Krajowy System lnformowania o KosmeĘlkach

Komentáře

Transkript

Krajowy System lnformowania o KosmeĘlkach
lnformowania
System
Krajowy
o KosmeĘlkach Wprowadzonych do obrotu
@
INSTrIUTMEDYCYNYPRACY IM.PROF.J. NOFEM
9G95o ŁÓdź' u|'Św, Te€sy 8
skrytka pocŹowa 199
http://www.im p.lodz. pl
tel.:+48 prefiks42 63 14 724
b\: +44 p.€frks 42 63 14 7O2
e-mail:[email protected]
r.
Łódz, dn.25.09.2003
Potwierdzenie przyjęcia formu|arzapJzekazaniadanych
do KrajowegoSystemu Informowaniao Kosmetykach wprowadzonych
do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiei
Niniejszympotwierdzasię przyjęciew dniu 07 |ipca 2003 r. formularzaprzekazaniadanych
do Krajowego Systemu Informowaniao Kosmetykachwprowadzonychdo obrotu zgodnie z
wymogamiań. 8 Ustawyz dnia 30 marca200| r. o Kosmetykachoraz rozpoŹ4dzeniaMinistra
Zdtowia z dnia || czerwc^2002 r. w spmwie określeniawzoru formularzaprzckazaniadarrychdo
Kmjowego Systcmu Infomowania o Kosmetykach wprowadzonychdo obrotu oraz sposobu ich
gromadzenia
w tym systemie.
Nazwa handlowa
kosmetyku
KOLAGEN NATURALNY
Producenu|mpońer ,INVENTIA' Polish Technologies Sp. z o.o.
kosmewku
Numerw rejestŻe
RK/8337U2003
r.'
1,,:.r I
|1'Lt c Ł
'rrrJ,. rr.r:.
i. ?
i
o.rcd.k wreółDl*uiłcy . wHo
.
Uiedni ptck|adzjalłka polskćho
mgrJoannaKALAMALA
l'lunaLzprzvsięrll!ję4*a cnskieso
PL .ł0.|21KATowIcE. ul' Morcinka1lA/l()
Tcl./tax:
2585618.201372(F2l
e-maiLj.kalamahf.rlpro-onel.pl
Denik p'ć' 065/05
Zemski systóm informace o kosmeticki'chplipraYcich
uvódónych do obratu
INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. J. NOFERA
INS]?TI' MEDICINY PM('Ii J. NOI.IiIU
90-950Łódź,ul. sw. Teresy8
pośtpiihr,l99
http;//www.imp.
lodz.pl
+48
tel.:
orefix42 62 14 724
fax +48Wefix42 63 14 702
V ł'odżi.dne25'09'2003
Potvrzenio piijeti formulóreo predńn.ńdajt
pripravcich
do Zemskóhosystómuinformaceo kosmetickj'ch
uvódćnfchdo obratuna ńzemiPo|skórepubliky
Timto se potvrzujepiłeti dne 07. ćerv€ n ce 2003 formulóie o piedóni ldajń do
Zemskćho systćmu informace o kosmetickich piipravcich uvódón:i'chdo obratu
v sou|adus pożadavkyć|' zókona ye dne 30' blezna200l o kosmetickichplipravcich,
jakożi Vyhlóśkyministrazdravotnictvize dne l l. ćervna2002 ve vćci stanovenivzoru
formulńieo piedóniudajódo Zemskehosystćmuinformaceo kosmeticklchpiipravcich
uvódćnychdo obratu'jakożi zprisobujejichshromażdbvźni
v tomtosyslćmu'
obchodninózęv
ko5metickćho
DliDravku
Virobce / dovozce
pńoravku
kosmetickćho
Cislo v rejstfiku
KOLAGON NATURALNY
'RlRODNJ KOI.IiGTiN)
,,INVENTIA' Polish TechnologicsSp. Z o,o,
R K/83374/2003
'Jmetovka s obsąhen:
zemski systćminformace o kosmetickich piipravcich .
..
Dr' MałgorzataKotwica
|,.r. ( roąpls neclIeI,ly,
tl
i.
\.
:
rl
, ,,i
a,
Logo
StiediskospoĘrao.rjici s WHo
a certifikaćnimstiędiskem.
PCBC AkeditovanćPolskfm żośe,bnim
ćisto óutifikótu. tzl s/l/gs
* lłonecpłe adu*
=TLUMoĆ]NIqd DoLożKA=
jn'e|x,||d|d
Jdb płtse*td |l,,rdnle J&ykĄ ćŁdćho
|o2hod|,|,tl,n
K,ąddho W.a. 9 Kdbvt.lch 3 ó|. t9.&1986.'
ć,J.P|.z. 1827/86,lńlosiv,rłl' b v,}Ł |lw&1, pt8kld @ahldsl
s obsahemfrilożenćhodoaadu whdo,,gnćho1,ó.s*ć,njeyk,!.
P|eklddJe |yhota,env ledaon pń d le fapsón v ,lumoćnicw
denlfupodp'ć. 0óśl0Ś,
za pove&,,l n,,noe,d.lho ,b,u byta vyb,óM od,,óna dle
uyh,dśIly
,',inisl}va|2db,osi z óp ]o05.2qN - s. f&. PR
ć. 65no0o ćósd.4772,e ż,,,.,,@,,i
że.b,. I9.t2,2dy . sb' 2&
_.a
PR ć,27En()N
l34l d,,, tj' l dł' ó I125.mdd
V Krtowicfch. dnc 2 )S02-07
h
.Ul.lłcf
PRzls|ErY
JEYMc2E$(m(
'Glz| Kdo$ca, u|.łltorchka
!.| /'.Y .^.'lą'Ą?5!Ęm'
''''1l

Podobné dokumenty