Návod k obsluze

Transkript

Návod k obsluze
Meteorologická stanice
RMR500/RMR500A
Návod k obsluze
1
Obsah
Přehled přístroje .................................................................. 3
Pohled zepředu (Obr. 1) ............................................................... 3
Displej .......................................................................................... 4
Pohled zezadu (Obr. 3) ............................................................... 5
Vnější senzor - THGN500 (Obr. 4) ............................................. 5
Dálkový senzor - THGR122N (Obr. 5) ......................................... 6
Začínáme ............................................................................. 6
Vložení baterií ............................................................................. 6
Políčka názvů .............................................................................. 7
Dálkové senzory .................................................................. 7
Hodiny a kalendář ............................................................... 8
Příjem hodin ................................................................................. 8
Manuální nastavení času ............................................................ 9
Teplota a vlhkost .................................................................. 9
Alarm nadměrné vlhkosti ............................................................ 9
Předpověď počasí ............................................................. 10
Nasvícení ........................................................................... 10
Resetování ......................................................................... 10
Technické údaje .................................................................. 11
Upozornění ........................................................................ 12
O společnosti OREGON SCIENTIFIC .............................. 13
EU prohlášení o shodě ....................................................... 13
FCC prohlášení .................................................................. 13
Prohlášení o shodě ................................................................... 14
2
Přehled přístroje
Pohled zepředu (Obr. 1)
��
��
��
��
��
1. LCD displej
2.
�: Přepínání mezi zobrazením času, kalendáře a teploty/vlhkosti;
otevření režimu nastavení
3. : Zvýšení hodnoty v režimu nastavení; aktivace příjmu časového signálu
4. : Snížení hodnot v režimu nastavení; deaktivace příjmu časového
signálu
5.
: Aktivace nasvícení
3
Displej
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
��
1. Ikona předpovědi počasí
2. Ikona příjmu vnějšího senzoru
3. Zobrazení vnější teploty pro THGN500*
4. Zobrazení vnější vlhkosti pro THGN500*
5. Zobrazení teploty/vlhkosti pro prostředí hlavní jednotky
6. Časová zóna
7. Indikátor příjmu časového signálu
8. Zobrazení času (nebo zobrazení teploty/vlhkosti pro volitelný senzor)
9. Alarm nadměrné vlhkosti
10. Zobrazení teploty/vlhkosti pro dálkový senzor THGR122N
11. Zobrazení kalendáře (nebo zobrazení teploty/vlhkosti pro volitelný senzor)
*
4
Tento produkt je navržen k zobrazení vnitřní teploty a vlhkosti THGN500.
Pohled zezadu (Obr. 3)
�
�
1.
2.
3.
4.
5.
� � �
Otvor pro montáž na stěnu
Stojan na stůl
°C/°F: Volba jednotek teploty
EU/UK: Volba nejbližšího rádiového signálu (pouze RMR500)
RESET: Resetování přístroje na počáteční nastavení
Vnější senzor - THGN500 (Obr. 4)
�
�
�
�
����������
1.
2.
3.
4.
LED stavový indikátor
Otvor pro montáž na stěnu
Prostor pro baterii
Otvor RESET
5
Dálkový senzor - THGR122N (Obr. 5)
�
�
�
�
�
�
��
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LCD displej
LED stavový indikátor
Otvor pro montáž na stěnu
Otvor RESET
Přepínač CHANNEL
Prostor pro baterii
Začínáme
Vložení baterií
1. Sundejte kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte baterie správnou polaritou (viz obr. 3).
3. Stiskněte tlačítko RESET po každé výměně baterií.
� POZICE
VÝZNAM
Oblast vnější teploty/vlhkosti
(THGN500)
Vybitá baterie vnějšího senzoru
Oblast hlavní jednotky
Vybitá baterie hlavní jednotky
Oblast dálkového senzoru
(THGR122N)
Vybitá baterie dálkového senzoru
Oblast hodin a kalendáře
(nebo oblast volitelného senzoru)
Vybitá baterie volitelných senzorů
6
Políčka názvů
Názvy můžete vložit do hlavní jednotky podle obrázku 1.
Je 10 políček názvů v balíčku, se 7 prázdnými názvy a 3 názvy označenými
jako „MAIN UNIT“, „TIME“ a „CALENDAR“. Můžete vyplnit prázdné názvy pro
pozice, kde jsou instalované THGR122N a ostatní volitelné senzory.
Poznámka: Pokud je instalován volitelný senzor, „CALENDAR“ a „TIME“
název bude nahrazen.
Dálkové senzory
Toto zařízení může fungovat se 4 senzory pro získávání dat teploty a relativní
vlhkosti v různých pozicích.
V balení jsou 2 dálkové senzory (THGN500 a THGR122N), další 2 jsou
volitelné bezdrátové senzory k dostání osobitně.
Nastavení dálkového senzoru:
1. Otevřete prostor pro baterii a vložte baterie správnou polaritou.
2. Zvolte kanál, poté stiskněte RESET.
3. Uzavřete kryt baterií.
4. Postavte dálkový senzor do 30 m (98 stop) od hlavní jednotky.
Poznámka: Používejte alkalické baterie pro delší životnost a litiové baterie
během teplot pod bodem mrazu.
Vyhledání senzoru:
Stiskněte a podržte  +  najednou. Ikona stavu příjmu dálkového senzoru
bude zobrazovat následující:
IKONA
POPIS
Hlavní zařízení vyhledává senzory.
Byl nalezen kanál.
Senzor nelze nalézt.
7
Tip: Přenosový dosah může být různý v závislosti od mnoha faktorů. Můžete
experimentovat s různými pozicemi pro dosažení nejlepších výsledků.
Hodiny a kalendář
Poznámka: Pokud jsou instalované volitelné senzory:
• zobrazení času a kalendáře bude nahrazeno zobrazením teploty/vlhkosti.
� přepnete mezi zobrazením hodin a teploty/vlhkosti, nebo
stisknutím
zobrazením kalendáře a teploty/vlhkost; displej se vrátí na zobrazení
teploty/vlhkosti po 1 minutě.
•
Příjem hodin
Tento výrobek je navržen k automatické synchronizaci hodin s časovým
signálem.
Přesuňte přepínač EU/UK k volbě přijímaného signálu.
• EU: DCF-77 signál: do 1500 km (932 mil) od Frankfurtu, Německo.
• UK: MSF-60 signál: do 1500 km (932 mil) od Anthorn, Anglie.
RMR500A:
WWVB-60 signál: do 3200 km (2000 mil) od Fort Collins, Colorado.
Aktivace/deaktivace příjmu signálu:
Stiskněte a podržte  k aktivaci nebo  k deaktivaci příjmu signálu.
Poznámka: Příjem může trvat 2-10 minut. Pokud je signál slabý, zachycení
signálu může trvat až 24 hodin. Pokud je příjem signálu neúspěšný, postavte
přístroj blízko okna, stiskněte a podržte  k dalšímu vyhledávání signálu.
Indikátor příjmu signálu:
Silný signál
8
Slabý signál
Bez signálu
Manuální nastavení času
K manuálnímu nastavení času nejdříve deaktivujte příjem časového signálu.
�.
1. Stiskněte a podržte tlačítko
2. Stisknutím  nebo  změňte nastavení. Pořadí nastavení je: časová
zóna, 12/24 hodinový formát, hodiny, minuty, rok, režim kalendáře (měsíc
– den/den – měsíc), měsíc a den.
3. Stisknutím
� potvrďte.
RMR500: Časová zóna upraví posun času o +/- 23 hodin od přijatého signálu
času. Pokud deaktivujete příjem signálu, nenastavujte hodnotu pro časovou
zónu.
RMR500A: Zvolte časovou zónu: (0) Pacific, (+1) Mountain, (+2) Central
nebo (+3) Eastern.
Teplota a vlhkost
Přepnutí jednotek teploty:
Stiskněte °C/°F.
Poznámka: „HH.H“ nebo „LL.L“ bude zobrazeno, pokud je přijatá teplota
mimo určeného tepelného rozsahu.
Alarm nadměrné vlhkosti
Tento přístroj obsahuje funkci alarmu nadměrné vlhkosti pro ochranu před
plísní. Pokud je vlhkost nad 60%, ikona alarmu nadměrné vlhkosti
blikat a přestane blikat, pokud je vlhkost nižší než 60%.
� bude
9
Předpověď počasí
Tento přístroj předpovídá počasí na následujících 12 až 24 hodin do
vzdálenosti 30-50 km (19-31 mil) se 75% přesností.
Slunečno
Částečně zataženo
Zataženo
Déšť
Sníh
Nasvícení
Stisknutím
aktivujete LED nasvícení na 5 sekund.
Resetování
Stisknutím tlačítka RESET obnovíte počáteční nastavení přístroje.
10
Technické údaje
TYP
POPIS
HLAVNÍ JEDNOTKA
DxŠxV
134 x 27 x 134 mm
(5.3 x 1.1 x 5.3 palců)
Hmotnost
300 g (10.58 oz) bez baterie
Frekvence signálu
433 MHz
Rozsah teploty
-5°C až 50°C (23°F až 122°F)
Rozlišení teploty
0.1°C (0.2°F)
Rozsah vlhkosti
25% - 95%
Rozlišení vlhkosti
1%
Napájení
4 x UM-4 (AAA) 1.5 V baterie
DÁLKOVÁ JEDNOTKA (THGN500)
DxŠxV
50 x 22 x 96 mm
(1.9 x 0.9 x 3.8 palců)
Hmotnost
63 g (2.22 oz) bez baterie
Frekvence signálu
433 MHz
Počet kanálů
1
Přenosový rozsah
30 m (100 stop) bez překážek
Teplotní rozsah
-20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Rozlišení teploty
0.1°C (0.2°F)
Rozsah vlhkosti
25% - 95%
Rozlišení vlhkosti
1%
Napájení
1 x UM-3 (AA) 1.5 V baterie
11
DÁLKOVÁ JEDNOTKA (THGR122N)
DxŠxV
92 x 60 x 20 mm
(3.6 x 2.4 x 0.79 palců)
Hmotnost
63 g (2.22 oz)
bez baterie
Frekvence signálu
433 MHz
Počet kanálů
3
Přenosový rozsah
30 m (100 stop) bez překážek
Teplotní rozsah
-20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Rozlišení teploty
0.1°C (0.2°F)
Rozsah vlhkosti
25% - 95%
Rozlišení vlhkosti
1%
Napájení
1 x UM-4 (AAA) 1.5 V baterie
Upozornění
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Nevystavujte přístroj nadměrné síle, otřesům, prachu, teplotě nebo
vlhkostí.
Nezakrývejte větrací otvory novinami nebo záclonami, apod.
Neponořujte přístroj do vody. Pokud na něj vylijete tekutinu, okamžitě ji
vysušte jemným, suchým hadříkem.
Nečistěte přístroj drsnými nebo korosivními materiály.
Nemanipulujte s vnitřními komponenty přístroje. Ztratíte tím právo na
záruční opravu.
Používejte pouze nové baterie. Nekombinujte nové a staré baterie.
Obrázky zobrazené v návodu se mohou odlišovat od aktuálního
zobrazení.
Při likvidaci tohoto přístroje zajistěte jeho správnou likvidaci.
Postavení tohoto přístroje na určité typy dřeva může způsobit poškození
povrchu, za které společnost Oregon nenese odpovědnost. Přečtěte si
pokyny o údržbě nábytku.
Obsah tohoto návodu nesmí být reprodukován bez povolení výrobce.
Nevyhazujte použité baterie do komunálního odpadu. Baterie musí být
zlikvidované správným způsobem v separovaném sběru.
•
Všimněte si, že některá zařízení jsou vybavená bezpečnostním páskem
baterií. Před prvním použitím tento pásek odstraňte.
Poznámka: Právo na změnu technických parametrů tohoto přístroje a
obsahu návodu k obsluze je vyhrazené bez upozornění.
O společnosti OREGON SCINTIFIC
Navštivte naši webstránku (www.oregonscientific.com) pro podrobnější
informace o produktech Oregon Scientific.
www2.oregonscientific.com/about/international
EU prohlášení o shodě
Zde, společnost Oregon Scientific, prohlašuje, že tato meteorologická stanice
(Model: RMR500/RMR500A) je v souladu se základními požadavky a jinými
příslušnými opatřeními Směrnice 1999/5/EC. Kopie podepsaného Prohlášení
o shodě je dostupná na vyžádání přes náš Oregon Scientific zákaznický
servis.
FCC prohlášení
Toto zařízení vyhovuje části 15 směrnice FCC. Provoz je předmětem
následujících dvou podmínek:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí
akceptovat jakékoliv přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit
nežádoucí provoz.
Varování: Změny neschválené stranou odpovědnou za shodu mohou vést ke
ztrátě práva uživatele ovládat zařízení.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro Třídu
B digitálních zařízení, týkající se části 15 FCC směrnic. Tato omezení
jsou navržena pro dostatečnou ochranu pro nežádoucímu rušení v obytné
instalaci.
13
Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádio frekvenční energii a pokud
není instalováno v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové
komunikace. Avšak, není zaručeno, že rušení se neobjeví i u správné instalace.
Pokud toto zařízení může způsobovat nežádoucí rušení rádiového nebo
televizního příjmu, které můžete zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, uživatel
by měl odstranit toto rušení pomocí jednoho z následujících kroků:
• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvyšte vzdálenost od zařízení a receiveru.
• Připojte zařízení k jinému okruhu elektrické energie jako je připojený receiver.
• Kontaktujte prodejce nebo zkušeného rozhlasového/TV technika pro pomoc.
Prohlášení o shodě
Následující informace neslouží jako kontakt pro podporu nebo prodej. Pro
takové účely kontaktujte naše servisní středisko (na naší webstránce nebo na
www.oregonscientific.com, nebo na záručním listě zařízení).
My
Název:
Adresa:
Tel.:
Oregon Scientific, Inc.
19861 SW 95th Ave.,Tualatin,
Oregon 97062 USA
1-800-853-8883
prohlašuje, že produkt
Č. produktu.:
RMR500 / RMR500A
Název produktu:
Meteorologická stanice
Výrobce:
IDT Technology Limited
Adresa:
Block C, 9/F, Kaiser Estate,
Phase 1,41 Man Yue St., Hung
Hom, Kowloon,
Hong Kong
je v souladu s Částí 15 FCC směrnic. Provoz je předmětem následujících
dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2)
toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijímané rušení, včetně rušení, které
může způsobit nežádoucí provoz.
14
Informace pro užívatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.

Podobné dokumenty

Weather Forecast Station with Atomic Time Model: BAR206

Weather Forecast Station with Atomic Time Model: BAR206 Pokud je teplota na senzoru 1 mezi 3°C to -2 °C (37°F to 28°F), LED indikátor začne blikat, blikání přestane, pokud teplota bude mimo rozsah.

Více

RX8020 - 2

RX8020 - 2 plán oscilátoru a změnit v programu mikroprocesoru konstanty v tabulce. Doporučuji sadu krystalů 9 MHz, které vám vyrobí firma Krystaly z Hradce Králové. Jsou sice dražší, než běžné krystaly 4,43 M...

Více

Nový rídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS

Nový rídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS sestavení úplných událostí z fragmentů pocházejících z různých kanálů (event building) zapsání událostí do trvalého úložiště (data logging) dohled a řízení (monitoring, run control)

Více

Stáhnout PDF verzi

Stáhnout PDF verzi Vhodné na lepení koberců, jehlové plsti, textilu, linolea, filcu, korku, gumy, pěny, dřeva, skla, MDF, dýhy, překližky, lakované oceli atd. Použitelné i pro lepení na studený podklad jako betonové ...

Více

friendship flyer nově

friendship flyer nově Personifikovaná Cashback Card bude zaslána od minimální hodnoty obratů CZK 6.400. Nově zaregistrovaný člen může do té doby profitovat v plné míře z Lyoness výhod pomocí Blue Light Card, která j...

Více

Všeobecné podmienky CLUBu NFD 1) Club NFD. Club NFD je

Všeobecné podmienky CLUBu NFD 1) Club NFD. Club NFD je 2) Cíl CLUBu NFD. Cílem klubu je rozšiřovat členskou základnu NFD a zvyšovat obraty NFD. Cílem je aktivně vzdělávat členy v oblasti družstevnictví tak v oblasti prodeje, budování a řízení obchodníc...

Více

Návod na použití výrobku Lansinoh manuální odsávačka

Návod na použití výrobku Lansinoh manuální odsávačka nebo se během odsávání dívejte na jeho fotografii.  Celkový čas odsávání může trvat okolo 20 - 30 minut. Pamatujte, úspěšné odsávání je naučenou zručností. První zkoušky odsávání mohou trvat kratš...

Více