ROZVAHA :asovd rozrseni

Transkript

ROZVAHA :asovd rozrseni
M niml Лfzavazn,vyCet nlomacf
pOdb vyh● も
ky ё500r2002 Sb
ROZVAHA
JmOno a piimenl obChOdninma neb。 り
n,
vp:n6m rozsahu
ve znOni pOzd倒 も
ich predp sl
nOzev Jδ etn iedぅ olky
ke dni31 12 2013
VARIEL,as
(V∞ けCh‖ Sに にh Ko
P「 山myslov1
1034,Z「
nS
uこ
S d o nebo byolStё
(kya m st。
podnik`ni16i l se od `Oetn
by01Stё
iedn。
45148287
AKTIVA
Oznaeeni
PSё :28522
Cso
B02o66ё eini obdObi
76dku
Koreに e
Netto
Netto
1
2
3
4
b
AKTIVA CELKEM
(7o2+03■ 31463)=F67
Dlouhodob,ma,etek
B
B
Dlouhodob′
│
(F 04+43+23)
nehmOtn,rnaletek
003
(:o5a212)
3
4
B‖
569475
157540
411935
297289
379656
157203
222450
183959
41767
8719
3048
5796
11751
8719
3032
Ccenitelnd preva
4
maletek
D ouhodob′ hm。 ln′
B‖
ヽ
Иinu10 60 ob10bi
B「 utto
(f14a222
219405
178463
5455
5455
100740
86462
184661
98669
47521
9341
9341
5200
5200
367889
148484
5455
1
2
Stavby
3
Samosiatn6 movit6 v6ci a soubory movitkh v6ci
7
Nedokonoen′ d10uhOd00,hmoin′ maletek
8
roskytnute zalohy na dlouhodobi hmotni maj€re
AKTIVA
Oznaieni
62492
163232
015
021
Cis o
Bё ttn0 60etni oboobi
M nu●
radku
b
Ob02nl aklva
C
(: 32439+48+53)
zasOby
│
CI
│
3
Virobky
6
rosk),tnut6 zdlohy na zasoby
DlouhoOobO pohledlvky
Netto
Netto
3
4
113036
67324
50880
35270
29342
25238
25238
15783
6469
6469
5717
347
347
14781
14781
13799
13064
13064
13342
047
1636
163C
043
100570
337
100233
41061
049
36001
337
35664
35228
052
5796
337
Pohled6vky z obchodnich vztahd
inё pohledlvky
」
8
Odlo2enl dalovl poい led`vka
C
Krltkodobё pohledbvky
C
Pohledlvky z obchodnich vztahl
(F 498257)
Pohied5vky za spoledniky, aleny druzstva a za
KratkodobO posk,nutё
Zう
ohy
Kratkodoo,lnanё nf maletek
(F 59a262)
Jdty v bankech
:asovd
rozrseni
Naklady pF Stich Obdobi
◎ B‖ ance Praha 2009
9
9
6441
6441
057
J nO pohledlvky
DI
D1 1
489116
ObdObF
67324
(i 40a247:
7
2
2
Matell
Nedokonden6 viroba a pootovary
CV
C Vl
Korekce
│
lё
188779
031
(: 33a238)
2
1
B「 utto
31755
(i
b4 at 66
7296
130
130
162
6311
6311
7134
703
294
703
294
PAS VA
Oznaaeni
a
A
へ
へ
│
A
‖
`
Stav v bettnOm uOetnim
Obdobr
Slav v minul6m [detnim
obdobi
5
6
b
PASIVA CELKEM
(F68+85+118)=1001
ヽ
/1asini kap t11
(: 69+73+73+81+84)
Z● kladni
22074
55391
55394
55391
211
238
244
211
-33556
27
-18436
-33556
-18436
「ozsahu
-11313
-15119
86+91+402+,14)
401062
274824
28811
189053
208111
127053
80000
62000
72)
kap lll
070
Rezervni,Ondy nedO te n,10nd a Ostatnifondy ze z sku
`
2
2
(: 79+80)
――――――
079
Statutlrni a ostatnf fOndy
080
hOspOdaわ
ni m nu ych et
(F32+83)
Neuhrazenう ztrata minulych el o
V,Sledek hospOdareni bё
AV
ttnё
ho 10etnihO obdobi
69-73-78-31-85‐ 418)=F60vソ kaZU
(F01‐
Cizi zdrole
(こ
Dlouhodob0 2aVaZky
B
078
Zlkonn,rezeryni fOnd′ NedO te n,fOnd
Vフ Ыedek
A iV
2 Sku a Ztraty v p nOm
(み 92o乏
7
Dlouhodob● 5mё nky k lhradё
9
Jine zA\razky
101
098
PAS VA
OznaEeni
Cis o
radku
b
B‖
KratkodobOあ vazky
│
B ‖1 1
Zavazky z obchodnich
(F lo3 a乏
26vazky k zamEslnancUm
6
Zavezky ze socialniho z€bezpedeni a zdravotniho poji6t6ni
7
St6rt -
8
Kralkodobё
10
Dohadne
1,
Jine zevezky
atO zalohy
り
vypomoci
Bankovni lvO,d10uhodob0
CI
`
20640
28594
107
2682
2607
1569
1511
1580
976
2580
508
(l
115at117)
115
lγ
rozliseni
(i
119 + 120)
Vydale p百
`tth obdobi
Sestaveno
dne:
28. 5.2014
Pr6vni forma 0detni jednotky:
akciove spoleanost
Pledm6t podnikani !detni jednotky:
vliroba, obchod a slu:by, zameanictvi, n6strojaistvi,
PodpisoW 26-2nam:
Podpis statutarniho orgdnu: Ing
Vibomi Roman
-
piedseda pfedstavenstva
Podpis osoby odpov6dne za 0aetnictvi: Ing Rumler Zdenek
Podpis osoby odpov6dn6 ze laetni
◎ B‖ ance
Praha 2009
6
66
B IV
Casov6
5
34271
110
BankovniUv€ry a
│
Slav v minul6m iaetnim
obdobi
29201
lety pasivni
KratkodobO bankovni lvё
Stav v腱 芝nOm 10etnim
obdobr
103
daiove z6vazky a dotace
B IV
C
113)
vaahi
5
p「
297289
10733
(F 70a乏
1
A‖
411935
55391
とうkladni kap tal
│
crs O
radku
-
finan6ni feditel
hlavni 10etni
84
75
83750
51500
63750
34500
20000
20000
140
391
140
394
uixlz
Mininllni zlvazn,vycetin10maci
podle vyhl15ky o 500/2002 Sb,
zrsxu
l
zrnAry
」
m6no a p7imeni oochodn l,Ira neOo
v pln6m rozaahu
ke dni 31 12.2013
(v celych tisicich Kd)
ve znё ni pozdelSth predp sl
jn′
ndZev lletnilednOtky
VARIEL,as
PrOmysiov6 1034,Z「
uё
n S
S`O o nebo oydも
tё Oこ etn iednotky a m sto
podnlklni 151 l se od bydiStё
PSC:28522
45148287
TEXT
Oznaaeni
C`so
′
adku
b
SkuteCnOsi v 6ё etnFm obdObi
b02nё m
m nuOm
2
│
V,kOny
(: o5a207)
Trzby za prodejvastnich vi?robkr:ia slu:eb
04
139314
148883
05
119314
139641
10207
7769
`
2
ZmEna stavu zasob vlastniainnosti
3
07
B
υ′kOnoVI Spotreba
B l
Spofeba matedelu a en€rgie
B2
Slu2by
(r 09+101
10
PFdanl hodnota
(′
03404‐
03)
``
9793
1473
69287
87953
47797
54538
21490
33415
70027
60930
54177
53155
C
Osobni nlk ady
Ci
C3
Mzdov6 nekhdy
37373
38821
Naklady na soci6ln i zabezpea€ni a zdrdvotnipojist6ni
12435
13006
1369
1328
C4
Socidlnin6klady
D
Dan6 a poplatky
Odplsy
d
(:13a乏
653
(′
2
20421
Tr:by z prodeje mat€ridlu
ZOsb吹 ov● cena prcldanlho dlouhodob6ho naleulu a
F
mate● llu
(「
23+24)
F2
PЮ dany natelう
G
Zmё na slavu re2eⅣ a opravn,ch po10Zek v prclvoznf Oblast a
komplexnich nろ kladu pFistich obdobi(ヵ L)
IV
H
20794
15322
19
2861
2355
21
2864
2355
22
4853
1364
1853
1364
louhodob6ho nehmoln6ho a hmotn6ho maietku
Irzbyz prodele dlouhodobeho majetku a mat€ialu
│││
││1
16)
│
156
Cstatni provozni vinosy
Cstatni provozni neklady
P『 ovozni
v,Sledekい ospodaわ ni
17‐ 18■
OB‖ ance Praha 2009
19-22-(+■ 25)'26‐
27
F 11‐ 12
〔
27+(‐ 23)― (-29)
6948
4951
1986
1683
3320
‐
419
TEXT
Oznaaeni
Cis o
Skuleanosr v uaelnim obdobi
m nulm
bё ttnOm
b
VI
2
Tr:by z prodeje cennich papinj a poditi
`
3
Prodan6 c€nn6 papiry a podity
55
X
N
Ndkladov6 0roky
XI
0
42
58
16429
OsEtni finandnivinosy
14575
1045
Os● tni nnanこ ni naktady
567
496
15893
15012
‐
1260
-312
1260
‐
312
-11313
15119
11313
‐
15119
‐
12573
‐
45431
FinanCni vysledek hospOdarenf
[F 31-32+33+37-38+39-40‐
(゛
-41)+42‐
′
43+44
48
45+(46)(-47】
O
02
Daら zp,lml za bettnouこ
innost
(F50+54)
odlo2en4
Visledek hospodaieni za b6:nou ainnost
(7 00+48-49)
V,dedek hOspOdare“
lcetn(obdoЫ
“
vソ Ыedek
(+´ )
(: 52+53‐ 591
hospodabni pた d zdanOnim(+´
)
(1 311+43● 53-54)
Sestaveno dne:28 5 2014
Pほ vniloma 6ё etnilednotky
Pた dmё t pOdniklni nё etnijednotky:
vircba, obchod a slu:by, zamednictvi, ndstrojdistvi,
Podpisovy 21Znam:
Podpis statut6rniho organui Ing
Vibomi Roman - piedseda piedstavenstva
Podpis osoby odpovCdne za idetnictvi: Ing Rumler
Zdendk
finanbni iedit€l
Podpis osoby odpovedne za la€tn i z6verku rsetnidka Radek- SR htavnitdetni
讐
06‐
12 ‐
◎ B‖ ance Praha 2009
ぷ珍
VARIEL, a. s. , Zrud nad Sezavou
IC:45148287
PFf10ha k roこ nf iこ etnf zivё rce za rok 2013
Clinek I.
ObdЮ dllijm6no
iё ctnijednotky:
Identiflk“ nf ё
ёctnlJednotky:
VARIEL,a.s.
45148287
`slo■
Rozvahov′ dcn`ё dnf z加 ё
rky
31 12 2013
0kalnを ik sestavenf iё etnf z`vけ ky:
31 12 2013
CI`nek II.
Obccn6 jdaJc o`ё etnfjcdnotcc:
1)
Nセcvi VARIEL
Pr`vni fo.11la:AKCIOVA SPOLECNOST
RozlЮ d可 (c`pFCdmё ty ёinnosti:
・ V"Sba,Obchod a sttby
・ zamcё nictvI,nastrOJが stvi
・ Trul■ ttstv・ I,podlallis"f
・ Mont舷 ,opravy,r"izc a zkougky elektnck′ ch z菰 Zenf
ё
stvi
・ Obrお ё
・
・ Malttst■ f,lakttlictVf,natё r“ s"i
Datuln vzniku:4.5.1992
0soby s 20 a vicc procentnfln podllcm na z`kl∝ ■lfm kapit`lu:
Ndzev spoleinosti
Sidlo
10Rこ
Podfl v%
ELL:AD,a.s.
praha l
47,66
DZ KRED:T,a.s.
Praha l
25623192
25623184
PFiloha k`こ etnf z`vё rce 2013
33′
61
Strinka l
VARIEL, a. s., Zrud nad Sazavou
lC:45748287
Statut6rni orgriny spoleinosti ke dni 31. 12.2013
Piedstavenstvo:
Piedseda:
Mistopiedseda:
Clen:
Ing. Vfbomli Roman
Novrik Ctirad
Plachj'Martin
Dozorif rada:
Piedseda:
Clenov6:
RNDr. Marsa Petr
JUDr. Tvrdik Jaroslav
Ing. Prachai Martin
2)
Majetkov6 ridasti spolednosti VARIEL, a. s. s 20 Vo podilem na zildadnim kapit6lu a vice:
Udetni jednotka nemh LLdn6. majetkov6 podily v jinfch obchodnich spolednostech.
Udaje o podtech zamdstnancri a
vjvoji mzdovlch a osobnich nAkladfi:
Stav zamEstnanc0 k datu:
31.12.09
31.12.10
31.12.11
31.12.12
31.12.13
150
145
■55
155
152
5
5
5
5
5
〕 31.12.09
41275
30533
9590
31.12.10
31.12.11
31.12.12
31.12.13
50819
37263
12334
1222
53155
38821
13006
1328
51177
37373
12435
1369
942
320
903
307
1105
376
PrimErnf evidenini poiet zam6stnanci
z
toho iidici zamEstnanci
N`‖
:
adv
lv tL.《
Soci61ni n6kiady
1152
46336
33909
11222
1205
toho iidici zam6stnanci:
Mzdov`nう kladv
1243
1292
423
439
Osobni n6klady za zam6stnance
M2dOV6 n6klady
N6klady na socidlni zabezpeieni
z
Nii klady na
soci6lnizabezpeieni
4)
VlSe ptjdek, rivdrt, poskytnutych ziruk a ostatnich plndni vfidi akcionaitm, spoledniktm
a
dlenrim statutii,rnich orgiinri ke dni 31. 1,2. 2013:
F
F
D
Ptjdky ve vj'Si 5 tis. Kd (3,75% p. a)
Uv6ry nebyly posklnuty Z6dn6
Z6ruky nebyly poskytnuty Zridn6
PFfloha k`こ etnf26Vё rCe 20 13
Strinka 2
VARIEL, a. s. , Zrut nad S{zavou
IC:45148287
Clinek III.
Info....ace o pottit′
ぬ mCtOd続 ,obccn′ch
Zム adtt a zpisobech oc“
ov“ i:
1)ZpiSOby occnali
vlastlli re2五
Uёctlll jednotlca occitte zお Oby V Souladu sc zよ onem o itctllictvi 563/91 Sb,vyhlお
ё500/92 Sb a ё
csk如 li`ё Ctnfmi stalldardy pro podllikatele a to:
kou
> Z`sOby nakoupcn6 jsou occiOvtty poHzovacilni ccnalni(cena poHzcnf a vedleJSf
pOnzOvaci nttladyjsou rozliこ en6 v analytick6 cvidcllci),
> Z6sOby vytvoFen6 vlastni dnnosti jsou occnё ny vlasmfmi pimヵ ni nよ lady olm′
mttcn`1,pnm6 nlzdy,re2ie,koopcracc)
Dmhy vedleJζ ich poHzovadch nakladi, kter6 se obvyklc zapoё
nakupovan,Ch ZasObjsOu
Ю zliこ cny
itか/可
v analyticc tё m l H pOHzcnf matcHau: ` dO pOttzovaci ccny
> 11120-cena pFcpravn6ho
> 11130-ccna baln6ho,obalt,palct
> H140-cena ostamich vcdlcJこ ich ponzovacich nttddi(clo,poこ tov■ 6,vystavmf JSD,…
P五 vyskladnё ni matcrl`lu se nよlady sou宙 scJfd s pOHZCnim matcH劉 u rozpouSttti tak,2c sc
nよ lady na poHz(狙 f matenttu Ю zdё li mezi ibytek a koncё ny stav z`sob
Ocenё d dlouhodob6ho hnotn6ho a nehlnotn6ho lnaictku
> Dlouhodob′
blnOtn′ a nclllnOtll′ maJetek jc c宙dovin v ponzovaci ccnё
Hmotn′
maJetek v ponzovaci ccnё od l tis-40 tis Kё je pov舷 ov“ za drobn′ hmOtn′ maJetek,
o ktcrtt jcdnotka`ё ttte jakO o zisobacll(501210)a nelmOtll′ maJetek d0 60 1s Kё
idovtt do nttddi v roccjcho poHzcni(518960)
> Dlouhodob′ maJetek vy"oFcn,vlastni ё
innosti je oceiovtt vlastnimi nよ lady ncbo
jc pinё
rcprodukё ni pottzovaci cenou,je―
li niZSf
> Ccnn6 papfw a vkladyjsou occnclly ccnou po五 zovaci v souladu s platnini pFCdPisy
2)ZpisOb Stanovcnf rcprodukё d po五zovaci ccny
Reprodukё nf ponzovaci ccnajc stmovovma odbOm如 l Zndccm― dlc zndcckぬ o posudku
3)Podstatl16 zmё ny ve zpisobu oc● ov“ 1,v postupcぬ
sledovan6ho obdobi ncnastaly
Pouzc v i狼ci
invcstiё ni
iё ctni z`vけ ky`ё et“
odpisovmi a`aovttf v pibぬ u
jcdnotka`け ovala o pFedpisu nttku na obdttcni
dotacc z progralnu OPPI od MPO Prtta k nfZc uvcdcll“ nu proJcktu:
PFiloha k`こ etnf z`vё rce 2013
Str`nka 3
VARIEL, a. s., Zrua nad Sezavou
>
IC:45148287
Projekt 4.1. 1N031372 -,,Vjrobni zttkladna pro s6riovou vlirobu velkoplo5nlfch
sendvidovlch dihi" ve vj'Si 56.660 tis. Kd (rozvaha i. 057). Dotace obdrZena 5. 2.2074.
4) Udetni jednotka m6 vytvoien6 ndsledujici opravn6 poloZky k majetku:
D
Opravn6 poloZka k pohled6vkhn za dhfiniky v konkurzu (daiov6 - ridet 391110
ve visi 337 tis. Kd.
(dle $ 8 z6kona o rczewhch ve vy5i 100% pohledrivek pfihl65enlich u soudu)
5) odpisov! pl6n tdetni jednotka sestavila v souladu ve zndni zlkona t,. 563/91 Sb., a vyhlisky
t. 500/02 sb. Udetni jednotka zvolila rovnom6m6 odpisov6ni odpisovj' pl6n je stanoven na
rirovni odpisovj'ch sazeb dle zdkona d,. 586192 Sb.
6) Udetni jednotka postupuje pfi piepodtu dokladri
zndjici
ch na cizi mdnu v souladu
se
z6konem o lietnictvi dle 6 24:
F
D
)
U pohled6vek je pouZiviin smennl/ pevn! kurz iNB ldtvrtletni - l. prac. den dtvrtleti)
U zivazk&, DHM, DNHM - sm6nnj'pevn! kurz eNB(dtvrtletni - 1. prac. den dtvrtleti)
U pendZnich prostiedku smdnnj'pevn;i kurz eNB (dtvrtletni - 1. prac. den dtvrtleti)
7) Vlpodet odloZen6 dand byl proveden ze zristatkovj'ch cen DHM a DNHM mezi daiovjmi a
udetnimi hodnotami. Za rok 2013 dini odloZen6
odloZen6 dariovii pohled6vka 1 259 tis.
Kd. Celkovj'stav odloZene dand dini 1.636 tis. Kd.
dai
il6nek IV.
Dopliujici informace k rozvaze
V,こ e
a
vykant zisk:u a ztrhty:
Vvbran,ch 2`Va2kO k 31.12.2013
{v tis・
こうstka
Kこ )
1098
471
321
1252
Soci`lni poJlζ tё ni
Zdravotni pojiStEni
Dafi ze zdvis16
iinnosti
Dafi z piidan6 hodnoty
Silniこ
7
nr da前
Datum fhrady
17 12014
17 12014
17 1 2014
24 1 2014
29 1 2014
Vj'znamn6 ud6losti (od data ridetni z6vdrky k datu auditu) v oblasti aktiv a zi.vazkfr:
ROZVAHA
v tis.Kこ )
〔
AKT:VA CELKEM
31.12.2013
30.4.2014
Zmё na stavu 12/13-04/■ 4
411935
222453
188779
-63092
-140
easov6 rozli5eni
703
PAS:VA CELKEM
411935
10733
401062
343843
217100
130994
749
348843
6883
341960
140
0
Dlouhodob}' majetek
Obё ttn6 aktiva
Vlastnf kapit61
Cizf zdroje
easov6 rozliSeni
PFfloha k`こ etnf zivё rce 2013
-5353
‐
57785
+46
‐
63092
-3850
-59102
Str6nka 4
VARIEL, a. s.,
Zrui nad Sezavou
IC:45148287
Odbё ratcl CS
cm 2 a vice%na tiお
N6zev odbEratele
`ch 2013
bcz DPHObrat
(v tis
Obrat rok
v%K Obrat rok 2014〔 304。 )
SKODA TRANSPORTATION. a.s.
G3Systems Ltd
N+N spol. s r.o.
30,48%
9,51%
7,11%
6058
5014
4258
5,08%
4,20%
-eskd poSta, s. p.
AZD Praha, s.r.o..
Cegelec, a.s.
3438
4150
Greif-akustika, s.r.o.
Sistemi lndustrial S p A
Doda vatele s
Ndzev dodavatele
2 a vice
%o
na
3′
vё ctllё
6403
Montdieizolaci, s.r.o.
2969
Koma Modular. s.r.o.
2233
1909
sro
HEMPEL(Czech Repub‖ c)sro
NYPRO
2′
1835
hutni prodej, a.s.
113
0,18%
20′
0′
19%
00%
2,54%
0,85%
0,04%
26
0
00%
0′
DPH(v
Obrat rOk 20■ 4〔 304.)
Obrat v%
1608
579
2050
667
1258
10,15%
3,66%
12,95%
4,21%
365%
1820
28,60%
1555
521
57%
88%
48%
Obrat v%
12,85%
5,96%
4,48%
3,83%
3,68%
Obrat rok 2013
Ferona, a.s.
Sika CZ′
3′
Yo
17507
12361
2υ
36368
11345
8488
v
Obrct
フ,94%
2050
12′
95%
PFchl cd hiavnich aktivit rv
Druh aktivity
0切 em trtteb
%podi:na trttb6ch
rok 2013
Laminiitov6 virobky
Kontejnery
Technologick6 domky
vtrobky
Ostatni prodej sluiby
Zdmedn ick6
46409
33684
6427
6488
26306
0切 em trtteb
rok 2014(304〕
90%
38′
28,23%
5,39%
5′
44%
22,04%
%podil na trttbich
k30.4)
〔
21423
24484
9793
4285
1224
35,00%
40,00%
16′
00%
7,00%
2,00%
Dlouhodob,l■ llotn,Inaictck k 31 12 2013
Dlouhodobf hmotn'i majetek
Poiizovaci cena
Oprdvky
163232
62492
184661
85992
"js K0
Budovy, haly, stavby
Samostatn6 movit6 v6ci a soubory movitvch v6cl stroje,
stroje, pifstroje, dopravni prostiedky
PInistkv dlouhodob6ho ncmotn6h。 lnaietku v rOcc 2013
Nizev majetku
Vё cn`bFemeno― pFelo乏 ka STL pFipOjky zruこ
(v tis Kこ )
n S
―RVVE
GasNet
Poiizovaci cena
11
Celkem
11
PFfloha k`こ etnf z`vё rce 2013
Strinka 5
VARIEL,a s,Zruこ nad sizavOu
PIistkv dOuhOdOb伍
IC:45148287
O hmotnぬ o mttaku v rOcc 2013
js Ko
N6zev majetku
∼
Notebook Apple
Poaitaf Hewlett Packard
68
42
KomDresor GAL1FF
162
9
Eυ
つJ
Renault Trafic
Renault Fluence
Hala pro sendviiov6 procesni centrum vdetnE jefdbov6 dr5hy
Mostow jerab 10 tun
Mostovy leF6b 10 tun
3D fr6zovaci centrum s NC iizenim
Segmentov6 hydraulickii ohribadka plechu vdetn6 doplikti
doplikri
M6iici pracoviit6 pro testovdni sendviae vaetn6 doolikt
Lepicf technologickii linka v6. ziikladniho vybaveni
Hydraulickry' lis vietn6
Nova vr6tnice VARIEL
Forma stiechy OPD 3/5
Forma stFechy oPD 3/6
Forma stiechy K67
Forma bok aela tramvaje PL
Forma bok aela tramvaie
PL
Forma bok iela tramvaje
PP
Forma bok dela tramvaie ZL
Piipravek na odsdvdni stiech -odsiivaci st0l
Piipravek-piitladnry' vakuovaci rdm na odsdvdni stfech
Piipravek-manipulatnf piipravn'i podstavec
Piipravek-manipulaini piipravnf podstavec
22100
1490
505
26950
4736
206
206
160
42
44
44
120
Trafostanice energoblok-TZ
Rekonstrukce socidlniho zaiizeni hala ll oiistavek-TZ
1153
855
237
108
Ooloceni z6vodu-TZ
Stiedotlak\i plynovod-TZ
OsvEtleni zdvodu-TZ
dOmこ p 109-kanalizaこ
267
12000
1625
1625
7600
206
118
100
100
100
100
Forma stiechy OPD 3/5
Bytovψ
Poiizovaci cena
nf pγ
ipojka
Celkem
29
EJ
Ocelov,pFiStFeζ ek TZ
83462
Pronttcm dlouhodob6ho hmotn6ho maictkll k 31 12 2013
Uё ctnfjcdnotka pronaJfmi niを c uvcden′ d10ullodob′ malctck:
> POzcmky― prckladiStё u CD 2 793 m2 k podnikatclsk6 ёinnosti
> BytOv′ dim ёp 109-pronttcIIn k podnikatclsk6 ёinllosti
> Pozclanck― ttavnf pOrost 4 488 m2 v obci Vidicc(obora)
PFfloha k`こ etnf zivё rce 2013
stranka 6
VARIEL,a s ,Zruこ nad s`zavOu
IC:45148287
Uё ctnfjcdnotka nclana uzavFcl16 2`dn6 1casingov6 smlouvy na inallё ni pronttcm naJat,h Vё Ci
kc dni scstavenf iё etllf z`vけ
ky
Pohlcd`vkvk 31 12 2013
fnformace o pohledSvk6ch ke dni 31. t2,2Ot3 (ilenEni na tuzemsko a zahraniii)
TUZEMSKO
POHLEDAVKY
b″ クttο
ObJem
14781
ye νrls κご
`d●
00
Dlouhodob6 pohledivky
celkem:
z toho z obchodniho styku:
Jin6 pohlediivky
Odiottend dahovう pohled6vka
Kritkodob`p● hledivky ce:kem:
z
toho z obchodniho styku:
z
toho do splatnosti:
z
toho po splatnosti:
13064
1636
94037
29468
26383
3085
2218
ZAHRAN:こ
%
CELKEM
1
Objem
%
Objem
00%
0
0,00%
14781
100,00%
0
0′
00%
81
00%
100′ 00%
0
0,00%
0
0′
93,82%
6196
6196
5788
13064
1636
■00233
35664
32171
3493
2347
100′
100′
82,63%
82,01%
88,32%
408
00%
6,18%
17,37%
17,99%
11′
68%
94,50%
129
5,50%
231
dnO:
0
100,00%
0
65,63%
100,00%
0′ 00%
352
349
34,37%
100,00%
nad 365 dnl:
397
89,21%
48
445
5796
10000%
0
10,79%
0,00%
5796
58764
100,00%
0
0,00%
58764
0
0,00%
0
0
9
0,00%
100,00%
0
000%
0′ 00%
00%
do 30 dn山
:
31‐ 90
:
dnこ
91-180 dnO:
181‐ 365
Poh leddvky za idastniky
sdruieni
Jin6 pohlediivky
z toho po splatnosti:
Krdtkodob6 poskytnut6 z6lohy
Vytvoien6 opravn6 poloiky:
PFfloha k`こ etnf z`vё rce 2013
121
337
0
0
0′
349
0
9
337
%
100′
00%
100,00%
100′
00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100′
00%
0,00%
100′
00%
100,00%
100,00%
100′
00%
0,00%
0,00%
100′
00%
Strinka 7
VARIEL, a. s. , Zrui nad Sezavou
IC:45148287
Z`vazkvk 31 12 2013
f
nformace o zdvazcich ke dni ?L.lZ. ZOL3 (ElenEni na tuzemsko a zahraniii!
ZAVAZKY
TUZEMSK0
jdare Vお で
Objem
Dlouhodob6 zSvazky celkem:
toho do splatnosti:
z toho po splatnosti:
(rStkodob6 zdvazky celkem:
z
z
toho
z
288111
288111
obchodniho styku:
-
0
98,23%
97,50%
97,90%
0,00%
Objem
0
0
0
516
516
431
EJ
31
%
100,00%
100,00%
0,00%
00
toho do splatnosti:
z toho po splatnosti:
z
0
28685
20124
20124
CELKEM
ZAHRANIEi
%
0,00%
0,00%
0,00%
1,77%
2′
50%
2,10%
100,00%
0け em
%
288111
288111
85
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0
29201
20640
20555
0
2682
1569
2580
0,00%
100,00%
0
0′
00%
0
0
0,00%
100,OCl%
0
0,∞ %
100,00%
0
0,00%
2682
1569
2580
Jin6 zdvazky
84
100′
00%
0
0,∞ %
84
Dohadn6 ddty pasivni
66
0,00%
100,00%
0
0,00%
66
0
0′
OCl%
1580
ncim
SociSlnl a zdravotni pojistdni
Zivazky z piijatich
00%
90 d n0:
TSvazky za (tastniky sdruient
Zdvazkv k zamEstna
100′
ziSloh
Stiit-daiov6 ziivazky a dotace
1580
100′
00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Uё ctni jcdnotka nevykttc 2`dn6 ZiVazky po lhitё splatnosti、 ■ё
i zdravotnlln poJiS′ ovninl,
okrcsnim spr″ ёsocia」 ho zabczpeё eni a inanё dmu ttadu Tcnto st″ bメ uvcdCll′ mi
institucemi odsoulllascn
Dlouhodob,malctck zatiを 製,z`staル mf=旦 ⊇
=Jclll kc dni 31 12 2013
Uё etnl Jednotka m`dlouhodob′
maJctek zatf2cny z6st″ nfm pr卜 cm k zaJlgtё nl pohlcd加 ck
nfm iv“ uё NDP/01/CTUV/017745148287 zc dne 30 8
2012,a to do cclkov6 v′ SC 77 700 tis Kё ,vc prospё ch Ralmeisellbank a s,Praha Dalこ i
ZttiStё ni vypl"`Ze smlouvy o investiёnfm ivttu ё NDP/01/CTUヽ ″
//02/45148287 ze dne 12
42013,a to do cclkov6 v′ こ
C15 750 tis Kё ,vc pЮ spё ch Raiffcisenbal■ kas,Pralla Poslednf
za」 iStё ni pohled`vek vypl,v` Se smlouvy z poskb■ llut6hO `vё ru ve v′ Si 18 000 tis I(ё od
Vyp15∼ aJiciCh Ze smlouvy o investlё
Protect spol s r o zc dne 26 6 2013 a za116tё ni budouclch pohled`vck do vyse 6 000 tis Kё
PFfloha k`tetnf zivё rce 201 3
Strinka 8
VARIEL,a s ,Zruこ nad s`zavOu
IC:45148287
zastavnf smlouvv a zaliStぬ 〔ke dni31 12 2013
Uё ctnf jcdllotka mi uz″ Fcl16 smlouvy o zHzcnf zお taviho pr加 a k pohlcdお k6血 s ivёnttiCf
bankou Raiffeisenbank a s,Pralla v souvislosti s poskytnut,ni kr`億odobヵ ni reV01Vingovヵ ni
赫ё
ry na inallcOv“ fz`sob,pohlcd`vek z Obぬ odnfho styku a investiこ nich缶 品
> Snllouva ё:ZPP/01/ROP17701/45148287 ze dne 28 5 2009
> Smlouvaё NDP/01/CTUV/02/45148287 ze dllc 12 4 2013
Vlastllf kapita ke dni 31 12.2013
Zaobdobiod l 1 2013do31 12 2013zttadllikapitabezczmё ny
Zttladnf kapital dnf 55 391 tis Kё
Dё li sc na 55 391 ks akcii na maJitelc vc jmeno宙 t6
Akcic jsou c宙 dovtty jako zaknihovan6 cenl16 papf,v ccn廿
cvidenci celln,h papii u spolemosti centranf depOZiti ccnn"h papfi,as,Pralla/1SN_`inf
hodnotё 1 000,一 Kυks
CZ0005122143/
Rなha valn`hromada konan`dne 27 6 2013 za rOk 2012 Юzhodla o rozdё lmf vぃ lcdku
hospodttRnf za rok 2012-ztratё ve、 γsi 15 119 tis Kё takto:
> PFcvOd na`ё et neuhrazcn′ch Ztrat z minul,h let Ve v“ i15 119 us Kё
Rcz(脚 v ke dni31 12 2013
Spoleёnost ncvytvttela ke dni scstaveni iё ctnf z`vё rky za rOk 2013 Z`dn6 rezcrν γ
Schv6lil: Ing. Vj'bomf
Ve Zruё i nad S`zavou dne 30 5 2014
。
。鵬]樹 ;
06‐ 2011
12 ‐
Seznam pHloh:
1 0rga■ izaё ni
sch6ma VARIEL,as
2. Piehled o andniich vlastniho kapitrilu za obdobi 1.
l.
2013 do 31. I
4. Ylkaz zisktt a ztrhty v pln6m rozsahu za minuld ridetni obdobi 1. 1 .2012
Pttfloha k`こ etnl z`vё
rce 2013
13
- 31. 12. 2012.
Str6nka 9
VARIEL,a s,Zruこ nad sizavOu
Ie:45r4A2a7
PFilohaこ .1
PFfloha k lこ etnfzivё rce
2013
Strinka 10
VARIEL, a. s. , Zrui nad S{zavou
IC:45148287
PFilohaこ .2
PFehled o zmこ 口ich vlastn■ O kapitilu za obdobl od l.1.2013 do 31.12.2013
Poこ
Titul, tiet (v tis. KI)
nf
`teこ
Zistatek
A. Zikladni kapit l zapsaa! v OR
(4 I I
)
Z(*Jadni kapitAl nezapsanj v OR (4 I 9)
ClZよ ladlll kapitil(411+μ 419)
C.2 Vlastni akcie a vlastni obchodni podily (-252)
Zvysem
55391
0
KoneCny
Srd2e壼
0
ztstatek
55391
0
0
0
0
0
55391
0
0
0
0
55391
0
0
55391
0
0
0
0
211
0
0
27
0
27
0
G. Kapittilov6 fondy (413)
0
0
0
0
H Rozdily z pFccc壼 」 (+/‐ 414,V‐ 418)
0
0
0
0
0
0
0
C.Z6kladnf kapitil■
)(Cl+C2)
D. Emisni ddio (412)
E. Rezervni fondy (421)
F. Ostatni fondy ze ziskl (422,423,427)
I Zisk`ё etrch obdobf“
28+D431)
J Zttta`ё ctllich obdOb`(429+NID 431)
K Zisυ z● 五ta
za■ ёciご
obdob`po zdanё 」
Vlastni kapiadl celkem (souiet C
PFfloha k`こ etnf z`vё rce 2013
aZ
K)
-33566
0
0
0
22073
0
つ4
0
55391
B.
0
-33556
11340
10733
Str`nka ll
VARIEL,a s ′Zruこ nad sizavOu
IC145148287
」
meno a pFimeni OoChodniima neboin′
nazev`OetnfiednOtky
VARIEL.as
Prttmyslova l o34,Zruこ
nS
S祠 ぬnebo b●
a m`t。
pOdnita市
148287
AKTIVA
Oznaaeni
PSC:28522
Cis o
Bezn0 6ceini obdobi
radku
Bru‖ Ю
b
へKTIVA CELKEI.l
1
(F 02+03+31+63)=F 67
Dlouhodob′ maletek
(: 04+13■
Dlouhodob′ nehinOin,maletek
│
D ouhodob′
Netto
2
3
4
139858
32993e
(F14a222)
169315
18(
(F 05 az 42)
hmOtn,mttetek
Neto
23)
Oceniteln6 prava
BI
M nu0 60 0bdObi
Korekce
437147
001
3
4
にtё lё etttjednotky
15H se“ b"に lё
11755
5959
5796
11751
5959
5792
000
4
013
311725
B11
1320
4
133562
178163
16793G
5455
5455
5450
2
Stavby
144109
57647
86462
3
Samostaln6 rnovit6 v6ci a soubory movitich v€ci
123436
75915
47521
15089
7
Nedokonё en,d ounOdOb′ hmOtn,maletek
3
POskytnutO zl ohy na dbuhOdObソ
31755
48583
B
Dloυ hodob′
6970
020
hmotn,mttetek
輌nanさ ni maletek
(7 248230)
20481
31755
023
Podily- ovladanii osoba
AKTIVA
Oznaaeni
Cis o
BO芝 nO
lcetni obd00i
M nu膊 60 0bdObi
ぬdku
Bttto
b
C
Obeznl akt va
(F 32+39+48●
Z'saby
「
│ ,
(i
58)
031
`
113370
Korekce
Netto
Neto
2
3
4
337
113036
460279
50o甲
29342
42569
29342
50880
33 aZ 38)
Maten`
28717
2
Nedokonden6 viroba a polotovary
034
15783
15780
11900
3
ゾ,rObky
036
5717
5717
1834
6
toskytnut6 zilohy na zesoby
038
38
38
121
13799
13799
13185
13342
13342
13040
Dbuhodobё pOhledlvky
C‖
C‖
1
(F 40a247)
Pohledbvkソ 2 0bChodnich vz ahl
7
」
lo6 pohledlvky
8
Odbttenl danova pOhledち vka
Kratkodobё pOhledlvk,
376
(i 4982571
Pohledlvky z obchodnlch vztahl
4
7
9
IV
Pohledう vky za spOleOniky,Oleny d則 老
s市a a za
41061
97985
337
35228
51227
5796
Kftitkodobe poskytnute zilohy
055
」lnO pohledう vky
K`tkodob,lnanoni maletek
46747
(7598202)
058
ucly v bank6ch
rozliseni
D I
easovd
D14
Naklady pFiStich obdobi
3
337
35565
052
astniky sdttzeni
`ё
IV `
2
41398
PFimy p「 にJch obdob
Pttfloha k iこ etnf z`vё
◎ B‖ ance Praha 2009
rce 2013
(i. 64 aZ
661
066
7296
7296
6540
162
162
169
7134
7134
6371
294
294
339
294
299
40
Strinka 12
VARIEL, a. s., Zrui nad Sdzavou
IC:45148287
PASiVA
Oznadeni
Slav v bё 2nё m 10etnim
Cisio
radku
obdobi
Slav v m nu10m`∞ inim
obdobi
5
6
b
。ASIVA
A
CELKEM
(F60■ 85+118)=:001
Vlastni kapital
Zろ kladnf
Zう kladni
kapit`│
(: 70a乏
72)
5539't
kapital
55394
55391
211
211
-18436
-15698
18436
15698
Rezervnifondv, ned6litel'ly fond a ostatnilondy ze zisku
ハ‖
1 2
A‖ I
(F 79+801
ZlkoΠ n′ EzerVni lond′ Nedё lte
Siatulimi
A IV
n′
lond
a ostatni fondy
V,Sledek hOspOdareni minul,Ch let
2
(7 82+33)
Neuh「 azen4 ztrata n nu′ ch et()
V,Sledek hospOdareni bё
へ
3299(
297289
73+78+81 +34)
(r 69■
V
ttn● ho
10etniho obdobi
(F O` -69-73‐ 73-84-35-113)=F 60v,kaZU ZiSku a ztraty、
o nOm rozs.ht
B
Cizi zdi"e
B
Dfouhodob6
(: 86,91+う 02+`,4)
z5vazky
(i
7
Dlouhodob6 smEnky k nhradC
0
)ine zevazky
292558
92 a2101
189053
87390
62000
PASIV A
Cso
旧
一
Oznadeni
Slav v b02nOm 10etnim
obdobF
Stav v minul6m [aeinim
obdobi
5
6
b
B ‖
Kratkodob6 zろ vazky
│
B I
イ
62000
(F lo3 a2 110〕
34271
Zavazky z obchodn,ch vzrahi
28594
34897
ZAvazky k zamEstnancim
2607
2574
6
ZAvazky ze socialniho zabezp€denia zd€votniho pojisteni
1511
1485
7
Stlt― da首
976
47415
8
K€tkodobe piijate zalohy
508
1016
10
Dohadn6 ,6ty pasivni
112
11
」inO zavazky
113
4
Zavazky ke spo eOnfklm,Oenln d『 u2st a k ucastniklm sdrutten(
5
ov0 2avazky a dotace
pOmoCi
B IV
Bankovnf uvё
B IV l
Bankovni ivEry dLouhodobe
2
159
ry a vソ
(デ イ15a老
`171
Krltkodob6 bankovni 6vё
│
easove
1 1
υ,dale
64
4
`イ
145
rv
rczliseni
(i
119 + 12O\)
pr stich obdObi
31500
37500
20000
18000
391
117
391
117
Sesteveno dne: 30. 5. 2013
Pravnifomata€tnijednotky:
Piedmdt podnikiin i
odetn i
jednotkyi
akciov6spoleanost
viroba, obchod a sl!:by,
za
me6nicivi, nSstroj6istvi. ..
.
Podpisovt zrznam:
Podpis statuttmiho o子 Oanu:lng V′
b。
「nソ
Roman‐ predseda predslavenstva
Podpls osoby odpOvさdn6 za 10etnictvi lno Rumler ZdenOk - lnanOn`redilel
Podpis osoby odpovednO za口
Oelni z● vё rku:Setniё ka
28522 2則 Ons
nU
nU
●ム
Prumyslov。 lo34
PFfloha k`こ etnf z6vё rce 2013
◎ Biance Praha 2009
Radek― SRh,avni Oこ etni
。 ▼
D。 寝瑠輩y
Strinka 13
VARIEL, a. s., Zrut nad Sdzavou
IC:45148287
ke dni31 12 2012
OznaOen
TEXT
Cis o
radku
b
‖
Vykony
‖1
Tttby za prodel v astnich vyrelbkl a s uzeb
2
li
05 eZ
O7',
Skuteこ nost v lceい in obdobi
b02nOm
minu ёm
i
2
04
Zm€na stavu z6sob vlaslnidinnosti
3
139641
189312
7769
10895
1473
28539
87953
Spo(ぬ ba matelllu a energie
54538
94154
SIuttby
33415
44822
Pndanl hodnola
(F03+04-08
11
6093C
C
53155
C
C
N● HaOy
na sOdlい 1 2abeZpece“
,“ ravobip● steni
C
li n`klady
D
17
Od● Sy diouhodob`ho nehmotn6ho a hmotnCho maletku
│!1
Trzby z prodeje dlouhodob6ho majetku a materi6lu
Tr:by z prodeje dlouhodob6ho majetku
1 2
lZby
37263
13006
12334
4328
1222
653
439
15322
10533
2355
(: 20,21
, 1
38824
6
z prodeje maleri6lu
24
2355
F
1232
′
F2
1364
zmena ttvu● zerv
a opravnych polozek v provozni obla珈
komplexnfch nlkladl pttstich obdobr(■ ´)
G
IV
●
27
つrovozni v,Sledek hospOdareni
17‐
[F ll‐
10+19-22-(+′ ‐
25)● 26-27●
◎ B‖ anp● lbabは2o鍛 nf z`vё rce 2013
12
(23)― (29)1
720
156
Cstatni provozni qTnosy
H
720
4954
18419
1683
‐
21340
419
Strinka 14
VARIEL, a. s.,
Zrui nad S6zavou
IC:45148287
TEXT
Cis o
Skuteё nost v 6cetnin obd00(
¨
●
Oznaaeni
bё
b
VI
2nOn
n nu6m
2
1
Tdby z prodeje cennich papiru a poditd
31
」
55
X
47
N
Xl
Oslatlifinandni ytnosy
“
0
4D
14575
12150
52
278
496
565
Finanoni v,Sledek hospoda′ eni
[7 31‐
32+33+37-38■ 39-40-(4′ _41)+42-40+44
48
45+(● 6)(-47)
0
21
02
-312
54
つ
1
vysledek hOspOdareni za bё ttnou OinnOst
(1 30,48‐ 49)
Sestaveno dne: 30. 5. 2013
Pr6vni forma ldetni jednotty:
akciov6 spoleanost
PiedmEt podn ikan i [detni jednotky:
vtroba, obchod a slu:by, z6m€6nicwi, ndstrojClstvi, ..
.
Podpisow 26znam:
Podpis statutdmiho o.gdnu: Ing
Vibomi Roman
-
piedseda piedstavenstva
Podpis osobyodpov6dnd za iaetnrctvi: Ing. Rum ler Zdendk
-
finandniieditel
Podpis osoby odpov6dne za i6etn i zavE*u:Setn i6ka Radek- SR hlavnitdetni
'
a
ワ‘
‐
06‐
2013
Prumyslov61034
28522 Ztuan.S.
tC
4s14a287
orc. c245148287
◎ BlanttnQ‖ ぬセlootnf z`vё rce 2013
Strinka 15
Zprixa nezfvisl6ho auditora
o ovdieni
iridn6 riietni z6v6rky k 31. 12.2013
obchodni spoleinosti
VARIEL.
a.s.
ti,
451 48 287
se sidlem Zrud nad Sdzavou, Prumyslovii t O3+.
zaosan6 v OR veden6m Mdstsk{m soudem v Praze. oddil B. vloZka 1556
Piijemce zprfvy:
statut6rni orgiin spolednosti, akcioniiii
Ovdiovan6 obdobi:
Od 1. 1.2013 do 31. 12. 2013
Auditor:
Ing. Viiclav Svoboda
Na Zlat6 stoce 551/14, Ceskd Buddjovice
oprdvndnf i. 162 5
Provedl jsem audit piiloZend ridetni zavdrky spoleinosti
VARIEL, a.s., zahrnujici rozvahu k 31.12.2013. vykaz
zisku a ztritly za rok kondici 31.12.2013 a piilohu t6to
ridetnf ziivdrky, kterd obsahuje popis pouZitlich
podstatnych fdetnich metod a dalSf v1-sv6tlujici
informace. Udaje o spolednosti VARIEL, a.s. .isou
uvedeny v piiloze t6to irdetni z6vdrky.
OdpovEdnost statutrirniho
orgrinu riietni jednotky za
riietni z6vErku:
Odpovddnost auditora:
Statutiirni orgiin spolednosti VARIEL, a.s. je
odpovddnli za sestaveni ridetni z6vdrky, kterrl podrivri
v6mf a poctivf obraz v souladu s deskymi f detnimi
piedpisy, a za takovy vnitini kontrolni syst6m. ktery
povaZuje za nezbylny pro sestaveni fdetni zfi drky tak.
aby neobsahovala vliznamnd (materirilni) nespr:ivuosti
zprisobend podvodem nebo chybou.
Moji odpovddnosti je vyjddiit na zaklad1 mdho auditu
qfrok kt6to tdetni zriv6rce. Audit jsern provcdl
v souladu se z6konem o auditorech. mezinirodnimi
a
icimi aplikadnimi
doloZkami Komory auditorri Ceske repuhlikl.
auditorskymi standardy
souvisej
V souladu s tdmito piedpisy jsem povinnen dodrZovat
etick6 poZadavky a napLinovat a prov6st audit tak.
abych ziskal piimdienou jistotu, Ze fdetni zavdrka
neobsahuje qiznamnd (materi6lni) nespr6vnosti.
Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupri.
k ziskiiLni dfikaznich informaci o
dSstkrich
a fdajich zveiejn6njch v ridetni ziivdrce. Vly'bEr
postupt zrivisi na risudku auditora, zahrnujicim i
ryhodnoceni rizik vyznamne (materirilni) nesprilvnosti
ridajri uvedenlich v fdetni ziivdrce zprisobend podvodenr
nebo chybou. Pii vyhodnocoviini t6chto rizik auditor
posoudi vnitini kontrolni systdm relevantnf pro
sestaveni ridetni ziivdrky, poddvajici vdrny a poctivi
obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodnc
auditorsk6 postupy, nikoli vyjddiit se k ridinnosti
vnitfniho kontrolniho syst6mu fdetni jednotky. Audit
t62 zahrnuje posouzeni vhodnosti pouZitych tidetnich
metod, piimdienosti tidetnich odhadri provedenlich
vedenim
i
posouzeni celkov6 prezentace fdetnf
zin6rky.
Jsem piesvddden, Ze drikazni informace, kterd isem
ziskal, poskytuji dostatednj a vhodnlf zriklad pro
vyj6dieni m6ho v'hoku.
Vfrok auditora:
Podl6 mdho nrizont fdetni ziivdrka pod6r'ii vdmi'
a poctivf obraz aktiv a pasiv spolednosti VARIEI-. a.s.
k 31. 12. 2013 a n6kladt a r"jnosri a vjsledku jejiho
hospodaieni za rok kondici 31. 12.2013 v souladu
s deskfmi ridetnimi piedpisy.
V Cesk,ich Buddiovicich dne 12. tervna 2014

Podobné dokumenty