Výroční zpráva Project HOPE

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva Project HOPE
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2014
Project HOPE – Česká republika o.p.s.
OBSAH
Úvodní slovo
I. Představujeme se
II. Statut společnosti
III. Hlavní programy
Program „Nil Nocere: Ochrana pacientů před poškozením“
Projekt celoživotního vzdělávání praktických lékařů v oblasti zvyšování
kvality za využití informačních technologií.
IV. Přehled plánovaných aktivit
V. Přehled hospodaření
VI. Děkujeme našim sponzorům
VII. Všeobecné informace
VIII. Přehled kanceláří Project HOPE v Evropě
Ú V O D N Í
S L O V O
Vážení přátelé,
stejně jako v předcházejících letech pokračovala činnost naší organizace i v roce 2014 přípravou a
organizováním programů v českém zdravotnictví.
Po úspěšných dvou programech zaměřených na bezpečí pacientů – Nil Nocere – Ochrana pacientů před
poškozením – jsme zahájili jeho třetí ročník.
Chtěla bych poděkovat všem odborníkům a sponzorům, kteří umožnili společnosti Project HOPE Česká republika, aby pokračovala v „pomoci lidem tak, aby si dokázali pomoci sami ….
dobře…efektivně…dlouhodobě.“
PhDr. Helena Jungová
Ředitelka
Project HOPE – Česká republika, o.p.s.
I.
PŘEDSTAVUJEME SE:
Project HOPE – Česká republika, o.p.s. vychází z tradic americké organizace, která je spojována s první
nemocniční lodí mírových dob na světě. V roce 1958 byla založena v USA zdravotnická nadace The
People-to-People Health Foundation, Inc. - Project HOPE. V současné době má sídlo ve státě Virginia
v USA. HOPE znamená nejen naději, je to též akronym –Health Opportunities for People Everywhere
– šance na zdraví pro lidi na celém světě. Project HOPE působí dnes na všech kontinentech.
Prostřednictvím spolupráce, vytvářením partnerství a vzděláváním v různých zemích světa uplatňuje
nadace svoji hlavní filozofii – pomáhat lidem tak, aby si byli schopni pomáhat sami – s maximálním
efektem a dlouhodobě. Hlavní zaměření nadace je vzdělávání ve zdravotnictví a poskytování
humanitární pomoci.
NAŠE AKTIVITY V ČR
V České republice působí Project HOPE od roku 1991. Zaměřuje se zejména na organizování
vzdělávacích programů pro pracovníky ve zdravotnictví formou přednášek a seminářů, dále pak na
humanitární pomoc poskytovanou formou zajišťování léků, zdravotnických potřeb, přístrojů a odborné
literatury z darů určených pro zdravotnická zařízení v ČR a jejich pacienty.
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
Vzdělávací programy společnosti Project HOPE jsou koncipovány s cílem vyškolit budoucí školitele,
kteří budou nejprve pod vedením našich lektorů, později samostatně, předávat získané vědomosti a
zkušenosti. Cílem každého programu je zajistit jeho trvalé fungování v České republice. Project HOPE
zůstává v těsném kontaktu se všemi absolventy svých programů. Mnozí z nich se stali přednášejícími a
konzultanty pro naše nové aktivity.
Od založení společnosti úspěšně proběhly a s velkým zájmem ve zdravotnických kruzích se setkaly tyto
vzdělávací programy:

Program: Nil Nocere – Ochrana pacientů před poškozením (2010 – 2013)

Projekt celoživotního vzdělávání praktických lékařů v oblasti zvyšování kvality
za využití informačních technologií (2011 – 2012)

Program: HIV/ AIDS vzdělávací program pro Litvu – HELP (2006 – 2008)

Program Řízení změn: Posílení role manažerů ve zdravotnictví (2000 – 2008)

Program Řízení změn: Posílení role manažerů ve zdravotnictví v Rumunsku
(2008)

Program Řízení změn pro zlepšení kvality: Role středního managementu ve
zdravotnictví v Lotyšsku a Estonsku (2002 – 2004)

Workshop: Nádorové onemocnění prsu – školení školitelů (2003)

Kurz Nádorové onemocnění prsu - určený pro praktické lékaře (2001)

Program Multidisciplinární přístup k problematice nádorového onemocnění prsu
(1998-2001)

Kurz Radiodiagnostika karcinomu prsu (2000)

Školení mladých onkologů ze střední a východní Evropy (2000)

Kurz paliativní péče o onkologicky nemocné - zaměřený na zvýšení kvality
života umírajících v terminálním stadiu převážně onkologických onemocnění a
na podporu rozvoje hospicového hnutí v České republice (1996-1998)

Kurz řízení v českém zdravotnictví pro vrcholové manažery českých nemocnic
(1992-1997)
II.
STATUT SPOLEČNOSTI:
Společnost poskytuje především vzdělávací služby pracovníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým
organizacím. Project HOPE vybírá nejvhodnější účastníky pro daný vzdělávací program na základě
jejich kvalifikace potřebné pro absolvování programu a předpokladů pro účinné využití získaných
vědomostí.
Vzdělávací programy jsou poskytovány bezplatně, popř. za částečnou úhradu (doprava, ubytování).
III.
HLAVNÍ PROGRAMY:
NIL NOCERE - OCHRANA PACIENTŮ PŘED POŠKOZENÍM
Program celoživotního vzdělávání zaměřený na bezpečí pacientů, především řízení bezpečí a rizik.
V roce 2010 - 2012 proběhl pilotní program a na, v letech 2013 a 2014 byly organizovány další dva
ročníky. Program je organizován ve spolupráci se společností Johnson & Johnson, s.r.o. a Johnson &
Johnson Corporate Citizenship Trust. V roce 2014 program Nil Nocere podpořila i Všeobecná zdravotní
pojišťovna České republiky.
Program je otevřený všem zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v oblasti bezpečí pacientů, risk
managementu, zajištění kvality a kontroly infekcí a všem ostatním, kteří mají zájem o danou
problematiku.
Součástí programu jsou kromě vzdělávacích modulů i internetové stránky, které usnadní přístup ke
zdrojům (včetně materiálů a nahrávek z jednotlivých modulů)
Pilotního programu se zúčastnilo celkem 16 nemocnic. Dalších dvou ročníků se zúčastnilo celkem 30
nemocnic z České republiky (za každou organizaci se programu zúčastňuje tříčlenný tým, tedy celkem
90 účastníků).
Cíle programu:
1. Zvýšit povědomí zodpovědných manažerů z vybraných nemocnic v ČR o typech, rozsahu a
závažnosti nežádoucích událostí v jejich pracovním prostředí a zvýšit jejich znalosti a dovednosti
při určování a analýze rizik, kořenové analýzy (Root Cause Analysis) a prevence nežádoucích
událostí;
2. Zlepšit systém hlášení zúčastněných týmů v jejich organizacích cestou školení manažerů
v oblasti vytváření úspěšných projektů zaměřených na nedostatky v jejich vlastním systému;
3. Zlepšit propojení mezi existujícím systémem hlášení a edukace
4. Zlepšit bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních zúčastněných týmů cestou zavádění
projektů zaměřených na zásadní problém v oblasti nežádoucích událostí v jejich organizacích.
V programu je uplatněn jak týmový, multidisciplinární přístup, tak i „projektový“ přístup. Tento přístup
byl úspěšně využit v manažerských programech společnosti Project HOPE. Účastníci pracují v týmech.
Každý tým vypracovává projekt pod vedením konzultantů.
Výstupy z programu:

Projekty zpracované jednotlivými týmy v průběhu programu Nil Nocere s cílem následného
zavedení v nemocnicích; projekty jsou zaměřené na konkrétní oblasti v bezpečí pacientů

Dílčí zprávy o stavu jednotlivých oblastí bezpečí pacientů ze všech zúčastněných nemocnic

Osnovy pro vzdělávání zdravotnických manažerů v oblasti bezpečí pacientů;
Přínos programu:

Fungující síť manažerů zabývajících se zlepšením bezpečí pacientů v ČR;

Zlepšené systémy a procesy hlášení nežádoucích událostí a prevence/snížení rizik v nemocnicích
jako výsledek zavedení týmových projektů do praxe;

Snížení nežádoucích událostí v nemocnicích;

Dlouhodobé úspory díky snížení nežádoucích událostí.
IV.
PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKTIVIT:
I v příštích letech chceme pokračovat v úspěšné tradici kvalitních vzdělávacích programů pro
pracovníky ve zdravotnictví. Naším cílem zůstává i nadále školení odborníků v oblastech, které jsou
v našem zdravotnictví problematické, případně v rámci stávajících aktivit školení přednášejících pro
další programy.
Díky podpoře společnosti Johnson & Johnson budeme na podzim roku 2015 pokračovat v programu
Nil Nocere zaměřeném na bezpečí pacientů:
V.
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
Rozvaha k 31. 12. 2014 (v Kč)
AKTIVA
Krátkodobý fin.majetek
2 966 039
Odběratelé
100 000
Náklady příštích období
625
Aktiva celkem
3 066 664
PASIVA
Vlastní jmění
Hosp. výsledek - úč. ztráta
Krátkodobé závazky
Výdaje př. období
Pasiva celkem
3 770 195
-
807 011
95 519
7 961
3 066 664
Příjmy v roce 2014 dle zdrojů
Faktura VZP
Fin. dar Johnson & Johnson
Úroky
Kurz. zisky
100 000
1 543 017
13 333
366 903
2 023 253
Stav vlastního jmění
k 1. 1. 2014
Úč. zisk r. 2013
Stav vl. jmění k 31. 12. 2014
2 813 213
956 982
3 770 195
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014 (v Kč)
VÝNOSY:
Hlavní činnost
Celkem
Přij.příspěvky
Odběratelé
Úroky
Kurzové zisky
1 543 017
1 543 017
100 000
100 000
Správní činnost
13 333
13 333
366 903
366 903
2 023 253
1 643 017
380 236
NÁKLADY:
Celkem
Spotřeba materiálu
Hlavní činnost
Správní činnost
28428
11 855
16 573
Služby
1 123 843
801 275
322 568
Osobní náklady
1 347 764
957 106
390 658
Ostatní náklady
330 229
265 149
60 080
2 830 264
2 035 385
794 879
Hospodářský výsledek
2 023 253 – 2 830 264 = - 807 011
Hospodářský výsledek – ztráta bude převeden do vlastního jmění a činnost v roce 2015 bude
hrazena z hosp.výsledku-zisku z minulých let k účelům vymezeným stanovami.
Obecně prospěšná společnost nemá žádný majetek na leasing, žádný závazek není po splatnosti a
rezervy nebyly tvořeny.
VI.
DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM:
Zvláštní poděkování náleží těm společnostem, organizacím a jednotlivcům, kteří se na
našich programech finančně podíleli, zvláště pak:
The People-to-People Health Foundation, Inc., USA
Johnson & Johnson spol. s r.o.
Johnson & Johnson European Corporate Social Responsibility
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
VII. VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Název:
Project HOPE - Česká republika, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
Registrace:
Krajský obchodní soud v Praze
IČO:
25766554
DIČ:
CZ25766554
Datum vzniku společnosti:
25. 5. 1999
Druh obecně prospěšných služeb:
-
vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví formou přednášek, seminářů a stáží
-
humanitární pomoc poskytovaná formou zajišťování léků, zdravotnických potřeb, přístrojů a
odborné literatury z darů určených pro zdravotnická zařízení v ČR a jejich pacienty
Naše poslání:
Chceme pomáhat lidem tak, aby si byli schopni pomoci sami - s maximálním efektem a dlouhodobě
Statutární orgány:
Správní rada
MUDr. Pavel Totušek, předseda
MUDr. Mariam Sianozova, MPH
MUDr. Alena Štětková, PhD
Dozorčí rada
MUDr. Miroslava Dubovská
MUDr. Vilma Benešová, PhD
Anna Chrzová
Ředitelka
PhDr. Helena Jungová
VIII. PŘEHLED KANCELÁŘÍ PROJECT HOPE V EVROPĚ
BOSNA A HERZEGOVINA
MAKEDONIE
Project HOPE Bosnia and Herzegovina
Kranjčevića 19
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Project HOPE Macedonia
Gjuro Gjakovic, 18/1-4
1000, Skopje
Republic of Macedonia
Tel.: +387 33 654 528
Fax: +387 33654 528
Mobil: +387 611 900 83
E-mail: mmurko.projecthope.org
Tel.: +389 2 3290 137; +389 2 3290 174
Fax: +389 2 3229 240
Mobil: +389 71 268 476
E-mail: [email protected]
ČESKÁ REPUBLIKA
Project HOPE – Ceska republika, o.p.s.
Lublanska 57
120 00 Prague 2
Czech Republic
Tel./Fax: +420 222 521 021
Mobil: +420 603 181 842
E-mails: [email protected]
MAĎARSKO
Project HOPE Hungary
Budapest, 1073
Erzsébet krt. 15.
III.em./32.
Hungary
Tel.: +36 1336 0403
Fax: +36 1336 0402
E-mails: [email protected]
[email protected]
POLSKO
Project HOPE Polska
ul. Grzegórzecka 10/312
31-530 Kraków, Poland
Tel.: +48 12 294 11 45
Fax: +48 12 294 11 46
Mobil: +48 603 587 223
E-mail: [email protected]
Project HOPE – Česká republika, o.p.s.
Lublaňská 57
120 00 Praha 2
Tel./Fax:+420 222 521 021, +420 603 181 842
www.projecthope.cz
E-mail: [email protected]
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č.ú. 5717370028/2700 (CZK)
č.ú. 5717370001/2700 (USD)
č.ú. 2106277787/2700 (EUR)

Podobné dokumenty