Slovo úvodem Nové kynologické cvičiště na dohled

Komentáře

Transkript

Slovo úvodem Nové kynologické cvičiště na dohled
rok 2016, číslo 3.
10,- Kč
Slovo úvodem
Vážení čtenáři, jak už jste se možná dozvěděli z jiných zdrojů, stříbrští kynologové mají nový pozemek pro svou činnost. A jelikož
se přiblížilo jaro a leckdo z vás by
rád aktivně strávil víc času se svým
pejskem, věříme, že tento nový pozemek využijete i vy. Více o plánech
kynologů se dočtete v tomto čísle.
Můžete se také začíst do zajímavého rozhovoru s paní Kristinou Götzovou Fiedlerovou o tom,
jak a proč se leckdy dělá dobročinná sbírka, nebo se nechat pozvat
na některou z chystaných akcí. Těch
bude v březnu opravdu požehnaně.
Namátkou zmíním například výstavu Jana Picky v místní knihovně,
přednášku o genealogii v muzeu, vystoupení rockových kapel Arakain
a Dymytry v kulturním domě nebo
tradiční Šibřinky.
V březnovém čísla najdete také
poslední „nedigitální“ recenzi filmů kina Slavia. Zhruba na polovinu dubna je totiž v plánu slavnostní zahájení digitálního promítání
ve Stříbře.
Za celé stříbrské MKS vám přeji
příjemné vykročení do jarních měsíců.
David Blažek
Nové kynologické cvičiště na dohled
Již téměř rok se řeší, jak vlastně dopadne kynologie ve Stříbře, když nebude
cvičiště V Lipkách.
Nový rok však přinesl „nový vítr
do plachet“. Město našlo pozemek, který
by vyhovoval velikostí, umístěním i dostupností, a přislíbilo pomoc, aspoň do začátku. Byla podepsána nájemní smlouva
na dobu 15 let.
nového cvičiště, limitovaná datem 30. 4.,
které je stanovené jako termín vystěhování z Lipek.
Nový pozemek bude třeba vyčistit,
srovnat a zasít travní semeno. Pak oplotit.
Nastává tedy další etapa: budování
1
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Ohlédnutí
Maškarní rej v KD
Sportovec Tachovska
Velký holky nepláčou
Výstava Milana Deredimose
2
3
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Z jednání zastupitelstva 20. 01. 2016
Na úvod jednání došlo k doplnění a odsouhlasení programu jednání zastupitelstva.
Po rezignaci Ladislava Pětroše byl osloven
náhradník z minulých komunálních voleb
Tomáš Adam a po jeho odmítnutí mandátu
zastupitele byl další v pořadí Pavel Tóth, který
složil slib zastupitele Města Stříbra.
Materiál kontrola plnění usnesení minulých zastupitelstev předložený kontrolním
výborem vzalo zastupitelstvo na vědomí bez
připomínek.
V diskusi s občany se opět řešil problém
s parkováním ve městě, zejména v ulicích Jakoubkova a Kostelní, kde navíc parkující auta
poškozují i fasády domů. Požadavek na jakékoli mechanické zábrany odmítají s ohledem
na úzké uličky v městské památkové zóně
silniční odborníci. Bylo konstatováno, že
i když městská policie zvýšila kontroly, tak
to nemůže stihnout. Diskutovalo se i použití
„botiček“. Dále bylo poukázáno na parkování
v ulici Palackého u výjezdu pro hasiče, kde se
parkuje dokonce i na trávníku.
Opět se diskutoval stav převodu majetku Baníku na město. Co se týče slibované
koncepce rozvoje města, je hotový „nástřel“
harmonogramu prací, v únoru by mělo dojít
Víte, že…
… novým vedoucím HIO se od 1.3. stal
Ing. Vladimír Špiler? Novému vedoucímu
držíme ve funkci palce, ať se popasuje se
všemi nástrahami a úkoly nové funkce.
… únorová Rada města schválila termíny farmářských trhů, které budou opět
ve spolupráci s městem pořádat členové
STROMu? Loňské farmářské trhy byly hodnoceny velmi dobře, věříme tedy, že i v letošním roce se podaří pokračovat v nastaveném trendu.
… uvolněné prostory po Úřadu práce
v budově polikliniky již mají nového nájemce? Do vypsaného záměru pronájmu se
přihlásili dva zájemci, přičemž vyšší cenu
za metr čtvereční nabídla společnost BENU.
Ta v pronajatých prostorách plánuje mimo
jiné zřízení přednáškové místnosti pro pořádání přednášek a seminářů, provozovny
občerstvení/dětského koutku i např. zajištění provozu info stánku pro návštěvníky
polikliniky. Věříme, že nový nájemce tímto
pozvedne nabídku poskytovaných služeb
v budově polikliniky.
4
k ustavení pracovních skupin.
Vzhledem k havarijnímu stavu kostela
sv. Máří Magdaleny uvolnili zastupitelé z rezervy města 2.661 tisíc na předfinancování
zajištění obvodových zdí, revizi hromosvodu
a opravu kanalizace včetně napojení dešťových svodů. Akce bude rozdělena do několika etap a na každou bude žádáno o poskytnutí dotace.
Zastupitelé uvolnili z rezervy města 250
tisíc na projektovou dokumentaci na novou mateřskou školu, jejíž cena se odhaduje
na 40 miliónů Kč. Dále odsouhlasili smlouvu
o poskytnutí dotace na rok 2016 pro Farní
charitu ve výši 300.000 Kč na provoz Domova pro seniory.
Zastupitelé dále schválili záměr podat
žádost o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR
na projekt „Bezpečnostní dobrovolník“, jehož
cílem je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků Stříbra prostřednictvím zapojení
veřejnosti do aktivní prevence nežádoucích
jevů. Předpokládá se nábor až 12 dobrovolníků, kteří by byli proškoleni a jejich činnost by
byla orientována např. na operativní dohled a
doprovod dětí při cestě do školy a zpět, špatné
parkování vozidel, podpora zajištění bezpeč-
… opět po roce se stříbrští Buldoci
utkali s HC Škoda Old Boys? Výborně hrající Buldoci tentokrát bez zvučných jmen
dorazivší hosty z Plzně dokázali porazit 6:5.
I v divácky atraktivních nájezdech byli Buldoci lepší a zvítězili 6:2.
… v únoru proběhly zápisy do základních škol? Vzhledem k velkému počtu budoucích prvňáčků se tak po několika letech
na ZŠ Gagarinova otevřou 3 třídy a na ZŠ
Mánesova 2 třídy.
… zápisy do Mateřské školy se chystají ve dnech 6. - 8. dubna? Termín schválila
únorová Rada města a proběhnou v ředitelně MŠ v Soběslavově ulici.
… 16. března v 15:00 proběhne na radnici města předání titulu „Čestný občan“
panu Fritzi Kollerovi in memoriam? Udělení titulu schválilo na svém 9. zasedání zastupitelstvo města.
… péče o lesy městskou společností
Lesy města Stříbra byla Plzeňským krajem
opět oceněna formou dotace na „Obnovu
lesního porostu“ v rámci dotačního titulu
Vážení spoluobčané,
nosti kulturních a sportovních akcí na území
města, prevence ochrany majetku (např. nezajištěné objekty v zahrádkářských koloniích
či chatových osadách), protipožární prevence
(např. zakládání ohňů, neohlášené ohňostroje), kontrola průjezdnosti města pro složky
Integrovaného záchranného systému, ochrana životního prostředí (vodní zdroje, černé
skládky, vypouštění znečištěného kouře z komínů), podpora pátrání po nezvěstných osobách a zvířatech, ukradených věcech a zapojení bezpečnostních dobrovolníků do řešení
krizových situací ve městě.
Na vyhlášený záměr prodeje nemovitosti na výstavbu bytového domu v kasárnách se
přihlásili dva zájemci, přičemž právní zástupce jednoho zájemce požádal o prodloužení
lhůty na dodání vyjádření. Aby proběhlo vše
v souladu se zákonem, zastupitelé po diskusi
odročili projednávání tohoto prodeje.
Město dostalo nabídku na odkoupení
stavebních pozemků. Zastupitelé pověřili starostu, místostarostu a předsedu Výboru výstavby Zastupitelstva města Stříbra, aby v této
věci dále předběžně jednali a získali veškeré
potřebné informace.
Ing. Josef Hrábek
Podpora hospodaření v lesích 2014-2020
ve výši 323 100 Kč?
… město Stříbro podá žádost o dotaci na rozšíření kamerového systému? Rádi
bychom umístili kamery ve městě na místa,
která v tuto chvíli nemáme plně pokryta, a
přispěli tak k většímu dohledu v lokalitách
v centru i v okolí stříbrských škol.
… město Stříbro podalo žádost do SFDI
na dokončení cyklostezky Stříbro – Těchlovice? Pokud budeme úspěšní, bude dokončeno propojení nově vybudované cyklostezky přes zahrádkářskou kolonii na konec
Májové ulice.
… byla vysoutěžena firma, která bude
realizovat dětské hřiště? Vítězem výběrového řízení se stala firma PROLEMAX, která
by hřiště měla dokončit do 30. 6. 2016. Realizace by měla být zahájena v dubnu. Během
realizace bude lokalita uzavřena, dbejte však
i přesto prosím zvýšené pozornosti při pohybu kolem.
starosta města
Karel Lukeš
nost získat finanční prostředky na opravu
chodníků v Palackého ulici z Integrovaného regionálního operačního programu.
Součástí podmínek pro přiznání dotace je
veřejné projednání záměru projektu. Tím-
to Vám projekt předkládáme k seznámení. Děkuji za Vaše náměty a spolupráci.
S pozdravem
Martin Záhoř
místostarosta města
Rekonstrukce silnice II/193 Palackého ulice, Stříbro
Základní údaje
přídlažbou ze žulové kostky 10. Základní nášlapná výška nové sil. obruby v místě nástupiště je 200 mm. Nástupiště a chodník bude
ve styku s okolním travnatým terénem lemován novým beton. záhonovým obrubníkem
do lože z betonu C 20/25 XF4 s nášlapnou
výškou 60 mm.
město Stříbro má v plánu v následujícím
období zlepšit stav komunikací a chodníků
v našem městě. V současné době je mož-
a) Popis návrhu stavby, její funkce, význam
a umístění
Předmětem projektové dokumentace je
zřízení parkovacího pruhu a rekonstrukce
stáv. chodníků při silnici II/193 v Palackého
ulici ve Stříbře. Součástí stavby bude i zřízení
nového veřejného osvětlení (stavební objekt
401) a terénní a sadové úpravy v okolí chodníků a parkovacích stání.
Rekonstrukci komunikace II. třídy
č. 193 řeší samostatná projektová dokumentace jejímž investorem je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Realizace obou staveb
bude probíhat současně.
Základním stavebním materiálem vedle
asfaltobetonu je beton. Dlážděné povrchy
chodníků, sjezdů a parkovacího pruhu budou provedeny z betonových zámkových
dlažeb (tvar a barvu tvarovek upřesní investor ve výběrovém řízení). Obruby budou
provedeny z nových betonových silničních
a záhonových obrubníků. Přídlažba bude
provedena ze žulové kostky 10. Schéma rozmístění jednotlivých druhů krytů s návrhem
použitých materiálů je patrný z výkresových
příloh a bude upřesněn investorem při předání staveniště.
b) Technický popis jednotlivých objektů
SO 101 – Chodníky a parkovací stání
Silniční obruby při silnici II/193
Silnice II. třídy č. 193 v místě stavby
bude lemována betonovým silničním obrubníkem uloženým do betonového lože tl.
min. 100 mm z betonu C 20/25 XF4 s boční
opěrou a s jednořadovou přídlažbou ze žulové kostky 10. V dokumentaci je použito vedle
základních betonových obrubníků výšky
0,25 m resp. 0,30 m (v místě nástupiště) a délky 1 a 0,5 m i tzv. doplňkových, tj. nájezdové
obrubníky a přechodové obrubníky L a P.
Základní výška nášlapu obruby ve vztahu k hl. komunikaci je navržena 120 mm,
která je v místě vjezdů snížena na 40 mm
a v místě nástupiště je zvýšena na 200 mm.
V místě přechodu pro chodce a míst pro pře-
cházení, kde bude navázání na vozovku řešeno jako bezbariérové, bude výška nášlapu
jen 20 mm. V místě snížené obruby bude
provedena stavební úprava pro nevidomé a
slabozraké osoby (varovné a signální pásy)
dle vzorových výkresů, které jsou součástí
projektové dokumentace DSP.
Betonový silniční obrubník bude osazen v betonovém loži do rýhy, zřízené odříznutím stávajícího asfaltobetonového krytu
a odtěžením stávající konstrukce vozovky
pro beton. lože. Z důvodu, aby nevznikla
mezi asfaltobetonovým krytem a nově položenou obrubou nerovná či příliš široká spára,
je nutno věnovat vlastnímu odříznutí krytu
max. pozornost a provést zejména dokonalé vytýčení trasy nové silniční obruby. Šířku
spáry je nutno při výstavbě přizpůsobit s
ohledem na typ a možnosti hutnící techniky
dodavatele stavby.
Chodníky, ostatní pochozí plochy
Součástí stavby je i rekonstrukce všech
pochozích ploch při silnici II/193. Kryt chodníků je, dle požadavku investora, navržen
z betonové tvarovky. Chodník v místě styku
se zatravněním bude lemován betonovým
záhonovým obrubníkem uloženým do lože
z betonu tř. C 20/25 XF4.
Nášlapná výška nové záhonové obruby
bude 60 mm. Základní příčný sklon chodníku je navržen 2,0 %, sklon pláně je jednotný
min. 3,0 %. Konstrukce komunikace chodníku, nástupišť a sjezdů je navržena dle TP 170
„Navrhování vozovek pozemních komunikací“ (katalogový list D2-D-1-CH-PIII, D2D-1-O-PIII) a je patrná z výkresových příloh.
Autobusové zastávky na silnici II/193
Součástí stavby bude i úprava stáv. autobusových zastávek. S ohledem na okolní
zástavbu budou autobusové zastávky vyznačeny na komunikaci.
Komunikace v místě autobusové zastávky bude lemována betonovým silničním obrubníkem výšky 300 mm uloženého do betonového lože C 20/25 XF4 s boční opěrou s
Délkové uspořádání zastávky je navrženo s ohledem na okolní zástavbu a odpovídá doporučeným hodnotám ČSN 73 6425-1
„Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1:
Navrhování zastávek“. Vlastní délka zastávkového pruhu je 12 m (odpovídá délce provozovaných vozidel na autobusové lince).
Parkovací pruh, křižovatky MK
Při pravé straně silnice II/193 jsou navržena podélná parkovací stání. Kryt parkovacích stání je navržen z asfaltobetonu. Šířka
parkovacího pruhu je 2,00 m. Parkovací pruh
bude od komunikace oddělen vodorovným
dopravním značením „V 10d“ (0,5/0,5/0,25).
Konstrukce parkovacích stání a navazujících
rozjezdů křižovatek s MK je navržena shodně
s konstrukcí hlavní trasy (silnice II/193).
V místě parkovacího pruhu a stáv. rozjezdů křižovatek MK bude provedeno odfrézování stáv. krytové vrstvy s vyrovnáním profilu v prům. tl. 80 mm, dále bude provedeno
odstranění prachu vymytím vodou. Na takto
upravený podklad bude aplikován spojovací postřik živičný z asfaltu PS v množství
0,45 kg/m2. Dále bude provedena ložní vrstva ze směsi ACP 16+ z asfaltu 50/70 v tloušťce
70 mm, poté bude aplikován spojovací postřik živičný z asfaltu PS v množství 0,25 kg/
m2 a následně položena obrusná vrstva
ze směsi ACO 11 z asfaltu 50/70 v tloušťce
40 mm.
Odvodnění parkovacích stání, chodníků
Odvodnění silnice II/193 bude zajištěno novými uličními (UV1 – UV25), příp.
obrubníkovými vpustmi (OV1 – OV6)
v kombinaci s odvodňovacími žlaby (OŽ1,
OŽ2). Ty budou zřízeny nové, jejichž předpokládaná poloha je patrná ze situace stavby. Vpusti jsou navrženy typové (typ UV50),
prefabrikované z betonových dílců s litinovým rámem a vtokovou mříží a košem
na splaveniny. Vpusti budou zaústěny PVC
5
Stříbrský zpravodaj 3/2016
potrubím KG SN8 DN 150 do stáv. jednotné
kanalizace, která je vedena zájmovým územím. Vpusti jsou v trase rozmístěny s ohledem na podélný a příčný sklon vozovky a
polohu stáv. podzemních inž. sítí. Výkop
pro jednotlivé kanalizační přípojky je nutno provádět opatrně, za dohledu správce
inž. sítí, které přípojka křižuje. Je nutné dodržovat normy pro vzdálenosti při křížení
jednotlivých podzemních inž. sítí.
Navržená trasa jednotlivých kanal. přípojek UV, OV a OŽ, jejich podélný profil,
místa napojení atd. jsou v dokumentaci navrženy s ohledem na výskyt stáv. podzemních inž. sítí v zájmovém území. Vzhledem
ke skutečnosti, že údaje o průběhu inž. sítí
mohou být neúplné, zkreslené, příp. nepřesně zanesené do situace, je nutno při realizaci
stavby počítat s alternativní úpravou tras kanalizačních přípojek oproti PD, a to zejména
po provedeném vytýčení jednotlivých podzemních inž. sítí, provedených zemních prací a obnažení stáv. kanalizačních řadů. Tato
upřesnění budou prováděna během stavby
za účasti zástupce investora, stavebního do-
Stříbrský veterán club
Stříbrský zpravodaj 3/2016
zoru, správce sítě a projektanta. Problematika
se týká rovněž výškového průběhu jednotl.
kanal. přípojek.
Podél komunikace je navržen trativod
z drenážních flexibilních PVC trubek DN
100, zajišťující odvodnění pláně silničního
tělesa a chodníku. Drenáž je zaústěna do uličních vpustí, příp. přímo do kanalizace.
Součástí stavby je rovněž výšková úprava
všech stavbou dotčených poklopů stáv. kanalizačních šachet, vodovodních uzávěrů, hydrantů a šoupat atd. do nové polohy nivelety,
příp. okolního terénu.
SO 401 – Veřejné osvětlení
Osvětlovací body umístit dle výkresových příloh a dále s ohledem na sjezdy. Stožáry osadit do pouzdrových základů. Stožáry
umístit v chodníku. Ve stožárových svorkovnicích provést rozdělení sítě TN-C/S. Rozteč
stožárů do 20 m.
Zelený pás, terénní a sadové úpravy
Rodáci a občané města Stříbra XII.
Lenhart Julius - stříbrský fotograf a poslední válečný starosta města.
Zemními pracemi narušený pruh území
mezi terénem nově zřízeným chodníkem a
parkovací plochou, stejně jako všechny nové
svahy sil. tělesa budou upraveny dosypáním
vhodnou zeminou, jejím urovnáním a sesvahováním, ohumusováním ornicí v tl. cca
100 mm a ve vhodném vegetačním období
osetím travním semenem.
K zajištění bezpečnosti osob a silničního
provozu je nutno v oblasti instalovat veřejné
osvětlení.
Realizace výše uvedené stavby se předpokládá v roce 2017 v závislosti na získání
dotace a ve spolupráci se SÚS PK.
Nově navržená osvětlovací soustava respektuje stávající osvětlovací soustavu v obci
– je jednostranná. Sestává ze 33 ks osvětlovacích bodů.
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se obraťte na místostarostu města Stříbra
p. Martina Záhoře, tel.č. 374 801 102.
ale i vzdálenější kluby, jako například XIV.
ročník Jízdy Klatovskem, 17. sraz historických vozidel pořádaný VCC Mariánské
Lázně, III. retro jízda vozidel socialismu aneb
„V čem jsme jezdili“, kterou pořádají členové VCC Plzeň, určitě zajedeme do Cerhovic
na III. ročník jízdy pionýrů „O zlatý píst“
a pojedeme do Chebu na jízdu pořádanou
VCC Cheb. Někteří naši členové individuálně navštěvují i další akce např. Vzpomínkovou jízdu Elišky Junkové v Plzni, Sraz socia-
listických vozidel Hnačov nebo Jízdu svatého
Kryštofa v Rozvadově a další.
Mimo to budeme i nadále udržovat
v chodu naše plechové „miláčky“, abychom
s nimi mohli pořádat již tradiční víkendové
vyjížďky do okolí Stříbra. Na tyto jízdy jsou
srdečně zváni i nečlenové klubu, obyvatelé
nejen Stříbra, ale i okolních měst a vesnic.
„Lenhart Julius, narozen 12.04.1891
ve Stříbře, bytem čp. 338, fotograf, Němec,
majetný, velmi činný v SpD1), je podezřelý,
že dělá straně kurýra, jezdívá všade a obstarává straně vše, co potřebuje a činnost kryje
fotografováním, jako živností, od r. 1928
vlastní motocykl „D“, černé barvy, pozn.
značky 42.912-Č, motocykl řídí sám“.
12.4.1891 ve Stříbře
19.5.1945 Domažlice
Plán města z r. 1938
Julius Lenhart se narodil 12. dubna 1891 ve Stříbře v domě čp. 148 (dnes
Benešova) jako deváté dítě cukráře Johanna Lenharta a jeho manželky Marie,
roz. Dörfler.
Nynější podoba míst, kde stávaly domy čp. 337 a 338, vpravo „Hotel Branka“.
Pavel Žemlička
Dne 1. 2. 2016 jsme se sešli na první letošní
schůzce opět v salonku v Chanosu.
Na začátek jsme mezi sebou přivítali nového člena našeho klubu Pepu Vojtěcha.
ukázka motocyklu „D“ výrobcem byla dnes již neexistující německá firma D-RAD ve Spandau
Členům byly předány nové legitimace
AČR. Všichni byli seznámeni s rozpisem
schůzek pro rok 2016 a plánem akcí, které
v tomto roce pořádáme :
V roce 1936 byl zatčen jako špion
velkoněmecké říše, protože si údajně nechal namalovat na záda mapu opevnění a
přenášel tyto zprávy do hitlerovského Německa. Byl vězněn na pražské Pankráci do
10. října 1938.
- V. májovou jízdu historických vozidel okolím Stříbra pořádáme dne 7. května
- IV. jízdu Pionýrů o pionýrský šátek 3. září.
Pokladník nás seznámil s hospodařením
našeho klubu v loňském roce.
Poté jsme si popovídali, kdo co koupil
„nového“ do své sbírky a na čem nyní pracujeme a co renovujeme.
Dohodli jsme se, že i letos společně navštívíme několik akcí, které pořádají okolní,
6
dnešní podoba domu čp. 148
Ve Stříbře bydlel a svůj fotografický
ateliér měl na dolním předměstí v domě
čp. 338 (dnes již neexistující, dva domky čp. 337 a 338 nad hotelem „Branka“,
proti začátku ul. Partyzánské - zbourané
v r. 1952).
7.8.1920 se v Karlových Varech oženil
s Rosalií Hromadovou, dcerou majitele
domu ve Stříbře č. 237 (Smuteční vrch).
O jeho politickém smýšlení vypovídá
hlášení Okresního četnického velitelství
z 18.9.1936:
V obecních volbách konaných na přelomu května a června r. 1938 kandidoval
Lenhart za Sudetoněmeckou stranu. Ta
získala 65 % hlasů a Julius Lenhart byl
na ustavující schůzi 26.června zvolen starostou. Funkce se však mohl ujmout až
po propuštění z vězení 11. 10. 1938.
V roce 1938 patřil Julius Lenhart
k těm, kteří iniciovali urychlenou změnu
7
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Stříbrský zpravodaj 3/2016
reklama z r. 1933
příště: Otta Eichhorn - archeolog, ředitel muzea
Železniční koridor (část 5)
ukázky z tvorby - Pičman
Znovu se vracíme k tématu výstavby železničního koridoru. Dnes už historické
foto z 28. dubna 2008 zaznamenalo v sousedství nádražní budovy prefabrikovaný
objekt (obr. 1). I tato stavba byla v průběhu rekonstrukce odstraněna. Ještě v padesátých létech minulého století v tomto
místě stávala nádražní restaurace. Ostatně
i snímek z 20.června 2008 (obr. 2) potvrzuje prozatím nezměněný stav zástavby
ve směru dřívějšího nákladového nádraží. Prvořadým úkolem stavbařů v danou
chvíli je evidentně hlavní kolejiště. V případě obrázku č. 3 (rovněž z 20. června
2008) zůstává stanoviště fotografujícího
dokumentaristy nezměněno, pouze objektiv míří opačným směrem. I zde se můžeme stále přesvědčit o existenci původních
drážních objektů.
názvů stříbrských veřejných prostranství:
Masarykovo nám. na Náměstí Adolfa Hitlera, Chebskou ulici (dnes Benešova) na
Ulici 9. října (den, kdy Wehrmacht obsadil
Stříbro) a Kšickou ul. (dnes ul. 28. října a
Soběslavova na Ulici 4. března (upomínka
na tragický průběh protičeské manifestace
v březnu r. 1919).
Rovněž snímek č. 9 máme rámcově datován rokem 1971, neboť po patřičném zvětšení
objevíme transparentem inzerované 50. výročí
KSČ - a to připadlo právě na onen rok. 3. března 2009 pak zastihujeme interiéry nádražní
haly pravděpodobně ve stavu, kdy plně odpovídaly příslušným nařízení Evropské Unie.
FS
Lenhart, podpis jako starosta města z r. 1942
Z fotografického ateliéru J. Lenharta
pochází značné množství fotografií, které
ve formě pohlednic zachycují nejrůznější
pohledy na město Stříbro. Škoda, že jeho
fotoarchiv byl po r. 1945 zničen. Pamětníci, kteří byli v té době v dětském věku,
vzpomínají, jak tehdy skleněné negativy
rozbíjeli.
i rychlý postup prací v kolejišti, kde se již
rozběhly práce na hloubení jámy budoucího podchodu (obr. 6).
Koubkova branka ukázka z tvorby
V květnu 1945 byl Julius Lenhart zatčen a vězněn v Domažlicích. Zde onemocněl dysenterií (úplavicí) a ve zdejší
nemocnici 19.5.1945 zemřel. Pohřben byl
na domažlickém hřbitově.
Také před samotnou staniční budovou došlo k odebrání svrchních vrstev
štěrkového lože a zeminy - viz obrázek č. 7
z 27. června 2008. K porovnání se stavem
z roku 1971 přikládáme obrázek č.8.
1)
patrně míněna Sudetendeutsche
Partei, SdP, (Sudetoněmecká strana) neformálně označovaná jako henleinovci.
zdroje:
Czech Johanna und Carl: Stadt Mies
in alten Ansichten, Adolf Vešta: Kronika
města Stříbra, Dinkelsbühl, 2008: Die Gemeinden des Landkreises Mies, Bystrický,
Rubášová: Stříbro do roku 2000, Matrika
Plzeň, SOA Tachov, vlastní archiv
rub pohlednice, autor Julius Lenhart
8
Zpracoval MVDr. Karel Janda
Dne 22. června 2008 je již plocha bývalého kolejiště téměř „kolejíprosta“ - jen
modrý plošinový vagon slouží k nezbytné
dopravní obsluze.
ukázky z tvorby
25. červen 2008 (obr. 5) nás překvapí
pokácenou alejí vzrostlých kaštanů, které
příjemně oživovaly tuto industriální končinu našeho města. Překvapením dne je
9
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Rozhovor s Kristinou Götzovou Fiedlerovou, organizátorkou dobročinné sbírky pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře
„Tahle sbírka mi toho hodně dala a byla pro mě osobním vítězstvím.“
Paní Fiedlerová, kdy jste poprvé navštívila ústav v Milířích?
Je to už asi 15 let, co mě tehdejší zaměstnavatel oslovil, zda bych tam nezajela
předat sponzorský dar. Shodou okolností
to bylo také v adventním čase. Ani na moment jsem s odpovědí nezaváhala a dnes
jsem za to vděčná. Od té doby jsem jezdila
do Milířů pravidelně na velikonoční nebo
vánoční besídky. Na každou návštěvu tam
se moc těším. Zahřeje mě to prostředí a
moje „dětičky“, jak já jim říkám, na duši.
Nasaji si tam něco krásného, co vždy uložím do své tělesné schránky, a pak z toho
dlouho po troškách čerpám.
hadnout, na jakou částku se až dostanu.
Měla jsem upřímnou radost z každého
daru. Přispívali mi nejenom drobní podnikatelé, které jsem oslovila, ale část financí byla i z řad mých přátel. Pokud jakoukoliv výši peněz přislíbili, v Milířích s nimi
sepsali smlouvu a peníze byly převedeny
na bankovní účet domova.
Jak se zrodil nápad něco pro ně udělat?
Bylo to vloni v dubnu, kdy jsem v domově byla na pravidelném setkání. Při té
příležitosti tam předávali peněžní dar žáci
základní školy z Tachova a mě napadlo,
že bych byla taky schopná nějakým způsobem přispět. Nápadů jsem měla víc, ale
při schůzce s ředitelem domova v Milířích jich spousta padla. Došlo mi, že jim
nemůžu jen tak něco přivézt například
ze sbírky mezi žáky škol na Stříbrsku. Pan
ředitel mi řekl, že potřebují například psací potřeby, hlínu na vypalování nebo novou pec na vypalování, ale ta že je na mě
asi moc drahá. Jenže já když se do něčeho
pustím, tak to i dotáhnu do konce. Zařekla jsem se, že jim tu pec zaplatím, i kdybych měla doplatit částku ze svého.
Jak jste tedy Vaši „osobní charitu
pro pec“, jak to nazýváte, odstartovala?
Promyslela jsem si text své řeči a jako
první jsem vyrazila do firmy k mé známé – Monice, společnici stavební firmy.
Uvidím, řekla jsem si, jak se na vše bude
tvářit, a možná, že mě veškerá iniciativa
přejde. Vyslechla mě jako správný slušný
člověk, byla přívětivá, pochopila a určitou
finanční částku přislíbila bez jakéhokoliv
zaváhání. Odcházela jsem s pocitem, že na
tom vůbec nic není, a přesvědčená o tom,
že to musím dokázat. A tak se to všechno
naplno odstartovalo.
Vybrala jste finanční částku 40.500,Kč. Jste s její výší spokojená?
Spokojená samozřejmě jsem, ale
abych se přiznala, netroufla jsem si od-
10
pokračování z titulní strany
Zvažují se různé varianty druhu oplocení
a vše je závislé na financích, ale možnost
nechat cvičiště neoplocené byla zamítnuta
ohrazeného prostranství.
Klub se totiž rozhodl jít cestou pří-
s etapovým vítězem Tour de France Zdeňkem Štybarem, s hercem Janem Čenským,
ale zajímaví byli opravdu všichni a všem
patří moje veliké poděkování.
Pro začínající pejskaře byly zahájeny
kurzy základní ovladatelnosti psa. V současné době běží dva, které jsou plně obsazené a hlásí se další zájemci.
Chcete ještě někomu zvlášť poděkovat?
Kynologická organizace má 23 stálých členů, kteří pravidelně dochází cvičit se svými psími svěřenci, nejstaršímu
pejskovi budou 3 roky, věkový průměr
členů je 34 let, čtvrtina členů je mládež
do 18-ti let. Většinu členské základny
tvoří děvčata. V loňském roce začali ti
zkušenější skládat první zkoušky a zúčastňovat se závodů. Podrobné informace o činnosti klubu jsou na stránkách
http://kkstribro.kx.cz/index.php.
Bylo by slušné, když už o sponzorování píši, zmínit se i o tom, že pár mých
známých, kteří ví, pro co jsem se zapálila,
samo ze své iniciativy zakoupilo některé
potřebné pomůcky a dary, aniž by čekali
na nějaké děkování. Brali to jako samozřejmost. Dokonce v jedné fabrice v Milíkově udělaly pracovnice jedné směny
sbírku na dětský kolotoč nad postýlku a
zakoupily ho.
Nejen pro členy, ale i pro širší kynologickou veřejnost chce tedy klub vybudovat zařízení, které bude mít vyhovující
parametry po všech stránkách. Vidina
větších možností živí budovatelské nadšení členů, ale brzdí jej naopak nedostatek
financí.
Chystáte se na nějakou další sbírku?
Byl někdo, kdo Vás odmítl?
Přispět odmítlo minimum oslovených, a zrovna ti, od kterých bych to
nejméně čekala. Stalo se mi v jedné větší
stříbrské firmě, že mě jeden z majitelů nenechal ani domluvit první větu, což je vrchol neslušnosti. Přesto jsem poděkovala,
pozdravila a odešla se vztyčenou hlavou.
Ale asi nejvíce mě zklamal jeden mladší
majitel a zároveň výrobce masa a uzenin,
který argumentoval tím, že by musel domov od něho pravidelně odebírat jeho
produkty. Sice mě to v tu danou chvíli
vzalo trochu energie a elánu, ale nakonec
jsem se zpátky nakopla a řekla si, že mě
přece nemůže odradit nějaký nezdar.
A kdo Vás nejvíce překvapil?
Velice příjemně mě překvapil syn majitele pekařství, mladý kluk, kterého jsem
do té doby neznala. Když jsem mu nastínila a vysvětlila, o co jde, řekl, ať mu napíši telefonní číslo, že se rozhodne a pak se
mi ozve. Znám to, řekla jsem si v duchu,
číslo někam odloží, řekne si „bába jedna
bláznivá, to by mohl chtít dnes každý“ a
nic jsem od toho neočekávala. Za několik
dní zatelefonoval, ať se zastavím, že mi
přispěje.
Jaká setkání pro vás byla při žádostech o příspěvek nejzajímavější?
Jednala jsem třeba s panem poslancem Votavou, který mi přispěl za svou
rodinu, se senátorem Nenutilem, osobně i
Abych pravdu řekla, tak ne. Tahle
sbírka mi toho hodně dala a pro mě byla
takovým malým osobním vítězstvím. Ale
věci je vždy potřeba dodělat do konce a
pak udělat tlustou čáru. Teď spíš pomáhám pro děti z Milířů pořádat divadla
nebo návštěvy koňské farmy.
Pomohlo by vše, shání se mobilní
buňky nebo maringotky, které vytvoří
nutné zázemí pro členy, a materiál náhradou za klubovnu, která zůstane V Lipkách. Některé překážky bude třeba vyrobit
znovu. Největší položku tvoří oplocení.
Ani částka za travní semeno nebude zanedbatelná a přípojka el. energie také bude
něco stát.
Děkuji vám za rozhovor
David Blažek
PODĚKOVÁNÍ TĚMTO SPONZORŮM
Vlková Partners, s.r.o.
Pohřební služba – Stříbro p. M. Bednářová
M.P.A., spol. s r.o.
Auto-moto M. Krejčí
Pekařství Kuric
Čerpací stanice J. Ruta
Štybar, s.r.o.
Hotel U Branky
Foto P. Trávníček
Stavební a zemní práce J. Zíka
Ing. V. Votava s rodinou
Mgr. F. Pachl
L. Červenková
za věcné dary : M. Králová s rodinou
A. Maryšková
kolektiv firmy v Milíkově
a za následný příspěvek Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského
kraje
chce dát prostor zájemcům o agility a flyball a do budoucna snad i coursing. Někteří členové klubu se již teď aktivně věnují canicrossu.
Žádáme tímto o pomoc všechny, kteří pomoci mohou. Spolupracuje s námi
město, ale snad se podaří získat dotaci
i od kraje a od svazu. Klub sám je připraven investovat všechny své prostředky.
vzhledem k těsnému sousedství s lesem a
blízkosti státní silnice na Tachov.
Také činnost klubu mluví ve prospěch
stupnosti pro všechny, kteří se kynologií
baví v různých oborech a s různými rasami pejsků včetně kříženců, takže vedle
klasické sportovní (služební) kynologie
Děkujeme touto cestou panu místostarostovi Záhořovi a radním města
za dosavadní podporu a také případným
dárcům, kteří pomohou.
Za ZKO 57 Stříbro
Ivana Šůsová
Řádková inzerce
Prodám byt 3+1 s lodžií a sklepní kójí /2.NP/ o užitné ploše 61 m2. Byt po stavebních úpravách. Tel.: 602 473 045
Pronajmu garáž pro OA, která se nachází na Západním Předměstí. Tel.: 602 473 045
Koupím obrazy českých malířů, staré mince a bankovky, vojenské a myslivecké předměty šavle, tesáky, helmy, odznaky, uniformy a
podobné. Můžete nabídnout sbírky nebo jiné staré věci – hodiny, sklo, nábytek, porcelán…. Tel: 722 777 672.
Prodám letní gumy s disky, vzorek 5 mm 145/80 R 13 75T. Tel:606 431 020
11
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Maškarní rej v MŠ
Dům dětí a mládeže Stříbro
www.ddm-stribro.cz
tel.: 374 622 277
V únoru si v budovách mateřských škol
ve Stříbře hráli vedle sebe tygr a motýlek,
princezny, víly, šašci a upíři, čerti, piráti,
spidermani nebo indiánky s Karkulkou.
Přišel se podívat i pan král a Mr. Bean se
svým medvídkem. Ve školkách se totiž
konalo maškarní rejdění. Ve všech třídách si od rána děti hrály v maskách.
Po svačince přišla na řadu procházka
po molu, kdy si děti mohly prohlédnout
své kamarády a po té vypuklo opravdové karnevalové veselí. Nechyběl tanec,
zpěv, hry, soutěže ani masopustní průvod školkou. A jak jinak ukončit skvělé
dopoledne než masopustním obědem.
Ten pro děti připravily paní kuchařky.
A jaká že to byla dobrota? Přece masopustní koblihy!
pořádá pro děti, rodiče s dětmi i dospěláky
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH
LÁZNÍ VE WEIDENU
sobota 19. března 2016
ODJEZD: v 8 hodin z autobusového nádraží ve Stříbře v 8.10 ze
zastávky v Zadní ulici v Kladrubech
PŘÍJEZD: do 17 hodin na autobusové nádraží ve Stříbře
CENA: 100 Kč pro děti do 6 let (vlastní sedadlo)
150 Kč + 4 Euro pro děti od 6 do 18 let
190 Kč + 7,50 Euro pro dospělé
Cena zahrnuje dopravu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a vstup
do lázní na 5 hodin. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Bez doprovodu
rodičů mohou jet pouze děti od 9 let.
S SEBOU: platný občanský průkaz nebo cestovní pas (i děti!), plavky,
ručník, jídlo a pití na celý den.
Žáci uspěli v okresní soutěži
Cestou zpět možnost nákupu v supermarketu Aldi, cca na 0,5 hodiny.
Zájemce prosíme o včasné vyplnění přihlášky a zaplacení ceny
zájezdu vč. vstupu v eurech nejpozději do 14. března. Platit a
odevzdávat přihlášky můžete na DDM v kanceláři vychovatelek
každé pondělí od 8 do 12 hodin nebo úterý od 16.30 do 18.00 hodin,
příp. po domluvě: B. Šálová - 604 458 539, [email protected]
Přihlášku je možné si předem stáhnout a vytisknout na webu DDM
v sekci PŘIHLÁŠKA (je stejná, jako přihláška na kroužky).
23. 4. 2016 od 10.00 hod.
kino Slavia ve Stříbře
vstupné 80,-Kč, předprodej zahájen na MKS Stříbro
Školního kola olympiády v anglickém
jazyce na ZŠ Mánesově ulici se letos zúčastnilo celkem 13 žáků. Děti soutěžily ve
dvou kategoriích, mladší (5.- 7. třídy) a
starší (8.-9.třídy). Všichni prokázali znalosti nejen poslechové, ale i konverzační.
Vítězové obou kategorií v pátek 12. února
2016 (stejně jako v loňském roce) úspěšně reprezentovali školu v okresním kole v
Tachově. Filip Svoboda ze VII.A skončil
na 2. místě, Tomáš Malý z IX.B na 3. místě.
Preventivní akce se zástupci policie
a zbraň na plynové náboje (samozřejmě
bez nábojů) si žáci mohli prohlédnout a
potěžkat. Sami uznali, že to strážci opravdu nemají lehké.
Základní umělecká škola Stříbro
vás srdečně zve
na
vernisáž výstavy
prací žáků výtvarného oboru
Děti se dozvěděly o rozdílech mezi
strážníkem a policistou, který není jen
v uniformě, ale hlavně v kompetencích.
Strážník M. Široká se také zmínila o podmínkách pro držení zbraně a o právní
zodpovědnosti od 15 let. Vysvětlila také
rozdíl mezi přestupkem a trestným činem.
VLASTNÍMA
RUKAMA
Případní zájemci o práci u státní nebo
městské policie se dozvěděli, že kromě
věku (18 nebo 21 let) je podmínkou nejen
fyzická zdatnost a psychická způsobilost a
odolnost, ale také maturitní zkouška.
Městské muzeum Stříbro
22.3.2016 v 17.00
Vystoupí žáci hudebního oboru
Výstava potrvá od 23.3.2016
do 22.4.2016
Otevírací doba muzea:
út – pá 8.00 –12.00 a 13.00 –16.00
12
V rámci prevence se dne 11. února 2016
uskutečnily v 6. třídách besedy se zástupcem Městské policie Stříbro. Strážník Monika Široká, která ráno dohlíží
na bezpečnost dětí na přechodech při
jejich cestě do školy, si s nimi dnes přišla
popovídat do třídy. Ostych před ženou
zákona v uniformě se rozplynul při zajímavém výkladu, který zpestřila ukázka
výstroje MP. Teleskopický obušek, pouta
Poté děti vyzkoušela ze znalosti tel.
čísel, na která by měly volat v případě požáru, nehody nebo nebezpečné situace.
Několik dětí také s úspěchem předvedlo,
že ví, kam volat a jaké informace mají uvádět.
Ohlas měla také zmínka o trestním
a přestupkovém zákoně vztahujícím se
na případy nevhodného chování, kouření
na veřejnosti, prodeje cigaret a alkoho-
Angličtina na ZŠ Mánesova rozhodně
není Popelkou. Kolektiv žáků IX.B se také
v průběhu celého školního roku účastní
soutěže Cambridge Competition.
Mgr. Alena Kadlecová
lu mladistvým, atd. V souvislosti s tím si
také děti mohly prohlédnout jednoduchý
test na přítomnost drog.
V následné besedě se děti ptaly
na věci, které je zajímaly, např. na prodej
bouchacích kuliček a cigaret dětem, přesnost alkoholtestů, výši pokut,... Největší
zájem byl ale o vyzkoušení policejních
pout a to nejen mezi chlapci, ale i mezi
děvčaty.
Další den navštívili naši školu hned
dva strážníci Městské policie. Paní Monika Široká přišla v doprovodu strážníka Jiřího Sigmunda a společně zavítali
do obou druhých tříd. Zde se zaměřili
zejména na zopakování zásad bezpečného
pobytu a pohybu na veřejnosti, ale i doma.
Vyzkoušeli děti ze znalosti důležitých telefonních čísel a připomněli zásady pro jejich použití.
Ve všech navštívených třídách žáci
pěkně spolupracovali a odnesli si spoustu
důležitých informací.
Strážníkům MP velice děkujeme.
Mgr. V. Krampolová
třídní učitelka VI. A
13
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Zápis
placená inzerce
„Divadelní spolek Divoch
ve spolupráci s MKS Stříbro
pořádá
Ve dnech 5. a 6. února se uskutečnil
na naší škole zápis dětí do 1. ročníku.
Celkem k zápisu přišlo 83 dětí. Na všechny budoucí školáky a jejich rodiče čekaly
krásně vyzdobené třídy a milé paní učitelky. Žáčci procházeli různá stanoviště, kde
paní učitelky ověřovaly řečové, zrakové
i sluchové dovednosti nových adeptů školní docházky. Děti poznávaly barvy, tvary,
písmena a čísla, přednášely básničky , zpívaly písničky, kreslily obrázky a vyprávěly
pohádky … Na závěr byli všichni odměněni malou sladkostí a dárečkem.
21. Pyžamový bál
koná se
v sobotu 23.dubna 2016
od 20,00 hod
v KD Stříbro
k tanci a poslechu hraje
Amati band
Vstupenky á 150,- Kč k doptá-
Velmi nás těší, že je mezi rodiči o naši
školu zájem a děkujeme jim za důvěru
v naši práci.
ní u Divochů nebo v kanceláři
MKS.
Těšíme se na setkání s vámi,
Divoch a MKS
Mgr. J. Svobodová
Ahoj kamarádi! A je tu TÁBOR! Pojďme opět společně prožít nadcházející léto ve SVOJŠÍNĚ.
Motto:
Vesmírná loď, galaktická republika, hvězdná sága. Co tě napadne? Jasně: STAR WARS – HVĚZDNÉ VÁLKY!
V galaxii se dějí podivné věci. Temná strana Síly se probouzí a s ní přichází temný lord, který chce zničit vše,
co máme rádi a na čem nám záleží. K tomu chce použít mocnou relikvii, která je ukryta poblíž svojšínské základny. POZOR! Republika je v ohrožení! Nastal čas, abychom spojili své síly, aby relikvie nepadla do rukou
lorda.
Jako u všech týmových her, tak i v této hře se děti učí být členem kolektivu. Z toho pro ně plynou nejen výhody, ale také povinnosti. Povinnosti k celku i druhým. Ve všech hrách klademe důraz na to, aby si děti osvojovaly pocit soudržnosti a kamarádství.
Kdo vyhraje? To je jen na nás!
Společně zdokonalíme naše schopnosti a porazíme ZLO!
Sbal kufry, sedni do vznášedla a přileť! Čekáme na posily vesmírných týmů!
Neseďte doma a přijeďte zkusit opět něco nového!
ZŠ Gagarinova otevřela své dveře návštěvníkům
Termín tábora: (16.7.-29.7.2016)
cena: 4 290,- Kč
Místo: Věkové rozpětí: Ubytování:
LT Svojšín
6 – 16 let
2,3,4 – lůžkové chatky
Informace o táboře a přihlášky na adrese:
RNDr. Lenka Strankmüllerová Na Vinici 1328, 349 01 Stříbro
tel.: 603 271 158
Jaroslava Průchová
(obchod Vůně domova, proti kinu - Stříbro)
14
email: [email protected]
Již tradičně otevřela v lednu své dveře ZŠ
Gagarinova všem zájemcům, kteří si chtěli prohlédnout její prostory a zažít zde zábavné a tvořivé sobotní dopoledne. Nejvíce uvítali tuto možnost jistě předškoláčci,
které čekal o dva týdny později zápis do
prvních tříd.
Třídy nejmladších žáků se na tento
den proměnily v zimní království a návštěvníci v rámci her a tvořivých dílen
putovali na jižní pól za tučňáky, na severní pól do iglů za eskymáky, ocitli se mezi
sněhuláky i v zasněženém lese a vyzkoušeli svou hbitost a mrštnost při zimních
hrátkách.
Žáci 4. a 5. tříd se ve svých hodinách
věnovali 700. výročí narození českého
krále Karla IV. a jejich krásné práce zdobily chodby školy. Na chvilku jsme se i my
během Dne otevřených dveří přenesli do
středověku, společně se pokusili shromáždit o „Otci vlasti“ co nejvíce informací a
během putování po památkách třeba i dobýt hrad.
Kromě kmenových tříd bylo opět
možné nahlédnout i do některých tříd
speciálních, kde si děti vyzkoušely zábavnou formou práci na interaktivních tabulích a lámaly si hlavu nad úkoly, křížovkami a kvízy. Jazyková učebna informovala
návštěvníky o zahraničních partnerských
školách, se kterými naše škola každoročně
spolupracuje, a možnosti žáků zúčastnit se
zájezdu do Anglie. V učebně přírodopisu
bylo možné si kromě exponátů prohlédnout výrobky žáků 6. tříd, které vznikly
v rámci projektu Výzva č. 57. V učebně
chemie nechybělo dětmi oblíbené „čarování“ a malí chemici se seznámili s různými pokusy. Pro kreativce a manuálně
zručné byla otevřena dílna výtvarné výchovy, odkud si děti odnášely krásné svícny či pestrobarevné mandely. Milovníci
pohádek jistě ocenili překvapení, které si
připravili žáci 8.A – zahráli dětem divadelní představení. „O Sněhurce a sedmi
trpaslících“. V hudebně návštěvníci hlasovali o Českém slavíkovi a zde jsou výsledky ankety:
kategorie zpěvák – 1. místo Karel
Gott, 2. místo Tomáš Klus, 3. místo Michal David
kategorie zpěvačka – 1. místo Lucie
Bílá, 2. místo Lucie Vondráčková, 3. místo
Ewa Farná
kategorie skupina – 1. místo Slza, 2.
místo Kryštof, 3. místo Kabát
Doufáme, že jste u nás všichni strávili
příjemné sobotní dopoledne a přesvědčili
jsme vás o tom, že učení nemusí být vždy
jen nudné „biflování“, ale může být naopak zábavou.
Mgr. Alexandra Kubincová
15
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Koncertík ZUŠ
Nahlédli jsme do doby husitské
Společně se žáky 4. – 9. ročníku jsme
se zúčastnili vzdělávacího programu s
názvem „Jak válčili husité“.
učnou hodinu nahlédnutím do doby
husitské a doufáme, že se zase brzy vy-
Již při příchodu do tělocvičny nás
nadchl velký vůz ozdobený nejrůznějšími zbraněmi. Programem nás provázel skromně oděný husita spolu s rytířem v křižáckém brnění (věděli jste,
že zbroj váží skoro 40 kg?!) . Vtipnou a
zábavnou formou nám přiblížili historii doby husitské, seznámili nás s bojovými taktikami, vozovou hradbou a
tehdejšími zbraněmi ( např. řemdihy,
cepy, sudlicemi, palcáty atd.). Díky
názorným ukázkám jsme lépe pochopili, jak se tehdy válčilo a jaké výhody měli husiti před rytíři na koních.
Někteří z nás měli dokonce možnost
si vyzkoušet být práčaty, obsluhovat
tarasnici či houfnici a pronásledovat
křižáky, kteří se raději dali na ústup.
Na závěr nechyběla ani opravdová
ukázka souboje v takové krvelačné
bitvě.
Připravujeme na březen:
29. 2. – 4. 3. Jarní prázdniny - DDM
UZAVŘEN, probíhá příměstský tábor
15. 3. Výtvarná dílna – VELIKONOČNÍ
DEKORACE
Kde: ateliér DDM, 16.00 – 18.00 hod
Cena: 150,- Kč
15.3. Expediční kamera - projekce nej
outdoorových filmů roku 2015. Boulderclub DDM od 18.30 hod, vstupné
dobrovolné.
18. 3. Zájezd na plavání na Přimdu
Pro děti i dospělé, odjezd ve 14 hod. ze zastávky MHD na náměstí (před budovou
MÚ), cena 120,-.
Pletení z pedigu
Pletení z pedigu byl další z výtvarných
kurzů, které každý měsíc pro veřejnost pořádá DDM Stříbro. Tentokrát jsme z pedigu upletli klícky na velikonoční dekoraci,
kterou budeme společně tvořit na příštím
16
4. února 2016 pořádala Základní umělecká škola Stříbro v sále ZUŠ malý žákovský
koncert. Vystoupili žáci individuální výuky sólově na hudební nástroje, zazpívali
zpěváci a představily se komorní soubory.
V pátek 5. února pořádala Základní umělecká škola Stříbro okresní kolo Národní
soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou
dechových dřevěných nástrojů.
ditel ZUŠ Hořovice a Jaroslav Kopejtko
- redaktor ČRo Plzeň, poslala do krajského kola 5 souborů. 3 z Plané a po jednom
ze Stříbra a Tachova.
Porota ve složení: Kamil Tichota - ředitel ZUŠ Kralovice, Jakub Albrecht - ře-
Po tři čtvrti hodině odcházeli posluchači příjemně naladěni a účinkující spokojeni ze svých výkonů.
Strávili jsme veselou a velmi po-
DDM Stříbro informuje…
dáme na podobně skvělý výlet do minulosti! ZŠ Gagarinova, 7.B
Okresní kolo soutěže ZUŠ
ve Stříbře
výtvarném kurzu „Velikonoční dekorace“,
na který můžete přijít v úterý 15. března
v 16 hodin do ateliéru DDM. Budeme vyrábět kraslice, zajíčky, kuřátka, ptáčky a
také plést pomlázky.
J. Minaříková - DDM
Základní umělecká škola ve Stříbře
vás srdečně zve na
Hudební matiné
V neděli 28. února 2016 v 11:00 v přednáškovém sále
Západočeského muzea v Plzni
Malí a mladí muzikanti ze ZUŠ Stříbro vám zahrají
skladby českých i světových skladatelů.
17
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Buldoci si vyšlápli na Plzeň
placená inzerce
PLZEŇ – Borská pole
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Stovky různých druhů osiv za nejlepší ceny
Dobře hrající Buldoci šli brzy do gólového trháku a plzeňským matadorům začalo být jasné, že po vlažném úvodu musí
zařadit vyšší rychlost. Přátelské utkání se
sice hrálo v gentlemanském duchu, ale
přineslo řadu zajímavých technických
akcí a střelecké dostihy. Plzeňští v dramatickém závěru už už sahali po vyrovnání,
ale jejich puky z posledních šancí zamířily
mimo branku domácích. Těsné vítězství
6:5 se stalo Buldokům odměnou za nadšený výkon, přesnou střelbu a poctivou defenzivu podpořenou výtečným gólmanem
Kořínkem.
Návštěvníci zimního stadiónu ve Stříbře strávili příjemný podvečer a podpořili místní mládežnický hokejbal, který
se prosazuje na celorepublikové úrovni.
Akce byla spolufinancována městem Stříbrem.
Ve středu 10.2.2016 se ve Stříbře hokejovým fanouškům servírovalo sváteční
menu. V exhibičním zápase hostili místní
Buldoci hvězdami prošpikovaný tým HC
ŠKODA PLZEŇ OLD BOYS. Pro stříbrskou ledovou plochu se tato „zimní klasika“ pod otevřeným nebem stala tradicí,
atraktivní duel s plzeňskými veterány se
zde konal již počtvrté. Opět šlo zejména
o propagaci hokeje a podporu mládežnického týmu hokejbalistů. Akci pořádaly
HC Buldoci Stříbro, Lesy města Stříbra
s.r.o. a Komise pro kulturu a sport města
Stříbra.
12,--
Macešky
Viola
mix barev a druhů, ∅ kv. 9 cm
Trávníkové hnojivo
Zahradnický substrát
s účinkem proti mechu balení 50 l
10 kg, vystačí na cca 285 m2
Elektrický vertikutátor
Elektrický kultivátor
HVL E 1200-31, 1200 W, šířka záběru 31 cm,
prořezávací nože/ pružiny 8/42, nastavení
hloubky řezu 3 stupně, sběrný koš 28 l,
záruka 5 let
GARDOL GEMI 1200, 1200 W,
šířka záběru 45 cm, 6 radliček,
max. pracovní hloubka 23 cm,
záruka 5 let
2.190,--
3.790,--
2 v 1:
výměnné válce
vertikutátor/
provzdušňovač
10 kg
198,-
Plzeňská stará garda dorazila v kvalitní sestavě, v níž však tentokrát absentova-
50 l
69,-
Stříbrský tým je v letošní sezóně střelecky disponovaný, což od první minuty
začal dokazovat i v exhibičním utkání.
Exhibiční utkání Winter Classic Stříbro
10.2.2016 (2 x 15 min čistého času):
HC BULDOCI STŘÍBRO – HC ŠKODA
PLZEŇ OLD BOYS 6:5 (3:1, 3:4)
Branky: Staněk (3 ks), Šůcha, Jonák, Polívka – Horáček, Živný, Klimt, Tuček, Lučan. Rozhodčí: Beneš.
Stříbro: Kořínek – Houdek, Holák, Polívka, Staněk, Šůcha, Jonák, Dráždil, Bobr,
Sládek, Černoch. Trenér: Bobr.
Plzeň: Koželuh – Lučan, Výborný, Hraběta, Zítek, Kořínek, Kreuzmann, Živný,
Barchánek, Klimt, Tuček, Horáček, Neubauer.
Miroslav Šimek
Motokrosař Dominik Kučeřík Sportovní hvězdou Deníku 2015
SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU
vyrobeno
ve Finsku
STĚNA 28 mm
3x3m
VČETNĚ PODLAHY!
29.990,-Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene
střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk,
včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité
dveře s kovovým prahem
Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská) • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 4. 3. do 31. 3. 2016 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
18
ly superhvězdy českého hokeje, jako jsou
Straka, Špaček nebo Řezníček. Letošní
tým ze západočeské metropole tak táhly
výrazné postavy 90. let minulého století. Stříbrským divákům, kterých dorazilo
kolem dvou stovek, se představily opory
stříbrného týmu federální ligy z roku 1992
Petr Kořínek, Martin Živný, Tomáš Klimt,
Jaroslav Kreuzmann anebo Michal Horáček. Jejich bývalý spoluhráč Jiří Jonák se
na ledě objevil také, ale v domácím dresu Buldoků, za něž pravidelně nastupuje
v krajské soutěži.
Mezi řadou nominovaných v kategorii
„Jednotlivci mládež“ vybrali čtenáři Tachovského deníku za „Sportovní hvězdu Deníku
2015“ stříbrského motokrosaře Dominika
Kučeříka. Žák 3. třídy ZŠ Gagarinova si mohl
prestižní ocenění převzít na domácí půdě,
protože letošní slavnostní večer projektu
„Nejúspěšnější sportovec roku 2015“ proběhl
3. 2. 2016 ve stříbrském KD. Kromě Kučeříka
vystoupilo na podium i mnoho dalších stříbrských sportovců a jejich kolektivů, takže
se nejen místní publikum mohlo v přehlídce
nejlepších na vlastní oči přesvědčit, že heslo „Město Stříbro – město sportu“ není jen
prázdným sloganem.
Talentovaný devítiletý Dominik je
nejmladším pokračovatelem zdejší tradice
výchovy vrcholových motokrosových závodníků. Stříbrský přínos tomuto populárnímu
terénnímu sportu totiž nespočívá jen v pořádání závodů nepřetržitě od roku 1948, ale
po stejnou dobu je město a přilehlý region
líhní špičkových jezdců, kteří sbírali a sbírají
vavříny na republikové a často i mezinárodní
úrovni. Úspěšný příběh začali Souček, Hřebeček, Válek, dnes v něm pokračují Smítka
s Weschtou, a v budoucnu další kapitoly připíše třeba právě „Domča“.
nadále stejně jako jedničky ve škole.
Miroslav Šimek
Každopádně stříbrský elév má za sebou
velmi dobrý start v té nejmenší motokrosové
kategorii do 50 ccm. Vloni svou malou KTM
s automatickým řazením dovezl na první
místo v přeboru SMS motokrosu Praha a
v MMČR juniorů byl po dvou vynechaných
závodech na celkovém 10. místě. Letos na
něj čekají nové výzvy. Pro italskou CSM
Moto Factory se stává testovacím jezdcem
s tovární podporou pro mezinárodní závody
ve třídě do 50 ccm a k tomu se musí naučit
i na větším stroji do 65 ccm, kde už jej čeká
klasická převodovka. Pojďme držet palce, aby
mu nadšení do závodění i tréninku vydrželo
19
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Hornický pochod
předtím si určitě hned po ránu nabrali do bot.
Od první akce již uběhlo neskutečných 10 let.
Hornický spolek ve Stříbře během té
doby zrekonstruoval štolu Prokop, vybudoval
hornickou stezku v délce 50 km kolem města, hornický skanzen se rozrostl do současné
podoby včetně důlní dráhy. Vydal několik
publikací o historii našeho města. Získal velké
renomé doma i v zahraničí. Několik jeho členů
obdrželo nejvyšší české hornické vyznamenání J. Agricoly z rukou ministra průmyslu a obchodu a předsedy ČBÚ a jeden člen dokonce
záchranářský kříž. Na náměstí horníky přišli
podpořit kamarádi z vloni vzniklého nového
hornického spolku ze Zbůchu, stříbrská ostrostřelecká garda, stříbrští hasiči a ostatní místní
příznivci, kamarádi a přátelé.
V sobotním podvečeru 13. února se na stříbrském náměstí sešli příznivci hornického
spolku, na jejichž podnět se konala akce „Večerní hornický pochod městem Stříbrem
za svitu kahanů, loučí a lampiónů“. Předseda
spolku R. Strankmüller konstatoval, že se setkáváme již od roku 2006 pošesté, každé dva
roky. První setkání bylo u příležitosti výročí
200 let od udělení hornických uniforem stříbrským horníkům, zároveň i výročí udělení
hornického praporu s vyobrazením sv. Prokopa a v též postavení tzv. Červené lávky, aby
horníci suchou nohou přešli z levého břehu
na pravý břeh ke kopci Ronšperku za prací,
Horníci v Senátu
slovenských hornických spolků a poprvé
i zástupci německých hornických spolků. Po úvodním slově Přemysla Sobotky následoval opět již tradiční příspěvek
zástupce stříbrského hornického spolku
pana Karla Neubergera. Proč? Stříbrští
byli v roce 2010 de facto prvními, kteří na
14. setkání hornických měst a obcí ČR ve
Stříbře poprvé pozvali vysokého státního činitele, a to pana Přemysla Sobotku,
tenkrát ve funkci předsedy Senátu ČR. Od
té doby se v průběhu roku několikrát potkáváme při různých slavnostních i méně
slavnostních příležitostech. Naposledy v
říjnu 2015 ve Stříbře, při křtu knihy Karla Neubergera. Po zahájení následovaly
zdravice, v zastoupení předsedy Českého
báňského úřadu Martina Štemberky promluvil pan JUDr. Dvořák, poté předseda
slovenského ZBSC Ing. Erik Sombaty, zá-
V úterý 9. 2. 2016 se opět po roce
sešli zástupci hornických a hutnických
spolků ČR ve Valdštejnském paláci v Praze na pozvání 1. místopředsedy Přemysla Sobotky. Se členy sdružení SHHS ČR
byli již jako obvykle přítomni zástupci
20
Na úvod promluvil předseda spolku
R. Strankmüller, osvětlil přítomným, proč a
za jakým účelem se scházíme. Pár slov k historii stříbrského hornictva před více než 150 lety
posluchačům sdělil místopředseda K. Neuberger. Hornickou hymnu nám do kroku zahrála
Amátovka pod vedením pana Konstantinoviče. Ostrostřelci tradičně vystřelili k pochodu.
Hornický průvod, v jehož čele šli praporečníci
s hornickými prapory a standartami, vykročil
směr hornický skanzen, kde byl již jako tradičně závěr průvodu. Odhadem se v sobotním
podvečeru sešlo kolem 300 lidí. Za svitu loučí a lampiónů jsme během půlhodinky došli
k Červené lávce. Pro všechny přítomné (hlavně žíznivé a hladové) zde bylo připraveno občerstvení. Na závěr pochodu byl proveden ohňostroj a k nebi se vznesly lampiony s přáníčky.
Doufáme, že všem přítomným se v sobotní podvečer akce líbila.
Zdař Bůh
K. Neuberger
stupce německých spolků Peter Kutschker
a předseda sdružení českých hornických
a hutnických spolků Ing. Miroslav Šťastný. Jednotliví zástupci hornických spolků
si s panem Sobotkou zhotovili své family foto a předali mu drobné pozornosti.
Zástupci stříbrského hornického spolku
předali panu Sobotkovi tzv. „štufenverk“
s diplomem. Pan Sobotka rovněž předal
několika účastníkům Pamětní listy Senátu. Poté byla celá delegace pozvána na
malé občerstvení. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit prohlídky Valdštejnského paláce.
V podvečer jsme se rozcházeli do svých
domovů v přátelské atmosféře.
Zdař Bůh
Karel Neuberger
Hornický spolek Stříbro
21
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Cestou necestou
z hudby světových autorů od Mozarta až
po Vangelise.
Zpívající fontána a její historie
Každý kdo navštívil Mariánské Lázně,
musel kolem ní projít. Určitě jste i Vy došli ke zpívající fontáně s oplatkou v ruce a
čekali na její produkci. Nachází se na kolonádě u sochy opata Reitenbergera.
Nejkrásnější je v prosluněném dni,
kdy nejen hudba, ale i vodopády vody jsou
prosvětleny slunečními paprsky. Člověk si
tu pak vychutná nejen hudební produkci,
ale i hru světla a stínů.
Fontána byla vytvořena při rekonstrukci promenády akademickým architektem panem Pavlem Mikšíkem v roce
1982 –1986.
Je zcela neobvyklá svými rozměry, výtvarným ztvárněním a funkcemi. Obrazce
jsou tvořeny z deseti střikových systémů,
jejichž kombinace řídí počítač. Fontánu
tvoří obrovská mělká mísa o průměru
18 metrů v níž je usazena obří kamenná
plastika květu se středem z nerezavějící
oceli. Okraj fontány, dlažba kolem a plastika jsou z liberecké žuly.
Fontána má deset základních střikových systémů. Dva jsou tvořeny třemi sty
třiceti tryskami, které chrlí vodu do jejího
středu.
Dominantní střik dosahuje šesti metrů výšky a další čtyři systémy chrlí vodu
z kovového středu k okrajům fontány.
Z těchto střiků je možno vytvářet nespočet kombinací, které se mění podle programu v počítači.
Celé technické zázemí je umístěno
v podzemí pod fontánou a tvoří jej deset
čerpadel, akumulační nádrž na 25000 litrů vody a elektrická rozvodna. Počítač
s programy je umístěn v areálu kolonády.
Zpívající fontána hraje od dubna
do října. Denně hraje od 7.00 do 19.00 hodin a večer ve 21.00 a 22.00 hraje s barevným osvětlením.
První sklad pro fontánu složil Petr
Hapka. Profesionální choreografové z Národního divadla pak vytvořili skladbu
Fontána svého času byla natolik populární, že se k ní pořádaly autobusové
výpravy z celých Čech i ze zahraničí. Podle
ní vznikly i další fontány např. v Praze ku
příležitosti Světové výstavy, nebo Košicích.
Miroslav Horníček byl zpívající fontánou natolik unesen, že napsal tzv. List
vodě, který najdete na mnoha hudebních
nosičích. V tomto uměleckém díle přiznává, že koncert fontány, byl pro něj takovým uměleckým zážitkem, že se nestyděl
projevit slzy radosti a dojetí z tohoto díla.
Až nastanou krásné prosluněné dny a
najdete chvíli času, zastavte se u ní a vychutnejte si lázeňskou atmosféru. Vraťte
se do starých časů, projděte se kolonádou
a městem. Zvedněte hlavy a podívejte se
na krásu lázeňských domů, pohlaďte spřežení koní stojících u parku a vnímejte krásu kolem Vás. V životě jsou totiž dny, kdy
je toho potřeba.
H.Štollová
placená inzerce
placená inzerce
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách. Stáří 14 -19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční: 13. března 2016
Stříbro - naproti čerp. st. AGIP v 15.25 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.601576270, 606550204, 728605840
AUTOOPRAVNA
SERVIS SANITA J3 s.r.o., Mánesova 177,
Stříbro 34901
- opravy a servis osobních a dodávkových
vozidel
- měření a seřizování geometrie
- výměna mot. olejů, chladících a brzdových
kapalin
- nabídka náhradních dílů
- pneuservis a prodej pneumatik
- příprava a odvoz vozů na STK
- revize LPG
- výměna autoskel
Otvírací doba:
Po - Pá 7.00-15.30 hod
Kontakt:
Tel.: 374 627 123
Mob.: 603 149 072
22
23
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Stříbrský zpravodaj 3/2016
placená inzerce
vás
zve na
placená inzerce
čtvrtou
NAROZENINOVOU
MERENDU
5.března 2016 od 20.00
hraje Hanka Pilnáčková
vstup volný
placená inzerce
Máme ještě dvě volná místa
Chtěl/a bys dělat práci, která má smysl a splní Ti Tvé sny?
Být součástí kolektivu, který Tě bude respektovat a poznat ryze
českou firmu, která jde vlastní cestou? Práce na HPP i ŽL.
Potom neváhej a přidej se k nám!
Pokud máš chuť, energii, rád/a se učíš a hledáš nové výzvy, tak
zavolej a domluv si schůzku
Tel. 702352362
Ve svém oboru jsme číslo 1 na trhu
24
Recenze Laco Kajaby
né na žárlivosti rozdmýchává i politicky.
Milé a milí, co přicházíte do našeho kina,
Velké hudební finále samozřejmě divák
od počátku čeká a snadno také uhádne, zda
vrcholný trapas, tedy vpád rockových veteránů mezi odměřenou smetánku v róbách,
skončí fiaskem, nebo vítězstvím. Ale vlastně mu to moc nevadí, protože vzdor limonádově jímavému nátěru chce znovu zažít
Streepovou s kytarou, neskutečnou energii
(nebude věřit, že tato herečka se narodila 16
měsíců po Vítězném únoru), která z ní sálá, i
její osobní prožitek slavných písní. Nezdolná
rocková zpěvačka a baskytaristka Suzi Quatro má ve své herecké vrstevnici silnou konkurentku.
buďte vítáni u jarní mini-kolekce filmů
promítaných ještě klasicky. Ovšem vše je
na dobré cestě, práce na digitalizaci začaly…
Co uvidíme? Jeden film „dospělácký“ a
dva filmy pro naše nejmenší.
K záhadám vesmíru patří, proč film Nikdy není pozdě jde do českých kin pod tímto názvem, když v originálu se jmenuje Ricki
and the Flash. Naštěstí má Meryl Streepovou,
a tu si divák vždy rád najde – i pod zakukleným názvem.
Od prvé vteřiny, kdy herečka s kytarou,
v upjatých kožených kalhotách a ověšená
korálky rozjede rockový nářez, je jasné, že
má rytmus v krvi (nakonec to bylo vidět už
v Mamma Mia!) a živelnou radost vyzařuje až k poslednímu stolku zapadlého baru,
v němž skončila. Protože hrdinka Streepové,
která kdysi kvůli hudební kariéře opustila rodinu, po nocích hraje pro štamgasty se svou
kapelou a ve dne se živí u pokladny v samoobsluze, kde jí vnucují úslužné „Vždy s úsměvem!“ Až jednoho dne musí u letištní kontroly sundat všechny extravagantní náramky,
protože ji exmanžel (Kevin Kline) povolá
za jejich dcerou, která se hroutí z partnerovy nevěry. Přijdou i synové a propuká konfrontace již dospělých dětí, které vychovala
jiná žena, s jejich biologickou matkou, jež je
zradila kvůli vlastnímu snu. „Jsme ti dávno
ukradení,“ vmetou jí do tváře ve vypjaté přestřelce dávných křivd.
Rodinné melodrama bohužel na čas
opouští muziku, humor však naštěstí ani
na okamžik. Značnou měrou jej vytváří
kontrast výstřední energické matky a vyhaslé zanedbané dcery, kterou výtečně hraje
Mamie Gummerová (skutečná dcera Streepové, mimochodem je lepší než maminka
a roli nedostala z protekce, dostala ji místo
původně uvažované Anne Hathaway). Jejich
souboje (režisér filmu se schválně domluvil s
Meryl, že na svou dceru v průběhu natáčení
nepromluví, dcera to pochopitelně nevěděla)
i postupné ženské spojenectví vyzařují přirozenou důvěrnost, které by se jinak těžko
docílilo, třeba v kouzelné scéně, kdy bývalí
manželé s dcerou zažívají marjánkový večírek. Zábavný moment poskytuje také napětí mezi rockerkou a ženou, která ji na postu
matky nahradila. Postava Streepové se totiž
už v úvodních nenucených promluvách
k publiku odkopává v nekorektních postojích
vůči prezidentu Baracku Obamovi – a macecha je černoška, což vzájemné jiskření založe-
Oba dětské filmy jsou animáky, tož pár
zajímavostí z natáčení:
Když se natáčel Spongebob ve filmu:
Houba na suchu, musel Antonio Banderas
jako Alameda Jack mluvit k tenisovým míčkům a ne k ptákům, jak je pak vidět ve filmu.
- Film měl být původně uveden už v roce
2014, nakonec ale Paramount Pictures premiéru přesunul na únor 2015.
- Delfín Bubbles byl kompletně vytvořený technikou stop-motion.
Své „starosti“ si animátoři užili i s krabicemi, které tvořily těla Škatuláků ve filmu
Škatuláci. Vlastní krabice byly vyrobeny nejenom z lisovaného a tvrdého plastu, ale také
z olova, lepenky a hutné textilie, čímž vznikl
poměrně složitý kostým.
- Mezi jistě zajímavé věci patří například
i takový svetr hlavního hrdiny, který nebyl
upleten z vlny, ale z obyčejných nití, aby vše
odpovídalo realitě. Na výrobu vlastního svetru bylo použito více než 110 metrů nití.
- Celá scéna byla osvětlována LED diodami, které podle hlavního kameramana do-
dávají domům i ulici lepší a reálnější světlo.
Toto osvětlení je lepší i pro samotné loutky,
u kterých nezpůsobuje odlesk a dokáže udržet pleťové odstíny.
- Zařízení Mecha-Drill je ve skutečnosti
vysoké přibližně 150 cm a váží více než 40 kilogramů. Je vyrobeno z více než 600 součástek z kovu, plastu a ocelových drátů. Celkem
bylo vyrobeno 8 těchto zařízení. Plameny
v peci byly vytvořeny tak, že do zařízení byl
vložen i-Pad, na kterém běžela videosmyčka
s ohněm.
- Pro vytvoření mimiky jednotlivých
loutek vzniklo více než 47 000 obličejů.
K nim je nutné připočítat ještě 53 000 jednotlivých obličejových částí, z nichž 15 000
patřilo hlavnímu hrdinovi.
- Film obsahuje 185 záběrů, v nichž
mechanické loutky a animovaný svět nahradí skuteční lidé. Ve 131 záběrech z tohoto
celkového počtu vystupují lidé v kostýmech
Škatuláků.
- Na výrobě filmu se podílelo více než
350 lidí, z nichž 28 byli animátoři. Bylo zde
použito více než 55 postaviček a více než
20 000 ručně vyrobených rekvizit, které se
ve filmu objevily. Modeláři spolu s tesaři
vytvořili pro vlastní film 79 vedlejších a 26
hlavních scén. Na výrobě se podílelo 13 modelářů, 12 tesařů, 9 scénických malířů a nábytkářů a 4 výtvarníci.
- Mezi velké výzvy patřila výstavba vlastního městečka Cheesebridge, které svým stylem a pojetím vychází z německé a tradiční
anglické architektury.
- Ve filmu se objevilo více než 55 druhů
sýrů a 24 druhů plevelných rostlin.
Tak nashledanou příště!
Stříbrský zpravodaj 3/2016
Stříbrský zpravodaj 3/2016
placená inzerce
placená inzerce
HARVILLA – REALITY s.r.o.
Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:
- tel. 377 445 369, 602 432 757
- tel. 374 621 182, 606 628 181
- tel. 606 628 181
- tel. 602 931 158
Chalupa Milíře u Rozvadova
Byt 1+1 Stříbro, Na Vyhlídce
Cena: 750.000,- Kč
Cena: 990.000,- Kč
Cena: 1.300.000,- Kč
Rekreační chalupa Souměř
Rodinný dům Damnov
Rod. dům Stříbro, Plzeňská
Rodinný dům Svojšín
Cena: 990.000,- Kč
Rodinný dům Vranov
RD Tachov, Na Jitřence
Cena: 780.000,- Kč
Cena: 750.000,- Kč
Cena: 2.700.000,- Kč
Cena: 990.000,- Kč
Rekreační chata Butov
Rekreační chata Stříbro
Rekreační chata Butov
Rekreační chata Čerňovice
Cena: 1.790.000,- Kč
Cena: 345.000,- Kč
Cena: 790.000,- Kč
Řad. garáže Stříbro, U věže
Stavební pozemek Úlice
Stav. pozemek Konst. Lázně
Cena: 215.000,- Kč
-
Plzeň, Slovanská alej 24
Stříbro, Benešova 442
Tachov, nám. Republiky 70
Sušice, Pod Svatoborem 54
Cena: 795.000,- Kč
2
Cena: 450,- Kč/m
Cena: 590.000,- Kč
Realitní & vzdělávací agentura, s.r.o.
Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
František Kubinec, tel. 721854706, e-mail: [email protected]
Hana Kubincová, tel. 724249276, e-mail: [email protected]
Z naší nabídky vybíráme:
RD po rekonstrukci se zahradou a
stodolou, Milevo u Kladrub
1.400.000,- Kč (Rezervováno)
2
RD 4+1 v Plané, zahrada 814 m
1.490.000,- Kč
Byt 3+1+L 79m2, Stříbro, Mánesova
RD v Černošíně, pozemek 1.573 m2
1.360.000,- Kč
349.000,- Kč
Dvougenerační RD, Kožlany,
2
zahrada 2686 m
3.900.000,- Kč
Chata na vlastním pozemku 981m
Butov
890.000,- Kč
Byt 3+1 po rekonstrukci,
Konstantinovy Lázně
990.000,- Kč
RD 3+kk v Zálezlech u Kladrub po
rekonstrukci, zahrada 454 m2
1.170.000,- Kč
Dvougenerační RD, Kunějovice Slatina
1.600.000,- Kč
Chata k celoročnímu využití, Vranov u
Stříbra
650.000,- Kč
2,
Byt 2+kk ve Stodě, Ulice k Háječku
850.000,- Kč
Stříbro, Dukelská ulice
Cena: 415,- Kč/m2
Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:
- zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí
- vypracování kupních, rezervačních, nájemních smluv, atd.
- vypracování znaleckých posudků včetně daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
- vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (tzv. "energetický štítek")
- přehlášení vody, elektřiny a plynu
- zprostředkování hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření
Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
RD s pozemkem 4203 m2, Ostrov u
Tachova
1.990.000,- Kč
Pro naše klienty, kteří mají připravené financování, hledáme ke koupi tyto nemovitosti:
- byty 1+1, 2+1 a 3+1 ve Stříbře
- rodinný domek se zahradou ve Stříbře a okolí (Vranov, Milíkov, Těchlovice, Sytno apod.)
- byt 2+1 v Plzni.
Přijďte, zavolejte, nabídněte.
Více informací a aktuální nabídku nemovitostí naleznete na www.rva.cz
Akce na březen
2.3.
17,00 – VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ JANA PICKY
KNIHOVNA
5.3.
20,00 – RYBÁŘSKÝ PLES
8.3.
13,00 – U3V 11.3.
20,00 – ŠIBŘINKY
15.3.
16,00 – VÝTVARNÁ DÍLNA „VELIKONOČNÍ DEKORACE“
DDM
15.3.
18,30 – EXPEDIČNÍ KAMERA /projekce outdoorových filmů/
DDM
16.3.
17,30 – KŘEST KNIHY ZUZANY SOUČKOVÉ 17.3.
18,00 – PŘEDNÁŠKA NA TÉMA „RODOKMEN“ 18.3.
14,00 – ZÁJEZD NA PLAVÁNÍ NA PŘIMDU
18.3.
20,00 – ÚNĚŠOVSKÝ PLES
19.3.
08,00 – ZÁJEZD DO BAZÉNU VE WEIDENU
19.3.
19,00 – KELTSKÝ TELEGRAF 19.3.
20,00 – KONCERT ARAKAIN, DYMYTRY
22.3.
13,00 – U3V 22.3.
17,00 – VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ ŽÁKŮ VÝTV. OBORU ZUŠ 23.3.
20,00 – PARTIČKA 25.3.
18,00 – PŘEDPLATNÉ V4 - MEFISTO
27.3.
15,00 – TANEČNÍ ODOPLEDNE /NE/JEN PRO SENIORY
31.3.
18,00 – SOLASIDO KD
KD VELKÁ KLUBOVNA
KD
KNIHOVNA
MUZEUM
MHD NÁMĚSTÍ
KD
AUTOBUS. NÁDR.
VRCH HŮRKA
KD
KD VELKÁ KLUBOVNA
MUZEUM
KD
ODJEZD OD KINA
KD
KINO
Kino Slavia
6.3.
10,00 – SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
KINO SLAVIA
7.3.
19,30 – NIKDY NENÍ POZDĚ (FILMOVÝ KLUB)
KINO SLAVIA
12.3.
10,00 – ŠKATULÁCI
KINO SLAVIA
Městské trhy na Masarykově náměstí – každý čtvrtek
Uzávěrka dalšího čísla je 16.3.2016
Příspěvky zasílejte na [email protected]
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.
Vydalo MKS ve Stříbře, Benešova ulice 587, telefon 374 622 454, e - mail: [email protected]
Šéfredaktor: David Blažek, korektorka: Božena Solová, grafická úprava: Jana Kindelmannová
Náklad: 800 ks. Registrováno pod číslem MK ČR 13355.
Tiskne: Marienprint, Zámecká 183, Planá, tel. 777 860 151, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Předškoláci dělali radost seniorům

Předškoláci dělali radost seniorům zpestření a povzbuzení a dlouho dopředu se na ni těší,“ popsala ředitelka

Více