Batteridrevet håndstøvsuger Anvisninger for brug Akkukäyttöinen

Transkript

Batteridrevet håndstøvsuger Anvisninger for brug Akkukäyttöinen
M138.book Seite 1 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
DK Batteridrevet
håndstøvsuger
Anvisninger for brug
FI
Akkukäyttöinen
käsipölynimuri
Käyttöohjeet
PL
Odkurzacz
akumulatorowy ręczny
Wskazówki użytkowe
HU
Akkumulátoros kézi
porszívó
Használati utasítások
CZ
Akumulátorový ruční
vysavač
Pokyny k používání
Gator
M138
GR Επαναφορτιζόμενο
σκουπάκι
Οδηγίες χρήσης
Roya-32374-41 • A5 • 13.08.2015
4-9
Käyttöohjeet ................................................................................................
10 - 15
Wskazówki użytkowe..................................................................................
16 - 21
Használati utasítások .................................................................................
22 - 27
Pokyny k používání.....................................................................................
28 - 33
CZ
Οδηγίες χρήσης ..........................................................................................
34 - 39
2
HU
PL
FI
Anvisninger for brug ..................................................................................
GR
DK
M138.book Seite 2 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
D
M138.book Seite 3 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
1
2
1
14
3
4
13
5
15
11
12
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
3
10
M138.book Seite 4 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
1 Overblik over din Gator
Mange tak!
1
Overblik over din Gator
Det glæder os, at du har valgt akku-håndstøvsugeren "Gator"!
Vi takker dig for købet og for den tillid, du viser os.
Leveringsomfang/komponenter (fig. 1):
1
Tænd/sluk-knap ("
2
Ladekontrollampe
")
3
Frigøringsknap til støvbeholderen
(" Filter ")
10 Stik til tilslutning af strømforsyningen
4
Øverste låsemekanisme for støvbeholderen
12 Netstik til strømforsyning
5
Fast stoffilter
13 Motorenhed
6
Støvbeholder
14 Håndgreb
7
Radiatormundstykke
15 Betjeningsvejledning
8
Knapper til tømning af støvbeholderen
("
")
9
Nederste låsemekanisme for støvbeholderen
11 Strømforsyning
Tekniske data
Apparattype
: Batteridrevet håndstøvsuger Gator [M138 (0-9)]
Indgang til strøm- : 100-240 V~, 50/60 Hz
forsyning
Output strømfor- : 19 VDC, 150 mA
syning
Batteritype
: Ni-MH
10,8 V DC, 1500 mAh
Opladningstid
: 16 timer
Maks. driftstid
: ca. 8 min
Støvbeholder
: 250 ml, vaskbar
Vægt uden
strømforsyning
: ca. 1,3 kg
Ret til tekniske og designmæssige
ændringer som led i den løbende produktforbedring forbeholdes. © Royal
Appliance International GmbH
GIV AGT:
Anvend udelukkende den medleverede
strømforsyning til opladning af akkuerne.
Akkuerne må under ingen omstændigheder
oplades med en anden strømforsyning. Den
medleverede strømforsyning må udelukkende anvendes til opladning af akkuerne i
dette apparat.
Tilbehør og reservedele
Følgende tilbehørsdele og reservedele kan
efterbestilles:
Artikel-nr.
Beskrivelse
0135001
1 fast stoffilter
0138003
1 strømforsyning
Du modtager følgende: side 40, "International Service"
Garanti
Som minimumstandard for garanti gælder, for
så vidt du har anskaffet apparatet som forbruger inden for Den Europæiske Union, den relevante implementering af EU-direktiv 1999/
44/EF i national ret.
4
Undtaget herfra er batterier, der er gået i stykker som følge af normalt slid eller forkert
håndtering, eller hvis levetid er blevet forkortet.
M138.book Seite 5 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
2 Sikkerhedsanvisninger
Om betjeningsvejledningen
Sikkerhedsanvisninger
Læs hele betjeningsvejledningen igennem,
inden du begynder at arbejde med apparatet.
Opbevar denne vejledning omhyggeligt. Hvis
du overdrager apparatet til tredjepart, skal betjeningsvejledningen følge med.
Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre alvorlig personskade eller skader på apparatet.
Vi påtager os ikke noget ansvar for skader,
der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning.
2.2
DK
2.1
2
ADVARSEL:
Advarer om farer for dit helbred og gør
opmærksom på mulige risikoer for personskade.
GIV AGT:
Gør opmærksom på mulige farer for apparatet og andre genstande.
BEMÆRK:
Fremhæver tip og informationer.
Om bestemte persongrupper
 Disse apparater kan anvendes af børn på
8 år og derover samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og/eller viden hvis de
er under opsyn eller er instrueret i sikker brug
af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer.
 Børn må ikke lege med apparatet. Børn
må bl.a. hverken stille sig eller sætte sig på
apparatet. Børn under 8 år skal holdes væk
fra apparatet og lysnetkablet når apparatet er
tændt, og mens det køler af.
 Emballage må ikke anvendes som legetøj. Der er fare for kvælning.
 Rengøring og brugervedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden opsyn.
2.3
Om akkuerne
Apparatet indeholder genopladelige batterier
(akkuer). Ved forkert omgang med akkuer er
der fare for personskade og eksplosion.
 Pas på ikke at kortslutte akkuerne, dvs.berør aldrig begge poler samtidig, især ikke med
elektrisk ledende genstande.
 Anvend udelukkende den medleverede
strømforsyning til opladning af akkuerne. Akkuerne må under ingen omstændigheder oplades med en anden strømforsyning. Den
medleverede strømforsyning må udelukkende anvendes til opladning af akkuerne i dette
apparat.
 Forsøg aldrig at skille akkuerne ad.
 Ved forkert anvendelse kan der komme
væske ud af akkuerne. Denne kan forårsage
irritation af huden. Undgå kontakt med væsken. Ved kontakt med væsken skal den skylles af med rigeligt vand. Hvis væsken kommer
i øjnene, skal man straks skylle med vand i 10
minutter og omgående søge lægehjælp.
 Skulle det blive nødvendigt at udskifte akkuerne, skal du henvende dig til en autoriseret
forhandler eller til Dirt Devils kundeservice.
Udskift aldrig selv akkuerne. Udskift dem især
ikke med nogle som ikke er af nøjagtig samme type. Vi giver ingen garanti i forbindelse
med skader der opstår som følge af forkert
udskiftede akkuer.
 Udsæt aldrig akkuerne for høje temperaturer.
5
M138.book Seite 6 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
2 Sikkerhedsanvisninger
2.4
Om strømforsyning
Apparatet oplades og drives med elektrisk
strøm, og derfor er der principielt risiko for
elektrisk stød. Pas derfor især på følgende:
 Brug aldrig lavspændingskablet til at bære
strømforsyningen.
 Berør aldrig strømforsyningen med våde
hænder.
 Pas på at lavspændingskablet ikke har nogen knæk, kommer i klemme, bliver kørt over
eller kan komme i berøring med varmekilder.
 Nedsænk aldrig apparatet eller strømforsyningen i vand eller andre væsker, og hold
dem væk fra regn og fugtighed.
 Oplad kun apparatet, når den spænding,
der er angivet på strømforsyningen, er den
samme som spændingen på stikkontakten.
 Når du vil trække netstikket ud af stikkontakten, skal du altid trække direkte i strømforsyningen. Træk aldrig i kablet.
 Tjek strømforsyningskablet for eventuelle
skader før ibrugtagning af strømforsyningen.
2.5
Om tilsigtet anvendelse
 Apparatet er udelukkende beregnet til privat brug. Det er ikke egnet til erhvervsmæssig
anvendelse.
 Akku-håndstøvsugeren må udelukkende
bruges til at opsuge små mængder af støv.
Enhver anden anvendelse betragtes som ikke-tilsigtet og er forbudt.
Navnlig er følgende forbudt:
 Anvendelse i nærheden af eksplosive eller let antændelige stoffer. Der er fare for
brand eller eksplosion.
 Opbevaring eller opladning af apparatet i
det fri. Der er fare for at regnvand og snavs
ødelægger apparatet.
Det er forbudt at støvsuge:
 mennesker, dyr og planter – især hår, fingre og andre legemsdele – samt tøj, der sidder
på kroppen. De kan blive trukket ind, hvilket
kan forårsage alvorlig personskade.
 Glødende aske, brændende cigaretter eller tændstikker. Der kan opstå brand.
 Vand og andre væsker. Fugt i maskinens
indre kan forårsage kortslutning.
 Tonerpulver (til laserprintere, kopimaskiner osv.). Der er fare for brand/eksplosion.
 spidse genstande, såsom glasskår, søm
osv. samt gips, cement, byggeaffald, sminke,
pudder osv. Apparatet kan blive beskadiget.
 At stikke genstande ind i apparatets åbninger. Dette kan forårsage overophedning.
 Ændring eller reparation af apparatet eller
dets strømforsyning på eget initiativ.
2.6
Hvis apparatet er defekt
 Anvend aldrig et defekt apparat. Hvis
strømforsyningen til dette apparat bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten
eller dennes kundeservice eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå fare.
6
 Et defekt apparat skal indleveres til reparation hos en forhandler eller Dirt Devils kundeservice (side 40, "International Service").
M138.book Seite 7 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
3.1
3
Opladning af akkuer
3.2 Anvendelse af radiatormundstykke
Anvendelse
ADVARSEL:
Fare for personskade ved forkert opladning!
Anvend udelukkende den medleverede
strømforsyning til opladning af akkuerne.
GIV AGT:
Sørg så vidt muligt for at aflade helt og derefter oplade helt. Undgå opladningstider på
mere end 16 timer. Dette forkorter akkuernes levetid.
BEMÆRK:
Når apparatet er tændt, kan det ikke oplades.
1. Kontrollér, at tænd/sluk-knappen ("
ikke står på position "TIL".
BEMÆRK:
Alt efter behovet kan du køre mundstykket
ud som vist (fig. 2) eller frigøre det og køre
det ind igen.
3.3
Tænding og slukning
1. Du tænder og slukker håndstøvsugeren
ved at skubbe tænd/sluk-knappen (" ")
hhv. frem og tilbage.
")
2. Sæt strømforsyningen i det dertil beregnede stik på håndstøvsugerens greb (fig. 1/
10).
3. Sæt nu strømforsyningens netstik i en
stikkontakt, der leverer den spænding, der
fremgår af typeskiltet. Ladekontrollampen
(fig. 1/2) begynder at lyse.
BEMÆRK:
Ladekontrollampen lyser, indtil akkuerne er
fuldt opladet.
4. Lad nu akkuerne oplade i ca. 16 timer, indtil ladekontrollampen slukkes (fig. 1/2).
5. Træk strømforsyningen ud af stikkontakten
og ud af apparatet.
Nu er håndstøvsugeren klar til brug.
 Radiatormundstykket (fig. 5) anvendes
til støvsugning af svært tilgængelige mellemrum.
3.4
Tømning af støvbeholder
Den kompakte støvbeholder kan kun rumme
en begrænset mængde snavs, derfor skal du
helst tømme den, hver gang du har brugt
støvsugeren.
1. Hold håndstøvsugeren ned i en skraldespand.
2. Tryk derefter på tømningsknapperne
"
" på undersiden af apparatet for
at åbne støvbeholderen (fig. 3).
3. Bank forsigtigt eventuelle rester ud, eller
fjern dem med hånden.
4. Benyt lejligheden til også at tjekke det faste stoffilter.
5. Vip støvbeholderen på plads igen.
6. Hvis det faste stoffilter er snavset, skal du
rengøre det, kapitel 4.1, "Filterrengøring".
7
DK
3 Anvendelse
M138.book Seite 8 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
4 Vedligeholdelse
4.1
4
Filterrengøring
Vedligeholdelse
 Filtret kan blive tilsmudset efter nogen tid.
Derfor er det vigtigt, at du tjekker det regelmæssigt, og om nødvendigt rengør det.
 Hvis filtret er beskadiget, skal det straks
udskiftes (side 4, "Tilbehør og reservedele").
Tjek/rengør filtret på følgende måde:
1. Sluk apparatet.
2. Tøm støvbeholderen, kapitel 3.4, "Tømning af støvbeholder".
4.2
Sæt apparatet sammen
GIV AGT:
Start aldrig apparatet, uden at filtret er sat i
støvbeholderen. Ellers kan motoren blive
beskadiget.
1. Sæt det faste stoffilter tilbage i støvbeholderen (fig. 5).
BEMÆRK:
Det faste stoffilter kan på grund af sin konstruktion kun isættes i den rigtige stilling.
3. Løsn støvbeholderen fra motorenheden
ved at trykke på frigøringsknappen
" Filter " (fig. 4).
4. Løft det faste stoffilter ud af støvbeholderen (fig. 5).
2. Anbring støvbeholderen, så noten nederst
på støvbeholderen (fig. 6/pil) griber ind i
fremspringet på undersiden af motorenheden.
5. Bank snavset ud af filtret, og fjern grove
urenheder med hånden.
3. Vip derefter støvbeholderen på plads med
et kraftigt tryk øverst (fig. 7/pil). Den skal
gå hør- og mærkbart i indgreb.
6. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, skal du
skylle det faste stoffilter under rindende
vand.
7. Lad filtret tørre ved stuetemperatur i ca. 24
timer efter vådrengøringen. Sæt først filtret i igen (kapitel 4.2, "Sæt apparatet
sammen"), når det er fuldstændigt tørt.
8. Kontrollér også den tømte støvbeholder.
Tør den af efter behov med en hårdt opvredet klud.
GIV AGT:
Anvend ingen hårde børster, rengøringsmidler, skurende midler eller sprit da dette
kan beskadige kabinettet.
8
4. Kontrollér, at støvbeholderen sidder godt
fast.
M138.book Seite 9 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
5 Fejlafhjælpning
5.1 Egen afhjælpning af problemer
Fejlafhjælpning
ADVARSEL:
Fare for personskader! Et defekt apparat
må aldrig anvendes eller oplades. Inden du
begynder på problemløsningen, skal du
slukke apparatet og trække strømforsyningen ud af stikkontakten.
Prøv først, om du selv kan løse problemet ved
hjælp af følgende tabel.
Fejl
Ladekontrollampen
lyser ikke
under opladningen.
Apparatet
kan ikke
tændes eller
holder pludselig op
med at suge
Apparatet
opsuger ikke eller næsten ikke
noget
snavs.
Mulig årsag/løsning
Strømforsyningen er ikke isat
korrekt. Tjek om netstik og
strømforsyning er isat korrekt
(kapitel 3.1, "Opladning af
akkuer").
BEMÆRK:
Hvis du ikke selv kan løse problemet ved
hjælp af denne tabel, skal du kontakte os,
side 40, "International Service".
5.2
Afmontering af akkuer
ADVARSEL:
Fare for personskade ved forkert udskiftning af akkuerne! Skulle det blive nødvendigt at udskifte akkuerne, skal du henvende
dig til en autoriseret forhandler eller til Dirt
Devils kundeservice. Udskift aldrig selv
akkuerne. Udskift dem især ikke med nogle,
som ikke er af nøjagtig samme type.
1. Lad apparatet køre, indtil akkuerne er løbet helt tør for strøm, og apparatets motor
går i stå.
Tænd/sluk-knappen (" ")
står på "Til". Sluk apparatet
(kapitel 3.3, "Tænding og
slukning").
2. Skru de 7 skruer på siden af motorenheden ud med en stjerneskruetrækker.
Akkuerne er afladede. Oplad
akkuerne (kapitel 3.1, "Opladning af akkuer").
5. Sæt dækslet på igen, og spænd de 7 skruer igen.
Motorens termorelæ er blevet
udløst (f.eks. fordi filtret er tilstoppet eller lignende).
1. Sluk apparatet.
2. Fjern årsagen til overophedningen.
3. Vent ca. 45 minutter. Når
apparatet er kølet af, kan
du starte igen.
5.3
Støvbeholderen er overfyldt.
Tøm/rengør støvbeholderen
(kapitel 3.4, "Tømning af
støvbeholder").
Filtret er snavset. Rengør filtret (kapitel 4.1, "Filterrengøring").
3. Fjern dækslet.
4. Tag de monterede akkuer ud.
Bortskaffelse
GIV AGT:
Fare for miljøskader! Apparatet indeholder
akkuer, som ikke må blandes sammen med
husholdningsaffald. Apparatet og de afmonterede akkuer skal indleveres separat til
bortskaffelse på en kommunal genbrugsstation.
Når apparatets, især akkuernes, levetid er udløbet, eller hvis der forekommer funktionsfejl, skal du gøre det udtjente apparat uanvendeligt ved at
afmontere akkuerne. Filterelementerne er
fremstillet af miljøvenlige materialer og kan
bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
9
DK
5
M138.book Seite 10 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
1 Tietoja Gator-imuristasi
Kiitos!
1
Tietoja Gator-imuristasi
Olemme iloisia siitä, että olet päätynyt ostamaan akkukäyttöisen "Gator"-käsipölynimurin!
Kiitämme myös yritystämme kohtaan osoittamastasi luottamuksesta.
Toimituksen sisältö / laitteen osat (kuva 1):
1
Virtapainike ("
2
Latauksen merkkivalo
")
10 Laturin liittimen liitäntä
3
Pölysäiliön vapautuspainike (" Filter ")
11 Laturin liitin
4
Pölysäiliön ylempi lukitus
12 Laturin liitäntäpistoke
5
Tekstiilikestosuodatin
13 Moottoriyksikkö
6
Pölysäiliö
14 Kädensija
7
Rakosuulake
15 Käyttöopas
8
Painikkeet pölysäiliön tyhjentämiseksi
("
")
9
Pölysäiliön alempi lukitus
Tekniset tiedot
Laitteen tyyppi
: Akkukäyttöinen käsipölynimuri
Gator [M138 (0-9)]
Laturin tulojännite : 100-240 V~, 50/60 Hz
Laturin lähtöjännite : 19 VDC, 150 mA
Akkutyyppi
: Ni-MH
10,8 V DC, 1500 mAh
Latausaika
: 16 h
Maks. käyttöaika
: n. 8 minuuttia
Pölysäiliö
: 250 ml, pestävä
Paino ilman
laturia
: n. 1,3 kg
Tuotetta parannetaan jatkuvasti, joten oikeus teknisiin ja muihin muutoksiin pidätetään. © Royal Appliance
International GmbH
HUOMIO:
Käytä akkujen lataamiseen ainoastaan toimitukseen sisältyvää laturia. Älä missään
tapauksessa lataa akkua millään toisella
laturilla. Käytä toimitukseen sisältyvää laturia ainoastaan tämän laitteen akkujen lataamiseen.
Lisävarusteet ja varaosat
Seuraavia lisävarusteita sekä varaosia voi tilata:
Tuotenumero
Kuvaus
0135001
1 tekstiilikestosuodatin
0138003
1 laturi
Löydät ne: Sivu 40, „International Service“
Takuu
Mikäli laite on hankittu EU-maassa, sen takuuta koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston antama direktiivi 1999/44/EY, joka
koskee kulutustavaroiden kauppaa ja niihin
liittyviä takuita paikallisia lakeja noudattaen.
10
Lukuun ottamatta paristoja ja akkuja, jotka
normaalin kulumisen tai väärän käsittelyn
seurauksena ovat vioittuneet tai niiden käyttöikä lyhentynyt.
M138.book Seite 11 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
2 Turvallisuusohjeet
Käyttöohjeet
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöopas kokonaisuudessaan ennen kuin käytät laitetta. Säilytä ohjeet huolellisesti. Mikäli luovutat laitteen edelleen, anna
käyttöopas mukana.
Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi
seurata vakava loukkaantuminen tai laitteen vaurioituminen.
Emme vastaa vaurioista, joiden syynä on näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen.
VAROITUS:
Varoittaa terveysvaaroista ja mahdollisista
loukkaantumisriskeistä.
HUOMIO:
Varoittaa laitteen tai muiden esineiden mahdollisesta vaarantumisesta.
OHJE:
Korostaa tärkeitä vihjeitä ja tietoja.
2.2
Käyttörajoitukset
 Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, psyykkiset tai aisteihin liittyvät ominaisuudet, kokemattomuus tai tietojen puute estävät laitteen turvallisen käytön yksinään,
saavat käyttää laitetta vastuullisen henkilön
valvonnassa. Tai he voivat käyttää laitetta,
kun ovat saaneet opastuksen sen käytöstä ja
ovat ymmärtäneet käytön mahdolliset vaaratilanteet.
 Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa asettua seisomaan eivätkä istuutua
laitteen päälle. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä etäällä laitteesta ja virtajohdosta, kun se
on kytketty päälle tai laite on jäähtymässä.
 Pakkausmateriaaleja ei saa käyttää lasten
leikeissä. On olemassa tukehtumisvaara.
 Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai
käyttäjähuoltoa ilman valvontaa.
2.3
Akut
Laitteessa on uudelleenladattavat akut. Jos
akkuja käsitellään väärin, on olemassa loukkaantumis- tai räjähdysvaara.
 Älä koskaan oikosulje akkuja, toisin sanoen älä koskaan kosketa molempia napoja
yhtä aikaa, varsinkaan sähköäjohtavilla esineillä.
 Käytä akkujen lataamiseen ainoastaan
toimitukseen sisältyvää laturia. Älä missään
tapauksessa lataa akkua millään toisella laturilla. Käytä toimitukseen sisältyvää laturia ainoastaan tämän laitteen akkujen lataamiseen.
 Väärän käytön yhteydessä akuista voi valua nestettä. Se voi aiheuttaa iho-oireita. Vältä
koskettamasta nesteeseen. Jos nestettä joutuu iholle, huuhtele runsaalla vedellä. Jos
nestettä joutuu silmiin, huuhtele välittömästi
10 minuutin ajan vedellä ja ota viipymättä yhteyttä lääkäriin.
 Jos akut pitää vaihtaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Dirt Devil -keskushuoltoon.
Älä vaihda akkuja koskaan itse. Äläkä varsinkaan vaihda akkuja toisiin akkuihin tai paristoihin. Akkujen epäasianmukaisen käytön aiheuttamista vahingoista emme ota vastuuta.
 Älä pura akkuja osiin.
 Älä aseta akkuja alttiiksi korkeille lämpötiloille.
11
FI
2.1
2
M138.book Seite 12 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
2 Turvallisuusohjeet
2.4
Virransyöttö
Laite ladataan ja toimii sähkövirralla, joka voi
periaatteessa aiheuttaa sähköiskun. Ota sen
vuoksi erityisesti huomioon seuraavat seikat:
 Älä kanna laturia sen johdosta.
 Älä tartu laturiin kosteilla käsillä.
 Huolehdi siitä, että virtajohto ei taitu, puristu, jää pyörien alle eikä joudu kosketuksiin
lämmönlähteiden kanssa.
 Älä upota laitetta tai laturia koskaan veteen tai muihin nesteisiin, ja suojaa se sateelta ja kosteudelta.
 Tarkasta ennen laitteen lataamista, että
laturissa ilmoitettu jännite on sama kuin pistorasian jännite.
 Kun haluat irrottaa laturin pistorasiasta, irrota vetämällä suoraan laturista. Älä koskaan
vedä virtajohdosta.
 Tarkista ennen laturin käyttöä, ettei virtajohto ole vaurioitunut.
2.5
Määräystenmukainen käyttö
 Laitetta saa käyttää vain kotitalouksissa.
Se ei sovellu ammattimaiseen käyttöön.
 Akkukäyttöistä pölynimuria saa käyttää ainoastaan pienten pölymäärien imurointiin.
Kaikenlainen muu käyttö on määräysten vastaista ja kielletty.
Kiellettyä on lisäksi seuraavien imurointi:
 Ihmiset, eläimet, kasvit. Erityisesti hiukset,
sormet ja muut ruumiinosat sekä päällä olevat
vaatekappaleet. Ne voivat imeytyä sisään ja
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
Erityisesti kiellettyä on:
 Hehkuva tuhka, palavat savukkeet tai tulitikut. Voi aiheuttaa tulipalon.
 Käyttö lähellä räjähtäviä tai helposti syttyviä aineita. Tulipalon ja räjähdyksen vaara.
 Vesi ja muut nesteet. Sisäpuolella oleva
kosteus voi aiheuttaa oikosulun.
 Laitteen säilytys tai lataaminen ulkona.
Sade ja lika voivat rikkoa laitteen.
 Värijauheen (lasertulostin, kopiokone jne.)
imurointi. Tulipalon/räjähdyksen vaara.
 Esineiden työntäminen laitteen aukkoihin.
Laite voi kuumentua liikaa.
 Terävien esineiden, kuten lasinsirpaleiden, naulojen yms. tai kipsin, sementin, hienon porausjauhon, ehosteiden, puuterin jne.
imurointi. Laite voi vaurioitua.
 Laitteen tai sen laturin omavaltainen
muuttaminen tai korjaaminen.
2.6
Mikäli laite on viallinen
 Älä milloinkaan käytä viallista laitetta. Jos
laitteen virtajohto vaurioituu, valmistajan, valtuutetun huollon tai muun ammattitaitoisen
henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
12
 Toimita viallinen laite korjattavaksi huoltoliikkeeseen tai Dirt Devil -keskushuoltoon
(Sivu 40, „International Service“).
M138.book Seite 13 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
3 Käyttö
Akkujen lataus
3.2
VAROITUS:
 Rakosuulake (Kuva 5) on tarkoitettu vaikeasti saavutettavien rakojen imurointiin.
Käyttö
Epäasianmukainen lataaminen aiheuttaa
loukkaantumisvaaran! Käytä akkujen lataamiseen ainoastaan toimitukseen sisältyvää
laturia.
HUOMIO:
Noudata mahdollisuuksien mukaan täysiä
lataus- ja purkautumissyklejä. Vältä yli 16
tuntia kestäviä latauksia. Ne lyhentävät
akkujen käyttöikää.
OHJE:
Laitetta, jossa on virta päällä, ei voi ladata.
1. Varmista, ettei virtapainike ("
asennossa "PÄÄLLÄ".
Rakosuulakkeen käyttö
OHJE:
Voit vetää suulakkeen tarvittaessa ulos
kuvassa näkyvällä tavalla (Kuva 2) tai
vapauttaa suulakkeen lukituksen ja työntää
sen jälleen laitteen sisään.
3.3 Käynnistäminen ja sammuttaminen
1. Työnnä virtapainike (" ") eteen tai taakse käsipölynimurin käynnistämiseksi tai
sammuttamiseksi.
") ole
2. Liitä laturin liitin käsipölynimurin kahvassa
olevaan tätä varten tarkoitettuun liitäntäaukkoon (Kuva 1/10).
3. Työnnä tämän jälkeen verkkolaitteen pistoke pistorasiaan, jonka jännite vastaa
tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä. Latauksen merkkivalo (Kuva 1/2) syttyy palamaan.
OHJE:
Latauksen merkkivalo palaa, kunnes akut
ovat täysin latautuneet.
4. Anna akkujen latautua noin 16 tunnin
ajan, kunnes latauksen merkkivalo
(Kuva 1/2) sammuu.
5. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta.
3.4
Pölysäiliön tyhjentäminen
Kompaktiin pölysäiliöön mahtuu vain rajallinen määrä pölyä, joten suosittelemme tyhjentämään sen jokaisen imuroinnin jälkeen.
1. Pidä käsipölynimuria roska-astiassa.
2. Paina tämän jälkeen laitteen alapuolella
olevia tyhjennyspainikkeita "
" pölysäiliön avaamiseksi (Kuva 3).
3. Koputtele pölyn jäämät varovaisesti ulos
tai poista ne käsin.
4. Tarkista samalla myös tekstiilikestosuodatin.
5. Käännä pölysäiliö jälleen kiinni.
6. Jos tekstiilikestosuodatin on likainen, puhdista se, Luku 4.1, "Suodattimen
puhdistus".
Käsipölynimuri on nyt käyttövalmis.
13
FI
3.1
3
M138.book Seite 14 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
4 Huolto
4.1
4
Suodattimen puhdistus
4.2
Huolto
 Suodatin voi likaantua jonkin ajan kuluttua. Tästä syystä on tärkeää, että se tarkastetaan säännöllisesti ja puhdistetaan tarvittaessa.
 Jos suodatin on vioittunut, vaihda se välittömästi (Sivu 10, „Lisävarusteet ja
varaosat“).
Tarkasta/puhdista suodatin seuraavalla tavalla:
1. Katkaise virta.
2. Tyhjennä
pölysäiliö,
Luku
"Pölysäiliön tyhjentäminen".
3.4,
3. Irrota pölysäiliö moottoriyksiköstä painamalla
vapautuspainiketta
" Filter "
(Kuva 4).
4. Poista tekstiilikestosuodatin pölysäiliöstä
(Kuva 5).
5. Koputtele suodatin puhtaaksi ja poista
karkea lika käsin.
6. Jos tämä ei riitä, huuhtele tekstiilikestosuodatin juoksevalla vedellä.
7. Anna suodattimen kuivua pesun jälkeen
noin 24 tuntia huoneenlämmössä. Aseta
suodatin takaisin paikalleen (Luku 4.2,
"Laitteen kokoaminen") vasta, kun se on
täysin kuiva.
8. Tarkasta myös tyhjennetty pölysäiliö. Pyyhi se tarvittaessa kostealla liinalla.
HUOMIO:
Älä käytä kovilla harjaksilla varustettuja harjoja, puhdistusaineita, hankaavia aiheita tai
alkoholia, koska ne voivat vahingoittaa runkoa.
14
Laitteen kokoaminen
HUOMIO:
Älä milloinkaan käytä laitetta ilman että sen
suodatin on asetettu paikalleen pölysäiliöön. Moottori voi muutoin vaurioitua.
1. Aseta tekstiilikestosuodatin takaisin pölysäiliöön (Kuva 5).
OHJE:
Tekstiilikestosuodatin on rakenteeltaan sellainen, että sen voi asettaa vain oikeassa
asennossa paikalleen.
2. Aseta pölysäiliö sillä tavoin paikalleen, että pölysäiliön alaosassa oleva ura
(Kuva 6/nuoli) asettuu moottoriyksikön
alaosan ulokkeeseen.
3. Käännä tämän jälkeen pölysäiliön yläosa
voimakkaalla otteella paikalleen (Kuva 6/
nuoli). Sen pitää lukittua kuuluvasti ja tuntuvasti paikoilleen.
4. Tarkasta, että pölysäiliö on tukevasti paikallaan.
M138.book Seite 15 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
5 Vikojen korjaaminen
Vikojen korjaus itse
Vikojen korjaaminen
VAROITUS:
Loukkaantumisvaara! Älä koskaan käytä tai
lataa viallista laitetta! Ennen kuin ryhdyt tutkimaan vikaa, katkaise laitteen virta ja irrota
pistoke pistorasiasta.
Tarkasta seuraavan taulukon perusteella,
voitko korjata vian itse.
Vika
Latauksen
merkkivalo
ei pala ladattaessa
mahdollinen syy / korjaava
toimenpide
Laturi ei ole oikein liitetty. Tarkista, onko laturi tai laturin liitin
kytketty oikein (Luku 3.1,
"Akkujen lataus").
Virtapainike (" ") on asennossa "Päällä". Katkaise virta
(Luku 3.3, "Käynnistäminen
ja sammuttaminen").
Laitetta ei
voi käynnistää tai se
lakkaa yhtäkkiä imuroimasta
Akut ovat tyhjät. Lataa akut
(Luku 3.1, "Akkujen lataus").
Ylikuumenemissuoja on
lauennut (esim. voimakkaasti
likaantuneen suodattimen
tms. johdosta).
1. Katkaise virta.
2. Korjaa ylikuumenemisen
syy.
3. Odota noin 45 minuuttia.
Voit käynnistää jäähtyneen laitteen uudelleen.
Laite imuroi Pölysäiliö on liian täynnä. Tyhhuonosti tai jennä/puhdista pölysäiliö
ei lainkaan (Luku 3.4, "Pölysäiliön
tyhjentäminen").
Suodatin on likainen. Puhdista
suodatin, katso (Luku 4.1,
"Suodattimen puhdistus").
OHJE:
Jos et saa ratkaistua ongelmaa taulukon
avulla, ota yhteys meihin, Sivu 40,
„International Service“.
5.2
Akkujen poistaminen
FI
5.1
5
VAROITUS:
Jos akku vaihdetaan epäasianmukaisesti,
on olemassa loukkaantumisvaara! Jos akut
pitää vaihtaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään
tai Dirt Devil -keskushuoltoon. Älä vaihda
akkuja koskaan itse. Äläkä varsinkaan
vaihda akkuja toisiin akkuihin tai paristoihin.
1. Käytä laitetta niin kauan, kunnes akut ovat
tyhjentyneet täysin ja laitteen moottori pysähtyy.
2. Irrota moottoriyksikön sivulla olevat 7 ruuvia ristipääruuvimeisselillä.
3. Irrota suojus.
4. Poista akut laitteesta.
5. Aseta suojus takaisin paikoilleen ja kiristä
7 ruuvia jälleen.
5.3
Hävittäminen
HUOMIO:
Ympäristöhaittojen vaara! Laite sisältää
akut, jotka eivät saa joutua talousjätteiden
joukkoon. Toimita laite ja siitä poistetut akut
erikseen ongelmajätepisteeseen.
Kun laite tai sen akut ovat tulleet käyttöikänsä päähän tai niihin on tullut vika, tee laite toimimattomaksi irrottamalla akut. Suodatinelementit on
valmistettu ympäristöystävällisestä materiaalista ja ne voi hävittää kotitalousjätteen mukana.
15
M138.book Seite 16 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
1 Przegląd odkurzacza Gator
Dziękujemy!
1
Przegląd odkurzacza Gator
Cieszymy się, że zdecydowaliście się Państwo na zakup odkurzacza akumulatorowego ręcznego
"Gator"! Dziękujemy za jego zakup i za okazane nam zaufanie.
Zakres dostawy/Części składowe urządzenia (Rys. 1):
1
Załącznik/wyłącznik („
2
Lampka kontrolna ładowania
“)
3
Przycisk odblokowujący pojemnik na kurz
(„ Filter “)
4
Górna blokada pojemnika na kurz
12 Wtyczka ładowarki
5
Filtr stały tekstylny
13 Zespół silnika
6
Pojemnik na kurz
14 Uchwyt
7
Ssawka szczelinowa
15 Instrukcja obsługi
8
Przyciski do opróżniania pojemnika na
kurz („
“)
9
Dolna blokada pojemnika na kurz
10 Gniazdko do podłączenia adaptera ładowarki
11 Adapter ładowarki
Dane techniczne
Rodzaj urządzenia : Odkurzacz akumulatorowy ręczny
Gator [M138 (0-9)]
Wejście ładowarki : 100-240 V~, 50/60 Hz
Wyjście ładowarki : 19 VDC, 150 mA
Typ baterii
: Ni-MH
10,8 V DC, 1500 mAh
Czas ładowania
: 16 h
Maksymalny czas : ok. 8 min.
pracy
Pojemnik na kurz
: 250 ml, nadaje się do
umycia
Waga bez zasilacz : ok. 1,3 kg
W ramach stałego doskonalenia naszych produktów zastrzegamy sobie
prawo do zmian technicznych i zmian
wyglądu urządzenia. © Royal
Appliance International GmbH
UWAGA:
Do ładowania akumulatorów używać
wyłącznie dostarczonej ładowarki. Nigdy
nie ładować akumulatorów przy pomocy
innej ładowarki. Do ładowania akumulatorów należy natomiast używać wyłącznie
dostarczonej ładowarki.
Części zamienne i osprzęt
Następujące elementy wyposażenia dodatkowego oraz części zamienne zamawiać można
dodatkowo w późniejszym terminie.
Nr art.
Opis
0135001
1 filtr stały tekstylny
0138003
1 ładowarka
Uzyskać je można: Strona 40, "International
Service"
Gwarancja
Minimalnym standardem gwarancji jest dostosowanie dyrektywy UE 1999/44/WE do prawa
krajowego, jeśli konsument zakupi urządzenie w Unii Europejskiej.
16
Nie obejmuje ona baterii oraz akumulatorów,
które uszkodzone zostały w wyniku normalnego zużycia lub niewłaściwego obchodzenia
się z nimi, jak też tych, których okres użytkowania doznał skrócenia.
M138.book Seite 17 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
2 Wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące instrukcji obsługi
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy o przeczytanie całej instrukcji
obsługi. Instrukcję należy starannie przechowywać. W przypadku przekazania urządzenia
osobom trzecim, należy również dołączyć instrukcję obsługi urządzenia.
Nieprzestrzeganie poniższej instrukcji obsługi może spowodować ciężkie obrażenia
ciała lub uszkodzenie urządzenia.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nie przestrzegania
niniejszej instrukcji obsługi.
2.2
2
Wskazówki bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE:
Ostrzeżenie przed zagrożeniem dla zdrowia i możliwym ryzykiem obrażeń.
UWAGA:
Wskazanie na możliwe zagrożenia dla
urządzenia lub innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Podkreśla praktyczne wskazówki i informacje dla użytkownika.
dotyczące określonych grup osób
 Urządzenia te mogą być obsługiwane
przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby dorosłe ze zmniejszonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi lub nie
posiadające doświadczenia i/lub wiedzy pod
warunkiem, że są pod nadzorem lub zostały
poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i zrozumiały wynikające
stąd niebezpieczeństwa.
 Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno ani stawać ani siadać na urządzeniu. Dzieci w wieku poniżej 8
lat nie powinny przebywać w pobliżu włączonego lub schładzanego urządzenia ani przewodu przyłączeniowego.
 Materiałów opakowania nie wolno wykorzystywać do zabawy. Występuje niebezpieczeństwo uduszenia.
 Czyszczenia i konserwacji wykonywanych
przez użytkownika nie mogą wykonywać
dzieci bez nadzoru.
2.3
na temat akumulatorów
Urządzenie zawiera akumulatory wielokrotnego ładowania. W przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z akumulatorami istnieje niebezpieczeństwo obrażeń i wybuchu.
 Nigdy nie zwierać akumulatora, t. zn. nie
dotykać jednocześnie obydwu biegunów,
szczególnie nie dotykać przy pomocy przedmiotów przewodzących prąd elektryczny.
 Do ładowania akumulatorów używać wyłącznie dostarczonej ładowarki. Nigdy nie ładować akumulatorów przy pomocy innej ładowarki. Do ładowania akumulatorów należy
natomiast używać wyłącznie dostarczonej ładowarki.
 Nie rozbierać akumulatorów.
 Nigdy nie wystawiać akumulatorów na
działanie wysokich temperatur.
 W razie nieprawidłowego zastosowania
może dojść do wycieku elektrolitu. Może to
spowodować podrażnienie skóry. Należy unikać kontaktu z elektrolitem. W razie kontaktu
z elektrolitem spłukać zabrudzone miejsce
dużą ilością wody. Jeżeli elektrolit pryśnie do
oka, należy natychmiast przemyć je czystą
wodą (przez 10 minut) i bezzwłocznie udać
się do lekarza.
 W razie konieczności wymiany akumulatorów, należy zwrócić się do placówki handlu
specjalistycznego lub do serwisu firmy Dirt
Devil. Nie wymieniać nigdy samemu akumulatorów. Nie wolno wymieniać akumulatorów
na inne akumulatory lub baterie. Producent
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwą wymianą akumulatorów.
17
PL
2.1
M138.book Seite 18 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
2 Wskazówki bezpieczeństwa
2.4
dotyczące zasilania prądem elektrycznym
Urządzenie jest ładowane i zasilane prądem
elektrycznym, co zasadniczo związane jest z
ryzykiem porażenia prądem elektrycznym.
Dlatego prosimy o stosowanie się do poniższych zaleceń:
 Nigdy nie chwytać mokrymi rękoma ładowarki.
 Nie zanurzać urządzenia ani ładowarki w
wodzie ani w innych cieczach oraz chronić je
przed deszczem i wilgocią.
 Chcąc wyjąć ładowarkę sieciową z
gniazdka należy ciągnąć zawsze bezpośrednio za ładowarkę. Nigdy nie ciągnąć za kabel
ładowarki.
2.5
 Kabla ładowarki nie używać do noszenia
ładowarki.
 Zapewnić, aby kabel ładowarki nie był załamany, zakleszczony oraz aby nie było możliwe przejeżdżanie po nim, jak też aby nie miał
on styczności ze źródłami ciepła.
 Urządzenie można ładować jedynie pod
warunkiem, że wartość napięcia w sieci zasilającej jest zgodna z wartością podaną na ładowarce sieciowej.
 Przed użyciem ładowarki sprawdzić, czy
nie jest uszkodzony kabel ładowarki.
dotyczące stosowania zgodnego z przeznaczeniem
 Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego.
 Mini odkurzacz akumulatorowy przeznaczony jest wyłącznie do zbierania niedużych
ilości kurzu. Każdy inny sposób stosowania
uważany jest za niezgodny z przeznaczeniem
i jest niedozwolony.
Zabrania się przede wszystkim:
 Stosowania urządzenia w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.
 Przechowywanie lub ładowanie urządzenia na zewnątrz. Deszcz i brud mogą prowadzić do zniszczenia urządzenia.
 Wkładania przedmiotów do otworów urządzenia. Może dojść do przegrzania urządzenia.
Zabrania się ponadto odkurzania:
 ludzi, zwierząt, roślin, szczególnie włosów, palców i innych części ciała, jak również
odzieży znajdującej się na ciele. Mogą one
zostać wciągnięte do urządzenia i spowodować ciężkie obrażenia.
 rozżarzonego popiołu, niedopałków papierosów lub zapałek. Może dojść do powstania pożaru.
 wody lub innych cieczy. Wilgoć wewnątrz
urządzenia może spowodować zwarcie.
 pyłu z tonerów (drukarek laserowych, kserokopiarek itp.). Istnieje niebezpieczeństwo
pożaru / wybuchu.
 ostrych przedmiotów, jak kawałki szkła,
gwoździe itd. oraz gipsu, cementu, gruzu budowlanego, szminki, pudru itd. Może nastąpić
uszkodzenie urządzenia.
 Samodzielnej przebudowy lub naprawy
urządzenia lub jego ładowarki.
2.6
W przypadku awarii urządzenia
 Użytkowanie niesprawnego urządzenia
jest zabronione. Jeśli kabel ładowarki jest
uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
producenta, jego serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć możliwych
zagrożeń.
18
 Uszkodzone urządzenie należy oddać do
naprawy do punktu sprzedaży lub serwisu Dirt
Devil (Strona 40, "International Service").
M138.book Seite 19 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
3 Użytkowanie
3.1
3
Ładowanie akumulatorów
3.2
OSTRZEŻENIE:
 Ssawka szczelinowa (rys. 5) służy do odkurzania trudno dostępnych miejsc.
Użytkowanie
Niebezpieczeństwo obrażeń przez niewłaściwe ładowanie! Do ładowania akumulatorów używać wyłącznie dostarczonej ładowarki.
Użycie ssawki szczelinowej
WSKAZÓWKA:
Ssawkę można w zależności od potrzeby
albo wysunąć jak ukazano (rys. 2), albo
odblokować i ponownie wsunąć.
UWAGA:
WSKAZÓWKA:
Włączonego urządzenia nie można ładować.
1. Upewnić się, czy załącznik/wyłącznik
(„ “) nie znajduje się w położeniu „ZAŁ“.
2. Adapter ładowarki włożyć do odpowiedniego gniazda w uchwycie odkurzacza
ręcznego (rys. 1/10).
3. Następnie wetknąć wtyczkę ładowarki do
gniazdka w którym panuje napięcie podane na tabliczce znamionowej. Lampka
kontrolna ładowania (rys. 1/2) zaczyna
świecić.
WSKAZÓWKA:
Lamka kontrolna ładowania świeci się aż
do całkowitego naładowania akumulatorów.
4. Akumulatory ładować teraz około 16 godzin, aż zgaśnie lampka kontrolna ładowania (rys. 1/2).
5. Wyjąć ładowarkę z gniazdka i z urządzenia.
3.3
Załączanie i wyłączanie
1. W celu załączenia lub wyłączenia odkurzacza przesunąć załącznik/wyłącznik
(„ “) do przodu lub do tyłu.
PL
Zwrócić uwagę na to, aby cykle ładowania i
rozładowania były możliwie pełne. Unikać
czasu ładowania powyżej 16 godzin.
Skraca to okres użytkowania akumulatora.
3.4 Opróżnianie pojemnika na
kurz
W kompaktowym pojemniku na kurz można
zebrać tylko ograniczoną ilość zanieczyszczeń, dlatego najlepiej opróżniać go po każdym ładowaniu.
1. Trzymać odkurzacz w głębi wiadra na
śmieci.
2. Nacisnąć
przyciski
odblokowania
„
“ na spodzie urządzenia, aby otworzyć pojemnik na kurz (rys. 3).
3. Ostrożnie wytrzepać resztki zanieczyszczeń lub wyjąć je ręką.
4. Przy tej okazji należy też skontrolować filtr
tekstylny .
5. Zatrzasnąć pojemnik na kurz.
6. Jeśli filtr tekstylny jest zabrudzony, oczyścić go, Rozdział 4.1, "Czyszczenie filtrów".
Twój odkurzacz ręczny jest teraz gotowy do
pracy.
19
M138.book Seite 20 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
4 Konserwacja
4.1
4
Czyszczenie filtrów
Konserwacja
 Filtr może z upływem czasu ulec zabrudzeniu. Dlatego ważne jest, aby go regularnie
kontrolować i w razie potrzeby czyścić.
 W przypadku stwierdzenia, że filtr jest
uszkodzony należy go bezzwłocznie wymienić (Strona 16, "Części zamienne i
osprzęt").
Kontrolę/czyszczenie filtra wykonać w następujący sposób:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Opróżnić pojemnik na kurz, Rozdział
3.4, "Opróżnianie pojemnika na kurz".
3. Odłączyć pojemnik na kurz od zespołu silnika przez naciśnięcie przycisku odblokowania „ Filter “ (rys. 4).
4. Wyjąć filtr stały tekstylny z pojemnika na
kurz (rys. 5).
5. Wytrzepać filtr i wyjąć ręcznie duże zanieczyszczenia.
6. Jeśli to nie wystarczy, wypłukać filtr stały
tekstylny pod bieżącą wodą.
7. Po czyszczeniu na mokro suszyć filtr
przez ok. 24 godziny w temperaturze pokojowej. Filtr można założyć (Rozdział
4.2, "Składanie urządzenia") dopiero po
jego całkowitym wyschnięciu.
8. Skontrolować również opróżniony pojemnik na kurz. Wytrzeć go w razie potrzeby
lekko zwilżoną szmatą.
UWAGA:
Nie wolno stosować szczotek z twardą
szczeciną, środków do czyszczenia, szorowania ani alkoholu, gdyż mogą one uszkodzić obudowę.
20
4.2
Składanie urządzenia
UWAGA:
Nie uruchamiać urządzenia bez włożonego
filtra do pojemnika na kurz. Może to spowodować uszkodzenie silnika.
1. Włożyć filtr stały tekstylny z powrotem do
pojemnika na kurz (rys. 5).
WSKAZÓWKA:
Ze względów konstrukcyjnych filtr stały
tekstylny można włożyć tylko w prawidłowym położeniu.
2. Pojemnik na kurz włożyć tak, aby rowek
na dole w pojemniku na kurz (rys. 6/strzałka) wszedł w występ na spodzie zespołu
silnika.
3. Następnie u góry mocno zatrzasnąć pojemnik na kurz (rys. 7/strzałka). Musi on
zaskoczyć w sposób słyszalny i wyczuwalny.
4. Sprawdzić, czy pojemnik na kurz jest dobrze zamocowany.
M138.book Seite 21 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
5 Rozwiązywanie problemów
5.1 Samodzielne rozwiązywanie
problemów
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE:
Niebezpieczeństwo obrażeń! Nigdy nie
używać ani nie ładować uszkodzonego
urządzenia! Przed przystąpieniem do
wyszukiwania usterek należy wyłączyć
urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
Na podstawie poniższej tabeli sprawdzić, czy
możliwe jest samodzielne usunięcie problemu.
Problem możliwa przyczyna / usuwanie
Lampka
kontrolna ładowania
nie świeci się
podczas
ładowania
Ładowarka nie jest prawidłowo
włożona. Sprawdzić, czy wtyczka
wzgl. adapter ładowarki są prawidłowo wetknięte do odpowiednich gniazdek (Rozdział 3.1,
"Ładowanie akumulatorów").
Włącznik/wyłącznik („ “) znajduje się w położeniu "Włączenia".
Wyłączyć urządzenie (Rozdział
3.3, "Załączanie i wyłączanie").
Urządzenia
nie można włączyć lub
nagle
przestaje odkurzać
Akumulatory są rozładowane. Naładować akumulatory (Rozdział
3.1, "Ładowanie akumulatorów").
Urządzenie
nie zbiera zanieczyszczeń lub
niewiele
zbiera
Pojemnik na kurz przepełniony.
Opróżnić/wyczyścić pojemnik na
kurz (Rozdział 3.4, "Opróżnianie pojemnika na kurz").
Zadziałało zabezpieczenie przed
przegrzaniem (np. z powodu
mocno zabrudzonego filtra lub
t.p.).
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Usunąć przyczynę przegrzania.
3. Odczekać ok. 45 minut. Ponownie włączyć schłodzony
odkurzacz.
Filtr zabrudzony. Oczyścić filtr
(Rozdział 4.1, "Czyszczenie filtrów").
WSKAZÓWKA:
W razie niemożności usunięcia problemu
przy pomocy tej tabeli, prosimy o kontakt z
nami, Strona 40, "International Service".
5.2
Wybudowanie akumulatorów
OSTRZEŻENIE:
Niebezpieczeństwo obrażeń przez niewłaściwą wymianę akumulatorów! W razie
konieczności
wymiany
akumulatorów,
należy zwrócić się do placówki handlu specjalistycznego lub do serwisu firmy Dirt
Devil. Nie wymieniać nigdy samemu akumulatorów. Nie wolno wymieniać akumulatorów na inne akumulatory lub baterie.
1. Uruchomić urządzenie na tak długo, aż
akumulatory całkowicie rozładują się i zatrzyma się silnik urządzenia.
2. Przy użyciu wkrętaka krzyżowego odkręcić 7 śrub z boku zespołu silnika.
3. Zdjąć pokrywę.
4. Wyjąć zamontowane akumulatory.
5. Założyć pokrywę i wkręcić 7 śrub.
5.3
Gospodarka odpadami
UWAGA:
Niebezpieczeństwo szkód na środowisku!
Urządzenie zawiera akumulator, którego
nie wolno wyrzucać do śmieci. Urządzenie
oraz wybudowane akumulatory przekazać
należy oddzielnie do odpowiednich punktów
zbiorczych celem zagospodarowania ich
jako odpadów.
Gdy zakończy się okres eksploatacji
urządzenia, szczególnie akumulatorów lub gdy wystąpią zakłócenia w
pracy, wyłączyć z ruchu zużyte urządzenie wyjmując jednocześnie akumulatory.
Wkłady filtrów wykonane są z materiałów
przyjaznych dla środowiska naturalnego i
można je wyrzucić do śmieci.
21
PL
5
M138.book Seite 22 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
1 A Gator áttekintése
Köszönjük!
1
A Gator áttekintése
Örülünk, hogy a "Gator" akkumulátoros kézi porszívót választotta!
Köszönjük bizalmát és vásárlását.
A csomag tartalma/készülék alkatrészei (1. ábra):
1
Be-/kikapcsoló ("
2
Töltésjelző lámpa
")
10 Hálózati adapter csatlakozó hüvely
3
Kioldó gomb a portartályhoz („ Filter “)
11 Hálózati adapter
4
Felső rögzítő gomb a portartályhoz
12 Hálózati csatlakozó
5
Tartós textilszűrő
13 Motoros egység
6
Portartály
14 Fogantyú
7
Fugatisztító fej
8
Portartály ürítő gombjai ("
9
Alsó rögzítő gomb a portartályhoz
15 Használati utasítás
")
Műszaki adatok
Készülékfajta
Hálózati bemenet
: Akkumulátoros kézi
porszívó
Gator [M138 (0-9)]
: 100-240 V~, 50/60 Hz
Hálózati adapter ki- : 19 V DC, 150 mA
menet
Akkumulátor típus : Ni-MH
10,8 V DC, 1500 mAh
Töltési idő
: 16 óra
Maximális üzemidő : kb. 8 min
Portartály
: 250 ml, kimosható
Súly hálózati adap- : kb. 1,3 kg
ter nélkül
FIGYELEM:
A készülék feltöltéséhez kizárólag a vele
szállított hálózati adaptert használja. Soha
ne töltse az akkumulátorokat másik adapterrel. A készülékkel szállított hálózati adaptert kizárólag a készülék akkumulátorainak
töltésére használja.
Tartozékok és pótalkatrészek
Az alábbi tartozékokat valamint pótalkatrészeket lehet utólag is rendelni:
Cikkszám
Megnevezés
0135001
1 db tartós textilszűrő
0138003
1 db hálózati tápegység
Műszaki és formai változtatások jogát a folyamatos termékfejlesztések
során fenntartjuk magunknak. © Royal Appliance International GmbH
Megvásárolhatja: 40. oldal "International
Service"
A szavatossági minimumként az 1999/44/EK
irányelv mindenkori, nemzeti jogba átültetett
szabálya érvényes, amennyiben a terméket a
Fogyasztó az Európai Unió területén szerezte
be.
Kivételt képeznek ez alól az elemek és akkumulátorok, amelyek normál elhasználódás
vagy szakszerűtlen kezelés következtében
mentek tönkre illetve csökkent le az élettartamuk.
Szavatosság
22
M138.book Seite 23 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
2 Biztonsági előírások
a használati utasítás használatához
Biztonsági előírások
Csak akkor kezdjen dolgozni a készülékkel,
ha már végig elolvasta a használati utasítást.
Őrizze meg az utasítást. Amennyiben továbbadja a készüléket, a használati utasítást is adja át.
Az utasítás be nem tartása súlyos sérülésekhez vagy a készülék károsodásához
vezethet.
Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyek a használati utasítás be nem
tartásából keletkeztek.
2.2
FIGYELMEZTETÉS:
Az egészségét fenyegető veszélyektől óv
és mutatja a lehetséges sérülések kockázatait.
FIGYELEM:
A készüléket vagy más tárgyakat fenyegető
veszélyekre utal.
ÚTMUTATÁS:
Kiemeli a tanácsokat és tudnivalókat.
személyek bizonyos csoportjaihoz
 Ezeket a készülékeket csak 8 évnél idősebb gyermekek kezelhetik, valamint ennél
idősebb csökkentett fizikai, érzékelési vagy
szellemi képességű vagy szükséges tapasztalattal és / vagy tudással nem rendelkező
személyek csak felügyelet mellett, a biztonságos kezelésre való kioktatás és a veszélyek
megismerése után használhatják.
 Gyermekeknek a készülékkel játszani tilos. Gyermekek többek között nem ülhetnek
vagy állhatnak a készülékre. Tartsa távol a 8
évnél fiatalabb gyermekeket a készüléktől és
a csatlakozó kábeltől, ha a készülék be van
kapcsolva vagy épp hűl.
 Nem szabad a csomagolóanyagokat játék
céljára felhasználni. Fulladásveszély.
 A tisztítást és a felhasználói karbantartást
nem végezhetik gyermekek, felügyelet nélkül.
2.3
az akkumulátorokról
A készülék újratölthető akkumulátorokat tartalmaz. Az akkumulátorok helytelen kezelése
sérülés- és robbanásveszélyt okozhat.
 Soha ne zárja rövidre az akkumulátorokat,
vagyis ne érintse meg egyszerre a két kivezetést, különösen ne tegye ezt elektromosan vezető tárggyal.
 Az akkumulátorok feltöltéséhez kizárólag
a vele szállított hálózati adaptert használja.
Soha ne töltse az akkumulátorokat másik
adapterrel. A készülékkel szállított hálózati
adaptert kizárólag a készülék akkumulátorainak feltöltésére használja.
 Soha ne szedje szét az akkumulátorokat.
 Ne tegye ki az akkumulátorokat magas
hőmérsékletnek.
 Helytelen használat esetén az akkumulátorból folyadék szivároghat ki. Ez a bőrt izgathatja. Kerülje a folyadékkal való érintkezést. A
bőrére került folyadékot bő vízzel öblítse le.
Ha a folyadék a szemébe került, azonnal öblögesse, legalább 10 percen át, vízzel, majd
haladéktalanul forduljon orvoshoz.
 Ha cserélni kell az akkumulátorokat, forduljon a szakkereskedéshez vagy a Dirt Devil
Vevőszolgálatához. Soha ne cserélje ki az akkumulátorokat saját maga. Különösen más típusú akkumulátorokra vagy elemekre ne cserélje.
A
szakszerűtlenül
elvégzett
akkumulátorcserével okozott károkért nem
vállalunk felelősséget.
23
HU
2.1
2
M138.book Seite 24 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
2 Biztonsági előírások
2.4
az áramellátáshoz
A készülék elektromos árammal töltődik és
működik, így fennáll az áramütés veszélye.
Ezért különösen ügyeljen a következőkre:
 Soha ne fogja meg a hálózati adaptert
nedves a kézzel.
 Soha ne merítse a készüléket vagy a hálózati adaptert vízbe vagy más folyadékba és
ne hagyja, hogy eső vagy nedvesség érje.
 Ha ki akarja húzni a hálózati adaptert a
dugaszoló aljzatból, mindig közvetlenül az
adapternél fogva tegye. Soha ne húzza a kábelnél fogva!
2.5
 Ne használja a kábelt a hálózati adapter
szállítására.
 Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter kábele ne törjön meg, ne csípődjön be, ne hajtsanak át rajta vagy ne érintkezhessen hőforrásokkal.
 Csak akkor töltse a készüléket, ha a típustáblán megadott elektromos feszültség megegyezik a hálózat feszültségével.
 Használat előtt ellenőrizze a hálózati
adapter kábelének sértetlenségét.
a rendeltetésszerű használathoz
 A készülék csak háztartásban használható. Ipari célú használatra nem alkalmas.
 Az akkumulátoros kész porszívó kizárólag
kis mennyiségű por felszívására szolgál. Minden más jellegű használat nem rendeltetésszerűnek minősül és tilos.
Különösen tilos:
 Robbanásveszélyes vagy gyúlékony
anyagok közelében való használat. Tűz- vagy
robbanásveszély áll fenn.
 A készülék tárolása és feltöltése kültérben. Fenn áll annak veszélye, hogy eső vagy
szennyeződés a készüléket tönkreteszi.
 Tárgyak bedugása a készülék nyílásaiba.
A készülék túlmelegedhet.
Különösen is tilos az alábbiak porszívózása:
 emberek, állatok, növények, különösen
haj, ujjak és más testrészek, valamint a testen
viselt ruházat. Ezeket a készülék behúzhatja
és súlyos sérülést okozhat.
 izzó parázs, égő cigaretta vagy gyufa. Tűz
keletkezéséhez vezethet.
 Víz és más folyadékok. A készülékbe jutott nedvesség zárlatot okozhat.
 Toner (lézernyomtató, másoló stb.). Tűzés / vagy robbanásveszély áll fenn.
 éles tárgyak, például üvegszilánkok, szögek stb. valamint gipsz, cement, építési törmelék, sminkek, púder, stb.
 A készülék vagy a hálózati adapter önhatalmú átalakítása vagy javítása.
2.6
ha a készülék meghibásodott
 Sohase használjon hibás készüléket! Ha
a készülék hálózati adapterének kábele megsérült, a veszély elkerülése érdekében, a
gyártó vevőszolgálatával vagy ahhoz hasonlóan képzett szakemberrel cseréltesse ki.
24
 Adja le javításra a hibás készüléket egy
szakkereskedésben vagy a Dirt Devil Vevőszolgálatánál (40. oldal "International Service").
M138.book Seite 25 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
3 Használat
3.1
3
Akkumulátorok töltése
3.2
FIGYELMEZTETÉS:
 A réstisztító fej (5. ábra) nehezen hozzáférhető közterek porszívózására szolgál.
Használat
A szakszerűtlenül végzett akkumulátortöltés sérülést okozhat! Az akkumulátorok töltéséhez kizárólag a vele szállított hálózati
adaptert használja.
A réstisztító fej használata
ÚTMUTATÁS:
Szükség szerint kitolhatja a fejet (2. ábra),
az ábrán látható módon, vagy behúzva rögzítheti.
FIGYELEM:
ÚTMUTATÁS:
A bekapcsolt készüléket nem lehet tölteni.
1. Győződjön meg arról, hogy a porszívó be/ kikapcsolója („ “) nem áll "BE" állásban).
2. Dugja a hálózati adapter csatlakozóját a
kézi porszívó fogantyúján levő csatlakozó
hüvelybe (1. ábra/10).
3. Olyan dugaszoló aljzatba csatlakoztassa
a hálózati adapter csatlakozóját, amelynek feszültsége megegyezik a készülék típustábláján feltűntetett értékkel. A töltésjelző lámpa (1. ábra/2) világítani kezd.
ÚTMUTATÁS:
A töltésjelző addig világít, amíg az akkumulátorok teljesen feltöltődtek.
3.3
Be- / kikapcsolás
1. A kézi porszívó be- / kikapcsolásához tolja
a kapcsolót (" ") előre vagy hátra.
3.4
Portartály ürítése
A kompakt portartály csak korlátozott mennyiségű port képes felvenni, célszerű minden
használat után kiüríteni.
1. Tartsa a porszívót egy szemétgyűjtőbe.
2. A portartály kinyitásához nyomja meg a
készülék alsó oldalán levő ürítő gombokat
"
", (3. ábra).
3. Kézzel, óvatosan porolja ki vagy távolítsa
el a por maradékokat kézzel.
4. Egyúttal ellenőrizze a tartós textilszűrőt is.
5. Csukja be a portartályt.
6. Ha a tartós textilszűrő elszennyeződött,
tisztítsa ki fejezet 4.1, "A szűrő tisztítása".
4. Az akkumulátorokat kb. 16 órán át töltse,
amíg a töltésjelző lámpa elalszik (1. ábra/
2).
5. Húzza ki a hálózati adapter csatlakozó dugóját a hálózati aljzatból és a készülékből.
Ekkor a kézi porszívója használatra kész.
25
HU
Ügyeljen arra, hogy lehetőleg teljes töltési /
kisütési ciklusai legyenek. Kerülje a 16 óra
fölötti töltési időt. Ez csökkenti az akkumulátor élettartamát.
M138.book Seite 26 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
4 Karbantartás
4.1
4
A szűrő tisztítása
Karbantartás
 Egy idő után a szűrő elszennyeződik. Fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén kitisztítsa.
 Ha azt látja, hogy a szűrő megsérült, haladéktalanul cserélje ki (22. oldal "Tartozékok
és pótalkatrészek").
A szűrők ellenőrzéséhez / tisztításához a
tennivalók a következők:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Ürítse ki a portartályt , fejezet 3.4, "Portartály ürítése".
3. A kioldó gomb " Filter " megnyomásával
válassza le a portartályt a motoros egységről (4. ábra).
4. Vegye ki a tartós textilszűrőt a portartályból (5. ábra).
4.2
A készülék összeszerelése
FIGYELEM:
Ne használja a készüléket, ha a szűrő portartályba nincsen helyesen behelyezve.
Különben károsodhat a motor.
1. Helyezze vissza a tartós textilszűrőt a portartályba (5. ábra).
ÚTMUTATÁS:
A tartós textil szűrőt, kialakítása miatt, csak
a megfelelő helyzetben tudja visszahelyezni a portartályba.
2. Úgy helyezze fel a portartályt, hogy motoros egység alján levő bütyök a portartály
hornyaiba illeszkedjen (6. ábra/nyíl).
5. Kézzel porolja ki a szűrőből a durva szennyeződéseket.
3. Erőteljesen hajtsa fel a portartályt
(7. ábra/nyíl). Érezhetően és hallhatóan
kell bepattanjon.
6. Ha ez nem lenne elegendő, hideg, folyó
víz alatt öblítse ki a tartós textilszűrőt ).
4. Ellenőrizze, hogy a gyűjtőtartály szilárdan
áll-e.
7. A kimosott szűrőt hagyja, szobahőmérsékleten kb. 24 óráig megszáradni. Csak
akkor helyezze vissza (fejezet 4.2, "A
készülék összeszerelése"), ha teljesen
megszáradt.
8. Ellenőrizze a kiürített portartályt is. Szükség esetén enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa meg.
FIGYELEM:
Tisztítószert, súrolószert, kemény szálú
kefét vagy alkoholt ne használjon, mivel
ezek megrongálhatják a házat.
26
M138.book Seite 27 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
5 Hibaelhárítás
5.1 Probléma elhárítása saját
kezűleg
Hibaelhárítás
FIGYELMEZTETÉS:
Sérülésveszély! Sohase használjon vagy
töltsön hibás készüléket! Mielőtt hibakeresésbe kezdene, kapcsolja ki a készüléket
és húzza ki a hálózati adaptert.
Az alábbi táblázat alapján ellenőrizze, hogy
meg tudja-e oldani a problémát.
Hiba
lehetséges ok / megoldás
Töltéskor
nem világít
a töltésjelző
lámpa
Nincs megfelelően bedugva a
hálózati adapter. Ellenőrizze,
hogy a csatlakozó ill. a hálózati adapter megfelelően van-e
bedugva a csatlakozóikba
(fejezet 3.1, "Akkumulátorok
töltése").
A készülék
nem kapcsolható be
vagy váratlanul abbahagyja a
szívást
A készülék
nem veszi
fel a koszt
ÚTMUTATÁS:
Ha a táblázat segítségével nem tudja a
hibát
elhárítani,
forduljon
hozzánk,
40. oldal "International Service".
5.2
Az akkumulátorok kiszerelése
FIGYELMEZTETÉS:
A szakszerűtlenül végzett akkumulátorcsere sérülést okozhat! Ha cserélni kell az
akkumulátorokat, forduljon a szakkereskedéshez vagy a Royal‚ Dirt Devil Vevőszolgálatához. Soha ne cserélje ki az akkumulátorokat saját maga. Különösen más
típusú akkumulátorokra vagy elemekre ne
cserélje.
1. Addig használja a készüléket, amíg az akkumulátor teljesen lemerül és a motor leáll.
A be-/kikapcsoló (" ") "be"
állásban van. Kapcsolja ki a
készüléket (fejezet 3.3, "Be/ kikapcsolás").
2. Oldja a motoros egység oldalán levő 7 db
csavart ).
Az akkumulátorok lemerültek.
Töltse fel az akkumulátorokat
(fejezet 3.1, "Akkumulátorok
töltése").
5. Helyezze vissza a burkolatot és húzza
meg a 7 db csavart.
Működésbe lépett a túlmelegedés elleni védelem (pl. erősen elszennyeződött a szűrő,
stb.)
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Szüntesse meg a túlmelegedés okát.
3. Várjon kb. 45 percig. A lehűlt készüléket ismét bekapcsolhatja.
Túltöltődött a portartály. Ürítse
ki/tisztítsa meg a portartályt
(fejezet 3.4, "Portartály ürítése").
A szűrők elszennyeződtek.
Tisztítsa meg a szűrőket
(fejezet 4.1, "A szűrő tisztítása").
3. Vegye le a burkolatot.
4. Vegye ki a beépített akkumulátort.
5.3
Ártalmatlanítás
FIGYELEM:
Környezetkárosítás veszélye! A készülékben használt akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási szemétbe. A készüléket és
a kisterelt akkumulátorokat elkülönítve juttassa el a megfelelő gyűjtőhelyre.
Ha letelt a készülék használati ideje,
különösképpen az akkumulátoroké,
vagy ha működési zavarok jelentkeztek, tegye használatra alkalmatlanná a
kiszolgált készüléket oly módon, hogy kiveszi
az akkumulátorokat.. A használt szűrők környezetkímélő anyagokból készülnek, ezért a
háztartási szemétbe dobhatók.
27
HU
5
M138.book Seite 28 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
1 Informace o vašem vysavači Gator
Mnohokrát děkujeme!
1
Informace o vašem vysavači Gator
Těší nás, že jste se rozhodli pro ruční akumulátorový vysavač „Gator“!
Děkujeme vám za koupi a projevenou důvěru.
Rozsah dodávky/součásti přístroje (obr.1):
1
Spínač zap/vyp („
2
Kontrolka nabíjení
“)
3
Tlačítko pro odjištění zásobníku na prach
(„ Filter “)
4
Horní aretace zásobníku na prach
12 Napájecí zdroj se zástrčkou
5
Trvalý textilní filtr
13 Jednotka motoru
6
Zásobník na prach
14 Rukojeť
7
Štěrbinová hubice
15 Návod k obsluze
8
Tlačítka pro vyprázdnění zásobníku na
prach („
“)
9
Dolní aretace zásobníku na prach
10 Zásuvka pro připojení konektoru napájecího zdroje
11 Konektor napájecího zdroje
Technické údaje
Druh přístroje
Napájecí zdroj
vstup
: akumulátorový
ruční
vysavač
Gator [M138 (0-9)]
: 100-240 V~, 50/60 Hz
Napájecí zdroj vý- : 19 VDC, 150 mA
stup
Typ akumulátoru
: Ni-MH
10,8 V DC, 1500 mAh
Doba nabíjení
: 16 h
Doba provozu
: cca 8 min
Zásobník na prach : 250 ml, omyvatelný
Hmotnost bez
: cca 1,3 kg
napájecího zdroje
V souvislosti s neustálým zdokonalováním našich výrobků si vyhrazujeme právo na technické a vzhledové změny. ©
Royal Appliance International GmbH
POZOR:
K
nabíjení
akumulátorů
používejte
výhradně dodaný napájecí zdroj. V žádném
případě akumulátory nenabíjejte jiným
napájecím zdrojem. Dodaný napájecí zdroj
používejte výhradně k nabíjení akumulátorů
do tohoto přístroje.
Příslušenství a náhradní díly
Následující díly příslušenství i náhradní díly si
můžete objednat dodatečně:
Č. výrobku
Popis
0135001
1 trvalý textilní filtr
0138003
1 napájecí zdroj
Obdržíte je: Strana 40, "International Service"
Záruka
Pokud jste přístroj zakoupili jako spotřebitel
v rámci Evropské unie, platí jako minimální
standard záruky příslušná implementace
směrnice EU 1999/44/ES do národního právního řádu.
28
Záruka se nevztahuje na baterie a akumulátory, k jejichž zničení nebo zkrácení doby životnosti došlo v důsledku běžného opotřebení
nebo neodborné manipulace.
M138.book Seite 29 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
2 Bezpečnostní pokyny
2.1
2
k návodu k obsluze
Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si celý návod k obsluze ještě předtím, než začnete s přístrojem pracovat. Tento
návod si dobře uschovejte. Pokud přístroj předáte třetí osobě, přiložte k němu také tento
návod k obsluze.
Varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a
poukazuje na možná rizika zranění.
Nedodržování pokynů uvedených v tomto
návodu k obsluze může způsobit vážná
zranění nebo škody na přístroji.
Poukazuje na hrozící poškození přístroje
nebo jiných předmětů.
Za škody, které vzniknou nerespektováním
pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze,
neručíme.
2.2
VAROVÁNÍ:
POZOR:
UPOZORNĚNÍ:
Zdůrazňuje tipy a informace.
k určitým skupinám osob
 Tyto přístroje mohou používat děti od 8 let
a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud
jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny
o bezpečném používání přístroje a porozuměly rizikům, které z něj vyplývají.
 Děti si s přístrojem nesmí hrát. Mimo jiné
si děti nesmí na přístroj stoupat ani sedat.
Když je přístroj zapnutý nebo se chladí, udržujte jej včetně přívodního vedení mimo dosah dětí mladších 8 let.
 Obalové materiály se nesmí používat na
hraní. Hrozí nebezpečí udušení.
 Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
k akumulátorům
Přístroj obsahuje nabíjecí akumulátory. Při
nesprávném zacházení s akumulátory hrozí
nebezpečí zranění a výbuchu.
 Nikdy akumulátory nezkratujte, tzn. nikdy
se nedotýkejte obou pólů současně, zvláště
ne elektricky vodivými předměty.
 K nabíjení akumulátorů používejte výhradně dodaný napájecí zdroj. V žádném případě akumulátory nenabíjejte jiným napájecím zdrojem. Dodaný napájecí zdroj
používejte výhradně k nabíjení akumulátorů
do tohoto přístroje.
 Akumulátory nerozebírejte.
 Akumulátory v žádném případě nevystavujte vysokým teplotám.
 Při
nesprávném
používání
může
z akumulátorů vytékat kapalina. Ta může
způsobit podráždění pokožky. Zabraňte kontaktu s kapalinou. Pokud k němu dojde,
opláchněte místo velkým množstvím vody.
Jestliže se kapalina dostane do očí, okamžitě
je 10 minut proplachujte vodou a neprodleně
vyhledejte lékaře.
 V případě nutnosti výměny akumulátorů
se obraťte na odborného prodejce nebo na
zákaznický servis Dirt Devil. Nikdy akumulátory nevyměňujte sami. A už vůbec nenahrazujte akumulátory jinými akumulátory nebo
bateriemi. Za škody vzniklé neodbornou výměnou akumulátorů neručíme.
29
CZ
2.3
M138.book Seite 30 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
2 Bezpečnostní pokyny
2.4
k napájení elektrickým proudem
Přístroj je nabíjen a napájen elektrickým proudem, zásadně tedy hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte proto zejména
následujících pokynů:
 Nepoužívejte kabel napájecího zdroje k
jeho nošení.
 Nikdy neberte napájecí zdroj do mokrých
rukou.
 Dbejte na to, aby kabel napájecího zdroje
nebyl nikde skřípnutý, ohnutý, přejetý nebo
aby se nemohl dostat do kontaktu se zdroji
horka.
 Nikdy přístroj ani napájecí zdroj nepotápějte do vody ani jiných kapalin a chraňte je
před deštěm a mokrem.
 Přístroj nabíjejte pouze v případě, že elektrické napětí na napájecím zdroji souhlasí s
napětím ve vaší zásuvce.
 Když vytahujete napájecí zdroj ze zásuvky, tahejte vždy přímo za něj. Nikdy netahejte
za jeho kabel.
 Před použitím napájecího zdroje zkontrolujte jeho kabel, zda není poškozený.
2.5
ke správnému způsobu používání
 Tento přístroj smí být používán pouze
v domácnosti. Není vhodný pro profesionální
využití.
 Akumulátorový ruční vysavač je určen výhradně k vysávání malého množství prachu.
Jakékoli jiné použití přístroje se považuje za
použití v rozporu se stanoveným účelem a je
zakázané.
Navíc je zakázáno vysávání:
 lidí, zvířat, rostlin, zvláště vlasů, chlupů,
prstů a jiných částí těla, jakož i částí oděvu
nacházejících se na těle. Mohou být vtaženy
dovnitř a způsobit vážná poranění.
 žhavého popela, hořících cigaret nebo zápalek. Může dojít k požáru.
Zvlášť je zakázáno:
 vody a jiných kapalin. Vlhko uvnitř přístroje může způsobit zkrat.
 Používání v blízkosti výbušných nebo
snadno vznětlivých látek. Hrozí riziko požáru
nebo výbuchu.
 tonerů (pro laserové tiskárny, kopírky
atd.). Hrozí nebezpečí požáru/výbuchu.
 Ukládání nebo nabíjení přístroje venku.
Hrozí nebezpečí poškození přístroje deštěm
a nečistotami.
 špičatých předmětů, jako střepů skla, hřebíků atd., dále sádry, cementu, stavební suti,
líčidel, pudru atd. Mohlo by dojít k poškození
přístroje.
 Strkání předmětů do otvorů přístroje. Mohl
by se přehřát.
 Provádění úprav nebo oprav přístroje nebo jeho napájecího zdroje.
2.6
pokud je přístroj poškozený
 Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj.
Pokud je poškozený kabel napájecího zdroje
tohoto přístroje, musí být vyměněn výrobcem
nebo jeho servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo ohrožení.
30
 Poškozený přístroj předejte k opravě prodejci nebo zákaznickému servisu Dirt Devil
(Strana 40, "International Service").
M138.book Seite 31 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
3 Použití
Nabíjení akumulátorů
3.2
VAROVÁNÍ:
 Štěrbinová hubice (obr. 5) slouží k vysávání obtížně přístupných těsných prostorů.
Použití
Nebezpečí zranění v důsledku nesprávného nabíjení! K nabíjení akumulátorů používejte výhradně dodaný napájecí zdroj.
POZOR:
Dbejte na pokud možno úplné cykly nabití a
vybití. Vyvarujte se nabíjení delšího než
16 hodin. To zkracuje životnost akumulátorů.
UPOZORNĚNÍ:
Zapnutý přístroj není možné nabíjet.
1. Ujistěte se, že spínač zap/vyp („
v poloze „ZAP“.
“) není
2. Zapojte konektor napájecího zdroje do
příslušné zdířky na držadle ručního vysavače (obr. 1/10).
3. Nyní zapojte zástrčku napájecího zdroje
do zásuvky, ve které je napětí uvedené na
typovém štítku. Rozsvítí se kontrolka nabíjení (obr. 1/2).
UPOZORNĚNÍ:
Kontrolka nabíjení bude svítit, dokud nebudou akumulátory plně nabité.
Použití štěrbinové hubice
UPOZORNĚNÍ:
Podle potřeby můžete hubici vysunout
podle vyobrazení (obr. 2) nebo odblokovat
a zase zasunout.
3.3
Zapnutí a vypnutí
1. K zapnutí popř. vypnutí ručního vysavače
posuňte spínač zap/vyp („ “) dopředu
nebo dozadu.
3.4 Vyprázdnění zásobníku na
prach
Kompaktní zásobník na prach může pojmout
pouze omezené množství nečistot, proto jej
vyprázdněte nejlépe po každém vysávání.
1. Držte ruční vysavač co nejníže nad odpadkovým košem.
2. Nyní stiskněte vyprazdňovací tlačítka
„
“ na spodní straně přístroje, aby
se zásobník na prach otevřel (obr. 3).
3. Opatrně vyklepejte zbytky prachu nebo je
odstraňte ručně.
4. Nyní nechte akumulátory cca 16 hodin nabíjet, dokud kontrolka nabíjení nezhasne
(obr. 1/2).
4. Při této příležitosti zároveň zkontrolujte trvalý textilní filtr.
5. Vytáhněte napájecí zdroj ze zásuvky i z přístroje.
6. Pokud je textilní trvalý filtr znečištěný, vyčistěte jej, Kapitola 4.1, "Čištění filtru".
5. Opět přiklopte zásobník na prach.
Váš ruční vysavač je nyní připraven k použití.
31
CZ
3.1
3
M138.book Seite 32 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
4 Údržba
4.1
4
Čištění filtru
Údržba
 Filtr se po určité době může znečistit. Proto je důležité, abyste jej pravidelně kontrolovali a v případě potřeby vyčistili.
 Pokud je filtr poškozený, okamžitě jej vyměňte (Strana 28, "Příslušenství a náhradní
díly").
Při kontrole/čištění filtru postupujte dle
následujícího popisu:
1. Vypněte přístroj.
2. Vyprázdněte
zásobník
na
prach,
Kapitola 3.4, "Vyprázdnění zásobníku
na prach".
3. Uvolněte zásobník na prach od jednotky
motoru tím, že stisknete tlačítko pro odjištění „ Filter “ (obr. 4).
4. Vyjměte trvalý textilní filtr ze zásobníku na
prach (obr. 5).
4.2
Sestavení přístroje
POZOR:
Nikdy přístroj nepoužívejte bez filtru vloženého do zásobníku na prach. Jinak by
mohlo dojít k poškození motoru.
1. Trvalý textilní filtr vložte zpět do zásobníku
na prach (obr. 5).
UPOZORNĚNÍ:
Trvalý textilní filtr lze z konstrukčních
důvodů vložit zpět pouze ve správné
poloze.
2. Vložte zásobník na prach tak, aby do
drážky na spodní straně zásobníku na
prach (obr. 6/šipka) zapadl výstupek na
spodní straně jednotky motoru.
5. Vyklepejte filtr a hrubé nečistoty odstraňte
ručně.
3. Potom zásobník na prach silou přiklopte
nahoře (obr. 7/šipka). Musí slyšitelně a citelně zaskočit.
6. Pokud by to nestačilo, opláchněte trvalý
textilní filtr pod tekoucí vodou.
4. Zkontrolujte pevné dosednutí zásobníku
na prach.
7. Po mokrém čištění nechte filtr vyschnout
cca 24 hodin při pokojové teplotě. Zpět jej
nasaďte (Kapitola 4.2, "Sestavení přístroje"), až bude úplně suchý.
8. Zkontrolujte také vyprázdněný zásobník
na prach. V případě potřeby jej otřete navlhčeným hadrem.
POZOR:
Nepoužívejte kartáče s tvrdými štětinami,
čisticí prostředky, abrazivní prostředky ani
líh, protože by mohly poškodit kryt přístroje.
32
M138.book Seite 33 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
5 Řešení problémů
5.1 Odstraňování problémů vlastními silami
Řešení problémů
VAROVÁNÍ:
Nebezpečí zranění! Nikdy nepoužívejte ani
nenabíjejte vadný přístroj! Dříve než
začnete s lokalizací problému, vypněte přístroj a vytáhněte napájecí zdroj ze zásuvky.
Pomocí následující tabulky zkontrolujte, zda
problém nemůžete odstranit sami.
Problém
Možná příčina / řešení
Při nabíjení
nesvítí kontrolka nabíjení
Napájecí zdroj není správně
zapojený. Zkontrolujte, zda
zástrčka popř. konektor napájecího zdroje správně sedí v
příslušných zdířkách
(Kapitola 3.1, "Nabíjení akumulátorů").
Spínač zap/vyp („ “) se nachází v poloze „zap“. Vypněte
přístroj (Kapitola 3.3, "Zapnutí a vypnutí").
Přístroj nejde zapnout
nebo náhle
přestal vysávat
Přístroj nesbírá žádné
nebo téměř
žádné nečistoty
Akumulátory jsou prázdné.
Nabijte akumulátory
(Kapitola 3.1, "Nabíjení akumulátorů").
Aktivovala se ochrana proti
přehřátí (např. kvůli silně znečištěnému filtru apod.).
1. Vypněte přístroj.
2. Zjistěte příčinu přehřátí a
odstraňte ji.
3. Počkejte asi 45 minut.
Jakmile přístroj vychladne,
můžete jej opět zapnout.
Zásobník na prach je přeplněný. Vyprázdněte/vyčistěte zásobník na prach (Kapitola
3.4, "Vyprázdnění zásobníku
na prach").
Filtr je znečištěný. Vyčistěte
filtr (Kapitola 4.1, "Čištění filtru").
UPOZORNĚNÍ:
Pokud nemůžete problém odstranit sami
pomocí této tabulky, obraťte se na nás,
Strana 40, "International Service".
5.2
Demontáž akumulátorů
VAROVÁNÍ:
Nebezpečí zranění v důsledku nesprávné
výměny akumulátorů! V případě nutnosti
výměny akumulátorů se obraťte na odborného prodejce nebo na zákaznický servis
Dirt Devil. Nikdy akumulátory nevyměňujte
sami. A už vůbec nenahrazujte akumulátory
jinými akumulátory nebo bateriemi.
1. Používejte přístroj tak dlouho, až se akumulátory zcela vybijí a motor přístroje se
zastaví.
2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte 7
šroubů na boku jednotky motoru.
3. Sundejte kryt.
4. Vyjměte namontované akumulátory.
5. Opět nasaďte kryt a znovu přišroubujte 7
šroubů.
5.3
CZ
5
Likvidace
POZOR:
Nebezpečí vzniku škod na životním prostředí! Přístroj obsahuje akumulátory, které
nesmí být likvidovány s komunálním odpadem. Přístroj a demontované akumulátory
odevzdejte zvlášť k likvidaci v příslušných
sběrnách.
Jestliže je dosaženo konce použitelnosti přístroje, zvláště akumulátorů,
nebo vyskytnou-li se poruchy funkce,
je nutné přístroj vyřadit z provozu tak,
že demontujete akumulátory. Filtrační prvky
jsou vyráběny z ekologických materiálů a mohou být likvidovány společně s komunálním
odpadem.
33
M138.book Seite 34 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
1 Γενική παρουσίαση του Gator
Σας ευχαριστούμε!
1
Γενική παρουσίαση του Gator
Χαιρόμαστε που αποφασίσατε να αποκτήσετε το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι "Gator"!
Σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε, καθώς και για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε.
Παραδοτέος εξοπλισμός/μέρη συσκευής (εικ. 1):
")
9
κάτω ασφάλεια για το δοχείο σκόνης
1
∆ιακόπτης On/Off ("
2
Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
10 Υποδοχή για σύνδεση του τροφοδοτικού
3
Πλήκτρο απασφάλισης για το δοχείο
σκόνης (" Filter ")
11 Τροφοδοτικό
4
επάνω ασφάλεια για το δοχείο σκόνης
13 Μονάδα μοτέρ
5
Υφασμάτινο φίλτρο διαρκείας
14 Χειρολαβή
6
∆οχείο σκόνης
15 Οδηγίες χρήσης
7
Ακροφύσιο αρμών
8
Πλήκτρα για άδειασμα δοχείου σκόνης
("
“)
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Είδος συσκευής
: Επαναφορτιζόμενο
σκουπάκι
Gator [M138 (0-9)]
Είσοδος τροφοδοτικού: 100-240 V~,
50/60 Hz
Έξοδος τροφοδοτικού : 19 VDC, 150 mA
12 Βύσμα σύνδεσης τροφοδοτικού
Προσοχή:
Για τη φόρτιση των μπαταριών χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το παρεχόμενο τροφοδοτικό. Σε καμία περίπτωση μην φορτίζετε
τις μπαταρίες με διαφορετικό τροφοδοτικό.
Ομοίως, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο
τροφοδοτικό αποκλειστικά για τη φόρτιση
των μπαταριών αυτής της συσκευής.
Τύπος μπαταρίας
: Ni-MH, 10,8 V DC,
1500 mAh
Λίστα αξεσουάρ και ανταλλακτικών
Χρόνος φόρτισης
: 16 h
Μπορείτε να παραγγείλετε τα παρακάτω αξεσουάρ και ανταλλακτικά:
μέγιστη διάρκεια λει- : περ. 8 min
τουργίας
∆οχείο σκόνης
: 250 ml, πλενόμενο
Βάρος χωρίς
Τροφοδοτικό
: περ. 1,3 kg
∆ιατηρούμε το δικαίωμα για τεχνολογικές
και σχεδιαστικές τροποποιήσεις στο πνεύμα συνεχών βελτιώσεων του προϊόντος.
© Royal Appliance International GmbH
Κωδ. προϊόντος
Περιγραφή
0135001
1 υφασμάτινο φίλτρο
διαρκείας
0138003
1 τροφοδοτικό
Θα τα προμηθευτείτε:
"International Service"
Σελίδα
40,
Εγγύηση
Ως ελάχιστη διάρκεια εγγύησης ισχύει, εφόσον έχετε αγοράσει τη συσκευή ως καταναλωτής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκάστοτε εφαρμογή της οδηγίας ΕΕ 1999/44/ΕΚ
στο εθνικό δίκαιο.
34
Εξαιρούνται οι μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που λόγω φυσιολογικής
φθοράς ή εξαιτίας λανθασμένου χειρισμού
έχουν καταστραφεί ή έχει μειωθεί η διάρκεια
ζωής τους.
M138.book Seite 35 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
2 Υποδείξεις ασφαλείας
σχετικά με τις οδηγίες χρήσης
2
Υποδείξεις ασφαλείας
∆ιαβάστε ολόκληρες τις οδηγίες χρήσης, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε
επιμελώς τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από τις οδηγίες χρήσης
όταν παραδίδεται σε τρίτους.
Προειδοποιεί για κινδύνους για την υγεία
σας και επισημαίνει εν δυνάμει κινδύνους
τραυματισμού.
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών τραυματισμών ή ζημιών στη συσκευή.
Επισημαίνει εν δυνάμει κινδύνους για τη
συσκευή ή άλλα αντικείμενα.
∆εν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημίες
που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών
χρήσης.
2.2
Προσοχή:
Υπόδειξη:
Επισημαίνει συμβουλές και πληροφορίες.
σχετικά με συγκεκριμένες ομάδες ατόμων
 Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα
με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσεων, μόνο υπό επίβλεψη ή εφόσον έχουν λάβει σαφείς οδηγίες σχετικά με
την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν
κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το
χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται
από παιδιά, παρά μόνο αν αυτά βρίσκονται
υπό επίβλεψη.
2.3
Προειδοποίηση:
 ∆εν επιτρέπεται τα παιδιά να παίζουν με
τη συσκευή. Μεταξύ άλλων, τα παιδιά δεν
πρέπει να ανεβαίνουν ή να κάθονται πάνω
στη συσκευή. Παιδιά κάτω των 8 ετών θα πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή
και το καλώδιο τροφοδοσίας της, όταν είναι
ενεργοποιημένη ή κρυώνει.
 Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για παιχνίδι. Υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
Για τις μπαταρίες
Η συσκευή περιέχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Σε περίπτωση εσφαλμένης μεταχείρισης των πακέτων μπαταριών υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και έκρηξης.
 Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, δηλ. ποτέ μην ακουμπάτε ταυτόχρονα και τους δύο πόλους, ιδίως με
ηλεκτρικά αγώγιμα αντικείμενα.
 Για τη φόρτιση των μπαταριών χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το παρεχόμενο τροφοδοτικό. Σε καμία περίπτωση μην φορτίζετε τις
μπαταρίες με διαφορετικό τροφοδοτικό. Ομοίως, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό αποκλειστικά για τη φόρτιση των μπαταριών αυτής της συσκευής.
 Μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
Ποτέ μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές
θερμοκρασίες.
 Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης μπορεί να διαρρεύσει υγρό από τις μπαταρίες.
Υπάρχει κίνδυνος δερματικών ερεθισμών.
Αποφύγετε την επαφή με το υγρό. Σε περίπτωση επαφής με το υγρό ξεπλύνετε με
άφθονο νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με
τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως για 10 λεπτά με
νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
 Όταν απαιτείται η αντικατάσταση των
μπαταριών, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο
κατάστημα ή στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Dirt Devil. Μην αντικαθιστάτε ποτέ
μόνοι σας τις μπαταρίες. Μην αντικαθιστάτε
φυσικά τις μπαταρίες με άλλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή μπαταρίες. Για ζημιές που
οφείλονται σε μη προβλεπόμενη αντικατάσταση των μπαταριών δεν αναλαμβάνουμε καμία
ευθύνη.
35
GR
2.1
M138.book Seite 36 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
2 Υποδείξεις ασφαλείας
2.4
σχετικά με την τροφοδοσία ρεύματος
Η συσκευή φορτίζεται και λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, συνεπώς υπάρχει πάντοτε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για το λόγο αυτό να
προσέχετε ιδιαίτερα τα ακόλουθα:
 Μην μεταφέρετε το τροφοδοτικό κρατώντας το από το καλώδιο.
 Μην αγγίζετε ποτέ το τροφοδοτικό με υγρά
χέρια.
 Φροντίστε το καλώδιο του τροφοδοτικού
να μην είναι διπλωμένο ή σφηνωμένο, να μην
συμπιέζεται, ούτε να μπορεί να έρθει σε επαφή με πηγές θερμότητας.
 Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το τροφοδοτικό σε νερό ή άλλα υγρά και προστατέψτε
τα από βροχή και υγρασία.
 Φορτίζετε τη συσκευή μόνο όταν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στο τροφοδοτικό είναι ίδια με την τάση της πρίζας σας.
 Όταν θέλετε να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό από την πρίζα, τραβάτε πάντοτε απευθείας το τροφοδοτικό. Ποτέ μην τραβάτε το
καλώδιο του τροφοδοτικού.
 Ελέγχετε το καλώδιο του τροφοδοτικού
πριν τη χρήση του τροφοδοτικού για τυχόν ζημιές.
2.5
σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση
 Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για
οικιακή χρήση. ∆εν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
 Το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι πρέπει
να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την
αναρρόφηση μικρών ποσοτήτων σκόνης. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται ως μη προβλεπόμενη και απαγορεύεται.
Απαγορεύεται επίσης η αναρρόφηση:
 σε ανθρώπους, ζώα και φυτά, ιδιαίτερα
όσον αφορά τρίχες, δάκτυλα, άλλα μέρη του
σώματος και φορεμένα είδη ένδυσης. Θα
μπορούσαν να αναρροφηθούν με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών τραυματισμών.
Απαγορεύεται ιδιαίτερα:
 στάχτης, τσιγάρων ή σπίρτων που δεν
έχουν σβήσει. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
 Η χρήση κοντά σε εκρηκτικά ή εύφλεκτα
υλικά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
 νερού και άλλων υγρών. Η υγρασία στο
εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
 Η φύλαξη ή η φόρτιση της συσκευής σε
υπαίθριους χώρους. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής από τη βροχή ή από
ρύπους.
 τόνερ (για εκτυπωτές λέιζερ, φωτοτυπικά
μηχανήματα κτλ.). Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς/έκρηξης.
 Η εισαγωγή αντικειμένων στις οπές της
συσκευής. Θα μπορούσε να προκληθεί υπερθέρμανση.
 αιχμηρών αντικειμένων, όπως π.χ. θραυσμάτων γυαλιού, καρφιών κτλ. καθώς και γύψου, τσιμέντου, μπάζων, μακιγιάζ, πούδρας
κτλ. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά.
 Η ιδιόχειρη μετατροπή ή επισκευή της συσκευής ή του τροφοδοτικού της.
2.6
εάν η συσκευή είναι ελαττωματική
 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μία ελαττωματική συσκευή. Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο του
τροφοδοτικού αυτής της συσκευής, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το
σέρβις του ή από ένα άτομο με παρόμοια
προσόντα, για να αποφευχθούν ενδεχόμενοι
κίνδυνοι.
36
 Παραδώστε την ελαττωματική συσκευή
για επισκευή σε εξειδικευμένο κατάστημα ή
στο σέρβις της Dirt Devil (Σελίδα 40,
"International Service").
M138.book Seite 37 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
3 Χρήση
Φόρτιση μπαταριών
3.2
Προειδοποίηση:
 Το ακροφύσιο αρμών (Εικ. 5) χρησιμεύει
στην αναρρόφηση δυσπρόσιτων ενδιάμεσων
χώρων.
Χρήση
Κίνδυνος τραυματισμού από ακατάλληλη
φόρτιση! Για τη φόρτιση των μπαταριών
χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
Προσοχή:
Φροντίστε να υπάρχουν κατά το δυνατό
ολοκληρωμένοι κύκλοι φόρτισης και εκφόρτισης. Αποφύγετε χρόνους φόρτισης άνω
των 16 ωρών. Μειώνουν τη διάρκεια ζωής
των μπαταριών.
Υπόδειξη:
Μια ενεργοποιημένη συσκευή δεν μπορεί
να φορτιστεί.
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης On/Off ("
δεν βρίσκεται στη θέση "ON“.
“)
2. Τοποθετήστε τον αντάπτορα του τροφοδοτικού στην προβλεπόμενη υποδοχή
στη λαβή στο σκουπάκι (Εικ. 1/10).
3. Συνδέστε τώρα το βύσμα του τροφοδοτικού σε μια πρίζα, η οποία έχει την τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου. Η
ενδεικτική λυχνία φόρτισης (Εικ. 1/2) αρχίζει να ανάβει.
Υπόδειξη:
Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης ανάβει, μέχρι
να φορτιστούν τελείως οι μπαταρίες.
4. Αφήστε τις μπαταρίες να φορτιστούν περ.
16 ώρες, μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (Εικ. 1/2).
5. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα καθώς και από τη συσκευή.
Το σκουπάκι είναι τώρα έτοιμος για χρήση.
Χρήση ακροφύσιου αρμών
Υπόδειξη:
Ανάλογα με τις ανάγκες μπορείτε να εκτείνετε το ακροφύσιο όπως στην εικόνα
(Εικ. 2) ή να το απασφαλίσετε και να το
κλείσετε ξανά.
3.3 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
1. Για να ενεργοποιήσετε ή/και να απενεργοποιήσετε το σκουπάκι σύρετε τον διακόπτη On/Off (" “) προς τα εμπρός ή προς
τα πίσω.
3.4
Άδειασμα δοχείου σκόνης
Το συμπαγές δοχείο σκόνης μπορεί να υποδεχτεί μόνο μια περιορισμένη ποσότητα
σκουπιδιών, επομένως αδειάστε το μετά από
κάθε σκούπισμα.
1. Κρατήστε το σκουπάκι μέσα σε έναν κάδο
απορριμμάτων.
2. Πατήστε τώρα τα πλήκτρα αδειάσματος
"
“ στην κάτω πλευρά της συσκευής, για να ανοίξετε το δοχείο σκόνης
(Εικ. 3).
3. Χτυπήστε προσεκτικά ώστε να αδειάσουν
τα υπολείμματα της σκόνης ή αφαιρέστε
τα με το χέρι.
4. Ελέγξτε με αυτή την ευκαιρία το ταυτόχρονα το υφασμάτινο φίλτρο διαρκείας.
5. Κλείστε ξανά το δοχείο σκόνης.
6. Εάν είναι λερωμένο το υφασμάτινο φίλτρο
διαρκείας, καθαρίστε το, Κεφάλαιο 4.1,
"Καθαρισμός φίλτρου".
37
GR
3.1
3
M138.book Seite 38 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
4 Συντήρηση
4.1
4
Καθαρισμός φίλτρου
Συντήρηση
 Το φίλτρο ενδέχεται να λερωθούν μετά
από λίγο χρόνο. Για αυτό είναι σημαντικό να
το ελέγχετε τακτικά και να το καθαρίζετε εάν
χρειάζεται.
 Εάν έχει υποστεί ζημιά το φίλτρο, αντικαταστήστε το αμέσως (Σελίδα 34, "Λίστα αξεσουάρ και ανταλλακτικών").
Για να ελέγξετε/καθαρίσετε το φίλτρο ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
4.2
Συναρμολόγηση συσκευής
Προσοχή:
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, χωρίς
να είναι τοποθετημένο το φίλτρο στο δοχείο
σκόνης. ∆ιαφορετικά ενδέχεται να υποστεί
ζημιά το μοτέρ.
1. Επανατοποθετήστε το υφασμάτινο φίλτρο
διαρκείας στο δοχείο σκόνης (Εικ. 5).
Υπόδειξη:
2. Αδειάστε το δοχείο σκόνης, Κεφάλαιο
3.4, "Άδειασμα δοχείου σκόνης".
Μπορείτε να τοποθετήσετε το υφασμάτινο
φίλτρο διαρκείας, λόγω κατασκευής, μόνο
στη σωστή θέση.
3. Αποσυνδέστε το δοχείο σκόνης από τη
μονάδα του μοτέρ, πατώντας το πλήκτρο
απασφάλισης " Filter “ (Εικ. 4).
4. Αφαιρέστε το υφασμάτινο φίλτρο διαρκείας από το δοχείο σκόνης (Εικ. 5).
2. Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης έτσι, ώστε
η εγκοπή κάτω στο δοχείο σκόνης (Εικ. 6/
βέλος) να μπαίνει στην προεξοχή στην κάτω πλευρά της μονάδας μοτέρ.
5. Χτυπήστε το φίλτρο και απομακρύνετε τον
μεγαλύτερο όγκο βρωμιάς με το χέρι.
3. Κλείστε τώρα το δοχείο σκόνης δυνατά
επάνω (Εικ. 7/βέλος). Πρέπει να κλειδώσει με ένα χαρακτηριστικό ήχο.
6. Αν αυτό δεν αρκεί, ξεπλύνετε το υφασμάτινο φίλτρο διαρκείας κάτω από τρεχούμενο νερό.
7. Μετά τον υγρό καθαρισμό, περιμένετε μέχρι να στεγνώσει το φίλτρο περ. 24 ώρες
σε θερμοκρασία δωματίου. Τοποθετήστε
το ξανά (Κεφάλαιο 4.2, "Συναρμολόγηση συσκευής"), μόνο όταν έχει στεγνώσει
τελείως.
8. Ελέγξτε επίσης το δοχείο σκόνης που
αδειάσατε. Σκουπίστε το εάν χρειάζεται με
ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
Προσοχή:
Μην χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες,
απορρυπαντικά, αποξεστικά μέσα ή οινόπνευμα, επειδή μπορεί να προκαλέσουν
ζημιές στο περίβλημα.
38
4. Ελέγξτε την καλή έδραση του δοχείου
σκόνης.
M138.book Seite 39 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
5 Αντιμετώπιση προβλημάτων
5.1
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προειδοποίηση:
Κίνδυνος τραυματισμού! Μην χρησιμοποιείτε
και μην φορτίζετε ποτέ μια ελαττωματική
συσκευή! Πριν προχωρήσετε σε αναζήτηση
προβλημάτων απενεργοποιήστε τη συσκευή
και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την
πρίζα.
Υπόδειξη:
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα με τη βοήθεια αυτού του πίνακα,
επικοινωνήστε μαζί μας, Σελίδα 40,
"International Service".
5.2
Αφαίρεση μπαταριών
Προειδοποίηση:
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία / Λύση
Η ενδεικτική λυχνία
φόρτισης
δεν ανάβει
κατά τη
φόρτιση
Το τροφοδοτικό δεν είναι σωστά
συνδεδεμένο. Βεβαιωθείτε ότι το
βύσμα ή/και ο αντάπτορας του
τροφοδοτικού εδράζουν σωστά
στις υποδοχές τους (Κεφάλαιο
3.1, "Φόρτιση μπαταριών").
Ο διακόπτης On/Off (" “) βρίσκεται στη θέση "ΟΝ“. Απενεργοποιήστε τη συσκευή
(Κεφάλαιο 3.3, "Ενεργοποίηση
και απενεργοποίηση").
Η συσκευή
δεν ενεργοποιείται
ή σταματάει ξαφνικά
να καθαρίζει.
Η συσκευή
δεν καθαρίζει καθόλου ή σχεδόν
καθόλου.
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία
είναι άδεια. Φορτίστε τις μπαταρίες (Κεφάλαιο 3.1, "Φόρτιση
μπαταριών").
Η προστασία υπερθέρμανσης
έχει ενεργοποιηθεί (π.χ. λόγω
έντονα λερωμένου φίλτρου ή
παρόμοιας αιτίας).
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αντιμετωπίστε την αιτία της
υπερθέρμανσης.
3. Περιμένετε περίπου 45 λεπτά. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή που
έχει κρυώσει.
Το δοχείο σκόνης έχει γεμίσει
υπερβολικά. Αδειάστε/καθαρίστε το δοχείο σκόνης
(Κεφάλαιο 3.4, "Άδειασμα δοχείου σκόνης").
Το φίλτρο είναι λερωμένο. Καθαρίστε το φίλτρο (Κεφάλαιο 4.1,
"Καθαρισμός φίλτρου").
Κίνδυνος τραυματισμού από ακατάλληλη
αντικατάσταση των μπαταριών! Όταν απαιτείται η αντικατάσταση των μπαταριών,
απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο κατάστημα ή
στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Dirt
Devil. Μην αντικαθιστάτε ποτέ μόνοι σας τις
μπαταρίες. Μην αντικαθιστάτε φυσικά τις
μπαταρίες με άλλες επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες ή μπαταρίες.
1. Λειτουργήστε τη συσκευή, μέχρι να αδειάσουν πλήρως οι μπαταρίες και να σταματήσει το μοτέρ της συσκευής.
2. Ξεβιδώστε τις 7 βίδες στο πλάι της μονάδας του μοτέρ με ένα σταυροκατσάβιδο.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
4. Αφαιρέστε τις τοποθετημένες μπαταρίες.
5. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα και σφίξτε
ξανά τις 7 βίδες.
5.3
∆ιάθεση στα απορρίμματα
Προσοχή:
Κίνδυνος για το περιβάλλον! Η συσκευή
περιέχει μπαταρίες, που δεν επιτρέπεται να
απορριφθούν στα οικιακά απορρίμματα.
Απορρίψτε ξεχωριστά τη συσκευή και τις
μπαταρίες που αφαιρέσατε στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.
Με τέλος του κύκλου ζωής της συσκευής, ιδίως των μπαταριών, ή σε
περίπτωση δυσλειτουργιών, αχρηστέψτε τη συσκευή αφαιρώντας τις
μπαταρίες. Τα στοιχεία φίλτρου κατασκευάζονται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και
μπορούν να απορρίπτονται στα οικιακά
απορρίμματα.
39
GR
5
M138.book Seite 40 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
International Service
International Service
DK

[email protected]
 0045 - 78 - 77 44 95**
FI

FI
[email protected]
GR
[email protected]
 0030 - 2 - 11 19 81 203**
CZ

DK
**Taksterne for opkald i udlandet afhænger af
den pågældende lokale udbyders priser og de aktuelle takster.
**
 00358 - 9 - 42 45 04 12**

**
**Puhelujen hinnat ulkomailta määräytyvät kunkin
ulkomaisen operaattorin ajankohtaisten hintojen
mukaisesti.
**
GR
**Οι χρεώσεις για κλήσεις από το εξωτερικό
(δηλαδή εκτός Γερμανίας) εξαρτώνται από τις
τιμές των εκάστοτε αλλοδαπών παρόχων και των
κάθε φορά ισχυόντων πακέτων χρέωσης.
**
[email protected]
-service.eu
 00420 - 2 - 46 01 95 41**
CZ
**Ceny telefonátů v zahraničí se řídí poplatky příslušných zahraničních operátorů a aktuálními tarify.
**
HU

[email protected]
 0036 - 1 - 84 80 686**
HU
**A külföldi (tehát Németországon kívülről kezdeményezett) hívások díjait a mindenkori külföldi
szolgáltatók díjai és az aktuálisan érvényben lévő
tarifák határozzák meg.
**
PL
PL

[email protected]
 0048 - 22 - 39 70 223**
40
**Opłaty za rozmowy z zagranicy (czyli spoza
Niemiec) zależą od cen i aktualnych taryf operatorów zagranicznych.
M138.book Seite 41 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
DK
FI
PL
HU
CZ
GR
KUN GYLDIGT MED KOPI AF FAKTURA!
VOIMASSA VAIN LASKUKOPION KANSSA!
WAŻNA TYLKO Z KOPIĄ RACHUNKU!
CSAK A SZÁMLA MÁSOLATÁVAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!
PLATNOST POUZE S KOPIÍ FAKTURY!
ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!
Servicekort • Huoltokortti • Karta serwisowa
Szervizkártya • Servisní karta • Κάρτα σέρβις
Navn • Nimi • Nazwisko • Név • Jméno • Όνομα
Gade og husnummer • Katuosoite ja talonumero • Ulica i numer domu • Utca és házszám • Ulice a číslo domu • Οδός και αριθμός
Postnr. og by • Postinumero ja paikkakunta • Kod pocztowy i miejscowość • Irányítószám és település • PSČ a obec • Τ.Κ. και πόλη
E-Mail • Sähköposti • Adres e-mail • E-mail • E-mail • E-Mail
Telefon med forvalg • Puhelinnumero suuntanumeroineen • Telefon z numerem kierunkowym • Telefonszám, körzetszámmal
Telefon s předvolbou • Τηλέφωνο με αυτόματο
Fejlbeskrivelse • Vian selostus • Opis usterki • Hibaleírás • Popis závady •
Περιγραφή της βλάβης:
Klip dette afsnit ud og vedlæg det apparatet. • Leikkaa irti ja liitä laitteen mukaan.
Prosimy wyciąć ten odcinek i dołączyć do urządzenia. • Vágja ki ezt a részt és csomagolja a készülék mellé.
Tuto část prosím odstřihněte a přiložte k přístroji.. • Κόψτε αυτό το απόκομμα και επισυνάψτε το στη συσκευή
M138.book Seite 42 Donnerstag, 13. August 2015 1:42 13
Royal Appliance International GmbH
Jagenbergstraße 19
41468 Neuss
Germany
www.dirtdevil.de

Podobné dokumenty

led manglers

led manglers skader, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning.  Læs hele betjeningsvejledningen igennem, inden du begynder at arbejde med apparatet. Opbevar betjeningsv...

Více