návod k obsluze - WISCONSIN Engineering CZ

Transkript

návod k obsluze - WISCONSIN Engineering CZ
NÁVOD K OBSLUZE
08/2007, platný od výrobního čísla 077
ˇ
SNEHOVÁ
FRÉZA
DSF 565, DSF 567
Před uvedením stroje do provozu pečlivě prostudujte návod k použití! Vždy
se řiďte bezpečnostními předpisy a instrukcemi obsaženými v tomto návodě! Prosím čtěte pozorně a dbejte na to, abyste porozuměli a dodržovali všechna
doporučení a postupy!
WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o.
06/08/2007
Před uvedením stroje do provozu pečlivě prostudujte návod k použití!
Vždy se řiďte bezpečnostními předpisy a instrukcemi obsaženými v tomto
návodě! Prosím čtěte pozorně a dbejte na to, abyste porozuměli a dodržovali
všechna doporučení a postupy!
OBSAH
OBSAH..............................................................................................................................................................1
ÚVOD................................................................................................................................................................1
URČENÍ STROJE .............................................................................................................................................2
ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ...............................................................................................................................2
SAMOLEPKY...................................................................................................................................................6
PŘIPOJENÍ SNĚHOVÉ FRÉZY NA PŘEDNÍ ZÁVĚS MALOTRAKTORU............................................7
PŘIPOJENÍ a ODPOJENÍ KLOUBOVÉHO HŘÍDELE .................................................................................7
ÚDRŽBA...........................................................................................................................................................8
USKLADNĚNÍ .................................................................................................................................................8
TECHNICKÉ PARAMETRY – POHLEDY DSF 565.....................................................................................9
TECHNICKÉ PARAMETRY – POHLEDY DSF 567...................................................................................10
TECHNICKÉ PARAMETRY.........................................................................................................................11
ÚVOD
- Vaše sněhová fréza byla pečlivě zkonstruována a jsme přesvědčeni, že splní Vaše požadavky na kvalitu,
výkon a spolehlivost.
- Tento návod k obsluze byl vytvořen k tomu, aby Vám napomohl k bezpečnému ovládání Vaší nové
sněhové frézy. Obsahuje důležité informace, které Vám pomohou dosáhnout skvělých výsledků Vaší
sněhové frézy.
- Prosím čtěte tento návod k obsluze pečlivě a v celém znění a uschovejte si ho pro budoucí možné
reference / informace.
- Vy jako uživatel nebo jiná osoba, která bude pracovat se sněhovou frézou, se musí pečlivě seznámit se
všemi bezpečnostními podmínkami a provozními instrukcemi obsaženými v tomto návodě k obsluze.
Prosím čtěte pozorně a dbejte na to, abyste porozuměli a dodržovali všechna doporučení a postupy.
- Pokud požadujete jakékoliv další informace týkající se sněhové frézy, prosím kontaktujte Vašeho
nejbližšího dealera.
- Při objednávkách náhradních dílů u Vašeho dealera prosím vždy uvádějte katalogová čísla požadovaných
dílů. Zamezíte tím prodlení a následným možným nesrovnalostem. Použité díly vyměňujte jen za
originální díly výrobce .
NYNÍ prosím věnujte chvilku vyplnění následujícího:
Typ _____________________________________
Výrobní číslo _______________________________
Datum nákupu ______________________________
Typl a výrobní číslo najdete na štítku vyznačeném na obrázku
URČENÍ STROJE
Stroj je určen na odklízení sněhu z veřejných komunikací, ploch, hřišť apod. a je určen pro agregaci
s traktory značky Wisconsin řady W5000.
ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ
Zakázaným používáním se rozumí používání stroje, které není v souladu s používáním stroje uvedené
v kapitolách: Bezpečnost, Bezpečnost při provozu, Bezpečnost při údržbě a kontrole, Bezpečnost při
přepravě, Bezpečnost při skladování.
Bezpečnost
Obecná pravidla
Tento symbol signalizuje zvýšenou bezpečnost a varuje před možným nebezpečím.
Nežli uvedete sněhovou frézu do provozu, pečlivě si přečtěte a dodržujte veškerá
bezpečnostní doporučení.
1) Opatrná manipulace a provoz sněhové frézy je nejlepší zárukou jak zabránit úrazům. Majitel
sněhové frézy je zodpovědný za to, že kdokoliv bude manipulovat se sněhovou frézou nebo ji uvede
do provozu si přečetl tento návod k obsluze.
2) Seznamte se řádně se všemi funkcemi sněhové frézy, a vždy buďte připraveni frézu v případě
nutnosti nebo nebezpečí zastavit.
-2-
3) V žádném případě nesvěřujte provoz frézy dítěti.
4) Frézu technicky neupravujte. Jakákoliv neautorizovaná změna ovlivní výkonnost nebo bezpečnost
zařízení.
5) Nikdy neprovozujte frézu s defektními nebo zničenými díly a v takovém případě nechte stroj řádně
opravit.
6) Přesvědčte se, zdali jsou všechny matice a šrouby dotaženy a zabezpečeny.
7) Při provozování sněhové frézy nenoste volné oblečení, které při zachycení pohyblivými částmi frézy
může způsobit vážná poranění.
8) V souvislosti s možností nadměrného hluku respektujte návod k používání traktorů. Příliš dlouhé
vystavení se hluku při provozu stroje může poškodit sluch. Chraňte se proto adekvátními
ochrannými pomůckami.
9) Stlačená hydraulická kapalina může poškodit Vaši pokožku. Nesnažte se lokalizovat prasklinu
holýma rukama.
10) Před začátkem sněhové sezóny zkontrolujte celou plochu, kde budete se sněhovou frézou odklízet
sníh a odstraňte všechny objekty, které by mohly způsobit úraz nebo poškodit zařízení.
11) Nikdy neuvádějte frézu do provozu při zhoršených podmínkách viditelnosti nebo bez řádného
osvětlení odklízené plochy. Obsluhu a připojení kloubového hřídele smí provádět pracovník, který
byl důkladně seznámen s tímto návodem.
12) Obsluhu stroje provádí pouze osoba starší 18 let vlastnící řidičské oprávnění sk. T, duševně a
psychicky způsobilá.
13) Obsluhu frézy provádí řidič traktoru.
Bezpečnost při provozu
1) Před uvedením do provozu se přesvědčte, že kolem zařízení nejsou žádné překážky, a že nikdo
nestojí v blízkosti stroje.
2) Náhon frézy (vývodový hřídel) zapínejte po sklopení frézy dolů do pracovní polohy a naopak
vypínejte před zvednutím frézy z pracovní do přepravní polohy .
3) Neuvádějte motor do provozu v uzavřené, neventilované oblasti. Nespouštět motor v krytých
prostorech, s výjimkou, kdy je třeba sněhomet nastartovat a pojíždět s ním v budově nebo vyjet ven
z budovy. Otevřít venkovní vrata, -výfukové plyny jsou nebezpečné!
4) Nikdy neprovádějte úpravy, čištění, údržbu a opravy s motorem v chodu. Motor a náhon musí být
vypnutý. Nejlépe vyjměte klíček se zapalování.
5) Při provozu frézy v chladných, deštivých a větrných podmínkách na sobě mějte adekvátní teplé
oblečení a vhodnou protiskluzovou obuv!
6) Před uvedením zařízení do provozu se přesvědčete, zdali je náhon ( kloubový hřídel) řádně
zabudován a zabezpečen.
7) Před zapnutím sněhové frézy do provozu se přesvědčete, zdali je metací kolo a kryt zbaven ledu.
8) Před nastartováním motoru nastavte páku vývodového hřídele do neutrální polohy.
9) Udržujte ruce, nohy a oblečení v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí frézy. Nepohybujte se
v blízkosti metacího kanálu.
10) Při odstraňování zacpaného sněhu z metacího kanálu vždy vypněte náhon, vypněte motor a uvolněte
hydraulický tlak spuštěním sněhové frézy na zem.
11) Neprovozujte frézu v nepříznivých nebo extrémních podmínkách. Dávejte pozor při otáčení na
svazích.
12) Nikdy neuvádějte frézu do provozu bez ochranných částí a pomůcek.
13) Neprovozujte sněhovou frézu v blízkosti budov, oken a automobilů bez nastavení
metacího kanálu a jeho klapky do bezpečného směru.
14) Nikdy nesměřujte metací kanál na lidi nebo zvířata. Porušení tohoto bezpečnostního pokynu může
způsobit vážná zranění.
15) Při přiblížení osob, dětí nebo zvířat do nebezpečného prostoru okamžitě přerušte práci.
16) Na kluzkém povrchu vždy snižte provozní rychlost.
17) Buďte opatrní při couvání, dbejte na dostatečnou viditelnost.
-3-
18) Při provozu se snažte dávat pozor aby se sněhem do frézy nenabraly i jiné předměty , které by
mohly způsobit její poškození.
19) Pokud cítíte přílišné vibrace, vypněte náhon, dejte frézu do nižší polohy, zařaďte neutrál, zabrzděte
stroj, zastavte motor a vyjměte klíč ze zapalování.
20) Mimořádná opatrnost při práci na štěrkových plochách, pěšinách nebo cestách a při přejezdu přes
ně! Být stále ve střehu před skrytým nebezpečím nebo nebezpečím při dopravě.
21) Po nárazu na cizí předmět vypnout motor, odpojit kabel zapalovací svíčky, pečlivě zkontrolovat, zda
nedošlo k nějakému poškození sněhometu a opravit každé poškození, než je znovu nastartováno a
uveden sněhomet do činnosti.
22) Vypnout motor kdykoliv je opuštěno místo obsluhy za účelem vyčištění rotoru/pláště sběrače nebo
sněhové vodicí plochy a před vykonáním opravy, nastavením nebo před kontrolou.
23) Přesvědčit se při čištění, opravách a kontrolách, zda jsou rotor/sběrač a všechny pohyblivé části
vypojeny. Odpojit kabel zapalovací svíčky a odložit kabel dostatečně daleko od zástrčky, aby se
vyloučilo náhodné nastartování. Odpojit kabel u elektrických motorů.
24) Neodklízet sněhometem sníh napříč svahů. Být velmi opatrný při změně směru na svazích.
Nepokoušet se odklízet sníh sněhometem na příkrých svazích.
25) Nikdy nepracovat se sněhometem bez řádných krytů, odhozových desek nebo jiných ochranných
zařízení, řádně připojených.
26) Nepřetěžovat kapacitu stroje odklízením sněhu příliš vysokou rychlostí.
27) Nikdy nepracovat se strojem při vysoké rychlosti jízdy na kluzkém povrchu. Opatrně při jízdě
pozpátku.
28) Nikdy nesměrovat odhoz na náhodné pozorovatele nebo nedovolovat nikomu pohyb před
odhozovým zařízením.
29) Nevozit spolujezdce.
30) Nikdy nepracovat se sněhometem za snížené viditelnosti nebo bez světel.
31) Provést všechna možná zabezpečující a ochranná opatření, jestliže je ponechán stroj bez dozoru.
Vypojit vývodový hřídel, spustit dolů adaptéry, zařadit neutrál, nastavit parkovací brzdu, vypnout
motor a vyjmout klíček.
Bezpečnost při údržbě a kontrole
1) Údržbu provádějte dle doporučení uvedených v tomto návodu k obsluze.
2) Před kontrolou, údržbou nebo opravou stroje vypněte motor a uvolněte veškerý tlak hydrauliky.
3) Nikdy neprovádějte práce pod sněhovou frézou v případě, že je zvednutá a zabezpečená jen
hydraulikou traktoru. Fréza musí být kompletně zabezpečená proti poklesu dřevěnými bloky nebo
jiným bezpečným podkladem.
Bezpečnost při přepravě
1) Na pozemních komunikacích používejte řádná bezpečnostní světla a dodržujte dopravní nařízení a
vyhlášky.
2) Dbejte na zvýšenou pozornost při provozu na pozemních komunikacích. Nikdy nevozte pasažéry.
3) Při přesunu z jedné lokality na druhou vždy vypněte náhon frézy a zvedněte ji do přepravní polohy.
4) Maximální přepravní rychlost je 25 km/h.
5) Doporučená rychlost při práci by měla být taková, při níž udržíte plnou kontrolu nad řízením a
bržděním.
6) Při jízdě po pozemní komunikaci s frézou DSF 565 (DSF 567) v přepravní poloze musí být fréza
zajištěna v horní poloze pomocí dvou čepů s řetězy dle následujícího obrázku.
-4-
7) Při jízdě po pozemních komunikacích musí být fréza vybavena retroreflexními deskami s červenými
a bílými pruhy a v předu s bílými odrazkami.
8) Při jízdě s nasazenou frézou po pozemních komunikacích musí za snížené viditelnosti svítit i
pomocné horní světlomety na kabině řidiče. Při provozu za snížené viditelnosti musí být i
malotraktor vybaven odrazovou deskou pro pomalá vozidla z retroreflexivního materiálu.
Bezpečnost při skladování
1) Zabezpečte zařízení tak, aby nedošlo k nechtěnému posunu anebo k převrácení frézy.
2) Nedovolte dětem, aby si hráli a pohybovali se v místě uskladnění frézy.
Používání frézy
1) Manipulaci s pohonnými látkami provádět s veškerou opatrností – jedná se o vysoce zápalné látky
a) užívat pouze schválené palivové nádoby
b) nedoplňovat palivo při zapnutém nebo horkém motoru
c) palivo doplňovat pouze venku a to s maximální opatrností, nedoplňovat palivo nikdy
v uzavřené místnosti
d) uzávěr palivové nádoby řádně utáhnout a otřít ukápnuté palivo.
2) U štěrkových povrchů nastavit plášť sběrače na odpovídající světlou výšku nad zemí.
3) Před začátkem odklízení sněhu je třeba, aby se motor a stroj přizpůsobily venkovní teplotě.
4) Při práci s každým motorovým strojem může dojít k vlétnutí cizího předmětu do oka. Proto při práci
se strojem, jakož i při nastavování nebo úpravách a opravách používat ochranné brýle nebo ochranné
oční štíty.
Demontáž a likvidace frézy
Po ukončení životnosti sněhové frézy je povinnost majitele frézu zlikvidovat s využitím druhotných surovin
v souladu se zákonem (zákony) o odpadech platných v jeho zemi.
Při likvidaci frézy doporučujeme využít služeb specializovaných firem zabývajících se zpracováním a
likvidací odpadu. Pokud se rozhodnete frézu zlikvidovat sami, postupujte následovně:
1) z frézy demontujte všechny dílce, které se dají ještě využít (např. odrazky apod.). Tyto očistěte,
popř. nakonzervujte a uložte do skladu pro další použití.
2) z převodové skříně vypusťte všechen olej. Demontujte dílce z gumy, plast. hmot apod.. Vše
likvidujte podle zákona o odpadech!
3) takto odstrojený zbytek odprodejte k dalšímu využití do sběru druhotných surovin.
-5-
SAMOLEPKY
- Výstražné samolepky jsou na stroji umístěny na těch místech, kde je vyžadována zvýšená pozornost, kde
hrozí určité nebezpečí, anebo kde se provádí údržba. Najděte na zařízení všechny samolepky a pečlivě je
pročtěte. Udržujte samolepky čitelné a nepoškozené. Pokud je samolepka zničená, nečitelná nebo
odloupnutá, vyžádejte dealera o novou a proveďte jejich výměnu na stejné místo, kde byla původní.
Text samolepek :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Před použitím stroje prostudujte návod!
Před opravou, seřízením, čištěním nebo údržbou vytáhněte klíček ze zapalování a postupujte
podle návodu!
Dodržujte bezpečný odstup od stroje!
Možnost zranění odletujícími kameny - dodržujte bezpečný odstup!
Pozor - nepřekročit maximální povolený sklon stroje!
Pozor - možnost namotání nohou do stroje - dodržujte bezpečný odstup!
Pozor - možnost namotání na točící spojovací hřídel - dodržuj bezpečný odstup!
Štítek otáček.
Pozor - možnost namotání na točící spojovací hřídel - dodržuj bezpečný odstup! Před
použitím prostudujte návod!
Umístění samolepek:
-6-
PŘIPOJENÍ SNĚHOVÉ FRÉZY NA PŘEDNÍ ZÁVĚS MALOTRAKTORU
Sněhová fréza je určena pro zavěšení na přední závěs traktoru pomocí tří čepů. Před zavěšením sněhové
frézy je však nutno uzpůsobit přední tříbodový závěs (demontovat volně položené díly) – viz snímek A.
Demontovaný oblouk, který zajišťuje stejnoměrný posuv ramen musí být při použití frézy nahrazen deskou
zobrazenou na snímku B (deska je příslušenstvím frézy). Hydraulické hadice válce otáčení metacího kanálu
se napojí pomocí rychlospojek dle snímku C.
snímek A
snímek B
snímek C
PŘIPOJENÍ a ODPOJENÍ KLOUBOVÉHO HŘÍDELE
Na vývodový hřídel traktoru s vypnutým motorem se nasune vidlice kloubového hřídele, zmáčkne se
pojistka a vidlice zasune na vývodový hřídel tak, až pojistka zapadne do obvodové drážky vývodového
hřídele. Stejným způsobem se připojí druhý konec na přívodový hřídel sněhové frézy DSF 565 (DSF 567).
Ochranný kryt kloubového hřídele se připevní řetízkem opatřeným karabinkou k pevné části traktoru,
druhou částí k DSF 565 (DSF 567). Řetízek musí být připevněný s dostatečnou volností, aby při
maximálním výklonu kloubového hřídele nedošlo k jeho napnutí a vytržení z krytu.
Při odpojování kloubového hřídele se postupuje v obráceném sledu, vždy při přerušeném chodu motoru.
-7-
ÚDRŽBA
1) Před promazáním kloubového hřídele očistěte maznice, mazací otvory a styčné plochy čistým
hadříkem, aby se odstranily zbytky původního maziva, nečistot a písku.
Mazací místa kloubového hřídele
1.
2.
3.
4.
Maznice křížů
Pojistka vidlice
Stykové plochy střední teleskopické části
Maznice kluzných kroužků krytu
2) Opravte nebo vyměňte poškozené maznice.
3) Promazání maznic kardanových křížů proveďte po každých 8 hodinách provozu. (mazivo LV2-3)
4) Promazání maznic kluzných kroužků krytů kardanu opakujte po každých 20 hodinách
provozu.(mazivo LV2-3)
5) Promazání střední teleskopické části kloubového hřídele náhonu opakujte každých 20
hodin.(mazivo A00)
6) Při opětném skládání teleskopického spoje kloubového hřídele je nutné, aby vnitřní vidlice ležely
v jedné rovině!
7) Promazání pojistky vidlic opakujte po 100 hodinách. (mazivo LV2-3)
8) Promazání řetězů řetězových převodů proveďte po každých 8 hodinách provozu.
9) Po 25 hodinách provozu zkontrolujte napětí hnacích řetězů a dle potřeby napětí upravte.
10) Převodka šneku L25A je plněna převodovým olejem PP90. Náplň je celoživotní a převodovka je
tedy bezúdržbová.
11) Jednou ročně zkontrolujte dotažení šroubových spojů.
USKLADNĚNÍ
1) Uskladněte sněhovou frézu na chladném a suchém místě.
2) Zabezpečte frézu proti posunutí dřevěnými bloky.
3) Pístní tyče hydraulického válce by měly být v zatažené poloze nebo chráněny proti vnějším
podmínkám promazáním a zakrytím proti prachu. Tímto jsou zabezpečeny proti rezavění a
mechanickému poškození.
4) Před uskladněním frézu řádně očistěte.
5) Řádně zkontrolujte všechny díly frézy. Vyměňte opotřebované nebo vadné díly.
6) Místa s odloupnutým lakem přetřete ochrannou vrstvou barvy.
7) Před uskladněním proveďte promazání všech mazacích míst.
-8-
TECHNICKÉ PARAMETRY – POHLEDY DSF 565
-9-
TECHNICKÉ PARAMETRY – POHLEDY DSF 567
- 10 -
TECHNICKÉ PARAMETRY
TYP
Doporučený výkon (HP)
Šířka záběru (cm)
Výška záběru v pracovní poloze (cm)
Průměr metacího kola (cm)
Hloubka bubnu metače (cm)
Počet lopatek metače
Průměr hřídele metače (cm)
Otáčky metacího kola (ot./min)
Nastavení sklonu klapky metacího kanálu
Hnací řetězy
Otáčení odhazovacího kanálu
Nastavitelné kluzné lyžiny v rozsahu (cm)
Kategorie závěsu
Náhon
Váha (kg)
DSF 565
15
140
62 - 66
48,5
15
4
3,5
540
30°, 50°,70°
12B-1
+90° -90°
4
1
2
240
08/2007
WISCONSIN Engineering CZ s.r.o.
Vrahovická 41, 796 01 PROSTĚJOV
CZECH REPUBLIC
Tel: +420 582 401 915
Fax: +420 582 401 919
E-mail: [email protected]
Internet: www.wisconsineng.cz
- 11 -
DSF 567
15
120
62 - 66
48,5
15
4
3,5
540
30°, 50°,70°
12B-1
+60° -60°
4
1
2
218

Podobné dokumenty

návod k obsluze - WISCONSIN Engineering CZ

návod k obsluze - WISCONSIN Engineering CZ - Vaše sněhová fréza byla pečlivě zkonstruována a jsme přesvědčeni, že splní Vaše požadavky na kvalitu, výkon a spolehlivost. - Tento návod k obsluze byl vytvořen k tomu, aby Vám napomohl k bezpečn...

Více