pdf 7.6 MB

Komentáře

Transkript

pdf 7.6 MB
KŘIŽ ANOVSK Ý
ZP R AVO DA J
VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK
VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ
28.6.2008
E. ČÍSLO: MK ČR E11295
aktuálně
ÚVODNÍK
Když jsme začali s přípravou nového kabátu Křižanovského
zpravodaje, napadla nás myšlenka reportáží ze zasedání zastupitelů. Usnesení nám připadala strohá a neosobní. Také vaše názory z ankety – CO BY MĚLO BÝT V KŘIŽANOVSKÉM ZPRAVODAJI – ukazovaly, že i některým z vás by se reportáže mohly líbit.
Vypravila jsem se tedy na jednání nejprve sama. Podruhé už nás
bylo víc – protože samotné „dušičce“ tam bylo úzko. Potřetí už
byl nedostatek židlí.
Jednání jsou chvílemi úsměvná a místy nervy drásající. Jsou to
taková malá dramatická představení. Myslím, že by zaujala každého z vás. V neposlední řadě je to také jedna z mála pravidelných
akcí, kde se můžete setkat. A pokud nejste sportovec nebo hasič,
těžko se pro vás najdou příležitosti či místa setkávat se jinde.
Bývaly doby, kdy veřejná zasedání zastupitelů byla hojně navštěvována. Kam se poděl náš zájem? Zastupitelé tvoří malý vzorek
obyvatel Křižanova. Nevystupují jen za sebe, ale řeší (nebo by
měli řešit) zájmy nás – voličů. Nejsou zaměstnanci, ale dobrovolně přijali svoje mandáty. Proč? Pro peníze? (Odměny zastupitelů
tvoří 5% ročních výdajů naší obce a místní správy 15% - z rozpočtu obce na rok 2008.) Pro svoji slávu? Myslím si, že především
proto, že jim jde o rozvoj Křižanova a chtějí proto něco udělat.
Kolik takových lidí Křižanov má? A kolik by mohl mít?!
Jestliže se občané staví k zastupitelstvu a k obci jako k nepříteli
či soupeři, nebo neprojevují žádný zájem, není to určitě ta správná cesta. A správné nejsou ani odpovědi na dotazy a stížnosti
občanů slovy nelze, neexistuje.
Co říci-napsat závěrem? Nejlepší reportáž si může napsat každý z vás. Na zastupitelstvu jsem byla třikrát a pokaždé se řešilo
téma odpady a škola. Myslím si, že jsou to v současné době nejžhavější témata u nás v Křižanově a jen tak se nevyřeší. Přijďte
a přispějte k vyřešení. Už jen svojí účastí vyjádříte názor problémy řešit a ne zametat pod stůl.
Jana P.
rozhovor
Povídali jsme si s paní Jaroslavou Královou
Paní Králová je jednou z nejstarších obyvatelek Křižanova a jistě nejstarší podnikatelkou na celé Vysočině. Proto jsme se za ní
vydali na návštěvu, abychom jí položili několik otázek.
Paní Králová, jak jste se vůbec dostala k nám do Křižanova?
Když mi bylo asi dvacet let, provdala jsem se za Jana Krále.
Seznámili jsme se na pouťové zábavě v hostinci U Zaječího
běhu v Sazomíně, kde jsem tehdy vyrůstala u tety a strýce. Můj
budoucí manžel mě doslova uháněl. Strýc tomu zpočátku moc
nepřál, nebyl to totiž na tehdejší dobu obvyklý „výhodný“ sňatek, ale my se nedali! Já jsem měla vystudovanou střední školu
pro ženská povolání. Manžel byl řezníkem. Přestěhovali jsme se
do Křižanova, kde jsme pracovali v řeznictví u Procházků, které
stálo na místě dnešního obchodu JET.
Ale to ještě nebyla vaše vlastní provozovna?
Nejdříve jsme tam byli jen jako zaměstnanci, později jsme to převzali.
Paní Jaroslava Králová
Budování uzenářství sebou neslo mnoho práce, avšak té jsem
se nikdy nebránila ani nebála. Měla jsem to navíc ztížené tím, že
jsem žena. Žena v řezničině se moc často nevidí. Zaměstnávali
jsme několik řezníků, sváželi prasata, krávy apod.
Dobytek jsme na místě poráželi. Začátky byly těžké. S manželem jsme museli bydlet nad provozovnou v malém pokoji a šetřit
na stroje do uzenářství. Neměli jsme ani auto. Tehdy nám, stejně
jako mnohokrát později, pomohl můj strýc. Koupil nám malé zelené sportovní auto, „žabička“ jsme mu říkali. Maso jsme dodávali
někdy až do Prahy. Kvůli tomu jsme si také našetřili na nákladní
vůz FORD, na kterém jsme převáželi zvěř i maso na nádraží.
A kdy jste si svoji provozovnu přestěhovali na konečné místo?
Stihli jsme se přemístit ještě před válkou. S koupí domu nám
pomohl opět strýc. Dům byl celý podmáčený a celkově ve špatném stavu, ani na uskladnění obilí ho nechtěli. Tak jsme ho museli
opravit a zaizolovat proti spodní vodě. Ale pak přišla okupace. Vůz
FORD nám zabavili vojáci, byla to pro nás další z mnoha ran.
A jak jste přečkali 2. světovou válku?
To víte, doba byla zlá, ale co se dalo dělat. Museli jsme pracovat, abychom se uživili. Na konci války zasáhla náš dům letecká
puma a s domem zničila i veškeré vybavení. Nálet byl avizovaný,
takže my jsme i s naší dcerou stihli na kolech odjet pryč. Naštěstí
se nám nic nestalo. Když přišli Rusové, vše špatné ještě neskončilo. Nařídili mi, ať jim zabiji prasata, která ukradli v Kundraticích.
Já jim odmítla vyhovět, tak mě jeden z nich chtěl zastřelit. Naštěstí přiběhl pan Skočovský z radnice a zachránil mi život.
Takže jste koncem války přišli o všechno?
Ano, bylo to opravdu těžké období. Náš veškerý majetek byl během chvíle zničen. Museli jsme začít budovat vše znovu od nuly.
Celkem rychle jsme se vzmohli a později jsme dováželi maso
a masné výrobky do 33 prodejen po celém Brně. V uzenářství
jsme měli až 17 zaměstnanců. K těm jsme se chovali vždy dobře
a oběd býval často společný. František, jeden z našich zaměstnanců, se přidal k partyzánům. Pokoušela jsem se mu to rozmluvit, ale marně. Nacisté ho popravili v Nesměřském údolí společně s dalšími 30 partyzány.
Pak přišla doba komunismu?
V období komunistické vlády se stal můj muž politicky
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
nespolehlivým, a proto byl na rok a půl uvězněn na Mírově.
Zabavení uzenářství jsme se vyhnuli jen díky tomu, že dům byl
psán na mě. Manžela jsem navštěvovala jednou měsíčně, bylo
velice složité vyjednat si osobní návštěvy. Dcera si našla partnera
a chtěli se vzít. Ale manželovi nechtěli ani dovolit zúčastnit se jejich svatby. Později, po návratu manžela z vězení, přešlo uzenářství
pod JEDNOTU. I pod tímto státním družstvem mělo uzenářství
dobrý obrat, za který jsme však nedostávali žádné odměny. Často jsme pracovali nad rámec povinností. Pro manželův nevyhovující kádrový profil nemohla naše dcera studovat. Manželovi
dokonce nechtěli vrátit jeho osobní doklady. Kladli si podmínku,
že jim bude muset donášet. Nešlo než kývnout. Proto si manžel
našel manuální práci, kde se nemohl dostat k žádným informacím. Až do svého důchodu pracoval na křižanovské pile.
A co vaše dcera a zeť?
Po manželově smrti mi byli velkou oporou. Hlavně zeť Jára.
Byl mi spíše synem. Sice žili s dcerou v Brně, ale často mě jezdili
navštěvovat. Zeť byl stavebním inženýrem, spolupodílel se
na vyprojektování brněnského Masarykova okruhu. Manžel
zemřel bohužel v 80. letech, takže se nedožil revoluce.
Po revoluci vám tedy logicky provozovnu vrátili?
Revoluce byla v listopadu a hned po ní jsem se dozvěděla, že
jeden z řezníků už si na naši provozovnu dělá zálusk. Nechal se
slyšet, že tady budu do Vánoc, pak že přijde on. Ale to se nestalo. Provozovnu dali mně, přece jen jsem se o ni starala dlouhou
dobu a věděli, že se o ni budu starat dál.
Paní Králová, děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vám hlavně zdraví a ať nikdy neztratíte svůj životní optimismus. Ten bychom Vám mohli, po všem co jste prožila, všichni jen závidět.
Život manželů Králových byl s jejich uzenářstvím pevně
spjat. Paní Králová si za svou práci a statečnost zaslouží uznání
od nás všech. Neměli bychom zapomínat na to, jakým způsobem a za jakou cenu člověk dosáhne svého cíle. I paní Králová
má své motto: „Věcí nejkrásnější je čisté svědomí!“
Sýkorka a Katka S.
historie, tradice
SV. KONSTANTIN (CYRIL) A METODĚJ
Dva bratři ze Soluně sv. Cyril a sv. Metoděj jsou za své zásluhy
za uvedení křesťanství na Moravu nazýváni „Apoštoly Slovanů“.
Cyril, vlastním jménem Konstantin, který jméno Cyril přijal až
později v klášteře, a Metoděj ovládali slovanskou řeč. Byli vysláni byzantským císařem kolem r. 860 k Černému moři, aby hlásali
křesťanství mezi Slovany. Oba mniši nalezli na své misijní cestě
k Chazarům ostatky papeže Klimenta I. a později je přinesli do
Říma, kde jsou dodnes uchovány v kostele sv. Klimenta.
Roku 862 poslal císař Michal III. oba bratry na Moravu, neboť
kníže Rostislav prosil o kněze mluvící slovansky. Jako první věc
zavedli Cyril a Metoděj slovanský jazyk do bohoslužby. Cyril k tomu
dokonce vytvořil vlastní písmo („glagolici“) na základě řecké kurzívy a částečně arabštiny. Toto písmo pomocí 38 liter sjednotilo staroslověnský jazyk. Proto oba bratři patří k zakladatelům
slovanského písemnictví. Cyril sám přeložil do staroslověnštiny
evangelia, apoštolář, misál a žaltář a napsal ke čtyřem evangeliím
předmluvu, tzv. Proglas. Metoděj přeložil do staroslověnštiny životopisy církevních otců a založil překladatelskou školu, která r. 883 za dobu asi 8 měsíců přeložila celou Bibli kromě knih
Makabejských. Po několikaleté misijní činnosti na Moravě odcestovali bratři do Říma a přinesli papeži Hadriánovi II. ostatky
papeže Klimenta. Od Hadriána dostali příslib, že bude slovanská
řeč uznána za liturgickou.
Radka S.
2
TRADICE
15. srpna – svátek Nanebevzetí Panny Marie
V předvečer tohoto svátku si nezapomeneme uvařit medovou
kaši, která má ochraňovat před zlými nočními duchy. V den Nanebevzetí Panny Marie se světívaly byliny a semena. Těm pak byla přikládána mimořádná moc – měla nejen léčivé účinky, ale chránila i
před bouřkou, krupobitím a povodní. My si v tento den natrháme
kytici bylinek a uvaříme si bylinkový čaj (vhodná je například směs
listů maliníku a jahodníku, květů měsíčku, slézu a meduňky).
Pranostiky – červenec
Co červenec neupeče, to již září nedopeče.
Červenec žne žita, višně k sobě vítá.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
2. Prší – li na den Panny Marie navštívení, čtyřicet dní jasno není.
Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
4. Déšť na Prokopa – zmokne každá kopa.
13. Svatá Markyta vede žence do žita.
Okolo svaté Markéty jsou bouřky nasety.
14. O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
22.V ten den rádo poprchává, poněvadž Maří Magdaléna Pána
svého oplakává.
23. Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.
25. Jakub naseče, Anna upeče.
Tři dni před Jakubem jasné – urodí se žito krásné.
Pak-li na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.
26. Svatá Anna – chladna z rána.
Svatá Anna pšenku žala.
31. Od svatého Ignaca leto se obraca.
Pranostiky – srpen
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Když v srpnu hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Moc hub srpnových, moc vánic sněhových.
V srpnu slunce parné ovoci a vínu zdárné.
10. Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
Krásně-li o Vavřinci a Bartoloměji, na dobrý podzimek máš velkou naději.
Na svatého Vavřince brambory do hrnce!
24. Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Dozrál-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem sudy naleje.
Po Bartoloměji studené rosy – nechoďte ráno bosí!
28. Jak je teplo Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
Svatý Augustin udělá z tepla stín.
29. Na svatého Jana stětí – vlaštovka od nás letí.
Katka R.
zprávy ze zastupitelstva
Usnesení č. 18
ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 29.5.2008
v zasedací místnosti na radnici
Zastupitelstvo městyse
I. bere na vědomí:
- zprávu p. starosty o jmenování p. Jaroslava Uhlíře laureátem ceny Dr.
Václava Jíry za dlouholetou obětavou práci pro fotbal
- kontrolu usnesení ze zasedání č.17
- informaci JUDr. Pivoňkové o podmínkách pro změnu územního plánu
- informaci JUDr. Pivoňkové a paní Sýkorové o provozování velkoobjemového kontejneru, porovnání s okolními obcemi
- informaci o stížnosti p. Práška, Křižanov 316 o podmáčení pozemku a domu
- informaci p. starosty o stacionáři ve Velkém Meziříčí
- informace p. Slabé o nepořádku u bývalé kačenárny a požadavek na úpravu
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
- stížnost ing. Karáska o umístění hnojníku a nadměrného zápachu
z pozemku p. Chrásta
II. schvaluje:
- finanční příspěvek 20.000,- Kč pro Racing team Křižanov na činnost
v r. 2008 – jednomyslně
- zadání zhotovení mapy Křižanova v nákladu 3000 ks v ceně asi
20000,- Kč – jednomyslně
- úpravu rozpočtu městyse Křižanova ke dni 29. 5. 2008 - jednomyslně
- změnu sjednané doby nájmu pro Českou spořitelnu o 5 let a opční právo na 5 let – jednomyslně
- prodej pozemku p.č. 1439/7 manželům Dvořákovým Křižanov 89 za cenu
dle znaleckého posudku – jednohlasně
- změnu smlouvy o půjčce FRB panu Petru Volfovi, Křižanov 215 (komise FRB souhlasí) – jednomyslně
III. odkládá:
- žádost MC Křižanov o poskytnutí zázemí, včetně prominutí režijních
nákladů na určitou dobu
IV. ukládá
- p. starostovi zjistit možnost ukládání odpadu ve firmě Stylstav – stavebniny a pila
starosta Antonín Kania
místostarostka Marie Smejkalová
informace pro občany
3
ZŠ a MŠ Dobrá Voda oznamuje
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dobrá Voda, příspěvkové organizace oznamuje, že pro školní rok 2008 – 2009
jsou v Mateřské škole Dobrá Voda ještě volná místa.
Informace podají zaměstnanci školy do konce tohoto školního
roku na telefonním čísle 566543158, do konce srpna 2008 na telefonním čísle 607749481.
Jiřina Marková, ředitelka školy
Pozor na požáry
Jedním z letních rizik je riziko požárů. Teplé a suché počasí neovlivníme. V neposlední řadě jsou velkým nebezpečím i boudy,
které si naše děti a dospívající mládež, toužící po soukromí, staví
kdekoli a z čehokoliv. To ovlivnit můžeme.
Nestavme se k nim proto nevšímavě. Kolem mnohých chodíme a bereme je jako normální jev. Uvědomujeme si vážnost
situace většinou až tehdy, když se něco stane. Mávli jsme rukou
nad tím, že si problém „místa k setkávání“ vyřešili sami, po svém,
a neuvědomujeme si rizika. Dokud se nestane neštěstí.
Zapřemýšlejte - Má majitel pozemku odpovědnost, i když ke
stavbě nedal souhlas? Jaká bude vaše odpověď, pokud jste majitelem pozemku a jaká, pokud jste rodič, kterému se v nejlepším
případě na tomto pozemku zranilo dítě?
Jana P.
Upozornění občanům!
Úřad městyse Křižanova oznamuje občanům, že k 30.6.2008
bude zrušena možnost ukládání velkoobjemového odpadu u pana
Sýkory na Sychrově.
K tomuto opatření se přistupuje proto, že neúměrně rostou náklady na likvidaci komunálního odpadu. Tyto náklady musí hradit
všichni občané společně (popřípadě z rozpočtu obce), bez ohledu
na to, zda tuto možnost využívají nebo ne.
Ti, kteří důsledně třídí a likvidují odpad co nejekonomičtější
formou, doplácí na ty, co bezohledně do velkoobjemového kontejneru odvezou cokoliv, i to, co tam ani nepatří (např. zemina,
odpad ze zahrady, staré dřevo, nábytek apod.)
A názor starosty na tuto záležitost?
„Není možné, tak jak prosazují zastupitelé za ODS, aby když si
do kontejneru pár jedinců vyveze sklepy, půdy a jiné harampádí,
aby to za ně ostatní občané uhradili. Zastupitelstvo se bude otázkou možné likvidace dále zabývat. Spravedlivé by však bylo, aby si
každý celou částku na uložení a likvidaci uhradil sám.“
Výzva občanům !
Vyzýváme občany, kteří provádějí úpravy, rekonstrukci nebo
budování nových hrobových míst na místním hřbitově, aby veškerý materiál, který po těchto úpravách zůstane, po sobě uklidili
do kontejneru na hřbitovní odpad.
Děkuji za pochopení. Marie Smejkalová – úřad městyse Křižanova.
Česká spořitelna a.s. Křižanov
Pobočka České spořitelny a.s. Křižanov oznamuje občanům, že
z technických důvodů bude od 7.7.2008 do 27.7.2008 uzavřena.
Vedoucí spořitelny Jiří Mikla
Mapy - reklama pro podnikatele
Městys Křižanov připravuje pro místní občany a turisty mapy
s plánky ulic i okolí. Podnikatelé a drobní živnostníci mohou mít
zde uvedenou svoji reklamu. Cena 500,-
Úřad městyse Křižanov
Sdělení občanům
Informace o křižanovské knihovně naleznete na:
www.krizanov.knihovna.info.
Prosíme všechny, kteří by rádi pomohli nově vzniklému
Centru Džungle!!!
Darujte, prosím, dětem do centra hračky, stavebnice, puzzle…
prostě cokoli, s čím už si třeba Vaše děti doma nehrají. Hračky můžete přinést kdykoli během provozní doby centra, tj. od 30.6. 2008
od 9-12 hod. do malého sálu Katolického domu. Info na tel: 732 571
481, e-mail: [email protected]
DĚKUJEME!!!
Centrum Džungle Křižanov
Jízdní řády do Brna a Velkého Meziříčí
Vzhledem k projevenému zájmu o vypsání autobusových spojů
do Velkého Meziříčí uvádíme odjezdy, vždy ze zastávky u bufetu:
4:40, 4:49, 6:40, 6:57, 7:10, 8:39, 12:54, 13:07, 14:30, 14:48,
15:45, 16:15 a pouze sudé týdny poslední spoj odjíždí ve
21:05 hodin (všechny platí pro pracovní dny)
Spoje do Brna zastavují na náměstí naproti novinovému stánku:
6:19, 7:09, 11:04, 12:07 a 15:16 hodin, opět se jedná o pracovní dny a cestování bez přestupů
Veškeré informace naleznete na internetu na adrese:
http://beta.jizdnirady.idnes.cz. V kancelářích dopravců jsou v prodeji brožurky, kde si také můžete potřebné informace vyhledat.
J.S.
Co by občané měli vědět
– aneb něco z vyhlášky, vývěsky a něco ze zastupitelstva
1. Žádosti o změny v ÚZEMNÍM PLÁNU naší obce.
•Co to je územní plán? – Územní plán je nejdůležitější pro další
rozvoj obce. Je nezbytným materiálem, jež má funkci jak regulační tak motivační. Platný územní plán je uložený na obecním
úřadě. Jde o místním zastupitelstvem schválený závazný právní
předpis.
•Pro příklad: Pokud chceme postavit rodinný domek v katastru
obce v místě, které je určené jako čistě obytná lokalita, je to
v pořádku. Pokud jinde, neuspějeme. Současně zjistíme, jak to
bude v dané lokalitě vypadat v blízké budoucnosti. Kde bude
silnice, nebo kde vznikne supermarket…
•Územní plán městyse Křižanov zpracoval Ing. arch. Jan Psota
ze Žďáru nad Sázavou. Zastupitelstvem byl schválen
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
usnesením ze 42. zasedání 5.10.2006.
•Co obnáší jeho změna? – zjišťovala p. Pivoňková – finanční náklady minimálně 20% původní ceny (60-100tis.). A byl by velký
problém, protože nám nepovolí nové plochy k zastavení. Pro uvedení nových ploch pro výstavbu musíme mít zastavěno minimálně 5 % stávajících ploch – a to nesplňujeme. Zastavět 5% plochy
je problém, protože pozemky jsou v soukromém vlastnictví.
Více informací na www.zredakce.blog.cz
2. Územní plán – Dobrá Voda – úřední deska
V současné době připravuje svůj územní plán obec Dobrá Voda.
Více informací najdete na úřední desce Křižanov.
Radka S.
ekologické okénko
Prosíme ( zastupitele, starostu, úřad městyse )
o vyjádření k názorům a otázkám občanů.
Z ankety (Ke Dni Země) z čísla 2. vyplynulo, že křižanovští občané odpady třídí. Ze 107 dotázaných 63 občanů (rodin) využívá
celý rozsah kontejnerů v obci. 97 občanů uvedlo, že třídí PET lahve a 84 sklo. Třídí odpad, kde vědí kam s ním.
Prosíme vás o vyjádření k následujícímu:
1. Více než polovina dotázaných (59 z 107) je nespokojena s rozmístěním kontejnerů v obci . – Zdroj z výše uvedené ankety.
-(Nelíbí se mi umístění kontejnerů na plasty u spořitelny. Bojíte
se, kdo je u nich schován, když vybíráte peníze a nemáte z toho
opravdu dobrý pocit. Prosím zamyslete se nad touto skutečností.)
-(Prosím, nešly by umístit nádoby na plast také na Šibeníku, třeba
u paní Práškové nebo mezi Smejkalovými a Příhodovými. U Milotových je stále plno.)
- Více než polovina dotázaných (69 z 107) je nespokojena s odvozem tříděného odpadu v obci . – Zdroj z výše uvedené ankety.
Chystáte se tyto problémy nějak řešit?
2.Mohl by se rozsah kontejnerů rozšířit, např. o bioodpad, stavební sutě apod.? (Je to část odpadů – váhově nezanedbatelná, kdy
občané opravdu nevědí kam s ním – pokud nechtějí mít skládky
na vlastních zahradách. Prosím zamyslete se a pomozte, nebo
nabídněte schůdné a rozumné řešení.)
Za redakci i občany děkujeme
V Křižanově 28.5.2008
Výsledky ankety a konkrétní případy nespokojenosti předala
redakční rada Zpravodaje panu starostovi a zastupitelům městyse Křižanova. (viz žádost výše) Koncem května byl počet kontejnerů rozšířen o další dva. To ovšem nestačí, ale ke koupi dalších
kontejnerů nejsou v rozpočtu městyse finance. Se současným
stavem budeme tedy nuceni vystačit.
Dalším problémem, na poli odpadů, se stal velkoobjemový kontejner na směsný odpad v areálu kovošrotu pana Sýkory. Občané
městyse zde ukládali odpady, které tam nepatřily, a proto byly
kontejnery neustále přeplněny. Jen za poslední čtvrtletí stál jejich
provoz několik desítek tisíc. Tyto kontejnery se také staly jedním
z hlavních témat i na posledním zasedání zastupitelstva. Jejich
smysl, či případné přemístění a provoz se bude řešit na příští
schůzi zastupitelstva, na kterou jsou všichni občané zváni.
Sigi
anketa
Odpovídali zastupitelé i občané městyse Křižanova
Členy zastupitelstva volíme 1x za 4 roky ( naposledy v r. 2006).
Naši zastupitelé mají za sebou téměř polovinu práce. I proto
jsme se rozhodli vám je představit a trochu vyzpovídat. Také
jsme se zeptali některých z vás, jak je znáte. A jak to dopadlo?
4
Při posledních volbách jsme zvolili 13 zastupitelů (počet vědělo 25 ze 78 dotazovaných). Po volbách si zastupitelé ze svého
středu volili starostu a místostarostu. Pouze jeden ze 78 dotazovaných nevěděl, že starostou naší obce je Antonín Kania a místostarostku – Marii Smejkalovou nezná 6 ze 78 dotazovaných. Jak
znáte ostatní členy zastupitelstva je uvedeno v závorce u vizitky
každého zastupitele.
Zeptali jsme se zastupitelů (odpovídalo 12 přítomných) Kdyby se zítra sestavovala kandidátka do dalšího volebního
období, bylo by na ní vaše jméno? Odpovědi - 3x ano; 3x ne;
6x nevím. Myslíte si, že je v Křižanově důležité, za jakou stranu
byl zastupitel zvolen? Odpovědi – 2x ano, 2x rozhodně ne, 7x
částečně, 1 neodpověděl.
Zastupitelé se scházejí pravidelně poslední čtvrtek v měsíci
na veřejných zasedáních. (Jak často se schází vědělo 45 ze 78
dotazovaných a 59 vědělo, že jsou zasedání veřejnosti přístupná,
4 odpověděli ne a 15 nevím.) Týden před zasedáním dostávají
zastupitelé domů poštou pozvánku, program a příslušné dokumenty k jednání. Na zasedáních se řeší záležitosti týkající se
obce, jako například – rozpočet, projekty rozvoje obce, hospodaření s obecním majetkem, rekonstrukce, prodeje pozemků,
problém odpadů, žádosti a stížnosti občanů a jiné. Mimo pravidelná zasedání lze v nutných případech svolat i mimořádné
zasedání zastupitelů.
Z ankety mezi občany - 54 ze 78 dotazovaných odpovědělo-vím,
co se na zasedáních zastupitelstva řeší, 45 ze 78 dotazovaných odpovědělo- vím, kde se o programu a usnesení dozvím a zajímá mě
to, 16 - vím, ale nezajímá mě to, 3- nevím, a zajímá mě to a 14- nevím a nezajímá mě to.
Zastupitelé dále pracují v komisích (2) a výborech (2) – finanční
výbor, kontrolní výbor, komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti a komise pro sociálně právní ochranu
dětí. Někteří se zapojují ve sboru pro občanské záležitosti. Zeptali
jsme se zastupitelů – Dá se práce zastupitele srovnat s prací dobrovolníka ve spolcích či organizacích? Odpovědi – 7x ano, 5x ne.
Přijal byste pozici zastupitele, i kdyby nebyla honorována? Odpovědi - 10x ano, 1x ne, 1x nevěděl jsem, že půjde o činnost placenou. Zajímají se občané o Vaši činnost jako zastupitele? Odpovědi – 2x ano, 1x ne, 8x občas, 1x nevím. Jací jsou podle Vás
křižanovští občané? Odpovědi – 6x myslím, že je to všude stejné,
3x nezapojují se, 1x nemůžu posoudit, 1x nechci se vyjadřovat,
1x různí. A ještě s dvěma dodatky: „Někteří tolerantní, snažící se
pochopit, někteří chroničtí kverulanti a další, kteří se snaží měnit
aspoň malé věci…“ „V současné době vznikají nové aktivní skupinky obyvatel, což mě velmi těší.“
Vzhledem k silné osobnosti pana starosty osobnosti a aktivita
ostatních zastupitelů není na první pohled vidět. Z letmé nebo
první návštěvy moc nevyčtete. Myslím si, že naši zastupitelé
jsou lidé, kteří chtějí. Jen jim možná někdy chybí důvod proč
a pro koho – a to je naše chyba. Někdy je třeba, abychom se
ozvali a v jejich snažení je podpořili.
Proto nezapomínejte – veřejně přístupná zasedání zastupitelů
jsou každý poslední čtvrtek v měsíci a je vás tam opravdu zapotřebí. Přijďte a dejte svojí přítomností najevo, že vám osud naší
obce není lhostejný.
Jana P.
Antonín Kania (78/78)
58 let, svobodný
Povolání: starosta
Koníčky: Žádné . Už mám rád svůj klid.
Jak dlouho jste v zastupitelstvu a jakou zastáváte
funkci? 5. volební období, 4. volební období starosta
Co by o vás měli voliči vědět? -
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
5
Marie Smejkalová (72/78)
MUDr. Marie Chromá (62/78)
55 let, vdaná, 2 děti
54 let, vdaná, 2 děti
P: vedoucí učitelka MŠ
K: zahrada, práce s dětmi, výtvarné činnosti
J: 2. volební období, místostarostka 1. vol. období,
předsedkyně komise pro sociálně právní ochranu dětí, členka sboru pro občanské záležitosti
C: mojí snahou je, aby se Křižanov stal příjemným
prostředím pro své občany
Motto: Ráda pomáhám druhým!
P: zubní lékařka
K: zahrada, četba, od tohoto roku i vnouče
J: 5. volební období, předsedkyně sboru pro občanské záležitosti
C: chtěla bych se podílet na vybudování domu
pro seniory
Motto: Podat pomocnou ruku v případě potřeby a
nikomu pokud možno neublížit!
Jan Engelhart (51/78)
Stanislav Tvarůžek (36/78)
54 let, ženatý
P: člen ZD Křižanovsko
K: zahrada, sport
J: 5. volební období, člen finančního výboru
a sboru pro občanské záležitosti
Libuše Slabá (45/78)
44 let, vdaná, 3 děti
P: radiologická asistentka
K: cestování, kultura, cyklistika, příroda, náš domeček, moje zaměstnání
J: 3. volební období, předsedkyně finančního výboru, předsedkyně školské rady, členka sboru pro
občanské záležitosti
C: v zastupitelstvu již delší dobu poměrně úspěšně
prosazuji, aby pro občany bylo výhodnější ukládání
odpadů na určená místa, než vytváření černých skládek. Preferuji účelné využití a modernizaci stávajících možností před vytvářením nákladných novinek.
Motto: Žij a nechej žít!
46 let, ženatý
P: soukromý zemědělec
K: lyžování, plavání, rodina
J: 4. volební období, člen komise fondu rozvoje
bydlení a pro stavebně technické záležitosti
Motto: Nedělat práci pro práci!
Jaroslava Křikavová (34/78)
61 let, vdaná
P: důchodce
K: zahrada, kytičky
J: 3. volební období, členka finančního výboru
a sboru pro občanské záležitosti
Zdeněk Pařízek (42/78)
Jaroslav Uhlíř (49/78)
51 let, ženatý, 3 děti
63 let, ženatý, 3 děti
P: technik
K: křížovky, hasiči
J: 2. volební období, člen komise fondu rozvoje
bydlení a pro stavebně technické záležitosti a
sboru pro občanské záležitosti
Motto: V klidu se toho vyřeší víc!
P: dělník
K: sport, práce
J: 2. volební období, předseda kontrolního výboru
C: co ví, to stačí
Motto: Je třeba stále co zlepšovat!
Milada Kotíková (43/78)
Ondřej Kotík (44/78)
53 let, vdova, 5 dětí
26 let, svobodný
P: zdravotní sestra
K: turistika, cyklistika v přírodě
J: 1. volební období, členka sboru pro občanské záležitosti
C: nevím, ale jsem ochotna odpovědět
Motto: Být optimistkou!
P: zdravotnický záchranář
K: turistika, běh, ochotnické divadlo, spolupořádání táborů pro děti a mládež, spoluúčast na
akcích spolku Katolického domu, pro děti, mládež a všechny, kdo o ně mají zájem!
J: 1. volební období, člen kontrolního výboru
Jiřina Sýkorová (36/78)
MUDr. Jitka Pavlíková (52/78)
P: sekretářka
K: rodina, zpěv, budování nového bydlení
J: 1. volební období, členka sboru pro občanské záležitosti a komise pro sociálně právní
ochranu dětí
C: Křižanov mám ráda. Moje rodina i rodina
mého manžela zde má hluboké kořeny. Není
mi lhostejné, jak Křižanov „žije“.
P: lékařka
K: zahrada, cyklistika, pes
J: 1. volební období, členka kontrolního výboru
C: myslím si, že mě znají dobře
Motto: Motto nemám, jen si myslím, že každý
člověk by se měl řídit především zdravým selským
rozumem.
41 let, vdaná, 3 děti
51 let, vdaná, 2 synové
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
6
o nás
Zde bychom Vám chtěli představit externí spolupracovníky Zpravodaje.
Ing. Jaromír Bursa,
Mgr. Leona Karasová
Povolání: stavební inženýr v důchodu
Koníčky: výtvarné umění, historie, zahrada,
houbaření, pes Šimon, dřevořezba
Zajímavosti: vlastní galerii si zařídil, aby mohl
vystavovat své věci
-dcera reprezentovala ČR na Olym
piádě v Aténách jako akvabela
P: učitelka, nyní na mateřské dovolené
K: četba, cestování, výtvarné činnosti, rodina
Ivo Karas
Jiří Šibor
64 let, 4 děti, 4 vnoučata
33 let, 1 dcera
31 let, svobodný
20 let
P: konstruktér
K: fotografování, sport
P: truhlář
K: určitě hasiči a vše kolem nich, výstavba areálu
u Škrejblíku!
-hudba, sport, ale většinou jen v televizi, venku
jednou za čas :))
-nějaké ty dobré filmy
společenská kronika
kulturní okénko
Životní jubilea
Centrum Džungle Křižanov
V měsících duben, květen a červen 2008 se dožívají významných životních jubileí tito občané městyse Křižanova:
Jak už si možná někteří z vás všimli vyvěšených plakátů, v pondělí
26. května 2008 zahájilo svou činnost Centrum Džungle Křižanov.
Jelínková Marie
– nejstarší občanka Křižanova
Juříková Vlasta
Homolová Jarmila
Pazderová Vlasta
Jandová Aloisie
Sýkorová Dobromila
Coufalová Anna
Filipská Šarlota
Hladíková Karla
Co nás k jeho založení vedlo a o co nám vlastně jde?
98 let
86 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
Křižanov
Křižanov
Křižanov
Křižanov
Křižanov
Křižanov
Křižanov
Křižanov
Křižanov
130
347
176
51
468
368
243
337
130
Narozené děti
Malinký, živý zázrak na křižovatce velkého lidského štěstí.
Všichni se na tebe dívají milujícíma očima a chvějí se o každou
tvou příští chvilku.
Od vydání posledního Křižanovského zpravodaje se narodili:
Matěj Semerád
Michal Ondráček
Tadeáš Růžička
Přejeme jim zdraví, lásku a kopec štěstí. Jejich rodičům přejeme mnoho trpělivosti a radosti.
Odešli z našich řad
Vždyť člověk – i když se jeho srdce zastavilo, zůstává živý
svým životem, který daroval, je ztělesněný v lásce, kterou dal
a zasel do srdcí svých blízkých jako dobré zrno. Žije dál v práci,
kterou po sobě zanechal.
Chyba Alois
nedožitých 95 let
Tvarůžková Emilie
nedožitých 74 let
Mudr. Zdeněk Vodička
79 let
Křižanov 305
Bojanov
Křižanov 50
Marie Smejkalová
Začalo to nejspíš v době, kdy jsme dělali anketu do 1. vydání
„nového“ Křižanovského zpravodaje. Při té příležitosti nám některé maminky s malými dětmi sdělily, že jim v Křižanově chybí
nějaké místo, kde by se mohly společně setkávat rodiny s dětmi.
V redakčním týmu je takových maminek hned několik. Navíc jsou
zde lidé, kterým už děti sice odrostly, ale není jim lhostejné, co se
v Křižanově děje (nebo možná spíš neděje, ale mohlo by), a tak
přišel nápad založit naše centrum. Nic by se ale nejspíš dosud
nestalo, kdyby to všechno nerozhýbala nejmenovaná věčná optimistka a hlavně schopná manažerka, která mimochodem stojí
také za zrodem nové podoby Zpravodaje a mnoha dalších aktivit
v Křižanově a okolí. Založili jsme s její pomocí neziskovou organizaci a v současné době řešíme problém s vhodnými prostory. V tomto směru jsme požádali o pomoc naši obec a věříme , že nám naši
zastupitelé vyjdou vstříc. Víme, že nás čeká spousta práce a potíží
se sháněním financí. Věříme však, že díky ochotě a nadšení dobrovolníků vše zvládneme.
V této době se více či méně pravidelně schází okolo 15-ti maminek a tatínků, kteří se snaží vytvořit místo společného setkávání. Je důležité, aby se děti naučily smysluplně nakládat se svým
volným časem. V centru zjistí, že existuje i jiná zábava než jen
televize nebo počítač, naučí se něco nového. Budeme společně
tvořit a podnikat různé akce pro děti i dospělé.
Jestli se někomu z vás naše myšlenka líbí, přijďte mezi nás, rádi
vás uvítáme.
Nyní se scházíme každé pondělí a středu od 16 – 18 hod. v prozatímních prostorách v MŠ, za což bychom rádi poděkovali vedení
ZŠ a MŠ, které nám vyšlo ochotně vstříc.
Katka R.
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
SDH Křižanov
Pomalu se dokončuje výstavba výletiště na Škrejblíku. Do příštího vydání zpravodaje pro Vás čtenáře připravuji článek se zajímavostmi z jeho výstavby. Aktuálně Vás chci touto cestou pozvat na první letní zábavu na novém výletišti v areálu u rybníka
Škrejblík, která proběhne 2.srpna 2008 od 19:00 hodin. K tanci
zahraje skupina Akcent, k občerstvení bude pečené prase, uzené klobásy, pivo a limo. Srdečně Vás zve celé SDH Křižanov.
Jiří Šibor
Čtyři klíče k Velkomeziříčské bráně
V sobotu 31. 5. 2008 se již po šestnácté konala soutěž O čtyři
klíče k Velkomeziříčské bráně. Kromě našeho týmu zde bojovali
o tuto poctu také zástupci Velké Bíteše, Měřína a Velkého Meziříčí. Letošní ročník byl veden v duchu „Jak se třpytí historie“. Celé
toto recesistické klání prostoupil středověk.
Po loňském úspěchu – 2. místo - se letos tým ve stejném složení
pod vedením starosty p. Antonína Kanii a místostarostky pí. Marie
Smejkalové vydal opět bojovat a doufal ve zlato. Jejich úsilí nakonec pokořil tým Měřína, ale druhé místo je opravdový úspěch.
Touto cestou bych chtěla poděkovat za reprezentaci městyse Křižanova - Kristýně Kolářové, Lence Hladíkové, Jirkovi Coufalovi
a Lukáši Šiborovi, kteří všechny opravdu náročné historické disciplíny zvládli výborně.
Marie Smejkalová
strana
7
Překvapilo je, kolik toho pekaři za tak krátký čas už napekli,
ochutnaly různé suroviny do pečiva, pozorovaly sázení chleba
do pece, míchání těsta i jeho další zpracování. Samy si „umotaly“
rohlík a nestačily se divit rychlosti a hbitosti, s jakou všichni pekaři zvládají své úkoly. A jako pozornost si odnesly čerstvé pečivo na čtvrteční snídani, kterou budou mít spolu ve školce.
Cestou zpět si prohlédly Křižanov tak, jak ho neznají. Osvětlené
náměstí s radnicí a kostelem, prázdné ulice a světýlka v oknech
okolních domů. Na všechny padla únava, ale výzva : „Kdo půjde
ještě na procházku do polí?“ ji rychle zahnala. Na obloze moc
hvězdiček nesvítilo, ale děti si povšimly osvětleného nádraží, sila,
pouti a obrysů krajiny. Tvrdily, že je bolí nožičky a že už chtějí spát.
Čekala je ještě krátká zkouška odvahy – chůze setmělým parčíkem po jednom za sebou. Po překonání počáteční nesmělosti
se vypravily téměř všechny. A teď příprava na spánek – hygiena,
převlékání, ulehnutí do postýlek se svými plyšáky a poslech pohádky s přáním sladkého spánku. Ten však dlouho nepřicházel
a některým dětem se usínání protáhlo nejméně o hodinu. Zřejmě i proto se děti nevzbudily, ani když začali přicházet do školky
jejich kamarádi a vstávaly postupně až do osmé hodiny.
Tak začalo další příjemné ráno ve školce, přišel den zpestřený
programem soutěží a zábavy, protože celá školka slavila Mezinárodní den dětí.
J.S.
Radek Jaroš na cestě za titulem „Přeborník Žďárska“
v bowlingu
V bowlingovém centru Laguna ve Žďáře nad Sázavou se Radek Jaroš stal vítězem 5. kola celoročního turnaje a posunul se
z 10. na celkově 5. místo. Zároveň vytvořil nový rekord soutěže.
Blahopřejeme.
Noc v mateřské škole
Vycházky, exkurze do provozoven místních firem, zájezdy do ZOO,
divadelní představení, tvořivé dílny, oslavy narozenin, to jsou
jen některé z možností, jak děti tráví dny v Duhové školce v Křižanově. Jsou určeny všem, bez rozdílu věku. Ale strávit noc v mateřské škole je výsadou pouze pro ty, kteří se zanedlouho se školkou
rozloučí a čeká je další škola, tentokráte základní. Když se o spaní
začne hovořit a noc samotná se přiblíží, nestačí učitelky odpovídat zvídavým dětem na nejrůznější dotazy. „A to tady budeme
spát všichni? A kde budeme spát, ve které posteli ? A kde budou
holky a kde kluci? Můžeme si s sebou vzít hračku? A kde budete
spát vy, paní učitelko, s námi ? A na které posteli, vždyť vám jsou
všechny malé? A to budeme zítra zase ve školce nebo půjdeme
ráno domů?“
Letošní spaní proběhlo v noci ze středy 28.5. na čtvrtek 29.5.
Krátce po šesté hodině večerní se začalo u bočního vchodu do MŠ
scházet deset děvčat a pět kluků s naplněnými batůžky a přídělem
dřeva na oheň. Velké loučení a objímání s mámou i tátou, sladká
pusa na rozloučenou a za chvíli večerníček. Ve třídě čekalo překvapení a dopis s přáním příjemně stráveného večera od paní
vedoucí učitelky. Ještě seznámení se s průběhem a organizací večera, ujasnění si pravidel, která musíme všichni dodržovat. A hurá
na zahrádku. Po večeři, kdy se podával opečený špekáček s chlebem a kečupem, zbyla chvíle na společnou hru s míči, zpívání i
povídání si u ohýnku.
Děti vědí, že zatímco většina lidí v noci odpočívá a spí, někteří
lidé odcházejí do práce. Samy vyjmenovaly spoustu zaměstnání,
kde se pracuje i v noci. A pod vedením svých spolužáků, Martinky a Marečka, se vypravily na exkurzi do Pekárny u Kozinů.
Takto děti z Duhové školky slavily Mezinárodní den dětí.
KVĚTEN - Měsíc ve znamení tradičních akcí za účasti
ÚSP Křižanov
Příležitosti k setkávání, zábavě i sportu pro každého člověka (ať
zdravého či postiženého) jsou kořením života. Rádi jsme předvedli své schopnosti a úspěchy na poli uměleckém i sportovním .
Besídka ke Dni matek
První z řady tradičních akcí uplynulého měsíce se stala každoročně pořádaná besídka ke Dni matek. Program, který si naši klienti
připravili především pro své rodiny, ale i pro ostatní hosty, byl skutečně bohatý. Zaměstnanci jednotlivých oddělení si s klienty nacvičili
pestrou podívanou, kde se tančilo, recitovalo, hrálo divadlo, cvičil
aerobic atd. Svůj příspěvek pod vedením učitelů a asistentů předvedli také žáci Základní a speciální školy, která je součástí areálu
ÚSP. Pro návštěvníky, kteří se přišli na tuto akci podívat, jsme měli
nachystanou bohatou tombolu. Příjemně strávenému dni přispělo i pěkné počasí, za kterého si mohli hosté besídky prohlédnout
budovu ÚSP, terapeutické dílny i přilehlý park.
3. setkání klientů sociální péče
Ve středu 4. června 2008 se uskutečnilo již třetí setkání klientů
sociální péče, kteří jsou umístěni v ústavních zařízeních kraje Vysočina. Setkání klientů uspořádal odbor sociálních věcí
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
kalendář akcí
KINO
Katolický dům Křižanov
info též na www.katak-krizanov.cz
Lovci draků
29.6. -18:30
- animovaný dobrodružný, přístupný, český dabing,
80 min., vstupné 40,- a 60,- Kč
Jupiter club Velké Meziříčí
26.6. - 19:00
filmový klub
Nenápadný půvab buržoazie
- Francie, původní znění, české titulky, 102 min.,
mládeži přístupný od 15 let, vstupné 40,- a 75,- Kč
Bláznovo zlato
27., 28.6. -19:30
– akční, dobrodruž., USA, pův. znění, české titulky, 112
min., mládeži přístupný od 12 let, vstupné 64,- a 66,- Kč
27.6. -19:30
Venkovský učitel
– český, 126 min., mládeži přístupný od 15 let,
vstupné 65; 67; 69,-Kč
Kino Flip Velká Bíteš
27.6. -19:30
Venkovský učitel
– český, 126 min., mládeži přístupný od 15 let,
vstupné 65; 67; 69,-Kč
U mě dobrý
29.6 -19:30
– český, 102 min.,mládeži přístupný od 12 let,
vstupné 65; 67; a 69,- Kč
1. – 4.8. (po setmění)
Letní kino – Bratři Čadíkové
– v měsících červenci a srpnu kino Flip nepromítá
DIVADLO
Jupiter club Velké Meziříčí
info na www.jupiterclub.cz
Divadelní sezóna podzim 2008
září (termín bude upřesněn) Na konci duhy
strana
8
a zdravotnictví Krajského úřadu.
Místem setkání se již tradičně stal kulturní sál třešťské střední odborné školy a učiliště,
kde bylo zajištěno skvělé zázemí i s občerstvením pro všechny zúčastněné. Za doprovodu kapely Mix Tábor měli účastníci možnost si zatančit, zahrát na některé hudební
nástroje, vyslechnout si spoustu písniček na přání a zazpívat si je do mikrofonu.
Součástí programu bylo rovněž vystoupení našich klientů. Nechyběla ani tombola,
do které svými výrobky přispěli sami klienti. Důvodem, proč se podobná setkání pořádají,
je mimo jiné komunikace, navazování kontaktů a přátelství, která jsou důležitá pro každého
z nás, tím spíše pro naše handicapované spoluobčany.
Nadšené a spokojené tváře klientů dávaly jasně najevo, že tento den byl pro ně jedním
z těch pěkných, na které se nezapomíná.
XXXIII. Sportovní hry pro mládež se středním stupněm mentálního postižení
V týdnu od 26.5. – 30.5. 2008 se v Zubří u Nového Města na Moravě konal již 33. ročník Sportovních her pro mládež se středním stupněm mentálního postižení. Celkový
počet účastníků letošního ročníku byl 175 sportovců, kteří reprezentovali 13 zařízení
ústavů sociální péče. Jedním z nich byl i ÚSP Křižanov, který vyslal 21 sportovců. Účastníci se utkali v různých atletických disciplínách, mezi které patřily např. závodivé hry, skok
z místa, běh, turistika, orientační závod. Odměnou za sportovní výkony byl večerní kulturní
program a táborák, které zajišťovala jednotlivá zařízení.
Ke spokojenosti našich klientů přispěla i skutečnost, že si ze Sportovních her přivezli
mnoho bronzových, stříbrných i zlatých medailí, které získali za své skvělé výkony.
zpracovaly: metodik kvality sociálních služeb: Bc. Eva Příhodová,
sociální pracovnice: Petra Kolouchová, DiS.
více na www.uspkrizanov.cz
Prvňáčci a jejich první rok ve škole
V letošním roce nastoupili do prvních tříd žáci, kteří se začali jako první vzdělávat
podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život. Cílem výuky už není jenom rozvoj znalostí a vědomostí našich dětí, ale především rozvoj dovedností, propojení teorie s praxí a spolupráce školy s rodinou. Vše, co se děti naučí, by měli dokázat uplatnit
v praktickém životě, výuka využívá mnohem více názornosti a dochází k propojování
všech předmětů. Děti si tak mohou v matematice zazpívat, v českém jazyce kreslit, v prvouce třeba vyrábět. Vyučování je mnohem volnější a více vychází z potřeb žáků.
- Studio dva, tragikomedie, hrají: H. Maciuchová,
M. Mejzlík, T. Petřík/P. Bláha,vstupné 240,- Kč
2.10.
Drobečky z perníku
– Divadlo A. Dvořáka Příbram, tragikomedie, hrají:
S. Stašová, R. Filásková, Č. Gebouský a další, vstupné 240,- Kč
říjen (termín bude upřesněn)
Kachna na pomerančích
- Divadlo Palace, komedie, hrají: V. Žilková, M. Stropnický, J. Šťastný/M. Pešek, A. Hanychová/K. Jandová,
vstupné 240,- Kč
listopad (termín bude upřesněn)
Knedlo, zelo, vepřo
– Divadlo Maléhry, komedie, hrají: B. Seidlová, D. Zbytovská, N. Zbytovská, J. Polášek, J. B. Tichý, 240,- Kč
Cena permanentky 800; 750 a 700.- Kč, rezervace
od 11.6., prodej od 14.7., info na www.jupiterclub.cz
PŘEDNÁŠKY
Jupiter club V.M., vestibul kina
12.8. -14:30
Pěší pouť do Cách
- přednáší P. Jan Peňáz
16.9. -14:30
Polské Tatry
- přednáší Mgr. Tomáš Fiala
VÝSTAVY
do konce června
Vysočinou
–10 let tvorby
- výstava obrazů Jany Janové v pasáži IMCA ve V.M.
Prvňáčci na výletě naučnou stezkou Svatá hora.
Ústředním tématem našich prvňáčků bylo „Máme rádi zvířata“. Proto jsme se hned v září
vypravili do Kozlova na farmu U Zoubků, kde děti poznaly spoustu domácích zvířat.
Začátkem října jsme navštívili místní kravín. Domácí zvířata nás provázela v prvouce,
hudební, výtvarné, pracovní, ale i tělesné výchově. V prosinci jsme se před Vánocemi
vydali na sádky, žáci se naučili rozeznat kapra, štiku, candáta a pstruha. Měsíc únor byl
zaměřen na ptáky, učili jsme se o nich v prvouce, zavěsili jsme krmítko a pozorovali
jsme, kteří ptáci na ně létají. O ptáčcích jsme se naučili i nové písničky. Měsíc duben
byl ve znamení ryb. Celý měsíc jsme chodili krmit akvarijní rybičky, největší závojnatku
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
TANEC,ZÁBAVY, KONCERTY
27.6.
Disco - DJ Bond
- pro žáky 12 – 15 let, Jupiter club, 17 – 21 hod.,
vstupné 35,- Kč
Start O2
27.6.
– Ruda - zábava
Kozenka band
28.6.
– Fajtův kopec (rock, pop, lidovky country…)
28.6. Lhotecké setkání harmonikářů
- 4. ročník, od 16 hod., vstupné v předprodeji 80,a na místě 100,- (předprodej Nápoje Homola Velké
Meziříčí a Měřín, smíš. zboží Lhotky)
Arakain + Renons
4.7.
– Lhotky, vstupné v předprodeji 199,- a na místě 250,- Kč;
více na www.arakain.cz
2.8.
Taneční zábava na Škrejblíku
– zve SDH Křižanov
Spirit of Africa
3.8. -20:00
– Jupiter club, vystoupení 12-ti členné africké skupiny
IYASA – Zimbabwe Africa, vstupné: děti – v předprodeji 30,- a na místě 60,- Kč, dospělí – v předprodeji
80,- a na místě 120,- Kč
Horácký Džbánek
22. – 23.8.
– 26. ročník folkového festivalu, Ždár nad Sázavou,
vstupné: pá – 200,-; so – 250,-; dvoudenní v předprodeji – 350,-; na místě 430,- Kč; děti do 130 cm
zdarma; více na www.dkzdar.cz
TIPY NA VÝLET
27. – 29.6.
Jarní probuzení
- brigáda na pomoc přírodě
– první jarní práce na podmáčených loukách a dalších cenných lokalitách. Akce zdarma za ubytování
a stravu. Předem nahlášeným je proplaceno jízdné
ve výši hromadné dopravy.
více na www.ekovysocina/akce-seminare
13.7.
Traktorfest 2008
– Ruda u Velkého Meziříčí, více na:
www.obecruda.unas.cz
20.7. – 1.8.
Kosení 2008
– brigáda na pomoc při péči o dvě podmáčené orchidejové louky a další přírodně cenné lokality;
více na www.chaloupky.cz
2.8.
Velká cena Fajťáku SXC
– cyklistické závody po okruhu, více na www.skivm.cz
Více aktuálních informací najdete na www.krizanov.cz
nebo na www.zredakce.blog.cz
Katka R.
strana
9
si děti pojmenovaly Nemo. Také naše vystoupení na Školní akademii doprovázela zvířátka. Děti přednesli básničky od Emanuela Frynty. V květnu jsme se vydali na pštrosí
farmu na Moravci. Výlet jsme spojili s návštěvou zámeckého parku, kde mají hnízdo
čápi. Zajímavým výletem byla pro děti vycházka ke Kadolecké studánce. Na 12 km trase
viděli studánku, potůček, potok, rybníky a spoustu rostlin a živočichů. Naše celoroční
putování se zvířaty jsme završili výletem do westernového městečka Šiklův Mlýn. Děti se přenesli do doby kovbojů a traperů, někteří si vyzkoušeli jízdu na koni. Svoji odvahu
si ověřili při návštěvě strašidelného zámku Draxmoor.
Kromě akcí o zvířatech jsme navštívili několik výchovných koncertů, program s protidrogovou tematikou, dvě filmová a pět pohádkových představení, navštívili nás Čerti s Mikulášem,
ale také Ježíšek. Vánoční čas jsme spojili s vánočním koncertem, besídkou a návštěvou
Betléma v kostele. Asi největším zážitkem byla pro děti návštěva dětí z mateřské školy
u nás a následná návštěva prvňáčků ve školce, kde se mohli pochlubit, co všechno už
se v první třídě naučili.
Také jsme se zapojili do netradičních oslav Dne Země. Žáci si mohli vyzkoušet ruční
výrobu papíru, malování na kameny, připravovali nepečené dobroty, ozdoby ze slaného těsta, smaltované šperky, někteří pracovali v drátenické a řezbářské dílně. Vše si vyzkoušeli prakticky a byli z připraveného programu nadšeni. Velmi přínosný byl Týden
zdravého životního stylu. Žáci celý týden zkusili zdravě jíst, připravovali jsme každý den
ovocné a zeleninové saláty, uvařili jsme si čaj s citronem a dokonce si vymysleli básničku, kterou jsme využili ve psaní a čtení.
Do konce školního roku nás čeká ještě jedno filmové představení, podporování našich „sportovců“ na Sportovním dni, opékání špekáčků a pokud nám to počasí dovolí,
chtěli bychom před prázdninami uspořádat společné odpoledne dětí a rodičů spojené
s opékáním, soutěžemi a hlavně povídáním o každodenních starostech.
Za deset měsíců školy se naučili nejen číst, psát, počítat do 20, ale také dokázat se
o sebe postarat, domluvit se, pomáhat si a nebát se říct svůj názor. Snad se jim první rok
ve škole líbil a budou na něj vzpomínat.
Iveta Doležalová, učitelka 1.B
Ohlédnutí za pouťovým víkendem
Na přelomu měsíců května a června se konala tradiční jarní pouť. Pěkné počasí přivedlo malé i dospělé na „Předpouťové odpoledne“ na farní zahradu, o kterém se rozepisuje
Katka Rousová.
Ve večerních hodinách jsme mohli zavítat na pouťovou taneční zábavu se skupinou
Anna Rock, kterou organizoval SK FC Křižanov ve svém sportovním areálu. Zájem o tento
druh zábavy a relaxace potvrdila vysoká návštěvnost.
Především nejmladší generaci patřil poté v neděli celý sportovní areál. Nejrůznější
atrakce lákaly ke svezení se a vyzkoušení si vlastní odvahy a nebojácnosti.
Sokolovna vítala ke shlédnutí výstavy projektů Domu pro seniory, kterou pořádal úřad
městyse. Vystaveno bylo celkem 20 prací studentů FA VUT v Brně. Občané měli možnost
vyjádřit svůj názor na projekty vlastním hlasováním. Odevzdáno bylo 66 lístků, tj. asi
od 40% návštěvníků. Nejvíce lidí podpořilo návrh č. 3 – 41 hlasů. Pro návrh č. 20 bylo 12
hlasů a jako třetí se umístil projekt č. 8 se 4 hlasy. Návrhy č. 1, 14, 19 měly po 2 hlasech
a č. 7, 16, 18 po 1 hlasu. Současně jsme měli možnost prohlédnout si historickou oponu,
kterou by bylo třeba restaurovat.
O drátenickém odpoledni v galerii Dvorek více informuje ve svém příspěvku pan Bursa.
J.S.
Westernový podvečer na farní zahradě
V předvečer Svatozdislavské pouti v Křižanově proběhlo na místní farní zahradě příjemné posezení pro děti i rodiče. Katolická mládež s panem farářem připravila pro děti zábavný program v „kovbojském stylu“. Střílelo se ze vzduchovky, házelo na plechovky,
děti mohly zkusit vrhat lasem, házet kroužky, a ti větší a odvážnější u totemu bojovali o šátky nebo se shazovali z lávky pomocí
bucharů. Za každou disciplínu dostávali podle výkonu speciální
bankovky, tzv. „Kaťáky“, které pak mohli u šenku směnit za nějakou
sladkou odměnu. Velikým lákadlem byl jistě pro všechny kočár tažený koňmi, který v pravidelných intervalech dělal krátké okružní
jízdy po Křižanově.
Kdo měl zájem, mohl si od 19 hod v Katolickém domě vyslechnout přednášku Mgr. Jana Pacnera (vojenského kaplana armády
ČR a bývalého křižanovského kaplana) o výchově v dnešní době.
K tanci i poslechu hrálo manželské duo z Telče, občerstvení
Westernový podvečer na farní zahradě.
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
bylo výborné, obsluha vzorná. O zábavu se také postarali mladí
šermíři se svým vystoupením Cyrano z Bergeracu.
Všude panovala dobrá nálada a pobíhaly spokojené děti, takže
kdo si našel v tom předpouťovém shonu trošku času a přišel, určitě nelitoval.
Katka R.
Vernisáž v galerii
V neděli, dne 1. června 2008, proběhla v Galerii Dvorek vernisáž
obrazů paní Heleny Puchýřové z Brna a paní Lidmily Dohnalové
z Velkého Meziříčí. Obě dámy mají Vysočinu v srdci, což je z jejich
díla zcela zřejmé.
Obrázky paní Dohnalové mají charakter knižní ilustrace a zobrazují okolí Velkého Meziříčí v kompozici s detaily, jako je motýl,
ptáček, kytka… a působí něžným, až snovým dojmem.
Krajiny Heleny Puchýřové jsou plnohodnotné oleje, plné jasu
léta nebo chmur zimy u nás, na Vysočině. Je pokračovatelkou díla
svého otce, prof. Bohumila Puchýře, který tvořil v okolí Nového
Města po celý svůj život. Vernisáž byla doplněna zajímavou akcí –
ukázkami z děl uměleckých dráteníků s ukázkou drátenické práce
„na živo“.
Pan Bareš s paní Šťávovou v galerii nejen vystavili své výrobky,
ale také zájemcům předvedli, co takový dráteník s drátem dovede. Má-li někdo z čtenářů doma srdci milý, ale poškozený, džbánek
nebo misku, dejte si je opravit po „drotársku“ u pana Bareše. Kontakt v galerii.
Bursa
10
• Rebarborový koláč
Česnek kuchyňský
• v kuchyni – užívat s mírou, česnekový zápach z úst odstraní
žvýkání petržele nebo kardamomu.
• pro léčení- užívá se k pročištění krve, ke snížení krevního tlaku
a hladiny cholesterolu. Dvě sklenice česnekového mléka vypité
každé ráno na lačno pomáhají při žaludečních a střevních obtížích. Tři stroužky česneku se rozetřou do 1/8 l mléka. Mléko se
povaří a scedí.
Šalvěj lékařská
• v kuchyni- hodí se do polévek, k masům, pokrmům z ryb. Směs
s cibulí se dává do drůbeží nádivky.
• v domácnosti – proti hmyzu se listy kladou do prádla. Šalvějový kouř potlačuje kuchyňské pachy.
• Grilovací marináda se šalvějí
Petržel kadeřavá
• pro léčení – čerstvé listy žvýkají k osvěžení dechu a uchování
zdravé pokožky. Nálev podporuje trávení a uplatňuje se jako
obklad při podvrtnutí, na rány a při štípnutí hmyzem. Petržel
dodává mnoho vitamínů C. Čistí krev, je močopudná a podporuje tvorbu krve.
• v kosmetice – nálev z listů se užívá k osvěžení vlasů. Přidává se
do prostředků k napařování obličeje, jako pleťová voda pro suchou pleť a k zesvětlení pih. Nálev je uklidňující oční lázní.
• Čisticí pleťová voda
Více informací a přesné popisy receptů najdete na www.zredakce.blog.cz
Katka S.
Jak vypadá zloděj?
Ukázka "drotárského" umění, jež můžete zhlédnout v galerii Dvorek.
hobby koutek
Libeček lékařský
• v kuchyni – listy a kořeny dávají polévkám, zeleninovým pokrmům, masu a rybám charakteristickou chuť. Přidávají se do rýže
a bram. kaše, bram. polévky.
• pro léčení – libeček podporuje trávení, pomáhá při pálení žáhy.
2-3 šálky čaje denně tiší migrénové bolesti. Proti pocení nohou
přelijte hrst listů ½ l horké vody, přeceďte a přidejte do koupele
nohou.
• Libečková polévka, libečkový čaj
Reveň kadeřavá, rebarbora
• v kuchyni – řapíky slouží k přípravě kompotů, zavařenin, šťávy.
Řapíky se sklízí do konce června, později obsahují příliš kyseliny šťavelové. Listy se musí vylamovat (vykrucovat).
• kosmetika – oplachování odvarem z kořene zesvětluje blondýnkám vlasy. Hrst rozmělněného kořene se povaří 15 minut ve ¼ l
vody. Roztok se přecedí a po umytí vlasů se použije jako poslední opláchnutí.
Každé malé dítě má období, kdy se neustále na něco ptá. Klade nekonečné otázky typu: „Jak to funguje?“ „Co to je?“ „Jak vypadá…?“ Moje malá neteř se mě nedávno zaptala: „Teto, jak vypadá zloděj?“ Na tuto otázku se velice špatně odpovídá. Asi jsem již
někdy potkala zloděje, leč ten to neměl napsáno na čele, tudíž
nevím, že jsem s ním měla tu čest. Jak tedy může vypadat zloděj? Zřejmě naprosto obyčejně, od ostatních lidí se ničím neliší.
Zloděj v obchodě, zloděj na benzínové pumpě, zloděj kapsář.
Je to jedno, zloděj jako zloděj. Ale jak může vypadat zloděj, co
krade na hřbitově?
Starám se na místním hřbitově o hrob svých předků. Mám
ráda květiny a zahradničení, tak se snažím hrob udržovat a vysázela jsem na něj rozličné květiny. Před dvěma lety mi hřbitovní
zloděj ukradl muškáty z květináče. Snadná kořist, řekla jsem si.
Letos můj hřbitovní zloděj přitvrdil. Na jaře vyrýpl cibule krokusů přímo ze země. Několik cibulek tam nechal, asi abych si toho
nevšimla. A příběh pokračuje. V květnu mi zmizel stromeček cesmíny, polštářové skalničky již netvoří polštáře. Nevím, jestli se
mi ještě chce chodit na hřbitov, bojím se toho, co tam uvidím, či
spíš neuvidím. Napadla mě myšlenka, že mě asi nemá hřbitovní
zloděj rád. Ale bohužel tuto zkušenost mají i ostatní lidé.
Proto vyzývám hřbitovního zloděje, ať už nechá na pokoji
místo odpočinku našich předků, aby mohli v klidu odpočívat,
zaslouží si to.
Katka S.
tipy na výlet
NAUČNÁ STEZKA SVATÁ HORA
Blíží se čas prázdnin a dovolených a s ním i otázka, kam s našimi ratolestmi (nebo i bez nich) vyrazit. Rozhodli jsme se proto,
že pro vaši informaci sami vyzkoušíme některé turistické stezky
v okolí Křižanova.
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
Naučná stezka Svatá hora byla vybudována teprve nedávno
zásluhou Lesů České republiky, a.s. Začíná i končí v železniční
zastávce v nedalekém Ořechově, kam jsme se tři dospělí a pět
dětí ve věku 2 - 6 let vypravili vlakem z křižanovského nádraží.
Po vystoupení z vlaku jsme poměrně snadno nalezli jeden z plastových bílých trojúhelníků, kterými je celá trasa, přibližně 17 km
dlouhá, značena.
První úsek cesty byl poměrně náročný. Šli jsme po luční cestě,
kde byla vysoká a hlavně mokrá tráva. Po příchodu k informačnímu panelu s názvem Skála Šenkýřka (u blikajícího stožáru Telecomu), by se naše boty daly ždímat. Nezbylo tedy než vyměnit
mokré ponožky za suché a dětem dát do bot igelitové sáčky:o).
Dál už se šlo lesem.
U zastavení č. 3 – Smírčí kámen jsme si přečetli poutavý příběh
a další informace, a poté jsme se (bohužel marně) snažili tento
kámen najít. Po následujících několika zblouděních v hustém lesním porostu jsme (opět neúspěšně) hledali směrovky k dalšímu
zastavení. Museli jsme se nakonec vrátit na hlavní trasu. Odtud
už jsme snadno trefili k zastavení č. 4 – Kadolecká studánka.
Tam jsme se s dětmi osvěžili vynikající vodou, a protože už je bolely nožičky, vyrazili jsme směr Kadolec.
Pro nás (dospělé) byla lákadlem směrovka Svatá hora, ale kňourání našich dětí nás přesvědčilo a zavolali jsme si odvoz domů. Slíbili jsme si však další pokračování někdy příště. Pokud se na stezku
vydáte a dojdete dál než my, můžete přijít např. k myslivně a zaniklé vsi Rohy, do naleziště vzácných minerálů Heřmanovských
koulí, k altánku u památníčku sv. Zdislavy i na místo pojmenované Vokouňák.
Pro motorizované zájemce můžeme uvést, že tato naučná
stezka prochází územím ve tvaru čtverce, jehož severní stranu
tvoří spojnice mezi obcemi Kadolec a Heřmanov, na jihu pak
Skřinářov a Ořechov. Stezka je vhodná i pro cyklisty.
Pokud chcete vidět krásnou přírodu, neváhejte. Od Křižanova
je to jen kousek. Jedinou vadou na kráse bylo možná poněkud
chaotické značení jednotlivých zastavení, ale i to se při troše trpělivosti dalo docela hezky zvládnout.
Katka R.
Výlet (nejen) pro rodiče s malými dětmi údolím řeky
Balinky
26. dubna letošního roku byla u příležitosti oslav „Dne Země“
otevřena naučná stezka v přírodním parku Balinské údolí.
Začátek stezky se nachází u vstupu do údolí u silnice Velké Meziříčí – Uhřínov, naproti odbočce k hotelu Amerika. Na trase dlouhé cca 2,5 km na vás čeká sedm zastavení, kde se dozvíte mnoho
zajímavostí nejen o rostlinách a živočiších, které zde můžete spatřit, ale např. i o historii vodních mlýnů, které dříve na řece Balince
stávaly.
Můžete zde vidět tajemné jezírko opředené mnoha záhadami
a pověstmi.
I když přírodní park není svou faunou a flórou (až na několik
vzácnějších druhů rostlin a živočichů) nikterak ojedinělý, jistě
vás, stejně jako celou naši rodinu, okouzlí svou nádhernou zelení borových hájů, smíšených lesů i loukami plných nádherných
květů. Samotné místo je významné především krajinářsky neporušeným údolím řeky.
Celá trasa je velmi dobře přístupná i pro rodiny s kočárky; větším dětem poskytuje prostor k běhání. Vzhledem k vlastní zkušenosti s velkým výskytem klíšťat doporučuji použít repelent.
Komu by se tento výlet zdál příliš krátký, může dále pokračovat po modré značce směr Baliny a odtud dále až do vesnice
Uhřínov, kde strávil část svého života významný básník, překladatel a publicista Jan Zahradníček. Můžete si zde prohlédnout
také kostel Povýšení svatého kříže, který byl vystavěn na mís-
11
tě původního raně gotického kostela, a poté se opět vydat lesy a
loukami zpět do Velkého Meziříčí. Výlet lze absolvovat i na kole.
Katka R.
Je Křižanov přátelský a vstřícný k turistům i místním
občanů a jejich potřebám?
Blíží se doba prázdnin a doba dovolených. Doba, kdy mnozí z nás
i mnoho našich známých cestují. Někteří do zahraničí a jiní po vlastech českých. Zájem o to trávit dovolenou na venkově každým
rokem roste. Zamysleli jste se někdy nad tím, co může Křižanov
domácím (i zahraničním) turistům nabídnout? Co Křižanov nabízí a co by nabídnout mohl:
Rybníky v okolí Křižanova.
1) Nahlédneme-li do publikace Křižanov II, dovídáme se, že současné rekreační zařízení Drak, které je vystavěno u rybníka
Loucký, má bohatou historii.
-Původním záměrem bylo vystavět dřevěné budovy s životností
15 let. Již v roce 1948 zde pobývalo 300 dětí, další byly umístěny
v budově zámku. V roce 1956 tam bylo na ozdravném pobytu
200 dětí z Rakouska, v roce 1959 se zde rekreovaly děti z Číny,
Vietnamu a Koreje. Ozdravovna působila několik let jako mezinárodní tábor. Jezdili sem i mladí Angličané. Zařízení tedy muselo
poskytovat vysoký standart, jinak by o ně zřejmě nebyl takový
zájem. Od roku 1971 patřilo Svazu družstevních rolníků jako pionýrský tábor. Průběžně bylo rekonstruováno a byla postavena
nová budova s jídelnou.
-Po roce 1989 došlo k privatizaci objektů a od roku 1995 jej pronajímá pan Petr Vaverka. Oficiální název je Rekreační středisko
Drak. Organizuje zde různé pobyty zdravotně postižených, např.
diabetiků, ozdravné pobyty pro městské děti-tzv. školy v přírodě,
letní tábory, nabízí noclehy pro školní výlety, víkendové pobyty
s výukou výtvarných technik apod. Více informací a kontakty
poskytuje na adrese: www.rekreacnistrediska.cz.
-Další možností ubytovat se v Křižanově je využít nabídky ZD Křižanov, které má k dispozici pokoje ve své správní budově na ulici
Dlouhá.
2) Křižanov a jeho okolí je známé svojí sítí rybníků. Je dokonce
raritou v ČR, protože jejich hustota je výjimečná. Zajímali jsme
se proto o projekt (Odbahnění rybníků), který byl zmíněn v
minulém usnesení z jednání zastupitelstva. O jaké rybníky jde
a komu rybníky v okolí patří? V okruhu 5 km okolo Křižanova
se nachází asi 80 rybníků, městys Křižanov vlastní 12 rybníků,
všechny jsou v nájmu místních občanů. Pokud se podaří získat
finance, budou se letos odbahňovat Troubníky a Škrejblík.
Seznam obecních rybníků a kde je najdete:
Podhorský–při silnici na Kozlov
Spustiky- směrem na Kadolec
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
Škrejblík- za hřbitovem
Kravaček- směrem na Sviny
Zárublík- směrem na Heřmanov
Troubníky- v polích za hřbitovem
Koloděj- v polích za ZD
Chvojkovský, Blatník- oba směrem na Ořechov
Kolařík, Vémeslík- oba v lese
Králmožný- ZD v polích
Doliny- 3 rybníky
Vážný- směrem na Jívoví
Hornoměstský- za Budínem
Sádky- u rybníka Nového
Zeptali jsme se vás i našich zastupitelů – Jakou z variant preferujete? -a) odbahnění rybníků b) koupaliště. Odpovědi občanů a) 36,
b) 42. Odpovědi zastupitelů a) 7, b) 3 a 2 zastupitelé by preferovali
důležitější věci.
3) Další zajímavou otázkou by jistě bylo zbudování cyklostezky
a stezky pro pěší na nádraží. Občané - 66 ano, 3 ne, 3 nevím, 6
nezajímá mě to. Zastupitelé - 9 ano, 1ne, 2 neví.
-I na jednání Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko se řešila
otázka cyklostezky „Mlynářská stezka“. Mikroregion se ji rozhodl podporovat a nejen tuto „dálnici“ mezi cyklostezkami, ale
projekty cyklostezek a stezek pro pěší v regionu vůbec.
4) Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč se vás tolik lidí ptá, kudy
ke škole, na hřiště, na hřbitov nebo co zajímavého se u vás v okolí
dá navštívit? Mapy budou - s plánky ulic, turistickými stezkami
a cyklostezkami. Nově byly označeny ulice, ale směrovky a informační panely nám zde stále chybí.
Jana P., Jana S., Radka S.
Obec v našem okolí
Obec Dobrá Voda se nachází 4 km směrem na západ od Křižanova v regionu Velké Meziříčí. Na návsi je kaple sv. Cyrila a Metoděje postavená v roce 1878 na místě bývalé zvoničky. Datum pouti
v Dobré Vodě je proto každý rok stejné. Letos bude hrát na pouťové zábavě 5.7.2008 skupina Tremolo.
Na rozcestí silnice do Vídně a cesty směrem k Martinicím je
hasičská zbrojnice. Hasičské cvičení v Dobré Vodě bude letos
29.6.2008.
Je zde mateřská a malotřídní základní škola (1. až 3. ročník).
Od dalšího ročníku navštěvují děti ZŠ v Křižanově.
Bývalý areál Zemědělského družstva byl přestavěn na výrobnu
dřevěných hraček firmy Acti Bois CZ s.r.o. Továrna vyrábí dřevěné
hračky většinou pro export do západní Evropy - Holandska, Německa, Belgie a Francie.
Dále jsou v katastru obce dvě přírodní památky: Dobrá Voda
údolí mezi dvěma rybníky s výskytem vlhkomilných druhů rostlin
a vstavačů a Šebeň, kde se v lesích hojně vyskytuje chráněný druh
lesního mravence (Formica polyctena) jde o největší lokalitu na
Moravě. Je zde zpřístupněná asi 3 km dlouhá naučná stezka.
V severozápadní části naleznete jedno ze 17 ložisek litného pegmatitu na Moravě a ještě mnoho dalších minerálů.
která má výměru 134,44 ha. Tímto územím vede naučná stezka
dlouhá cca 3 km, která je doplněna informačními panely, kde se
můžete dozvědět vše o životě mravenců včetně mnoha zajímavostí. Určitě ale nevyrážejte bez pevných bot, protože mravenci
jsou opravdu všude.
Dřevěná rozhledna
Máte-li rádi pěkné výhledy, vypravte se do rodiště Vladimíra
Menšíka. V okolí Ivančic je malá obec Hlína, kde postavili na počest tohoto známého umělce dřevěnou rozhlednu, ze které je za
slunného dne vidět celá Pálava a dokonce i Alpy.
sportovní okénko
Dva závody – třikrát na bedně
Vstup do bojů o mistra České republiky v hobby autocrossu se
letos našim závodníkům Racing teamu Křižanov opravdu povedl.
První závod letošní sezóny - 1. místo M. Janda
Druhý závod – 1. místo M. Mahel a 3. místo M. Janda
První závod - 26. 4. 2008 Kosice – pro nás vypadal velmi špatně.
V noci z pátku na sobotu se nám do benzínu dostala voda. Vypadalo to, že auto vůbec nepojede. Díky mechanikům se problém odstranil a M. Janda získal kov nejcennější. Na 4. místě dojel ve svém
prvním závodu M. Mahel, který ještě loni závody sledoval z pozice
mechanika. Třetí z týmu závodníků O. Musil nezkrotil svůj temperament a vášeň a hned v první rozjížďce šel přes boudu – motor K.O.
Druhý závod – 19. 5. 2008 Kosice - benzín již bez vody. Velké
množství vody však potřeboval motor na chlazení. Po každé rozjížďce vůz č.2 (M. Janda) těžce vařil. Na nových pneumatikách
vyrazil M. Mahel a vyplatilo se – vybojoval 1. místo. Jeho technika jízdy byla vynikající. Na 3. místo vystoupil M. Janda. O. Musil
se dostal až do finále, ale oslavoval příliš brzy. Ve finálové jízdě
zopakoval svůj trik z 1. závodu.
Tým děkuje rodinám závodníků, fanouškům a sponzorům za podporu. Některým vozíme reklamu a velmi rádi, jiní si nepřejí být jmenováni. Zvláštní poděkování patří panu starostovi a zastupitelům
městyse Křižanova za finanční příspěvek a poděkování za reprezentaci. Díky firmě Netlife nás najdete i na internetu :
www.racingteamkrizanov.cz
Zveme vás na další kola – změny nastaly - 14. 6. 2008 jsme jeli
v Dobřanech, 28. 6. v Dolním Bousově. Snad beze změn budeme
závodit 12. 7. 2008 a 23. 8. 2008 na nejhezčí trati celého mistrovství v Nové Pace a 2. 8. 2008 nás můžete povzbuzovat opět na
trati v Kosicích.
Petra J.
Další informace můžete stejně jako my čerpat z www.obec-dobravoda.info
Za obřími mraveništi
Naučná stezka je v lese Šebeň asi 1 km západně od obce Dobrá
Voda. Toto území je součástí Bítešské vrchoviny patřící do celku
Křižanovské vrchoviny a oblasti Českomoravské vrchoviny.
Lesní porosty jsou zde převážně tvořeny smrkem s příměsí modřínů, borovice a jedle. Právě tady totiž žije nejvíc mravenců pospolitých (neboli lesních) v Česku a zřejmě v celé střední Evropě.
Faktem zůstává, že se tu nachází více než 1200 mravenišť, z nichž
největší dosahují výšky dva metry a jejich průměr dosahuje pět
metrů. Roku 2002 byla tato lokalita vyhlášena přírodní památkou,
12
Dva závody – třikrát na bedně.
Úspěšní závodníci M. Mahel, O. Musil a M. Janda.
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
Fotbal
Cesta až do FINÁLE Krajského poháru – Tohle nikdo nečekal!
Historický úspěch křižanovské kopané. Hráči týmu muži A
bojovali o trofej nejcennější.
Letošní fotbalovou sezónu si klub SK FC Křižanov zpestřil přihlášením mužů A do soutěže Krajského poháru Vysočiny. Střetávají se zde kluby ze skupin I.B + I.A třídy a Krajského přeboru.
Již na podzim v prvním kole přivítali naši muži A hráče z Hartvíkovic, hrající poté celou sezónu na špici KP. Překvapení na sebe
nenechalo čekat a hosté se rozloučili se soutěží. Křižanovští svojí
bojovností svého soka předčili a vyválčili výhru 2:0. První senzace
byla následující týden upřednostňována ve všech sportovních denících. Postoupili jsme do čtvrtfinále a naši borci zopakovali výkon
Hráči Áčka v akci
13
z předešlého roku a mohli se těšit na dalšího atraktivního soupeře.
Cestu na naše hřiště si vybojoval celek Stonařova (I.A třída).
Tentokrát to již nebyl až moc pohledný fotbal, protože tým z Jihlavska přijel o postup bojovat s namíchaným kádrem od mužů B.
To nahrálo našemu týmu. Soupeře pokořili rozdílem třídy a po výhře 4:1 se cesta pohárem stále ještě nezastavila.
Na semifinále přijel do Křižanova obhájce trofeje tým opět s nejvyšší kvalitou, Borovina/Opatov z Třebíčska. Hosté projevovali svoje kvality, zaslouženě vedli. Domácí se ale nevzdávali a svého soka
prostřelili také. Dramatický duel vyvrcholil až rozstřelem ze značky
pokutového kopu. V nich se 2x zaskvěl brankář Bajer. Naši muži A
s poklidem proměnili své šance a pouze jednou zaváhali. Postoupili
tak do nečekaného finále.
Samotný vrchol soutěže se konal na neutrální půdě v Měříně,
což přilákalo velkou diváckou kulisu. Na druhé straně se do finále
probojovali muži ze Světlé nad Sázavou, hrající v té době v suverénní formě na prvním místě I. A třídy. Ani tohoto celku se však
křižanovští nezalekli a předváděli kvalitní fotbal, díky kterému
mohli být v prvním poločase považování za lepší mužstvo. Bohužel hned v druhé půli Světlá naše Áčko sevřela a z vytvořeného
tlaku vstřelili během 10 minut dvě branky. Křižanovští stačili pouze snížit na rozdíl branky, ale ani závěrečný tlak vítěze nezměnil.
V historickém úspěchu křižanovského fotbalu si tak muži A
odvezli pohár za krásné druhé místo, obdrželi památeční diplom a šek s malým finančním oceněním. Bohužel podobné
zpestření, napínavé zápasy a věhlasné celky u nás již v budoucnu neuvidíme. Pohár se prozatím z důvodu malého zájmu klubů
a toho, že zasahuje do důležitější sezóny, pozastavil.
I tak se v derniéře náš tým neztratil a vytvořil si slušnou vizitku
v celém kraji.
David Nobicht
inzerce
Solná jeskyně Radost
594 44 Radostín nad Oslavou 230
Tel. 605 414 525
Navštivte nás
E-mail: [email protected]
Web: www.solnajeskyneradost.cz
Solná jeskyně má prokazatelné účinky jako podpora při léčbě např.:
chronických zánětů dýchacího ústrojí (rýma, kašel, nachlazení, záněty průdušek)
astma, alergie, poruchy imunity organismu
kožních onemocnění (lupénka, ekzémy, alergie)
snížené funkce štítné žlázy, onemocnění a poruchy zažívacího traktu
Ceník
Počet vstupů
1
5
10
Dospělá osoba
110kč
380kč
700kč U vybraných
pojišťoven 630kč
Důchodci, studenti, ZTP
80kč
300kč
550kč U vybraných pojišťoven
Pronájem celé jeskyně 500kč
Děti do 6let ZDARMA
495kč
Pracujeme od pondělí do
neděle dle vašich
objednávek.
Kupón na slevu
10%
na 1vstup
K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J
strana
14

Podobné dokumenty