databáze vzorových řešení systémů kontinuálního

Transkript

databáze vzorových řešení systémů kontinuálního
WP6
6.3
6.3.1
BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A DIAGNOSTIKA KONSTRUKCÍ
Komplexní systémy kontinuálního monitorování objektů dopravní infrastruktury
Databáze vzorových řešení systémů kontinuálního monitorování se vzorovými příklady jejich uplatnění
DATABÁZE VZOROVÝCH ŘEŠENÍ SYSTÉMŮ KONTINUÁLNÍHO
MONITOROVÁNÍ SE VZOROVÝMI PŘÍKLADY JEJICH UPLATNĚNÍ
Zpracovali: Ing. Josef Stryk, Ph.D., Ing. Jiří Grošek, Ing. Vladimír Chupík, CSc. (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.); Ing. Jan Valentin,
Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
Souhrn
V roce 2015 byla vytvořena databáze systémů
kontinuálního monitorování se vzorovými příklady
jejich uplatnění. Týkalo se to především
monitorování odezvy chování konstrukce, dále
sledování intenzity provozu na pozemních
komunikacích a klimatických vlivů. Šlo především o
uplatnění následujících typů snímačů:
• deformace (tenzometrů),
• teploty,
• napětí,
• vlhkosti,
• dráhy,
• ostatní: snímače pro sledování provozu, kolových
tlaků, vážení za pohybu (WIM), deformace
vozovky, měření vibrací aj.
Snímače byly uplatněny na pokusných úsecích s
nevyztuženým cementobetonovým (CB) krytem
s/bez kluzných trnů a kotev, spojitě vyztuženým CB
krytem a asfaltovým (AB) krytem.
Dále byly provedeny následující činnosti:
• srovnání odezvy snímače umístěného na spodním
líci CB krytu při přejezdu těžkého vozidla
s výsledky měření rázovým zařízením FWD,
které se používá pro hodnocení únosnosti
vozovek,
• prezentace výsledků na XX. semináři Ivana
Poliačka a v časopise Silniční obzor 7-8/2015,
• sestavení metodiky pro kontinuální monitorování.
V roce 2016 je naplánována realizace propojení
systému zabudovaných snímačů do vozovky se
stanicí pro vážení vozidel za pohybu (WIM) na
dálnici D1.
Metodika a postup řešení
Bylo vypracováno celkem 9 vzorových příkladů
uplatnění. Databáze se týká snímačů používaných na
pokusných úsecích v ČR i zahraničí. Probíhala
spolupráce s výzkumnými institucemi STAC
(Francie), BASt (Německo) a s Technical University
of Wroclaw (Polsko).
Pro všechny vzorové příklady byla použita jednotná
šablona, která obsahuje informace o použití
jednotlivých systémů, pokusných úsecích, instalaci
snímačů, měření a vyhodnocení naměřených dat.
Jako příklad je na obr. 1 uveden senzor Modulas,
což je automatický systém pro zjišťování
kontaktních kolových tlaků jedoucích vozidel a
stanovení polohy přejezdu kola v příčném směru,
který se ověřoval ve Švýcarsku.
Oblast použití
Databáze poskytuje informace o jednotlivých
snímačích používaných v ČR a zahraničí a vhodnosti
pro konkrétní použití při osazování do konstrukcí
dopravní infrastruktury, především tuhých a
netuhých vozovek. Databáze zahrnuje praktické
příklady s uvedením rozmístění jednotlivých
snímačů, což se dá použít při přípravě referenčních
úseků vozovek pro provádění srovnávacích měření
nebo pro zkoušky v laboratorních podmínkách v
měřítku 1:1, např. ve zkušebním poli, které vlastní
CDV.
Obr. 1 Senzor Modulas – automatický systém pro
zjišťování kontaktních kolových tlaků jedoucích vozidel
(stanice Footprint, Švýcarsko).
Pokračovalo se v měřeních a sledování vybraných
parametrů na zkušebních úsecích a analýze dat z
předchozích měření, které je popsáno níže.
Snímače deformace (tenzometry):
• provedení instalace tenzometrů na spodní líc CB
krytu – příčná hrana a střed desky,
Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168
2015
• ověření funkčnosti a životnosti snímačů,
pravidelná měření odezvy pomocí rázového
zařízení FWD/HWD,
• srovnání odezvy rázového zařízení FWD a
přejezdu těžkého vozidla,
• simulování přejezdu přes příčnou hranu CB krytu
s vertikálním posunem nájezdové hrany –
dynamická měření,
• vyhodnocení deformací při srovnávacím měření
rázovým zařízením FWD/HWD na snímačích
osazených na rohu desky (STAC Francie) a na
netuhé vozovce,
• vyhodnocení zkušeností s provedením prvních
měření deformací ve spojitě vyztuženém
cementobetonovém krytu – pokusné úseky
Francie, Polsko, Německo.
Ostatní systémy:
• analýza měření na snímačích dráhy pokusného
úseku
(STAC
Francie),
studium
rozevírání/uzavírání spár a hodnocení přenosu
zatížení CB desek rázovým zařízením FWD,
• analýza měření na pokusném úseku Footprint
(Švýcarsko) – systém automatického zjišťování
hmotností za pohybu (WIM), snímače deformace,
napětí, kolových tlaků, teploty, měření vibrací a
hluku aj.,
• instalace a měření snímačů napětí a deformace
v podkladní vrstvě vozovky a podloží –
laboratorní a geotechnické zkušební pole.
Obr. 4 Umístění snímačů na pokusném úseku Footprint
(Švýcarsko).
Výsledky
Obr. 2 Rozmístění tenzometrů na pokusném úseku, netuhá
vozovka (STAC, Francie).
Snímače teploty a vlhkosti:
• instalace snímačů na pokusných úsecích a
monitorování teplotního gradientu tuhých
vozovek při měření odezvy CB krytu tenzometry,
• měření na snímačích v konstrukci vozovek a
monitorování teplotního gradientu tuhých,
netuhých a dlážděných vozovek v Tišnově,
• sledování změn teplotního gradientu v ročních
obdobích a cyklech.
Obr. 3 Umístění teplotních snímačů na pokusném úseku
v Tišnově – 4 výškové úrovně, kontinuální záznam.
Byla vytvořena databáze systémů kontinuálního
monitorování pro vozovky pozemních komunikací.
Současně pokračují pravidelná měření pro ověření
stavu snímačů a jejich životnosti.
Dosavadní zkušenosti byly promítnuty do sestavené
metodiky Navržení a provoz systémů kontinuálního
monitorování silnic, mostů a tunelů – část 1.
Literatura
[1] GROŠEK, Jiří; CHUPÍK, Vladimír; STRYK,
Josef . Výzkum moderních cementobetonových
vozovek. Silniční obzor , 2015, roč. 76, č. 7-8,
s. 194-198. ISSN 0322-7154.
[2] GROŠEK, Jiří; CHUPÍK, Vladimír; STRYK,
Josef. Modelování
a měření deformací
cementobetonových krytů. In XX. Seminár
Ivana Poliačka : Trvalo udržatelný rozvoj
cestného stavitelstva , Jasná, Nízke Tatry, 18.20.11.2015, s. 134-141. ISBN 978-80-8956521-4.
[3] Stryk J., Herrmann P., Chupík V. et al., Měření
průhybů a hodnocení únosnosti vozovek
rázovým zařízením FWD, 2013.
[4] Manuel technique de la planche instrumentér du
STAC, 2012.
[5] FOOTPRINT, zpráva o řešení, 2008.
Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168
2015

Podobné dokumenty

Vozovky s CB a dlážděným krytem

Vozovky s CB a dlážděným krytem  dodatečné vyrovnání podélných nerovností podélnou kyvnou latí. Vývoj požadavků také ovlivnil vytvoření povrchové textury pro protismykové vlastnosti a snižování hlučnosti následkem odvalování pne...

Více

Tunel Libouchec – dálnice D8 Libouchec Tunnel – D8 Highway

Tunel Libouchec – dálnice D8 Libouchec Tunnel – D8 Highway Dálniční tunel Libouchec leží na úseku dálnice D8, stavby 0807/II Knínice – státní hranice SRN. Tunel tvoří dvě samostané tunelové trouby. Celková délka západního tunelu dosahuje 520 m, délka kratš...

Více

databáze nových a progresivních diagnostických metod se

databáze nových a progresivních diagnostických metod se • naplánování nového experimentu pro ověření uplatnění TSD při hodnocení únosnosti vozovek na síťové úrovni v ČR.

Více

Sborník technických listů CESTI 2013

Sborník technických listů CESTI 2013 5.4.3 Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší v rezidenčních oblastech, metodika pro podporu rozhodování v oblasti řízení dopravy ve vazbě na kvalitu ovzduší, sledování pevných částic z nespalovacích...

Více

zde prosím uveďte název výzkumné aktivity, pro kterou

zde prosím uveďte název výzkumné aktivity, pro kterou závěry přepočtu zatížitelnosti pak bylo následně rozhodnuto o tvorbě fyzického modelu mostu a jeho osazení ve větrném tunelu. Cílem je zpřesnění stanovení součinitele síly cfx,0 a následně redukce ...

Více

Hodnocení hlučnosti vybraných povrchů vozovek

Hodnocení hlučnosti vybraných povrchů vozovek CESTI Workshop 2013 Hodnocení hlučnosti vybraných povrchů vozovek Autor: Ing Vítězslav Křivánek, Ph.D., CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury...

Více

pokročilé metodiky laboratorního a in-situ měření hluku dopravy

pokročilé metodiky laboratorního a in-situ měření hluku dopravy hodnoty 2,6 dB(A) byl průměrný rozdíl ze 14 měření 0,6 dB(A). Tyto výsledky odpovídají údajům z literatury [8] týkajícím se srovnávacích měření metodou CPX s několika pneumatikami na 22 úsecích voz...

Více

dlouhodobé sledování železniční estakády přes masarykovo

dlouhodobé sledování železniční estakády přes masarykovo se promítly i do stavebního řešení uvedeného mostu, a přestože se jedná o mostní objekt s uzamykatelným vstupem, s vybavením pro údržbu, přístup a sledování. Problematická je především oblast Vítko...

Více