než jejich transformace
do finančních jednotek.
Podíly jednotlivých kategorií vozidel na objemu produkce
(rok 2007, finální výrobci Sdružení AP - 100% = 269 747,3 mil. Kč)
autobusy
4,6%
nástavby
0,3%
přípojná vozidla
0,9%
nákladní vozy
2,3%
motocykly
0,1%
osobní automobily
91,8%
Diagram č. 2.9.2
Tabulka č. 2.9.2
SOUHRN - POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU VŠECH KATEGORIÍ VOZIDEL 2007/2006
POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU DVOUSTOPÝCH MOTOROVÝCH VOZIDEL 2007/2006
Soubor: APCR07a.DOC
98
© Sdružení AP, květen 2008
POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU MOTOCYKLŮ 2007/2006
POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL 2007/2006
Přes obtížnou dostupnost údajů je do tohoto přehledu zařazena i skupina výrobců
různých účelových nástaveb. Údaje v tabulce však nezahrnují celé spektrum výrobců,
ale pouze jejich část.
POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU NÁSTAVEB 2007/2006
Z údajů, které jsou uvedeny v předchozích tabulkách vyplývá, že:
Celková výroba vozidel v ČR všech kategorií v roce 2007 (osobní + malá užitková N1
+ nákladní + autobusy + motocykly + nástavby + přípojná) oproti roku 2006 vzrostla
o 10,0 %. V předchozím období 2006/2005 byl zaznamenán meziroční nárůst 41,0 %,
(u firem Sdružení AP o 41,3 % - důvod pro tak enormní zvýšení výroby byl dán
náběhem na plnou kapacitu výroby v závodě TPCA Czech, zvýšením výroby ve Škoda
Auto a výroby autobusů).
Tuzemský prodej - shodně jako v období 2006/2005, kdy došlo k nárůstu domácích
prodejů o 6,4 % (u firem Sdružení AP o 6,9 %), pokračuje tento trend i v období
2007/2006 a dochází k dalšímu zvýšení prodejů na domácím trhu o 5,04 % (u firem
Sdružení AP o 4,94 %).
Soubor: APCR07a.DOC
99
© Sdružení AP, květen 2008
Zahraniční prodej - pokračoval jeho další růst a vzrostl z 45,5 % v porovnání
2006/2005 o dalších 12,4 % za období 2007/2006. Na zvýšení podílu se tentokrát
podíleli prakticky všichni finální výrobci.
K jednotlivým kategoriím vozidel je možné konstatovat:
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
V oblasti výroby osobních automobilů (M1) a malých užitkových vozidel
kategorie N1 představoval souhrnný nárůst 9,58 %. Z obou významných výrobců
osobních automobilů se na nárůstu tentokrát větší měrou podílela firma ŠKODA
AUTO než TPCA CZECH.
Domácí prodej této kategorie vozidel (osobní automobily M1 a malá užitková N1)
vzrostl v celkovém součtu o 2,7 %. Důležitou roli znamenalo uplatnění produkce
na zahraničních trzích, které se promítlo do nárůstu exportu o 12,02 %.
Výrobci nákladních vozidel dosáhli tentokrát významného zvýšení výroby, kde
celkový nárůst představoval 58,96%. Téměř shodné navýšení výroby bylo
dosaženo jak u firmy TATRA, tak i u firmy AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS.
Z hlediska uplatnění českých výrobců nákladních vozidel na tuzemském
i zahraničním trhu se ve větší míře podařilo realizovat výrobu na zahraničních
trzích, kde došlo k meziročnímu nárůstu o téměř 70 %. Domácí trh zaznamenal
nárůst o téměř 14 % s vyšším podílem prodejů firmy AVIA ASHOK LEYLAND
MOTORS.
Výroba v kategorii autobusů pokračovala v předchozím nárůstu a za období
roku 2007/2006 vzrostla o dalších 7,94 %. Na této hodnotě se nejvýrazněji
podílela firma IVECO CZECH REPUBLIC.
Odbyt autobusů na tuzemském trhu poklesl o 5,48 % a mimo firmu SOR a KH
motor Centrum postihnul prakticky oba další výrobce tj. firmy IVECO CZECH
REPUBLIC a TEDOM. Zvýšená výroba však našla uplatnění na zahraničních trzích,
kde hodnota exportu vzrostla v roce 2007 oproti roku 2006 o 23,88 %
s výrazným podílem IVECO CZECH REPUBLIC.
V kategorii výrobců motocyklů vzrostla výroba o 110,8 %, s tím, že v oblasti
realizace výroby sice došlo k poklesu domácího prodeje o 29,1 % ale
podstatnou měrou se zvýšil export a to o 150,2 %.
U kategorie přípojných vozidel O3 a O4 došlo v oblasti výroby ve srovnání
s rokem 2006/2005 ke zvýšení o 16,91 %. Na úkor domácího prodeje, který
poklesl o 18,1 %, vzrostl export o 50,21 %.
V případě přípojných vozidel kat. O1 a O2 jsou statistické údaje k dispozici
pouze za firmu Agados (člen Sdružení AP), u které pokračuje pozitivní vývoj jak
ve výrobě (19,9 %), tak i v domácím prodeji (19,52 %). Obdobný nárůst byl
zaznamenán v oblasti exportu a to o 22,3 %.
2.9.1 Tržby z vlastní výroby
Meziroční růst tržeb z vlastní výroby činil 80 320,1 mil Kč, což při procentuálním
vyjádření představuje nárůst o 14,3 %. Jedná se opět o dvouciferný nárůst a to i přes
skutečnost, že se zvedá výchozí základna. Jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly, tak se
zde promítá dílčím způsobem i vliv nových členů Sdružení AP. V následující tabulce
2.9.3. jsou pak uvedeny meziroční indexy za delší časové období.
Celkové údaje v podrobnějším členění jsou uvedeny v tabulce č. 2.9.4. Je zřejmé,
že růst tržeb ovlivňují rovnoměrně všechny hlavní kategorie výrobců, tj. jak finální, tak
výrobci příslušenství.
Soubor: APCR07a.DOC
100
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 2.9.3
změna objemu
produkce (tržeb
z průmyslové
činnosti)
(%)
2001/2000
2002/2001
2003/2002
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006
+ 11,7
+ 7,1
+ 6,7
+ 10,7
+ 19,0
+ 22,1
+ 14,3
Tabulka č. 2.9.4
2006
objem produkce (tržeb z průmyslové
činnosti) Sdružení AP (mil. Kč)
- z toho: finální výrobci
z toho: osobní automobily
Nákladní vozy
autobusy
ostatní
výrobci příslušenství
účelové organizace
2007
560 541,6
241 456,7
224 718,0
4 548,0
9 450,7
2 740,0
317 913,2
1 171,7
změna 2007/2006
640 861,7
269 747,3
247 674,0
6 919,4
12 495,3
2 658,6
364 146,5
6 967,9
14,3 %
11,7 %
10,2 %
52,1 %
32,2 %
-3,0 %
14,5 %
494,7 %
Podíly jednotlivých skupin výrobců na celkovém objemu produkce v % jsou uvedeny
v tabulce č. 2.9.5. Tabulka doplňuje dříve uvedený diagram č. 2.9.1. Je z ní zřejmý
několikaletý vyrovnaný podíl zejména výrobců dodavatelského sektoru na celkových
tržbách a to i při celkovém růstu jejich objemu.
Tabulka č. 2.9.5
výrobci
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
výroba nástaveb
motocykly
přípojná vozidla
dodavatelé
ostatní
r. 2004
r. 2005
r. 2006
r. 2007
objem produkce
objem produkce
objem produkce
objem produkce
385 550,9 mil. Kč 458 963,5 mil. Kč 560 541,6 mil. Kč 640 861,7 mil. Kč
37,2 %
35,8 %
40,1%
38,6 %
1,2 %
0,8 %
0,8%
1,1 %
1,8 %
1,5 %
1,7%
2,0 %
0,1 %
0,1 %
0,1%
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1%
0,02 %
0,5 %
0,5 %
0,4%
0,3%
58,8 %
59,1 %
56,7%
56,8 %
0,3 %
0,2 %
0,2%
1,1 %
Podle své velikosti, charakterizované tentokrát počtem zaměstnanců, se jednotlivé
kategorie firem podílí na celkovém objemu tržeb 640 861,7 mil. Kč způsobem, který je
uveden v tabulce č. 2.9.6.
Tabulka č. 2.9.6
velikost firmy (počet zaměstnanců)
do 50
50 – 250
250 – 500
500 - 1 000
1 000 - 5 000
nad 5 000
r. 2006
r. 2007
podíl na celkových tržbách v %
(100% = 560 541,6 mil. Kč)
podíl na celkových tržbách v %
100 % = 640 861,7 mil. Kč
0,2
2,7
5,9
10,4
37,8
43,0
0,4
3,0
6,0
10,5
39,1
41,0
Rozhodující podíl na tržbách z vlastní výroby mají firmy, u nichž je počet
zaměstnanců větší jak 500, tedy firmy, které nespadají do kategorie malých a středních
firem. Podíl na celkových tržbách, který mají malé a střední firmy (to je firem s počtem
zaměstnanců do 250 osob), se zvýšil z hodnoty 2,9 % v roce 2006 na hodnotu 3,4 %
v roce 2007. Rozhodně se nepřibližuje podílu, který tyto firmy zaujímají z hlediska
Soubor: APCR07a.DOC
101
© Sdružení AP, květen 2008
svého počtu v členské základně firem Sdružení AP a který je cca 40 %.
2.9.2 Přidaná hodnota
V roce 2007 bylo firmami Sdružení AP dosaženo celkové přidané hodnoty ve výši
115 789,2 mil. Kč. Jedná se o významný ekonomický ukazatel, jehož meziroční nárůst
činil 21 %. Jeho tempo růstu se ve srovnání s předchozím období zvýšilo a je vyšší než
růst tržeb.
Tabulka č. 2.9.7 a diagram č. 2.9.3 ukazují meziroční indexy přidané hodnoty a to,
jakým způsobem se jednotlivé hlavní skupiny výrobců za poslední tři roky podílely na
její celkové výši, uvádí tabulka č. 2.9.8.
Tabulka č. 2.9.7
2005
mil. Kč
33 613,8
55 384,8
370,9
89 369,5
finální výrobci
výrobci příslušenství
ostatní
Celkem
2006
mil. Kč
2007
mil. Kč
47 698,4
47 241,2
453,4
95 393,0
49 596,5
65 617,8
574,9
115 789,2
Index
2006/2005
2007/2006
1,42
0,85
1,22
1,06
1,03
1,38
1,26
1,21
Růst přidané hodnoty v rámci firem
Sdružení AP
výše přidané hodnoty (mil. Kč)
95 393,01
100 000
89 369,50
19,71%
21,40%
82 011,90
80 000
20%
71 734,70
56 618,40
60 000
39 805,00
44 239,20
40 000
11,14%
49 695,90
61 759,79
15%
16,15%
14,33%
13,93%
10%
12,33%
9,08%
8,97%
5%
6,74%
20 000
meziroční růst přidané hodnoty
115 789,20 25%
120 000
0
0%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
výše přidané hodnoty
2004
2005
2006
2007
meziroční růst přidané hodnoty
Diagram č. 2.9.3
Tabulka č. 2.9.8
finální výrobci
výrobci příslušenství
ostatní
Soubor: APCR07a.DOC
rok 2005
celková výše přidané
hodnoty
89 369,5 mil. Kč
rok 2006
celková výše přidané
hodnoty
95 393,0 mil. Kč
rok 2007
celková výše přidané
hodnoty
115 789,2 mil. Kč
37,6 %
62,0 %
0,4 %
50,0 %
49,5 %
0,5 %
42,8 %
56,7 %
0,5 %
102
© Sdružení AP, květen 2008
Do celkového růstu parametru se poměrně významným způsobem promítnul vliv
nejen rozvoje ale i změny členské základny Sdružení AP (nárůst počtu členů v kategorii
výrobců příslušenství).
Podíly jednotlivých skupin výrobců na celkových tržbách a přidané hodnotě za
rok 2007 jsou uvedeny v tabulce č. 2.9.9, podíl přidané hodnoty na objemu tržeb od
roku 2005 je uveden v tabulce č. 2.9.10.
Tabulka č. 2.9.9
údaje za rok 2007
Podíl na celkové
přidané hodnotě
100% = 115 789,2 mil. Kč
42,8 %
56,7 %
0,5 %
Podíl na celkových tržbách
100% = 640 861,7 mil. Kč
42,1 %
56,8 %
1,1 %
Finální výrobci
Výrobci příslušenství
Ostatní
Tabulka č. 2.9.10
Tržby z vlastní výroby
Přidaná hodnota
Podíl přidané
hodnoty na tržbách (%)
rok 2005
mil. Kč
rok 2006
mil. Kč
rok 2007
mil.Kč
458 963,5
89 369,5
560 541,6
95 393,0
19,4
17,0
Index
640 861,7
115 789,2
2006/2005
1,221
1,067
2007/2006
1,143
1,213
18,1
0,876
1,064
Tabulkový přehled ukázal, že se v roce 2007 promítnul růst tržeb z vlastní výroby
i do významného růstu přidané hodnoty.
Tato skutečnost se projevila i na ukazateli vzájemného podílu přidané hodnoty
a tržeb z vlastní výroby, který oproti předchozímu roku vzrostl z hodnoty 17,0 % na
hodnotu 18,1 %.
2.9.3 Produktivita práce
Významným rysem firem Sdružení AP je to, že údaje o rostoucích tržbách jsou
podpořeny i růstem produktivity práce. Nejedná se tedy o zvyšování tržeb pouze na
základě cenových kalkulací. Jako orientační hodnotu lze použít poměrových ukazatelů:
objem tržeb dosažených na jednoho pracovníka a přidaná hodnota na pracovníka.
Hodnota produktivity práce, vypočtená z tržeb na jednoho pracovníka, má mírně
rostoucí charakteristiku a její změna oproti roku 2006 činí + 7,2 %. Její vývoj podle
základních skupin výrobců od roku 2001 ukazuje tabulka č. 2.9.11.
Tabulka č. 2.9.11 OBJEM PRODUKCE NA JEDNOHO PRACOVNÍKA U FIREM SDRUŽENÍ AP
Celkem za Sdružení AP
(tis. Kč / rok)
- z toho: finální výrobci
přičemž: osobní automobily
nákladní vozy
ostatní
výrobci příslušenství
účelové organizace
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
3 310,0
5 364,7
6 635,9
1 301,5
2 373,8
2 342,8
1 381,2
3 305,7
5 452,8
6 827,3
1 159,2
2 382,1
2 419,8
1 615,1
3 421,1
5 294,7
6 399,4
1 244,7
2 332,9
2 723,8
1 500,1
3 667,4
5 710,8
6 824,9
1 512,2
2 663,3
2 954,6
1 563,9
4 136,8
6 055,5
6 912,0
1 603,7
2 779,3
3 422,5
1 078,7
4 751,8
7 559,2
8 512,0
2 251,5
3 461,3
3 733,3
1 356,1
5 095,9
8 182,6
9 176,8
2 804,7
4 317,1
3 970,0
6 512,0
Produktivita práce vycházející z přidané hodnoty je uvedena v tabulce
č. 2.9.12. Obdobně jako v předcházejícím případě jsou v ní uvedeny údaje v delší
Soubor: APCR07a.DOC
103
© Sdružení AP, květen 2008
časové řadě, na jejichž základě je možné získat širší pohled na celkové výsledky firem
Sdružení AP a to nejen v roce 2007.
Tabulka č. 2.9.12 POROVNÁNÍ VÝVOJE NĚKTERÝCH DALŠÍCH UKAZATELŮ
Ukazatel
přidaná hodnota
(mil. Kč)
přidaná hodnota / pracovník
(tis. Kč / prac.)
objem produkce
(mil. Kč)
objem produkce / pracovník
(tis. Kč/prac.)
tuzemský prodej (jen položky
autoprůmyslu)
(mil. Kč)
export (jen položky
autoprůmyslu)
(mil. Kč)
průměrná mzda / pracovník
(Kč/měsíc)
za rok
2004
82 011,9
za rok
2005
89 369,5
780,1
805,5
385 550,9
458 963,5
3 667,4
4 363,1
66 882,8
za rok
za rok
změna (%)
2006
2007
2007/2006
95 393,0 115 789,2
21,4
808,7
920,7
13,8
560 541,6 640 861,7
14,3
4 751,8
5 095,9
7,2
78 617,1
91 942,1 104 433,0
13,6
306 586,6
341 141,0
399 324,9 473 516,6
18,6
20 046
20 233
21 136
21 183
22 356
22 591
24 291
+ 8,6
+ 7,5
*/ Údaje v horním řádku jsou údaje odpovídající stavu členské základny v daném roce, ve spodním
řádku se jedná o údaje meziročně přepočtené na ukazatele (počty firem a pracovníků) odpovídající
následujícímu roku.
Vzájemné vazba mezi indexem růstu produktivity práce a růstem mezd včetně
jejího vývoje je uvedena v diagramu 2.9.4. Z diagramu je patrné, že přírůstek
produktivity práce jak z přidané hodnoty, tak z tržeb je v relaci s přírůstkem mezd.
Pozitivní je fakt, že růst průměrných výdělků v rámci firem Sdružení AP, který v roce
2007 činil 7,5 %, je stále nižší, než hodnota růstu produktivity práce zejména z přidané
hodnoty, která za uvedené období činila 13,8 %.
Porovnání meziročních nárůstů "produktivity práce"
s růstem průměrných mezd
%
25
20
15
10
5
0
rok 1999/1998 rok 2000/1999 rok2001/2000 rok 2002/2001
2003/2002
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006
růst "produktivity" (objem tržeb/pracovník)
růst "produktivity" (přidaná hodnota/pracovník)
nárůst mezd
Diagram č. 2.9.4
Soubor: APCR07a.DOC
104
© Sdružení AP, květen 2008
2.9.4 Uplatnění produkce na domácím a zahraničním trhu
Podíl domácího trhu a exportu na celkových tržbách firem Sdružení AP vyplývá
z diagramu č. 2.9.5, který zobrazuje z tohoto pohledu šestiletý vývoj odvětví
automobilového průmyslu.
Objem a základní rozdělení produkce
mil Kč
2007
600 000
2007
500 000
400 000
2002
300 000
2002
200 000
2007
2002
100 000
0
celkový objem produkce
domácí trh
export
Diagram č. 2.9.5
Rok 2007 je pro firmy Sdružení AP rokem dalšího růstu výroby, což se pozitivně
promítlo do jejího uplatnění na domácím a zejména pak na zahraničním trhu. Firmy
Sdružení AP a celý automobilový průmysl tak přispěl významným způsobem
k celkovému růstu ekonomiky ČR za toto období. Tuzemský odbyt dosáhl stabilní
úrovně a významného nárůstu bylo dosaženo v oblasti exportu. Zde mohla být situace
ještě výraznější, pokud by nebyla ovlivněna kursovými vlivy koruny směrem k EUR
a USD.
Domácí prodej – Bylo zřejmé, že předchozí nárůsty v oblasti domácího prodeje,
které se projevily v období 2005/2004 (kdy činil více jak 45 % a za období 2006/2005
pak dalších 34,4 %) nejsou trvale udržitelné. Potvrzují to i údaje v tabulce č. 2.9.2 (růst
tuzemských prodejů u finálních výrobců, na který se dílčím způsobem váže i odbyt
výrobců příslušenství). V případě výrobců dílů a příslušenství vozidel činil meziroční
nárůst tuzemského odbytu 1,1 % a v případě finálních výrobců byl tento nárůst 5,1 %.
Vývoz – Na jeho meziročním nárůstu o 20,2 %, se rovnoměrně podílely svým
vývozem obě skupiny výrobců, kdy meziročně vzrostla hodnota vývozu u finálních
výrobců o 19,6 % a u výrobců příslušenství o 20,2 %. Zde také nalezneme odpověď
na otázku, jakým způsobem došlo k realizaci zvýšené výroby v roce 2007.
Následující diagram č. 2.9.6 ukazuje, že nejvýznamnějším exportním teritoriem
zůstává trh Evropské Unie. Za rok 2007 na něm našlo uplatnění 86,5 % z celkového
vývozu výrobků firem Sdružení AP. Tato hodnota je několik období téměř beze
změny a je výrazem stability obchodně dodavatelských vztahů.
Z hlediska absolutní hodnoty dosáhl vývoz firem Sdružení AP do zemí EU v roce
2007 hodnoty 430 981,5 mil. Kč a oproti roku 2006 vzrostl o 18,6 %. Vyjdeme–li
z údajů ČSÚ, který uvádí za rok 2007 celkový export ČR do zemí EU ve výši 2 106 800
mil. Kč, pak podíl firem Sdružení AP činí 20,5 % a dosahuje prakticky stejné výše jako
v roce 2006.
Soubor: APCR07a.DOC
105
© Sdružení AP, květen 2008
Směřování vývozu firem Sdružení AP
mil.Kč
450 000
400 000
350 000
2004
2005
2006
2007
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Evropská Unie
ESVO
ostatní Evropa
ostatní svět
Diagram č. 2.9.6
Údaje o domácím prodeji a exportu vypovídají o tom, že nárůst výroby firem
Sdružení automobilového průmyslu za období 2007 našel své odbytové možnosti.
Projevující se rostoucí poptávka u obou kategorií výrobců v řadě případů již naráží na
nedostatek kapacit. Jejich dobudování je potenciálním zdrojem pro další růst výroby
a může znamenat i významný posun jak z hlediska tuzemského, tak i zahraničního
odbytu.
2.9.5 Vývoj některých dalších ukazatelů
Růst jak tuzemské, tak zejména zahraniční poptávky ze zemí EU se následně
promítl i do oblasti výroby podniků Sdružení AP. Její růst se pak projevuje v řadě
dalších důležitých ekonomických ukazatelů, které na ni mají přímou vazbu. Meziroční
index je v řadě případů dvouciferný a to i přes skutečnost, že dochází pravidelně ke
zvyšování výchozí základny pro jeho výpočet. Úspěšný růst je však na druhé straně
podmíněn řadou systémových opatření, která mají mimořádný význam pro udržení
konkurenceschopnosti firmy.
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek před zdaněním, který vykázaly firmy Sdružení AP za rok
2007, dosáhl výše 42 816,6 mil. Kč a je o 44,8 % vyšší než v roce 2006. Na této
hodnotě se však jednotlivé skupiny výrobců nepodílejí rovnoměrným způsobem. Údaj
o jeho výši u jednotlivých firem je mimo jiné jedním z kritérií pro hodnocení firem v rámci
soutěže „Podnik roku v českém automobilovém průmyslu“.
Porovnání tržeb z vlastní výroby a hospodářského výsledku ukazuje následující
tabulka č. 2.9.13.
Tabulka č. 2.9.13
Tržby z vlastní výroby (mil. Kč)
Hospodářský výsledek (mil. Kč)
Podíl hospodářského výsledku na tržbách (%)
Soubor: APCR07a.DOC
106
rok 2007
640 861,7
42 816,6
6,7
© Sdružení AP, květen 2008
Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
Obchodně dodavatelské vztahy do určité míry charakterizuje úroveň a výše
vzájemných pohledávek a závazků. Situaci v kategorii pohledávek ukazuje tabulka
č. 2.9.14. Vztaženo k tržbám se jejich úroveň již několik roků pohybuje pod hranicí 2 %.
V případě závazků je jejich výše 6 074,7 mil. Kč porovnatelná s rokem 2006
(5 696,6 mil. Kč) a vztaženo k celkovým tržbám je poměr nižší jak 1 % a tato hodnota je
nižší než v roce 2006. Výrazně nízký podíl dosahují např. na základním jmění firem
Sdružení AP, kde činí 8,0% a je prakticky shodný jako v roce 2006.
Tabulka č. 2.9.14 Pohledávky po lhůtě splatnosti
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
pohledávky po lhůtě splatnosti
(mil. Kč)
6 166,3
7 537,9
8 922,2
7 814,8
8 006,8
5 827,9
5 269,8
4 052,7
5 771,7
5 631,5
8 574,5
5 988,1
6 352,8
podíl na tržbách
%
7,0
6,7
5,6
4,1
3,7
2,1
1,7
1,2
1,7
1,5
1,8
1,1
1,0
Podniky se zahraniční kapitálovou účastí
Svým počtem 92 představují firmy se zahraniční kapitálovou účastí více jak
nadpoloviční část členské základny firem Sdružení AP. V tabulce č. 2.9.15 je uveden
přehled dílčích ekonomických výsledků, včetně jejich podílu na celkových výsledcích
firem Sdružení AP. V řadě případů se na nich podílí rozhodujícím způsobem a podílem,
který je mnohem vyšší, než odpovídá jejich procentnímu zastoupení mezi firmami
Sdružení AP.
Tabulka č. 2.9.15 Podíly firem se zahraniční účastí na celkových výsledcích
• z objemu výroby
celkový objem výroby (mil. Kč) =100%
• z přidané hodnoty
přidaná hodnota celk. (mil. Kč) =100%
• z celkového exportu
celkový export (mil. Kč) = 100%
• z celk. počtu pracovníků
celk. počet pracovníků (osob) = 100%
r. 2004
91,7 %
385 550,9
88,5 %
82 011,9
99,0 %
313 971,7
77,6 %
105 128
r. 2005
93,0 %
458 963,5
89,7 %
89 369,5
95,3 %
350 509,6
79,1 %
110 946
r. 2006
93,7 %
560 541,6
89,4 %
95 393,0
95,9 %
414 783,2
78,7 %
117 963
r. 2007
94,3 %
640 861,7
91,8 %
115 789,2
96,4 %
498 478,8
81,3 %
125 760
2.9.6 Pozice podniků Sdružení AP v rámci hospodářství ČR
Některá významná data, která se týkají základních ekonomických výsledků firem
Sdružení AP, již byla uvedena v úvodu tohoto materiálu. Obdobně byl uveden i jejich
poměr k makroekonomickým údajům, které se týkají celého národního hospodářství.
Řada poměrových ukazatelů, z nichž je jako nejdůležitější možné uvést podíl firem
Sdružení AP na průmyslové výrobě a celkovém exportu ČR, hovoří jednoznačně ve
Soubor: APCR07a.DOC
107
© Sdružení AP, květen 2008
prospěch odvětví automobilového průmyslu. Na základě uvedených výsledků je
automobilový průmysl z pohledu národního hospodářství jedním z nejdůležitějších
odvětví. V další části této kapitoly jsou uvedené údaje doplněny o některé další
skutečnosti.
Celková průmyslová výroba České republiky (vyjádřená tržbami z průmyslové
činnosti firem nad 20 zaměstnanců) dosáhla podle údajů ČSÚ v roce 2007 hodnoty
3 172 907,0 mil. Kč a vzrostla oproti roku 2006 o 12,1 %. Firmy Sdružení AP svým
objemem produkce 640 861,7 mil. Kč dosáhly podílu 20,2 % na celkové
průmyslové produkci ČR. Tento podíl je vyšší než v roce 2006, kdy činil 19,8 %. Za
významné je možné považovat skutečnost, že zaměstnává-li průmysl celkem cca
1 175 900 zaměstnanců, tak těchto výsledků bylo dosaženo s přibližně 10 %
zaměstnanců.
Obdobným způsobem, jakým byl vyjádřen podíl podniků Sdružení AP na průmyslové
výrobě ČR, můžeme vyjádřit i jejich podíl na celkovém vývozu ČR. Jeho hodnota
činila v roce 2007 celkem 2 472 351 mil. Kč a oproti roku 2006 se zvýšila o 15,3 %.
Firmy Sdružení AP vyvezly v roce 2007 zboží v hodnotě 498 478,8 mil. Kč, což
znamenalo nárůst oproti roku 2006 o 20,2 %. Podíl firem Sdružení AP na celkovém
vývozu ČR pak dosahuje hodnoty 20,2 % a oproti roku 2006 (kdy dosáhl 19,4 %), se
opět zvýšil o cca jedno procento.
Zahraničně obchodní bilance podniků Sdružení AP
Firmy Sdružení AP vyvezly v roce 2007 produkci, která dosáhla úrovně 77,8 %
z celkových tržeb. Podstatným způsobem tak přispívají k pozitivnímu růstu zahraničně
obchodní bilance České republiky. Firmy Sdružení AP zvýšily vývoz zboží v porovnání
s rokem 2006 o téměř 84 mld. Kč (83 695,6 mil. Kč). Největší podíl z teritoriálního
pohledu směřoval do států EU a to plných 86,5 %. Situaci přehledně znázorňuje
i diagram č. 2.9.6. Automobilový průmysl je pro potřeby své výroby na druhé straně
i náročným odvětvím jak z hlediska dovozu surovin, tak i polotovarů a dílů pro
kompletaci.
Při porovnání obou těchto údajů tj. celkového vývozu ve výši 498 478,8 mil. Kč
a dovozu pro výrobní spotřebu a investice ve výši 231 744,4 mil. Kč vytvořily firmy
Sdružení AP kladné saldo zahraničně obchodní bilance ve výši 266 734,4 mil. Kč.
V porovnání s rokem 2006 je tato hodnota o 35,6 % vyšší.
Investice v podnicích Sdružení AP
Výši finančních prostředků, které investovaly firmy Sdružení AP za posledních
13 roků do svého rozvoje a modernizace výroby, ukazuje názorně tabulka č. 2.9.16.
Celková úroveň investic se oproti zejména předchozímu roku zvýšila a dosáhla
výše 14 496,9 mil. Kč. Jedná se o nezbytné investice pro rozšíření výroby, které
korespondují s rostoucími tržbami. Podíl investic do technologického zařízení činil
10 002,2 mil Kč a tvořil téměř 70 % celkových investic roku 2007.
Tabulka č. 2.9.16 Investice ve firmách Sdružení AP
Rok
1995
1996
1997
1998
Soubor: APCR07a.DOC
celkem (mil. Kč)
z toho dovoz (mil. Kč)
9 046,0
14 885,1
17 639,9
12 743,6
6 829,8
6 791,0
6 039,0
7 949,9
108
© Sdružení AP, květen 2008
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
CELKEM:
17 233,5
23 534,4
31 066,7
21 477,1
21 896,9
21 128,0
13 679,1
11 588,9
14 496,9
230 674,1
10 013,2
11 258,4
15 556,2
3 531,2
5 401,0
6 096,1
4 603,7
5 030,0
7 110,4
96 209,9
Diagram č. 2.9.7 ukazuje výši investičních prostředků vložených do rozvoje výroby
a jejich srovnání s tržbami z vlastní výroby včetně jejich vzájemného podílu.
Investice a tržby z vlastní výroby
mil. Kč
%
700 000
600 000
10,2
7,9
10
8,6
458 963,5
6,8
6,6
400 000
348 403,8
8
385 550,9
304 800,2 326 452,5
6
272 900,9
300 000
100 000
12
560 541,6
11,0
500 000
200 000
640 861,7
159 663,3
186 778,0
6,3
219 302,4
5,5
17 639,9
12 743,6
17 233,5
23 534,4
31 066,7
1997
1998
1999
2000
2001
21 477,1 21 896,9
21 128,0
3,0
2,1
2,3
11 588,9
14 496,9
4
2
13 679,1
0
0
Investice I (Kč)
2002
2003
tržby T (Kč)
2004
2005
2006
2007
poměr I/T (%)
Diagram č. 2.9.7
V oblasti investic existuje mimo vlastních zdrojů i další možnost získání investičních
prostředků a to formou využití různých druhů podpor poskytovaných ze strany ČR.
Českým i zahraničním investorům bez rozdílu je nabízena možnost využít a v případě
progresivního projektu i získat investiční pobídky, jejichž smyslem je podporovat
zavádění nebo rozšiřování výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu a projekty
v oblasti strategických služeb a technologických center. V současné době je
připravována novela zákona o investičních podmínkách, jejíž obsah bude s největší
pravděpodobností směřovat ke zvýraznění podpory zejména pro činnosti s vysokou
přidanou hodnotou a souvisejících se znalostní ekonomikou.
Možné dotace podle současného zákona o investičních pobídkách č. 72/2000
Sb. ve znění platném od 2.7.2007 jsou uvedeny v tabulce č. 2.9.17. Systém investičních
pobídek v České republice je nastaven rozdílně pro různé druhy investičních projektů.
.
.
.
.
.
Soubor: APCR07a.DOC
109
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka 2.9.17
Zpracovatelský průmysl
Sleva na dani z příjmu právnických osob
Podpora na vytvářená pracovní místa
Podpora na školení a rekvalifikace
Strategické služby a technologická
centra
Dotace na podnikatelskou činnost
Dotace na školení a rekvalifikaci
Investiční podpory v oblasti technologických center a center strategických
služeb se řídí pravidly Rámcového programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro
podporu technologických center a center strategických služeb.
V případě automobilového průmyslu jsou nejvíce využívány pobídky pro
zpracovatelský průmysl. Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající
výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou v případě investice vyšší než 50 mil.
Kč získat investiční pobídky podle Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve
znění platném od 2. července 2007.
Nabízené pobídky
Sleva na dani z příjmů právnických osob
- úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let (nově vzniklé společnosti)
- částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let (expandující společnosti)
Hmotná podpora vytvářených pracovních míst
- 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce postižených
nezaměstnaností (A)
Hmotná podpora na školení a rekvalifikace
- ve výši 35 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce postižených
nezaměstnaností (A)
Celková hodnota výše uvedených investičních pobídek (kromě školení a rekvalifikace)
nesmí překročit 40 % (resp. 60 % u malých a 50% u středních podniků) z investice do
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Přehled je uveden v tabulce č. 2.9.18
a 2.9.19.
Tabulka 2.9.18
A
50
B
-
C
-
35 %
-
-
A
B
C
Minimální výše investice (mil. Kč)
50
60
100
Minimální krytí vlastním kapitálem (mil. Kč)
25
30
50
Minimální % investic do strojů z celkové
výše investice
60
60
60
Hmotná podpora na tvorbu nových pracovních
míst (tis. Kč)
Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci
Podmínky pro získání pobídek
Tabulka 2.9.19
Soubor: APCR07a.DOC
110
© Sdružení AP, květen 2008
Schválené návrhy na udělení investičních pobídek v roce 2007 podle jednotlivých
sektorů znázorňuje diagram č. 2.9.8.
Investice podle sektorů v roce 2007
100 % = 1 271,6 mil. USD
automobilový
19,6%
ostatní
28,5%
elektrotechnický
2,8%
strojírenství
12,9%
zdravotnictví, farmacie
0,7%
potravinářský
1,5%
chemie, biotechnologie,
plasty, guma
34,0%
Diagram č. 2.9.8
Z diagramu č. 2.9.8 je zřejmé, že automobilový průmysl je opět na jednom
z předních míst, kam směřuje nejvýznamnější procento investic a to nejen z hlediska
počtu investorů, ale i z hlediska výše proinvestovaných prostředků.
V tabulce č. 2.9.19 jsou pro informaci uvedeny investiční pobídky v oblasti
automobilového průmyslu, ke kterým bylo vydáno rozhodnutí v průběhu roku 2007.
Soubor: APCR07a.DOC
111
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka 2.9.19
Společnost
Sektor
Země
původu
žadatele
Investice
mil. EUR
Investice
mil. USD
Investice
mil. CZK
Nově
vytvořená
pracovní
místa
AISIN EUROPE MANUFATCURING CZECH s.r.o.
automobilový
Belgie
27,03
31,96
785,00
169
ALPS Electric Czech, s.r.o.
automobilový
Japonsko
9,67
11,44
281,00
200
Catalytic Solutions Czechia s.r.o.
automobilový
USA
7,76
9,18
225,51
86
Mubea IT Spring Wire s.r.o.
automobilový
Německo
34,10
46,05
1 035,50
136
Matador-Dongwon CZ, s.r.o.
automobilový
Korea
15,64
18,49
454,20
196
automobilový
Španělsko
9,04
10,69
262,48
114
s.n.o.p. cz a.s.
automobilový
Francie
7,57
8,96
220,00
150
JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o.
automobilový
Japonsko
20,07
23,74
583,02
115
SEJONG Czech s.r.o.
automobilový
Korea
18,06
21,36
524,60
270
KOVOLIS HEDVIKOV a.s.
automobilový
Česká
republika
9,30
10,99
270,00
45
ŠKODA AUTO a.s.
automobilový
Německo
47,15
55,76
1 369,50
500
BATZ CZECH, s.r.o.
Zájem investovat do oblastí s vyšší přidanou hodnotou, tedy do výzkumu, vývoje
a strategických služeb, roste. Tento trend potvrzuje i diagram č. 2.9.9, ze kterého je
zřejmý posun a změna rozvrstvení jednotlivých oblastí investic. Rok od roku se ve
struktuře projektů zprostředkovaných agenturou CzechInvest zvyšuje podíl
technologicky vyspělých projektů, zejména strategických služeb a technologických
center. Tento podíl dosáhl v roce 2007 již 24 %.
Diagram č. 2.9.9
Pro doplnění kapitoly je uveden i graf č. 2.9.10, který znázorňuje počet projektů
zprostředkovaných agenturou CzechInvest podle zemí původu za období 1993 - 2007.
Soubor: APCR07a.DOC
112
© Sdružení AP, květen 2008
Diagram č. 2.9.10
Při zpracování části kapitoly o investicích v automobilovém průmyslu bylo využito
i podkladů agentury CzechInvest.
Zpracoval: Ing. Novák
2.10 Výzkumně vývojová základna
Vývoj počtu pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) v rámci členské základny
Sdružení AP je zřejmý z diagramu č. 2.10.1. Oproti roku 2006 došlo k navýšení o 3,9 %
a jejich celkový počet ke konci roku 2007 dosáhnul 4 639 osob. Celkový trend ve vývoji
počtu pracovníků ve vývojových útvarech je pozitivní a konkrétní počty osob za období
2002 až 2007 jsou pak uvedeny v tabulce č. 2.10.1. Další tabulka č. 2.10.2 pak
charakterizuje situaci po jednotlivých divizích Sdružení AP v uplynulých pěti letech.
Ukazuje se, že změny v růstu počtu pracovníků VaV útvarů nejsou sice vysoké
z hlediska absolutního počtu pracovníků, ale mají trvalejší charakter. Počet pracovníků
ve vývoji u výrobců příslušenství reaguje na současnou situaci, kdy je ze strany
finálních výrobců vyžadována větší součinnost v předvýrobních etapách celého
projektu. Tento systém přináší větší zodpovědnost pro dodavatele, možnost rychlé
reakce na vzniklý problém a v neposlední řadě i úsporu nákladů jak na straně finálního
výrobce, tak v menší míře i na straně výrobců dílů. Tato úzká spolupráce pozitivně
ovlivnila dodavatelskou strukturu Sdružení AP a ze 125 členských firem, které se
zabývají výrobou dílů a příslušenství je 77, které mají charakter dodavatele první řady.
Tento podíl se zvyšuje na současných cca 62 %.
Soubor: APCR07a.DOC
113
© Sdružení AP, květen 2008
Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji
osob
5 100
4 600
4 639
4 466
4 100
3 600
3 768
3 457
3 100
3 526
3 788
3 742
2004
2005
3 547
3 415
3 072
2 600
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2006
2007
Diagram č. 2.10.1
Tabulka č 2.10.1
2002
3 768
počet pracovníků útvarů VaV
2003
3 547
2004
3 788
2005
3 742
2006
4 466
2007
4 639
Tabulka č 2.10.2
Počet pracovníků útvarů VaV
finální výrobci
výrobci příslušenství
účelové organizace
rok 2003
1 801
rok 2004
1 699
rok 2005
1 711
rok 2006
1 705
rok 2007
1 713
1 608
1 895
1 721
2 524
2 639
138
194
310
237
287
Problematiku VaV je možno shrnout následujícím způsobem:
• Více jak 51 % firem Sdružení AP má vlastní VaV nebo oddělení související
s touto činností. Ke konci roku 2007 zaměstnávaly 4 639 pracovníků, což je
oproti předchozímu období nárůst o cca 4 %.
• Podle jednotlivých skupin výrobců má vlastní VaV (či obdobný útvar) 52 %
podniků příslušenství a více jak 71 % finálních výrobců.
• Z celkového počtu 92 firem se zahraničním partnerem má vlastní VaV 47 firem,
což je více jak 51 %.
• Na celkovém počtu zaměstnanců firem Sdružení AP činí podíl pracovníků VaV
3,6 % a je prakticky na stejné úrovni jako v roce 2006.
• Výše prostředků, které firmy Sdružení AP plánují ze svých rozpočtů na činnost
útvarů VaV, se pohybuje ve vazbě na tržby z vlastní výroby na hodnotě 3 – 4 %.
• Na celkovém počtu pracovníků ve výzkumu a vývoji v ČR se podílí počet
pracovníků VaV ve firmách Sdružení AP přibližně sedmi procenty.
Firmy jsou motivovány, aby zaměřily svou pozornost na VaV různými formami
podpory jako jsou např. investiční pobídky na základě Rámcového programu pro
podporu technologických center a center strategických služeb, který byl
aktualizován usnesením vlády ČR č. 217/2007 a který již zahrnuje změny v evropské
legislativě. Od tohoto data je obnoveno přijímání žádostí o veřejnou podporu z tohoto
Soubor: APCR07a.DOC
114
© Sdružení AP, květen 2008
národního programu ze strany agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
Jednotlivé programy je možné charakterizovat následujícím způsobem:
Technologická centra
Technologická centra se zabývají inovačními aktivitami přinášejícími vylepšení výrobků
a technologií využívaných ve výrobě.
Centra strategických služeb
Strategické služby představují služby s mezinárodním zaměřením, s vysokou přidanou
hodnotu, podporující zaměstnanost kvalifikovaných expertů v centrech pro vývoj
softwaru, odborných řešitelských centrech, centrech pro opravu špičkových technologií,
centrech sdílených služeb, centrech zákaznické podpory (např. „call centra").
Nabízené dotace
dotace na podnikatelskou činnost
dotace na školení a rekvalifikaci
Základní podmínky pro podání projektu
- minimální výše investice: 10 mil. Kč
- minimální počet nově vytvořených pracovních míst:
- centra pro vývoj software, Expertní a řešitelská centra: 20
- technologická centra: 30
- high-tech opravárenská centra, centra sdílených služeb: 50
- centra zákaznické podpory: 100
V roce 2007 byly podle uvedených podmínek schváleny prostřednictvím agentury
CzechInvest projekty, které jsou uvedeny v tabulce č. 2.10.3.
Tabulka č 2.10.3
Země původu
žadatele
USA
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Španělsko
Česká republika
Česká republika
Španělsko
Nizozemí
Česká republika
Nizozemí
Česká republika
Česká republika
Velká Británie
Společnost
Solectron Czech s.r.o.
CBA Czech s.r.o.
atx - technická kancelář pro komplexní
CPE, spol. s r.o.
MICOS spol. s r.o.
Soluziona s.r.o.
ZAT a.s.
Šmeral Brno a.s.
Autobaterie spol. s r.o.
Procter & Gamble - Rakona s.r.o.
AUFEER DESIGN, s.r.o.
GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o.
SOMA spol. s r.o.
EKOL, spol. s r.o.
DSG International SSC s.r.o.
Sektor
elektronický
IT
IT
IT
elektronický
IT
ostatní
strojírenský
elektronický
chemický
automobilový
ostatní
strojírenský
strojírenský
ostatní
Pro informaci je v tabulce č 2.10.4. uveden přehled hlavních investorů v oblasti
výzkumu a vývoje v uplynulém období v České republice.
Soubor: APCR07a.DOC
115
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č 2.10.4
společnost
AMI Semiconductors
Behr
Bosch
Continental Teves
sektor
mikroelektronika
automobilový průmysl
automobilový průmysl
automobilový průmysl
společnost
Motorola Freescale
On Semiconductors
Ricardo
Rieter
Ericsson
Flextronics
Honeywell
IMI
Indet Safety Systems
Ingersoll Rand
Kostal
Latecoere
Mercedes Benz
elektronika
mikroelektronika
elektronika
přesné strojírenství
automobilový průmysl
přesné strojírenství
automobilový průmysl
letecké součástky
automobilový průmysl
Rockwell Automation
Roper Industries
Siemens
Silicon & Soft Systems
ST Microelectronics
TRW
Tyco
Valeo
Visteon
sektor
mikroelektronika
mikroelektronika
součástky do motorů
automobilový průmysl,
přesné strojírenství
přesné strojírenství
přesné strojírenství
automobilový průmysl
mikroelektronika
mikroelektronika
automobilový průmysl
protipožární systémy
automobilový průmysl
automobilový průmysl
Ani v novém programovacím období 2007 - 2013 není podpora infrastruktury pro
výzkum a vývoj opomíjena. Program „Prosperita“ doplnil program „Potenciál“, který
pomáhá společnostem zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných,
vývojových a inovačních aktivit. Pro potřeby veřejných institucí v oblasti průmyslového
výzkumu a vývoje dále slouží Operační program „Výzkum a vývoj pro inovace“.
Cílem tohoto operačního programu je zintenzívnit spolupráci vysokých škol
s průmyslovými podniky, a to jak podporou rozvoje kapacit pro výzkum a vývoj na
vysokých školách či výzkumných institucích, tak i zlepšením informovanosti o nabídce
a poptávce v oblasti průmyslového výzkumu a vývoje.
Stát si uvědomuje význam VaV pro společnost a vytváří podmínky pro jeho
podporu. Je to jedna z dalších cest, jak mohou firmy získat dodatečné prostředky na
rozvoj svých výzkumně vývojových programů. Jako příklad je možné uvést programy
„IMPULS“ - zajišťuje potřebu průmyslového výzkumu a vývoje a „TANDEM“- zajišťuje
potřebu výzkumu určeného pro průmysl, které jsou vyhlašované a každoročně
upřesňované MPO.
Vybrané projekty průmyslového výzkumu a vývoje k zahájení v roce 2007
v programech IMPULS a TANDEM členských firem Sdružení AP jsou uvedeny v tabulce
č. 2.10.5.
Tabulka 2.10.5
Firma
MAGNETON a.s.
Rieter CZ a.s
SAFINA, a.s.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s
Projekt
Alternátor pro ztížené provozní podmínky.
PEAK — Výzkum a vývoj nových technologií a mechanismů
pro obsluhu nestacionárních stavů u rotorových strojů
Výzkum a vývoj technologií hydrometalurgického vytěžení
drahých a speciálních kovů z odpadů elektrických a
elektrotechnických zařízení (OEEZ)
Výzkum podmínek a tvorba modelu vzniku chemické
nehomogenity, napěťových stavů a porušení materiálu při
plynulém odlévání oceli
Vybrané projekty průmyslového výzkumu a vývoje k zahájení v roce 2008 - programy
IMPULS, TANDEM a TRVALÁ PROSPERITA jsou v tabulce č. 2.10.6.
Soubor: APCR07a.DOC
116
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka 2.10.6
Firma
Projekt
Výzkum a vývoj průmyslové technologie využití odpadní
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. kyseliny sírové k recyklaci zinku z nebezpečných odpadů
Vývoj nových technologií výroby forem pro PUR pěny
MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.
Výzkum a vývoj nové generace vstřikovacího zařízení typu
Common Rail s elektronicky řízenými vstřikovači, zajišťující
plnění připravovaných emisních předpisů se zaměřením na
MOTORPAL, a.s.
snížení spotřeby fosilních paliv, možnost použití biopaliv a
snížení hlučnosti.
Výzkum technologií nanášení nano vrstev nových materiálů
SAFINA, a.s.
pro konstrukci úsporných a výkonných senzorů, regulátorů a
akčních členů
Výzkum a vývoj hasicího a průrazového manipulátoru
Továrna hasicí techniky, s.r.o.
Výzkum a vývoj nových možností environmentálního
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
zpracování hutních odpadů, recyklace druhotných surovin.
Vývoj technologie vytváření PECVD vrstev pro výrobu
Visteon — Autopal, s.r.o
automobilové světelné techniky
ComplexTrans I
Západočeská univerzita v Plzni
Konečný termín pro podání projektu do uvedených programů na MPO ČR na rok 2009
je možné najít na internetových stránkách MPO.
V diagramu č. 2.10.2 je uveden vývoj státních výdajů na výzkum a vývoj do roku 2007,
včetně finančních prostředků, které jsou v rámci státního rozpočtu přiděleny do gesce
MPO.
Výdaje na výzkum a vývoj
25 000
21 497
celkem ČR
výdaje (mil. Kč)
20 000
18 178
MPO
16 457
14 987
15 000
13 920
14 663
12 578
11 820
9 672
10 000
7 772
8 732
6 238
4 378
4 551
4 897
5 000
229
182
177
526
884
964
1 198
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1 420
1 200
1 197
1 559
1 850
2 176
1 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2 828
0
2007
Diagram č. 2.10.2
Programy EU
Výzkum a vývoj je také součástí i nadnárodních programů, v tomto případě programů
EU. Existuje několik strukturálních fondů EU a každý z nich pokrývá specifickou
tématickou oblast. Finanční prostředky z fondů jsou na úrovni členských států
rozdělovány prostřednictvím zvláštních, většinou tematicky zaměřených programů či
Soubor: APCR07a.DOC
117
© Sdružení AP, květen 2008
podobných nástrojů. Pro využívání fondů Evropské unie v novém období, tj. v letech
2007-2013, připravila Česká republika celkem 24 operačních programů. Z tohoto počtu
však tvoří poměrně velkou část programy regionální (celkem sedm) a pět programů
přeshraniční spolupráce.
Koordinací působnosti těchto tzv. operačních programů je v České republice
pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Správa a řízení jednotlivých
operačních programů je přitom v působnosti příslušných rezortních ministerstev. MMR
kromě své celorepublikové koordinační úlohy plní u řady programů i roli přímého
řídícího orgánu, který je zodpovědný za jejich úspěšné čerpání.
Významným z hlediska odvětvové příslušnosti je operační program „Podnikání
a inovace“, který je zaměřen na podporu inovací v podnikání a nových technologií,
využití nových finančních nástrojů, úspory energie a podporu obnovitelných zdrojů
energie, rozvoj poradenských a marketingových služeb pro podnikání a další. Program
řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Pro vstup do speciálního účtu eAccount
umožňujícího vkládání žádosti je třeba elektronický podpis.
Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci tohoto programu pro období
2007 - 2013 celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky z nich budou moci
žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském
průmyslu a souvisejících službách. Peníze pocházejí dílem ze strukturálních fondů EU
(85 %) a dílem ze státního rozpočtu (15 %). Z Operačního programu „Podnikání
a inovace“ budou peníze vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů
a záruk. Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního
města Prahy.
Dalším významným programem je OP „Výzkum a vývoj pro inovace“, o kterém již
byla zmínka výše. V rámci tohoto programu je možné řešit podporu výzkumných center,
podporu spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji, posilování
kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání a další. Program řídí Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vláda na návrh ministra školství,
mládeže a tělovýchovy tento program schválila ve 4/2008.
Jednou z dalších cest, jak se zapojit do využití evropských programů na podporu
výzkumu a vývoje, jsou tzv. Rámcové programy na podporu výzkumu a vývoje, s jejichž
pomocí dochází k propojení aktivit na celém území EU.
Přehled mezinárodních projektů přecházejících ze 6. Rámcového programu pro VaV
EU do 7. Rámcového programu pro VaV EU je uveden v následující tabulce č. 2.10.6.
Tabulka 2.10.6
Firma
TU Liberec
Acronym
Číslo projektu
SYNCHROTRONIC
FP6-2003-TREN-2
ČVUT
VC J. Božka
ČVUT
VC J. Božka
ČVUT
VC J. Božka
Soubor: APCR07a.DOC
FP6-PLT-506201
FP6 516195
FP 6-2004
Název projektu
On-line thermodynamic-workcycle diagnostic of biogas…
New Intergrated Combustion
System for Future Passenger Car
Engines
Green Heavy Duty Engine
Podán v rámci
programu
6.1 Sustainable
Energy Systems
6.2 Sustainable
Surface Transport
Subprojekt A2
6.2 Sustainable
Surface Transport
Roads2HYCom–Research coOrdination, Assessment,
Deployment and Support
to Hydrogen Communitiles
118
© Sdružení AP, květen 2008
Výsledek
v řešení
v řešení
v řešení
Důležité informace k jednotlivým programům VaV lze nalézt na internetových
stránkách MPO (www.mpo.cz) a CzechInvestu (www.czechinvest.org) resp. na
www. strukturální-fondy.cz.
Zpracoval: Ing. Novák
2.11 Stav v oblasti certifikace systémů
Pokud chce v současné době firma uspět jako globální dodavatel v rámci
automobilového průmyslu, tak jednou z nutných podmínek je mít své výrobky, výrobní
cyklus či další prvky výrobního procesu podrobeny řadě auditů, dodržovat ekologické
standardy a úroveň řízení musí splňovat záruku rychlé a kvalifikované reakce na
potřeby odběratele. Automaticky jsou tyto požadavky a podmínky, uplatňované zejména
ze strany finálních výrobců, stanoveny pro tzv. první řadu dodavatelů. Bylo jen otázkou
času, než byly přeneseny a vyžadovány od celého dodavatelského řetězce.
Další část kapitoly je zpracovaná z hlediska certifikace ve dvou nejdůležitějších
oblastech a to v oblasti řízení kvality a ekologie.
Normy kvality
Rozsah certifikace kvality doznal v posledním období výrazných změn. Dřívější
vrchol, který znamenal obdržení certifikátu kvality dle normy VDA 6.1, je nahrazen
komplexnějším hodnocením, které prochází prakticky celým dodavatelským řetězcem
a vyznačuje se tedy provázaností od dodavatele první řady až na dodavatele dalších
řad. Celý systém vede k dalšímu zvýšení zodpovědnosti za výrobek a to nejen ve
vztahu k vozidlu, ale v tomto případě se očekává od každého jeho dílu stále více
užitných vlastností a zodpovědnost za výrobek je posuzována podle nových právních
podkladů. Většina firem Sdružení AP zareagovala pozitivně na tuto novou skutečnost
a z předaných podkladů vyplývá, že prakticky ve většině výrobních firem jsou vytvářeny
podmínky pro přechod na vyšší stupeň, tj. na zmíněnou normu řady ISO/TS. Určitou
výjimkou jsou nevýrobní organizace, jako jsou např. školy, konstrukční kanceláře apod.
Paradoxem jsou v tomto případě snahy některých organizací omezit vliv výrobce na
kvalitu tou formou, že požadují uvolnění přístupu zejména na trh náhradních dílů
a zrušení stávajících legislativních omezení (týká se např. vnějších dílů karoserie).
Přehled o situaci z hlediska norem kvality ve firmách zapojených do činnosti
Sdružení AP je uveden v tabulce č. 2.11.1.
Tabulka č. 2.11.1
počet firem
Sdružení AP
certifikace dle ISO 9001-4,
ISO/TS16949, VDA 6.1, QS 9000
případně audit kvality
odběratelem
má uděleno
usiluje o udělení
ostatní
Celkem Sdružení AP:
2004
130
9
8
147
2005
134
2
13
149
2006
136
1
12
149
% z firem
Sdružení AP
2007
150
1
10
161
2004
88,4
6,2
5,4
100,0
2005
89,9
1,3
8,7
100,0
2006
91,3
0,7
8,0
100,0
2007
93,2
0,6
6,2
100,0
Audity systému řízení kvality
Prováděním auditů se zabývají ve většině případů specializované firmy se
zahraniční kapitálovou účastí. Pokud provádí audit český subjekt, tak se jedná ve
většině případů o auditorské firmy s vazbou na určitý region.
Soubor: APCR07a.DOC
119
© Sdružení AP, květen 2008
Novým trendem je snaha hodnocených firem zapojit se do vlastního procesu
hodnocení a dále prodloužit systémy hodnocení na další dodavatelskou řadu s tím, že
v řadě případů pak postupují podle vlastních pravidel, která však berou za základ výše
uvedené normy.
Normy pro ochranu životního prostředí
Jednou z dalších podmínek pro uplatnění firmy v rámci dodavatelského řetězce
automobilového průmyslu je její aktivní politika v oblasti ochrany životního prostředí.
Z tohoto pohledu mají rozhodující podíl normy řady ISO 14 000.
V rámci firem Sdružení AP mělo k datu 31.12.2007 udělen certifikát dokládající
plnění těchto norem celkem 91 firem, což představuje téměř 57 % z členské
základny. Z firem vyrábějících díly a příslušenství vozidel získalo certifikát více
jak 67 % firem. Další firmy Sdružení AP se na certifikaci připravují.
Ekologické audity
Ve většině případů jsou ekologické audity prováděny firmami, které se zabývají
prováděním auditů kvality. Odlišnost vlastního procesu hodnocení je řešena v rámci
organizační struktury hodnotitelské firmy.
Závěr ke kapitole
Zvyšující se nároky na kvalitu je nutné skloubit s požadavkem na její ekonomičnost
a ekologičnost. Tento trend pak vede k zavádění vyšších, dokonalejších a pochopitelně
i nákladnějších systémů řízení prakticky na všech stupních vedení firmy. Týká se to jak
finálních výrobců, tak i výrobců dílů a příslušenství vozidel. Tyto systémy na straně
výrobce je pak nutné skloubit s legislativou, která stojí na straně ochrany spotřebitele.
Je zřejmé, že musí existovat zpětná vazba mezi těmito dvěma systémy. Jak bylo
řečeno v úvodu, není proto logické podporovat snahy některých organizací na uvolnění
přístupu na trh automobilových náhradních dílů a zrušení některých významných
legislativních opatření.
Zpracoval: Ing. Novák
2.12 Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách
2.12.1 Podniková úroveň
Z průzkumů prováděných na začátku roku, poté prostřednictvím databázových listů,
dále z veřejných informačních zdrojů a částečně i z účasti na valné hromadě
automobilní sekce OS KOVO vyplývá, že kolektivní vyjednávání pro letošní rok bylo
jako každoročně ve firmách velmi odlišné a nelze jej zjednodušit pod jedinou
zobecňující charakteristiku. Na základě známých údajů a vyjádření obou stran
sociálního dialogu tj. odborů a zaměstnavatelů vyplývá, že v některých členských
firmách došlo k dohodě zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců ještě do konce roku
2007 a průběh kolektivního vyjednávání lze charakterizovat jako nekonfliktní a korektní.
V některých firmách ale bohužel vyústilo kolektivní vyjednávání až v jednání před
zprostředkovatelem. Není nám ale znám případ, kdy by při kolektivním vyjednávání byl
ze strany odborů využit i nátlakový argument výstražné stávky. Zmiňované rozdílné
formy kolektivního vyjednávání jsou dány nejen ekonomickými výsledky jednotlivých
firem, ale i odlišnými výchozími podmínkami v regionech (zejména úrovní
zaměstnanosti a průměrné mzdy). Možnou odlišností, která se na rozdíl od minulých let
vyskytovala častěji, byl požadavek odborových organizací znovu přehodnotit mzdový
dodatek v souvislosti s vyšší než očekávanou mírou inflace u kolektivních smluv, které
jsou uzavírány jako víceleté. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že nejen management
Soubor: APCR07a.DOC
120
© Sdružení AP, květen 2008
členských firem Sdružení automobilového průmyslu, ale i zástupci zaměstnanců
(odbory) si musí uvědomit, že kolektivní vyjednávání a jeho výsledky musí odrážet
reálné ekonomické možnosti jednotlivých firem. Pouze za tohoto předpokladu je možno
budovat vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na korektních základech,
protože vzájemně vyvážená kolektivní smlouva je nejen nezbytným nástrojem k udržení
sociálního smíru, ale samozřejmě i jednou ze základních podmínek pro udržení
konkurenceschopnosti firmy.
Údaje o odborové organizovanosti a stavu kolektivního vyjednávání předalo
prostřednictvím databázových listů přibližně 80 % členské základny. Ke konci dubna
zpracovaná a známá data je možno sumarizovat do následujících hlavních bodů:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
existenci odborové organizace uvedlo 62 % členské základny Sdružení AP, tedy
téměř stejně jako v roce minulém;
zbylých 38 % firem odborovou organizaci nemá;
odborově organizováno je více než 50 % zaměstnanců firem Sdružení AP, to je
více než celostátní průměr (pod 30 %, trend má spíše klesající charakter);
nejpočetněji zastoupeným odborovým svazem je OS KOVO, který má
zastoupení v 70 % firem s odborovou organizací, druhým nejpočetnějším
svazem zůstává OS CHEMIE, vedle těchto tradičních odborových svazů se
začíná zvyšovat počet firem, u kterých působí nezávislá odborová organizace,
zvyšuje se i počet firem, kde působí více než jedna organizace;
k datu zpracování byla kolektivní smlouva uzavřena v 82 % firem, u kterých
působí odborová organizace, to je o 10 % více*/ než v roce loňském;
ve zbývajících 18 % firem se o uzavření kolektivní smlouvy dosud jedná;
kolektivní smlouvy jsou většinou uzavírány jako víceleté s tím, že každoročně je
obnovována pouze tzv. „MZDOVÁ DOHODA“, která je ze své podstaty
samozřejmě nejproblémovější částí při kolektivním vyjednávání.
-----------------------------------*/ Zde mohlo sehrát svou roli i to že databázové listy za rok 2007 byly uzavřeny zhruba o čtrnáct
dní později než v roce 2006;
Jednání o průměrném nárůstu mzdy pro letošní rok je možno shrnout následujícími
zjištěnými souhrnnými údaji:
ƒ v uzavřených kolektivních smlouvách je růst průměrné mzdy na úrovni 6,2 %, to
je o 1,5 procentní bod více než v loňském roce;
ƒ rozptyl očekávaného růstu byl letos vyšší a pohyboval se nejčastěji mezi 5,0 až
10,7 %; nejvyšší zaznamenaný požadavek ze strany zástupců zaměstnanců byl
růst až o 20 %;
ƒ ve skupině finálních výrobců je očekáván průměrný růst mzdy na úrovni 7,4 %,
u výrobců příslušenství 6,1 % a u účelových organizací 6,5 %;
ƒ očekávaný růst mezd příliš neovlivňuje výrobní program ani působení odborů ve
firmě;
Kromě mezd jsou dalšími důležitými oblastmi kolektivního vyjednávání:
ƒ fond pracovní doby a práce přesčas
ƒ příplatky za práci v rizikovém či zdraví škodlivém prostředí
ƒ pružná pracovní doba a s ní související fond pracovní doby
ƒ agenturní zaměstnávání, včetně zaměstnávání cizinců
ƒ odvody sociálního a zdravotního pojištění za odborové funkcionáře
Přestože úroveň mezd ve firmách Sdružení automobilového průmyslu je dlouhodobě
zhruba 11 až 12 % nad celostátním průměrem, poskytuje většina firem svým
Soubor: APCR07a.DOC
121
© Sdružení AP, květen 2008
zaměstnancům sociální výhody, jdoucí nad rámec znění současného Zákoníku
práce. V letošním roce byly tyto bonusy poprvé podrobněji kvantifikovány dotazem
v databázových listech. Na dotaz ohledně bonusů odpovědělo 70 % firem, ze kterých
je sestaveno pořadí podle četnosti a v diagramu 2.12.1 pak vyjádřen jejich procentní
podíl.
Poskytovaný bonus
příspěvek na stravování
příspěvek na penzijní připojištění
delší dovolená (o 1 týden)
příspěvky na péči o zdraví, fitness
příspěvek na kapitálové životní pojištění
příspěvky na dopravu
financování vzdělávání
odměny při pracovních a životních jubileích
mzdové benefity
příspěvky na rekreaci
další volno navíc
Poskytuje firem
91
66
52
46
38
24
23
21
20
14
6
Z tabulky a následného diagramu je vidět, že nejoblíbenějším bonusem, který už
zaměstnanci považují téměř za samozřejmý je příspěvek na stravování. Velmi oblíbený
a výhodný jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele je příspěvek na penzijní
připojištění, které firmy poskytují nejčastěji v rozmezí 300 - 400 Kč měsíčně. Jako téměř
samozřejmé už je dnes zaměstnanci i zaměstnavateli vnímáno i poskytování delší
dovolené o 1 týden (někteří z respondentů tento bonus pravděpodobně ani neuvedly).
Příspěvek na životní pojištění je poskytován nejčastěji v rozmezí 300 - 600 Kč měsíčně.
Co se týče ostatních uváděných bonusů hmotného charakteru (zejména mobilní
telefony a notebooky), jsou zaměstnanci vnímány spíše jako pracovní nástroj než jako
bonus.
Bonusy poskytované firmami Sdružení AP
další volno navíc; 5,3%
příspěvky na dopravu;
21,2%
příspěvky na rekreaci;
12,4%
příspěvek na
kapitálové životní
pojištění; 33,6%
delší dovolená; 46,0%
financování
vzdělávání; 20,4%
odměny při
pracovních a životních
jubilejích; 18,6%
příspěvek na penzijní
připojištění; 58,4%
mzdové benefity;
17,7%
příspěvek na
stravování; 80,5%
příspěvky na péči o
zdraví, fitness; 40,7%
Diagram č. 2.12.1
Soubor: APCR07a.DOC
122
© Sdružení AP, květen 2008
2.12.2 Vyšší odborová úroveň - Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS)
Beze změny zůstává stanovisko členské základny (vyjádřené několikrát
zopakovaným usnesením Rady ředitelů), že Sdružení automobilového průmyslu
nejedná a nebude jednat o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS)
a rovněž tak i odmítá možnost případného zastupování Sdružení automobilového
průmyslu v těchto jednáních třetím subjektem (např. Svazem průmyslu a dopravy ČR).
Protože automobilový průmysl je specifické odvětví, nepovažujeme za správný ani
institut tzv. plošného rozšiřování KSVS na „příbuzné či blízké“ obory.
Přestože Sdružení AP hlavně z důvodů velkých rozdílů mezi členskou základnou
(odlišné ekonomické podmínky i výrobní program) nejedná o kolektivní smlouvě vyššího
stupně, členská základna Sdružení AP považuje sociální dialog za důležitý
a žádoucí. Důkazem toho je, že Sdružení AP má od října roku 2001 uzavřenu tzv.
„Dohodu o spolupráci“ s OS KOVO. Sdružení AP navíc, jako vstřícný krok vůči
OS KOVO, iniciovalo její rozšíření spočívající především v definování společných zájmů
a cílů jako základu pro další spolupráci. Tato již konkrétněji definovaná spolupráce je
formulována v „Dodatku č.1“ k „Dohodě o spolupráci“, který platí od března roku 2004.
Dodatek vyjadřuje následující společné základní cíle a principy (oblasti společných
zájmů):
ƒ Flexibilita pracovní síly
ƒ Snižování pracovní neschopnosti
ƒ Liberalizace pracovního práva
ƒ Ovlivňování vzdělávací soustavy ve směru k potřebám trhu práce
ƒ Úsilí o udržení stabilizované situace (ve vazbě na životní cykly výrobků,
změny výrob)
ƒ Motivace a formy odměňování
ƒ Celoživotní vzdělávání a znalostní management
ƒ Transparentní jednání
ƒ Proaktivní chování - shoda vůči ostatním externím partnerům ve smyslu
deklarovaných společných zájmů
Koncem roku 2007 Sdružení AP uzavřelo s OS KOVO společnou deklaraci, v níž obě
strany vyjadřují, že jsou ve shodě ve třech níže uvedených oblastech, které v současné
době nejvíce limitují tuzemský automobilový průmysl, který je důležitým zdrojem
ekonomické prosperity, zaměstnanosti a inovací ČR.
1/ Ovlivňování vzdělávací soustavy ve směru k potřebám trhu práce - obě strany
budou prosazovat společný zájem, kterým je zlepšení situace v oblasti vzdělávání
v technických oborech na všech úrovních (učňovské, střední, vysokoškolské).
2/ Problematika dovozu ojetých vozidel - obě strany se shodují na potřebě omezit
nekontrolovaný dovoz technicky, bezpečnostně či ekologicky nevyhovujících ojetých
vozidel do ČR, který poškozuje nejen tuzemský automobilový průmysl, ale je
zejména hrozbou pro životní prostředí a bezpečnost silničního provozu. Jednotné
negativní stanovisko zaujímají k úplné liberalizaci dovozu ojetin, která vstoupila
v platnost 1. července 2006 a měla za následek zvýšení dovozu přestárlých vozidel
za hranicí životnosti se stářím nad 10 let. V této souvislosti diskutují možná opatření,
která se k řešení nabízejí, zejména změny v oblasti silniční daně, zpřísnění výkonu
stanic technické kontroly a stanic měření emisí.
3/ Zaměstnávání cizinců - v případě, že půjde o kvalifikované zaměstnance, kteří na
trhu práce v ČR chybí a budou mít stejné podmínky jako čeští zaměstnanci, panuje
jednotné stanovisko, že jejich příchod do ČR je možno podpořit. Obě strany se
Soubor: APCR07a.DOC
123
© Sdružení AP, květen 2008
v této souvislosti rovněž shodují na tom, že bude nutné hledat zákonná opatření,
která by zabránila situaci, kdy by tito zaměstnanci pouze krátkodobě využili firemní
znalosti a dovednosti a po zaškolení a zapracování by odcházeli do jiných zemí EU.
Přitom nezměněno zůstává stanovisko OS KOVO, které se kategoricky staví proti
tzv. „sociálnímu dumpingu“ a ne zcela férovému jednání některých firem
zprostředkovávajících agenturní zaměstnance.
Dále ještě koncem ledna 2008 z iniciativy automobilní sekce OS KOVO uzavřely obě
strany dodatek č. 2 k „Dohodě o spolupráci“. Dodatek vznikl na základě dokumentu
Evropské partnerství pro anticipaci změn v automobilovém sektoru, který vytvořily
Evropská komise a hlavní průmyslové asociace evropských výrobců automobilů
(ACEA), Evropská asociace dodavatelů automobilových součástí (CLEPA)
a Zaměstnanecké - Evropské federace kováků (EMF). Dokument je zaměřen na
zachování a posílení konkurenční pozice automobilových společností Evropské unie,
vytváření kvalitních pracovních míst a posílení zaměstnanosti pracujících v tomto
sektoru za předpokladu udržitelného růstu a sociální soudržnosti.
Zpracoval: Ing. Ešner
pYn pYnpYnpYnpYn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Soubor: APCR07a.DOC
124
© Sdružení AP, květen 2008
3. Složení vozového parku v České republice
3.1 Údaje Centrálního registru vozidel
Pravidelné zpracovávání údajů z Centrálního registru vozidel MD ČR (dále jen
CRV) a vydávání souhrnného přehledu „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČR“ je
jedním ze základních datových výstupů sekretariátu Sdružení AP.
Od počátku vydávání bylo členské základně Sdružení AP předáno
již 23 publikací. Publikace je sekretariátem Sdružení AP vydávána
zpravidla každého půl roku pod názvem „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU
V ČESKÉ REPUBLICE“.
Předchozí publikovaná vydání popisovala stav od 1.1.1997 až
do 30.6.2007. Poslední aktuální vydání k 31.12.2007 bylo už
popáté zpracováno z úplně nových základních datových
souborů. Tyto soubory jsou sice daleko obsáhlejší, zpracování dat
je složitější, ale výsledné výstupy jsou přesnější, protože
předchozí statistiky sledovaly počty vozidel pouze pro
předdefinované značky a typy. Aktuální verze statistických datových souborů z
CRV obsahuje veškeré evidované značky a typy.
Počty vozidel v CRV k 31.12.2007 a změny počtu registrací (pro osobní
automobily, tahače a autobusy včetně porovnání oficiálních prodejů a přírůstku
registrací) za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 pro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osobní automobily dle výrobních značek a typů (modelů)
Nákladní automobily dle výrobních značek a typů (modelů)
Silniční tahače dle výrobních značek a typů (modelů)
Autobusy dle výrobních značek a typů (modelů)
Motocykly dle výrobních značek a typů (modelů)
Speciální automobily dle výrobních značek
Traktory dle výrobních značek
Přívěsy dle výrobních značek
Návěsy dle výrobních značek
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
107 výrobních značek
56 výrobních značek
16 výrobních značek
40 výrobních značek
98 výrobních značek
65 výrobních značek
39 výrobních značek
19 výrobních značek
24 výrobních značek
jsou uvedeny ve výše zmíněném samostatném podkladu. Souhrnný přehled o složení
vozového parku, převzatý z tohoto materiálu, je uveden v tabulce č. 3.1.1.
Z údajů uvedených v předmětné publikaci je možno odvodit základní vztahy mezi
počty vyřazovaných vozů a novými registracemi vozidel a posoudit vývoj trhu vozidel
v jeho jednotlivých segmentech. Dále jsou v tabulce č. 3.1.2 zpracovány údaje
o počtech vozidel v základních kategoriích v rozdělení do jednotlivých krajů a okresů.
V tabulce č. 3.1.3 jsou uvedeny i velmi žádané údaje o počtech tzv. „prvních
registrací“ v daném období v rozdělení na vozidla nová a ojetá, které jsou důležité
zejména pro sledování celkové velikosti tuzemského trhu vozidel. Zde je ale třeba
zdůraznit, že tyto základní souhrnné údaje z Centrálního registru vozidel se mohou lišit
od očištěných dat o prvních registracích uváděných v následující kapitole 4. Diference
v datech jsou dány skutečností, že pro účely detailního mapování trhu vozidel jsou tato
data zpřesněna, opravena a zatříděna do kategorií na základě informací od jednotlivých
dovozců a prodejců vozidel.
Soubor: APCR07a.DOC
125
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 3.1.1
Sumární počty vozidel v CRV k 31.12.2007
Motorová vozidla
druh vozidla
stáří vozidel uváděno k roku :
31.12.2006
31.12.2007
ostatní L (LA až LE, LM)
celkem AB * :
z toho :
M2
M3
ostatní (nezařazeno)
osobní
celkem OA * :
z toho :
M1
nezařazeno
užitkové automobily
celkem N1+N2+N3:
z toho :
N1
N2
N3
z toho : nákladní
celkem NA * :
z toho :
N1
N2
N3
nezařazeno
tahače
celkem TP+TN+T :
z toho : tahače přívěsů (TP)
tahače návěsů (TN)
jiné (T)
speciální
celkem SA * :
z toho :
N1
N2
N3
nezařazeno
ostatní
(nezařazeno)
(TJE+TKO+TKU+TPA+TR) :
traktory celkem
z toho : jednonápravové (TJ)
kolové+kultivační (TK)
malotraktory (TM)
tahače (T)
pásové (TP)
jiný (TR)
822 703
34 233
536
715 008
3 336
2 221
67 369
20 331
3 462
13 826
3 043
4 108 610
4 104 432
4 178
562 255
359 353
103 294
99 608
468 282
347 380
62 320
56 200
2 382
21 911
167
20 667
1 077
48 777
5 669
25 205
16 692
1 211
23 285
144 656
4
129 862
76
279
432
14 003
860 131
34 444
527
719 993
3 364
2 246
99 557
20 416
3 420
14 203
2 793
4 280 081
4 275 547
4 534
630 832
422 520
103 482
104 830
533 916
407 043
62 420
61 799
2 654
20 107
159
18 911
1 037
46 672
5 556
23 715
16 207
1 194
30 137
147 208
4
129 661
80
369
439
16 655
rozdíl
registrací
37 428
211
-9
4 985
28
25
32 188
85
-42
377
-250
171 471
171 115
356
68 577
63 167
188
5 222
65 634
59 663
100
5 599
272
-1 804
-8
-1 756
-40
-2 105
-113
-1 490
-485
-17
6 852
2 552
0
-201
4
90
7
2 652
MOTOROVÁ VOZIDLA CELKEM:
5 658 555
5 938 668
280 113
motocykly
z toho :
kategorie
celkem L* :
L1
L2
L3
L4
L5
autobusy
celkový počet k
2008,00
průměrný rok výroby a věk
k 31.12.2007
1975,50
1989,13
1987,47
1970,94
1964,23
1975,83
2004,07
1993,37
1983,93
1997,07
1986,11
1994,07
1994,07
1994,07
1997,80
2000,54
1989,74
1994,71
1999,01
2000,77
1990,90
1995,70
1996,89
1997,67
1977,58
1997,85
1997,56
1984,61
1989,75
1983,98
1983,33
1990,58
1996,86
1980,00
1964,50
1978,95
1997,85
2002,56
1961,53
1988,07
32,50
18,87
20,53
37,06
43,77
32,17
3,93
14,63
24,07
10,93
21,89
13,93
13,93
13,93
10,20
7,46
18,26
13,29
8,99
7,23
17,10
12,30
11,11
10,33
30,42
10,15
10,44
23,39
18,25
24,02
24,67
17,42
11,14
28,00
43,50
29,05
10,15
5,44
46,47
19,93
1991,43
16,57
/v měsících/
-5,3
0,8
0,2
-5,2
5,1
MOTOROVÁ CELKEM:
-1,2
Zvýšení stáří ("minus" = snížení) oproti stavu k 31.12.2006 u : motocyklů
(za 12 měsíců, to je za 1 rok)
osobních vozidel
autobusů
užitkových vozidel
traktorů
Soubor: APCR07a.DOC
126
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 3.1.1
- pokračování
Sumární počty vozidel v CRV k 31.12.2007
Přípojná a jiná vozidla
druh vozidla
stáří vozidel uváděno k roku :
kategorie
celkový počet k
31.12.2006
PŘÍPOJNÁ (O1+O2+O3+O4) CELKEM:
z toho :
z toho :
O1
O2
O3
O4
jiná (nezařazeno)
přívěsy za OA celkem (PO *) :
z toho :
O1
O2
nezařazeno
přívěsy za NA celkem (PN *) :
z toho :
O1
O2
O3
O4
nezařazeno
přívěsy traktorové celkem (PT *):
O2
O3
O4
nezařazeno
návěsy
celkem
z toho : cisternový (NC)
nákl. jednonápr. (NJ)
sklápěčkový (NK)
nákladní návěs (NN)
nákl. speciální (NP*)
speciální (NS)
traktorový (NT*)
valníkový (NV)
ostatní, jiné (N)
jiná
(dosud nezařazeno)
MOTOROVÁ a PŘÍPOJNÁ CELKEM */:
ROZDÍL **/:
rozdíl
registrací
31.12.2007
2008,00
průměrný rok výroby a věk
k 31.12.2007
831 838
867 664
35 826 1987,07
20,93
572 461
76 505
86 665
74 171
22 036
485 317
443 677
40 644
996
182 288
122 793
30 665
7 950
19 294
1 586
94 855
581
75 278
17 570
1 426
44 974
620
53
1 846
15 283
6 637
2 034
6 134
12 046
321
24 404
6 490 393
591 424
81 832
86 258
78 940
29 210
487 492
444 577
41 603
1 312
203 917
139 852
34 093
7 841
19 950
2 181
94 656
588
74 949
17 551
1 568
50 480
651
51
1 805
20 468
7 508
1 970
6 226
11 482
319
31 119
6 806 332
18 963
5 327
-407
4 769
7 174
2 175
900
959
316
21 629
17 059
3 428
-109
656
595
-199
7
-329
-19
142
5 506
31
-2
-41
5 185
871
-64
92
-564
-2
6 715
315 939
1989,15
1991,61
1975,49
1993,61
1948,72
1985,33
1985,21
1986,17
1999,36
1998,92
2001,09
1997,32
1979,42
1993,76
2002,09
1975,45
1968,58
1974,68
1978,49
1980,80
1999,42
2000,15
1987,41
1997,38
2003,98
2001,96
1993,51
1985,70
1998,37
2001,03
1951,96
1990,87
18,85
16,39
32,51
14,39
59,28
22,67
22,79
21,83
8,64
9,08
6,91
10,68
28,58
14,24
5,91
32,55
39,42
33,32
29,51
27,20
8,58
7,85
20,59
10,62
4,02
6,04
14,49
22,30
9,63
6,97
56,04
17,13
0
0
0
0,00
0,00
Zvýšení stáří ("minus" = snížení) oproti stavu k 31.12.2006 u :
/v měsících/
(za 12 měsíců, to je za 1 rok)
přívěsů O1 a O2 za osobní
9,5
Poznámky:
přívěsů O1 až O4 za nákladní
-0,6
*/ Dle součtu registrací v jednotlivých kategoriích
přívěsů O2 až O4 za traktory
11,4
**/ Oproti údaji v CRV ("počet všech vozidel")
návěsů (všech druhů dle tab.)
-5,6
ostatních dosud nezařazených
-207,6
PŘÍPOJNÁ CELKEM :
-1,0
evidováno
POČET VŠECH VOZIDEL v CRV :
(ks)
k datu : 31.12.2006 6 490 393
31.12.2007 6 806 332
Od 31.12.2006 do 31.12.2007 (za 1 rok) došlo ke zvýšení o : 315 939
Soubor: APCR07a.DOC
127
průměrný
průměrný
rok výroby
věk (roků)
1989,77
1990,87
1,10
17,23
17,13
-0,10
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 3.1.2
Rok
ČESKÁ REPUBLIKA - VOZIDLA REGISTROVANÁ, PODLE KRAJŮ A OKRESŮ
Year :
CZECH REPUBLIC - VEHICLE IN USE, BY DISTRICTS AND REGIONS
Kategorie
Category
osobní +
dodávkové
Cars + Delivery
Vans
Kraj/Okres
Region/District
M1
nákladní
Trucks
účelové
Special
Purpose
Trucks
tahače
Road
Tractors
ostatní
Others
N2, N3
N1, N2, N3
N1, N2, N3 N1, N2, N3
jednostopá
autobusy
vozidla
Buses +
Two
Coaches
Wheelers
M2, M3
L1 - L5
2007
zeměď.
traktory
Agricultural
Tractors
přípojná +
ostatní
Coupled V. +
others
T
O1 - O4
Praha
624 778
108 003
6 010
2 522
3 650
3 699
68 650
2 321
67 461
Středočeský
Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha - východ
Praha - západ
Příbram
Rakovník
537 582
41 028
36 946
68 827
42 160
33 099
44 090
55 750
36 312
58 864
46 635
50 608
23 263
66 360
4 628
4 323
7 827
4 993
3 200
5 757
6 174
4 131
9 759
7 751
5 603
2 214
6 427
570
425
788
488
357
503
552
479
748
666
533
318
2 796
132
219
290
260
94
301
402
158
327
234
196
183
4 148
480
304
246
272
302
261
315
384
276
635
483
190
2 602
165
252
429
257
56
141
330
88
348
166
252
118
116 027
11 318
8 523
12 280
10 501
9 813
8 210
8 629
6 983
12 456
9 735
11 632
5 947
21 742
3 143
1 196
1 619
1 631
2 019
1 405
1 960
1 950
1 489
1 052
2 594
1 684
124 735
11 001
8 968
11 289
10 574
9 273
9 980
13 136
9 379
12 037
9 317
13 334
6 447
Jihočeský
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
280 469
87 075
26 067
38 836
30 772
22 940
30 993
43 786
34 100
13 252
2 496
4 127
3 135
2 429
3 536
5 125
3 040
1 066
218
387
342
235
353
439
1 529
631
97
212
85
80
215
209
2 391
1 053
233
224
230
179
281
191
1 148
536
34
166
53
39
118
202
64 754
16 718
5 794
9 802
7 480
4 868
9 237
10 855
17 547
3 492
1 437
3 235
2 011
2 096
2 315
2 961
76 257
21 236
5 772
12 781
8 790
6 304
9 712
11 662
Plzeňský
Domažlice
Klatovy
Plzeň - město
Plzeň - jih
Plzeň - sever
Rokycany
Tachov
258 062
25 026
40 006
84 767
29 098
33 826
21 595
23 744
28 302
2 248
3 729
11 482
2 709
3 274
2 284
2 576
2 646
249
466
799
264
349
221
298
1 072
153
124
326
124
109
101
135
1 942
265
466
397
193
284
137
200
1 084
82
86
628
52
86
61
89
55 062
6 213
11 206
9 564
8 836
9 388
5 407
4 448
12 468
2 028
3 961
619
1 686
1 840
947
1 387
60 855
7 074
11 555
14 221
7 935
8 416
5 746
5 908
Karlovarský
Cheb
Karlovy Vary
Sokolov
121 850
37 062
48 612
36 176
13 032
3 838
5 946
3 248
1 326
311
567
448
481
152
202
127
514
202
159
153
603
85
441
77
16 420
4 666
6 341
5 413
2 437
922
1 122
393
19 249
6 077
7 627
5 545
Ústecký
Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem
330 841
52 850
50 841
48 462
36 794
45 140
50 761
45 993
36 617
6 794
4 852
5 159
2 909
4 668
5 955
6 280
3 816
517
568
593
379
576
611
572
1 582
190
176
217
123
152
205
519
1 886
373
219
421
342
90
238
203
1 313
219
205
133
114
299
162
181
65 224
11 465
8 974
12 422
9 527
5 810
9 993
7 033
8 084
857
836
2 512
2 487
463
511
418
61 910
9 189
8 518
11 870
9 112
6 951
8 530
7 740
Liberecký
Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Liberec
Semily
177 175
41 484
35 216
66 280
34 195
19 565
4 025
3 918
8 216
3 406
1 796
429
268
774
325
645
109
103
303
130
1 331
169
212
618
332
941
141
163
365
272
33 177
8 183
7 935
6 485
10 574
5 257
1 106
545
1 550
2 056
34 393
7 819
5 946
12 326
8 302
Královéhradecký
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov
235 186
71 576
34 099
45 663
33 532
50 316
25 473
9 466
3 584
4 453
2 851
5 119
2 653
941
383
491
357
481
1 030
295
221
201
159
154
1 613
443
451
295
204
220
883
251
85
170
98
279
60 153
14 808
11 422
11 807
8 912
13 204
10 545
2 487
2 622
1 969
1 900
1 567
60 531
17 119
10 674
12 105
9 781
10 852
Soubor: APCR07a.DOC
128
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 3.1.2 - pokračování
Pardubický
Chrudim
Pardubice
Svitavy
Ústí nad Orlicí
207 445
44 899
71 643
38 128
52 775
22 882
4 437
9 085
3 729
5 631
2 555
528
999
481
547
928
210
340
157
221
1 263
279
252
334
398
1 183
409
234
141
399
58 133
11 580
16 524
13 193
16 836
10 164
2 345
1 891
2 922
3 006
53 019
11 950
16 477
10 773
13 819
Vysočina
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
202 344
37 804
43 526
30 874
45 433
44 707
22 102
3 870
5 439
3 336
4 778
4 679
2 173
337
634
290
435
477
816
90
252
183
133
158
1 598
288
316
306
304
384
855
52
229
94
274
206
55 265
12 112
10 028
8 371
12 403
12 351
18 395
3 353
3 068
3 599
3 622
4 753
60 030
11 360
11 459
10 995
12 633
13 583
Jihomoravský
Blansko
Brno - město
Brno - venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
441 279
38 598
151 285
75 303
42 846
57 427
30 994
44 826
61 198
3 977
27 453
10 139
5 409
6 447
3 454
4 319
4 976
356
1 903
834
491
623
326
443
2 211
147
611
393
192
397
224
247
2 904
429
629
455
358
337
276
420
2 007
207
775
248
193
271
132
181
99 584
11 275
22 462
20 968
10 340
16 944
5 997
11 598
13 457
1 547
814
2 994
2 251
2 037
1 171
2 643
84 289
8 079
18 184
16 857
10 338
12 379
6 789
11 663
Olomoucký
Jeseník
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk
224 348
13 580
81 268
42 192
44 748
42 560
25 544
1 320
10 330
4 455
5 082
4 357
2 627
177
977
419
609
445
1 301
43
488
230
300
240
1 718
132
456
331
414
385
689
28
235
242
97
87
53 666
3 028
18 342
12 005
9 198
11 093
8 740
571
2 492
1 706
2 162
1 809
49 663
2 956
15 897
9 355
11 277
10 178
Zlínský
Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín
210 059
38 264
50 490
50 087
71 218
26 103
4 479
6 127
5 452
10 045
2 405
465
500
571
869
1 197
157
302
199
539
1 996
254
291
505
946
994
162
223
385
224
43 878
9 839
12 354
12 207
9 478
6 486
1 509
1 294
1 758
1 925
40 894
8 817
9 394
10 133
12 550
Moravskoslezský
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava - město
CELKEM
TOTAL
428 663
32 841
74 732
89 264
53 366
61 078
117 382
44 635
3 439
7 571
5 892
4 772
6 963
15 998
4 222
438
622
504
471
549
1 638
1 997
173
462
281
164
337
580
3 183
312
647
335
282
566
1 041
2 415
69
333
394
95
216
1 308
70 138
9 543
12 377
9 627
8 263
15 876
14 452
9 565
1 650
1 963
723
1 700
2 670
859
74 378
6 536
14 608
10 497
9 792
16 016
16 929
4 280 081
533 916
46 672
20 107
30 137 20 416
860 131
147 208
867 664
Soubor: APCR07a.DOC
129
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 3.1.3
První registrace vozidel v CRV za 1.-12. měsíc 2007
Motorová vozidla
druh vozidla
motocykly
z toho :
autobusy
z toho :
osobní
z toho :
užitkové automobily
z toho :
z toho :
nákladní
z toho :
tahače
z toho :
speciální
z toho :
traktory
ostatní
celkem
z toho :
kategorie
celkem L* :
L1
L2
L3
L4
L5
LA
LB
LC
LD
LE
LM
nezařazeno
celkem AB * :
M2
M3
nezařazeno
celkem OA * :
M1
nezařazeno
celkem N1+N2+N3:
N1
N2
N3
celkem NA * :
N1
N2
N3
nezařazeno
celkem TP+TN+T :
tahače přívěsů (TP)
tahače návěsů (TN)
jiné (T)
celkem SA * :
N1
N2
N3
nezařazeno
(nezařazeno)
(TJE+TKO+TKU+TPA+TR) :
jednonápravové (TJE)
kolové (TKO)
kultivační (TKU)
pásový (TPA)
jiný (TR)
MOTOROVÁ VOZIDLA CELKEM :
Soubor: APCR07a.DOC
počet prvních registrací
OJETÁ
NOVÁ
24 655
180
4
444
4
17
8 512
102
11 719
15
3 649
9
0
914
51
851
12
129 828
129 443
385
71 533
60 222
3 066
8 245
64 378
56 564
1 347
6 175
292
315
2
223
90
180
55
32
85
8
6 660
2 763
0
258
2
5
2 498
229 693
130
19 193
404
7
8 977
4
23
658
46
8 330
4
738
2
0
274
40
173
61
212 152
211 911
241
14 842
10 582
1 485
2 775
13 311
10 223
1 151
1 856
81
559
1
485
73
236
108
52
42
34
736
426
0
250
0
1
175
246 887
celkem
N+O
43 848
584
11
9 421
8
40
9 170
148
20 049
19
4 387
11
0
1 188
91
1 024
73
341 980
341 354
626
86 375
70 804
4 551
11 020
77 689
66 787
2 498
8 031
373
874
3
708
163
416
163
84
127
42
7 396
3 189
0
508
2
6
2 673
476 580
průměrný rok výroby
OJETÁ
NOVÁ
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
1999,67
1998,44
2002,57
1996,95
1966,25
2002,96
2001,01
2001,04
2001,98
1996,00
2006,03
2003,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
1998,83
2000,27
1998,59
1998,57
1998,92
1998,92
1998,92
2001,88
2001,74
2000,54
2003,12
2001,87
2001,82
2000,68
2003,09
1997,14
2002,81
1987,00
2003,61
1997,68
1994,43
1997,13
1990,81
1990,21
1996,60
2003,71
1994,14
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
1990,55
2006,00
1999,21
1999,15
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 3.1.3 - pokračování
První registrace vozidel v CRV za 1.-12. měsíc 2007
Přípojná a jiná vozidla
druh vozidla
kategorie
přípojná (O1+O2+O3+O4) a jiná vozidla celkem:
z toho :
O1
O2
O3
O4
jiná (nezařazeno)
z toho :
přívěsy za OA celkem (PO *) :
z toho :
O1
O2
nezařazeno
přívěsy za NA celkem (PN *) :
z toho :
O1
O2
O3
O4
nezařazeno
přívěsy traktorové celkem (PT *):
O2
O3
O4
nezařazeno
návěsy
celkem
z toho : cisternový (NC)
nákl. jednonápr. (NJ)
sklápěčkový (NK)
nákl. speciální (NP*)
speciální (NS)
traktorový (NT*)
valníkový (NV)
ostatní, jiné (N)
jiná
(dosud nezařazeno)
PŘÍPOJNÁ A JINÁ CELKEM :
počet prvních registrací
OJETÁ
NOVÁ
celkem
N+O
průměrný rok výroby
OJETÁ
NOVÁ
43 182
21 106
4 390
154
7 444
10 088
4 803
314
1 482
41
950
2 016
47 985
21 420
5 872
195
8 394
12 104
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
1997,69
1993,55
1992,86
1991,32
2002,73
1999,64
3 779
3 084
408
287
22 360
17 001
3 413
108
1 288
550
69
6
17
12
34
1 991
40
2
96
1 062
68
89
603
31
14 983
1 124
203
881
40
614
81
218
17
278
20
33
5
13
14
1
367
8
0
49
113
35
11
149
2
2 665
4 903
3 287
1 289
327
22 974
17 082
3 631
125
1 566
570
102
11
30
26
35
2 358
48
2
145
1 175
103
100
752
33
17 648
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
2007,00
1990,87
1990,70
1990,90
1991,07
1999,58
1999,48
1996,57
1996,59
2002,37
1996,55
1981,94
1984,20
1980,85
1981,93
1984,95
2002,29
1998,38
43 182
4 803
47 985
2007,00
1997,69
evidováno
POČET VŠECH PRVNÍCH REGISTRACÍ v CRV :
(ks)
2004,06
2001,16
2000,66
1992,45
2003,89
2002,50
1999,70
průměrný
průměrný
rok výroby
věk (roků)
k datu :
NOVÁ 272 875 2007,00
OJETÁ 251 690 1999,12
Poznámka: jedná se o tzv. "neočištěná" data, souhrnné údaje se proto mírně liší od údajů o prvních
registracích vozidel podle značek, které vydává Sdružení AP a SDA každý měsíc.
Soubor: APCR07a.DOC
131
© Sdružení AP, květen 2008
1,00
8,88
3.2. Ukázky zpracování možných výstupů
Zdrojová data CRV je možné využít jako relativně dostatečný výchozí soubor dat ke
zmapování vozového parku v České republice. Po zpracování těchto dat a vytvoření
vazeb s dalšími souvisejícími statistickými údaji je možno získat celou řadu zajímavých
výstupů a provádět různá porovnání. V diagramech č. 3.2.1 a 3.2.2 je pro příklad
aktuálně zpracováno průměrné stáří osobních automobilů v jednotlivých okresech ČR
a počty obyvatel připadající na 1 osobní automobil k 31.12.2007.
Průměrný věk osobních automobilů
v okresech ČR k 31.12.2007
Praha - západ
12,11
Mladá Boleslav
12,59
Zlín
12,80
Brno - město
12,87
Praha - východ
13,06
Olomouc
13,06
Praha
13,12
Opava
13,35
Uherské Hradiště
13,35
Kladno
13,38
dalších 57 okresů ...
Trutnov
14,91
Most
14,92
Chrudim
14,92
Plzeň - sever
14,97
Česká Lípa
14,99
Svitavy
15,00
Louny
15,15
Chomutov
15,26
Děčín
15,32
Jeseník
15,40
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
stáří (roků)
Diagram č. 3.2.1
Soubor: APCR07a.DOC
132
© Sdružení AP, květen 2008
20
Počet obyvatel na 1 osobní automobil
v okresech ČR k 31.12.2007
1,93
Praha
2,04
Plzeň - jih
České Budějovice
2,11
Praha - východ
2,13
Plzeň - město
2,13
Plzeň - sever
2,15
Mladá Boleslav
2,15
Rokycany
2,16
Semily
2,18
Beroun
2,18
dalších 57 okresů ...
Nový Jičín
2,85
Uherské Hradiště
2,85
Ostrava - město
2,87
Opava
2,90
Vsetín
2,91
Šumperk
2,93
2,99
Bruntál
3,02
Přerov
Jeseník
3,06
Karviná
3,08
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Diagram č. 3.2.2
Soubor: APCR07a.DOC
133
© Sdružení AP, květen 2008
Současná verze statistických datových souborů obsahuje veškeré evidované
značky a typy. V porovnání se statistikami z předchozích let již nejsou jen dvě úrovně
podrobnosti (globální a detailní), ale pět, kdy následující soubor je vždy jakýmsi
souhrnem součtových řádků pro soubor předchozí. V každém ze souborů statistik
figuruje každé z vozidel právě jednou, tedy křížové reference navzájem souhlasí. To je
sice oproti letům předchozím výrazný kvalitativní posun, je ale třeba zdůraznit i některé
problémy a nedostatky, které to při zpracování přineslo:
1) Několikanásobně se rozšířil počet typů (modelů).
2) Do datových souborů byly zahrnuty i údaje za vozidla roku výroby staršího než
1945. V důsledku toho, došlo k výraznému nárůstu počtu vozidel některých značek
např. AERO - OA, Harley Davidson - MTC, aj.
3) Ne zcela je ještě v databázi CRV vyřešen problém s uváděním typu u dvojslovných
značek jako např. Alfa Romeo. V políčku typ se objeví právě druhé slovo názvu
a proto údaje o nejrozšířenějších typech (modelech) zůstávají u některých značek
nedoplněné.
4) Značky a typy vozidel jsou v datových souborech uvedeny přesně tak, jak je zavedlo
registrační místo - pověřená obec. Odtud tedy např. značka škoida má zřejmě být
škoda, dále *citroen má být značka citroen, nikoliv značka * a typ citroen … MV
(CRV) není oprávněno tato data jakkoli měnit, tedy ani opravovat překlepy.
Z hlediska absolutních počtů jsou tyto chyby ale dle našeho názoru statisticky
nevýznamné.
Celkově je v evidenci přes 300 tisíc základních technických popisů (ZTP)
schválených typů vozidel. Podle nejpodrobnějšího členění tedy máme 31 300 typů
vozidel, z toho na 14 617 typech je pouze jedno jediné vozidlo. Na dalších více než
1 800 typech jsou vozidla dvě. Tedy více než polovina typů obsahuje méně než
3 vozidla. Na druhou stranu tyto typy obsahují více než 95 % všech chyb a nelogičností,
ať již zásadních technických nebo jen formálních. Pokud neuvažujeme druh a kategorii
vozidla, máme cca 22 300 typů, z toho téměř 13 000 má méně než 3 vozidla
a 10 153 typů jen jedno jediné vozidlo.
Kromě nejrůznějších, mnohdy velmi detailně zaměřených výstupů (mají nízkou
univerzální využitelnost), které lze z těchto dat zpracovat, umožňují data soustředěná
v sekretariátu Sdružení AP sestavit i trendy ve vývoji registrací jednotlivých druhů
vozidel nebo trendy ve vývoji průměrného stáří vozového parku. Pro nejdůležitější
kategorie vozidel (osobní automobily, užitková vozidla, autobusy a motocykly) viz
diagramy č. 3.2.3 až č. 3.2.6. Rovněž tak je možné, s použitím dat Českého
statistického úřadu, provádět meziroční porovnání vybavenosti obyvatel např. osobními
automobily na úrovni krajů (diagram č. 3.2.7) až okresů či sledovat změny průměrného
věku jednotlivých kategorií vozidel v krajích (pro osobní automobily viz diagram č. 3.2.8)
apod.
Soubor: APCR07a.DOC
134
© Sdružení AP, květen 2008
4 280 081
3 958 708
2005
4 108 610
3 815 547
2004
3 706 012
3 523 277
2001
2003
3 431 573
2000
3 648 905
3 431 481
1999
2002
3 484 001
1998
2 746 995
1993
3 547 745
2 610 297
1992
2 500 000
3 349 008
2 483 222
1991
3 000 000
3 113 476
2 411 297
1990
3 500 000
1995
2 330 755
1989
4 000 000
2 967 253
2 247 773
1988
4 500 000
1994
5 000 000
1997
ks
Počty registrovaných osobních automobilů
(kat. M1)
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2007
2006
1996
0
stav ke konci časového období
Poznámky:
1) Údaje do roku 1997 z dat SDP */, od roku 1998 se již jedná o údaje z CRV */.
2) Pokles registrací v roce 1998 dán "překlopením" na data z CRV, v roce 1999 byl pokles způsoben
masovým vyřazováním starších vozidel ve vazbě na povinně smluvní pojištění.
3) Vozový park se za rok 2007 zvýšil oproti konci roku 2006 o ……………………..
171 471 vozidel M1.
4) Podchycené "první registrace" za rok 2007 (nová + ojetá z dovozu) ………………… 345 411 vozidel M1.
Rozdíl "první registrace" - přírůstek registrací: 173 940 vozidel M1.
5) Za rok 2007 bylo dle CRV vyřazeno celkem 91 487 ks vozidel (84 450 zrušeno, 7 037 exportováno).
*/ SDP = Služba Dopravní Policie
13,82
13,87
13,93
2005
2006
2007
13,53
13,72
2002
13,49
13,61
14,29
1998
2001
14,15
1997
13,51
14,18
1996
2000
14,10
1995
14
13,72
Průměrný věk osobních automobilů
(kat. M1)
roků
16
15
CRV = Centrální Registr Vozidel
13
12
11
2004
2003
1999
10
stav ke konci časového období
Poznámky:
Průměrný věk osobních automobilů se od roku 1995 výrazněji nemění. Hlavní vliv na snížení věku má
především trvalé vyřazování starších aut z provozu (k tomu ve větším měřítku došlo v letech 1999
a 2000 (přechod na povinně smluvní pojištění). Rovněž v roce 2003 došlo k vyřazení relativně vysokého počtu osobních automobilů z provozu, což se projevilo na snížení průměrného věku. Poslední
4 roky ale ukazují, že od roku 2004 stáří vozového parku každoročně mírně roste.
Za rok 2007 se průměrný věk parku osobních automobilů opět mírně zvýšil o ……
0,06 roku.
Diagram č. 3.2.3
Soubor: APCR07a.DOC
135
© Sdružení AP, květen 2008
562 255
509 836
462 441
440 412
2003
384 539
2000
427 820
382 441
1999
405 224
379 475
286 153
1994
1998
276 946
1993
367 705
278 252
1992
1997
276 648
1991
354 562
271 446
1990
307 502
261 513
1989
300 000
246 111
400 000
1988
500 000
1996
600 000
2002
700 000
630 832
ks
Počty registrovaných užitkových vozidel
(kat. N1 až N3 = včetně tahačů a speciálních automobilů)
200 000
100 000
2007
2006
2005
2004
2001
1995
0
stav ke konci časového období
8,99
10,33
2007
20,19
22,46
9,32
9,66
2006
2003
9,09
10,27
8,21
2002
9,66
10,37
7,97
19,28
18,36
17,46
10,28
8,09
2001
16,59
10,21
8,37
1999
2000
10,51
8,82
15,98
10,77
8,94
1997
1998
10,69
9,04
14,62
1996
10
10,83
8,84
13,90
15
10,80
8,74
14,06
20
15,40
25
9,99
8,55
roků
21,48
Průměrný věk užitkových vozidel
(kat. N1 až N3)
23,39
Poznámky:
1) Údaje do roku 1996 z dat SDP, od roku 1997 se již jedná o údaje z CRV. Přechod na data CRV již
od roku 1997 vyvolán značným rozdílem mezi daty CRV a SDP v roce 1997.
2) Trendem je pozvolný růst registrací, daný zejména přírůstky v kategorii N1. Určité přibrzdění růstu
v roce 1999 a v roce 2000 dáno opět vazbou na povinně smluvní pojištění (větší počet vozidel trvale
vyřazených z provozu).
3) Vozový park se za rok 2007 zvýšil oproti konci roku 2006 o ……………………..
68 577 ks N1až N3
4) Podchycené "první registrace" za rok 2007 (nová + ojetá z dovozu) …………………
88 562 ks N1až N3
Rozdíl "první registrace" - přírůstek registrací:
19 985 ks N1až N3
5
nákladní
tahače
speciální
2005
2004
1995
0
stav ke konci časového období
Poznámky:
Z diagramu je vidět značné "stárnutí" speciálních vozidel, u nákladních vozů a tahačů je průměrný věk
vozidel v podstatě ustálený.
Za rok 2007 se průměr. věk parku užitk. vozidel kat. N1 - N3 snížil o …………………
-0,44 roku.
Diagram č. 3.2.4
Soubor: APCR07a.DOC
136
© Sdružení AP, květen 2008
20 134
20 331
2005
2006
20 416
19 948
20 627
2003
2004
21 343
18 381
2001
2002
18 253
2000
20 916
1997
18 975
21 460
1996
1999
21 912
1995
20 000
19 949
22 761
1994
26 724
1991
24 654
26 036
1990
26 552
25 646
1989
25 000
24 416
ks
30 000
Počty registrovaných autobusů
(kat. M2, M3)
15 000
10 000
5 000
2007
1998
1993
1992
1988
0
stav ke konci časového období
Poznámky:
1) Údaje do roku 1997 z dat SDP, od roku 1998 se již jedná o údaje z CRV.
2) Pokles registrací autobusů po roce 1991 má dlouhodobý charakter. Přechod na CRV v roce 1998
neměl na tento trend v podstatě žádný vliv. Skokové zvýšení počtu v CRV registrovaných autobusů
v roce 2002 bylo způsobeno "přírůstkem" registrací autobusů zn. ŠKODA (oproti pololetí 2002
"přibylo" v CRV 2 952 ks této značky, rok výroby 1967 až 1989).
3) V letech 2002-2004 se počet autobusů snižoval, od roku 2005 vozový park opět mírně roste
Vozový park se za rok 2007 zvýšil oproti konci roku 2006 o ……………………..
85 autobusů.
4) Podchycené "první registrace" za rok 2007 (nové + ojeté z dovozu) …………………
949 autobusů.
Rozdíl "první registrace" - přírůstek registrací:
864 autobusů.
14,61
14,63
2006
2007
11,92
2001
14,62
11,77
2000
2005
11,76
1999
11,35
11,73
11
10,39
12
10,82
13
1998
14
14,26
14,09
2003
15
14,10
roků
16
2002
Průměrný věk autobusů v ČR
(kat. M2, M3)
2004
1997
1996
1995
10
stav ke konci časového období
Poznámky:
Průměrný věk autobusů má od roku 1995 trvale se zvyšující trend.
"Přírůstek" registrací v roce 2002 zapříčinil i výrazný vzrůst průměrného stáří autobusů, které se tím
zvýšilo nad 14 let. Jako pravděpodobné vysvětlení se nabízí přesunutí části vozidel ŠKODA 1203
z kategorie osobních automobilů do kategorie autobusů.
Za rok 2007 se průměrný věk parku autobusů opět mírně zvýšil o ………………….
0,02 roku.
Diagram č. 3.2.5
Soubor: APCR07a.DOC
137
© Sdružení AP, květen 2008
794 000
822 703
2005
2006
860 131
757 061
751 974
2003
2004
759 409
2002
744 526
1 105 457
1996
2001
1 125 342
1995
737 087
1 142 805
1994
750 000
2000
1 151 748
1993
787 936
1 175 193
1992
914 256
1 174 549
1991
1998
1 172 657
1990
916 671
1 159 169
1989
1 000 000
1997
1 153 474
1 250 000
1988
ks
Počty registrovaných jednostopých vozidel (kat. L)
500 000
250 000
2007
1999
0
stav ke konci časového období
Poznámky:
1) Údaje do roku 1996 z dat SDP, od roku 1997 se již jedná o údaje z CRV. Přechod na data CRV již
od r. 1997 vyvolán značným rozdílem mezi daty CRV a SDP v r. 1997a kontinuitou daného trendu.
2) Od r. 1992 docházelo k poklesu registrací jednostopých vozidel. Tento trend byl umocněn v r. 1999
přechodem na povinně smluvní pojištění, což vyvolalo velké vyřazování motocyklů z evidence.
V roce 2000 tento trend pokračoval mírnějším tempem a od roku 2001 již byl podchycen růst počtu
registrovaných motocyklů (od poloviny roku 2001 je povinná i registrace mopedů).
3) Vozový park se za rok 2007 zvýšil oproti konci roku 2006 o ……………………..
37 428 ks kat. L
4) Podchycené "první registrace" za rok 2007 (nové + ojeté z dovozu) …………………
44 214 ks kat. L
Rozdíl "první registrace" - přírůstek registrací:
6 786 ks kat. L
32,94
32,50
2007
31,08
2003
2006
30,71
2002
33,09
30,38
2001
2005
29,93
2000
31,45
29,53
1999
28,70
1997
29,46
28,04
25
1996
30
24,58
roků
35
1998
Průměrný věk jednostopých vozidel (kat. L)
20
15
2004
1995
10
stav ke konci časového období
Poznámky:
Relativně "nízký" věk motocyklů v roce 1995 je zřejmě dán tím, že v registru ještě nebyla zanesena
správná data výroby u všech evidovaných motocyklů.
Růst průměrného věku motocyklů se v r. 2006 zastavil, stáří parku motocyklů zůstává ale stále vysoké.
Za rok 2007 se průměrný věk parku vozidel kat. L snížil o ………………….
-0,44 roku.
Diagram č. 3.2.6
Soubor: APCR07a.DOC
138
© Sdružení AP, květen 2008
Porovnání vybavenosti osobními automobily
Počet obyvatel na 1 osobní automobil v krajích ČR
4,5
2,0
2,50
2,42
3,05
2,92
2,86
2,93
2,81
2,67
2,58
2,63
2,54
2,61
2,51
2,62
2,50
2,56
2,46
2,54
2,43
2,35
2,33
2,26
2,28
2,22
2,24
2,17
1,94
2,5
1,93
3,0
2,44
3,5
3,00
4,0
1,5
1,0
0,5
ČR celkem
Olomoucký
Zlínský
Jihomoravský
Vysočina
k 31.12.2006
Moravskoslezský
k 31.12.2007
Karlovarský
Ústecký
Pardubický
Liberecký
Královéhradecký
Jihočeský
Středočeský
Plzeňský
Praha
0,0
kraj
oby-kraj.GIF
Počty osobních automobilů (dle údajů Centrálního Registru Vozidel):
K datu k 31.12.2006 celkem ...
4 108 610 ks
K datu k 31.12.2007 celkem ... 4 280 081 ks
171 471 ks
Přírůstek / - úbytek registrovaných vozidel:
Počty obyvatel v krajích dle údajů zveřejněných ČSÚ
ČR celkem = 10 280 968 obyvatel
10 349 372 obyvatel
68 404 obyvatel
Přírůstek / - úbytek obyvatel:
∅ za ČR k 31.12.2007 =
resp.
∅ za ČR k 31.12.2006 =
resp.
∅ přírůstek / - úbytek:
resp.
2,42
413,56
2,50
399,63
-0,08
13,93
(stav k 30.9.2006)
(stav k 30.9.2007)
obyv./ 1 osobní automobil
osob. automobilů / 1000 obyv.
obyv./ 1 osobní automobil
osob. automobilů / 1000 obyv.
obyv./ 1 osobní automobil
osob. automobilů / 1000 obyv.
Diagram č. 3.2.7
Soubor: APCR07a.DOC
139
© Sdružení AP, květen 2008
13
13,93
13,87
14,84
14,75
14,73
14,66
14,68
14,66
14,56
14,33
14,21
14,28
14,31
14,05
13,92
13,97
13,95
13,93
13,94
13,83
13,82
13,60
13,63
13,55
13,47
13,46
12,95
13,12
14
13,45
15
14,52
Průměrné stáří osobních automobilů v krajích ČR
ČR celkem
Ústecký
Liberecký
Pardubický
Jihočeský
k 31.12.2006
Královéhradecký
k 31.12.2007
Plzeňský
Karlovarský
Vysočina
Olomoucký
Moravskoslezský
Středočeský
Jihomoravský
Zlínský
Praha
12
kraj
Rok 2007 znovu potvrdil trend mírného růstu průměrného věku osobních automobilů. Průměrný věk
již pátým rokem roste, oproti konci roku 2006 opět vzrostl a to o 0,06 roku. Předchozí pokles z let
2000 - 2001 byl dán zejména vyřazováním starších vozidel značky Škoda a dalších značek původem
tzv. z bývalého vých. bloku. Naopak rostoucí dovoz ojetých vozidel trend stárnutí vozového parku
konzervuje. Omlazení parku je možné jen při větším vyřazování starších vozidel z provozu.
Diagram č. 3.2.8
Zpracoval: Ing. Ešner
pYn pYnpYnpYnpYn
Soubor: APCR07a.DOC
140
© Sdružení AP, květen 2008
4. Vývoj českého trhu a dovozy vozidel
„SOUHRNNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE“ se zpracovávají a vydávají
měsíčně již řadu let a patří mezi základní činnosti
sekretariátu Sdružení AP. Přílohou materiálu jsou dále
diagramy o vývoji podílu českých výrobců na domácím trhu.
Čtvrtletně tento materiál obsahuje navíc ještě údaje
o očekávaných trendech na trhu vozidel všech kategorií.
Do konce roku 2004 se trh vozidel sledoval podle
prodejů. Od začátku roku 2005 ale došlo ve spolupráci se
Sdružením dovozců automobilů a Centrálním registrem
vozidel ke změně. Trh vozidel je vyhodnocován na
základě údajů o prvních registracích, stejně jako je to
obvyklé ve většině zemí. Zdrojem údajů o trhu vozidel tak
jsou data z CRV, která zcela nahradila zastaralý způsob
používání údajů o prodejích vozidel z hlášení jednotlivých
výrobců, prodejců nebo importérů. Od českých finálních
výrobců se nadále vyhodnocují údaje o výrobě a odbytu vozidel v základních
kategoriích (osobní, užitková N1, nákladní N2 a N3, autobusy, motocykly a mopedy
a přípojná vozidla).
Získané údaje od jednotlivých značek (u motorových vozidel zpracovávané ve
spolupráci se Svazem dovozců automobilů - SDA), jsou ihned po jejich zpracování
zveřejňovány na internetových stránkách Sdružení AP, včetně možnosti kompletního
stažení souborů ze stránek SDA. Oficiální rozesílání všem firmám, zapojeným do
činnosti Sdružení AP, je prováděno v rámci distribuce informačních produktů.
4.1 Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1
4.1.1 Osobní automobily
V roce 2007 vykázalo na českém trhu nových osobních automobilů první registrace
celkem 70 výrobních značek, to je o 8 více než v roce 2006. Vývoj českého trhu nových
osobních automobilů od roku 1993 do roku 2007 spolu s odhadem prvních registrací
pro rok 2008 znázorňuje diagram č. 4.1.1. Celkový přehled prvních registrací na
domácím trhu, včetně porovnání s rokem 2006, je pak uveden v tabulce č. 4.1.1.
Původní odhad celkové velikosti trhu pro rok 2007 (uvedeno 130 000 ks – viz předchozí
vydání tohoto materiálu, diagram 4.1.1) byl mírně podhodnocený, skutečnost byla
o zhruba 2 500 ks vyšší.
V roce 2007 se na celkové velikosti trhu nových vozidel podílela vozidla z dovozu
61,82 % a tuzemští výrobci 38,18 %. Za rok 2007 bylo v tuzemsku dále prvně
zaregistrováno 212 869 ojetých automobilů. To je o 16,23 % více než v roce 2006.
Ačkoliv přesné údaje o dovozech ojetých vozidel nejsou k dispozici, lze dovodit, že
celkem bylo do ČR dovezeno okolo 240 000 ojetých vozidel. Z těchto údajů a údajů
o prvních registracích za 1. čtvrtletí 2008 vyplývá, že dovoz ojetých vozidel bude hrát
stále významnou roli na celkovém trhu osobních automobilů a jeho hodnota bude ještě
nejméně několik příštích let významně vyšší, než u dovozů osobních vozidel nových,
když jeho podíl na celkovém trhu stále poroste. Za rok 2007 dosáhl podíl ojetých vozidel
hodnoty 61,63 %, za 1. - 3. měsíc 2008 byl podíl 61,81 %.
Soubor: APCR07a.DOC
141
© Sdružení AP, květen 2008
Trh nových vozidel v ČR (osobní automobily - kat. M1)
(Do r. 2004 - prodeje, od r. 2005 první registrace)
200 000
171 710
180 000
154 361
160 000
140 000
148 730 152 175 147 818 149 622
133 002 127 376
116 213
120 000
100 000
141 310 146 271
84 825
123 987
132 542
145 500
91 371
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 4.1.1
Z diagramu vyplývá, že český trh nových osobních vozidel dosáhl maxima (téměř
172 000 ks) v roce 1997. Po následujícím relativně prudkém poklesu prodejů v roce
1998 se trh v roce 1999 v podstatě stabilizoval a až do roku 2003 osciloval kolem
hodnoty 150 000 ks. V roce 2004 byl zaznamenán další poměrně velký propad
o 11,08 %. V roce 2007 pak trh vykázal (po poklesu v letech 2005 i 2006) růst
o téměř 7 % - viz tabulka č. 4.1.1. První odhad z výsledků za 1. čtvrtletí 2008
naznačuje, že v roce 2008 by se tempo růstu mohlo ještě o něco zvýšit až na
úroveň mezi 9 - 10 % a trh by mohl dosáhnout na úroveň okolo 145 000 prvně
registrovaných vozidel. Zajímavý je i vývoj podílu domácích výrobců na trhu nových
vozidel, což ukazují diagramy č. 4.1.2 a 4.1.3.
0%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
na trhu nových vozidel
2002
2003
2004
2005
32,75%
38,18%
2006
2007
na celkovém trhu
12,50%
14,65%
17,33%
21,35%
10%
42,93%
44,97%
48,52%
25,31%
30,67%
32,53%
35,44%
29,18%
29,80%
31,70%
28,43%
20%
31,29%
30%
28,01%
40%
36,73%
50%
26,89%
47,74%
50,00%
52,56%
52,60%
49,61%
60%
54,86%
55,74%
70%
53,81%
80%
61,04%
90%
64,43%
100%
75,24%
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu osobních automobilů
1.-3.
měsíc
2008
Za uvedené období bylo na českém trhu prodáno celkem nových: 2 054 339 ks osobních automobilů
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR): 1 060 569 ks , to je ..................... 51,63%
Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno": 3 942 760 ks osobních automobilů
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR): 1 060 569 ks , to je ..................... 26,90%
Poznámky: Do r. 2001 zahrnuty veškeré prodeje a dovozy, od r. 2002 jen ojetá uvedená do provozu a prodeje nových.
Od r. 2005 jde o podíly na trhu vozidel určené z dat o prvních registracích Centrálního registru vozidel.
Diagram č. 4.1.2
Soubor: APCR07a.DOC
142
© Sdružení AP, květen 2008
40%
31,78%
37,04%
41,81%
44,55%
48,51%
47,73%
50,00%
50%
52,55%
52,59%
49,59%
54,84%
60%
55,72%
70%
53,75%
80%
60,93%
90%
64,26%
100%
74,97%
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nové osobní automobily
30%
0,27%
0,17%
0,11%
0,05%
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,01%
0,01%
0,42%
1,12%
1,14%
0,97%
20%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1.-3.
měsíc
2008
10%
0%
ŠKODA AUTO
ostatní tuzemští výrobci celkem
ŠKODA AUTO 1 056 071
Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období:
TPCA Czech (od r. 2005)
3 741
TATRA (r.1993 - 1999)
376
MTX (r.1993 - 1999)
119
UAZ Č.Dub (r.1993 - 1995)
95
KAIPAN (od r. 1999)
92
AVIA Trend (r.1995 a 1996)
56
GORDON (r.1997 - 2002)
18
Praga (od r. 2007)
1
CELKEM: 1 060 569
ks, to je....
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
to je...
to je....
to je....
to je....
to je...
to je....
to je....
to je...
ks
51,41%
0,182%
0,018%
0,006%
0,005%
0,004%
0,003%
0,001%
0,000%
51,63%
Diagram č. 4.1.3
Proporcionální poměry v obchodu s osobními vozidly od roku 1993 do konce března
roku 2008 jsou znázorněny v diagramu č. 4.1.4 a celkové shrnutí od roku 1991 je
pak uvedeno v diagramu č. 4.1.5. Prodeje (odbyt) tuzemských výrobců (ŠKODA
AUTO, TPCA, KAIPAN, MTX A TATRA) na domácím trhu od roku 1993 do roku 2007
jsou znázorněny v diagramu č. 4.1.6. – pozor nezaměňovat s údaji o prvních
registracích.
Podíly na celkovém trhu ČR (osobní automobily kat. M1)
60%
55,56%
50,50%
50%
40%
61,63%
59,67%
59,63%
52,52%
47,07% 45,43%
37,24%
28,63% 31,70%29,28%
30%
15,81%
20% 12,25%
21,23%
42,11% 44,05%
47,95%
33,95%
32,23% 30,66%
25,29% 25,66% 25,29%
43,65%
36,45%
25,81% 34,73%
26,25%
47,81%
38,64%
33,40%30,69% 29,46% 26,87%
26,13%
31,32% 30,15% 30,67%
26,89%25,31%
23,04%23,72%
21,35%
10%
26,99%
13,33%
17,33%
14,65%
0%
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2 000
nová vyrobená v ČR
2 001
2 002
nová z dovozu
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
ojetá z dovozu
Diagram č. 4.1.4
Soubor: APCR07a.DOC
143
© Sdružení AP, květen 2008
2 008
Celkový objem obchodu - souhrn od r. 1993 (od vzniku ČR)
Osobní automobily kat. M1
1 060 569; 26,90%
993 770; 25,20%
1 888 421; 47,90%
nová vyrobená v ČR
nová z dovozu
ojetá z dovozu
Za období: 1.1.1993 až 31.3.2008 ............. 100 % =
3 942 760 ks
Diagram č. 4.1.5
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole (tabulka č. 3.1.1), bylo k 31.12.2007 v České
republice registrováno celkem 4 280 081 osobních automobilů. Pokud vztáhneme výše
uvedený počet v ČR prodaných nových a do ČR dovezených ojetých osobních
automobilů (tedy vozidel poprvé registrovaných v ČR) k celkovým registracím, tak od
roku 1993 bylo vlastně „obnoveno“ více než 92 % parku osobních automobilů.
Tabulka č. 4.1.1
NOVÉ OSOBNÍ AUTOMOBILY (kat. M1)
výrobní značka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Škoda
Ford
Renault
Volkswagen
Peugeot
Hyundai
Citroën
Toyota
Kia
Opel
Suzuki
Fiat
Chevrolet
Honda
Seat
Celkem 15 prvních
Ostatních 55 značek
v ČR
registrováno
(ks)
podíl na
celkovém
trhu v ČR
49 094
8 474
7 477
7 044
6 532
6 528
6 092
4 997
4 526
4 165
3 562
3 434
2 756
2 581
2 009
119 271
13 271
14,21%
2,45%
2,16%
2,04%
1,89%
1,89%
1,76%
1,45%
1,31%
1,21%
1,03%
0,99%
0,80%
0,75%
0,58%
34,53%
3,84%
132 542
212 869
345 411
38,37%
61,63%
100,00%
Za období: 1.-12. měsíc 2007
podíl na
registrace za
trhu nových stejné období
min. roku
37,04%
6,39%
5,64%
5,31%
4,93%
4,93%
4,60%
3,77%
3,41%
3,14%
2,69%
2,59%
2,08%
1,95%
1,52%
89,99%
10,01%
51 833
5 414
8 156
7 116
5 772
6 028
5 348
4 506
2 711
3 238
2 364
3 048
2 334
2 225
2 073
112 166
11 821
TRH NOVÁ:
nové
ojeté
CELKEM
Soubor: APCR07a.DOC
+ nárůst, - pokles */
počtu
podílu na trhu
podílu na
registrací
nových
celkovém trhu
-5,28%
-4,76%
-2,66%
56,52%
2,03%
0,69%
-8,33%
-0,94%
-0,49%
-1,01%
-0,42%
-0,28%
13,17%
0,27%
0,01%
8,29%
0,06%
-0,07%
13,91%
0,28%
0,02%
10,90%
0,14%
-0,02%
66,95%
1,23%
0,43%
28,63%
0,53%
0,15%
50,68%
0,78%
0,26%
12,66%
0,13%
0,00%
18,08%
0,20%
0,04%
16,00%
0,15%
0,02%
-3,09%
-0,16%
-0,09%
6,33%
-0,48%
-1,99%
12,27%
0,48%
-0,01%
6,90%
rok 2007
rok 2006
Nárůst (+), pokles (-)
z toho: domácí výrobci
dovoz
144
------
-2,00%
132 542 ks (70 značek)
123 987 ks (62 značek)
8 555 ks, to je 100%
-2 611
-30,52%
11 166
130,52%
© Sdružení AP, květen 2008
PRODEJ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
140 000
120 000
95 580
100 000
80 000
82 734
63 597
60 000
77 416
69 474
72 496
78 187 79 948 73 883
71 374
1999
2000
58 717
64 500 64 924 65 017 66 041
40 000
20 000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1 800
2007
1 562
1 381
1 500
1 200
900
533
600
300
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
40
30
19
20
18
16
16
11
10
8
7
6
0
1993
1994
Soubor: APCR07a.DOC
1995
1996
1997
1998
1999
2000
145
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
© Sdružení AP, květen 2008
200
167
160
120
80
62
51
63
40
22
9
2
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
100
80
60
48
40
27
21
20
2
12
9
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Diagram č. 4.1.6
4.1.2 Užitková vozidla kat. N1
V roce 2007 vykázalo první registrace na oficiálním českém trhu nových užitkových
vozidel kat. N1 celkem 68 výrobních značek (tj. o 3 více než v roce 2006). Přehled
jejich prvních registrací včetně porovnání s rokem 2006 je uveden v tabulce
č. 4.1.2. Vývoj českého trhu nových vozidel této kategorie od roku 1993 do roku
2007, spolu s prvním odhadem pro rok 2008, pak znázorňuje diagram č. 4.1.7. Pro
informaci je možno doplnit, že odhad Sdružení automobilového průmyslu pro rok
2007, provedený před rokem v minulém vydání tohoto materiálu (63 000 ks), byl
i u této kategorie vozidel jen mírně (o 1 000 vozidel) podhodnocený. Oproti minulým
letům je už odhad relativně stejně přesný jako v kategorii osobních vozidel. Odhad
je nyní počítán z údajů o prvních registracích za poslední čtyři roky. Tím je
eliminován velký výkyv, ke kterému došlo přesunem značné části vozidel
z kategorie osobních automobilů do kategorie malých užitkových vozidel (kat. N1).
Důvodem tohoto přesunu byla změna daňové legislativy, která umožnila odpis DPH
u vozidel kategorie N1.
Objem trhu nových užitkových vozidel kat. N1 od roku 1997 trvale klesal až na
hodnotu necelých 14 000 ks vozidel v roce 2002. V roce 2003 však nastal prudký
obrat, který má výše zmiňované příčiny a předpoklad, že strmý růst počtu prodejů
Soubor: APCR07a.DOC
146
© Sdružení AP, květen 2008
bude i nadále pokračovat, se potvrdil. Jak roky 2005 a 2006, tak i uplynulý rok 2007
vykázal rekordní hodnoty. V roce 2007 bylo dosaženo doposud nejvyšší hodnoty.
Prvně bylo registrováno 62 038 ks vozidel. I v roce 2008 se dá předpokládat opět
značný nárůst trhu a to až na hodnotu kolem 74 000 kusů vozidel. Z pohledu
tuzemských výrobců je v této kategorii vozidel třeba znovu připomenout skutečnost,
že Škoda Auto ukončila v roce 2001 výrobu velice populárního modelu Škoda
Felicia Pick-up a model Škoda Fabia Praktik je pouze doplňkový výrobní program,
který ho nenahradil. V roce 2005 se ale Škoda vrátila na první místo i v tomto
segmentu, protože podobně jako ostatní značky využívá legislativní možnost
prodeje klasických osobních vozidel typu kombi (Fabia a Octavia) s homologací
jako lehké užitkové vozidlo kvůli odpočtu DPH. V roce 2007 navíc Škoda Auto
začala i s výrobou a prodejem plnohodnotné verze vozidla N1 - Roomster Praktik
a tím se opět dostala na výrazně první místo s tržním podílem téměř 25 % trhu
nových vozidel. První registrace v této kategorii vykazoval i výrobce TPCA se svými
modely Peugeot a Citroën.
Tabulka č. 4.1.2
NOVÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA kat. N1
výrobní značka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Škoda
Volkswagen
Ford
Renault
Citroën
Peugeot
Mercedes-Benz
Fiat
Hyundai
Audi
Kia
Opel
BMW
Toyota
Nissan
Celkem 15 prvních
Ostatních 53 značek
v ČR
registrováno
(ks)
podíl na
celkovém
trhu v ČR
15 212
6 640
6 184
4 242
3 831
3 393
2 808
2 269
2 036
1 719
1 680
1 486
1 323
1 195
1 091
55 109
6 929
20,94%
9,14%
8,51%
5,84%
5,27%
4,67%
3,86%
3,12%
2,80%
2,37%
2,31%
2,05%
1,82%
1,64%
1,50%
75,85%
9,54%
62 038
10 619
72 657
85,38%
14,62%
100,00%
Za období: 1.-12. měsíc 2007
registrace za
podíl na
trhu nových stejné období
min. roku
24,52%
10,70%
9,97%
6,84%
6,18%
5,47%
4,53%
3,66%
3,28%
2,77%
2,71%
2,40%
2,13%
1,93%
1,76%
88,83%
11,17%
11 835
6 018
5 575
3 674
3 353
2 681
2 319
1 299
1 910
1 154
839
1 396
807
934
1 015
44 809
4 682
TRH NOVÁ:
nová
ojetá
CELKEM
+ nárůst, - pokles */
podílu na trhu
podílu na
počtu
registrací
nových
celkovém trhu
28,53%
0,61%
0,36%
10,34%
-1,46%
-1,33%
10,92%
-1,30%
-1,18%
15,46%
-0,59%
-0,55%
14,26%
-0,60%
-0,56%
26,56%
0,05%
0,01%
21,09%
-0,16%
-0,17%
74,67%
1,03%
0,86%
6,60%
-0,58%
-0,52%
48,96%
0,44%
0,36%
100,24%
1,01%
0,85%
6,45%
-0,43%
-0,38%
63,94%
0,50%
0,42%
27,94%
0,04%
0,02%
7,49%
-0,29%
-0,26%
22,99%
-1,71%
-2,07%
47,99%
1,71%
1,39%
25,35%
rok 2007
rok 2006
Nárůst (+), pokles (-)
z toho: domácí výrobci
dovoz
------
-0,68%
62 038 ks (68 značek)
49 491 ks (65 značek)
12 547 ks, to je 100%
3 407
27,15%
9 140
72,85%
V diagramech č. 4.1.8 a 4.1.9 je znázorněn vývoj podílu domácích výrobců na
českém trhu užitkových vozidel kat. N1, diagramy č. 4.1.10 až č. 4.1.12 pak uvádějí
prodeje (od roku 2004 první registrace) jednotlivých českých výrobců na
tuzemském trhu.
Soubor: APCR07a.DOC
147
© Sdružení AP, květen 2008
Trh nových vozidel v ČR (užitková vozidla - kat. N1)
(Do r. 2004 - prodeje, od r. 2005 první registrace)
90 000
74 000
80 000
70 000
62 038
60 000
49 491
50 000
39 047
40 000
30 000
20 000 11 247 14 039 15 277
10 000
21 189 21 578
26 750
16 350 15 738 15 040 15 004 13 888
18 124
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 4.1.7
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu užitkových vozidel kat. N1
100%
90%
1994
1995
1997
1999
na trhu nových vozidel
2000
2001
2002
2004
na celkovém trhu
Za uvedené období bylo na českém trhu prodáno celkem nových:
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR):
Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno":
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR):
369 944
78 807
424 849
78 807
25,09%
2007
20,95%
24,61%
2006
21,01%
23,96%
2005
20,62%
16,95%
0,63%
0,79%
20,08%
2003
0,66%
0,89%
4,40%
16,82%
14,37%
18,32%
25,16%
1998
23,64%
31,48%
30,64%
28,58%
23,27%
1996
3,38%
0%
1993
16,95%
10%
27,68%
20%
22,65%
19,48%
30%
18,41%
40%
35,89%
50%
34,18%
60%
49,32%
70%
46,29%
80%
1.-3.
měsíc
2008
ks vozidel kat. N1
ks, to je ...................... 21,30%
ks vozidel kat. N1
ks, to je ...................... 18,55%
Poznámka: Od r. 2005 jde o podíly na trhu vozidel z dat o prvních registracích Centrálního registru vozidel.
Diagram č. 4.1.8
Soubor: APCR07a.DOC
148
© Sdružení AP, květen 2008
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nová užitková vozidla kat. N1)
100%
90%
0,09%
0,04%
2003
2004
2005
2006
2007
1.-3.
měsíc
2008
ostatní tuzemští výrobci celkem
ŠKODA AUTO
25,05%
0,05%
24,52%
23,91%
0,05%
20,02%
0,66%
2002
0,13%
2001
0,82%
2000
0,08%
1999
4,20%
1998
17,93%
21,96%
26,38%
1997
0,20%
1996
16,38%
1995
0,44%
1994
0,39%
1,28%
1993
3,20%
2,44%
0%
0,00%
10%
0,00%
20%
5,10%
30%
22,62%
40%
5,96%
50%
21,99%
60%
17,05%
70%
35,89%
49,32%
80%
Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období:
ŠKODA AUTO
LUBLIN (r. 1997 - 1999)
MAGMA (od r. 1995)
TATRA BETA (r. 1995 - 1999)
DESTACAR (r. 1995 - 1998)
Jlaureta (r. 1998 - 2002)
GAZELA (r. 1997 - 1998)
STAS-Pony (r. 1995 - 1996)
Terrier (jen v r. 1998)
TPCA Kolín (od r.2006)
CELKEM:
75 232 ks, to je ... 20,34%
1 970
771
429
190
74
33
17
17
74
78 807
ks, to je ......
ks, to je .....
ks, to je ......
ks, to je ......
ks, to je ......
ks, to je ......
ks, to je ......
ks, to je ......
ks, to je ......
ks
0,533%
0,208%
0,116%
0,051%
0,020%
0,009%
0,005%
0,005%
0,020%
21,30%
Diagram č. 4.1.9
PRODEJ UŽITKOVÝCH VOZIDEL kat. N1
6 000
5 547
5 039
4 660
5 000
4 879
4 313
4 000
3 456
2 695
2 604
3 000
2 457
2 000
765
583
1 000
148
176
242
2003
2004
2005
154
2006
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2007
ŠKODA
Diagram č. 4.1.10
V tomto diagramu jsou uvedena pouze vozidla vykázaná výrobcem jako malá užitková vozidla.
Nejsou zde tedy zahrnuta vozidla dané značky upravená na kategorii N1 v druhém stupni
výroby (prodejcem či specializovanou firmou).
Soubor: APCR07a.DOC
149
© Sdružení AP, květen 2008
136
140
116
120
100
80
65
62
60
50
40
20
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2004
2005
2006
2007
BETA / TATRA, ŠKODA ELCAR
1 250
1 004
1 000
750
601
500
365
250
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
LUBLIN / DAEWOO AVIA
200
195
164
160
114
120
80
53
54
37
40
48
24
35
14
25
9
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
MAGMA / ALFINE
Diagram č. 4.1.11
Soubor: APCR07a.DOC
150
© Sdružení AP, květen 2008
50
40
30
22
20
18
20
10
10
4
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2002
2003
2004
2005
2006
2007
JLaureta
150
125
100
100
75
55
50
32
25
3
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
DESTACAR
25
20
20
15
13
10
5
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
GAZELA / ROSS
Diagram č. 4.1.12
Soubor: APCR07a.DOC
151
© Sdružení AP, květen 2008
4.1.3 Shrnutí
Shrneme-li výše uvedené, je možno ve stručnosti konstatovat, že:
o celkový růst trhu osobních automobilů (+ 6,90 %) jde bohužel na vrub jen vozidel
z dovozu, vozidla z tuzemské produkce zaznamenala pokles;
o u malých užitkových automobilů kat. N1 trh dále výrazně narostl o 25,35 %, na
tomto nárůstu se naopak domácí výrobci výrazně podílejí. Tuzemský výrobce
Škoda Auto díky užitkovým modifikacím Fabia, Octavia a Roomster zvýšil odbyt
o 28,53% a zaujal suverénně vedoucí místo, když prodal více než dvakrát tolik
vozidel než druhý v pořadí Volkswagen;
o v prodejích osobních automobilů si stále drží dominantní postavení podíl malé
vozy, ale jejich podíl mírně klesá. Podíl jednotlivých segmentů v roce 2007 je
vidět v diagramu č. 4.1.13.
sportovní
0,71%
luxusní
0,29%
velkoprostorové
10,23%
terénní
3,57%
nezařazeno
2,73%
mini vozy
4,89%
vyšší střední
2,29%
malé vozy
43,56%
střední
16,41%
nižší střední
15,32%
Diagram č. 4.1.13
Stále více než dvacetiprocentní růst trhu lehkých užitkových vozidel má
jednoznačnou příčinu ve stále více využívané možnosti odpočtu DPH u vozidel,
která jsou sice schválena jako nákladní, ale jde o účelově upravená osobní vozidla
tak, aby vyhověla tuzemským finančním předpisům. Další faktory ovlivňující trh
nových vozidel je možno shrnout zhruba do následujících bodů:
• i když po několika předešlých letech poklesu zaznamenal v roce 2007 růst i trh
osobních vozidel a ekonomický vývoj v České republice je příznivý, není ještě
koupěschopnost obyvatelstva a částečně i podnikatelské sféry na takové úrovni,
aby docházelo k větší obměně vozového parku a ten mohl výrazněji omlazovat;
• z delší časové řady o prodejích rovněž vyplývá, že koupě vozidel probíhá
v určitých cyklech;
• projevuje se i tzv. technický paradox, kdy vozidla jsou stále dokonalejší
a samozřejmě i kvalitnější a není tak často důvod k jejich obměně;
• trh je ve stále větší míře ovlivňován dovozem ojetých vozů, jejichž podíl na
celkovém trhu stále roste.
Soubor: APCR07a.DOC
152
© Sdružení AP, květen 2008
V roce 2008 lze na základě trendů minulých let a zejména
pak z výsledků za první 4 měsíce tohoto roku očekávat
další růst prodejů osobních automobilů a rovněž tak
poměrně výrazný růst v kategorii malých užitkových
automobilů.
Údaje o výrobě a prodejích jednotlivých domácích značek
osobních automobilů a malých užitkových vozidel jakož
i údaje o dovozech vozidel těchto kategorií jsou v souhrnu
za rok 2007 a předcházející čtyři roky uvedeny
v pravidelné publikaci „STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU 2003 - 2007“, která je rovněž předávána celé
členské základně Sdružení automobilového průmyslu
(letos poprvé pouze v elektronické verzi).
4.2 Nákladní automobily, autobusy, motocykly a přípojná vozidla
Zpracování souhrnných přehledů o trhu ostatních kategorií vozidel (nákladních
automobilů, autobusů a motocyklů „do“ a „přes“ 50 ccm) probíhá již dva roky stejně jako
u kategorie osobních a lehkých užitkových vozidel podle údajů o prvních registracích
z Centrálního registru vozidel. V roce 2007 se pak začala podle těchto údajů
vyhodnocovat i kategorie přípojných vozidel. Podle prodejů byl nadále zpracováván jen
doplňující přehled v kategorii motocyklů podle provedení a kubatur a přípojná vozidla
v rozlišení na přívěsy a návěsy. Údaje za všechny kategorie vozidel, mimo přípojná
vozidla, jsou zpracovávány měsíčně a předávány průběžně členské základně Sdružení
AP, rovněž jako u osobních automobilů a malých užitkových vozidel, především
elektronickou cestou.
4.2.1 Nákladní automobily (kat. N2 a N3)
V roce 2007 uplatnilo své vozy na oficiálním českém trhu nových nákladních
automobilů celkem 33 výrobních značek (o 5 více než v roce 2006). Přehled prvních
registrací včetně porovnání s rokem 2006 je uveden v tabulce č. 4.2.1. Vývoj trhu
nových nákladních vozidel od roku 1993 do roku 2007, spolu s prvním odhadem pro rok
2008, znázorňuje diagram č. 4.2.1.
Tabulka č. 4.2.1
NOVÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA (kat. N2 a N3)
výrobní značka
1
2
3
4
5
6
7
8
Mercedes-Benz
MAN
Iveco
Scania
DAF
Volvo
Renault Trucks
Tatra
Celkem 8 prvních
Ostatních 25 značek
v ČR
registrováno
(ks)
podíl na
celkovém
trhu v ČR
2 352
1 851
1 764
1 425
1 419
1 003
988
229
11 031
556
14,79%
11,64%
11,09%
8,96%
8,92%
6,31%
6,21%
1,44%
69,36%
3,50%
11 587
4 318
15 905
72,85%
27,15%
100,00%
Za období: 1.-12. měsíc 2007
podíl na
registrace za
trhu nových stejné období
min. roku
20,30%
15,97%
15,22%
12,30%
12,25%
8,66%
8,53%
1,98%
95,20%
4,80%
1 805
1 514
1 524
1 084
1 194
926
1 047
276
9 370
557
TRH NOVÁ:
nová
ojetá
CELKEM
Soubor: APCR07a.DOC
+ nárůst, - pokles */
počtu
podílu na trhu
podílu na
registrací
nových
celkovém trhu
30,30%
2,12%
1,48%
22,26%
0,72%
0,47%
15,75%
-0,13%
-0,15%
31,46%
1,38%
0,96%
18,84%
0,22%
0,12%
8,32%
-0,67%
-0,52%
-5,64%
-2,02%
-1,51%
-17,03%
-0,80%
-0,60%
17,73%
0,81%
0,25%
-0,18%
-0,81%
-0,61%
16,72%
rok 2007
rok 2006
Nárůst (+), pokles (-)
z toho: domácí výrobci
dovoz
153
------
-0,36%
11 587 ks (33 značek)
9 927 ks (28 značek)
1 660 ks, to je 100%
-97
-5,84%
1 757
105,84%
© Sdružení AP, květen 2008
V této kategorii vozidel se bohužel domácím výrobcům stále ani v roce 2007
nedařilo zastavit každoroční pokles tržního podílu, což dokládají diagramy č. 4.2.2
i 4.2.3. Možný obrat ale naznačují první výsledky roku 2008. Nutno konstatovat, že
první registrace tuzemských výrobců v ČR i při celkovém poměrně výrazném růstu
objemu domácího trhu o 16,72 % (v porovnání 2007/2006) nadále poklesly. Potvrdila se
tedy úvaha, uváděná v předchozích vydáních tohoto materiálu, kde bylo uvedeno:
„Růst trhu nákladních vozidel bude pravděpodobně pokračovat, ale nebude zřejmě
naplněn domácí produkcí, avšak nákladními vozy z dovozu (a to dosti výrazně)“.
Odhad velikosti trhu nových vozidel v roce 2007 pro tuto kategorii, provedený
v květnu 2007 na základě výsledků o prvních registracích za 1. čtvrtletí 2007 (celkem za
rok 2007 byly odhadovány první registrace 11 000 ks nákladních automobilů), nakonec
vyšel poměrně přesně i když byl oproti skutečnosti opět mírně podhodnocen. Skutečný
trh nových vozidel v roce 2007 byl oproti odhadu vyšší o 587 vozidel.
Trh nových vozidel v ČR (kat. N2 a N3, včetně tahačů)
(Do r. 2004 - prodeje, od r. 2005 první registrace)
16 000
13 500
14 000
11 587
12 000
9 927
10 000
8 000
6 000
5 309
5 870
6 853
6 370
4 752
5 782
6 260
6 591 7 024 6 554
2000
2001
7 798
8 629
5 167
4 000
2 000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Diagram č. 4.2.1
1994
1995
1996
1997
1998
na trhu nových vozidel
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
na celkovém trhu
Za uvedené období bylo na českém trhu prodáno celkem nových:
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR):
Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno":
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR):
106 889
30 472
137 518
30 472
2007
6,02%
4,27%
3,95%
2,88%
5,56%
4,07%
6,57%
4,66%
8,13%
5,76%
10,76%
7,65%
11,72%
8,09%
15,75%
11,23%
0%
1993
24,52%
33,56%
10%
19,73%
20%
27,84%
45,38%
56,08%
30%
38,35%
40%
46,68%
59,48%
67,89%
50%
54,30%
60%
63,71%
70%
74,75%
80%
70,31%
90%
81,85%
100%
84,93%
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu nákladních automobilů
1.-3.
měsíc
2008
ks vozidel kat N2, N3
ks, to je ..... 28,51%
ks vozidel kat N2, N3
ks, to je ..... 22,16%
Poznámka: Od r. 2005 jde o podíly na trhu vozidel z dat o prvních registracích Centrálního registru vozidel.
Diagram č. 4.2.2
Soubor: APCR07a.DOC
154
© Sdružení AP, květen 2008
1993
1994
1995
1996
1997
AVIA
1998
2,24%
TATRA
2001
2002
2003
2005
2006
2007
ostatní celkem
Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období:
AVIA
TATRA
ŠKODA / LIAZ (do r. 2001)
ROSS (r. 1994 - 1998)
PRAGA (od r. 1995)
TEDOM (od r. 2007)
MAGMA (od r. 2005)
CELKEM:
22 542
4 057
2 935
480
454
3
1
30 472
3,50%
0,09%
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je ......
ks, to je ......
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
2,52%
1,88%
0,04%
0,07%
2004
2,78%
2,74%
3,00%
0,37%
3,50%
4,32%
7,15%
0,54%
3,24%
8,61%
0,65%
2,57%
2000
11,96%
19,31%
1999
2,33%
1,98%
4,75%
3,82%
8,72%
3,14%
12,31%
0%
2,98%
10,10%
4,62%
7,19%
10,37%
4,98%
13,83%
4,59%
10%
5,44%
20%
6,26%
30%
3,31%
40%
27,92%
36,01%
41,10%
50%
42,18%
60%
50,60%
59,79%
70%
65,66%
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nové nákladní automobily
0,00%
1.-3.
měsíc
2008
21,09%
3,80%
2,75%
0,45%
0,42%
0,00%
0,00%
28,50%
Diagram č. 4.2.3
Hodnotíme-li podíl domácích výrobců na trhu nákladních vozidel kat. N 2 a N3,
je nutno na tomto místě znovu připomenout a uvést diagram č. 2.1.11, zahrnující
další domácí výrobu – výrobu nástaveb.
1996
1997
1998
1999
2003
při zahrnutí výroby nástaveb v ČR
48,13%
48,06%
48,61%
3,95%
1995
5,56%
1994
6,57%
0%
1993
47,63%
46,46%
2002
10%
8,13%
2001
10,76%
2000
11,72%
47,03%
49,45%
50,94%
15,75%
20%
24,52%
56,81%
33,56%
30%
60,13%
62,66%
65,56%
72,70%
40%
45,38%
50%
56,08%
60%
59,48%
70%
67,89%
80%
78,54%
90%
74,75%
100%
84,93% 87,19%
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu nových nákladních automobilů (kat. N2 a N3)
2004
2005
2006
2007
bez výroby nástaveb
Stejně jako u osobních vozidel, je i trh nákladních vozidel (včetně tahačů)
dlouhodobě ovlivňován dovozem ojetých vozidel. Trend je vidět např. z diagramů
č. 4.2.4 a č. 4.2.5. V roce 2008 se, podle vývoje za 1. čtvrtletí, očekává už spíše
Soubor: APCR07a.DOC
155
© Sdružení AP, květen 2008
4 287
816
458
552
567
633
4 318
3 632
3 535
7 165
3 189
5 850
2 643
3 132
822
704
5 554
2 645
1 037
4 727
1999
1 511
1998
1 533
2 000
1 732
3 435
1 213
4 000
2 620
3 162
1 049
6 000
3 985
1 885
385
4 057
2 796
618
3 558
2 812
1 252
8 000
6 202
10 000
8 062
12 000
9 375
14 000
11 129
Skladba trhu - nákladní automobily kat. N2, N3 (včetně tahačů)
12 684
stagnace prvních registrací ojetých nákladních automobilů a tahačů oproti roku
2007, kdy tyto hodnoty ještě poměrně výrazně rostly. Uspokojivé také je, že slušnou
růstovou dynamiku si nadále udržují vozidla nová.
0
1995
1996
1997
2000
nové tuzemské
2001
2002
2003
dovoz nové
2004
2005
2006
2007
2008
dovoz ojeté
Diagram č. 4.2.4
2 050
5 325
1
6
1
0
0
1 987
9
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
nové tuzemské
dovoz nové
1 344
1 630
1 695
3
3 125
8
2 036
1 018
2 753
10
1996
1 454
14
2 495
1 668
59
582 1 816
1995
0
1 478
736
77
1 000
215
1 025
454
2 000
339
701
438
3 000
655 1 839
4 000
1 1572 322
5 000
3 629
6 000
4 351
7 000
6 144
Skladba trhu - návěsové tahače
dovoz ojeté
Diagram č. 4.2.5
Další diagramy (č. 4.2.6 a 4.2.7) znázorňují vývoj prodejů českých výrobců
nákladních automobilů (AVIA, TATRA, LIAZ/ŠKODA LIAZ, PRAGA a ROSS) na domácím
trhu v období let 1993 až 2007.
Soubor: APCR07a.DOC
156
© Sdružení AP, květen 2008
PRODEJ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ
4 000
3 486
3 500
2 841
3 000
2 970 2 877
2 608
2 500
2 079
2 000
1 441
1 500
1 207
787
1 000
604
500
468
336
277
256
2004
2005
2006
407
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2007
AVIA / DAEWOO AVIA
500
440
422
400
300
397
386
340
289
297
267
218
186
171
200
207
180
274
212
100
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
73
86
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TATRA
800
734
700
613
600
500
434
443
380
400
300
166
200
100
4
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
LIAZ / ŠKODA LIAZ
Diagram č. 4.2.6
Soubor: APCR07a.DOC
157
© Sdružení AP, květen 2008
100
90
80
68
57
60
47
54
39
40
38
24
22
20
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
PRAGA
250
200
170
150
128
105
100
59
50
18
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2005
2006
2007
ROSS
Diagram č. 4.2.7
4.2.2 Autobusy (kat. M2 a M3)
Trh nových autobusů se mezi roky 2001 - 2004 výrazně neměnil. Po růstu v roce
2002 a téměř shodném výsledku v roce 2003 došlo sice v roce 2004 k nepatrnému
poklesu, ale dá se říci, že trh se pohyboval kolem hodnoty 950 ks prodávaných
autobusů. V roce 2005 tuzemský trh nových autobusů (bráno podle prvních
registrací) poměrně výrazně propadl na hodnotu 816 ks. V roce 2006 se trh vrátil na
hodnotu 944 ks, která byla téměř beze změny dosažena i v roce 2007 (poprvé bylo
zaregistrováno 949 autobusů). Zdá se tedy, že hranice 950 ks je pro tuzemský trh
v současné době asi maximem. Výsledky prvního čtvrtletí 2008 však naznačují, že
v roce 2008 by tato hranice mohla být překonána. První odhad pro letošní rok
naznačuje, že trh (první registrace) by mohl mírně vzrůst a výsledná hodnota se
bude pravděpodobně pohybovat někde kolem čísla 1 000 ks - viz diagram č. 4.2.8.
Jak se vyvíjí podíl tuzemských výrobců na domácím trhu dokumentují diagramy
č. 4.2.9 a 4.2.10. Přehled prvních registrací nejvýznamnějších značek v roce 2007
je uveden v tabulce č. 4.2.2. Celkem bylo v roce 2007 na trhu podchyceno
22 značek, v roce 2006 to bylo 26 značek. Diagramy č. 4.2.11 a 4.2.12 znázorňují
prodeje českých výrobců autobusů na domácím trhu v letech 1993 až 2007.
Soubor: APCR07a.DOC
158
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka č. 4.2.2
NOVÉ AUTOBUSY (kat. M2 a M3)
v ČR
registrováno
(ks)
výrobní značka
1
2
3
4
5
Irisbus
SOR
Mercedes-Benz
MAN
Ford
Celkem 5 prvních
Ostatních 17 značek
Za období: 1.-12. měsíc 2007
podíl na
celkovém
trhu v ČR
300
267
157
30
27
781
168
25,62%
22,80%
13,41%
2,56%
2,31%
66,70%
14,35%
949
222
1 171
81,04%
18,96%
100,00%
podíl na
registrace za
trhu nových stejné období
min. roku
31,61%
28,13%
16,54%
3,16%
2,85%
82,30%
17,70%
428
211
88
24
16
767
177
+ nárůst, - pokles */
počtu
podílu na trhu
podílu na
registrací
nových
celkovém trhu
-29,91%
-13,73%
-12,29%
26,54%
5,78%
4,11%
78,41%
7,22%
5,61%
25,00%
0,62%
0,44%
68,75%
1,15%
0,89%
1,83%
1,05%
-1,24%
-5,08%
-1,05%
-1,33%
------
TRH NOVÁ:
nové
ojeté
CELKEM
0,53%
rok 2007
rok 2006
Nárůst (+), pokles (-)
z toho: domácí výrobci
dovoz
-2,57%
949 ks (22 značek)
944 ks (26 značek)
5 ks, to je 100%
-74
-1480,00%
79
1580,00%
Trh nových vozidel v ČR (autobusy - kat. M2 a M3)
(Do r. 2004 - prodeje, od r. 2005 první registrace)
1 200
1 000
892
874
800
784
842
838
922
985
983
959
806
944
949
2006
2007
1 000
816
729
693
600
400
200
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2008
Diagram č. 4.2.8
Odhad prvních registrací nových autobusů pro rok 2007, učiněný v předchozím
vydání tohoto souhrnu (900 ks), se ukázal příliš pesimistický. Skutečnost byla o 49
autobusů vyšší. Otazníkem pro letošní rok tak zůstává, zda již konečně dojde
k prolomení hranice 1 000 ks nových autobusů a situace na trhu v této kategorii se
konečně začne zlepšovat. V této kategorii je totiž obměna vozového parku
dlouhodobě nedostatečná a pokud ani v nejbližších letech nedojde k jejímu
zlepšování, mohl by to být již velmi výrazný problém, zejména s ohledem na
bezpečnost přepravovaných osob.
Soubor: APCR07a.DOC
159
© Sdružení AP, květen 2008
37,80%
2006
60,27%
68,64%
57,40%
2005
48,85%
56,28%
2004
62,62%
73,47%
75,36%
66,38%
80,04%
88,87%
83,57%
66,43%
2003
58,97%
1998
64,37%
1997
75,28%
1996
40%
96,45%
95,16%
78,64%
95,48%
95,93%
97,55%
50%
65,25%
60%
65,26%
70%
66,92%
80%
96,22%
90,34%
90%
85,68%
100%
89,56%
94,39%
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu autobusů
30%
25,65%
20%
10%
0%
1993
1994
1995
1999
2000
2001
2002
2007
1.-3.
měsíc
2008
na celkovém trhu
na trhu nových vozidel
12 431
10 222
15 210
10 222
Za uvedené období bylo na českém trhu prodáno celkem nových:
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR):
Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno":
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR):
ks autobusů
ks, to je .... 82,23%
ks autobusů
ks, to je .... 67,21%
Poznámka: Od r. 2005 jde o podíly na trhu vozidel z dat o prvních registracích Centrálního registru vozidel.
Diagram č. 4.2.9
1993
1994
1995
1996
1997
KAROSA/IRISBUS/IVECO
1998
1999
2000
2001
SOR (od r. 1994)
Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období:
3,59%
2002
2003
45,55%
42,89%
4,97%
2004
0,49%
2005
31,61%
5,28%
0,74%
2006
0,53%
2007
ostatní tuzemští výrobci celkem
KAROSA/IRISBUS/IVECO
SOR (od r. 1994)
KH motor CENTRUM (od r. 1994)
ŠKODA Ostrov (r.1997 - 2001)
OASA (do r. 1994)
TEDOM (od r. 2005)
Zlinner (r. 1995 - 1996)
CELKEM:
0,00%
1.-3.
měsíc
2008
8 081 ks, to je .....
65,01%
1 739
324
35
26
15
2
13,99%
2,61%
0,28%
0,21%
0,12%
0,02%
82,23%
ks, to je .......
ks, to je .......
ks, to je ........
ks, to je ........
ks, to je ........
ks, to je ........
10 222 ks
Diagram č. 4.2.10
Soubor: APCR07a.DOC
160
22,01%
4,50%
28,13%
5,49%
15,79%
3,27%
22,35%
3,63%
19,24%
7,09%
19,61%
5,79%
18,47%
2,31%
13,05%
1,14%
9,96%
2,58%
10,14%
0%
10,26%
10%
9,70%
20%
4,04%
0,46%
30%
15,03%
40%
19,87%
50%
48,63%
52,16%
60%
59,83%
62,50%
70%
68,35%
83,22%
81,39%
78,13%
80,44%
80%
91,20%
90%
94,62%
100%
91,82%
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nové autobusy
© Sdružení AP, květen 2008
PRODEJ AUTOBUSŮ
1 200
1 000
819
827
800
632
514
600
518
538
610
570
473
499
508
460
400
391
454
362
200
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
IVECO/KAROSA
300
260
250
191
200
164
154
150
104
100
62
68
1996
1997
67
73
1998
1999
209
188
119
28
50
4
0
1993
1994
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
47
49
2004
2005
2006
2007
SOR Libchavy
100
80
60
44
36
40
15
20
32
25
23
23
1997
1998
1999
36
45
49
35
7
0
1993
1994
1995
1996
2000
2001
2002
2003
2006
2007
KH motor CENTRUM
Diagram č. 4.2.11
Soubor: APCR07a.DOC
161
© Sdružení AP, květen 2008
40
20
2
4
2
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
OASA Čáslav
40
22
20
1
1
1998
1999
6
5
2000
2001
0
1993
1994
1995
1996
1997
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ŠKODA Ostrov
Diagram č. 4.2.12
4.2.3 Motocykly a mopedy (kat. L)
V kategorii jednostopých motorových vozidel byl i v roce 2007 opět zaznamenán
růst. Na českém trhu motocyklů a mopedů v roce 2007 byla podchycena první
registrace celkem 177 výrobních značek (tedy o 39 více než v roce 2006) - viz
tabulka č. 4.2.3. Extrémní růst počtu značek je dán masivním dovozem levné
asijské produkce zejména v kategorii skútrů, mopedů a čtyřkolek u kterých by se
dalo říci, že „co větší zásilka do ČR, to nová značka“.
Trh nových motocyklů vzrostl v roce 2007 o více než 27 % a dosáhl čísla téměř
25 000 kusů. První odhad pro letošní rok naznačuje další výrazný růst trhu, který by
mohl vzrůst až k hodnotě 31 000 prvních registrací nových motocyklů – viz diagram
č. 4.2.13. Celkový vývoj trhu nových motocyklů a mopedů a vývoj podílu domácích
výrobců na českém trhu je znázorněn v diagramech až 4.2.14 až 4.2.15. Stejně jako
u nákladních vozidel však vývoj podílu domácích výrobců není „v souladu“
s celkovou velikostí trhu, ale má bohužel v souhrnu opačný - tedy sestupný trend.
Meziroční trend v tržních podílech jednotlivých kategorií jednostopých motorových
vozidel braných ale podle prodejů, nikoliv podle prvních registrací, je vidět
z porovnání diagramů č. 4.2.16 a 4.2.17.
Soubor: APCR07a.DOC
162
© Sdružení AP, květen 2008
První odhad trhu pro rok 2007, který byl součástí loňského vydání tohoto materiálu,
se v této kategorii naopak ukázal jako mírně nadhodnocený o 1 053 ks. I u této
kategorie se tedy ukazuje, že odhady podle dynamiky trhu z minulých let jsou již
poměrně velice přesné.
Tabulka č. 4.2.3
NOVÉ MOTOCYKLY (kat. L)
Za období: 1.-12. měsíc 2007
(včetně mopedů, čtyřkolek a sněžných skútrů)
výrobní značka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
v ČR
registrováno
(ks)
podíl na
celkovém
trhu v ČR
2 634
2 139
1 611
1 195
943
877
824
803
639
636
12 301
12 646
5,96%
4,84%
3,64%
2,70%
2,13%
1,98%
1,86%
1,82%
1,45%
1,44%
27,82%
28,60%
24 947
19 267
44 214
56,42%
43,58%
100,00%
Yamaha
Honda
Suzuki
Qingqi
Kymco
Jmstar
Keeway
Kentoya
Bashan
Shenke
Celkem 10 prvních
Ostatních 167 značek
podíl na
registrace za
trhu nových stejné období
min. roku
10,56%
8,57%
6,46%
4,79%
3,78%
3,52%
3,30%
3,22%
2,56%
2,55%
49,31%
50,69%
1 629
1 869
1 028
916
324
8
1 319
1 055
99
118
8 365
11 252
+ nárůst, - pokles */
podílu na trhu
podílu na
počtu
nových
celkovém trhu
registrací
61,69%
2,25%
0,98%
14,45%
-0,95%
-0,87%
56,71%
1,22%
0,50%
30,46%
0,12%
-0,10%
191,05%
2,13%
1,14%
10862,50%
3,47%
1,96%
-37,53%
-3,42%
-2,17%
-23,89%
-2,16%
-1,41%
545,45%
2,06%
1,14%
438,98%
1,95%
1,08%
47,05%
6,67%
2,26%
12,39%
-6,67%
-5,78%
------
TRH NOVÁ:
nové
ojeté
CELKEM
27,17%
rok 2007
rok 2006
Nárůst (+), pokles (-)
z toho: domácí výrobci
dovoz
-3,51%
24 947 ks (177 značek)
19 617 ks (138 značek)
5 330 ks, to je 100%
58
1,09%
5 272
98,91%
Trh nových vozidel v ČR (mtc a mopedy - kat. L)
(Do r. 2004 - prodeje, od r. 2005 první registrace)
35 000
31 000
30 000
24 947
25 000
19 617
20 000
15 000
10 000
13 060
11 653 11 154
5 362
6 460
8 805
8 847
7 320 8 376
1997
1998
14 566 15 029 15 625
10 032
5 000
0
1993
1994
1995
1996
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Diagram č. 4.2.13
Soubor: APCR07a.DOC
163
© Sdružení AP, květen 2008
2008
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu motocyklů a mopedů
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
na celkovém trhu
na trhu nových vozidel
183 942
13 583
294 907
13 583
Za uvedené období bylo na českém trhu prodáno celkem nových:
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR):
Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno":
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR):
1,08%
1,13%
0,64%
1,17%
0,70%
1,89%
2004
1,17%
1,66%
1,11%
2,07%
1,28%
2,04%
2,82%
4,58%
2,59%
4,93%
2,96%
9,40%
1998
0,52%
1994
11,23%
21,69%
0%
1993
5,96%
5%
7,51%
10%
7,12%
15%
4,99%
20%
12,56%
25%
16,08%
30%
6,41%
35%
22,88%
26,92%
40%
14,51%
32,46%
45%
1.-3.
měsíc
2008
ks motocyklů a mopedů
ks, to je ......................... 7,38%
ks motocyklů a mopedů
ks, to je ...................... 4,61%
Poznámka: Od r. 2005 jde o podíly na trhu vozidel z dat o prvních registracích Centrálního registru vozidel.
Diagram č. 4.2.14
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nové motocykly a mopedy
35%
24,60%
30%
1993
1994
1995
JAWA Moto
1996
1997
1998
1999
2 000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ostatní tuzemští výrobci celkem
Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období:
JAWA Moto
ČZ Cagiva (r. 1993 - 1997)
DANDY / MOTOUNION (r. 1996 - 1999)
STELLA / PENTO (od r. 1997)
PRAGA (od r.1999)
CELKEM:
6 498 ks, to je ...
4 324
1 895
637
229
13 583
ks, to je ......
ks, to je ......
ks, to je ......
ks, to je .....
ks
1.-3.
měsíc
2008
3,53%
2,35%
1,03%
0,35%
0,12%
7,38%
Diagram č. 4.2.15
Soubor: APCR07a.DOC
164
0,00%
1,08%
1,13%
0,00%
1,15%
0,03%
1,87%
0,02%
0%
0,09%
1,56%
1,76%
0,31%
0,57%
2,25%
3,41%
1,16%
1,16%
5,38%
3,78%
4,02%
8,52%
2,72%
9,91%
4,60%
7,86%
11,69%
0,85%
5%
6,27%
10%
4,38%
15%
11,74%
20%
15,18%
25%
© Sdružení AP, květen 2008
Složení trhu motocyklů a mopedů (TUZV + OFI) - dle prodejů
rok 2006
mtc nad 800 ccm
10,83%
3 nebo 4 kolky
4,51%
sněžné skůtry
0,55%
mopedy
5,93%
mtc do 50 ccm
34,27%
mtc od 500 do 800
ccm
12,95%
mtc od 350 do 500
ccm
4,96%
mtc od 50 do 125 ccm
17,71%
mtc od 125 do 350
ccm
8,29%
CELKEM
15 387
Diagram č. 4.2.16
Složení trhu motocyklů a mopedů (TUZV + OFI) - dle prodejů
rok 2007
mtc nad 800 ccm
13,30%
sněžné skůtry
0,18%
3 nebo 4 kolky
3,34%
mtc do 50 ccm
32,00%
mtc od 500 do 800
ccm
15,44%
mtc od 350 do 500
ccm
5,27%
mopedy
5,10%
mtc od 125 do 350
ccm
9,13%
mtc od 50 do 125 ccm
16,23%
CELKEM
16 817
Diagram 4.2.17
Přehled o prodejích jednotlivých domácích výrobců na českém trhu od roku 1993 je
shrnut v diagramech č. 4.2.18 a č. 4.2.19.
Soubor: APCR07a.DOC
165
© Sdružení AP, květen 2008
Motocykly a mopedy (kat. L)
PRODEJ MOTOCYKLŮ a MOPEDŮ
1 400
1 367
1 200
1 000
800
873
627
600
405
403
400
335
333
341
198
292
249
232
325
218
200
156
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2004
2005
2006
2007
JAWA / JAWA Moto (motorcycles)
1 000
800
626
600
510
450
400
309
200
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
DANDY / MOTOUNION (motorcycles)
100
80
59
60
51
44
38
40
29
20
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
PRAGA (motorcycles)
Diagram č. 4.2.18
Soubor: APCR07a.DOC
166
© Sdružení AP, květen 2008
300
257
250
200
150
111
102
100
51
57
30
50
15
14
2
2
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
STELLA / PENTO (mopeds)
2 500
2 107
2 000
1 767
1 500
1 000
500
235
160
55
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
ČZ Cagiva / ČZ (motorcycles)
Diagram č. 4.2.19
4.2.4 Přípojná vozidla (kat. O3 a O4)
Trh přípojných vozidel si i v roce 2007 zachoval svoji dynamiku, když oproti roku
2006 dále vzrostl o 14,82 %. „Nárůst trhu“ je měřen hlášeními o prodejích od
jednotlivých značek. Pokud bychom tyto údaje o prodejích porovnávali s údaji
o prvních registracích, které jsou za r. 2007 uvedeny v diagramu č. 4.2.20, byl by
růst mnohem větší, ale směšovali bychom tak dva různé pojmy (prodeje a první
registrace). Nárůst z let 2006/2005 byl 19,33 %. Oba tuzemští výrobci sice poněkud
ztratili, ale stále mají zhruba pětinový podíl na trhu a to i přes silnou konkurenci
velkého počtu zastoupení zahraničních značek. Vývoj českého trhu u této kategorie
silničních vozidel, včetně prvního odhadu trhu pro rok 2008, který počítá s růstem
až na hodnotu 9 300 ks prvně registrovaných vozidel, je znázorněn v diagramech
č. 4.2.20 až 4.2.22. Poptávka v této kategorii je do značné míry ovlivňována
poptávkou v kategorii těžkých nákladních vozidel (tahačů). Trh přípojných vozidel
se nadále vyhodnocuje pouze čtvrtletně, ale v roce 2007 se podobně jako u
ostatních kategorií začal vyhodnocovat podle údajů o prvních registracích.
Pro rok 2007 byly v minulém vydání tohoto podkladu odhadnuty prodeje v této
kategorii vozidel na cca 6 400 ks. Dosažená skutečnost činila 6 393 ks prodaných
přípojných vozidel.
Soubor: APCR07a.DOC
167
© Sdružení AP, květen 2008
Přípojná vozidla (kat. O3 a O4)
Trh nových vozidel v ČR (kat. O3, O4)
(Do r. 2006 - prodeje, od r. 2007 první registrace)
12 000
9 300
10 000
8 215
8 000
5 568
6 000
4 000
2 105 1 799 2 252 2 074
1 279 1 252 1 408
2 000
2 917
3 510
3 927
4 487 4 666
3 502
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 4.2.20
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu - přípojná vozidla (kat. O 3,4)
80%
23,11%
24,11%
22,32%
18,59%
20,47%
10%
16,78%
30,41%
26,75%
32,90%
27,62%
24,65%
27,15%
20,91%
22,05%
25,53%
30,22%
33,61%
38,53%
24,40%
24,13%
34,15%
34,41%
23,44%
32,54%
26,96%
28,98%
24,61%
20%
28,12%
30%
24,24%
40%
33,52%
50%
37,45%
60%
29,34%
70%
0%
1993
1994
1995
1996
na trhu nových
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
na celkovém trhu (tj. včetně ojetých *)
Za uvedené období bylo na českém trhu prodáno celkem nových:
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR):
Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno":
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR):
49 906
14 283
60 599
14 283
2007
1.-3.
měsíc
2008
ks přípoj. vozidel kat. O3,O4
ks, to je ...................... 28,62%
ks přípoj. vozidel kat. O3,O4
ks, to je ...................... 23,57%
Poznámka: Od r. 2007 jde o podíly na trhu vozidel z dat o prvních registracích Centrálního registru vozidel.
Diagram č. 4.2.21
Soubor: APCR07a.DOC
168
© Sdružení AP, květen 2008
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nová přípojná vozidla (kat. O 3,4)
50%
2005
15,28%
16,91%
7,83%
2004
7,21%
2003
7,24%
15,09%
2002
11,35%
13,95%
1,37%
16,89%
13,82%
2,18%
14,68%
13,00%
1,65%
12,72%
12,43%
1999
2,01%
1998
5%
2,45% 14,80%
12,97%
1997
17,53%
1996
3,09%
1995
6,24%
23,49%
8,45%
1994
6,13%
23,35%
23,37%
19,18%
8,03%
10%
9,38%
15%
9,74%
20%
15,02%
25%
19,62%
30%
15,87%
35%
26,99%
40%
13,00%
45%
0%
1993
PANAV
METACO BO.BR / BSS
2000
2001
SCHWARZMÜLLER (od r. 2000)
Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období:
PANAV
SCHWARZMÜLLER (od r. 2000)
METACO BO.BR / BSS
KÖGEL / Orličan (r.1993 - 1999)
SSUB (r. 1997 - 1999)
CELKEM:
2006
2007
ostatní
1.-3.
měsíc
2008
7 158 ks, to je ... 14,34%
5 305
1 485
301
34
14 283
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je ......
ks, to je ......
ks
10,63%
2,98%
0,60%
0,07%
28,62%
Diagram č. 4.2.22
Prodeje jednotlivých výrobců přípojných vozidel, realizované na českém trhu, jsou
znázorněny v následujících diagramech (č. 4.2.23 a 4.2.24).
PRODEJ PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL
700
620
600
492
500
499
454
495
482
420
400
300
529
651
632
590
440
270
251
188
200
100
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
PANAV
Diagram č. 4.2.23
Soubor: APCR07a.DOC
169
© Sdružení AP, květen 2008
250
203
200
169
150
122
152
132
138
105
100
88
82
98
76
64
56
50
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
BSS Metaco / METACO BO.BR
100
87
80
80
60
42
37
40
25
24
20
6
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
KÖGEL / Orličan
1 000
758
800
600
370
400
434
471
704
497
403
258
200
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
SCHWARZMÜLLER
Diagram č. 4.2.24
Soubor: APCR07a.DOC
170
© Sdružení AP, květen 2008
Aby byl výčet prodejů všech tuzemských výrobců v jednotlivých kategoriích
kompletní, je v posledním diagramu 4.2.25 znázorněn prodej firmy AGADOS, která
vyrábí přívěsy za osobní vozidla. Celkové údaje o prodejích se v této kategorii
pravidelně nesledují, protože údaje od ostatních subjektů, působících na
tuzemském trhu, nejsou kompletní.
14 416
15 000
12 062
12 000
9 000
6 928
7 664
5 495 5 238 5 098 5 630
6 000
3 302 3 272
3 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Diagram č. 4.2.25
4.3 Údaje o ojetých vozidlech
Zdrojem oficiálních údajů o dovozech vozidel (obchodní a individuální dovoz) do České
republiky bylo až do konce 1. čtvrtletí 2004 Generální ředitelství cel (GŘC), které navíc
již od roku 1999 zveřejňovalo souhrnné údaje o obchodních dovozech na svých
internetových stránkách. Částečným nedostatkem těchto údajů byla skutečnost, že
třídění vozidel prováděné GŘC bylo nutně podle položek celního sazebníku. To sice
neodpovídalo členění používanému v CRV, resp. obvyklé kategorizaci vozidel
používané podle předpisů EHK v automobilovém průmyslu (osobní M1, autobusy M2
a M3, malé užitkové N1, nákladní N2 a N3, motocykly L1 až L5, přípojná O1 až O4), ale
alespoň v hrubých rysech dávalo přehled o dovozu zejména ojetých vozidel do České
republiky.
Po vstupu ČR do EU přešla agenda sledování zahraničního obchodu pod Český
statistický úřad (ČSÚ). Ten sice rovněž má na svých internetových stránkách aplikaci se
statistikou zahraničního obchodu, ale data, která se týkají dovozů vozidel, zejména pak
absolutní údaje o počtu dovážených kusů, nejsou dle našeho expertního posouzení
zatím v takové kvalitě, aby s nimi mohlo být dále pracováno. Údaje o individuálních
dovozech původem z EU, kterých je v našem oboru drtivá většina, se bohužel nesledují
vůbec.
Z tohoto důvodu je trh ojetých vozidel od roku 2005 monitorován údaji o prvních
registracích podle dat z Centrálního registru vozidel (CRV). Tato data na jednu stranu
přesně vypovídají o tom, kolik dovezených ojetých vozidel bylo v ČR skutečně uvedeno
do provozu, na druhou stranu z nich ale nelze vysledovat, kolik vozidel je dále
reexportováno, nebo použito na náhradní díly.
Soubor: APCR07a.DOC
171
© Sdružení AP, květen 2008
Získaná data o prvních registracích ojetých vozidel podle jednotlivých kategorií
(za rok 2007 a jejich porovnání s rokem 2006)
Osobní automobily (kat. M1)
Za rok 2007 bylo v ČR poprvé zaregistrováno 212 869 ks ojetých osobních automobilů
(jedná se o automobily z dovozu). Oproti roku 2006 zde tedy byl zaznamenán nárůst
registrací o 16,23 % (to je o 29 726 ojetin více). Podíl prvních registrací ojetých
osobních automobilů z dovozu na celkových registracích osobních automobilů v ČR
dosáhl v souhrnu za rok 2007 hodnoty 61,63 % (v roce 2006 to bylo 59,63 %).
Počet prvních registrací ojetých osobních automobilů z dovozu za rok 2007 je dalším
historickým maximem. Nejvyšší dovoz ojetých osobních automobilů za celý rok (včetně
dovozů vozidel tzv. „na náhradní díly“) byl zatím zaznamenán v roce 1999 (dovoz
celkem 151 611 ks, z toho poprvé registrováno cca 122 000 ks) a v roce 2004 (dovoz
celkem 149 860 ks, z toho první registrace 121 852 ks). Průměrný věk poprvé
registrovaných ojetých osobních automobilů (tedy ojetých z dovozu) činí 9 let (vykázaný
průměrný rok výroby = 1998,92).
Přestože údaje o dovozech osobních automobilů za rok 2007 nejsou k dispozici (to platí
již od 2. poloviny roku 2004), lze odhadnout (na základě porovnání údajů o registracích
a dovozech z minulých let), že do ČR bylo za toto období dovezeno o cca 15 až 20 %
více ojetých osobních automobilů, než činí údaj o jejich registracích (tedy až 240 000 ks
ojetých osobních automobilů).
Malá užitková vozidla (kat. N1)
V ČR bylo za rok 2007 poprvé zaregistrováno 10 619 ks ojetých malých užitkových
vozidel kategorie N1, což je o 2 603 ks (o 32,47 %) více než v roce 2006. I v této
kategorii podíl ojetých vozidel na celkových registracích dále mírně vzrostl (o 0,68 %)
z 13,94 % v roce 2006 na 14,62 % v roce 2007.
Průměrný věk poprvé registrovaných ojetých malých užitkových automobilů (tedy
ojetých z dovozu) činí 6,26 roku (vykázaný průměrný rok výroby = 2001,74).
Nákladní automobily (kat. N2 a N3)
V průběhu roku 2007 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 4 318 ks ojetých
nákladních vozů kategorie N2 a N3. Oproti roku 2006 je to o 18,89 % (686 ks) více.
Podíl poprvé registrovaných ojetých nákladních automobilů (to je ojetých z dovozu) na
celkovém počtu nových registrací v této kategorii vozidel se oproti roku 2006 také mírně
zvýšil a za rok 2007 dosáhl 27,15 % (za rok 2006 to bylo 26,79 %). Průměrný věk
dovezených ojetých nákladních automobilů činí 5,8 roku (vykázaný průměrný rok výroby
= 2002,2).
Autobusy (kat. M2 a M3)
Za celý rok 2007 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 222 ks ojetých autobusů
(kategorie M2 a M3). Ve srovnání s rokem 2006 se první registrace ojetých autobusů
zvýšily o 20,00 %. Průměrný věk poprvé registrovaných ojetých autobusů z dovozu činí
9,17 roku (vykázaný průměrný rok výroby = 1998,83).
.
.
Soubor: APCR07a.DOC
172
© Sdružení AP, květen 2008
Motocykly (kat. L)
Za leden až prosinec 2007 bylo v ČR poprvé zaregistrováno 19 267 ojetých
jednostopých vozidel (z dovozu). Registrace ojetých motocyklů tak dále výrazně rostou
a došlo i k největšímu meziročnímu nárůstu ze všech kategorií a to o 46,93 %
(o 6 154 ks).
Podíl ojetých už dosahuje 43,58 % (v r. 2006 to bylo 40,06 %). Průměrný věk ojetých
motocyklů a mopedů činí 8,33 roku (vykázaný průměrný rok výroby = 1999,67).
4.4 Shrnutí
Tuzemský trh vozidel je pravidelně měsíčně sledován a vyhodnocován již od roku 1993,
proto lze z extrapolace časových řad již poměrně přesně odhadovat jeho velikost
a trendy. Vyhodnotíme-li tedy dostupné údaje od roku 1993, je kromě výše uvedených
komentářů a závěrů možno k jednotlivým tržním kategoriím konstatovat následující:
¾ Trh nových osobních automobilů (kat. M1) dosáhl maxima v roce 1997 a není
možné očekávat, že by tato rekordní hodnota byla v nejbližších letech překonána.
Porovnáním výsledků posledních tří let tj. 2007/2006 a 2006/2005 a vysledovaného
vývoje prodejů resp. prvních registrací v jednotlivých měsících roku (podle % podílu
z prodejů celého roku nebo podle počtu prodaných kusů) můžeme usuzovat, že
v roce 2008 bude trh osobních automobilů pravděpodobně opět růst a to ještě
výrazněji než v roce 2007 a pravděpodobně dosáhne hodnoty kolem 145 000 prvně
registrovaných nových vozidel. Pokud bude pozitivní trend vývoje trhu zachován,
pak by trh nových osobních vozidel v nejbližších dalších letech mohl dosáhnout až
k maximální hranici 170 000 ks. Dalším zajímavým vysledovaným trendem na trhu je
zpomalení růstu podílu vozidel se vznětovým motorem. Jejich podíl zatím
pravděpodobně dále neporoste, vliv bude však mít pravděpodobně vývoj cen
motorové nafty.
¾ U kategorie nových malých užitkových vozidel (kat. N1) byla až do roku 2003
situace na trhu nejlepší v letech 1996 a 1997, od té doby docházelo ke
každoročnímu poklesu prodejů. Od mezního roku 2003 začal trh každoročně
výrazně růst. Výsledky roku 2007 ale předčily všechna očekávání, když trh dosáhl
svého dalšího historického maxima 62 038 kusů. Výsledky 1. čtvrtletí 2008
naznačují, že výrazná růstová dynamika bude pokračovat i v roce letošním. Z těchto
dat a rovněž pak porovnáním ročních údajů lze dovodit, že v roce 2008 by trh
lehkých užitkových vozidel měl dosáhnout opět rekordních hodnot a počet prvně
registrovaných lehkých užitkových vozidel pravděpodobně přesáhne hranici 74 000
prodaných vozidel.
¾ Trh nových nákladních vozidel (kat. N2 a N3) oproti roku 2006 opět vzrostl
a dosáhl hodnoty 11 587 prvně registrovaných vozidel. Výsledky za 1. čtvrtletí 2008
naznačují, že i v roce 2008 lze očekávat téměř stejný vývoj. Celkový růst trhu se
bude pravděpodobně pohybovat opět na úrovni 16 % a podle první prognózy by měl
dosáhnout hodnoty přibližně 13 500 nových vozidel. Z příznivého vývoje na trhu
nákladních vozidel profitovali v roce 2007 jen oficiální importéři. Dosavadní příznivé
výsledky roku 2008 ale naznačují, že letošní rok by mohl znamenat obrat v tomto
trendu a domácí výrobci by mohli opět začít svůj tržní podíl zvyšovat.
¾ Trh nových autobusů (kat. M2 a M3) v roce 2007 sice nepatrně vzrostl o 0,53 %
na hodnotu 949 ks, ale počet nově registrovaných autobusů vzhledem ke struktuře
Soubor: APCR07a.DOC
173
© Sdružení AP, květen 2008
parku této kategorie je stále nedostatečný. Maximální historická hodnota z roku
2002, kdy český trh dosáhl téměř 1 000 prodaných autobusů, zůstala opět jen
výzvou. Výsledky 1. čtvrtletí 2008 ale naznačují, že v roce 2008 by trh této hranice
mohl opět dosáhnout. Absorbce trhu nových autobusů by v letošním roce měla být
mírně vyšší než v roce 2007 a to na úrovni kolem 1 000 ks prvně registrovaných
autobusů.
Jak již bylo naznačeno, vzhledem k průměrnému stáří vozového parku autobusů
v ČR (viz údaje z Centrálního registru vozidel ČR) je tempo obměny na úrovni mezi
900 až 1 000 ks za rok zcela nedostatečné a vozový park autobusů každoročně
„stárne“ a může tak v nejbližších letech znamenat vážný problém zejména
s ohledem na bezpečnost cestujících.
¾ Trh nových motocyklů a mopedů (kat. L) zaznamenal v roce 2007 také opětovný
výrazný růst. Trh vzrostl až na hodnotu 24 947 ks prvně registrovaných motocyklů
a mopedů. Dosavadní tempo růstu zaznamenané za první čtvrtletí roku 2008
naznačuje, že v letošním roce by trh měl dosáhnout až na hodnotu kolem 31 000
prvně registrovaných motocyklů a mopedů a svou výraznou dynamiku si tak udržet.
Podíl českých výrobců na trhu nových motocyklů a mopedů však i přes celkový růst
trhu v letech 2002 až 2007 neustále klesá a za rok 2007 byl již na téměř
zanedbatelné hodnotě 1,13 %.
¾ Trh nových přípojných vozidel (kat. O3 a O4) vykázal v roce 2007 také opětovný
nárůst, když oproti roku 2006 vzrostl o 14,82 %. Trend růstu o více než 10 % ročně
je možno očekávat i v roce 2008, kdy se předpokládá nárůst trhu až k hodnotě 9 300
ks prodaných přívěsů a návěsů.
V negativním ovlivňování a deformaci tuzemského trhu vozidel dovozem ojetých vozidel
se nic nezměnilo ani v počátku roku 2008 (a změna se zřejmě nedá očekávat ani
v nejbližších letech). Situace se spíše ještě zhoršuje a první registrace ojetin zejména
v kategorii osobních automobilů a také motocyklů stále rostou.
Na internetových stránkách Sdružení AP jsou údaje o prvních registracích
nových a ojetých vozidel pravidelně (měsíčně) zveřejňovány (viz tabulka č. 4.4.1
s údaji za leden až duben 2008). Od počátku roku 2007 jsou k dispozici i údaje o počtu
poprvé registrovaných ojetých vozidel dle výrobních značek a stáří. Je jistě zajímavé, že
mezi nejvíce dováženými ojetými osobními automobily figuruje na třetím místě značka
ŠKODA (viz tabulka č. 4.4.2).
Z údajů o prvních registracích vozidel vyplývá, že dovoz ojetin není jen problém
kategorie osobních vozidel, kde je samozřejmě nejvíce vidět, ale rozmohl se i do
ostatních kategorií vozidel.
Trh vozidel, zejména pak osobních automobilů, souvisí i se službami spojenými s jejich
prodejem a servisem. Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR (SAČR)
vyhodnotil v roce 2007 anketu „Monitor spokojenosti“ značkových prodejců v ČR za rok
2007. Výsledky jsou znázorněny v diagramu č. 4.4.1, výsledky obdobné ankety „Marken
Monitor“ v Německu jsou v diagramu č. 4.4.2.
***************************************
Z dat soustředěných v sekretariátu Sdružení AP by bylo možno sestavit celou řadu
dalších srovnávacích tabulek a grafů týkající se trhu vozidel. To však není účelem
tohoto materiálu, který má ukázat jen základní trendy a naznačit rozsah a možnosti
zpracování dat, která jsou k dispozici v sekretariátu Sdružení AP pro případné zájemce
(z řad pracovníků členské základny) o detailnější pohledy na danou problematiku.
.
.
Soubor: APCR07a.DOC
174
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka 4.4.1 (údaje za leden až duben 2008)
počet prvních registrací
Osobní automobily (kat. M1)
nové
ojeté (z dovozu)
CELKEM:
podíl ojetých:
rok 2008
47 808
77 051
124 859
61,71%
rok 2007
42 079
69 744
111 823
62,37%
počet prvních registrací
Malá užitková vozidla (kat. N1)
nové
ojeté (z dovozu)
CELKEM:
podíl ojetých:
rok 2008
21 029
4 208
25 237
16,67%
rok 2007
17 588
3 245
20 833
15,58%
počet prvních registrací
Osobní a malá užitková (M1+ N1)
+
nové
rok 2008
68 837
rok 2007
59 667
podíl vozidel kat. N1
30,55%
29,48%
ojeté (z dovozu)
CELKEM:
podíl ojetých:
81 259
150 096
54,14%
72 989
132 656
55,02%
počet prvních registrací
Nákladní automobily (kat. N2 + N3)
nové
ojeté (z dovozu)
CELKEM:
podíl ojetých:
rok 2008
3 633
1 467
5 100
28,76%
rok 2007
3 255
1 441
4 696
30,69%
počet prvních registrací
Autobusy (kat. M2 + M3)
nové
ojeté (z dovozu)
CELKEM:
podíl ojetých:
rok 2008
300
131
431
30,39%
rok 2007
221
108
329
32,83%
počet prvních registrací
Motocykly a mopedy (kat. L)
nové
ojeté (z dovozu)
CELKEM:
podíl ojetých:
rok 2008
7 403
7 644
15 047
50,80%
rok 2007
6 704
6 375
13 079
48,74%
počet prvních registrací
OSTATNÍ VOZIDLA
přívěsy a návěsy
všech kategorií
+ nezařaditelná do
uvedených kategorií
nová
ojetá (z dovozu)
rok 2008
15 214
1 499
CELKEM OSTATNÍ:
16 713
podíl ojetých:
8,97%
rok 2007
12 962
1 347
z toho:
Soubor: APCR07a.DOC
nová
ojetá (z dovozu)
podíl ojetých:
187 387
95 387
92 000
49,10%
175
%
ks
13,61%
5 729
10,48%
7 307
13 036
11,66%
-0,66%
nárůst (-pokles)
%
ks
19,56%
3 441
29,68%
963
4 404
21,14%
1,10%
nárůst (-pokles)
%
15,37%
ks
9 170
1,07%
11,33%
8 270
17 440
13,15%
-0,88%
nárůst (-pokles)
%
ks
11,61%
378
1,80%
26
404
8,60%
-1,92%
nárůst (-pokles)
%
ks
35,75%
79
23
21,30%
102
31,00%
-2,43%
nárůst (-pokles)
%
ks
10,43%
699
1 269
19,91%
1 968
15,05%
2,06%
nárůst (-pokles)
%
17,37%
11,28%
ks
2 252
152
14 309 16,80%
2 404
9,41%
počet prvních registrací
rok 2007
rok 2008
CELKEM SILNIČNÍ VOZIDLA
nárůst (-pokles)
-0,44%
nárůst (-pokles)
%
ks
165 069 13,52%
82 809
82 260
49,83%
22 318
12 578
15,19%
9 740
11,84%
-0,74%
© Sdružení AP, květen 2008
Tabulka 4.4.2
Registrace ojetých vozidel kat. "OA" v ČR za rok 2007
Značka
Alfa Romeo
Počet vozidel dle stáří v letech
Do 1
Do 3
Do 5
Do 10
Do 15
Celkem
Nad 15
17
66
207
1 233
418
19
1 960
Audi
312
601
770
1 832
847
231
4 593
BMW
209
528
660
1 441
1 881
717
5 436
Citroën
121
850
2 460
7 619
2 818
285
14 153
Daihatsu
10
18
18
170
215
144
575
Dodge
11
27
21
18
0
0
77
Fiat
79
374
1 142
7 774
5 927
359
15 655
Ford
30 198
617
2 683
4 451
13 021
8 596
830
Honda
37
61
78
471
444
175
1 266
Hyundai
43
183
322
1 014
617
13
2 192
Chevrolet
19
84
89
789
147
7
1 135
Chrysler
29
90
126
395
230
21
891
8
8
31
58
17
12
134
Jaguar
Jeep
34
60
71
272
102
46
585
Kia
38
128
201
458
204
0
1 029
Lancia
3
16
58
381
371
26
855
Land Rover
31
30
70
524
112
18
785
Lexus
47
17
10
26
0
0
100
Mazda
59
157
286
712
963
383
2 560
3 518
Mercedes-Benz
243
437
540
1 395
453
450
Mitsubishi
56
76
85
574
562
180
1 533
Nissan
76
186
295
1 014
968
223
2 762
Opel
145
641
1 060
7 331
4 078
496
13 751
Peugeot
391
2 222
2 910
9 216
6 238
811
21 788
Porsche
27
42
20
47
9
51
196
0
0
0
41
37
0
78
230
2 053
3 412
13 258
5 143
732
24 828
Rover
1
19
28
342
186
11
587
Saab
10
30
80
203
121
23
467
Seat
Proton
Renault
32
186
339
1 848
789
99
3 293
Smart
5
37
54
239
0
0
335
Ssangyong
6
8
3
29
13
0
59
79
76
84
405
498
128
1 270
Subaru
Suzuki
66
132
145
847
1 143
810
3 143
Škoda
613
2 450
4 175
13 429
3 673
74
24 414
Toyota
152
236
373
977
290
76
2 104
Volkswagen
435
1 816
3 581
9 029
5 459
1 764
22 084
Volvo
212
208
341
703
389
71
1 924
4
5
2
7
9
9
36
53
89
92
138
57
91
520
4 560
2,14
16 930
7,95
28 690
13,48
99 280
46,64
54 024
25,38
9 385
4,41
212 869
100
Nezařazené
Celkem - Jiné značky
Celkem
Podíl (%)
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o.
Údaje o prvních registracích ojetých vozidel z dovozu jsou v obdobném členění
k dispozici i za další kategorie vozidel (lehká užitková vozidla, nákladní automobily,
autobusy, motocykly a mopedy).
Soubor: APCR07a.DOC
176
© Sdružení AP, květen 2008
Monitor spokojenosti značkových prodejců v ČR, rok 2007
2,42
2,47
2,48
2,49
2,52
2,57
2,58
2,6
Mitsubishi
Lada
Toyota
Chevrolet
Fiat
Renault
Peugeot
Mercedes Benz
3,15
3,09
2,9
2,39
Škoda
2,87
2,38
VW
2,8
2,35
2,22
KIA
Suzuki
2,18
Audi
2,04
1,95
Mazda
1,5
1,31
2,0
1,95
2,5
BMW
3,0
2,69
3,5
3,44
(1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší)
4,0
1,0
0,5
Zdroj dat: Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR (SAČR)
Nissan
Opel
Volvo
Seat
Hyundai
Ford
Citroën
Honda
Subaru
0,0
značka v Německu nehodnocena
Diagram č. 4.4.1
"Marken Monitor" v Německu, rok 2007
(1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší)
3,82
4,5
2,91
2,93
2,95
2,96
2,97
3,04
3,06
3,08
3,14
3,29
3,33
2,79
2,88
3,27
2,73
2,76
3,24
2,73
3,22
2,71
Volvo
Honda
Opel
Mercedes Benz
Škoda
Peugeot
Mazda
Mitsubishi
Hyundai
Ford
Chevrolet
VW
Smart
Citroën
Fiat
Chrysler
Saab
Renault
Seat
KIA
4,0
2,42
2,43
2,5
Subaru
BMW
Porsche
Suzuki
2,66
2,36
Toyota
2,27
Lexus
2,64
2,24
2,5
Jaguar
3,0
Audi
3,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Zdroj dat: Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR (SAČR)
Nissan
0,0
značka v ČR nehodnocena
Diagram č. 4.4.2
Není jistě bez zajímavosti, že pořadí značek na prvních dvou místech (Subaru, BMW)
a na posledním místě (Nissan) vyšlo v roce 2007 stejné v České republice i v Německu.
Zpracoval: Ing.Ešner + Ing. Šípek
pYn pYnpYnpYnpYn
Soubor: APCR07a.DOC
177
© Sdružení AP, květen 2008
5. Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi
Sdružení AP vykonává celou řadu činností. K nejdůležitějším z nich patří udržování
a rozvoj kontaktů, spolupráce a součinnosti s tuzemskými a zahraničními organizacemi
obdobných zájmů, profesního či podnikatelského zaměření. Konkrétní výsledky těchto
aktivit jsou využívány ve prospěch jednotlivých členských firem, ale i domácího
a evropského autoprůmyslu jako celku.
Z hlediska kontaktů se státní správou je klíčová spolupráce s jednotlivými
ministerstvy. Nejužší kontakty jsou rozvíjeny zejména s věcně příslušnými ministerstvy
průmyslu a obchodu (MPO ČR) a dopravy (MD ČR). Důraz je kladen zejména na
legislativní oblast, ale spolupráce probíhá i v oblastech dalších (podpora exportu,
legislativa v oblasti provozu na pozemních komunikacích či bezpečnost silničního
provozu aj.). V rámci MPO se v posledním období rozvíjí zejména spolupráce
s agenturou CZECHTRADE při možné podpoře našich členských firem v oblasti
tuzemských i zahraničních výstav. Z ostatních ministerstev spolupracuje Sdružení AP
hlavně s MŽP, MŠMT, MPSV a MF. Ministři a vysocí zástupci ministerstev jsou zváni na
zasedání Rady ředitelů, divizí a dalších orgánů Sdružení AP. K řadě připravovaných
zákonů, jejich novel a vyhlášek se tak mohou členové Sdružení AP vyjádřit nejen
v připomínkovém řízení, ale i přímo. V některých případech se členské firmy mohou
podílet i na přípravě legislativy. Obdobnou úroveň má i spolupráce s některými
nevládními organizacemi či partnerskými svazy, asociacemi a sdruženími.
V kapitole 5.1. je uveden přehled některých vládních i nevládních subjektů z ČR,
se kterými Sdružení AP spolupracuje včetně stručné charakteristiky spolupráce
a kontaktních pracovníků za Sdružení AP v orgánech těchto organizací. Obdobným
způsobem je zpracována i spolupráce se zahraničními subjekty (viz kapitola 5.2).
5.1 TUZEMSKO (vnitřní vztahy)
5.1.1 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY (SP ČR)
SP ČR sdružuje členské subjekty z nejrůznějších odvětví. Vzhledem k tomu, že
autoprůmysl patří ke klíčovým oborům české ekonomiky, Sdružení AP působí jako
jeden z nejvýznamnějších a nejaktivnějších členských subjektů. Je tak zajištěna
nejen vzájemná informovanost a koordinace postupů s jednotlivými zájmovými,
profesními a zaměstnavatelskými svazy, ale i aktivní ovlivňování pozice SP ČR
týkající se společných problémů průmyslových odvětví v legislativně - právní
oblasti, v oblasti pracovně - právních vztahů, mezinárodní spolupráce,
hospodářské politiky atd.
Z řad členů Rady ředitelů Sdružení AP pracují ve statutárních orgánech:
Ing. Martin Jahn, MBA (prezident Sdružení AP) – viceprezident SP ČR
Ing. Miroslav Dvořák (předseda představenstva Motor Jikov Group a.s. a člen
představenstva Sdružení AP) – člen dozorčí rady SP ČR
Ing. Antonín Šípek (ředitel sekretariátu Sdružení AP) - zástupce Sdružení AP v Radě
členů SP ČR
Do činnosti v rámci aktivit SP ČR jsou dále zapojeni:
Ing. Pavel Ešner (sekretariát Sdružení AP) - člen Komise rozvoje lidských zdrojů
Ing. Zdeněk Novák (sekretariát Sdružení AP) - člen Komise pro výzkum a vývoj
- člen Veletržního výboru
---------------------------Sdružení AP je dle Stanov SP ČR členským subjektem SP ČR. Členové Sdružení AP
mohou používat označení člen SP ČR, platba na SP ČR je hrazena z rozpočtu (stálých
záloh) Sdružení AP a nepodléhá DPH.
Soubor: APCR07a.DOC
178
© Sdružení AP, květen 2008
5.1.2 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY (HK ČR)
HK ČR je vedle SP ČR další významnou profesní organizací, v níž se Sdružení
AP aktivně angažuje. Působnost Sdružení AP v rámci HK ČR lze charakterizovat
velmi obdobně jako působnost ve SP ČR. Sdružení AP je zástupce jednoho
z nejdůležitějších odvětví české ekonomiky, a proto využívá práce v HK ČR
k ovlivňování stanovisek HK ČR i k prosazování společných zájmů
podnikatelských subjektů v legislativní oblasti, k získávání obchodně ekonomických informací a k navazování kontaktů.
Zvoleným zástupcem Sdružení AP v orgánech HK ČR je:
Ing. Antonín Šípek (ředitel sekretariátu Sdružení AP), člen Představenstva HK ČR
Dne 29.5.2008 se konal XX. sněm HK ČR (volební). Za člena Představenstva kandidoval opět
Ing. Antonín Šípek (za Sdružení AP), z řad představitelů firem Sdružení AP pak ještě Ing. Miroslav
Dvořák (MOTOR JIKOV - za Jihočeský kraj) a Ing. Miloš Huryta (IVECO CR – za Pardubický kraj).
---------------------------Z organizačního hlediska je Sdružení AP složkou (začleněným společenstvem) HK
ČR. Členové Sdružení AP (firmy – podnikatelské subjekty) jsou členy HK ČR. Platby na
Úřad HK ČR (odvod dle Platebního řádu HK ČR) jsou hrazeny z rozpočtu Sdružení AP.
Za ty členy Sdružení AP, kteří jsou současně členy místně příslušné okresní či regionální
hospodářské komory, není odvod na Úřad HK ČR hrazen.
V krajských či okresních složkách HK ČR je dále zapojena i řada představitelů
členských firem Sdružení AP. Pro potenciální kontakt či jednání na regionální
úrovni (komory, krajské orgány, státní správa a samospráva) byl v dubnu 2005
zřízen institut „kontaktních firem Sdružení AP“. Dne 17. dubna 2008
Představenstvo Sdružení AP projednalo a aktualizovalo seznam kontaktních firem
takto:
Kraj
„kontaktní firma Sdružení AP“
Středočeský kraj
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
Hl. město Praha
TPCA Czech, s.r.o.
CADENCE Innovation, s.r.o.
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
WITTE Nejdek, spol. s r.o.
KDYNIUM a.s.
MOTOR JIKOV Group, a.s.
TANEX,Plasty a.s.
IVECO CZECH REPUBLIC a.s.
MOTORPAL, a.s.
HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.
MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR
IBEROFON CZ, a.s.
GUMOTEX, akciová společnost
sekretariát Sdružení AP
5.1.3 KOMORA PRO HOSPODÁŘSKÉ STYKY SE SNS
Tato obchodní komora se zaměřuje na rozvoj styků se zeměmi Společenství
nezávislých států. Sdružení AP je jejím členem od roku 1998 a získává tak pro
členskou základnu ekonomické a legislativní informace z uvedeného teritoria.
Komora dále zajišťuje konzultace a marketingové služby, poskytuje pomoc při
zakládání společných podniků a vyhledávání obchodních partnerů a organizuje
specializované mise.
Kontaktní pracovník za sekretariát Sdružení AP: Ing. Svatopluk Doležal
Soubor: APCR07a.DOC
179
© Sdružení AP, květen 2008
.
5.1.4 CZECHINVEST
Rovněž v roce 2007 probíhala spolupráce s agenturou pro podporu podnikání
a investic CZECHINVEST. V roce 2007 prošel CZECHINVEST významnými
organizačními změnami. Postupně se rovněž modifikovalo jeho zaměření.
V minulém období bylo klíčové masivně získávat a podporovat veškeré zahraniční
investice (zejména na „zelené louce“). V současnosti však na důležitosti nabývá
podpora malých a středních podnikatelů, investice pouze do oborů špičkových
technologií a podpora podnikatelské sféry s využitím fondů EU. V souladu
s uvedenými změnami priorit a působnosti agentury CZECHINVEST probíhala
i spolupráce se Sdružením AP. Např. na zasedání Rady ředitelů 20. března 2008
představitelé agentury CZECHINVEST informovali o nové strategii této agentury, o
Operačním programu Podnikání a inovace a o investičních pobídkách pro
zpracovatelský průmysl.
Kontaktní pracovníci za sekretariát Sdružení AP: Ing. Svatopluk Doležal,
Ing. Zdeněk Novák
5.1.5 SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ (SDA)
Dlouhodobá a intenzivní spolupráce mezi Sdružením AP a SDA zcela logicky
vyplývá z řady totožných zájmů díky působení obou organizací v automobilovém
oboru České republiky. Pokračovala průběžná výměna informací ze všech oblastí
společného zájmu. Tradiční byla úzká spolupráce při zpracovávání statistických
údajů o trhu silničních vozidel. Velmi účinné je rovněž společné vystupování na
veřejnosti či vůči sdělovacím prostředkům (v roce 2007 např. Společné prohlášení
k problematice stáří a obnovy vozového parku v ČR). I v roce 2007 se (jako
každoročně) Sdružení AP s SDA společně angažovaly při anketách Auto roku
v ČR a Motocykl roku a při přípravě mezinárodních výstav AUTOSALON
a AUTOTEC v Brně a MOTOCYKL v Praze.
Kontakt na SDA: Ing. Pavel Tunkl, tajemník (tel.: 261 142 018)
5.1.6 SVAZ PRODEJCŮ A OPRAVÁŘŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL ČR (SAČR)
Styčné body spolupráce mezi Sdružením AP se SAČR vycházejí z oblasti
působnosti SAČR - oblast náhradních dílů, silničních vozidel a servisních
a opravárenských zařízení. Kromě vzájemné výměny informací se spolupráce týká
např. výstavnictví - v roce 2007 se jednalo o výstavu AUTOSALON Brno 2007.
Členové správní rady SAČR: Ing. Antonín Šípek - ředitel sekretariátu Sdružení AP
Pavel Adam - ŠKODA AUTO, a.s.
Ing. Milan J. Sikora -IBS expert s.r.o.,
JUDr. Oldřich Vaníček – ÚAMK a.s.
5.1.7 SDRUŽENÍ IMPORTÉRŮ A VÝROBCŮ SOUČÁSTÍ AUTOMOBILŮ
A SERVISNÍ TECHNIKY (SISA)
SISA se zaměřuje na dovoz součástí, dílů a příslušenství motorových vozidel pro
náhradní a dodatečnou spotřebu a oblast servisní techniky. Z tohoto zaměření
vyplývají společné zájmy a spolupráce mezi SISA a Sdružením AP. Jedná se
například o oblast používání nehomologovaných či dokonce padělaných
náhradních dílů při opravách vozidel, oblast výstavnictví aj.
Kontakt na SISA: JUDr. Miroslav Brůžek, výkonný tajemník (tel.: 241 402 648)
5.1.8 ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU (ČAPPO)
Spolupráce je založená na výměně informačních podkladů a konzultací
k problematikám společným pro členy Sdružení AP a ČAPPO. Významné jsou
Soubor: APCR07a.DOC
180
© Sdružení AP, květen 2008
např. kontakty na konferencích pořádaných oběma sdruženími u příležitosti
brněnských automobilových výstav AUTOTEC a AUTOSALON.
Kontaktní pracovník za sekretariát Sdružení AP: Ing. Zdeněk Novák
5.1.9 RADY VLÁDY
1/ PRO VÝZKUM A VÝVOJ
Zástupce Sdružení AP v této radě má za cíl prosazovat zájmy Sdružení AP
v oblasti výzkumu a vývoje na vládní úrovni (rozvoj strategie, legislativa atd.).
V roce 2007 byl tímto zástupcem Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP.
Člen Rady vlády: Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP
2/ PRO BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU (BESIP)
Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu je stálým poradním
orgánem vlády a vrcholným koordinačním orgánem v oblasti bezpečnosti silničního
provozu. Cílem je maximálně podpořit zvyšování silniční bezpečnosti, zvláště
plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Koordinuje činnost
ústředních orgánů státní správy, Parlamentu, krajů, obcí, nestátních neziskových
organizací i podnikatelských subjektů aktivních v této oblasti.
Členové Rady vlády pro BESIP: Ing. Antonín Šípek - ředitel sekretariátu Sdružení AP
JUDr. Oldřich Vaníček - ÚAMK
3/ PODNIKATELSKÁ RADA
V dubnu 2007 schválila vláda vznik Podnikatelské rady, jejímž hlavním cílem je
zlepšit spolupráci státní správy s podnikateli. Podnikatelská rada nahradila
Hospodářskou radu vlády a Radu pro rozvoj podnikatelského prostředí. Hlavní
prioritou tohoto orgánu je v současnosti snižování administrativní zátěže
podnikatelů. Prostřednictvím Podnikatelské rady se zároveň mohou podnikatelé
přímo podílet na řešení problémů a sami navrhovat optimální varianty, které
povedou k redukci administrativní zátěže.
Člen Rady vlády: Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP
5.1.10 NADACE BESIP
Cíl Nadace BESIP je totožný s cílem Rady vlády pro BESIP (viz 5.1.9 2/), tedy
zvyšování bezpečnosti silničního provozu v ČR. Nadace je právnickou osobou,
která uvedený cíl naplňuje ve spolupráci s veřejností a nestátními subjekty.
Sdružení AP se činnosti Nadace BESIP účastní od roku 2004.
Člen správní rady: Ing. Antonín Šípek - ředitel sekretariátu Sdružení AP
5.1.11 AKREDITAČNÍ KOMISE PRO VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT
Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání je orgánem Ministerstva pro
školství, mládež a tělovýchovu (MŠMT). Posuzuje akreditaci vzdělávacích
programů vyššího odborného vzdělávání (VOV), předává věcně příslušnému
odboru MŠMT svá stanoviska, posuzuje i jiné záležitosti týkající se vyššího
odborného vzdělávání a předkládá návrhy řešení a podněty k problematice
vyššího odborného vzdělávání. Členy komise jmenuje ministr. Činnost zástupce
Sdružení AP v komisi je zaměřena na podporu programů VOV sloužících
především potřebám automobilového průmyslu. V 21 členné komisi má Sdružení
AP tři zástupce.
Předseda komise: Doc. Ing. Karel Chadt, CSc. - ŠKODA AUTO, a. s.
Členové komise: Ing. Antonín Šípek - ředitel sekretariátu Sdružení AP
Ing. Vít Šubert - AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS s.r.o.
Soubor: APCR07a.DOC
181
© Sdružení AP, květen 2008
5.1.12 AKREDITAČNÍ KOMISE PRO VYSOKÉ ŠKOLY MŠMT
Tato akreditační komise pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání
a všestranně posuzuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou
nebo další tvůrčí činnost vysokých škol.
Člen komise: Doc. Ing. Karel Chadt, CSc. - Škoda Auto, a. s.
5.1.13 ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB (ÚAMK)
ÚAMK a.s. je řádnou členskou organizací Sdružení AP. Z toho vyplývá spolupráce
Sdružení AP s touto organizací. Je zaměřena na akce týkající se široké
motoristické veřejnosti, sportu, bezpečnosti silničního provozu a propagace
motorismu. V roce 2007 například probíhala konkrétní spolupráce v oblasti
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s tím, že Sdružení AP se v tomto roce
stalo signatářem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Předseda
představenstva ÚAMK je rovněž členem správní rady SAČR (viz 5.1.6) a členem
Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu (viz 5.1.9).
5.1.14 ČESKÁ AUTOMOBILOVÁ SPOLEČNOST (ČAS)
Česká automobilová společnost se v roce 2008 stala řádnou členskou organizací
Sdružení AP. Tím se ještě více prohloubila spolupráce mezi Sdružením AP
a ČAS. Jedná se zejména o zabezpečování odborných doprovodných programů
(konference
AUTOSYMPO)
při
mezinárodních
výstavách
AUTOTEC
a AUTOSALON v Brně a o přednáškové cykly ČAS, o nichž je členská základna
Sdružení AP informována, může se jich účastnit a odborníci ze Sdružení AP na
nich přednášejí.
Kontaktní pracovník za sekretariát Sdružení AP: Ing. Zdeněk Novák - člen výboru ČAS
5.1.15 ČESKÝ SVAZ VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ (ČSVTS)
Odborná sekce ČSVTS „Automobily“ jako součást České strojnické společnosti je
(jak již napovídá název této sekce) platformou, na níž se odehrává spolupráce
mezi Sdružením AP a ČSVTS. Spolupráce se týká především organizace
pravidelných konferencí automobilového průmyslu.
Kontaktní pracovník za sekretariát Sdružení AP: Ing. Zdeněk Novák - člen odborné
sekce Automobily ČSVTS a člen výboru Strojnické společnosti ČSVTS
5.1.16 ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSTVÍ (ČTPS)
Sdružení AP se stalo jedním ze signatářů deklarace o ustavení ČTPS, jejímž
cílem je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch
strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých,
výzkumných, technologických a inovačních aktivit. Popudem ke vzniku ČTPS byla
výzva Lisabonské strategie EU k vytváření evropských technologických platforem
pro podporu růstu prostřednictvím inovačních činností a jejich zaváděním do praxe
na základě principů veřejně-soukromého partnerství. První schůze přípravného
výboru pro založení ČTPS se sešla 29. června 2007 a ustavující 1. valná hromada
ČTPS se konala 28. února 2008.
Člen dozorčí rady: Ing. Antonín Šípek - ředitel sekretariátu Sdružení AP
Kontaktní pracovník za sekretariát Sdružení AP: Ing. Zdeněk Novák
Výše uvedený výčet organizací a institucí, se kterým Sdružení AP spolupracuje, není
samozřejmě úplný; Sdružení AP spolupracuje a udržuje kontakty i s řadou dalších.
Zpracoval: Ing.Kyncl + Ing.Šípek
Soubor: APCR07a.DOC
182
© Sdružení AP, květen 2008
5.2. ZAHRANIČÍ (vnější vztahy)
Mezinárodní vztahy, zabezpečované sekretariátem Sdružení AP, je možno orientačně
rozdělit do těchto oblastí:
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
Jednotlivé zahraniční firmy výrobní, obchodní a servisní
Národní sdružení automobilového průmyslu či obchodu
Mezinárodní sdružení automobilového průmyslu či obchodu
Vládní a polovládní organizace
Obchodní komory
Obchodní sekce diplomatických zastoupení ČR v zahraničí a zahraničních
diplomatických zastoupení v ČR
5.2.1 JEDNOTLIVÉ ZAHRANIČNÍ FIRMY VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A SERVISNÍ
V roce 2007 se jako každoročně realizovala řada operativních písemných či
osobních kontaktů. Organizace Sdružení AP byly průběžně informovány o všech
pro ně zajímavých faktech, poptávkách, nabídkách, námětech na spolupráci atd.,
podle povahy informace buď jednotlivě či hromadně.
5.2.2 NÁRODNÍ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČI OBCHODU
Sekretariát Sdružení AP byl v pravidelném kontaktu s více než 40 partnerskými
sdruženími z celého světa.
Smlouva o kooperaci a vzájemné podpoře mezi národními sdruženími existuje
s SMMT (Anglie), FIEV (Francie), NAACAM (JAR), AVTOSELCHOZMAŠ-holding
(Rusko) a MAJOSZ (Maďarsko). Spolupráce se zaměřuje na výměnu informací,
podporu členských firem smluvního partnera při aktivitách na území druhé strany
(například podnikatelské mise do ČR, kolektivní účasti zahraničních firem na
akcích organizovaných Sdružením AP apod.) a na kooperaci v propagaci včetně
výstavnictví.
V září 2007 navštívila ČR mimo jiné delegace jihoafrického automobilového
průmyslu (asociace NAAMSA, NAACAM, AIEC) v rámci delegace jihoafrického
ministerstva průmyslu a obchodu a účastnila se semináře organizovaného
jihoafrickým velvyslanectvím v ČR.
V témže měsíci proběhlo také jednání s japonskou asociací JAMA za účasti MD
ČR s cílem vyměnit si zkušenosti v oblasti legislativy.
ZAP SR
Slovenské “Združenie automobilového priemyslu“ (ZAP SR) má ve vztahu
ke Sdružení AP specifickou pozici mezi zahraničními asociacemi vzhledem
k tradiční historické vazbě obou národních automobilových průmyslů. ZAP SR je
se svojí členskou základnou kolektivním členem Sdružení AP, představitelé ZAP
SR jsou zastoupeni ve vrcholových orgánech Sdružení AP. Spolupráce
probíhá v podstatě ve všech oblastech, zejména ale na úseku informačním,
zprostředkování mezinárodních kontaktů a ve výstavnictví.
KONTAKTY S AUTOPRŮMYSLEM ZEMÍ VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ EVROPY
SNS
AVTOSELCHOZMAŠ-HOLDING (ASM), sdružující většinu podniků průmyslu
automobilové a zemědělské techniky SNS, je smluvním partnerem Sdružení AP
od roku 1993. Spolupráce je založena především na výměně informací.
Soubor: APCR07a.DOC
183
© Sdružení AP, květen 2008
Z internetových stránek Sdružení AP je možné přímé propojení na internetové
stránky ASM, obsahující také přehled firem působících v ruském autoprůmyslu.
Podobným způsobem spolupracuje Sdružení AP i s relativně novou asociací
ruských automobilových výrobců OAR (člen OICA) a též s asociací výrobců
automobilových komponentů NAPAK.
Ve vztahu k SNS se využívá i poznatků získaných díky členství Sdružení AP
v Komoře pro hospodářské styky se SNS.
V březnu 2002 byla v rámci Sdružení AP založena i Pracovní skupina pro
spolupráci s firmami Ruské federace a dalších zemí SNS (PSRF). Protože
příslušné firmy v dotčených zemích v posledních letech preferují jen bilaterální
jednání a neuplatňují žádné náměty k řešení na úrovni PSRF, je tato PS zatím
v klidovém režimu, v případě zájmu může být její činnost obnovena.
MAĎARSKO
Smluvním partnerem Sdružení AP je od roku 1999 Maďarský celostátní svaz
výrobců automobilového příslušenství (MAJOSZ). Spolupráce pokračuje zejména
v oblasti výměny informací. Dále existuje spolupráce i s Maďarskou asociací
výrobců vozidel (MGSZ), členem OICA a nyní i přidruženým členem ACEA.
POLSKO
V roce 2006 se hlavním polským partnerem Sdružení AP stala Polská asociace
automobilového průmyslu (PZPM - Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego).
Vznikla přejmenováním organizace Sdružení automobilového průmyslu (SOIS Zwiazek Motoryzacyjny), která roku 2003 vznikla z původní importérské asociace
SOIS, a stala se přidruženým členem ACEA v roce 2004. PZPM zahrnuje kromě
importérů také výrobce.
Další spolupracující organizací je Polská komora motorizace (PIM - Polska Izba
Motoryzacji). Jako odvětvová hospodářská komora sdružuje firmy z oblasti
výroby, obchodu a servisu motorových vozidel. Se Sdružením AP si vyměňuje
informace včetně publikací.
Občasné kontakty jsou udržovány i se Sdružením zaměstnavatelských
organizací v autoprůmyslu (ZPM - Zwiazek Pracodawcow Motoryzacji).
RUMUNSKO
Sdružení automobilových výrobců a dovozců (APIA - Association of Automotive
Producers and Importers) je společným představitelem jak rumunské výroby tak
obchodu a je i členem OICA. Organizuje Bukurešťský autosalón (SAB). Se
Sdružením AP probíhá pravidelná výměna informací, zvláště statistických.
Další sdružení výrobců automobilů a dílů, přidružený člen ACEA, je ACAROM.
Přímé kontakty se Sdružením AP se zatím realizovaly během příslušných jednání
Styčného výboru ACEA.
SLOVINSKO
Relativně nejvíce kontaktů má Sdružení AP s novějším slovinským uskupením
nazvaným Hospodářské zájmové sdružení - automobilový cluster (GIZ Slovenski
avtomobilski grozd).
Příležitostná výměna informací se uskutečňuje s asociací nazvanou Klub
slovinských výrobců dílů motorových vozidel (KSPDMV).
Soubor: APCR07a.DOC
184
© Sdružení AP, květen 2008
Dále ve Slovinsku působí Sdružení automobilových výrobců a autorizovaných
dovozců (ADS - Avto društvo Slovenije - Association of Automobile
Manufacturers´ Representatives and Authorised Importers), přidružený člen
ACEA.
CHORVATSKO
Občasná výměna informací probíhá se Sdružením dovozců a distributorů vozidel
(CAVID - Croatian Association of Vehicle Importers and Distributers),
přidruženým členem OICA, které existuje při Chorvatské hospodářské komoře.
BULHARSKO
V zemi existuje Svaz automobilových dovozců Bulharska (UIAB - Union of the
Importers of Automobiles in Bulgaria), přidružený člen OICA a nyní i ACEA.
Přímé kontakty se Sdružením AP se zatím uskutečňovaly zejména během
příslušných jednaní Styčného výboru ACEA.
5.2.3. MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČI OBCHODU
Sdružení AP bylo v roce 2007 a je i v současnosti členem čtyř mezinárodních
nevládních organizací (OICA, ACEA, ACEM, ODETTE) a členem národní
asociace SEMA USA.
OICA (od 1.1.1993)
Je celosvětově působící nadnárodní sdružení národních asociací výrobců
automobilů a současně nejvlivnější mezinárodní organizace v oblasti
autoprůmyslu. Jako přínosy vyplývající z členství a aktivní účasti na činnosti OICA
je možno uvést přístup k informacím z oblasti tvorby budoucí legislativy, ale
i ekonomiky, statistiky, obchodu a propagace včetně výstavnictví a možnost
přímého ovlivňování těchto oblastí (výsledkem je například zařazování autosalónů
pořádaných Sdružením AP ve spolupráci s Veletrhy Brno do nejvyšší kategorie
světových automobilových výstav - v roce 2007 to byl AUTOSALON Brno, v roce
2008 to bude AUTOTEC Brno).
Příslušní zástupci Sdružení AP se v roce 2007 zúčastnili zasedání Výstavního
výboru OICA v Ženevě.
Zástupci Sdružení AP v OICA (v roce 2007):
Valné shromáždění - prezident Sdružení AP / J. Štefl (sekretariát Sdružení AP)
Výstavní výbor - Ing. A. Šípek (ředitel sekretariátu Sdružení AP)
Statistický výbor - J. Štefl (sekretariát Sdružení AP)
Technický výbor - Ing. V. Tajzich, CSc. (TÜV SÜD Auto CZ)
ACEA (od 10.7.2002)
Asociace evropských výrobců automobilů ACEA (Association des Constructeurs
Europeens d´Automobiles = European Automobile Manufacturers Association) je
nejvýznamnějším evropským sdružením výrobců automobilů, které je ve stálém
kontaktu s příslušnými institucemi EU.
Sdružení AP v ACEA je v postavení Přidružené organizace (Associated
Organisation) v tzv. Styčném výboru (Liaison Committee), ve kterém jsou
sdruženy národní asociace automobilového průmyslu členských zemí EU, protože
řádnými členy ACEA mohou být pouze výrobci automobilů.
Administrativně rozsáhlá spolupráce se uskutečňuje například formou přípravy
a výměny různých materiálů (stanoviska, analýzy, statistiky apod.) v mnoha
oblastech týkajících se výroby a užití automobilů (například technická a dopravní
legislativa, životní prostředí).
Soubor: APCR07a.DOC
185
© Sdružení AP, květen 2008
V roce 2007 se stálý delegát Sdružení AP zúčastnil plánovaných zasedání
Styčného výboru ACEA v červnu v Krakově, v listopadu v Bruselu, dále také
speciálního zasedání Styčného výboru k problematice ojetých vozidel v prosinci
v Bruselu.
Navíc se zúčastnil v březnu v Bruselu semináře o automobilovém průmyslu
v nových členských státech EU organizovaného ACEA a Stálým zastoupením ČR
při EU.
Zástupci Sdružení AP v ACEA:
Vrcholové akce - prezident Sdružení AP / Ing. S. Doležal (sekretariát Sdružení AP)
Styčný výbor - Ing. S. Doležal (sekretariát Sdružení AP)
ACEM (od 1.1.2006, ofic. 24.3.2006)
Sdružení evropských výrobců motocyklů, člen Světového sdružení výrobců
motocyklů IMMA. Přínosy jsou vesměs stejné povahy jako u ACEA, ale v oblasti
motocyklů. V návaznosti na vstup ČR do EU a existující organizační strukturu
IMMA a ACEM bylo rozhodnuto přesunout členství Sdružení AP z IMMA do ACEM
s účinností od 1.1.2006. Přijetí bylo definitivně schváleno Valným shromážděním
ACEM v Birminghamu 24.3.2006.
Na základě členství Sdružení AP v ACEM byla do Výstavního kalendáře ACEM
zařazena výstava MOTOCYKL 2007 Praha.
V roce 2007 se zástupce Sdružení AP zúčastnil Valného shromáždění ACEM
v březnu v Amsterdamu.
Zástupci Sdružení AP v ACEM:
Valné shromáždění - Ing. M. Vacek, předseda Motocyklové sekce Sdružení AP
(JAWA Moto)
Koordinace vztahů k ACEM - Ing. S. Doležal, tajemník Motocyklové sekce Sdružení
AP (sekretariát Sdružení AP)
ODETTE (od 1.1.1994)
Evropská organizace, která koordinuje zavádění elektronické výměny dat (EDI)
v oblasti automobilového průmyslu a obchodu. Jedná se o mezinárodní sdružení
příslušných národních organizací. Do činnosti ODETTE ČR je aktivně zapojeno
16 českých podniků včetně Sdružení AP.
V listopadu 2007 se uskutečnila v Praze konference ODETTE International.
Zástupci Sdružení AP v ODETTE:
Předseda ODETTE ČR - Ing. M. Nettl (ŠKODA AUTO)
Tajemník ODETTE ČR - p. J. Štefl (sekretariát Sdružení AP)
SEMA USA (od 1.1.1994)
Není to sice mezinárodní asociace, uvádíme ji ale pro úplnost - je to jediná
zahraniční národní asociace, kde je Sdružení AP členem. Zabývá se
aftermarketem ve speciálním automobilovém příslušenství a vybavení. Informační
spolupráce umožňuje i propagaci členů Sdružení AP v aftermarketu v USA a přes
některé informační produkty SEMA (včetně elektronických) i globálně.
Kontakt a informace: Ing. S. Doležal, sekretariát Sdružení AP
5.2.4 VLÁDNÍ A POLOVLÁDNÍ ORGANIZACE
Sdružení AP dlouhodobě spolupracuje s řadou národních agentur pro podporu
průmyslu a obchodu, případně investic, jako je například BTI a BL (Anglie), UBI
(Francie), ICE (Itálie), JETRO (Japonsko), KOTRA (Korejská republika).
Soubor: APCR07a.DOC
186
© Sdružení AP, květen 2008
Kontakty s dalšími nadnárodními (například EU/EC, EHK OSN či OECD)
a národními institucemi vládního charakteru se realizují převážně zprostředkovaně
přes příslušné české oficiální orgány.
5.2.5 OBCHODNÍ KOMORY
Spolupráce probíhá buď přímými kontakty se zahraničními komorami
(celostátními či regionálními) nebo prostřednictvím HK ČR. V roce 2007 byla
nejaktivnější teritoria Německo, Francie, Anglie. Například v prosinci 2007 za
podpory Česko-německé obchodní a průmyslové komory proběhlo v Praze fórum
dodavatelů ze spolkové země Sasko spojené s prezentací autoprůmyslu v ČR
a našeho sdružení.
5.2.6 OBCHODNÍ SEKCE DIPLOMATICKÝCH ZASTOUPENÍ ČR V ZAHRANIČÍ
A ZAHRANIČNÍCH DIPLOMATICKÝCH ZASTOUPENÍ V ČR
Tyto úřady jsou zásobovány aktuálními informacemi o výrobním programu
a potenciálu členských organizací Sdružení AP. Nezastupitelnou úlohu v této
činnosti hrají propagační materiály Sdružení AP (Ročenka, Statistika, Overview,
Address Book, Facts and Figures atd.), které v tištěné či elektronické podobě
pronikají již i do nejvzdálenějších koutů světa. Ze zastupitelských úřadů jsou velmi
aktivní například dále uvedené (dle teritorií v abecedním pořádku):
- v ČR: Čína, Finsko, J. Afrika, Kanada, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, USA,
Velká Británie
- v zahraničí: Čína vč. Hongkongu, Finsko, Itálie, Mexiko, Německo, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Taiwan
V září 2007 se například pod patronací Portugalského velvyslanectví realizovala
v Praze prezentace Sdružení AP při setkání obchodních radů zemí EU působících
v ČR.
V prosinci byly, ve spolupráci se Švédským královským velvyslanectvím,
uspořádány nákupní dny švédských firem z oboru autoprůmyslu.
Zpracoval: Ing. Doležal, p. Štefl
5.3. SHRNUTÍ
Tuzemských i mezinárodních organizací, v nichž je Sdružení AP zapojeno, s nimiž
spolupracuje nebo udržuje kontakty, je velmi značné množství. Proto výše uvedený
přehled nemohl postihnout uvedenou problematiku do detailu a orientoval se jen na
zapojení, spolupráci a kontakty s nejvýznamnějšími subjekty. Vždy však jde o konkrétní
spolupráci (byť na různých úrovních) s organizacemi a v oblastech, které profesně či
podnikatelsky souvisejí s předmětem činnosti Sdružení AP. Pokud Sdružení AP
s příslušným subjektem zahájí spolupráci, pak jedině za předpokladu, že v rámci dané
spolupráce bude moci aktivně působit ve prospěch Sdružení AP a jeho členské
základny. Zároveň se však plně respektuje individualita jednotlivých členů. V rámci
mezinárodních vztahů je stále silnější trend prosazovat nejen zájmy členských firem
a českého autoprůmyslu, ale stále více rovněž zájmy evropského automobilového
průmyslu jako celku a to jak uvnitř struktur EU, tak i proti globální – neevropské
konkurenci. Zde se jednoznačně české národní zájmy úzce prolínají se zájmy
automobilového oboru v celoevropském rámci. Z toho pak plyne pozice Sdružení AP
nejen jako představitele autoprůmyslu českého, ale i jako významného
a respektovaného hráče v autoprůmyslu celoevropském.
Soubor: APCR07a.DOC
187
© Sdružení AP, květen 2008
Výše zmíněný přehled a kontakty by měly pomoci členské základně Sdružení AP
(zejména novým členům) při hledání vhodných partnerů s cílem rozvíjet konkrétní
podnikatelskou činnost v různých oblastech jejich zájmu.
Zpracoval: Ing. Kyncl
pYn pYnpYnpYnpYn
Svaz průmyslu a dopravy ČR
www.spcr.cz
Hospodářská komora ČR
www.komora.cz
Mezinárodní organizace výrobců automobilů
(Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles)
(International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers)
www.oica.net
Evropská asociace automobilových výrobců
(Association des Constructeurs Européens d´Automobiles)
(European Automobile Manufacturers Association)
www. acea.be
Evropská asociace výrobců motocyklů
(Association des Constructeurs Européens de Motocycles)
www.acem.eu
Organizace pro elektronickou výměnu dat v autoprůmyslu
(Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe)
www.odette.cz, www.odette.org
Svaz dovozců automobilů
www.sda-cia.cz
Ministerstvo dopravy ČR – BESIP
Soubor: APCR07a.DOC
188
www.ibesip.cz
© Sdružení AP, květen 2008
.
6. Problematika řešená v rámci Sdružení AP
Základní zaměření řešené problematiky Sdružení AP je dáno definicí úkolů
a činností, které byly postupně doplňovány, prezentovány a schváleny Radou ředitelů
od roku 2001 až do roku 2008.
Oblasti působnosti činností Sdružení AP byly na základě uvedených skutečností
koncipovány do následujících „Směrů hlavních činností“:
1. Hospodářská politika
2. Legislativa ovlivňující podnikání v automobilové dopravě
3. Životní prostředí ve vazbě na automobilovou výrobu
4. Informovanost členské základny
5. Zaměstnavatelské vztahy a vazby
6. Automobilové a motocyklové výstavy
V této souvislosti je nutné uvést, že na posledním zasedání Rady ředitelů v březnu
2008 byl projednán i výsledek průzkumu, který byl mezi členskou základnou proveden
v průběhu měsíce prosince 2007 a ledna 2008 a který mimo pozitivní hodnocení funkce
Sdružení AP a práce jeho sekretariátu definoval i některé nové činnosti a náměty, které
mohou podpořit jeho další činnost. Došlé náměty prakticky zapadly do celkové
koncepce činnosti Sdružení AP a bylo je možné k jednotlivým „Směrům hlavních
činností“ přiřadit. Ve většině případů se jednalo o prohloubení stávajících činností.
Přes skutečnost, že se uvedenou problematikou zabývala Rada ředitelů v březnu
letošního roku, je důležité se o některých činnostech zmínit i v tomto materiálu. Jedná
se zejména o činnosti vycházející ze „Směrů hlavních činností“ a dále pak o činnosti,
které souvisí s další řešenou obecnou problematikou v rámci členské základny
Sdružení AP.
6.1 Oblasti související s hlavní činností
6.1.1 Hospodářská politika
Pokud budeme hovořit o hospodářské politice státu jako o obecné politice, která se
nejvýznamněji projevuje právě v oblasti průmyslu a obchodu, měla by respektovat
obecná ekonomická i ekologická pravidla a nevytvářet mnohdy i umělé znevýhodňování
jednotlivých výrobních odvětví či druhů obchodu. Ne vždy se daří skloubit připravovaná,
zejména legislativní opatření vlády např. s potřebami automobilového průmyslu.
Mnohdy jsou naopak podněty podnikatelské sféry těžkopádně převáděny do
legislativních norem.
Jako jeden z problémů, který se objevil v předchozím období a který může mít
negativní dopady do hospodaření firem automobilového průmyslu, je problematika
dalšího omezení jízd vozidel nad 7,5 t, zejména celoročního zákazu jízd v pátek
v době od 15 do 20 hodin. Na základě průzkumu mezi firmami Sdružení AP by toto
další omezení jízd nákladních vozidel zvýšilo celkové roční náklady v rámci firem
Sdružení AP téměř o 3 miliardy Kč. O stanovisku Sdružení AP byli informováni
zodpovědní ministři vlády ČR společně s dílčím návrhem na postup při řešení této
problematiky. Jedním z hlavních důvodů, proč se Představenstvo Sdružení AP touto
otázkou zabývalo, je skutečnost, že tuzemský automobilový průmysl pracuje takřka bez
výhrad systémem dodávek just-in-time. Tomuto systému jsou naprosto podřízeny toky
materiálů a hotových výrobků mezi dodavateli všech úrovní až po dodávky výrobků
finálním producentům vozidel v ČR i v zahraničí. Z tohoto důvodu zcela převažuje,
Soubor: APCR07a.DOC
189
© Sdružení AP, květen 2008
z logistického i ekonomického hlediska, v současné době nejpružnější druh přepravy,
kterou je nákladní automobilová doprava. Jakékoliv omezení provozu, vedoucí
k narušení dodavatelských systémů, by mělo negativní vliv na produkci výrobních firem
pracujících na 2 až 4 směny 5 až 7 dnů v týdnu. Z tohoto důvodu není možné přijímat
byrokratická a do jisté míry i populistická opatření, která budou mít negativní dopad na
plynulost automobilové výroby. Na ministerstvu dopravy byla ustavena pracovní
skupina, jejímž hlavním úkolem je další změna režimu jízd vozidel s hmotností nad
7,5 tuny, resp. rozšíření stávajících zákazů a zrušení výjimek. Přes skutečnost, že další
omezení jízd se zřejmě nejvíce dotkne oblasti výroby automobilů, jejich skupin, dílů
a příslušenství, nebyl do této skupiny přizván žádný ze zástupců z odvětví
automobilového průmyslu, ani významných přepravců. Každoroční změna legislativy
v předmětné oblasti se navíc jeví jako nežádoucí i z hlediska pohledu na stabilitu
právního systému v České republice. Je evidentní, že iniciativa vlády by neměla
omezovat konkurenceschopnost firem a exportní schopnosti jednoho ze svých
nejefektivnějších průmyslových odvětví. Z tohoto pohledu je jediným a racionálním
řešením postupné sjednocení omezujících podmínek pro provoz vozidel
s celkovou hmotností nad 7,5 tuny pokud možno v rámci celé Evropské unie.
Dalším, v podstatě se opakujícím problémem, jsou dovozy ojetých automobilů,
které mají negativní vliv zejména na životní prostředí, na bezpečnost silničního provozu
i na bezpečnost přepravovaných osob. V této souvislosti se Sdružení AP přihlásilo
k výzvě Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) k přijetí všech nezbytných
opatření k vyřešení negativních environmentálních a dopravně bezpečnostních
důsledků současného trendu stárnutí vozového parku v mnoha členských státech EU.
Cílem je, aby orgány v mezích komunitárního práva přijaly příslušná administrativní,
technická a daňová opatření, odrazující od prodeje a použití nejvíce znečišťujících
a nebezpečných automobilů. Je jasné, že bez takových opatření ambiciózní cíle EU
v oblasti emisí CO2, úspory paliv, znečištění ovzduší a bezpečnosti silniční dopravy
nebudou dosažitelné. Zatím se ukazuje, že stát na odborná stanoviska renomovaných
institucí nebral při svém rozhodování zřetel. Na základě poslanecké interpelace na
ministra dopravy ČR v dubnu roku 2008 bylo Usnesením vlády ČR č. 523 ze dne
28.4.2008 uloženo ministru dopravy vytvořit pracovní skupinu k problematice
dovozu ojetých vozidel. Na pracovní úrovni bude vytvořena skupina expertů, která
bude složena z odborníků vládních i nevládních organizací. Tato skupina by měla
navrhnout nejvhodnější postup a připravit návrh zákonných změn. Účast zástupce
Sdružení AP v této skupině se předpokládá.
6.1.2 Legislativa ovlivňující podnikání v automobilové výrobě
Oblast „hospodářské politiky“ a oblast „legislativy ovlivňující podnikání“ se vzájemně
prolínají. Aktivní přístup Sdružení AP k řadě rozhodujících zákonů a vyhlášek se projevil
při formulaci paragrafového znění řady zákonů a vyhlášek. Diskuze s ministrem práce
a sociálních věcí RNDr. Nečasem na březnovém zasedání Rady ředitelů v roce 2007
vyústila v promítnutí některých věcných požadavků zaměstnavatelů do tzv. technické
novely Zákoníku práce (platí od 1.1.2008). Pro výrobní firmy jsou z tohoto pohledu
důležité úpravy, které se týkají mzdy za práci přesčas (možnost sjednání mzdy
s přihlédnutím k případné práci přesčas – u vedoucích zaměstnanců), kont pracovní
doby (vypuštění požadavku na souhlas jednotlivých zaměstnanců na uplatnění konta
pracovní doby a délky vyrovnávacího období). Nutno podotknout, že uvedené změny
byly výsledkem jednání a dosažení shody s odborovými organizacemi (OS KOVO
a následně ČMKOS).
Soubor: APCR07a.DOC
190
© Sdružení AP, květen 2008
Pokračují jednání k prováděcí vyhlášce novely zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, kde se jedná zejména o aplikaci evropské směrnice č. 2000/53
o nakládání s autovraky. Sdružení AP trvale prosazuje názor, aby tato činnost byla
provozována bez zřizování tzv. „recyklačního fondu“, do kterého by odváděly firmy
určitou částku za každé nově prodané vozidlo. Současně je samozřejmě důležité nejít
v tuzemské legislativě nad rámec této směrnice.
Další zákonnou normou, ke které Sdružení AP zpracovávalo stanovisko, byla
novela živnostenského zákona. Přes argumentaci, kterou Sdružení AP podpořilo své
stanovisko, však došlo k prakticky k absolutnímu uvolnění živností týkajících se oprav
a výroby silničních vozidel s odkazem na související paralelní legislativní normy, které
stanovují technické podmínky pro provoz a schvalování vozidel.
V řadě případů byla vypracována stanoviska, sloužící jako podklad pro vystoupení
zástupců ČR v EK. V této souvislosti je možné uvést např. stanovisko Sdružení AP
k návrhu směrnice o náběhu emisních předpisů CO2. Pro konečné vyjádření a pro
koordinaci postupu jsou v řadě případů využívána i stanoviska asociace evropských
výrobců automobilů ACEA.
Významným příspěvkem k řešení problematiky daňového zatížení firem bylo
stanovisko Sdružení AP k problematice odstranění tvrdosti v případě zdanění
daňových nerezidentů v ČR. V souvislosti s osobním jednáním prezidenta Sdružení
AP s ministrem financí bylo stanovisko Sdružení AP akceptováno defacto v plné šíři
a následně vydané opatření MF ČR mělo prakticky okamžitou platnost (u daňových
nerezidentů, tj převážně zahraničních zaměstnanců, se upravil způsob vybírání záloh
na daň z příjmu za stejných podmínek a ve stejné výši jako u českých daňových
rezidentů).
Na jednání Rady ředitelů Sdružení AP v březnu 2008 byla podána podrobná
informace ze strany MPSV o další důležité připravované legislativní změně, která by
měla podpořit příliv kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o novelu zákona
o zaměstnanosti, která bude obsahovat možnost poskytnout za určitých podmínek tzv.
„zelené karty“ k zaměstnání a pobytu cizích státních příslušníků mnohem pružnějším
způsobem než dosud.
6.1.3 Životní prostředí
Ochrana životního prostředí je jednou z důležitých priorit výroby v odvětví
automobilového průmyslu. V tomto smyslu je možné se odvolat na dosažené výsledky
firem Sdružení AP v oblasti environmentální politiky. Svědčí o tom i růst podílu firem,
které mají provedenu certifikaci podle norem řady ISO 14000. Certifikát, dokládající
plnění těchto norem, mělo v rámci firem Sdružení AP v roce 2007 uděleno celkem
91 firem, což představuje téměř 57 % členské základny. Pro příklad je možné uvést,
že z firem vyrábějících díly a příslušenství vozidel jich získalo certifikát více jak 67 %.
Další firmy Sdružení AP se na certifikaci připravují.
Dosud nedořešeným a stále aktuálním problémem zůstává otázka správné a tedy
i ekologické likvidace vozidel trvale vyřazených z provozu. Z hlediska legislativy o této
záležitosti byla zmínka v bodě 6.1.2.
6.1.4 Informovanost členské základny
Za základní informační fórum členských firem je možné považovat Radu ředitelů
(valnou hromadu), zasedání jednotlivých divizí Sdružení AP a zasedání Představenstva
(zápisy z jednání jsou předávány celé členské základně). Důležitým zdrojem informací
jsou pro členskou základnu internetové stránky Sdružení AP (www.autosap.cz).
Soubor: APCR07a.DOC
191
© Sdružení AP, květen 2008
Jejich obsah je pravidelně aktualizován. Jedná se o souhrnné materiály Sdružení AP,
jako jsou aktuální statistické údaje o prvních registracích, výrobě a exportu
vozidel, o počtu pracovníků a výši průměrných mezd v automobilovém průmyslu.
Jsou zde také uvedeny zápisy o obsahu a průběhu jednotlivých zasedání Rady
ředitelů a Představenstva Sdružení AP, vybrané prezentace představitelů
Sdružení AP a další. Na internetových stránkách Sdružení AP jsou dostupné
i souhrnné publikace vydávané Sdružením AP jako jsou „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČR
– ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA – AKTUALIZACE ZA ROK“, „ROČENKA“, „STATISTIKA AP“
a „ADRESÁŘ FIREM“. Ne všechny zmíněné materiály jsou veřejně přístupné, avšak pro
firmy zapojené do činnosti Sdružení AP jsou v rubrice „Jen pro členy“ umístěny
všechny.
Z dalších informačních podkladů má tištěnou podobu „Zpravodaj automobilového
sdružení“, který obsahuje informace zejména z členské základny Sdružení AP
rozšířené o informace získané jak od zahraničních partnerských sdružení, obchodních
zastupitelství, tak i od tuzemských partnerů. V elektronické podobě je „Zpravodaj
automobilového sdružení“ umístěn na internetových stránkách Sdružení AP.
Elektronický buletin „Sekretariát Sdružení AP informuje“ je dalším z informačních
nástrojů, který reaguje na aktuální situaci v automobilovém průmyslu.
Sekretariátem Sdružení AP jsou průběžně zpracovávány a vydávány tiskové
informace, které se týkají mimo jiné stanovisek k jednotlivým problémům v oblasti
automobilového průmyslu a statistických dat. Celkové výsledky firem Sdružení AP
jsou prezentovány na úvodní tiskové konferenci k automobilové výstavě konané vždy
v červnu v Brně.
Podle reakce členské základny se osvědčilo uvádění informací a odkazů na
konference, semináře a kongresy připravované pro obor automobilového
průmyslu a na současný stav v projednávání zákonů Parlamentem ČR (přímé
odkazy jsou rovněž na internetových stránkách Sdružení AP).
Celá tato oblast činností je průběžně aktualizována podle požadavků členské
základny Sdružení AP.
6.1.5 Zaměstnavatelské vztahy a vazby
Hlavní činnosti Sdružení automobilového průmyslu v této oblasti směřovaly do
následujících tří oblastí:
● PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVA
- Zákoník práce a s ním související zákony a vyhlášky - projednávána byla
zejména otázka obsahu „technické novely“ ve smyslu kapitoly 6.1.
- Živnostenský zákon – z novely živnostenského zákona vyplývá, že řada
činností souvisejících s odvětvím automobilového průmyslu byla zařazena do
kategorie „živností volných“.
- Zdanění daňových nerezidentů – vydáno opatření MF ČR, podle kterého se
sjednocuje způsob vybírání záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti
u zahraničních zaměstnanců v průběhu roku s českými daňovými rezidenty.
- Zákon o zaměstnanosti - „zelené karty“ – stanovení podmínek pro zaměstnávání a pobyt zahraničních kvalifikovaných pracovníků.
● PODPORA VZDĚLANOSTI
K naplňování této priority využívalo Sdružení AP i v roce 2007 zejména projekt
IQ Auto. Projekt sice ve své dosavadní podobě v červnu 2008 končí, ale podle
hodnocení všech tří hlavních zúčastněných stran (firmy - školy - úřady práce)
Soubor: APCR07a.DOC
192
© Sdružení AP, květen 2008
přinesl za téměř tři roky svého fungování pozitivní výsledky zejména
v následujících oblastech:
- v regionech se podařilo vytvořit partnerskou síť na úrovni škola - firma - úřad
práce;
- pedagogové ze škol se seznámili s reálným prostředím firem a to nejen
z hlediska nových výrobních technologií a výrobků, ale i z hlediska pracovních
podmínek;
- projekt je vnímán pozitivně a má potenciál k další propagaci technického
vzdělání a perspektivy zaměstnání v automobilovém průmyslu.
Z výše uvedených důvodů doporučují aktivní účastníci projektu jeho pokračování
i v roce 2008 pod novým názvem IQ Industry s tím, že projekt by měl být více
zaměřen na další posun k reálnému přínosu pro firmy. Nově by měl být
projekt zaměřen i na rozvoj informačních aktivit a kariérního poradenství.
Struktura jednotlivých profesí a jejich obsahová náplň se formuje prostřednictvím
odpovídajících vzdělávacích programů, jejichž schvalování podléhá legislativě
MŠMT. Prostřednictvím zástupce Sdružení AP v Akreditační komisi MŠMT pro
vyšší odborné vzdělávání a Akreditační komisi pro vysoké školy je uplatňován
vliv na akreditaci vzdělávacích programů s cílem vyhovění potřebám
automobilového průmyslu.
● SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝM SVAZEM KOVO
Koncem roku 2007 byla uzavřena s OS KOVO společná deklarace, v rámci které
byly definovány tři oblasti, které jsou limitující pro automobilový průmysl ČR.
Jedná se o:
- Vzdělávací soustavu – její ovlivnění tak, aby reagovala na potřeby trhu práce.
- Problematiku dovozu ojetých vozidel – současný stav poškozuje nejen
tuzemský automobilový průmysl, ale je i nepříznivý z hlediska ochrany
životního prostředí.
- Zaměstnávání cizinců – zájem je o kvalifikované pracovníky s vytvořením
podmínek na úrovni tuzemských pracovníků.
6.1.6 Výstavnictví
Mezi tradiční společné aktivity firem Sdružení AP patří i oblast výstav
a zahraničních prezentací. Sdružení AP má uzavřeny Rámcové smlouvy o spolupráci
se dvěma nejvýznamnějšími výstavními správami a sice s INCHEBA Praha s.r.o.
a Veletrhy Brno a.s. s tím, že jsou v současné době projednávány návrhy na jejich další
prodloužení. Jejich cílem je deklarovat společný zájem partnerů na přípravě
a organizaci významných veletrhů a výstav s automobilní (Veletrhy Brno)
a motocyklovou (INCHEBA Praha) tématikou. Mimo propagační činnosti je jednou
z povinností Sdružení AP zajistit zařazení předmětných výstav do mezinárodního
kalendáře organizací OICA a ACEM. Zejména jednání o udržení světové priority
automobilových výstav v Brně jsou náročná a významným úspěchem na tomto poli je
skutečnost, že se tuto prioritu podařilo udržet až do roku 2009 s předpokladem dalšího
prodloužení. Kritickým místem spolupráce s oběma organizacemi je zejména klesající
počet vystavovatelů a velikost objednané plochy firmami Sdružení AP.
Orientaci mezi jednotlivými výstavními akcemi usnadňuje členské základně firem
Sdružení AP kalendář výstav s automobilovou tématikou, který je každoročně
zpracováván sekretariátem Sdružení AP. Zahrnuje jak akce konané v tuzemsku, tak
Soubor: APCR07a.DOC
193
© Sdružení AP, květen 2008
i nejvýznamnější světové výstavy. V této oblasti spolupracuje Sdružení AP s MPO a SP
ČR při přípravě a sestavování návrhu výstav s podporou MPO ČR. Předkládané návrhy
reagují na požadavky firem Sdružení AP. Z hlediska zahraniční prezentace je členskými
firmami využívána osvědčená forma společných stánků Sdružení AP. Z posledních akcí
je možné jmenovat např. účast Sdružení AP na výstavě EQUIP AUTO v Paříži a IAA
Frankfurt.
Agenturou CZECH TRADE byla na jednání Divize příslušenství Sdružení AP
nabídnuta znovu možnost spolupráce při zabezpečování vlastní prezentace a realizace
zahraničních výstav. V tomto případě se jedná zejména o vazbu na využití prostředků
ze strukturálních fondů EU s podmínkou zpracování a předložení projektu. V případě
požadavku členských firem budou na vytipovaných výstavách i nadále zabezpečovány
společné stánky Sdružení AP.
V souvislosti s konáním tuzemských výstav je nutné připomenout, že prioritou
Sdružení AP zůstává i nadále spolupráce s firmou Veletrhy Brno, a.s. na výstavách
AUTOSALON Brno a AUTOTEC a s Inchebou Praha na výstavě MOTOCYKL v Praze.
6.2 Další řešená problematika
Mimo problematiku, která souvisí přímo s definovanými „Směry hlavních činností“
Sdružení AP je řada problémů, jejichž řešení vyžaduje operativní přístup a které se
svým obsahem obtížně do jednotlivých „Směrů“ zařazují. Jedná se zejména o úkoly
vyplývající z jednotlivých zasedání Představenstev, Divizí nebo Rad ředitelů Sdružení
AP. Lze je podle zkušeností rozdělit v podstatě do následujících okruhů:
A. směřující k členské základně s orientací zejména na:
- zpracování specifických informací pro členskou základnu, které jsou využitelné
pro operativní řešení daného problému. Za tím účelem jsou prováděny cílené
průzkumy (z poslední doby lze jmenovat např. průzkumy v oblasti vzdělanosti
a potřeb pracovníků, mezd a počtu pracovníků, výše meziročních nárůstů mezd,
zájmu firem o spolupráci v oblasti zahraničních investic na teritoriu Ruska atd.).
B. směřující ke státní správě
- rozumnou aplikací stále tvrdších norem udržet konkurenceschopnost odvětví
a nevytvářet novou českou legislativou přísnější podmínky pro výrobce, než jsou
v ostatních zemích EU;
- využít možností a zkušeností, které z hlediska jednotlivých programů nabídnou
pro období 2008 – 2013 fondy EU;
- příprava legislativních změn v pracovně právní oblasti;
- orientace na problematiku lidských zdrojů, zejména učňovského, středního
odborného a vysokého školství, jako budoucí základnu kvalifikované pracovní
síly pro automobilový průmysl (ukončení projektu IQ Auto a příprava projektu IQ
Industry);
- spolupráce s MPO a regionálními orgány při řešení problémů jednotlivých členů
Sdružení AP (např. investiční pobídky a jejich lokalizace, školská problematika,
klastry atd.).
C. směřující k orgánům Evropské unie
- omezení regulačních rámců, které ohrožují konkurenceschopnost evropského
automobilového průmyslu;
- návrhy zákonů týkající se automobilového průmyslu a dostatečný časový prostor
pro jejich realizaci (např. návrh zákona o zpřísnění limitů na emise z automobilů
anebo týkající se bezpečnosti vozidel, jeho skupin, dílů apod.).
Soubor: APCR07a.DOC
194
© Sdružení AP, květen 2008
D.
vzájemná podpora a spolupráce firem Sdružení AP při prosazování a řešení
konkrétních problémů. Z poslední doby je možné uvést:
- problematika schvalování a lokalizace investičních pobídek;
- nebezpečí pro české vystavovatele zejména na veletrzích AUTOSALON Brno
a AUTOTEC pramenící z toho, že není dostatečným způsobem ošetřena
možnost bezprostředního zásahu v případě, kdy je na veletrhu zjištěn padělaný
díl;
- problematika související s aplikací zákona o ochraně duševního vlastnictví a s ní
související snaha o zrušení výjimky pro automobilový průmysl a uvolnění
vnějších dílů karoserie pro aftermarketovou oblast prakticky mimo dosah
originálních výrobců.
Prostřednictvím Rady ředitelů, eventuálně formou informačních materiálů,
vydávaných sekretariátem Sdružení AP, je pak členská základna informována
o průběhu jednotlivých jednání a jejich výsledcích.
Zpracoval: Ing. Novák + Ing. Šípek
pYn pYnpYnpYnpYn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
Soubor: APCR07a.DOC
195
© Sdružení AP, květen 2008
7. Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 2007
„V
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ AP ZA ROK 2007“ byly tak jako každoročně
projednány a schváleny na březnovém zasedání Rady ředitelů. Do této publikace jsou,
spolu s vývojem základních ukazatelů hospodaření Sdružení AP za uplynulých 9 let (od
roku 1999), zařazeny opět pro úplnost této informace.
Dle „Společenské smlouvy o Sdružení AP“ jsou příjmy a výdaje v tzv. „rozpočtové“
a „ziskové“ části hospodaření sledovány odděleně. To platí obdobně v části
schválených „stálých záloh“ (podmínky pro jejich použití byly schváleny Radou ředitelů),
případně získaných dotací či pro vyúčtování mimořádných plateb (v roce 2007 nebyly
žádné mimořádné platby realizovány).
I. SHRNUTÍ PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ
CELKOVÉ PŘÍJMY Sdružení AP V ROCE 2007
schváleno
Radou ředitelů
na rok 2007
20 263 775,07 Kč
skutečnost
k datu
31.12.2007
22 976 411,72 Kč
z toho: 1/ PŘÍJMY PLATEB na služby Sdružení AP
2/ PŘÍJMY PLATEB na služby ODETTE ČR
3/ PŘÍJMY STÁLÝCH ZÁLOH Sdružení AP
4/ VLASTNÍ VÝNOSY z aktivit Sdružení AP
11 736 970,00 Kč
659 265,20 Kč
2 667 539,87 Kč
5 200 000,00 Kč
13 456 969,80 Kč
659 265,20 Kč
2 667 539,87 Kč
6 192 636,85 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE Sdružení AP (včetně odvedené DPH)
16 956 885,20 Kč
17 076 943,19 Kč
8 998 000,00 Kč
2 875 000,00 Kč
554 004,37 Kč
630 000,00 Kč
4 960 000,00 Kč
250 000,00 Kč
1 725 000,00 Kč
1 709 620,00 Kč
105 260,83 Kč
8 271 843,56 Kč
2 869 319,00 Kč
500 783,18 Kč
693 140,81 Kč
5 944 376,56 Kč
260 216,50 Kč
1 574 955,00 Kč
1 571 650,28 Kč
95 148,80 Kč
(údaje v Kč)
z toho: 1/ KONEČNÁ CENA SLUŽEB Sdružení AP
z toho: 1a/ MZDOVÉ
2/ KONEČNÁ CENA SLUŽEB ODETTE ČR
3/ ČERPÁNÍ STÁLÝCH ZÁLOH Sdružení AP
4/ VÝDAJE NA REALIZACI VLASTNÍCH VÝNOSŮ
z toho: 4a/ DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ
4b/ MZDOVÉ
5/ ODVOD DPH 19 % ZA SLUŽBY Sdružení AP
6/ ODVOD DPH 19 % ZA SLUŽBY ODETTE ČR
II. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY
(údaje v Kč)
ÚČETNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM
schváleno
Radou ředitelů
na rok 2007
skutečnost
k datu
31.12.2007
3 306 889,87 Kč 5 899 468,53 Kč
z toho: 1/ PŘEPLATKY PLATEB NA SLUŽBY Sdružení AP
2/ PŘEPLATKY PLATEB NA SLUŽBY ODETTE ČR
3/ ZŮSTATEK STÁLÝCH ZÁLOH Sdružení AP
4/ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z VLAST. AKTIVIT
z toho: 4a/ POUŽITELNÝ ZISK
4b/ DAŇ ZE ZISKU
Při sazbě daně z příjmu
1 029 350,00 Kč
0,00 Kč
2 037 539,87 Kč
240 000,00 Kč
122 400,00 Kč
117 600,00 Kč
24%
3 613 475,96 Kč
63 333,22 Kč
1 974 399,06 Kč
248 260,29 Kč
126 340,29 Kč
121 920,00 Kč
24%
Výše uvedené výsledky hospodaření byly po schválení Revizní skupinou (dne
5. února 2008) a Představenstvem Sdružení AP (dne 28. února 2008) projednány
a schváleny Radou ředitelů Sdružení AP na jejím 66. zasedání dne 20. března 2008
v Mladé Boleslavi.
Soubor: APCR07a.DOC
196
© Sdružení AP, květen 2008
Vývoj základních ukazatelů hospodaření Sdružení AP
od roku 1999 do roku 2007 (+ rozpočet na rok 2008)
Základní záloha a skutečné roční náklady člena
100 000 Kč
77 000 Kč 77 000 Kč 77 000 Kč
84 000 Kč 84 000 Kč 84 000 Kč 84
81 000 Kč 81 000 Kč 81 000 Kč
000 Kč
80 000 Kč
60 587 Kč
61 131 Kč
66 044 Kč
70 000 Kč
2002
61 336 Kč
2001
2004
2005
2006
2007
2008 */
64 069 Kč
62 122 Kč
20 000 Kč
60 510 Kč
40 000 Kč
52 160 Kč
59 487 Kč
60 000 Kč
0 Kč
1999
2000
základní platba člena
2003
skutečné roční náklady člena
Nárůst nákladů člena 2007/1999:
11,02%
to je v průměru meziročně 1,38%
*/ Údaje za rok 2008 dle schváleného rozpočtu.
Základní výše zálohy člena se od r. 1999 zvýšila v absolutní hodnotě pouze o 7 000 Kč
ročně. Od roku 2004 je však nutno k základní platbě přičíst ještě 19 % DPH, které je
však vyúčtováno jako přijatá platba a firmy (plátci DPH) si na základě tohoto vyúčtování
uplatní odpočet této daně.
50 000 Kč
117 599 Kč
86 359 Kč
75 983 Kč
62 502 Kč
84 934 Kč
100 000 Kč
35 287 Kč
150 000 Kč
61 779 Kč
200 000 Kč
78 000 Kč
268 993 Kč
250 000 Kč
126 340 Kč
Vytvořený zisk k rozdělení (použitelný zisk)
300 000 Kč
0 Kč
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 */
Vytvořený zisk je převáděn do zvlášního fondu Sdružení AP, o jeho užití rozhoduje Představenstvo.
*/ Údaje za rok 2008 dle schváleného rozpočtu.
Tvorba zisku není prioritou Sdružení AP, každoročně vytvářený použitelný zisk pokrývá
potřeby Sdružení AP (úhrada daňově neuznatelných položek).
Soubor: APCR07a.DOC
197
© Sdružení AP, květen 2008
V podstatě všem firmám, zapojeným do činnosti Sdružení AP, je nutno vyslovit
poděkování za dobrou platební morálku v roce 2007 a většinové respektování
vyjádřené společné vůle ve věci jednorázové úhrady ročních plateb v únorovém
termínu. Koncem dubna 2007 bylo uhrazeno přes 75 % rozepsaných plateb.
V roce 2007 nebylo z rozepsaných 11 360 250 Kč uhrazeno pouze 52 584 Kč. Rozpis
plateb byl tedy naplněn na 99,54 %. Na neuhrazených platbách se podílely 3 firmy,
z nichž 1 byla pro dlouhodobé neplnění členských povinností ze Sdružení AP vyloučena
na zasedání Rady ředitelů v prosinci 2007. Zbylým 2 firmám byla dlužná částka
zahrnuta do rozpisu plateb na rok 2008.
Vývoj plateb firem v průběhu roku 2007 (v % rozpisu)
60%
50,38%
50%
40%
30%
20%
15,87%
9,39%
10%
7,85%
3,39%
3,09%
0,40%
2,94%
0,80%
0,40%
srpen
září
2,86%
0,92%
1,26%
listopad
prosinec
0%
přeplatky
2006
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
říjen
Obdobný vývoj plateb je zaznamenán i v dosavadním průběhu roku 2008. Z plateb
rozepsaných na rok 2008 ve výši 14 154 212,99 Kč (včetně 19 % DPH) bylo ke dni
20.5.2008 uhrazeno 85,53 % (12 106 443,49 Kč), ve zbývající části roku 2008 zbývá
uhradit 2 047 769,50 Kč.
Vývoj plateb firem v průběhu roku 2008 (v % rozpisu)
60%
50%
45,20%
40%
30%
20%
12,63%
9,70%
9,41%
10%
7,44%
1,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
0,00%
0,00%
0%
přeplatky
2007
leden
únor
březen
duben
listopad prosinec
pYn pYnpYnpYnpYn
Zpracoval: Ing. Šípek
Soubor: APCR07a.DOC
198
© Sdružení AP, květen 2008
8. Závěr
Souhrnný přehled „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
A FAKTA - AKTUALIZACE ZA ROK 2007“ vytváří spolu se „STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU ČR za roky 2003 - 2007“, „ROČENKOU SDRUŽENÍ AP 2008“, publikací „SLOŽENÍ
VOZOVÉHO PARKU v ČESKÉ REPUBLICE K 31.12.2007“ a dalšími podklady, zpracovávanými
sekretariátem Sdružení AP průběžně v rámci jeho základní činnosti, komplexní soubor
dokumentů argumentačně využitelných nejen pro činnost Sdružení AP jako celku, ale
i jeho jednotlivých členů, resp. věcně příslušných odborných útvarů firem. Tento, možno
říci unikátní, podklad obsahuje v řadě ukazatelů ucelené dlouhodobé časové řady
(od roku 1993, v některých případech i pod touto hranicí) za obor automobilového
průmyslu, které nejsou běžně k dispozici. To umožňuje firmám Sdružení AP nejen
přímé porovnání výsledků za jednotlivá časová období, ale firmy mají možnost přímého
porovnání jimi dosažených ukazatelů se statistickými průměry, mohou se zorientovat
a posoudit, kde se nacházejí, resp. jakým způsobem se ubírá jejich vývoj v jednotlivých
oblastech v současných ekonomických podmínkách.
Nadále se potvrzuje a tento přehled to snad dostatečně dokumentuje, že český
automobilový průmysl jako celek, tedy výrobci vozidel a dodavatelský sektor, je
v současné době jedním z nejvýznamnějších výrobních oborů v rámci domácího
průmyslu a tím i celé české ekonomiky. Pozice firem Sdružení AP a tím i pozice
dalších firem automobilového průmyslu v ČR je tedy národohospodářsky důležitá
a v řadě ukazatelů též příkladová. Nutno ale upozornit, že někteří političtí a vládní
představitelé si tuto skutečnost zřejmě neuvědomují či nepřipouštějí a svými výroky
tuto pozici bez jakýchkoli argumentů podceňují. Vzhledem ke globalizaci
automobilového průmyslu a pokračujícímu rozšiřování EU dochází k postupným
změnám strategie některých výrobců vozidel v oblasti vyhledávání dodavatelů a nákupu
dílů. Rovněž tak se mění přístup k umisťování nových projektů a výrob. V blízké
budoucnosti zřejmě nebude rozhodující jen kvalita, cena, dodávky „just in time“, jejich
flexibilita, náklady na pracovní sílu atd., ale svou roli bude sehrávat i přístup vlád
k zaměstnavatelům, k průmyslovým firmám a potenciálním investorům, k tvorbě
podnikatelského prostředí ve vazbě na implementaci legislativy EU v jednotlivých
zemích apod. Lze předpokládat komplexní posuzování dané země při rozhodování
o rozvoji další výroby na daném území, což mohou dosti časté „ne příliš šťastné“ výroky
našich politiků ovlivnit nesprávným směrem.
Shrnutí základních hospodářských výsledků (základních ekonomických ukazatelů),
statistických a dalších údajů, za pokud možno všechny firmy domácího
automobilového průmyslu, je trvalým cílem Sdružení AP. V tomto materiálu
uvedené údaje vycházejí prioritně z podkladů předaných jednotlivými firmami. Všem
firmám Sdružení AP, které předaly sekretariátu Sdružení AP vyplněný „Databázový list
2007“ i dalším firmám, které tak učinily, patří poděkování zpracovatelů. Ti současně
zaručují, že předané individuální údaje nebudou bez vědomí (souhlasu) firem
poskytovány třetím osobám. Až na určité výjimky (ve výsledcích soutěže „Podnik roku“)
nejsou údaje za jednotlivé firmy nikde publikovány, ale uvádějí se pouze „agregované“
údaje za základní skupiny firem.
Zpracovatelé materiálu připouštějí jistou nepřesnost, které se dopouštějí, když
většinou pokládají rovnítko mezi Sdružení AP a celý automobilový průmysl v ČR.
Odhad, že z pohledu objemu produkce a dalších ukazatelů tvoří firmy Sdružení AP cca
85 až 90 % českého automobilového průmyslu jako celku, byl však údaji uvedenými
Soubor: APCR07a.DOC
199
© Sdružení AP, květen 2008
v tomto materiálu potvrzen. V ČR přitom působí další řada firem, které jsou
významnými dodavateli světových automobilek i tuzemských výrobců, avšak do činnosti
Sdružení automobilového průmyslu nejsou dosud zapojeny (viz např. seznam firem
v příloze, který rok od roku zahrnuje stále více subjektů). Zde by mohli pozitivně
zapůsobit představitelé firem Sdružení AP, např. se při obchodních, technických či
jiných (i neformálních) jednáních s firmami nezapojenými do Sdružení AP zmínit
o činnosti Sdružení AP, jeho reprezentativnosti a službách, které pro své členy
Sdružení AP zabezpečuje.
Rovněž tak v ČR působí řada výrobců nástaveb a přípojných vozidel kat. O1 a O2,
přičemž úplnou statistiku za tyto výroby není možno zpracovat, i když by mohla být
následně využitelná právě těmito firmami.
V tomto roce již popáté jsou v dílčích částech tohoto materiálu (vždy „pod čarou“)
a dále pak v příloze uvedeny i souhrnné údaje za další „nezapojené“ firmy, které
poskytly základní podklady (v roce 2007 to bylo stejně jako za rok 2006 25 firem,
bohužel však se jedná pokaždé o „jinou sestavu“ – pouze 11 firem figuruje na soupisce
obou let).
Na úplný závěr je nutno tak jako každoročně vyslovit poděkování a uznání za
výsledky dosažené v roce 2007 všem vedoucím pracovníkům firem a samozřejmě
i ostatním zaměstnancům pracujícím v českém automobilovém průmyslu.
Zpracoval: Ing. Šípek
pYn pYnpYnpYnpYn
V Praze, 27. května 2008
Předkládá: Ing. Antonín Šípek
ředitel sekretariátu
Tento materiál je společným duševním majetkem firem zapojených do činnosti SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU. Souhrnné kopírování a předávání tohoto podkladu by proto
nemělo směřovat mimo subjekty členské základny SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU.
Tento podklad je spolu s dalšími („ROČENKA 2008“, „STATISTIKA 2003 – 2007“ a aktualizovaný
„ADRESÁŘ 2008“) distribuován i na elektronickém nosiči (CD ROM), resp. je možno jej zaslat na
sdělenou E-mail adresu. Kompletní soubor je možno získat též z internetové stránky SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU určené pro členy. Zpracovatelé však upozorňují na velikost
souboru (ve formátu „doc“ cca 7,25 MB), což může při přenosu dat vyvolat u některých
uživatelů problémy. Některé tabulky a všechny diagramy jsou přitom do souboru
APCR2007.DOC (ve WORD 2003, verze 11.0) vloženy z důvodu minimalizace velikosti souboru
pouze jako obrázky nebo bitové mapy (nelze je tedy dále upravovat).
Zhotoveno celkem 165 výtisků.
Závěrečná korektura: Ing. Novák, Ing. Ešner, Ing. Kyncl, Ing. Doležal - text, data, tabulky a diagramy
pan Štefl a pí Pospíchalová - úprava, pravopis
NEPRODEJNÉ!
Tato verze byla jako konečná uložena 27.5.2008 v 07.18 hod.
Příloha: Souhrnné údaje za dalších 25 firem autoprůmyslu ČR (7 stran A4)
Soubor: APCR07a.DOC
200
© Sdružení AP, květen 2008
.
Příloha
Souhrnné údaje za dalších 25 firem*/ autoprůmyslu ČR
(zpracováno na základě zaslaných „Databázových listů 2007“ a z dalších získaných údajů)
Vzhledem k rozdílné datové základně (seznam firem, které poskytly údaje, je jiný
než seznam firem za rok 2006, počet firem je shodou okolností stejný) nelze provést
exaktní porovnání mezi roky 2007 a 2006.
Souhrnné výsledky dalších 25 firem za rok 2007:
Ukazatel
POČET PRACOVNÍKŮ
ÚDAJE ZA DALŠÍCH 25 FIREM
celkem
THP
D
poměr THP/D
% THP a D z celkového počtu
---
- průměrný počet pracovníků na 1 firmu
439
PRŮMĚRNÁ MZDA
ROČNÍ OBJEM MEZD (bez OON) */
OBJEM PRODUKCE (tržby v mil.Kč)
- objem produkce na 1 pracovníka
EXPORT (v mil. Kč)
PŘIDANÁ HODNOTA (v mil. Kč)
- přidaná hodnota na 1 pracovníka
ZÁKLADNÍ JMĚNÍ (v mil. Kč)
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v mil. Kč)
(PŘED ZDANĚNÍM)
2 453
10 973
28,78%
22,35%
CELKEM za firmy Sdružení AP
+ 25 dalších firem
8 520
132 413
pracovníků
30,23%
77,65%
98
THP ... 23,51 %
341
D ... 76,49 %
744 pracovníků
podíl firem
Sdružení AP
91,71%
-------
27 054 Kč 17 861 Kč
24 015 Kč
---
2 637 854 723 Kč
38 036 643 203 Kč
93,06%
37 771,00
678 632,69
94,43%
3 442 176 Kč
4 963 196 Kč
---
26 330,61
524 809,37
94,98%
11 546,29
127 335,48
90,93%
1 052 245 Kč
931 271 Kč
---
6 353,06
81 947,51
92,25%
7 933,42
50 749,99
84,37%
20 033 Kč
celkem
*/ Orientační údaj - vypočteno jak o průměrná mzda x počet pracovník ů x 12 měsíců.
Na základě vyhodnocení údajů za daných 25 firem autoprůmyslu*/ je možno
konstatovat, že v této skupině firem:
‰
‰
‰
stejně tak jako u firem Sdružení AP je patrné jasné vymezení dvou základních
skupin vlastníků s nepatrným podílem DIK (viz diagramy P 1 a P 2);
vzhledem k počtu (více než 50 %) českých firem (viz diagram P 3) je však podíl
zahraničních partnerů na celkovém základním jmění nižší než u firem
zapojených do Sdružení AP;
největší část tvoří malé a střední firmy (do 250 zaměstnanců) – viz diagram P 4;
Z tabulky vyplývá, že ukazatele za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP jsou
v převážné většině na vyšší úrovni než údaje zjištěné u dalších 25 firem autoprůmyslu
ČR. Určitá diference byla zjištěna u poměrových ukazatelů (objem produkce na
1 pracovníka činil v roce 2007 u firem Sdružení AP 5 095 910 Kč, tedy vyšší hodnota,
ale přidaná hodnota na pracovníka činila u firem Sdružení AP 920 716 Kč, což je
hodnota nižší než průměr dosažený u uvedených 25 firem*/ autoprůmyslu).
--------------------------------------------------------------------------------*/ Seznam těchto 25 firem je uveden v závěru této přílohy.
Soubor: APCR07a.DOC
1
© Sdružení AP, květen 2008
Struktura vlastníků dalších 25 firem autoprůmyslu
(podíly na základním jmění - stav k 31.12.2007)
"Ostatní"
vlastníci
47,99%
Zahraniční
partner
51,92%
DIK
0,09%
100% = 6 353,06 mil. Kč
Diagram P 1
Struktura vlastníků "Sdružení AP + dalších 25"
(podíly na základním jmění - stav k 31.12.2007)
DIK
0,03%
"Ostatní"
vlastníci
24,33%
Zahraniční
partner
75,64%
100% = 81 947,51 mil. Kč
Diagram P 2
Soubor: APCR07a.DOC
2
© Sdružení AP, květen 2008
Struktura vlastníků dalších 25 firem autoprůmyslu
Rakousko - 1
4,00%
(počty dle zemí - stav k 31.12.2007)
Nizozemí -1
4,00%
Francie - 1
4,00%
Japonsko - 3
12,00%
Polsko - 1
4,00%
ostatní (ČR)
- 14 firem
56,00%
Německo - 4
16,00%
Diagram P 3
od 500
do 1 000
(4 firmy)
16,00%
od 1 000
do 5 000
(2 firmy)
8,00%
Struktura dalších 25 firem autoprůmyslu
(dle počtu zaměstnanců - stav k 31.12.2007)
do 250
(11 firem)
44,00%
od 250
do 500
(8 firem)
32,00%
Diagram P 4
pYn pYnpYnpYnpYn
Zpracoval: Ing. Šípek
Soubor: APCR07a.DOC
3
© Sdružení AP, květen 2008
Seznam „dalších 25 firem“ automobilového průmyslu ČR
(tyto firmy zaslaly „Databázové listy 2007“)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
AISAN Industry Czech, s.r.o.
AUTO-Tech Vinoř, s.r.o.
BBH Tsuchiya s.r.o.
BENTEX AUTOMOTIVE a.s.
CD Motor Český Dub, spol. s r.o.
CHERRY spol. s r.o.
IDEAL Automotive Bor s.r.o.
KOITO Czech s.r.o.
KOMAS spol. s r.o.
KOVOLIS Hedvikov a.s.
KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s.
LINAPLAST s.r.o.
Magna Cartech spol. s r.o.
MILAN KRÁL - MIKRA
MITAS a.s.
OBZOR, výrobní družstvo invalidů
PARAMO, a.s.
RECTICEL Interiors CZ s.r.o.
Slévárna HEUNISCH, a.s.
SNĚŽKA, výrobní družstvo Náchod
SEV Litovel, s.r.o.
TEDOM s.r.o.
TVM spol. s r.o.
VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.
WESTFALIA METAL s.r.o.
Firmy s podtrženým názvem zaslaly „Databázové listy“ i za předchozí rok (2006).
*********************************
Firem, působících zcela nebo částí svého výrobního programu v automobilovém
průmyslu na území ČR (nezapojených dosud do činnosti Sdružení AP) je, jak bylo
uvedeno výše, mnohem více než zde uvedených „25 firem“. V tomto roce se
sekretariátu podařilo získat přímé kontakty na téměř 120 firem (jejich seznam je
uveden dále), což je o dalších cca 15 firem více než v minulém roce. Použitelné
podklady však zaslalo pouze 25 výše uvedených firem.
*********************************
Seznam oslovených firem českého automobilového průmyslu se žádostí o zaslání
podkladů pro zpracování tohoto podkladu
(pouze od tučně uvedených 25 firem - viz výše - byly získány „Databázové listy 2007“)
1
2
3
4
5
AEV, spol. s r.o.
Aisan Industry Czech s.r.o.
Akuma a.s.
Alcoa Fujikura Czech, s.r.o.
Alfmeier CZ s.r.o.
Soubor: APCR07a.DOC
4
© Sdružení AP, květen 2008
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Aoyama Aut. Fasteners Czech, s.r.o.
APRI, s.r.o.
APS, Světlá nad Sázavou, a.s.
Audatex Systems, s.r.o.
Auto Závod Český Dub, s.r.o.
Autobaterie, spol. s r.o.
Automotive Lighting, s.r.o.
AUTO-Tech Vinoř, s.r.o.
AVON AUTOMOTIVE a.s.
BBH Tsuschiya s.r.o.
BENEŠ a LÁT, a.s.
Bentex Automotive a.s.
BENZINA a.s.
BLATA, s.r.o.
BORGERS CS spol. s r.o.
CD Motor Český Dub, spol. s r.o.
CIKAUTXO CZ s.r.o.
CTS – servis, spol. s r.o.
DEKRA Automobil, a.s.
Delphi Packard Electric ČR, s.r.o.
EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o.
EvoBus Bohemia s.r.o.
Faurecia Exhaust Systems s.r.o.
Faurecia Lecotex a.s.
Fehrer Bohemia s.r.o.
Forschner, spol. s r.o.
FOSTRON, a.s.
FP Formagrau s.r.o.
Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s.
gedas ČR s.r.o.
HAAS Bohemia, s.r.o.
HACAR, a.s.
HAGEMANN a.s.
Hanácké železárny a pérovny, a.s.
Hanhart Morkovice s.r.o.
HAPPICH PLZEŇ s.r.o.
Hirschmann Czech s.r.o.
HUTCHINSON s.r.o.
CHERRY spol. s r.o.
IDEAL Automotive Bor s.r.o.
Infor Global Solutions (CZ) s.r.o.
Intertell spol. s r.o.
Isobast, s.r.o.
ITW PRONOVIA, s.r.o.
JAWA DIVIŠOV, a.s.
Soubor: APCR07a.DOC
5
© Sdružení AP, květen 2008
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
KAIPAN, s.r.o.
KHMC s.r.o.
KÖGEL, a.s.
Koito Czech s.r.o.
KOMAS spol. s. r. o.
KOV- umělecko průmyslová slévárna
KOVOLIS Hedvikov a.s.
KOVOLIT, a.s.
Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.
KSM Castings CZ s.r.o.
Lear Corporation Electrical and Electronics s.r.o.
Linaplast s.r.o.
LIP spol. s r.o.
Magna Cartech spol. s r.o.
Mars Svratka, a.s.
Massag, a.s.
Mecaplast, s.r.o.
METAL PROGRES Strakonice spol. s r.o.
Mikra - Milan Král
MITAS a.s.
Mitsubishi Electric Automotive Czech, s.r.o.
Moravan-Safety Belts, a.s.
MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s.
MOVANA, spol. s r.o.
NATIVEL k.s.
Navara Novosedly a.s.
Nemak Czech Rep. s.r.o.
NETEX, spol. s r.o.
OBZOR, výrobní družstvo invalidů
PAI, s.r.o.
PAL International a.s.
Panasonic Automotive Systeme Czech, s.r.o.
PARAMO, a.s.
Parker Hannifin Industrial, s.r.o.
PETER - GFK spol. s r. o.
PLASTIK HT a.s.
PRAGA Hostivař a.s.
Recticel Czech Automotive s.r.o.
RECTICEL Interiors CZ s.r.o.
Rehau, s.r.o.
RONAL CR s.r.o.
Rücker ČR, spol. s r.o.
s.n.o.p. cz a.s.
Semperflex optimit s.r.o.
SEV Litovel, s.r.o.
Soubor: APCR07a.DOC
6
© Sdružení AP, květen 2008
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Schenk Plastic Solutions s.r.o.
Siemens Automobilové systémy s.r.o.
Silniční technika, a.s.
Slévárna HEUNISCH, a.s.
Sněžka, výrobní družstvo Náchod
Strojírna Potůček s.r.o.
STROJPLAST, a.s.
Swotes s.r.o.
Škoda Ostrov s.r.o.
Šroubárna Ždánice a.s.
Takada Industries Czech Republic s.r.o.
TAKATA – PETRI PARTS, s.r.o.
TEDOM s.r.o.
Teledin, s.r.o.
Temac, a.s.
Timken ČR, s.r.o.
Tribos AZ s.r.o.
Tvar Pardubice, v.d.
TVM, spol. s r.o.
VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.
VARTA Autobaterie, spol. s r.o.
VOP-26 Šternberk, s.p.
Westfalia Metal s.r.o.
ZKL Hanušovice, a.s.
pYn pYnpYnpYnpYn
Zpracoval: Ing. Šípek
Soubor: APCR07a.DOC
7
© Sdružení AP, květen 2008

Podobné dokumenty

Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu

Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu tím, že pro zpracování tohoto podkladu (Aktualizace za rok 2006) byly použity upravené (konečné, auditované) údaje jednotlivých firem za předchozí roky, změnami v členské základně Sdružení AP a zpř...

Více

Savci (Mammalia)

Savci (Mammalia) Varlata jsou většinou uložena mimo břišní dutinu v kožovitém váčku, který je nazývaný šourek. Je tomu tak z toho důvodu, že spermie musí dozrávat při nižší teplotě, než je teplota uvnitř břicha. Př...

Více

Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu

Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu jednotlivých firem za předchozí roky a také změnami v členské základně Sdružení AP. Předkládaný materiál „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA“ - AKTUALIZACE ZA ROK 2005“...

Více

Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu

Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu v žádném případě neovlivňuje vypovídací schopnost tohoto materiálu, neboť vychází z dlouhodobě podchycených trendů ve vývoji jednotlivých ukazatelů. Je však třeba upozornit, že některé souhrnné výs...

Více

Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu

Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu Pro úplnost uvádíme, že podklad „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA“ - AKTUALIZACE ZA ROK 2009“ spolu s dalšími publikacemi Sdružení AP („STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYS...

Více

SVA 2013 aktualizovana - Česká technologická platforma strojírenství

SVA 2013 aktualizovana - Česká technologická platforma strojírenství Spolupráce mezi podniky – projekt je zaměřen na rozvoj nových forem spolupráce mezi firmami, které podporují realizaci jejich inovačních aktivit a rozvoj na inovacích založené konkurenční výhody. B...

Více

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE 2013“) základním informačním a argumentačním souborem materiálů, který je možno využívat jak pro potřebu firem AutoSAP, tak při jednáních na různých úrovních (orgány státní správy a samosprávy, vlá...

Více